Skip to content
Home » [Update] หมวดที่ 2 การยื่นขอวีซ่าจีน | จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย – NATAVIGUIDES

[Update] หมวดที่ 2 การยื่นขอวีซ่าจีน | จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย – NATAVIGUIDES

จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Home > บริการกงสุล > วิซาและหนังสืออนุญาตเข้าประเทศจีน
หมวดที่ 2 การยื่นขอวีซ่าจีน

2013-05-24

1. การขอวีซ่าทุกประเภทต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือเดินทาง —– ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางต้องมีหน้าวีซ่าว่างพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ

(2) กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า ——《แบบฟอร์มขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน》( Form V.2011A) 1 ใบ สำหรับ ผู้ที่ยื่นขอเพื่อจะมาทำงานในจีน (วีซ่าชนิด “ Z ”) ศึกษาเล่าเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) ประชาชนในประเทศที่ 3 และบุคคลที่มีผู้ติดตามที่ใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกัน ต้องกรอก《เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน》( Form V.2011B ) 1 ใบ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ

(3) รูปถ่าย —– ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป ประชาชนอเมริกาต้องใช้รูปถ่าย 2 รูป และติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า

(4) หนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม —– ผู้ที่เกิดในประเทศจีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) แล้วมีการโอนสัญชาติเป็นต่างชาติในภายหลัง เมื่อขอวีซ่าครั้งแรก ให้ยื่นหนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าต่ออายุ ของหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

(5) เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล —– หากชื่อ-นามสกุลที่ระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับหนังสือเดนทางเล่มเดิมไม่ตรงกัน ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ทางราชการออกให้

(6) วีซ่าจีนเดิม —– ชาวจีนที่เกิดในประเทศจีนแต่ได้สัญชาติอื่นและเคยได้วีซ่าจีน เมื่อขอวีซ่าด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มที่ออกใหม่ ให้ยื่นสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้รับด้วย

2. เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมและคำชี้แจงพิเศษ

(1) การยื่นขอวีซ่าธุรกิจ (วีซ่าชนิด “ F ”) —– เอกสารเชิญอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จดหมายเชิญที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือบริษัท หน่วยงานวิสาหกิจประเภทต่างๆในประเทศจีน นอกเหนือจาก《จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ》หรือ《จดหมายยืนยันการเชิญ》ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน หรือ “หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ”

จดหมายเชิญที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือบริษัท หน่วยงานวิสาหกิจประเภทต่างๆในประเทศจีนนอกเหนือจาก “หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ” ต้องระบุข้อมูลดังนี้ : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ: ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ข้อมูลกิจธุระผู้ได้รับเชิญ: จุดมุ่งหมายในการเดินทางเข้าประเทศจีน วันที่เดินทางเข้าและออก สถานที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ต่อหน่วยงานหรือผู้เชิญ แหล่งค่าใช้จ่าย ฯลฯ ข้อมูลหน่วยงานที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานที่เชิญ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ตราประทับหน่วยงาน ลายเซ็นตัวแทนผู้มีอำนาจ ฯลฯ

* โดยทั่วไป จดหมายเชิญสามารถใช้เอกสารจากโทรสาร สำเนาหรือจัดพิมพ์ได้ ในกรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอาจขอจดหมายเชิญตัวจริง หรือเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารเพิ่มเติม หรือสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอ แล้วแต่กรณี

* จดหมายเชิญที่จัดทำปลอมหรือกรณีอย่างอื่นที่เป็นเท็จที่ผู้ยื่น ขอยื่นนั้น จะถูกปฏิเสธการขอวีซ่า

* เจ้าหน้าที่สถานกงสุลจะพิจารณาอนุมัติวีซ่าที่มีระยะการใช้งาน ระยะเวลาพำนักและจำนวนครั้งในการเข้าประเทศที่แตกต่างกันไป ตามรายละเอียดของผู้ขอยื่น

* วีซ่าธุรกิจแบบเข้าออกหลายครั้ง ให้ดำเนินการยื่นขอในประเทศของผู้ร้องขอ หรือมีถิ่นพำนักระยะยาวและอนุญาตให้ทำงาน และต้องยื่นหนังสือเชิญ เพื่อขอวีซ่าแบบเข้าออกหลายครั้งจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

(2) การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ (วีซ่าชนิด “ L ”) —– จดหมายเชิญท่องเที่ยวที่ออกให้โดย “หน่วยงานการท่องเที่ยวที่ได้รับมอบอำนาจ” หรือจดหมายเชิญจากบุคคลหรือจดหมายเชิญที่ออกโดยบริษัท หน่วยงานวิสาหกิจประเภทต่างๆในประเทศจีน จดหมายเชิญที่ออกโดยบุคคลในประเทศจีน ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนจีน หากไม่มีจดหมายเชิญ ให้ยื่นใบจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับและใบจองโรงแรมที่พักในจีน

* จดหมายเชิญต้องระบุข้อมูลดังนี้ : 1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ: ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ

2) ข้อมูลกิจธุระผู้ได้รับเชิญ : จุดมุ่งหมายในการเดินทางเข้าประเทศจีน วันที่เดินทางเข้าและออก สถานที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ต่อหน่วยงานหรือผู้เชิญ แหล่งค่าใช้จ่าย ฯลฯ 3) ข้อมูลหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ: ชื่อหน่วยงานที่เชิญหรือชื่อผู้เชิญ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ตราประทับหน่วยงาน ลายเซ็นตัวแทนผู้มีอำนาจ ฯลฯ

* โดยทั่วไป จดหมายเชิญสามารถใช้เอกสารจากโทรสาร สำเนาหรือจัดพิมพ์ได้ ในกรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอาจขอจดหมายเชิญตัวจริง หรือเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารเพิ่มเติม หรือสัมภาษณ์ผู้ขอ แล้วแต่กรณี

* จดหมายเชิญที่จัดทำปลอมหรือกรณีอย่างอื่นที่เป็นเท็จที่ผู้ยื่น ขอยื่นนั้น จะถูกปฏิเสธการขอวีซ่า

* คู่สมรส บุตรชายหญิงต่างชาติของประชาชนจีน รวมทั้งชาวจีนสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศจีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศนั้น สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ที่มีระยะยาวและเข้า-ออกประเทศแบบหลายครั้ง ในการยื่นขอ ต้องยื่นจดหมายเชิญที่ออกโดยญาติในประเทศจีนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของญาติ รวมทั้งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของคู่สมรส บุตรชายหญิง เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองการเกิด ฯลฯ

* เจ้าหน้าที่สถานกงสุลจะพิจารณาอนุมัติวีซ่าที่มีระยะการใช้งาน ระยะเวลาพำนักและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศที่แตกต่างกันไป ตามรายละเอียดของผู้ร้องขอ

(3) การยื่นขอวีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) —– 《หนังสือตอบรับเข้าเรียน》หรือ 《แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนต่างชาติในจีน》(JW201 หรือ JW202) ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ฉบับจริงและสำเนา (การยื่นขอเพื่อศึกษาในระยะสั้นและฝึกงานในระยะไม่เกิน 6 เดือน ก็ต้องยื่นเอกสารทั้งสองนี้เช่นกัน)

* นักเรียนที่ยื่นขอศึกษาชั้นมัธยมและประถม (เกิน 6 เดือน) บิดา มารดาต้องพำนักถาวรในจีนหรือมอบหมายให้ผู้ที่พำนักถาวรในจีนเป็นผู้อุปการะ และหนังสือมอบหมายดังกล่าวต้องรับรองนิติกรโดยกระทรวงการต่างประเทศประเทศไทย และสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

* นักเรียนที่ยื่นขอศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (เกิน 6 เดือน) ยังต้องยื่นเอกสารรับรองการตรวจร่างกายที่ออกโดยหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐทั้งฉบับจริงและสำเนา

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

(4) การยื่นขอวีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด “ Z ”) —– 《จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ》หรือ《จดหมายยืนยันการเชิญ》ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน 《เอกสารรับรองการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ》และเอกสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้: 1. “ใบอนุญาตประกอบอาชีพชาวต่างชาติ” ที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม 2. “ใบยืนยันการเชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ” ที่ออกโดยกรมผู้เชี่ยวชาญต่างชาติแห่งชาติ 3. “จดหมายเชิญชาวต่างชาติเพื่อทำงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ที่ออกโดยบริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีน (China National Offshore Oil Corporation) 4. “หนังสือรับรององค์กรตัวแทนประจำแบบถาวร” ของวิสาหกิจต่างประเทศ (ภูมิภาค) ของหน่วยงานกำกับนโยบายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หรือ “หนังสืออนุมัติองค์กรตัวแทนประจำแบบถาวร” ของวิสาหกิจต่างประเทศของหน่วยงานพาณิชย์ 5. เอกสารอนุมัติที่ออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้แก่บุคคลที่จัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เชิงพาณิชย์ในจีน 6. เอกสาร《จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ》หรือ《จดหมายยืนยันการเชิญ》ที่ออกโดยหน่วยงานกิจการต่างประเทศระดับมณฑล (เขต หรือ เมือง) ทั้งฉบับจริงและสำเนา ครอบครัวที่ติดตามไปของชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน ต้องยื่น《จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ》(หรือ《จดหมายยืนยันการเชิญ》) ของฝ่ายจีน รวมทั้งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของครอบครัว (เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ฯลฯ) ทั้งฉบับจริงและสำเนา ไม่ต้องยื่นเอกสารอนุมัติการประกอบอาชีพ

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

(5) การยื่นขอวีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด “ C ”) —– จดหมายอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยบริษัทสายการบินหรือบริษัทเดินเรือ

(6) การยื่นขอวีซ่านักข่าวแบบถาวร (วีซ่าชนิด “ J-1 ”) —– จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกโดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีนและจดหมายรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักข่าว, สื่อที่นักข่าวประจำอยู่

* ผู้ยื่นขอวีซ่านักข่าวแบบถาวร ควรติดต่อกับกองสารสนเทศของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีน เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

(7) การยื่นขอวีซ่านักข่าวแบบชั่วคราว (วีซ่าชนิด “ J-2 ”) —– จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกโดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจและจดหมายรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักข่าว , สื่อที่นักข่าวประจำอยู่

* ผู้ยื่นขอวีซ่านักข่าวแบบชั่วคราว ควรติดต่อกับกองสารสนเทศของสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย

(8) การยื่นขอวีซ่าผ่านแดน (วีซ่าชนิด “ G ”) —– วีซ่าที่มีอายุใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นจุดหมายปลายทาง(ประเทศที่สาม) และตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง

* โดยทั่วไปวีซ่าผ่านแดนมีอายุใช้งาน 3 เดือนและพำนักได้ไม่เกิน 7 วัน เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นพิเศษในแบบฟอร์มขอวีซ่าและได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่วีซ่า โดยทั่วไปวีซ่าผ่านแดนไม่มีแบบหลายครั้ง

(9) การยื่นขอวีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด “ D ”) —– เอกสารยืนยันสถานภาพการพำนักถาวรของชาวต่างชาติที่ออกโดยหน่วยงานสันติบาลจีนฉบับจริง (ผู้ยื่นขอสามารถมอบหมายให้ญาติหรือเพื่อนที่อยู่ในประเทศจีน ยื่นขอรับรองการอนุมัติตั้งถิ่นฐานจากหน่วยงานกำกับดูแลการเข้า – ออกประเทศของกรมสันติบาล ณ พื้นที่ตั้งถิ่นฐาน

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

เอกสารอื่นๆ —– เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่วีซ่าร้องขอ

See also  [Update] ***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.5*** | ข้อสอบดนตรี ป.5 - NATAVIGUIDES

3. วิธีการยื่นขอวีซ่า

(1) ผู้ยื่นขอสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น บริษัททัวร์ ตัวแทนขอวีซ่าดำเนินการขอวีซ่า ณ สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย (เชียงใหม่, สงขลา, ขอนแก่น)

(2) กรณีจำเป็น ผู้ยื่นขออาจต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่ สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ

(3) ไม่รับดำเนินการทางไปรษณีย์

(4) ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

4. ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แบบทั่วไป : รับวีซ่า 4 วันทำการ

(2) แบบเร่งด่วน : รับวีซ่า 2 หรือ 3 วันทำการ ( ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ )

(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ : รับวีซ่า 1 วันทำการ (ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ)

(ต้องยื่นขอก่อนเวลา 11:30 น ตอนบ่ายรับวีซ่าเวลา 15.00-16.00 น.)

5. ประเภทและค่าธรรมเนียมวีซ่า

(1) แบบธรรมดา มีค่าธรรมเนียมดังนี้:

จำนวนครั้งในการเข้าประเทศ                                     ชาวไทย                                     ชาวอเมริกัน                     ชาวต่างชาติ

1 ครั้ง                                                                    1000 บาท                                   4560 บาท                      1100 บาท

2 ครั้ง                                                                    2000 บาท                                   4560 บาท                      1650 บาท

หลายครั้งในครึ่งปี                                                   3000 บาท                                   4560 บาท                       2200 บาท

หลายครั้งใน 1 ปีและ1 ปีขึ้นไป                                 4500 บาท                                   4560 บาท                       3300 บาท

หมายเหตุ: ตามหลักต่างตอบแทน (Reciprocity principle) มาตรฐานการเรียกเก็บของ “ประชากรประเทศที่ 3” เฉพาะบางประเทศ ราคาอาจแตกต่างกันออกไป

(2) แบบเร่งด่วน 2-3 วันทำการ : ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 800 บาท

(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ 1 วันทำการ : ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 1,200 บาท

วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

โดยสั่งจ่าย “Embassy of the People’s Republic of China in Thailand”

ข้อควรทราบ

(1) กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่าตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธวีซ่า

(2) เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติระยะการใช้งาน จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน

(3) หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์

Suggest To A Friend

 

Print
Related News :

Appendix :

Table of Contents

[NEW] ตัวอย่าง : จดหมายรับรองการทำงานเพื่อใช้ในการขอวีซ่า | จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย – NATAVIGUIDES

ตัวอย่าง : จดหมายรับรองการทำงานเพื่อใช้ในการขอวีซ่า

เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหนังสือรับรองการทำงานเป็นเอกสารหนึ่งที่สำคัญในกรณีที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานบริษัท เพราะเป็นเอกสารที่รับรองว่าเราเองเป็นพนักงานยังคงทำงานอยู่ที่บริษัท และคาดว่าจะกลับมาหลังจากเดินทางไปต่างประเทศ

ทุกคนจำเป็นจะต้องให้ทางบริษัทต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการให้ โดยระบุชื่อ ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มเข้าทำงาน  เงินเดือน และการอนุญาตให้ลางาน

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำ

งาน #1 

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

To Whom It May Concern

This letter is to confirm that Mr./Mrs. ____(ชื่อ-นามสกุล)_____ is an employee with our company since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full-time basis. He/She is currently working as a ______(ชื่อตำแหน่ง)______ at ______(ชื่อบริษัท)______. His/Her monthly salary is  __(เงินเดือน)______Baht.

I hereby certify that the above mentioned are true and correct.

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำ

งาน #2 ระบุรายละเอียดวันลางาน

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

To Whom It May Concern

This letter is to confirm that Mr./Mrs. ____(ชื่อ-นามสกุล)_____ is an employee with our company since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full-time basis. He/She is currently working as a ______(ชื่อตำแหน่ง)______ at ______(ชื่อบริษัท)______. His/Her monthly salary is  __(เงินเดือน)______Baht.

Mr./Ms. ______(ชื่อ-นามสกุล)______ has entitled to take the vacation from ______(ช่วงที่ขอลางาน)______ and he/she will return on his/her duty on ______(วันที่กลับมาทำงาน)______.

I hereby certify that the above mentioned are true and correct.

 

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน #3

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

To Whom It May Concern

This letter is to confirm that Mr. / Ms. ____(ชื่อ-นามสกุล)_____ is employed with us since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full time basis as a ______(ชื่อตำแหน่ง)______ . His / Her salary is __(เงินเดือน)______Baht per months.

Mr. / Ms. ____(ชื่อ-นามสกุล)_____has expressed interest in visiting Germany for tourism. Our organization has no objection regarding his / her visit to Germany for ____(จำนวนวันที่ลา)_____ Days. His / Her leave for the trip has been sanctioned for ____(จำนวนวันที่ลา)_____ Days from ______(ช่วงที่ขอลางาน)______ . On expiry of leave he / she would report for duty on ______(วันที่กลับมาทำงาน)______.

See also  [NEW] สามารถภาษาอังกฤษ Can VS Be Able To | ใช้ได้จริง ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Please feel free to contact us if any further information required.

 

Sincerely,

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (ครอบครัว)

ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (แฟน/ คู่รัก)

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) 

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) 


วีซ่าเยี่ยมเยียน ถ้ามีผู้เชิญการันตีให้แล้ว ผู้ยื่นต้องมีรายได้มั้ย | Visa Tips 116


การขอวีซ่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การแสดงตนว่าจะไม่หนีวีซ่า แอบอยู่ในประเทศของเขาต่อ ไม่ยอมกลับไทย
กรณีที่มีผู้เชิญการันตีให้แล้ว ผู้ยื่นอาจไม่จำเป็นต้องมีรายได้ก็ได้ (ยกเว้นบางประเทศ ดูในวิดีโอ)

สนับสนุน GoNoGuide http://www.gonoguide.com/support/

ติดตาม GoNoGuide
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Youtube 1 : GoNoGuide http://bit.ly/subsyt
Youtube 2 : GoNoGuide Trips http://bit.ly/2N9xWJZ
ถามได้ทุกเรื่องที่ GoNoGuide Group http://bit.ly/gnggroup

GoNoGuide

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วีซ่าเยี่ยมเยียน ถ้ามีผู้เชิญการันตีให้แล้ว ผู้ยื่นต้องมีรายได้มั้ย | Visa Tips 116

ขอวีซ่าเยี่ยมเยียน มีแค่จดหมายเชิญ พอมั้ย? ทำไมตัองทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่่าย? / GoNoGuide Tips #75


การขอวีซ่าเยี่ยมเยียน ทำไมต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย แล้วมันเป็นตัวเดียวกับจดหมายเชิญหรือเปล่า
ในวิดีโอนี้จะหมายถึงสถานทูตในเชงเกนส่วนใหญ่นะคะ บางที่อาจไม่ได้ขอ เช่นเดนมาร์ก ซึ่งมีแค่จดหมายเชิญ หรือโค้ดเชิญ ไม่ได้เรียกร้องหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ถ้าจะทำก็ได้ แต่ไม่บังคับ
หนังสือเชิญ รายละเอียดก็แค่ว่า เชิญคุณไปทำไม เกี่ยวข้องกันยังไง
แต่หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย คือต้องระบุว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้
จริงๆแล้ว ถ้าแค่เขียนจดหมาย ทั้งสองอันก็สามารถรวมเป็นอันเดียวกันได้ คือเขียนต่อๆกันไปเลยในแผ่นเดียว ไม่ต้องแยกแผ่น
แต่ในทางปฏิบัติ สถานทูตบางแห่ง เช่น เยอรมนี ต้องมีการรับรองจากราชการด้วยว่า ที่จะรับรองค่าใช้จ่ายน่ะ คุณมีเงินมากแค่ไหน มีจริงหรือเปล่า
ดังนั้น ใบรับรองค่าใช้จ่าย และหลักฐานการเงิน ก็เลยต้องถูกตรวจสอบจากราชการก่อน จนได้ใบๆหนึ่งออกมา เรียกว่าหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
ส่วนหนังสือเชิญ บางที่ก็เขียนเอาเองก็ได้ แต่บางที่ก็ต้องมีแบบฟอร์ม
สรุปแล้ว ไม่ว่าจะขอวีซ่าของประเทศไหน ด้วยความปลอดภัยของผู้ยื่นเอง ควรเตรียมไปให้หมดเท่าที่หาได้ ทั้งจดหมายเชิญที่เขียนจากผู้เชิญ และจดหมายยืนยันว่าผู้เชิญจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จะเขียนเป็นใบเดียวกันก็ได้ อันนี้ก็ควรทำไปยื่นเพิ่มเติมต่างหากด้วย
อย่าลืมว่าแค่ถ่ายสำเนาให้สถานทูตก็พอ แล้วเก็บตัวจริงเอาไว้นะ

ต้องการสนับสนุนเรา GoNoGuide Services / Support GoNoGuide
ดูรายละเอียดลิงค์นี้ค่ะ http://www.gonoguide.com/support/

อ๊อบกับจี๊ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆจากใจจริง ที่ให้การสนับสนุนนะคะ ^___^
Thank you for your support

กล้องที่ใช้ :
Canon EOS M3 https://goo.gl/gbbrog

ติดตาม GoNoGuide ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ
https://www.youtube.com/c/gonoguide?sub_confirmation=1

ขอวีซ่าเยี่ยมเยียน มีแค่จดหมายเชิญ พอมั้ย? ทำไมตัองทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่่าย? / GoNoGuide Tips #75

91 รู้ทัน รู้ทาง : เมื่อได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับตามเวลาทีกำหนด จะมีโทษอย่างไรบ้าง?


รู้ทันวันละนิด \”91 รู้ทัน รู้ทาง โดยกองบังคับการตำรวจราจร\”
EP.3 : เคลียร์ให้ชัด ..!! เมื่อได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับตามเวลาทีกำหนด จะมีโทษอย่างไรบ้าง? : วันที่ 11 มิถุนายน 2563
พ.ต.ท.พชร์ ฐาปนดุลย์ สารวัตรงานอบรมผู้กระทำผิดกฎจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร พร้อมคลายทุกข้อสงสัย
กดสมัครสมาชิกร่วมเป็นผู้สนับสนุน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน
https://www.youtube.com/channel/UCIVQq_FmZC4sdpH_AATZr5A/join
สามารถติดตามเราได้ทาง
Website : http://www.fm91bkk.com
Facebook : http://www.facebook.com/fm91trafficpro
Youtube : http://www.youtube.com/FM91TrafficPro
Twitter : http://twitter.com/fm91trafficpro
Instagram : http://www.instagram.com/fm91trafficpro
TikTok : http://www.tiktok.com/@fm91trafficpro

91 รู้ทัน รู้ทาง : เมื่อได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับตามเวลาทีกำหนด จะมีโทษอย่างไรบ้าง?

ย้ายประเทศกันเถอะ Ep 3/5 วิธีขอวีซ่าเชงเก้น Araya Go Inter. HOW APPLY FOR SCHENGEN VISA


ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าทั้งหมด
1.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก(กรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จ ต้องจ่ายเลย) 80 ยูโร ประมาณ 3,139 บาท ค่าเงินตอนที่เราสมัครค่ะ
2.ค่าธรรมเนียม VFS fee 455 บาท จ่ายตอนที่เรายื่นเอกสารที่ VFS
3.ค่าส่ง SMS 70
4.ค่าส่งเอกสาร 245 บาท
6.ค่าถ่ายรูปติดเอกสารที่ VFS 250 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่เกี่ยวกับค่าทำพาสสปอตนะคะ)
4,158 บาท ตามค่าเงินในช่วงนั้นๆ
การขอวีซ่าเดนมาร์ก
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระค่าวีซ่า โดยผ่านระบบ
Visa Application Form (ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าไป ไอซ์แลนด์ (Iceland) กรีนแลนด์ (Greenland) และ หมู่เกาะแฟโร (the Faroe Islands) สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิ๊งก์นี้เช่นกัน)
2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย
3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า ในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษก่อนหน้านี้(วีซ่าที่เคยได้ที่ผ่านมาทุกครั้ง)
4. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (วัดจากผม ถึง คางต้องได้ 3.5 ซม.) ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป (แนะนำไปถ่ายที่ VFS เลยค่ะ สะดวกกว่า 250 บาท)
5. หลักฐานการทำงาน
จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่งเงินเดือน และวันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ
หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ
หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
เอกสารทุกอย่าง ถ้าเป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
7. เอกสารยืนยัน การจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ ที่ใช้ในการเดินทาง (แค่ให้เห็นว่าเป็นชื่อเรา ยังไม่ต้องซื้อตั๋วจริง เผื่อกรณีวีซ่าไม่ผ่าน)
8. เอกสารยืนยัน การจองที่พัก โรงแรม ในเดนมาร์ก และ ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกัน
9. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท(อันนี้ต้องทำจริงเลยค่ะ นำกรมธรรม์ไปยืนยันด้วย และคุ้มครองโควิดด้วยนะคะ)
10. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11. จดหมายเชิญจากบริษัท/ บุคคลในเดนมาร์ก
สำหรับวีซ่าธุรกิจ Invitation Form1
สำหรับวีซ่าเยี่ยม ญาติ เพื่อน แฟน คู่หมั้น Invitation Form2
12. แบบฟอร์มตรวจเอกสาร (Checklist) ท่องเที่ยว, ธุรกิจ, เยี่ยมญาติ, เพื่อนแฟนคู่หมั้น
13. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ/หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)
ในกรณีเดินทางคนเดียว
หนังสือยินยอมจาก บิดามารดาทั้งตัวจริง และสำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณี เดินทางกับ ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หนังสือยินยอมจาก ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริง และ สำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณีเดินทางกับ บิดาหรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งตัวจริง และสำเนา

See also  คณะขวัญใจ - ฉันยังอยู่ 「Official Audio」 | ตัวอย่าง จ่าหน้า ซอง จดหมาย

เรากำลังจะย้ายไปยุโรปและซีรีส์นี้จะแสดงการเตรียมการที่สำคัญทั้งหมดที่จำเป็นก่อนที่จะย้ายไปต่างประเทศ
Araya Go Inter. We’re moving to Europe and these videos are about all the preparations that comes before the move.
In this episode we’re talking about how to apply for Schengen Visa from Thailand.
gointer
family kids travel food livingabroad
SOCIAL
Facebook
https://www.facebook.com/ArayasUnivers/
Instagram
https://instagram.com/arayas_universe?igshid=1srr4z1slm98e
ABOUT
ช่องพากินพาเที่ยวสำหรับครอบครัวในประเทศไทยและต่างแดน พาเที่ยวต่างประเทศ
กิจกรรมสำหรับเด็ก พาเที่ยว ว่ายน้ำ ทะเล ภูเขา กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก กีฬาสำหรับเด็ก ทดลองวิทยาศาสตร์ วาดรูป ระบายสี ทำกับข้าว ทำเล็บเด็ก ทำผมเด็ก ร้านทำผม กิจกรรมผาดโผน ขี่จักรยาน เล่นกับสุนัข เล่นกับแมว พาเที่ยวสวนสัตว์ สวนน้ำ สนามเด็กเล่น ชายหาด ของเล่น ท่องเที่ยวแบบเด็ก แคมป์ปิ้ง พาเที่ยวภาคใต้ พาเที่ยวภาคเหนือ
Arayas Universe is about family friendly vlogs: having fun, about toys, about travel and about at lot more for kids and families.
Here are some of the topics that you’ll find in our channel: TRAVEL / EATING FOOD / COOKING / REVIEWS / PICKING FRUIT \u0026 MUSHROOMS / COLLECTING SHELLFISH \u0026 MUSSELS / SHOPPING / KIDS / LIVING IN FOREIGN COUNTRIES
Our channel has a large playlist section where you can browse the topics you enjoy the most.
Our videos are constantly updated with subtitles in English.
WHO ARE WE?
Sawasdee Thailand lovers. We’re Araya (Alexandra), Bum, Tiw and Lars.
Lars is a Dane and the 3 others are Thai, but Araya is both Danish and Thai.
We all live in a suburb to Bangkok, from where we travel the whole of Thailand.
In 2021 we’ll move to Europe, it’s very exciting and we can’t wait to show you what it’s like there.
Arayas Universe is not just about travel but much more, so if this sounds like fun then come along.
Thanks you so much for watching.

ย้ายประเทศกันเถอะ Ep 3/5 วิธีขอวีซ่าเชงเก้น Araya Go Inter. HOW APPLY FOR SCHENGEN VISA

รู้จักและเข้าใจภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบง่ายๆ ภายใน 10 นาที!!


คลิปสั้นๆ อธิบายเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย หลักการการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมตัวอย่างประกอบ โดย TAXBugnoms คนเดิม เพิ่มเติมด้วยสาระ 🙂
เข้าใจเงินได้ 8 ประเภท : http://goo.gl/k9YSdh
เอกสารประกอบอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
https://goo.gl/Pkp8L2
https://goo.gl/oNWe4d
อย่าลืมกด Subscribed Channel นี้ด้วยนะครับ!!
ติดตามกันได้ที่ : http://goo.gl/jwkQuV

รู้จักและเข้าใจภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบง่ายๆ ภายใน 10 นาที!!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *