Skip to content
Home » [Update] เปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด Comparative | adjective คำ – NATAVIGUIDES

[Update] เปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด Comparative | adjective คำ – NATAVIGUIDES

adjective คำ: คุณกำลังดูกระทู้

301

SHARES

Facebook

Twitter

การเปรียบเทียบ (comparison) ภาษาอังกฤษจะยากกว่าภาษาไทยตรงที่มีหลักการเติม er กับ est ที่ท้ายคำ ซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่ากว่า กับที่สุดทุกคำไม่ว่าจะเป็นคำคุณศัพท์ตัวไหนก็ตาม วันนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) และขั้นที่สุด (superlative) ในหลักภาษาอังกฤษกัน

การเปรียบเทียบคุณศัพท์

♦ การเปรียบเทียบ comparative and superlative

◊ Comparative หรือ comparison คืออะไร มีกี่ระดับ

  1. คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน  (Positive adjective)
  2. คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective)
  3. คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective)

Comparative หรือ comparison คือ การเปรียบเทียบ  การเปรียบเทียบก็มี 3 ระดับนะครับ ในระดับ Positive  ถือว่าง่ายสุดแล้ว เพราะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำคุณศัพท์เลย แค่เอา as…as มาประกอบแค่นั้นเอง แต่ก็ถือว่าเป็นฐานสำคัญสำหรับเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นที่สุด (comparative and superlative)

คุณศัพท์คืออะไร ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในหัวข้อ Parts of Speech นะครับ

◊ คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน (Positive adjective) คืออะไร 

โดยปกติการใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหนจะเป็นการพูดถึงสิ่งๆเดียว เช่น

→ A cat is big. แมวตัวหนึ่ง ใหญ่

→ A man is tall. ชายคนหนึ่ง ตัวสูง

→ This car is expensive. รถยนต์คันนี้ ราคาแพง

→ The water in this pot is hot. น้ำในหม้อใบนี้ ร้อน

แต่ในขั้น Positive การเปรียบเทียบในขั้นเท่ากัน บ้างก็เรียกขั้นปกติ จะเปรียบเทียบสองสิ่งที่มีอะไรๆเหมือนกันทุกประการ โดยการเอา as…as มาคั่น เช่น

→ A cat is as big as a dog. แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา

→ A man is as tall as a woman. ผู้ชาย ตัวสูงเท่ากับ ผู้หญิง

→ This car is as expensive as that car. รถยนต์คันนี้ ราคาแพงเท่ากับ รถคันนั้น

เป็นไงครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับ แค่เอา as…as มาคร่อมคำคุณศัพท์แค่นั้นเอง

◊ คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective) คืออะไร

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น

→ A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หนู

→ A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง

→ This car is more expensive than that car.  รถยนต์คันนี้ แพงกว่า คันนั้น

→ The water in this pot is hotter than water in that pot.  น้ำในหม้อใบนี้ ร้อนกว่า น้ำในหม้อใบนั้น

สังเกตได้ว่า คำว่า กว่า ในภาษาอังกฤษคือการเติม -er than หรือบางที ใช้ more – than เอ๊ะยังไงกัน เดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้านล่างนะครับ

◊ คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective) คืออะไร

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น

→ A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคงไม่ใช่)

→ Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะครับ)

→ This is the most expensive car in Thailand.  นี่คือรถยนต์ ที่แพงที่สุดในไทย

สังเกตได้ว่า คำว่า ที่สุด เป็นการเติม -est หรือ the most – ทำไมเป็นเช่นนั้น มันมีกฎเกณฑ์การใช้อยู่ครับ

◊ การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่า และขั้นที่สุด

ให้จำง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในขั้นกว่า และ  the  – est สำหรับขั้นที่สุด เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

tall สูง
taller สูงกว่า
the tallest สูงที่สุด

small เล็ก
smaller เล็กกว่า
the smallest เล็กที่สุด

short สั้น
shorter สั้นกว่า
the shortest สั้นที่สุด

long ยาว
longer ยาวกว่า
the longest ยาวที่สุด

old แก่
older แก่กว่า
the oldest แก่ที่สุด

cheap ถูก
cheaper ถูกกว่า
the cheapest ถูกที่สุด

ง่ายจัง เติมเอาอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่า ….ไม่ได้ต้องมีกฎกติกานิดหนึง

♥ กฎการเติม  -er และ -est

  • คำที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว  ถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ ให้เติมตัวสะกดอีกตัวเข้าไป แล้วเติม -er -est เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

big  ใหญ่
bigger ใหญ่กว่า
the biggest ใหญ่ที่สุด

hot ร้อน
hotter ร้อนกว่า
 the hottest ร้อนที่สุด

thin ผอม
thinner ผอมกว่า
 the thinnest ผอมที่สุด

See also  [Update] English Tense System | future simple tense โครงสร้าง - NATAVIGUIDES

fat อ้วน
fatter อ้วยกว่า
 the fattest อ้วนที่สุด

sad เศร้า
sadder เศร้ากว่า
 the saddest เศร้าที่สุด

  • คำลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

dirty สกปรก
dirtier สกปรกกว่า
the dirtiest สกปรกที่สุด

dry แห้ง
drier แห้งกว่า
the driest แห้งที่สุด

funny ตลก
funnier ตลกกว่า
the funniest ตลกที่สุด

lucky โชคดี
luckier โชคดีกว่า
the luckiest โชคดีที่สุด

noisy เสียงดัง
noisier เสียงดังกว่า
the noisiest เสียงดังที่สุด

  • คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less, -ous ให้ใช้ more..than  และ the most ข้างหน้า เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

 worried เป็นกังวล
more worried กังวลกว่า
the most worried กังวลที่สุด

 helpful ชอบช่วยเหลือ
more helpful ชอบช่วยเหลือกว่า
the most helpful ชอบช่วยเหลือที่สุด

 boring น่าเบื่อ
more boring น่าเบื่อกว่า
the most boring น่าเบื่อที่สุด

 useless ไร้ประโยชน์
more useless ไร้ประโยชน์กว่า
the most useless ไร้ประโยชน์ที่สุด

famous มีชื่อเสียง
more famous มีชื่อเสียงกว่า
the most famous มีชื่อเสียงที่สุด

  • คำที่มีสามพยางค์ขึ้นไป ให้ใช้ more..than และ the most ข้างหน้า เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

important สำคัญ
more important สำคัญกว่า
the most important  สำคัญที่สุด

expensive แพง
more expensive แพงกว่า
the most expensive แพงที่สุด

dangerous อันตราย
more dangerous อันตรายกว่า
the most dangerous อันตรายที่สุด

difficult ยาก
more difficult ยากกว่า
the most difficult ยากที่สุด

  • คำเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

good ดี
better ดีกว่า
the best ดีที่สุด

bad เลว
worse เลวกว่า
the worst เลวที่สุด

far ไกล
farther ไกลกว่า
the farthest ไกลที่สุด

little น้อย
less น้อยกว่า
the least น้อยที่สุด

many มาก
more มากกว่า
the most มากที่สุด

คำคุณศัพท์บางตัวจะไม่มีการเปรียบเทียบ เช่น สีต่างๆ จะไม่มีการพูดสีดำกว่า หรือดำที่สุด และคำอื่นๆ บางตัว คอยสังเกตเอาแล้วกัน

◊ คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้าง ดังนี้

absent
แอ๊บเซินท
ขาด (เรียน, งาน)

afraid
อะเฟรด
กลัว

bad
แบด
เลว

beautiful
บิ๊วทิฟุล
สวย

better
เบ็ทเทอะ
ดีกว่า

big
บิก
ใหญ่

black
แบล็ค
ดำ

boring
บ๊อริง
น่าเบื่อ

bright
ไบร๊ท
สว่าง, ฉลาด

broad
บรอด
กว้าง

broken
โบร๊เคิน
แตก

cloudy
คล๊าวดิ
มีเมฆมาก

cold
โคลด
หนาว

cool
คูล
เย็น

crazy
เคร๊สิ
บ้าคลั่ง

curly
เค๊อลิ
หยิก

daily
เด๊ลิ
รายวัน

deep
ดีพ
ลึก

difficult
ดิ๊ฟฟิเคิลท
ยาก

dirty
เด๊อทิ
สกปรก

dry
ดราย
แห้ง

dull
ดัล
โง่

easy
อี๊สิ
ง่าย

empty
เอ็มทิ
ว่างเปล่า

excellent
เอ็กซะเลินท
ยอดเยี่ยม

excited
อิกไซ๊เท็ด
ตื่นเต้น

expensive
อิกซเป็นซิฝ
แพง

fast
ฟาสท
เร็ว

fat
แฟ็ท
อ้วน

fault
ฟ๊อลท
เท็จ

friendly
เฟร็นลิ
เป็นมิตร

funny
ฟั๊นนิ
ตลก

gentle
เจ็นเทิล
อ่อนโยน

good
กุด
ดี

great
เกรท
เยี่ยม

greedy
กรี๊ดิ
ตะกละ

green
กรีน
เขียว

half
ฮาฟ
ครึ่ง

handsome
แฮ๊นเซิม
หล่อ

happy
แฮ๊พพิ
มีความสุข

healthy
เฮ็ลธิ
มีสุขภาพดี

high
ไฮ
สูง

hot
ฮ็อท
ร้อน

hungry
ฮั๊งกริ
หิว

kind
ไคด
ใจดี

large
ลาจ
กว้าง

late
เลท
สาย

lazy
เล๊สิ
ขี้เกียจ

left
เล็ฟท
ซ้าย

light
ไลท
สว่าง

little
ลิ๊ทเทิล
เล็ก

long
ลอง
ยาว

loose
ลูส
หลวม

loud
ลาด
เสียงดัง

low
โล
ต่ำ

lucky
ลัคคิ
โชคดี

many
เม็นนิ
มาก

narrow
แน๊โร
แคบ

new
นิว
ใหม่

nice
ไนซ
ดี

noisy
น๊อยสิ
มีเสียงดัง

old
โอลด
แก่

perfect
เพ๊อเฟ็คท
สมบูรณ์แบบ

pretty
พริททิ
สวย

quick
ควิก
เร็ว

quiet
ไคว๊เยิท
เงียบ

rainy
เร๊นนิ
มีฝนตกชุก

red
เรด
แดง

right
ไรท
ถูก,ขวา

round
ราวด
กลม

sad
แซด
เศร้า

short
ชอท
สั้น

slow
สโล
ช้า

small
สมอล
เล็ก

snowy
สโน๊วิ
มีหิมะตก

sunny
ซั๊นนิ
มีแดดออก

tall
ทอล
สูง

tight
ไทท
แน่น

tiny
ไท๊นิ
เล็ก

tough
ทัฟ
เหนียว

true
ทรู
จริง

See also  STILL | ALREADY | JUST | YET - English grammar | have already

ugly
อั๊กลิ
น่าเกลียด

warm
วอม
อุ่น

weak
วีค
อ่อนแอ

well
เว็ล
ดี

wet
เว็ท
เปียก

white
ไวท
ขาว

wide
ไวด
กว้าง

windy
วิ๊นดิ
มีลมพัด

wise
ไวส
ฉลาด

wrong
รอง
ผิด

yellow
เย็ลโล
เหลือง

young
ยัง
เป็นเด็ก

your
ยัว
ของคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 594

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] Adjective : ประเภท | adjective คำ – NATAVIGUIDES

คำ Adjective (คำคุณศัพท์) นี้เราสามารถแยกออกได้เป็น 8 ประเภทคือ

1. Descriptive Adjectives

คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะและคุณสมบัติต่างของคำนาม ว่ามีลัษณะอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น

good, bad, tall, shot, black, fat, thin, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave, cowardly, pretty, agly, happy, sorry, etc.

ยกตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างเช่น :   The rich man lives in the big house. (คนรวยอาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่)

Tony is a black rich man. (โทนี่เป็นผู้ชายผิวเข้มสีที่รวย)
A clever pupil can answer the difficult problem. (นักเรียนที่ฉลาดสามารถตอบปัญหายากได้)
The black cat cuagh a smail bird. (แมวดำตัวนั้นจับนกได้)

ข้อสังเกต : rich, big, clever, difficult, black และ small เป็นคุณศัพท์บอกลักษณะ

2. Demonstrative Adjectives

คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ระบุถึงนามต่างๆ เช่น

The, These, This, That,Other

ตัวอย่างเช่น:    I invited that man to come in.(ฉันได้เชิญผู้ชายคนนั้นให้เข้ามาข้างใน)
Jan hated such things because they made her ill.(แจนเกลียดสิ่งเหล่านั้นเพราะมันทําให้เธอไม่สบาย)
They said the same thing two or three times.(พวกเขาพูดถึงสิ่งเดียวกันนี้2หรือ3ครั้งแล้ว)

ข้อสังเกต: that,such,same เป็นคุณศัพท์ชี้เฉพาะวางไว้หน้านาม

 

3. Distributive Adjectives

คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแยกนามต่างๆออกจากกัน เช่น each (แต่ละ), every (ทุกๆ), either…or (ไม่อันใดก็อันหนึ่ง), neither…nor (ไม่ทั้งสอง) ยก

ตัวอย่างเช่น :   The two men had each a gun.(ชายสองคนนี้มีปืนคนละกระบอก)
Every soldier is punctually in his place.(ทหารทุกคนเข้าประจําที่ของตัวตรงเวลาดี)
Either side is a narrow lane.(ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นซอยแคบ)
Neither accusation is true.(ข้อกล่าวหาทั้งสองข้อไม่เป็นความจริง)

Every boy in this school loves playing football. (เด็กผู้ชายทุกๆคนในโรงเรียนนี้ชอบการเล่นฟุตบอล)

Neither Jim nor Joe can drive a plane. (จิมกับโจไม่สามารขับเครื่องบินได้ทั้งสองคน)

ข้อสังเกต: each,every,either,neither เป็นคุณศัพท์แบ่งแยกมาขยายนาม

 

4. Interrogative Adjectives

คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคําถามโดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีนามตามหลังเสมอ เช่นคำ what, which, whose

ตัวอย่างเช่น:   What book is he reading in the room? (เขากําลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ในห้อง)
Which way shall we go? (เราจะไปทางไหนกันนี่?)
Whose shoes are these? (รองเท้านี้เป็นของใคร)

ข้อสังเกต: what,which,whose เป็นคุณศัพท์บอกคําถามอยู่หน้าประโยค

5. Proper Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติเช่น

 Proper Noun              Proper Adjective  คำแปล
(เป็นนามเฉพาะ)              (เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ)
England    English       อังกฤษ, คนอังกฤษ
America    American    อเมริกา, คนอเมริกัน
Thailand   Thai           ไทย, คนไทย
India        Indian        อินเดีย, คนอินเดีย
Germany   German      เยอรมัน, คนเยอรมัน
Italy         Italian        อิตาลี, คนอิตาเลี่ยน
Japan       Japanese    ญี่ปุ่น, คนญี่ปุ่น
China       Chinese      จีน, คนจีน

ตัวอย่างเช่น :

Jimy is English but Terry is French.

(จิมมี่เป็นชาวอังกฤษแต่เทอรี่เป็นชาวฝรั่งเศษ)

John employs a chinese cook. (จอห์นจ้างพ่อครัวชาวจีนคนหนึ่ง)

Do you learn French literature? (คุณเรียนวรรณคดีฝรั่งเศสหรือ)
The English language is used by every nation. (ภาษาอังกฤษใช้ในทุกประเทศ)

ข้อสังเกต : Chinese, French, English เป็นคำคุณศัพท์บอกสัญชาติ

 6. Numeral Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการบอกจำนวนที่แน่นอนของสิ่งของต่าง เราสามารถแบ่งได้ง่ายออกเป็นสี่ชนิดนะคะ คือ

a. Cardinal Numeral Adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกจำนวนที่แน่นอน เช่น one, two, three, four, five, six, seven เป็นต้น มาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ

ตัวอย่างเช่น :   She gave me two apples and three organes.(หล่อนให้แอปเปิ้ลสองผล และส้มสามผลแก่ฉัน)
Bill wants to buy seven pens.(บิลต้องการซื้อปากกาเจ็ดด้าม)
She brings me four baskets of strawberry. (เธอเอาสตอเบอรี่มาให้ฉันสี่ตะกร้า)
ข้อสังเกต : two, three, seven เป็นคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอนวางไว้หน้านาม

b. Ordinanal Numeral Adjective คือ คุณคำศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกลำดับที่ของนาม เช่น first, second, third, fifth, sixth เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น :   Tom is the first boy to be rewarded in this school.(ทอมเป็นเด็กคนแรกที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนนี้)
Sam won the third prize last month and the second one last week.(แซมได้รับรางวัลที่ 3 เมื่อเดือนที่แล้ว และสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลที่ 2)
I am the seventh son of my family.(ฉันเป็นลูกคนที่ 7 ของครอบครัว)
They are the first group on this location. (พวกเขาคือกลุ่มแรกที่มาที่พื้นที่นี้)

He gets the second price of the photography contest in Bangkok this year.

See also  ก็อปไปใช้ได้เลย 36 คำที่ใช้สำหรับงานโรงแรม / งานบริการ | Tina Academy Ep.81 | ใช้สําหรับ ภาษาอังกฤษ

(ปีนี้เขาได้รับรางวัลที่สองของการประกวดภาพถ่ายในกรุงเทพ)

ข้อสังเกต : first, third, second, seventh เป็นคุณศัพท์บอกลำดับที่วางไว้หน้านาม

c. Multiplicative Adjective คือ คุณคำศัพท์ที่บอกความทวีคูณของนามเช่น double, triple, quadruple เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น :   Some roses are double.(ดอกกุหลาบบางดอกก็มีกลีบ 2 ชั้น)
Buddha, Dhamma, and Sangha are triple gems.(พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คือแก้ว 3 ประการ)
This year, the rice production is double because the weather is good.

(ปีนี้ผมผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะว่าอากาศนั้นดี)

ข้อสังเกต : double, triple เป็นคำคุณศัพท์บอกจำนวนทวีของนาม

 

7. Possessive Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของนาม ได้แก่ my(ของฉัน), our(ของพวกเรา), your(ของคุณ), his(ของเขา), her(ของเธอ)           its(ของมัน) และ their (ของพวกเขา)

ตัวอย่างเช่น :   This is my table.(นี่คือโต๊ะของฉัน)
Her pen is on my desk.(ปากกาของหล่อนอยู่บนโต๊ะฉัน)
Our nation needs solidarity.(ชาติของเราต้องการความสามัคคี)
Their parents work hard every day.(พ่อแม่ของพวกเขาทํางานหนักทุกวัน)

8. Quantitative Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการบอกปริมาณ เพื่อบอกให้ทราบว่ามีปริมาณเท่าไร มากน้อยเพียงใด แต่ไม่ได้บอกเป็นจำนวนที่แน่นอน ได้แก่คำดังนี้

a little/little (เล็กน้อย)

all (ทั้งหมด)

enough (เพียงพอ)

few /a few (น้อย)

many (มาก)

much (มาก)

no (ไม่มี)

some (บ้าง)

any (บ้าง)

whole (ทั้งหมด)

much (มาก – ใช้กับนามนับไม่ได้)

many (มาก – ใช้กับนามนับได้)

ตัวอย่างเช่น :   He ate much rice at school yesterday.(เขากินข้าวมากที่โรงเรียนเมื่อวานนี้)
Linda did not give any money to her younger brother.(ลินดาไม่ได้ให้เงินแก่น้องชายของหล่อน)
Take great care of your health.(เอาใจใส่ต่อสุขภาพของคุณให้มากหน่อย)

ข้อสังเกต : much, any, great ในประโยชน์ทั้ง 3 เป็นคำคุณศัพท์บอกปริมาณ

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…


ติว TOEIC By KruBird: ดูยังไงว่าคำไหนเป็น Noun Verb Adjective หรือ Adverb


เรื่อง Part Of Speech นี้ออกข้อสอบมากที่สุดใน TOEIC เลยครับ
สมัครเรียน TOEIC ติดต่อ Line ID: @krubirdhome (มี @ ด้วยจ้า)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ติว TOEIC By KruBird: ดูยังไงว่าคำไหนเป็น Noun Verb Adjective หรือ Adverb

#เรียนภาษาอังกฤษ — เทคนิคการจำศัพท์ให้ \”จำได้ไปตลอดชีวิต\” ภาค 1


เรามาเรียนรู้ประโยคทั้ง 50 ประโยคที่เอาไปใช้พูดกับฝรั่งได้เลยค่าา
ติดตามเฟสบุ๊ค+ไอจีและสอบถามคอร์สเรียนที่
Facebook: https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
Instagram: https://www.instagram.com/english_kruwhan

#เรียนภาษาอังกฤษ -- เทคนิคการจำศัพท์ให้ \

Adjective กับ Adverb ใช้ต่างกันอย่างไร


สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

Adjective กับ Adverb ใช้ต่างกันอย่างไร

Big, Big, Big | Adjectives Song for Kids


Big, Big, Big is a fun kids song to learn adjectives. Great for young learners, preschool, kindergarten and the ESL / EFL classroom. Download on iTunes: http://apple.co/1ipOxXl
Watch more! Sing and Play Green Album Playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=rgJFII2ZU9w\u0026index=1\u0026list=PLPUKlTOZI_L4HDmUSizybAG2A4KX0xa8p

Download the Big Big Big song from Sing and Play Green on:
iTunes: http://apple.co/1ipOxXl
Amazon: http://amzn.to/1NdlOlv
CD Baby: http://bit.ly/1Sd8ltU
Find a Shop in your Country:
http://mapleleaflearning.com/shop/cd/singandplaygreen

Teacher and Parent Resources:
Big Big Big song information and resources:
http://www.mapleleaflearning.com/songs/singandplaygreen
Song flashcards, worksheets, coloring activities and more in our Resource Library:
http://www.mapleleaflearning.com/library/bigbigbig
Big Big Big Teacher’s Video:
https://www.youtube.com/watch?v=_nEA3IYTkno\u0026index=3\u0026list=PLPUKlTOZI_L6qFDz3AVFfT1eaj9GoclR

Follow Us:
Facebook: http://www.facebook.com/maplemarty
Twitter: http://www.twitter.com/maplemarty
Pinterest: http://www.pinterest.com/maplemarty
Google: https://plus.google.com/+Mapleleaflearning
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mapleleaflearning

Big Big Big Lyrics:
Big big big.
Little little little.
Long long long.
Short short short.
Clean clean.
Dirty dirty dirty.
Tall tall tall.
Short.
Fast.
Slow.
An elephant is big,
big big big.
An ant is little,
little little little.
A cat is clean clean clean.
A pig is dirty.
Fast.
Slow.
Big big big.
Little little little.
Long long long.
Short short short.
Clean clean.
Dirty dirty dirty.
Tall tall tall.
Short.
Fast.
Slow.

Copyright Maple Leaf Learning

Big, Big, Big | Adjectives Song for Kids

คำคุณศัพท์ ป 2 Adjective P 2


คำคุณศัพท์ ป 2 Adjective P 2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ adjective คำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *