Skip to content
Home » [Update] อ้างอิง ภาษาอังกฤษ การเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร มาดูกัน! | เขียนไทยแปลอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] อ้างอิง ภาษาอังกฤษ การเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร มาดูกัน! | เขียนไทยแปลอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เขียนไทยแปลอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

4

SHARES

Facebook

Twitter

การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนนำมาใช้อ้างอิงในงานเขียนต่างๆ การอ้างอิงควรจะอ้างอิงจากเอกสาร หรือแหล่งที่ชื่อถือได้ ว่าข้อมูลนั้นๆถูกต้อง ไม่ควรอ้างอิงจากแหล่งที่ไม่สามารถชื่อถือได้ เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

อ้างอิงภาษาอังกฤษ

การเขียนอ้างอิงภาษาอังกฤษ

การเขียนอ้างอิง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้คือ

1. การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น (Athikom, S, 2014, pp. 31)

2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 6th ed.

ตัวอย่างเขียนบรรณานุกรม (References) ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงต่อไปนี้ เป็นการแปลงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฟษ ซึ่ง ม.กรุงเทพได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดัน วารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน และฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงกำหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมรายการที่อ้างอิงเป็นของคนไทย ดังนี้

1. ใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมเป็นแบบ APA (American Psychological Association)

2. รายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในบรรณานุกรมจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคู่ กัน คือ เรียงบรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อน และตามด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย และให้เรียงลำดับโดยยึดตัวอักษรภาษาอังกฤษในการเรียง

3. ชื่อเรื่อง (Title) จะต้องทำให้เป็น Thai Romanization (การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน) และต้องเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม […]

4. การทำการ Romanization นั้นจะยึดตามหลักสากลโดยใช้เกณฑ์ของ Library of congress สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ website : https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

5. สำหรับการเขียน Thai Romanization แนะนำให้ใช้โปรแกรมแปลงสาส์น ที่พัฒนาโดย NECTEC http://164.115.23.167/plangsarn/index.php

6. โปรดดูตัวอย่างรูปแบบการเขียนแสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้

หมายเหตุ การให้ผู้เขียนจัดเรียงลักษณะนี้เพื่อให้กองบรรณาธิการใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง รูปแบบการเขียนแสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้

1. การอ้างอิงจากหนังสือ (Books)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place: Publisher

ตัวอย่าง (Example)
ตัวอย่างต้นฉบับภาษาไทย
กาญจนา แก้วเทพ. (2549). ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาสื่อสารมวลชน (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: แบรนด์ เอจ.

ตัวอย่างแปลอ้างอิง
Kaewthep, K. (2006). Thritsadī læ nǣothāng kānsưksā sư̄sānmūanchon (Phim khrang thī
4) [Theory and approach of mass communication (4th ed.)]. Bangkok: Brand Age.

2. การอ้างอิงจากบทในหนังสือ (Book Chapters)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of chapter [Translated Title of chapter ]. In Editor (Ed.),
Romanized Title of book [Translated Title of book] (Page). Place: Publisher.

ตัวอย่าง (Example)
ตัวอย่างต้นฉบับภาษาไทย
นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย. (2549). อดอร์โนกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเพลงสมัยนิยม. ใน ฐิรวุฒิ เสนาคำ
(บก.), เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป (น. 81-126). กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์.

ตัวอย่างแปลอ้างอิง
Chatuthai, N. (2006). ʻOdō̜nō kap ʻutsāhakam watthanatham: Kō̜ranī sưksā phlēng samainiyom
[Adorno and cultural industry: The case study of popular music]. In T. Senakham (Ed.),
Līeo nā lǣ lang watthanatham pō̜p [The review of popular music] (pp. 81-126).
Bangkok: OS Printing House.

3. การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated Title of dissertation] (Doctoral
thesis or Master’s thesis, University).

See also  ไปทำงานที่ อเมริกา เริ่มต้นยังไง | USA adventure | Nice Tales | จัดหางาน อเมริกา

ตัวอย่าง (Example)
ตัวอย่างต้นฉบับภาษาไทย
เอมิกา เหมมินทร์. (2556). พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์).

ตัวอย่างแปลอ้างอิง
Hemmin, A. (2013). Phrưttikam kānchai læ khwāmkhithen kīeokap phon thī dai čhāk kānchai
khrư̄akhāi sangkhom ʻō̜nlai (Social Media) khō̜ng prachāchon nai khēt Krung Thēp
Mahā Nakhō̜n [Social media consumption behaviors and opinion towards results of
experiencing social media in Bangkok Metropolitan] (Master’s thesis, National Institute
of Development Administration).

4. การอ้างอิงจากเว็บไซต์ (Websites)
รูปแบบ (Format)
Romanized Author Author’s in original language. (Year, Month date). Romanized Title
[Translated Title]. Retrieved from URL

ตัวอย่าง (Example)
ตัวอย่างต้นฉบับภาษาไทย
บลูมูน. (2553, 7 ตุลาคม). Group แบบใหม่ คุยกับกลุ่มเพื่อนได้ง่ายกว่าเดิม. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2559,
จาก http:// faceblog.in.th/2010/10/facebook-group-people/

ตัวอย่างแปลอ้างอิง
Bluemoon. (2010, October 7). Group bǣp mai khui kap klum phư̄an daingā yok wā doēm [New
group chat with new friends more easily than ever]. Retrieved April 26, 2016, from
http:// faceblog.in.th/2010/10/facebook-group-people/

5. การอ้างอิงจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference papers/proceedings)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of paper [Translated Title of paper]. In Editor (Ed.),
Romanized Title of conference [Translated Title of conference] (Pages). Place:
publisher.

ตัวอย่าง (Example)
ตัวอย่างต้นฉบับภาษาไทย
สรชัย จำเนียรดำรงการ, และ คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร (บก). (2558). สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ขา (ไม่) เคลื่อน
สำคัญกว่าขาขึ้น. ใน งานประชุมวิชาการ เรื่อง ปฎิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฎิรูป จิตสำนึก
ประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (น. 245-313). นนทบุรี:
สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ.

ตัวอย่างแปลอ้างอิง
Chamniandamrongkarn, S., & Sumritdejkhajon, K. (Ed.). (2015). Samatchā sukkhaphāp hǣng
chāt : khā ( mai ) khlư̄an samkhan kwā khā khưn [National health assembly:
One (not) important than moving up]. In Ngān prachum wichākān rư̄ang padirūp
rabop sukkhaphāp læ chīwit padirūp čhitsamnưk prachāthipatai nai ʻōkāt kao pī
samnakngān Khana Kammakān sukkhaphāp hǣng chāt [A meeting of the
enlightenment and health system reforms in a nine-year of The National Health
Commission office] (pp. 245-313). Nonthaburi: The National Health Commission Office.

6. การอ้างอิงวารสาร (Journal)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of article [Translated Title of article]. Title of Journal,
volume(issue), page-numbers.

See also  [NEW] หลักการและเทคนิคการเขียนบทความ เรียงความภาษาอังกฤษ | หลักการ เรียง ประโยค ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

ตัวอย่าง (Example)
ตัวอย่างต้นฉบับภาษาไทย
พราว อรุณรังสีเวช. (2560). สาเหตุและกลยุทธ์การแก้ปัญหาความรู้สึกไม่แน่นอนจากการสิ้นยุคของ
โปรแกรมแฟลซ. วารสารนักบริหาร, 37(1), 3-13.

ตัวอย่างแปลอ้างอิง
Arunrangsiwed, P. (2017). Sāhēt læ konlayut kān kǣ panhā khwāmrū sưk mai nǣnō̜n
čhāk kān sin yuk khō̜ng prōkrǣm fǣnsa [Solution when parting with my dear
flash: Identifying causesand uncertainty reduction strategies], Executive Journal,
37(1), 3-13.

อันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนนะครับ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นให้ยึดแนวการเขียนของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นหลักนะครับ 

source: http://buacademicreview.bu.ac.th/exe_ref2.pdf

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 29

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] เคล็ดลับวิธีเขียน Resume ภาษาอังกฤษ | เขียนไทยแปลอังกฤษ – NATAVIGUIDES

          คุณคืออีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเขียน Resume ภาษาอังกฤษยากกว่าฉบับภาษาไทยหรือไม่? จริง ๆ แล้วนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพราะโครงสร้างของ Resume ไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ไม่แตกต่างกันนัก สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษมักจะเป็นการแปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นหลัก หากคุณเป็นคนที่มี Resume ฉบับภาษาไทยอยู่แล้วยิ่งสามารถต่อยอดได้อย่างรวดเร็วค่ะ

เคล็ดลับทั่วไปการเขียน Resume

          การจะเขียน Resume ให้ได้ดีนั้นย่อมต้องเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลก่อน ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา การอบรม ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษ บุคคลอ้างอิง จากนั้นก็เลือกว่าจะใช้รูปแบบใด แต่โดยทั่วไปรูปแบบที่เรียบง่าย สรุปออกมาเป็นข้อๆจะเป็นทางเลือกที่นิยมกันมากที่สุด ต่อมาให้เลือกคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของคุณขึ้นมาเขียนไว้เป็นลำดับต้นๆ ไม่เน้นการบรรยายยาวเหยียดแต่ให้สรุปเป็นจุดเด่นสั้นๆแต่ละข้อ ให้นึกเสมอว่าผู้คัดเลือกต้องอ่าน Resume  ของผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดรูปแบบจึงควรให้อ่านง่าย สบายตา มีการแบ่งแต่ละส่วนของข้อมูลให้ชัดเจน

เคล็ดลับการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ

          หลังจากได้ข้อมูลและรูปแบบในการเขียนแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือเขียนจริง สำหรับข้อมูลทั่วไปอย่างข้อมูลส่วนตัวและการศึกษาคงไม่ใช่ปัญหามากนัก ขอเพียงให้ระวังการสะกดชื่อเฉพาะและการใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของคุณสมบัติและความสามารถต่างๆ นั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี วันนี้เราจึงมีตัวอย่างรูปประโยคต่างๆมาให้นำไปปรับใช้กันค่ะ

ตัวอย่างประโยคด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงาน

 • High level computer skills including Excel, Word and Powerpoint
 • Skilled at _____ (ความสามารถต่างๆ เช่น working with people with diverse backgrounds)
 • Proficient in ______ (ภาษา ความสามารถทางเทคนิคต่างๆ เช่น computer programming/ scripts)
 • A skilled communicator; able to deliver complex information to diverse audience
 • Quick learner, eager to further my _____ knowledge and skills (ความสามารถ)
 • Knowledgeable of _____ (หัวข้อที่มีความรู้เป็นพิเศษ เช่น Employment law/Labor law)
 • Specialist in _____ (หัวข้อที่มีความรู้เป็นพิเศษ เช่น the development of firmware/software)
 • Competent at _____ (หัวข้อที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เช่น managing responsibilities in a high-volume atmosphere)
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Good command of written and spoken _____ (ภาษาต่างประเทศ)
 • Fluent in _____ (ภาษาต่างประเทศ)
 • Five years experience in _________(สายงาน-ตำแหน่ง)
 • Three years experience working in the_______ (สายงาน) industry
 • More than six years of _________(สายงาน-ตำแหน่ง) experience
 • More than five years of _________(สายงาน-ตำแหน่ง) background
 • Extensive background in _______ (สายงาน) 

          นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประโยคอีกมากมายที่สามารถหาได้อย่างง่ายดายจากอินเตอร์เน็ต โดยแนะนำให้ใช้ข้อมูลจากเวปของต่างประเทศโดยตรงค่ะ ข้อสังเกตคือ ไม่จำเป็นต้องเขียนให้เป็นประโยคสมบูรณ์เสมอไป แต่ใจความต้องครบถ้วน และควรหลีกเลี่ยงการใช้เวปในการแปล เนื่องจากบางครั้งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนทางภาษาได้ หากไม่มั่นใจ ควรปรึกษาคนรู้จักที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษให้ช่วยดูด้วยอีกแรงจะเป็นการดีที่สุดค่ะ

See also  💟 รวมเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก |เพลงสำหรับอนุบาล🤸‍♂️ | 3 เดือน ภาษาอังกฤษ

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรซูเม่สมัครงาน Sales ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรให้น่าอ่าน

เขียนเรซูเม่ให้โดดเด้งเตะตาผู้ประกอบการ


แปลภาษาอังกฤษยังไง ไม่ต้องเปิดดิกชันนารี | Tina Academy Ep.111


♡ รายละเอียดคอร์สสอนภาษา https://www.tinaacademy.com
♡ดูตัวอย่างหนังสือ www.tinaacademy.com/easyenglish
♡ติดต่อซื้อหนังสือ @linetina (มี @ ด้วย)
♡ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
♡ Instagram: https://www.instagram.com/tinathanchannel
♡ Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
♡ Line ID: @linetina https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

แปลภาษาอังกฤษยังไง ไม่ต้องเปิดดิกชันนารี | Tina Academy Ep.111

ทำยังไงดี? Squid Game บุกเข้าบ้าน! l ชิคกี้พาย


ทุกคนชิคกี้พายไม่เคยเจอผู้คุมในสควิดเกมเลย มันจะมาทำอะไรพวกเราหรือเปล่าคะ ติดตามในวีดีโอนี้เลยค่ะ
❤️ และอย่าลืมดูวีดีโอที่สนุกๆสุดๆของชิคกี้พาย
ชิคกี้พายเจอตุ๊กตามือสังหารในชีวิตจริง Squid Game
https://youtu.be/o5Hs60Lnlco
ชิคกี้พายอับอาย ถูกเพื่อนล้อท้องไม่มีพ่อ!
https://youtu.be/2goaD0m2DLM
เพื่อนรักชกชิคกี้พาย! ทำไม?
https://youtu.be/9EVFBsSbAF8
แม่ลำเอียง รักคนอื่นมากกว่าลูก
https://youtu.be/xJsc5KUyl5Y

❤️ อย่าลืมติดตามช่อง ชิคกี้พาย นะคะ: ► https://www.youtube.com/channel/UCIcpITw20T4_cpwVH3QePHQ?sub_confirmation=1
รักทุกคนนะคะ
I LOVE YOU!!
📧 Contact → [email protected]

ทำยังไงดี? Squid Game บุกเข้าบ้าน! l ชิคกี้พาย

วิธีแชทคุยกับชาวต่างชาติ แบบแปลภาษาอัตโนมัติ หรือแบบเรียลไทม์ (เทคนิค)


วิธีแชทคุยกับชาวต่างชาติ แบบแปลภาษาอัตโนมัติ หรือแบบเรียลไทม์ (เทคนิค)
ลิงค์ดาวน์โหลดแอป : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin
เพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/3aLmFw0
ติดตามและเยี่ยมชมช่อง Tips and tricks for you : https://bit.ly/3oCOkU7
ติดตามและเยี่ยมชมช่อง Nae Thachakorn : https://bit.ly/38vEXN0
เคล็ดลับ อัตโนมัติ เรียลไทม์

วิธีแชทคุยกับชาวต่างชาติ แบบแปลภาษาอัตโนมัติ หรือแบบเรียลไทม์ (เทคนิค)

ภาษาอังกฤษ 500คำศัพท์พื้นฐานเข้าใจง่าย กริยา3ช่อง:500 Verbs, Thai tones rules, 3 consonants classes!


ก ไก่ Thai Phonetic Alphabet ► shorturl.at/eCGIK
500 Words\u0026Phrases ► shorturl.at/lpNP8
500 วลี ประโยคสั้น ภาษาอังกฤษ ► shorturl.at/kBJTW
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Please Subscribe ► shorturl.at/lrzMV
More Videos/Languages ► shorturl.at/arvKX
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ ♥ ♥ Thank you! ♥ ♥ ♥
English, Thai Learn, Thai lesson, Basic Thai, english room, learning english, english songs, english conversation, online english, learn english, learn english through story, listening english practice, conversation, english speaking, listening english, translate english to thai, english to thai, thai to english, ฺอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, คําศัพท์อังกฤษ, ไทย อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษา, 9ภาษา, เรียน ภาษา อังกฤษ, ไทยแลนด์, ภาษาไทย, ครูภาษาไทย, เรียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น, ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน,
500 ประโยคสั้น วลี phrases and short sentences
https://www.youtube.com/watch?v=pnL6nBHy26M
50 รูปประโยคสั้น 150 ประโยคใช้บ่อย 50 sentence patterns
https://www.youtube.com/watch?v=3ssrNqPjJiY\u0026t=426s
Thank you 🙂

ภาษาอังกฤษ 500คำศัพท์พื้นฐานเข้าใจง่าย กริยา3ช่อง:500 Verbs, Thai tones rules, 3 consonants classes!

ฝึกแต่งประโยค แปลไทยเป็นอังกฤษ Lesson 2


บทเรียนสำหรับการฝึกแต่งประโยคหรือแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้โครงสร้างประโยคและฝึกแปลประโยคภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สอนเทคนิค และเข้าใจง่าย คุณก็ทำได้ค่ะ

ฝึกแต่งประโยค แปลไทยเป็นอังกฤษ Lesson 2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เขียนไทยแปลอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *