Home » [Update] หน้าที่ของ Infinitives ในภาษาอังกฤษ | การใช้ infinitive – NATAVIGUIDES

[Update] หน้าที่ของ Infinitives ในภาษาอังกฤษ | การใช้ infinitive – NATAVIGUIDES

การใช้ infinitive: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

infinitive (อินฟินิทิฟวฺ) เป็นคำกริยารูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง อาทิ ประธาน (subject) กรรมตรง (direct object) ประธานเสริม (subject complement) คุณศัพท์ (adjective) หรือกริยาวิเศษณ์ (adverb) เป็นต้น
หน้าที่ (functions ฟังชั่นสฺ)
1.     ประธาน
To wait seemed foolish. การรอเป็นสิ่งที่โง่เง่า
หมายเหตุ กวณีนี้รูปกริยา To wait เป็นประธาน ก็เพราะวางอยู่หน้ากริยาหลักของประโยค นั่นคือ seemed
2. กรรมตรง
Everyone wanted to go there.
ทุกคนต้องการไปที่นั่น
หมายเหตุ การที่รูปกริยา to go เรียกกรรมตรง ก็เพราะเป็นการตอบคำถามว่า ต้องการ (wanted) “อะไร’’
3. ประธานเสริม
His ambition is to fly. ความทะยานอยากของเขาคือการบิน = To fly is his ambition.
หมายเหตุ กรณีของตัวอย่าง His ambition is to fly. รูปกริยา to fly คือ subject complement อยู่หลัง verb to be “is” ส่วน To fly is his ambition. รูปกริยา To fly ขณะนี้, ทำหน้าที่ subject
4. คุณศัพท์
He lacked the strength to resist.
เขาไม่มีกำลังที่จะต้านทาน
หมายเหตุ กรณีนี้รูปกริยา to resist เกี่ยวข้องโดยตรงกับ strength ซึ่งเป็น นามเท่ากับว่ารูปกริยาดังกล่าวขยายนามนั่นเอง
5. กริยาวิเศษณ์
We study to learn. เราเรียนเพื่อจะได้รู้
หมายเหตุ กรณีนี้รูปกริยา to learn เกี่ยวข้องโดยตรงกับ study ซึ่งเป็นกริยาเท่ากับว่ารูปกริยาดังกล่าวขยายกริยาหลัก study นั่นเอง
ประเภทของ Infinitive
Infinitives สามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ to-infinitives (หรือ รูปกริยาช่อง 1 ที่มี to อยู่ข้างหน้า) และ bare infinitive (หรือ รูปกริยาช่อง 1 ที่ไม่มี to อยู่ข้างหน้า) เช่น
to-infinitives                        bare infinitives
intend to leave                    let me go
want to go                             must go
การใช้
สิ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรแก่การจดจำ หรือฝึกใช้บ่อยๆ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวเป็นกรณีไปดังนี้
1. to-infinitives after verbs
2. to-infinitives after nouns
3. to-infinitives after noun be
4. to-infinitives after adjectives
5. to-infinitives after some wh-words.
6. to-infinitives after “too” and “enough”
7. verbs before objects and to-infinitives
8. modals before bare infinitives
9. verbs before bare infinitives
10. verb before to-infinitives or bare infinitives
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. to-infinitives after verbs
ใช้ to-infinitives หลังคำกริยา (verbs) ดังต่อไปนี้ ได้แก่
afford    agree    appear    arrange
ask        beg        care        claim
consent    decide    demand    deserve
expect    fail        forget*    hesitate
hope        learn        manage    mean
need*    offer        plan        prepare
pretend    promise    refuse    regret
remember*    seem    want        wish
know     how    start*    begin    prefer
try*        tend            volunteer     start
swear    continue        learn
หมายเหตุ คำกริยาที่มีเครื่องหมาย * สามารถตามด้วย gerund (หรือ รูปกริยา ing) ได้ โดยบางคำมีความหมายแตทต่างไปจากที่ตามด้วย infinitive ตัวอย่าง
You need to call an ambulance.
คุณจำเป็นต้องเรียกรถพยาบาล
I wanted to go to the cinema.
ผมต้องการจะไปโรงภาพยนตร์
They try to get help.
พวกเขาพยายามขอความช่วยเหลือ
Please don’t hesitate to contact me.
กรุณาอย่าลังเลใจที่จะติดต่อผม
I regret to say that you are fired.
ผมเสียใจที่จะบอกว่า คุณถูกไล่ออก
2. to -infinitives after nouns
ใช้ to-infinitives หลังคำนาม (nouns) ดังต่อไปนี้ ได้แก่
thing(s)     reason(s)        time(s)    idea(s)
step(s)     plan(s)        year(s)    month(s)
day(s)    century (-ries)     decade(s)    era(s)
ตัวอย่าง
There are still many things to do.
ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ
Do you have time to go out with me?
คุณมีเวลาที่จะออกไปข้างนอกกับผมไหม
There are the steps to follow.
ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่พึงปฏิบัติตาม
It takes many years to have oil.
มันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีน้ำมัน
3. to-infinitives after noun + be
ใช้ to-infinitives หลังคำนาม (noun) และ verb to be ทั้งนี้คำนามที่ พบส่วนมากคือ step, purpose, goal, idea
ตัวอย่าง
The first step is to check the victim’s breathing.
ขั้นแรกก็คือ จงตรวจดูการหายใจของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
The most important purpose of first aid is to save
someone’s life.
จุดประสงค์สำคัญที่สุดของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือการช่วยชีวิตของคน
4. to-infinitives after adjectives
ใช้ to-infinitives หลังคำคุณศัพท์ (adjectives) ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์หรือสภาพทางจิตใจของบุคคล ได้แก่
glad            able        afraid    happy
important         careful     lucky    certain
possible         easy        sorry        essential
sure            ready    pleased    delighted
relieved         anxious     hesitant    reluctant
willing         surprised  sad        eager
content         fortunate     upset    proud
ตัวอย่าง
Be careful not to hurt the victim.
จงระวังอย่าไปทำร้ายเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
It’s important to have good health.
การมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ
It’s essential to stay calm.
การสงบนิ่งเป็นสิ่งจำเป็น
The ambulance was ready to go.
รถพยาบาลพร้อมที่จะไป
5. to-infinitives after some wh-words
ใช้ to-infinitives หลัง wh-words บางคำ ได้แก่ what, when, where และ how
ตัวอย่าง
Do you know how to repair the car?
คุณรู้วิธีการซ่อมรถยนต์ไหม
Please tell me where to play tennis.
กรุณาบอกผมทีว่าจะไปเล่นเทนนิสที่ไหน
She can’t decide what to wear to the dinner party.
เธอตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่ชุดอะไรไปงานเลี้ยงอาหารเย็น
6. to-infinitives after “too” and “enough”
ใช้ to-infinitives ในประโยคที่มีคำว่า too ในโครงสร้าง be + too + adjective และ enough ในโครงสร้าง be + adjective + enough
That hill is too steep (for me) to climb up.
=That hill is so steep that I can’t climb up.
เนินเขาลูกนั้นสูงชันเกินไป (สำหรับผม) ที่จะปีนขึ้น
It was cold enough to freeze our fingers.
=It was very cold and could freeze our fingers.
มันหนาวเย็นมากพอที่จะทำให้นิ้วมือของเราแข็ง
7. verbs before objects and to-infinitives
ใช้ to-infinitives หลังกรรม (objects) ซึ่งมีคำกริยา (verbs) ดังต่อไปนี้ วางอยู่ข้างหน้ากรรม (verb + object + to-infinitive) ได้แก่
advise    force        allow        instruct
ask        order    convince     remind
encourage     tell        expect    want
choose         invite    select    teach
appoint         permit    urge        beg
forbid        persuade     implore     would like
ตัวอย่าง
He reminded me to buy milk.
เขาเตือนให้ดิฉัน (อย่าลืม) ซื้อนม
We expect the ambulance to arrive quickly.
เราอยากให้รถพยาบาลมาถึงเร็วๆ
The doctor advised the patient to lose weight.
หมอแนะนำให้คนไข้ลดน้ำหนัก
Sue forced the criminal to accept his guilty.
ซูบังคับให้ฆาตกรยอมรัความผิดของเขา
8. modals before bare infinitives
ใช้ bare infinitives (หรือ รูปกริยาช่อง 1 ที่ไม่มี to) เมื่อมี modals (กริยาช่วย) ต่อไปนี้อยู่ข้างหน้า ได้แก่
can         could        may        might
will         would        shall        should
must     had/’d better     do/does     did
ตัวอย่าง
You should see the doctor.
คุณควรจะไปหาหมอ
That woman had better get some help right away.
ผู้หญิงคนนั้นควรจะได้รับความช่วยเหลือทันที
You mustn’t forget your doctor’s appointment.
คุณจะต้องไม่ลืมการนัดของหมอ
Can I help you, sir?
ให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะ
9. verbs before bare infinitives
ใช้ bare infinitives เมื่อข้างหน้ามันมีคำกริยา (verbs) ซึ่งส่วนใหญ่จะ เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก (verbs of sensation) ได้แก่ make     let         watch*     observe*
see*         hear*     notice*     feel*
smell*
ตัวอย่าง
I hear someone open the door.
ผมได้ยินคนเปิดประตู
We saw a man leave the house carrying a bundle.
เราเห็นชายคนหนึ่งออกจากบ้านถือถุงออกไปด้วย
He felt something crawl under his feet.
เขารู้สึกว่ามีบางอย่างคลานอยู่ใต้เท้าของเขา
She let him borrow her car.
เธออนุญาตให้เขายืมรถยนต์ของเธอ
หมายเหตุ คำกริยาที่มีเครื่องหมาย* ซึ่งเป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเหล่านี้สามารถตามด้วย gerund (กริยารูป ing) ได้ด้วย โดยเน้นลักษณะอาการที่กำลังแสดงให้เห็น
ตัวอย่าง
I heard someone opening the door.
ผมได้ยินคนกำลังเปิดประตู
10. verb before to-infinitives or bare infinitives
ใช้ to-infinitive หรือ bare infinitives เมื่อวางอยู่หลังคำกริยา help
ตัวอย่าง
Tom helped his father shovel the snow.
=Tom helped his father to shovel the snow.
ทอมช่วยพ่อของเขาตักหิมะออก
Could you help me carry these bags?
=Could you help me to carry these bags?
คุณช่วยดิฉันถือกระเป๋าเหล่านี้หน่อยได้ไหม
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

See also  Weather and season | คำศัพท์เกี่ยวกับอากาศและฤดูกาล | อากาศ หนาว มาก ภาษา อังกฤษ
See also  ฝึกตอบคำถามพื้นฐานภาษาอังกฤษ มีหลายคำตอบให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมคำอธิบายจัดเต็ม! | แต่ง ประโยค whose

(Visited 7,031 times, 2 visits today)

Table of Contents

[Update] Verb infinitive ที่ชอบออกข้อสอบ TOEIC | การใช้ infinitive – NATAVIGUIDES

28 ตุลาคม 2018

Infinitive คือ

 กริยาไม่แท้ชนิดหนึ่ง โดยรูปแบบของ Infinitive จะเป็นคำกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น ไม่ผันไม่เปลี่ยนตาม Tense ไม่ทำเป็นพหูพจน์อะไรเลย

 

สามารถแบ่งออกแบ่ง 2 ประเภท คือ Infinitive with to และ Infinitive without to (มี to และไม่มี to)

1) Infinitive with to (แบบมี to) คือ คำกริยาธรรมดาที่นำหน้าด้วย to

to + infinitive สามารถทำหน้าที่ได้หลายกรณี เช่น                     

– เป็นคำนามและทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค

– เป็นคำคุณศัพท์

– เป็นคำกริยาวิเศษณ์

เราใช้  to + infinitive เมื่อ . . .

• เพื่อบอกวัตถุประสงค์ของการกระทำนั้นๆ (to answer “Why…?”)

He bought some flowers to give to his wife. ซื้อดอกไม้เพื่อ…ให้ภรรยา

He locked the door to keep everyone out. ล็อคประตูเพื่อ…กันคนอื่น

• ใช้ตามหลังคำกริยาบางชนิด, คำกริยาที่แสดงถึงความคิด, ความรู้สึก และ การบอกกล่าว

choose, decide, expect, forget, hate, hope, intend, learn, like, love, mean, plan, prefer, remember, want, would like, would love, agree, promise, refuse

และคำกริยาบางพวกต้องตามด้วย direct object ก่อน จึงตามด้วย to –  infinitive เช่น

advise, ask, encourage, invite, order, persuade, remind, tell, warn, expect, intend, would prefer, want, would like

         

She reminded me to turn the lights out.

He encouraged his friends to vote for him.

• ใช้ตามหลัง adjective บางคำ เพื่อให้เหตุผลของคำ adjective เหล่านั้น เช่น

disappointed, glad, sad, happy, anxious, pleased, surprised, proud, unhappy

We were happy to come to the end of our journey = We were happy because we had come to the end of our journey

John was surprised to see me = He was surprised because he saw me

• เรามักใช้  to-infinitive หลังคำ adjectives เหล่านี้เพื่อออกความเห็น

difficult, easy, possible, impossible, hard, right, wrong, kind, nice, clever, silly, foolish

It’s easy to play the piano, but it’s very difficult to play well.

He spoke so quickly it was impossible to understand him.

• Adjective อื่นๆที่ใช้กับ to-infinitive คือ

able, unable, due, eager, keen, likely, unlikely, ready, prepared, unwilling, willing

Unfortunately I was unable to work for over a week.

I am really tired. I’m ready to go to bed.

• เราใช้ preposition for กับ adjective เหล่านี้เพื่อบอกว่า บ่งบอกว่ามันหมายถึงใคร

difficult, easy, possible, impossible, hard

It was difficult for us to hear what she was saying.

It is easy for you to criticise other people.

• เราใช้ preposition of กับ adjective อื่นๆ

It’s kind of you to help.

It would be silly of him to spend all his money.

• to – infinitive ทำหน้าที่เป็น  postmodifier หลังคำนามธรรม (abstract nouns ) เช่น                     

ability, desire, need, wish, attempt, failure, opportunity, chance, intention                       

I have no desire to be rich.                      

They gave him an opportunity to escape.                      

She was annoyed by her failure to answer the question correctly.

• เรามักใช้ to-infinitive เป็น postmodifier หลังสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ (indefinite pronoun)

When I am travelling I always take something to read.

I was all alone. I had no one to talk to.

There is hardly anything to do in most of these small towns.

• ใช้ to-infinitive กับ QUESTION WORDS

คำกริยาบางคำเช่น  ask, decide, explain, forget, know, show, tell, และ understand

สามารถตามหลังด้วย question word เช่น where, how, what, who, และ when + the to-infinitive.

Do you understand what to do?

Tell me when to press the button.

 

2) Infinitive without to (แบบไม่มี to) คำกริยาธรรมดาที่ไม่มี to นำหน้า

Infinitive without to นั้นค่อนข้างง่ายเพราะมีเงื่อนไขการใช้ที่ชัดเจน ดังนี้

• ใช้ Infinitive without to ตามหลัง modal verb (V.ช่วย) ได้แก่

will, would, shall, should, must, can, could, may, might, must not

She will bring the textbook for us to review.

I might go to Korea this winter.

•  ใช้ Infinitive without to ตามหลังโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

Had better, would rather, would sooner, why not

You had better clean up your room.

I would rather study for my upcoming TOEIC exam.

• ใช้หลังคำว่า please, help, let, make, see, hear, feel, watch, notice

Don’t make me study that boring grammar book!

Let’s go for a walk together.

• question word Why ใช้ Infinitive without to ตามหลังเมื่อเป็นการให้คำแนะนำ

Why wait until tomorrow?

Why not ask him now?


หลักการใช้ Infinitive ในภาษาอังกฤษ [Infinitives with to] #ติวแกรมมาร์ #ติวTOEIC


Hilight!
เปิดแล้วคอร์สติว TOEIC Level up สำหรับคนที่อยากเพิ่มคะแนน TOEIC ให้ถึงเป้า
update แนวข้อสอบแบบใหม่ดูรายละเอียดได้ทาง
https://www.englishleklek.tv/courses/newtoeic_reading_online/

Note !
อย่าลืมมา join group ติวโจทย์ TOEIC แบบใหม่ของพี่เล็กกันได้ที่
https://www.facebook.com/groups/53123…

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หลักการใช้ Infinitive ในภาษาอังกฤษ [Infinitives with to] #ติวแกรมมาร์ #ติวTOEIC

การใช้ To infinitive


การใช้ To infinitive

อนันต์ใหญ่แค่ไหน – Dennis Wildfogel


รับชมบทเรียนเต็มๆ: http://ed.ted.com/lessons/howbigisinfinity
สำรวจแนวคิด \”อนันต์ของอนันต์\” อันสุดลึกล้ำ และเรียนรู้ว่าแนวคิดนี้ทำให้นักคณิตศาสตร์สรุปได้อย่างไรว่าคณิตศาสตร์มีคำถามที่ตอบไม่ได้ ด้วยการใช้พื้นฐานเรื่องเซต
สอนโดย Dennis Wildfogel, แอนนิเมชั่นโดย Augenblick Studios.

อนันต์ใหญ่แค่ไหน - Dennis Wildfogel

Don’t Forget to Live Your Life- Gerunds and Infinitives with Verbs


In English, if you want to follow a verb with another action, you must use a gerund or an infinitive. Some verbs have different meanings when they are followed by a gerund or an infinitive. Other verbs don’t change their meanings. Watch the video to learn more about this.

Don't Forget to Live Your Life- Gerunds and Infinitives with Verbs

allow บวก to หรือ ing ใช้ infinitive or gerund วิธีการใช้แบบละเอียด active passive by ดร.พี่นุ้ย


เรียนภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ นนทบุรี nuienglish นุ้ยอิงลิช เรียนอังกฤษ สอนอังกฤษ nuienglish.com เรียนอังกฤษนนทบุรี
ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
http://www.nuienglish.com
http://www.facebook.com/nuienglish
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ NuiEnglish
อันดับ 2 ของประเทศในการสอบพรี ม.ต้น ขณะเรียนที่สาธิตปทุมวัน
สอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะเรียนเตรียมอุดมแผนวิทย์คอม ม.4 GPA 3.94
อักษร จุฬา เอกอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 สามปีครึ่ง
ปริญญาโท Speech Communication ทุน ก.พ.
ปริญญาโท International Boundaries ทุนเชลล์ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ
ปริญญาเอก Development Management ทุนงบประมาณแผ่นดิน

allow บวก to หรือ ing ใช้ infinitive or gerund วิธีการใช้แบบละเอียด active passive by ดร.พี่นุ้ย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ infinitive

Leave a Reply

Your email address will not be published.