Skip to content
Home » [Update] เบี้ยประกันสังคม 750 บาท ที่จ่ายไป แบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง | เงิน กองทุน ประกัน สังคม – NATAVIGUIDES

[Update] เบี้ยประกันสังคม 750 บาท ที่จ่ายไป แบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง | เงิน กองทุน ประกัน สังคม – NATAVIGUIDES

เงิน กองทุน ประกัน สังคม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เคยสงสัยกันไหมว่าเบี้ยประกันสังคม 750 บาท ที่เราจ่ายแต่ละเดือนแบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง ตัวผมเองก็เคยสงสัยจนไปหาคำตอบมาจนได้ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบางคนจ่ายเบี้ยประกันสังคมไม่เท่ากัน บางคนจ่าย 750 บาท บางคนจ่ายไม่ถึง นั้นเพราะว่าเบี้ยประกันสังคมคิดตามเงืนเดือนแต่ละคนที่ 5% สูงสุงที่ 750 บาท หมายความว่า ถ้าเราเงินเดือน 9,000 บาทก็จะเสียค่าเบี้ยประมาณสังคมแค่ 450 บาท ถ้าเงินเดือน 10,000 บาทก็ต้องจ่าย 500 บาท แต่ถ้าเราเงินเดือน 15,000 บาทจะต้องจ่าย 750 บาท ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็จ่ายแค่ 750 บาท

Table of Contents

750 บาท ที่จ่ายไป แบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง

  1. 225 บาท หรือ 1.5% ค่าดูแลเรื่องเจ็บป่วย คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน

  2. 75 บาทหรือ 0.5% เป็นเงินค่าประกันการว่างงาน เมื่อเราตกงานหรือว่างงานก็สามารถทำเรื่องขอเงินจากส่วนนี้ได้

  3. 450 บาท หรือ 3% เป็นเงินออม ไว้ใช้เมื่อเกษียณตอนอายุ 55 ปี โดยเราจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทอีกเท่านึง

จะเห็นว่าเบี้ยที่เราจ่ายนั้น 60% ถูกหักไว้กับเงินออมสำหรับชราภาพ ส่วน อีก 40% ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราได้รับประโยชน์เมื่อยามจำเป็น นอกจากนี้เบี้ยประกันสังคมที่เราจ่ายยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เรียกได้ว่า จ่าย 1 ได้ถึง 2

ซึ่งมีข่าวมาสักพักแล้วว่าจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันสังคมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ต้องดูกันต่อไปว่าจะจริงไป ถ้ามีการปรับขึ้นจริงผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็น่าจะเป็นตัวพวกเราเองที่จะได้เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณมากขึ้น

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

[Update] เบี้ยประกันสังคม 750 บาท ที่จ่ายไป แบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง | เงิน กองทุน ประกัน สังคม – NATAVIGUIDES

เคยสงสัยกันไหมว่าเบี้ยประกันสังคม 750 บาท ที่เราจ่ายแต่ละเดือนแบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง ตัวผมเองก็เคยสงสัยจนไปหาคำตอบมาจนได้ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบางคนจ่ายเบี้ยประกันสังคมไม่เท่ากัน บางคนจ่าย 750 บาท บางคนจ่ายไม่ถึง นั้นเพราะว่าเบี้ยประกันสังคมคิดตามเงืนเดือนแต่ละคนที่ 5% สูงสุงที่ 750 บาท หมายความว่า ถ้าเราเงินเดือน 9,000 บาทก็จะเสียค่าเบี้ยประมาณสังคมแค่ 450 บาท ถ้าเงินเดือน 10,000 บาทก็ต้องจ่าย 500 บาท แต่ถ้าเราเงินเดือน 15,000 บาทจะต้องจ่าย 750 บาท ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็จ่ายแค่ 750 บาท

750 บาท ที่จ่ายไป แบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง

  1. 225 บาท หรือ 1.5% ค่าดูแลเรื่องเจ็บป่วย คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน

  2. 75 บาทหรือ 0.5% เป็นเงินค่าประกันการว่างงาน เมื่อเราตกงานหรือว่างงานก็สามารถทำเรื่องขอเงินจากส่วนนี้ได้

  3. 450 บาท หรือ 3% เป็นเงินออม ไว้ใช้เมื่อเกษียณตอนอายุ 55 ปี โดยเราจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทอีกเท่านึง

จะเห็นว่าเบี้ยที่เราจ่ายนั้น 60% ถูกหักไว้กับเงินออมสำหรับชราภาพ ส่วน อีก 40% ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราได้รับประโยชน์เมื่อยามจำเป็น นอกจากนี้เบี้ยประกันสังคมที่เราจ่ายยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เรียกได้ว่า จ่าย 1 ได้ถึง 2

ซึ่งมีข่าวมาสักพักแล้วว่าจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันสังคมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ต้องดูกันต่อไปว่าจะจริงไป ถ้ามีการปรับขึ้นจริงผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็น่าจะเป็นตัวพวกเราเองที่จะได้เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณมากขึ้น

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!


EP:23​ กองทุน​เงินทดแทน.. กองทุนประกันสังคมแตกต่างกันอย่างไร​


กองทุน​เงินทดแทน.. กองทุนประกันสังคมแตกต่างกันอย่างไร​
สำนักงานประกันสังคมทำหน้าที่ในดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง และผู้ประกันตนที่ทำงานอิสระ โดยผ่านกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
ทั้งสองกองทุนมีความาแตกต่างกันดังนี้
กองทุนประกันสังคม จะมีผู้จ่ายเงินสมทบ 3 ฝ่ายคือ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล และจะดูแลสิทธิประโยชน์ทั่วไปของผู้ประกันตน 7 สิทธิประโยชน์ ได้แก่ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพและเงินสงเคราะห์บุตร
ส่วนกองทุนเงินทดแทน นายจ้างจะเป็นผู้เงินสมทบเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง ดูแลผู้ประกันที่ลูกจ้าง ที่เกี่ยวกับการทำงาน เช่น การเกิดอุบติเหตุ เจ็บป่วย บาดเจ็บ สูญหายและเสียชีวิต สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับคือ
ค่ารักษาพยาบาท ค่าชดเชยในการทำงาน ค่าทำศพ และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานทั้งร่างกายและจิตรใจ
สวัสดิการคนทำงาน ประกันสังคม
https://www.youtube.com/watch?v=TIhvZ…
สุภาษิตสอนหญิง
https://www.youtube.com/watch?v=ecLLv…
การศึกษาพาที
https://www.youtube.com/channel/UCg_9…
Happy Working
https://www.youtube.com/watch?v=OmAFV…
ความสุขของชีวิต
https://www.youtube.com/watch?v=ZqjW1…
อ่านบทความ
https://sabaijung.com/
หนังสือ Ebook
https://bit.ly/3nvgRub
กองทุนเงินทดแทน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

EP:23​ กองทุน​เงินทดแทน.. กองทุนประกันสังคมแตกต่างกันอย่างไร​

Ep.20 | กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ผู้ประกันตนควรต้องรู้ | by HR_พี่โล่


Ep.20 | กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ผู้ประกันตนควรต้องรู้ | by HR_พี่โล่
เมื่อเราเข้ามาเป็นลูกจ้าง เราจะได้สิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจาก กองทุน 2 กองทุนด้วยกันคือ
1. กองทุนประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
ซึ่งทั้ง 2 กองทุนจะดูแล และให้ความคุ้มครองลูกจ้างแตกต่างกัน
ดูรายละเอียดจากในคลิปเลยนะคร๊า
กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม คู่มือมนุษย์เงินเดือน
Ep.1 แนะนำตัวค่ะ จุดเริ่มต้น และวัตถุประสงค์การทำช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/b72UR2lf5dw
Ep.2 มนุษย์แม่ มีสิทธิได้รับอะไรบ้าง จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/QxlHtfLSuno
Ep.3 การลากิจ ตาม พรบ.แรงงานใหม่ 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/vlROrYY_ms
Ep.4 วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/joQufrDASmE
Ep.5 พนักงานหญิงลาไปงานวันแม่ ใช้สิทธิลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CuQe6z7pFIQ
Ep.6 ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ทำไมยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลไม่ได้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/5NHCdGoTkLc
Ep.7 เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอป SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/_vO2pxakzNQ
Ep.8 สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/r3QIlmjojxE
Ep.9 ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/nzrT7Fqa5TM
Ep.10 ทำงานไม่ถึงเดือน อยากลาออก ทำได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ | มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/C_lPQK7N2A4
Ep.11 การลาป่วย สิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ ตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/Anzd9Yp28c
Ep.12 ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/v4dFozcs9Zw
Ep.13 ออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือนนะรู้ยัง? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/la5siLf3BWg
Ep.14 การทดลองงาน กฎหมายกำหนดไว้กี่วัน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/qWg8u2F60Uo
Ep.15 นายจ้างจะขยายการทดลองงานปอีกได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/zHY6_RBnXOA
Ep.16 ประสบการณ์เบิกค่าคลอดไม่ได้ และวิธีแก้ปัญหากรณีนี้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/kFqGC2TjD80
Ep.17 นักศึกษาฝึกงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไม่? | | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CeGmSSjvJvg
Ep.18 เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยบ้าง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/4F9oJShT3io
Ep.19 ตรวจสอบการส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง ผ่าน SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/9UE2DRvEn5Q
Ep.20 กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ลูกจ้างควรต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/KFx_QPCqL0
Ep.21 Q\u0026A เรื่องการลากิจ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/LSt98eY7KhY

Ep.20 | กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ผู้ประกันตนควรต้องรู้ | by HR_พี่โล่

ใครบ้าง มีสิทธิ์ได้บำเหน็จจากประกันสังคม


ในคลิปนี้จะอธิบายถึงประเภทคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน
===========
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี

ใครบ้าง มีสิทธิ์ได้บำเหน็จจากประกันสังคม

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย


การขึ้นทะเบียนประกันสังคม

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องรู้ : รู้เท่ารู้ทัน (18 เม.ย. 62)


ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยจุดประสงค์ของการทำประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจ่ายค่าประกันตนไป สิทธิที่ตัวเองจะได้รับมีอะไรบ้าง มาทำความรู้จักกับประเภทของผู้ประกันตน และสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
ติดตามชมประเด็นรู้เท่ารู้ทัน ในช่วง \”วันใหม่ ไทยพีบีเอส\” ทุกวันจันทร์ ศุกร์ ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/Rutan

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : http://bit.ly/2GtS44i
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องรู้ : รู้เท่ารู้ทัน (18 เม.ย. 62)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เงิน กองทุน ประกัน สังคม

See also  [NEW] 101 ศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ ที่คนไทยนิยมทำกันจะได้บอกฝรั่งรู้เรื่อง | อาชีพ เกี่ยว กับ บัญชี - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *