Home » [Update] หน้าที่ของ Infinitives ในภาษาอังกฤษ | to infinitive คือ – NATAVIGUIDES

[Update] หน้าที่ของ Infinitives ในภาษาอังกฤษ | to infinitive คือ – NATAVIGUIDES

to infinitive คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

infinitive (อินฟินิทิฟวฺ) เป็นคำกริยารูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง อาทิ ประธาน (subject) กรรมตรง (direct object) ประธานเสริม (subject complement) คุณศัพท์ (adjective) หรือกริยาวิเศษณ์ (adverb) เป็นต้น
หน้าที่ (functions ฟังชั่นสฺ)
1.     ประธาน
To wait seemed foolish. การรอเป็นสิ่งที่โง่เง่า
หมายเหตุ กวณีนี้รูปกริยา To wait เป็นประธาน ก็เพราะวางอยู่หน้ากริยาหลักของประโยค นั่นคือ seemed
2. กรรมตรง
Everyone wanted to go there.
ทุกคนต้องการไปที่นั่น
หมายเหตุ การที่รูปกริยา to go เรียกกรรมตรง ก็เพราะเป็นการตอบคำถามว่า ต้องการ (wanted) “อะไร’’
3. ประธานเสริม
His ambition is to fly. ความทะยานอยากของเขาคือการบิน = To fly is his ambition.
หมายเหตุ กรณีของตัวอย่าง His ambition is to fly. รูปกริยา to fly คือ subject complement อยู่หลัง verb to be “is” ส่วน To fly is his ambition. รูปกริยา To fly ขณะนี้, ทำหน้าที่ subject
4. คุณศัพท์
He lacked the strength to resist.
เขาไม่มีกำลังที่จะต้านทาน
หมายเหตุ กรณีนี้รูปกริยา to resist เกี่ยวข้องโดยตรงกับ strength ซึ่งเป็น นามเท่ากับว่ารูปกริยาดังกล่าวขยายนามนั่นเอง
5. กริยาวิเศษณ์
We study to learn. เราเรียนเพื่อจะได้รู้
หมายเหตุ กรณีนี้รูปกริยา to learn เกี่ยวข้องโดยตรงกับ study ซึ่งเป็นกริยาเท่ากับว่ารูปกริยาดังกล่าวขยายกริยาหลัก study นั่นเอง
ประเภทของ Infinitive
Infinitives สามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ to-infinitives (หรือ รูปกริยาช่อง 1 ที่มี to อยู่ข้างหน้า) และ bare infinitive (หรือ รูปกริยาช่อง 1 ที่ไม่มี to อยู่ข้างหน้า) เช่น
to-infinitives                        bare infinitives
intend to leave                    let me go
want to go                             must go
การใช้
สิ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรแก่การจดจำ หรือฝึกใช้บ่อยๆ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวเป็นกรณีไปดังนี้
1. to-infinitives after verbs
2. to-infinitives after nouns
3. to-infinitives after noun be
4. to-infinitives after adjectives
5. to-infinitives after some wh-words.
6. to-infinitives after “too” and “enough”
7. verbs before objects and to-infinitives
8. modals before bare infinitives
9. verbs before bare infinitives
10. verb before to-infinitives or bare infinitives
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. to-infinitives after verbs
ใช้ to-infinitives หลังคำกริยา (verbs) ดังต่อไปนี้ ได้แก่
afford    agree    appear    arrange
ask        beg        care        claim
consent    decide    demand    deserve
expect    fail        forget*    hesitate
hope        learn        manage    mean
need*    offer        plan        prepare
pretend    promise    refuse    regret
remember*    seem    want        wish
know     how    start*    begin    prefer
try*        tend            volunteer     start
swear    continue        learn
หมายเหตุ คำกริยาที่มีเครื่องหมาย * สามารถตามด้วย gerund (หรือ รูปกริยา ing) ได้ โดยบางคำมีความหมายแตทต่างไปจากที่ตามด้วย infinitive ตัวอย่าง
You need to call an ambulance.
คุณจำเป็นต้องเรียกรถพยาบาล
I wanted to go to the cinema.
ผมต้องการจะไปโรงภาพยนตร์
They try to get help.
พวกเขาพยายามขอความช่วยเหลือ
Please don’t hesitate to contact me.
กรุณาอย่าลังเลใจที่จะติดต่อผม
I regret to say that you are fired.
ผมเสียใจที่จะบอกว่า คุณถูกไล่ออก
2. to -infinitives after nouns
ใช้ to-infinitives หลังคำนาม (nouns) ดังต่อไปนี้ ได้แก่
thing(s)     reason(s)        time(s)    idea(s)
step(s)     plan(s)        year(s)    month(s)
day(s)    century (-ries)     decade(s)    era(s)
ตัวอย่าง
There are still many things to do.
ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ
Do you have time to go out with me?
คุณมีเวลาที่จะออกไปข้างนอกกับผมไหม
There are the steps to follow.
ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่พึงปฏิบัติตาม
It takes many years to have oil.
มันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีน้ำมัน
3. to-infinitives after noun + be
ใช้ to-infinitives หลังคำนาม (noun) และ verb to be ทั้งนี้คำนามที่ พบส่วนมากคือ step, purpose, goal, idea
ตัวอย่าง
The first step is to check the victim’s breathing.
ขั้นแรกก็คือ จงตรวจดูการหายใจของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
The most important purpose of first aid is to save
someone’s life.
จุดประสงค์สำคัญที่สุดของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือการช่วยชีวิตของคน
4. to-infinitives after adjectives
ใช้ to-infinitives หลังคำคุณศัพท์ (adjectives) ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์หรือสภาพทางจิตใจของบุคคล ได้แก่
glad            able        afraid    happy
important         careful     lucky    certain
possible         easy        sorry        essential
sure            ready    pleased    delighted
relieved         anxious     hesitant    reluctant
willing         surprised  sad        eager
content         fortunate     upset    proud
ตัวอย่าง
Be careful not to hurt the victim.
จงระวังอย่าไปทำร้ายเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
It’s important to have good health.
การมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ
It’s essential to stay calm.
การสงบนิ่งเป็นสิ่งจำเป็น
The ambulance was ready to go.
รถพยาบาลพร้อมที่จะไป
5. to-infinitives after some wh-words
ใช้ to-infinitives หลัง wh-words บางคำ ได้แก่ what, when, where และ how
ตัวอย่าง
Do you know how to repair the car?
คุณรู้วิธีการซ่อมรถยนต์ไหม
Please tell me where to play tennis.
กรุณาบอกผมทีว่าจะไปเล่นเทนนิสที่ไหน
She can’t decide what to wear to the dinner party.
เธอตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่ชุดอะไรไปงานเลี้ยงอาหารเย็น
6. to-infinitives after “too” and “enough”
ใช้ to-infinitives ในประโยคที่มีคำว่า too ในโครงสร้าง be + too + adjective และ enough ในโครงสร้าง be + adjective + enough
That hill is too steep (for me) to climb up.
=That hill is so steep that I can’t climb up.
เนินเขาลูกนั้นสูงชันเกินไป (สำหรับผม) ที่จะปีนขึ้น
It was cold enough to freeze our fingers.
=It was very cold and could freeze our fingers.
มันหนาวเย็นมากพอที่จะทำให้นิ้วมือของเราแข็ง
7. verbs before objects and to-infinitives
ใช้ to-infinitives หลังกรรม (objects) ซึ่งมีคำกริยา (verbs) ดังต่อไปนี้ วางอยู่ข้างหน้ากรรม (verb + object + to-infinitive) ได้แก่
advise    force        allow        instruct
ask        order    convince     remind
encourage     tell        expect    want
choose         invite    select    teach
appoint         permit    urge        beg
forbid        persuade     implore     would like
ตัวอย่าง
He reminded me to buy milk.
เขาเตือนให้ดิฉัน (อย่าลืม) ซื้อนม
We expect the ambulance to arrive quickly.
เราอยากให้รถพยาบาลมาถึงเร็วๆ
The doctor advised the patient to lose weight.
หมอแนะนำให้คนไข้ลดน้ำหนัก
Sue forced the criminal to accept his guilty.
ซูบังคับให้ฆาตกรยอมรัความผิดของเขา
8. modals before bare infinitives
ใช้ bare infinitives (หรือ รูปกริยาช่อง 1 ที่ไม่มี to) เมื่อมี modals (กริยาช่วย) ต่อไปนี้อยู่ข้างหน้า ได้แก่
can         could        may        might
will         would        shall        should
must     had/’d better     do/does     did
ตัวอย่าง
You should see the doctor.
คุณควรจะไปหาหมอ
That woman had better get some help right away.
ผู้หญิงคนนั้นควรจะได้รับความช่วยเหลือทันที
You mustn’t forget your doctor’s appointment.
คุณจะต้องไม่ลืมการนัดของหมอ
Can I help you, sir?
ให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะ
9. verbs before bare infinitives
ใช้ bare infinitives เมื่อข้างหน้ามันมีคำกริยา (verbs) ซึ่งส่วนใหญ่จะ เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก (verbs of sensation) ได้แก่ make     let         watch*     observe*
see*         hear*     notice*     feel*
smell*
ตัวอย่าง
I hear someone open the door.
ผมได้ยินคนเปิดประตู
We saw a man leave the house carrying a bundle.
เราเห็นชายคนหนึ่งออกจากบ้านถือถุงออกไปด้วย
He felt something crawl under his feet.
เขารู้สึกว่ามีบางอย่างคลานอยู่ใต้เท้าของเขา
She let him borrow her car.
เธออนุญาตให้เขายืมรถยนต์ของเธอ
หมายเหตุ คำกริยาที่มีเครื่องหมาย* ซึ่งเป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเหล่านี้สามารถตามด้วย gerund (กริยารูป ing) ได้ด้วย โดยเน้นลักษณะอาการที่กำลังแสดงให้เห็น
ตัวอย่าง
I heard someone opening the door.
ผมได้ยินคนกำลังเปิดประตู
10. verb before to-infinitives or bare infinitives
ใช้ to-infinitive หรือ bare infinitives เมื่อวางอยู่หลังคำกริยา help
ตัวอย่าง
Tom helped his father shovel the snow.
=Tom helped his father to shovel the snow.
ทอมช่วยพ่อของเขาตักหิมะออก
Could you help me carry these bags?
=Could you help me to carry these bags?
คุณช่วยดิฉันถือกระเป๋าเหล่านี้หน่อยได้ไหม
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

See also  นับเลข 1-20 และลงสีพร้อมกันเลย | เรียนรู้ตัวเลข | เด็กเรียนรู้ | Kids Art ⭐ | ตัวเลข 1-10 สวย
See also  การอ่านบทความภาษาอังกฤษ Lesson 18 ฝึกแปลข่าว | แปล ภาษา อังกฤษ ออนไลน์

(Visited 7,030 times, 1 visits today)

[NEW] Infinitive | to infinitive คือ – NATAVIGUIDES

Infinitive

Infinitive with/without to

Infinitives

คือ รูปกริยาภาษาอังกฤษ ที่แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ

Infinitive with to

(กริยาช่องที่ 1 ที่ต้องมี to นำหน้า)

Infinitive without to

(กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องมี to นำหน้า)

ตำแหน่งของ Infinitive with to ในประโยคต่างๆ

1.

ใช้ทำหน้าที่เป็นคำนามซึ่งเป็นประธานของประโยค โดยมีความหมายว่า “การ” หรือ “ความ”

    

To be a millionaire

is my goal. (การได้เป็นเศรษฐีเป็นเป้าหมายของฉัน)

2.

ใช้ตามหลังคำนาม หรือ สรรพนาม โดยทำหน้าที่คล้ายกับ Adjective ขยาย คำนาม หรือ สรรพนามนั้นๆ

     I told him about the plan

to surprise her

. (ฉันบอกเขาเกี่ยวกับแผนการที่จะทำให้เธอประหลาดใจ)
I have something

to tell you

. (ฉันมีบางอย่างจะบอกคุณ)

3.

ใช้ตามหลัง Main verb (กริยาแท้) โดยทำหน้าที่คล้ายกรรมของประโยค

     I want

to see him

. (ฉันต้องการจะเจอเขา

4.

ใช้ตามหลัง Adjective บางตัว โดยทำหน้าที่คล้ายกับ Adverb

     I’m happy

to meet you again

. (ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้พบกับคุณอีกครั้ง

5.

ใช้ตามหลัง who, what, where, when, why, how และ whether

     I wonder

why we don’t have money

. (ฉันสงสัยว่าเงินเราหมดได้อย่างไร)
Please tell me

where to go

. (ช่วยบอกฉันทีว่าจะไปไหน)

รูปแบบต่างๆของ Infinitive with to

Simple Infinitive

(to + V.1) เช่น to go, to buy

Perfect Infinitive

(to + have + V.3) เช่น to have seen, to have been

Passive Infinitive

(to + be + V.3) เช่น to be written, to be taught

Perfect Passive Infinitive

(to + have + been + V.3) เช่น to have been slept, to have been watched

หลักการใช้ Infinitive with to

1. เรามักใช้ Infinitive with to หลังกริยาเหล่านี้

accept (ยอมรับ)

hope (หวัง)

allow (อนุญาต)

intend (ตั้งใจ)

afford (สามารถที่จะ)

learn (เรียน)

agree (ตกลง, ยินยอม)

lead (นำ,ชักจูง)

appear (ปรากฏ)

manage (จัดการ)

arrange (เตรียมการ)

mean (ตั้งใจ)

ask (ถาม)

offer (เสนอ,ให้)

attempt (พยายาม)

order (สั่ง)

care (เป็นห่วง,ดูแล)

plan (วางแผน)

choose (เลือก)

persuade (ชักชวน)

claim (อ้าง)

prepare (เตรียม)

cause (ทำให้เกิด)

pretend (เสแสร้ง)

challenge (ท้าทาย)

promise (สัญญา)

command (สั่งการ)

refuse (ปฏิเสธ)

decide (ตัดสินใจ)

remind (เตือน)

demand (ต้องการ)

seem (ดูท่าทาง)

deserve (ควรค่า)

swear (สาบาน)

encourage (ส่งเสริม)

teach (สอน)

except (ยกเว้น)

tell (บอก)

hope (หวัง)

tend (ค่อนข้าง,มีแนวโน้ม)

fail (ล้มเหลว)

threaten (คุกคาม)

force (บังคับ)

urge (กระตุ้น)

learn (เรียน)

vow (สาบาน,รับปาก)

get (ได้)

warn (เตือน)

instruct (สั่งสอน)

want (ต้องการ)

invite (เชิญชวน)

wish (ปรารถนา)

happen (เกิดขึ้น)

yearn (หวนหา)

hesitate (ลังเล)

2. รูป negative infinitive สร้างขึ้นโดยการเติม not ข้างหน้า to ซึ่งเป็น not to + V1 เช่น

See also  ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง English by Chris | คุณลักษณะ ภาษา อังกฤษ

     Try not to be late.
I decided not to become an electrician.

3. คำว่า ought และ used ต้องตามด้วย Infinitive with to

     You ought to do your homework by yourself.
I used to play cricket 5years ago.

4. ใช้ be to + V1 หรือ have to + V1 เมื่อต้องการเน้น หรือเป็นการออกคำสั่ง คำขอร้อง เช่น

     I am to go now (be + to + V1 = ต้อง)
You have to be in my office by ten thirty.

หลักการใช้ Infinitive without to

1. ใช้ตามหลัง Modal Auxiliary Verbs เช่น will, shall, would, should, can, could
may, might, must และอื่นๆ ซึ่งจะต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น

     She

must

love him very much. (เธอต้องรักเขามากๆแน่เลย)
I

would

buy it if I had money. (ฉันคงจะซื้อมันไปแล้ว ถ้าฉันมีเงิน)

2. ใช้หลัง had better, would rather, would sooner, rather than, but, and, or, except

    You

’d better

go to the hospital. (เธอควรจะไปโรงพยาบาลนะ)
I went to the school

and

talked to my teacher. (ฉันไปโรงเรียนและคุยดับคุณครู)

3. ใช้หลัง please, help, let, make, see, hear, feel, watch, notice

     I don’t feel confident when I speak English. (ฉันรู้สึกไม่มั่นใจเลยในเวลาที่ฉันพูดภาษาอังกฤษ)

Share this:

Like this:

Like

Loading…


Gerund – Infinitive กริยากามั่วไม่ได้ เก็บคะแนนสอบ TOEIC ได้เพียบ!!


คนสอบ TOEIC ต้องรู้! Gerund Infinitive กริยากามั่วไม่ได้ เก็บคะแนนได้เพียบ!!
ห้ามพลาด เด็ดขาด
toeic krudewtoeic แกรมมาร์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Gerund - Infinitive กริยากามั่วไม่ได้ เก็บคะแนนสอบ TOEIC ได้เพียบ!!

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 เรื่อง verbs + infinitives / gerunds


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 เรื่อง verbs + infinitives / gerunds

Verb patterns – 6 Minute Grammar


When is an English verb followed by a gerund, and when is it followed by an infinitive? If it can be followed by either, does the meaning change? Alice, Finn and Catherine discuss these questions and more in this episode of 6 Minute Grammar.
You’ll find a quiz on our website: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lowerintermediate/unit10/session2/activity1
0:00 Introduction
0:06 Verb Patterns
4:16 Quiz
If you enjoyed this video, we’re sure you’ll love these too:
Using Different Tenses to be Polite: https://youtu.be/rW4uNYLDRf0
4 verbs to use instead of ‘walk’: https://youtu.be/8IZfYxjFh24
State verbs: https://youtu.be/3aQOLTfnAOc
BBCLearningEnglish Grammar 6MinuteGrammar

Verb patterns - 6 Minute Grammar

คำกริยาที่ตามด้วย gerunds กับ to infinitive ที่มีความหมายแตกต่างกัน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE


เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษกับESE คำกริยาที่ตามด้วย gerunds กับ to infinitive ที่มีความหมายแตกต่างกัน
มาลองกดดูวีดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
อย่าลืมกดติดตามเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300
Line: ese.th

คำกริยาที่ตามด้วย gerunds กับ to infinitive ที่มีความหมายแตกต่างกัน  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

Gerunds \u0026 Infinitives


Do you enjoy learning about English grammar? In this video, students will learn how and when to use gerunds and infinitive verbs. For more videos and lessons, visit us at https://esllibrary.com.
Link to lesson: https://esllibrary.com/courses/88/lessons/2256
Subscribe to ESL Library’s YouTube channel: https://www.youtube.com/c/Esllibrary
Follow us for more great content!
Instagram: https://www.instagram.com/esllibrary/
Facebook: https://www.facebook.com/ESLlibrary/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/esllibrary/
Twitter: https://twitter.com/ESLlibrary/
Pinterest: https://ar.pinterest.com/esllibrary/

Gerunds \u0026 Infinitives

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ to infinitive คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.