Home » [Update] | เรียน ฝรั่งเศส – NATAVIGUIDES

[Update] | เรียน ฝรั่งเศส – NATAVIGUIDES

เรียน ฝรั่งเศส: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

france flag

ทำไมจึงควรเลือกเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศส มีระดับคุณภาพชีวิตสูง ดังจะเห็นได้จากระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว บริการสุขอนามัยที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับและราคาไม่แพง ความปลอดภัยในชีวิตสูงและมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข ส่วนในแง่ของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสั่งสมมานานที่สุดในโลก วัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของคนฝรั่งเศสอย่างแยกกันไม่ออก ดังจะเห็นได้จากงานเทศกาลทางวัฒนธรรม การแสดงต่าง ๆ แฟชั่น อาหารฝรั่งเศส และด้านภาพยนตร์ ในแต่ละปีประเทศฝรั่งเศสจะผลิตภาพยนตร์ออกมาฉายทั้งหมดประมาณ 120-150 เรื่อง ปารีสจึงได้รับฉายานามว่าเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนในแง่ของภาษาฝรั่งเศส ประชากรกว่า 200 ล้านคน มากกว่า 47 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลกใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ

ข้อดีของการไปเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส

– ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก มีสถาบันระดับอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงกว่าหลายร้อยแห่ง และปริญญาบัตรที่ออกโดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วย

– รัฐบาลฝรั่งเศสได้ใช้งบประมาณประจำปีประมาณ 20% ทุ่มให้กับการศึกษาคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6,000 ยูโรต่อนักศึกษา 1 คน ส่วนนักศึกษาต่างชาติก็ได้รับอภิสิทธิ์นี้เช่นเดียวกับนักศึกษาฝรั่งเศส

ทั้งนี้การเตรียมตัวก่อนไปฝรั่งเศสเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ขั้นตอนต่างๆ เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส การเลือกสาขาวิชา การสมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และการขอวีซ่าระยะยาวประเภทนักศึกษา เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งรายได้ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในฝรั่งเศส (ทุนการศึกษา หรือเงินช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนจากครอบครัว)

ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

france

ประเทศฝรั่งเศสมีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยียม,เยอรมนี,สวิตเซอร์แลนด์,อิตาลี,โมนาโก,และสเปน นอกจากนั้นประเทศฝรั่งเศสยังเชื่อมกับสหราชอาณาจักรทางอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านสภาพภูมิอากาศ

1492007_193249091_2

ในส่วนของประเทศฝรั่งเศส มีอากาศเย็นในหน้าหนาว และร้อนเล็กน้อยในหน้าร้อน แต่ส่วนที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีอากาศไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด ส่วนของอาณานิคม มีอากาศแบบเขตร้อน อากาศจะ ร้อน ชื้น

ข้อมูลทางด้านประชากรและภาษา

ประชากรของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีประมาณ 64.5 ล้านคน โดยเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก และภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาที่มีคนใช้พูดเป็นภาษาแม่และภาษาที่สองถึง 128 ล้านคน โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส แคนาดา(รัฐควิเบก) สวิซเซอแลนด์ เบลเยี่ยม นอกจากนี้ทางฝั่งแอฟริกาก็มีประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

เวลา

เวลาที่ฝรั่งเศสจะช้ากว่าที่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง

ระบบการศึกษา

02417_003

การศึกษาก่อนวัยเรียน 2 – 5 ขวบ ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติอันยาวนานของฝรั่งเศส ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กที่อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เข้าโรงเรียนถึง 99% ของจำนวนเด็กทั้งหมด โรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นบริการฟรี แต่ในโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนเอง โดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลแยกออกเป็น 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นเล็ก (Petite Section) ชั้นกลาง (Moyenne Section) และชั้นสูง (Grande Section)

การศึกษาระดับประถมศึกษา 6 – 10 ขวบ (Primary School) เป็นการบริการฟรีและเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กฝรั่งเศสและเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส โรงเรียนระดับประถม ประกอบด้วย 5 ชั้น คือ ชั้นเตรียมประถมศึกษา Classe Préparatoire (CP) ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 Cours Elémentaire 1 (CE1) ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 Cours Elémentaire 2 (CE2) ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 Cours Moyen 1 (CM1) และชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 Cours Moyen 2 (CM2)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 11 – 18 ปี (SecondarySchool)ยังคงเป็นการบริการฟรีและส่วนหนึ่งยังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กฝรั่งเศสและเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ

– มัธยมต้น (11 – 14 ปี) เป็นการศึกษาระบบเดียวกันทั้งหมด สถานศึกษาเรียกว่า ?Collège? รับเด็กทุกคนที่สำเร็จจากชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Sixième) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Troisième) เป็นการเรียนการสอนทั่วไปในวิชาการสายสามัญ โดยยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน

– มัธยมปลาย (15 – 17 ปี) สถานศึกษาเรียกว่า ?Lycée? ภายหลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education System)

จากความมุ่งหมายเดิมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การให้การศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ปรับตนเองไปตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคม ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของภาคธุรกิจเอกชน โดยการก่อตั้ง Instituts Universitaires de Technologies (IUT) ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบธุรกิจจริง ๆ เมื่อจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตร DESS ซึ่งเป็นสิ่งประกันความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมในระดับสูง และยังให้นักศึกษาได้รับการ ฝึกความชำนาญเฉพาะด้านในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญเฉพาะอีกด้วย
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสส่วนมากเป็นของรัฐ มีมหา วิทยาลัยของรัฐ 90 แห่ง มหาวิทยาลัยคาทอลิก 5 แห่ง สถาบันโปรเตสแตนต์ 3 แห่ง และอื่น ๆ อีก 4 แห่ง

ทำงานพิเศษ

นักศึกษาสามารถทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนได้ แต่จะต้องขอใบอนุญาตทำงานจากทางการของฝรั่งเศสเสียก่อน อัตราค่าแรงไม่ต่ำกว่า 8.27 ยูโรต่อชั่วโมง
หน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในเรื่องการหางานพิเศษคือหน่วยงาน CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires Sous-Direction des Affaires Internationales) สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสทุกแห่ง ทำหน้าที่ให้การบริการด้านข้อมูล ข่าวสารด้านการศึกษา แนะแนว และช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในทุกๆด้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปดูที่ http://www.cnous.fr/

หอพักนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จะมีหน่วยงาน INTERFRANCE STUDY ที่จะคอยช่วยเหลือเรื่องการที่พักให้กับนักศึกษา โดยจะประสานงานไปยังฝ่ายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาลงทะเบียนให้ช่วยจัดหาหอพักในบริเวณมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได้

วีซ่านักศึกษา

20100627-130718

วีซ่าสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

– วีซ่าระยะยาวประเภทนักศึกษา (มากกว่า 90 วัน)

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสระยะยาวมากกว่า 90 วัน วีซ่าประเภทนี้สามารถใช้ดำเนินการขอบัตรต่างด้าว (carte de séjour) ที่ประเทศฝรั่งเศสได้หลังจากวีซ่าหมดอายุ วีซ่าประเภทนี้จะใช้แทนบัตรต่างด้าวและมีอายุการใช้งานเท่าที่ระบุในวีซ่า โดยทันทีที่เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาจะต้องรายงานตัวต่อสำนักงาน OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) เพื่อยืนยันการเข้าประเทศ โดยการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า นักศึกษาจะต้องใช้เอกสารรับรองการลงทะเบียนจากสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศสในการยื่นประกอบคำร้อง สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำวิจัย จะต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาวประเภท “นักวิทยาศาสตร์”

วีซ่าระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน)

– วีซ่าท่องเที่ยว (Schengen) อนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ไม่เกิน 90 วัน และไม่สามารถขอต่อในประเทศฝรั่งเศสได้ นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระยะสั้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนสามารถดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้ได้

– วีซ่าระยะสั้นเพื่อสอบแข่งขัน « étudiant-concours » นักศึกษาที่ต้องเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสเพื่อสอบแข่งขันหรือสอบสัมภาษณ์สามารถดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ในกรณีที่สอบผ่านนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอบัตรประจำตัวต่างด้าวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องเดินทางกลับมาประเทศไทย

เอกสารประกอบการของวีซ่านักเรียน

1.รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว 2 ใบ
2.หนังสือเดินทางของท่านที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า (ถ้ามี)
6.สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุไม่ถึง 20 ปี
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี)
8.สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงที่อัพเดทเป็นปัจจุบัน พร้อมสำเนา (ออมทรัพย์/ ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน)
9.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือนายจ้าง ซึ่งจะต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำ และมีการอนุมัติการลาพักร้อนมาด้วย แต่ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเอง จะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการค้ามาด้วย
10.กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ที่คุ้มครองท่านตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนในกรณีที่ต้องนำส่งกลับประเทศไทย วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท
11.เอกสารรับรองห้องพักจากทางโรงแรมในฝรั่งเศส
12.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับโดยชัดเจน
13.สถานที่ที่จะไปเที่ยวในกลุ่มประเทศ Schengen (Itinerary)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ประเทศฝรั่งเศสเองถือว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ แต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องสนับสนุนให้กับผู้ที่ต้องการจะเรียนในทุกระดับชั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยรัฐของฝรั่งเศสทุกแห่ง จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนอะไร นอกจากค่าลงทะเบียนรายปี เพียงแค่ 200-300 ยูโรต่อปีเท่านั้น (10,000-15,000 บาท) สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย (Université) และประมาณ 600-1000 ยูโรต่อปี (30,000-50,000 บาท) สำหรับการเรียนในโรงเรียนชั้นสูง หรือโรงเรียนเฉพาะทาง (Grande Ecole) เช่น โรงเรียนวิศวกรรม โรงเรียนรัฐศาสตร์ และโรงเรียนทางด้านการบริหารต่าง ๆ ทั้งนี้หลักการดังกล่าว ใช้ทั้งกับนักเรียนฝรั่งเศส และนักเรียนต่างชาติที่เรียนที่ฝรั่งเศสอย่างเสมอภาคกัน แต่จะยกเว้นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ เปิดขึ้นมาเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตร international ภาคภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรสาขาพิเศษอื่น ๆ ซึ่งมักจะมีการเก็บค่าเรียนเพิ่มเป็นพิเศษขึ้นอีก คือประมาณ 6,000-12,000 ยูโรต่อปี (300,000- 600,000 บาท) แต่ก็ยังนับว่าถูกมาก เมื่อเทียบกับการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษที่ต้องเสียค่าเทอมสูงถึง 50,000-100,000 ดอลล่าร์ ต่อภาคการศึกษา (200,000-400,000 บาท) และอาจจะถูกกว่าค่าเรียนในระดับปริญญาโทและเอกในบ้านเราอีกหลายที่เสียด้วยซ้ำ

See also  วิธีหาตังค์ gtaV สำหรับผู้เล่นใหม่ How to หาเงินยังไงให้รวยย (สำหรับคนไม่รู้!!) | สูตร gta v หาเงิน | Nataviguides

มหาวิทยาลัยยอดนิยมในฝรั่งเศส

bank - strasbourg university

http://www.enpc.fr Ecole National des Ponts et Chausses

http://www.epita.fr Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancees (French Computer Science School)

http://www.ensmp.fr L’Ecole des Mines de Paris

http://www.cribx1.u-bordeaux.fr University de Bordeaux I

http://www.bls-bordeaux.com Offers intensive French courses in Bordeaux for all levels

http://www.insead.fr European Institute of Business Administration (INSEAD)

http://www.inapg.inra.fr Institute National Agronomique Paris-Grinon

http://www.u-bordeaux2.fr  University Bordeaux 2

http://www.ciela.com French language for foreign students and working people.

http://www.escp.ccip.fr  Paris Graduate School of Management

http://www.sciences-po.fr Institute d’Etudes Politiques (Paris)

http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr Institute d’Etudes Politiques (Grenoble)

http://www.carel.org Learn French in Royan

 

[NEW] เรียนต่อฝรั่งเศส | เรียน ฝรั่งเศส – NATAVIGUIDES

เรียนต่อฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสมีระบบที่แตกต่างจากระบบการศึกษาของไทย และประเทศตะวันตกอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกับคนไทยมากกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากชาวฝรั่งเศสให้ความสำคัญต่อคติประจำชาติที่ว่า “เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” เป็นอย่างยิ่ง คติพจน์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก รวมถึงด้านการศึกษาซึ่งชาวฝรั่งเศสถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากความเคารพในด้านเสรีภาพ และความเสมอภาค

 

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

โดยทั่วไปใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการสอน แต่จากการเปิดกว้างทางการศึกษาระหว่างประเทศและการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย ทำให้สถานศึกษาบางแห่งเลือกเปิดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของหลักสูตรต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

 

มหาวิทยาลัย University of Europe for Applied Sciences (UE) เมือง Paris  ประเทศฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัย UE มีแคมปัสอยู่ในเมือง Iserlohn, Berlin และ Hamburg เยอรมนี และมีแคมปัสอยู่ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้รับการรับรองจากรัฐ North Rhine-Westphalia ของประเทศเยอรมนี และยังเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนในระบบภาษาอังกฤษได้  มหาวิทยาลัยโด่นเด่นด้าน The Art & Design, Business , Sports, Media & Events  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

Sprachcaffe GEOS Languages Plus  เมือง Paris, Nice ประเทศฝรั่งเศส

สถาบัน Sprachcaffe Language Plus เป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส สถาบันก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986  หลักสูตรของสถาบัน ทุกหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ที่ต้องเริ่มจาก Beginner Level ต้องเช็ควันที่สามารถเริ่มเรียนได้จากตารางการเปิดเรียนของทางสถาบันก่อน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Le Cordon Bleu เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส 

คอร์สทำอาหาร ระยะเวลา 9 เดือน

– หลักสูตรการประกอบอาหารคาว
– หลักสูตรการประกอบขนมอบและขนมหวาน

 

หลักสูตรปริญญาตรีทางด้านการทำอาหาร ระยะเวลา 3 ปี

– Bachelor of Culinary Arts & Business

 

หลักสูตรปริญญาตรีทางด้านงานบริการ ระยะเวลา 3 ปี

– Bachelor of Business in International Hospitality Management

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Language Studies International (LSI) เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส

สถาบัน Language Studies International (LSI) เป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนที่ฝรั่งเศส ได้รับการรับรองคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการ เรียนภาษา ฝรั่งเศส ที่ปารีส แบบครึ่งวัน เพื่อที่จะได้ใช้เวลาช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนในการสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส โดยการท่องเที่ยวรอบๆ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ คลาสพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะ อาทิ การพัฒนาทักษะการออกเสียง หรือ การสนทนาภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Eurocentres  เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส

สถาบันชั้นนำในด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ดำเนินการโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์การสอนและเชี่ยวชาญ เปิดสอนหลักสูตร 1.General French and Communication  2.Business French and Communication 3.French for Beginners  4.French Exam Preparation

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

UTCC International along with College de Paris เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส

Pathway Programme  

ปีที่ 1 เรียนที่หอการค้าไทย  ปีที่ 2 เรียนที่ปารีส ฝรั่งเศส

– University of Thai Chamber of Commerce Bangkok – Thailand
– College de Paris – Grand Arche de La Defense Paris – France

 

ข้อดี
   1. Good Visa success
   2. สอนเป็นภาษาอังกฤษ
   3. เรียนสองแคมปัส ไทย และ ฝรั่งเศส ได้มีประสบการณ์การเรียน 2ประเทศ
   4. ได้ฝึกงานที่ Paris  (French B2 level)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Alpadia Language School 

เมือง 

Lyon  

ประเทศฝรั่งเศส

เรียนภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ ที่สถาบันภาษา Alpadia Language School ที่มีศูนย์ภาษาอยู่ที่ประเทศ Germany, France, Switzerland

 

ข้อดีเรียนต่อ

1. ทางสถาบันจะช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนๆให้ได้ Level C1
2. สถาบัน เป็น partner กับหลายมหาวิทาลัย
3. นักเรียนๆจบจากสถาบัน สามารถเรียนต่อ ป.ตรี และ ป.โท ได้
4. สถาบันจะดูแลนักเรียนอย่างดี เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 


French Lesson 1 – Learn the FRENCH ALPHABET Pronunciation – Alphabet français Alfabeto frances


Dialogues in French and English : https://www.youtube.com/123dialogues
Facebook page: http://www.facebook.com/pages/LearnFrenchVideoLessonsYouLearnFrench/275887139170415
http://youlearnfrench.blogspot.com
You can also learn and practice your French on the channel 123dialogues with many everyday life basic dialogues and easy conversations for survival French for intermediate, beginner and advanced levels.
Learn how to pronounce the letters of the French Alphabet. Apprendre l’alphabet français. El alfabeto en francés y el abecedario francés con pronunciación. Das französische alphabet
الأبجدية الفرنسية

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

French Lesson 1 - Learn the FRENCH ALPHABET Pronunciation - Alphabet français Alfabeto frances

Violette Wautier – Glitter and Smoke: Live In BKK, 2020 (Full Performance in 4K)


Available now on Apple Music : https://apple.co/GlitterSmoke
Album Out Now : https://violette.lnk.to/GlitterSmokeID
Set List
0:00 I’d Do It Again
3:29 Cool (with SYPS)
7:16 All That I Can Do
Connect with Violette Wautier :
https://www.instagram.com/violettewautier
https://www.facebook.com/violettewautierofficial
https://twitter.com/violettewautier
For work please contact :
violettewautier.work@gmail.com
:: Production Crews ::
Director : Jatuphong Rungrueangdechaphat
Producer : Kakkanan Suksomart
Dop : Danuwat Jettana
Focus : Nattapong Phamon
Camera : Lifeboat Camera \u0026 EUNIT
Lighting \u0026 Grip : 164 Lite Production Co.,Ltd.
Editor : Wirayut Butrart
Colorist :Nuttacha Khajornkaitsakul
:: Musicians ::
Bass: Nuttaphon Lerswanuswong
Keyboard: Suebboon Kaewpaluek
Drum: Wasin Thiamngoen
:: Sounds ::
Sound Engineer: Narunjutha Punyasukh
Music Production: Nuttaphon Lerswanuswong
:: Stage Technicians ::
Supakit pattarasirinat
Pisit prayotying
:: Lighting Design ::
By SATURATE DESIGN
Lighting \u0026 Production Designer: Peem Poolpol
Lighting Assistant: Naphat Mangkharat
Project Manager: Panomkorn Phumkua
Project Assistant: Ruttharoj Pitthacharoenthron
Graphic Designer: Natthapat Tantiveerakul
Production: Banjob Nankrathok
Production Assistant: Nunnapus Maniphan
Production Assistant: Evitta Kanmotharn
:: Lighting ::
By Light Source Co., Ltd.
Project Executive: Savitree Ronsiri
Project Executive: Supatsorn Soonthornvipat
Lighting Technician: Nutcha Chantarasethon
Operation Officer:
Aed Rueanpheng
Nopphadon Chalasin
Chalremsak Chaisak
Santi Mangchakon
Somsak Aunla
Chokdee Klinhom
Chaloemwut Kritram
Phonchai Pechsuk
Somkid Insod
Piyaphong Kamkhruea
Rittikorn Sripakho
Suthiphong KaewPakdee
Marut Narabua
Rariphon Wongwibunkun
Phuwit Chanmala
VioletteWautier GlitterandSmoke GlitterandSmokeLiveInBKK2020

Violette Wautier - Glitter and Smoke: Live In BKK, 2020 (Full Performance in 4K)

ภาษาฝรั่งเศส – สรรพนามประธาน ฉัน,เธอ,เขา…(I, you, he, she ….) – Les pronoms personnels sujets


สรรพนามประธานทั้งหมดในภาษาฝรั่งเศส และความหมายของแต่ละอัน
Oh là là! กับแตงโม มาเรียนภาษาฝรั่งเศสกับโมนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
เรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมกับโม
สั่งซื้อหนังสือไวยากรณ์ระดับ A1
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/livres/
คอร์สตะลุยข้อสอบ Pat7.1
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/courspat71/
คอร์สออนไลน์พื้นฐานไวยากรณ์
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/coursgrammairea11/
ติดตามสื่อการสอนอื่นๆของโม
Line : @ohlalakabtangmo (http://line.me/ti/p/~@ohlalakabtangmo)
Facebook: https://www.facebook.com/ohlalakabtangmo
Instagram: https://www.instagram.com/ohlalakabtangmo
Website: https://www.ohlalakabtangmo.com
กดลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อไม่พลาดวีดีโอใหม่ๆนะคะ
https://www.youtube.com/channel/UCHRmbcGYHdIHbCCcIzDlEGA?sub_confirmation=1
หัวข้อในวีดีโอนี้ก็คือ สรรพนามประธาน หรือ คำที่ใช้เรียกแทน ฉัน เธอ เขา พวกเรา พวกคุณ พวกเขา ค่ะ โดยในภาษาฝรั่งเศส เขา และ พวกเขา จะมีแบ่งเป็นเพศชายและหญิงด้วยค่ะ เหมือน he กับ she ในภาษาอังกฤษค่ะ
รวมแล้ว สรรพนาม ประธานจะมีทั้งหมด 9 ตัวง่ายๆค่ะ
ถ้ามีคำถามอะไร เขียนไว้ให้โมได้ในคอมเมนท์นะคะ ขอบคุณมากค่ะ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเบื่องต้น
เรียนภาษาฝรั่งเศส
สอนภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส - สรรพนามประธาน ฉัน,เธอ,เขา...(I, you, he, she ....) - Les pronoms personnels sujets

เรียนศัพท์ภาษาฝรั่งเศส​ จากภาพ❤️หมวด: ร้านอาหาร


เรียนศัพท์ภาษาฝรั่งเศส​ จากภาพ❤️หมวด: ร้านอาหาร
Farançais Center
french speakfrench language เตรียมสอบ français dek64 dek65 เรียนฝรั่งเศส ติวฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส พูดฝรั่งเศส เรียนออนไลน์ สอบ
ติว gatpat

เรียนศัพท์ภาษาฝรั่งเศส​ จากภาพ❤️หมวด: ร้านอาหาร

ออกเสียงภาษาฝรั่งเศส – เสียง ออง \u0026 อง (ep 1) – Prononciation en français


เสียง ออง และ อง ในภาษาฝรั่งเศสมาจากการสะกดแบบไหนบ้าง มาฝึกอ่านกันค่ะ
Oh là là! กับแตงโม มาเรียนภาษาฝรั่งเศสกับโมนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
เรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมกับโม
สั่งซื้อหนังสือไวยากรณ์ระดับ A1
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/livres/
คอร์สตะลุยข้อสอบ Pat7.1
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/courspat71/
คอร์สออนไลน์พื้นฐานไวยากรณ์
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/coursgrammairea11/
ติดตามสื่อการสอนอื่นๆของโม
Line : @ohlalakabtangmo (http://line.me/ti/p/~@ohlalakabtangmo)
Facebook : https://www.facebook.com/ohlalakabtangmo
Instagram : https://www.instagram.com/ohlalakabtangmo
Website : https://www.ohlalakabtangmo.com
กดลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อไม่พลาดวีดีโอใหม่ๆนะคะ
https://www.youtube.com/channel/UCHRmbcGYHdIHbCCcIzDlEGA?sub_confirmation=1
โดยใน series นี้ โมจะมาสอนทุกคนออกเสียงภาษาฝรั่งเศสกันค่ะ ตอนนี้เป็นตอนที่ 1 เราจะมาเรียนเสียง ออง และ เสียง อง กันค่ะ
โมมีตัวอย่างคำศัพท์มาเพื่อมาฝึกฝนวิธีออกเสียงกันเยอะมากเลยนะคะ สำหรับคำแปลสามารถดูตามด้านล่างได้เลยค่ะ

คำศัพท์ในวีดีโอนี้
France (nom féminin): ประเทศฝรั่งเศส (คำนามเพศหญิง)
gant (nom masculin): ถุงมือ (คำนามเพศชาย)
bonbon (nom masculin): ลูกอม (คำนามเพศชาย)
pont (nom masculin): สะพาน (คำนามเพศชาย)
entre (préposition): ระหว่าง (คำบุพบท)
ventre (nom masculin): กระเพาะอาหาร, พุง (คำนามเพศชาย)
enfant (nom masculin ou féminin): เด็ก (คำนามเพศชายหรือหญิง ขึ้นอยู่กับเพศของเด็ก)
vacances (nom féminin): วันหยุด (คำนามเพศหญิง)
ปล. 1 vacance ไม่เติม ‘s’ ก็เป็นคำนามเพศหญิงแปลว่า ตำแหน่งว่าง, ความว่างเปล่า
ปล. 2 vacances จะแปลว่า ตำแหน่งว่างหลายตำแหน่งเป็นพหูพจน์ หรือว่าวันหยุดก็ได้แต่ในภาษาฝรั่งเศสถ้าแปลว่าวันหยูดจะเป็นพหูพจน์เสมอ
ensemble (adverbe): ด้วยกัน, ร่วมกัน, พร้อมกัน (คำวิเศษณ์)
concombre (nom masculin): แตงกวา (คำนามเพศชาย)
rond (adjectif): กลม (คำคุณศัพท์)
rond (nom masculin): วงกลม (คำนามเพศชาย)
penser (verbe): คิด (กริยา)
ปล. pense เป็นรูปแบบการผันแบบนึงของ verbe penser
pance: ไม่มีความหมายค่ะ ออกเสียงเฉยๆ ^O^
vente (nom féminin): การขาย (คำนามเพศหญิง)
vendre (verbe): ขาย (กริยา)
oncle (nom masculin): ลุง, อา (คำนามเพศชาย)
ambre (nom masculin): อำพัน (คำนามเพศชาย)
ombre (nom féminin): เงา (คำนามเพศหญิง)
Japon (nom masculin): ประเทศญี่ปุ่น (คำนามเพศชาย)
tombe (nom féminin): หลุมฝังศพ (คำนามเพศหญิง)
tente (nom féminin): เต็นท์ (คำนามเพศหญิง)
tante (nom féminin): ป้า, น้า (คำนามเพศหญิง)

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
เรียนภาษาฝรั่งเศส

ออกเสียงภาษาฝรั่งเศส - เสียง ออง \u0026 อง (ep 1) - Prononciation en français

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียน ฝรั่งเศส

Leave a Reply

Your email address will not be published.