Home » [Update] สรุปภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับม.ต้น – ดาวน์โหลดหนังสือ | คํากริยา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] สรุปภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับม.ต้น – ดาวน์โหลดหนังสือ | คํากริยา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คํากริยา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เอกสารสรปุ เนื้อหาทต่ี อ งรู รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ( English in Daily Life ) ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน รหัส พต21001 หลักสตู รการศกึ ษานอกระบบระดับการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน พุทธศักราช 2551 สํานักงานสง เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร หา มจาํ หนา ย หนังสือเรยี นน้จี ดั พิมพดว ยเงินงบประมาณแผน ดินเพื่อการศึกษาตลอดชวี ติ สาํ หรบั ประชาชน ลิขสิทธ์เิ ปนของสาํ นักงาน กศน.สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

สารบญั หนา คํานํา คําแนะนาํ การใชเ อกสารสรปุ เนอื้ หาทตี่ องรู บทท่ี 1 การใชภาษาในการสอ่ื สารความหมายในชีวิตประจําวนั (Language in Daily Life) 1 เรอ่ื งที่ 1 การทักทายและการกลาวลา (Greeting and Leave Taking) 1 เรื่องที่ 2 การแนะนําตนเองและผูอน่ื (Introducing Yourself and Others) 2 เรอ่ื งที่ 3 การใหแ ละการสอบถามขอมลู สว นตัว (Sharing Personal Data) 3 เร่ืองที่ 4 การใชภ าษากาย (Body Language) 4 เร่ืองที่ 5 การพดู โทรศัพท (Telephone Conversation) 6 กิจกรรมทายบทท่ี 1 7 บทท่ี 2 คุณรสู กึ อยางไร (How do you feel?) 13 เรื่องที่ 1 ภาพยนตรเ รอ่ื งนี้เปนอยา งไร (How about the movie?) 13 เรื่องที่ 2 คุณสนใจอะไร (What are you interested in?) 14 เรื่องที่ 3 เสียใจดว ยนะ (Sorry to hear that.) 16 เรื่องที่ 4 ยินดดี วย (Congratulations!) 17 กจิ กรรมทายบทท่ี 2 19 บทที่ 3 การพดู แสดงความคดิ รปู แบบตา ง ๆ (Expression of opinion) 20 เรอ่ื งที่ 1 การแสดงความคดิ เห็น (Agreement/Disagreement) 20 เรอื่ งท่ี 2 การแสดงความตอ งการและตอบรบั (Need/Want ) 21 เรือ่ งท่ี 3 การแสดงความชว ยเหลอื และบริการผูอน่ื รวมทัง้ ตอบรับ 22 เรื่องที่ 4 การกลาวขอบคณุ และตอบรับ (Thank you) 24 เรื่องท่ี 5 การพูดขออนญุ าตและตอบรบั (May I come in ?) 24 เรอ่ื งท่ี 6 การพูดขอโทษและตอบรับ (Sorry / Don’t worry) 25 เรื่องที่ 7 การพูดแทรกอยางสุภาพ (Excuse me) 26 กิจกรรมทา ยบทที่ 3 27

สารบญั (ตอ) หนา บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาองั กฤษ (Types of English Sentence) 29 เรื่องท่ี 1 ประโยคบอกเลา 29 เรื่องท่ี 2 ประโยคคาํ ถาม 29 เรอ่ื งที่ 3 ประโยคปฏิเสธ 30 เรอื่ งท่ี 4 ประโยคคาํ ส่ัง 30 เรอ่ื งที่ 5 ประโยคอทุ าน 31 กิจกรรมทา ยบทท่ี 4 31 33 บทที่ 5 ประโยคความรวม (Compound Sentence) 33 เรือ่ งที่ 1 สว นประกอบของ Compound Sentence 33 เรอ่ื งที่ 2 ประโยค 2 ประโยคมารวมกันดวยคาํ เชื่อมท่ีเหมาะสม 34 เรือ่ งที่ 3 การเชือ่ มประโยคใหเปน Compound Sentence 35 กจิ กรรมทา ยบทท่ี 5 36 36 บทที่ 6 อดีตกาล (Past Tense) 37 เรือ่ งท่ี 1 Past Simple Tense 38 เรอ่ื งท่ี 2 Past Continuous Tense 39 กิจกรรมทายบทที่ 6 39 40 บทท่ี 7 ภาษาองั กฤษสาํ หรับอาชีพพนักงานขบั รถรบั จา ง 40 เรื่องที่ 1 การพูดภาษาองั กฤษตามมารยาทสงั คมและเหมาะสมกับสถานการณ 41 เรอ่ื งท่ี 2 การพูดแสดงความรูส ึกและแสดงความคดิ เหน็ 42 เร่ืองท่ี 3 การพดู แสดงความชวยเหลือ 43 เรื่องที่ 4 การขออนญุ าต เรื่องท่ี 5 การพดู แทรกอยางสุภาพ กิจกรรมทา ยบทท่ี 7

สารบญั (ตอ ) หนา บทที่ 8 ภาษาอังกฤษสําหรับพนกั งานบรกิ ารในสถานท่ีตาง ๆ 44 เรือ่ งที่ 1 การกลาวตอ นรบั ลกู คา ของพนักงานบริการประเภทตา ง ๆ 44 เรื่องที่ 2 ประโยคการใหบริการความชว ยเหลอื และบรกิ าร 45 กจิ กรรมทายบทที่ 8 49 เฉลยกจิ กรรมทา ยบท 50 บรรณานกุ รม 65 คณะผูจัดทํา 56

คาํ แนะนําการใชเอกสารสรุปเน้ือหาทีต่ อ งรู เอกสารสรปุ เนื้อหาทต่ี องรู รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน หลักสตู ร การศึกษานอกระบบระดับการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 เปน หนงั สอื สรุปเนอื้ หาที่จดั ทาํ ขน้ึ เพือ่ ใหผเู รียนทเ่ี ปนนักศึกษา กศน. สามารถทาํ ความเขา ใจ และเรยี นรูในสาระสําคญั ของเนือ้ หา รายวชิ าสาํ คญั ๆ ไดส ะดวก และสามารถเขา ถงึ แกนของเนอื้ หาไดด ีขนึ้ ในการศึกษาเอกสารสรปุ เนื้อหาที่ตองรู รายวิชาภาษาองั กฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผเู รียนควรปฏบิ ัตดิ งั นี้ 1. ศึกษาโครงสรา งรายวิชาจากหนงั สอื ใหเ ขา ใจในหวั ขอ และสาระสาํ คญั ผลการเรียนรู ทค่ี าดหวงั และขอบขา ยเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ เขา ใจกอ น 2. ศึกษารายละเอียดเนือ้ หาของเอกสารสรุปเนอ้ื หาท่ตี อ งรูเลมน้ี โดยศึกษาแตล ะบท อยางละเอียด ทาํ แบบฝกหดั หรอื กจิ กรรมตามทก่ี ําหนด และทาํ ความเขาใจในเน้อื หาใหมใ หเ ขาใจ กอนทจ่ี ะศกึ ษาเรอ่ื งตอ ๆ ไป 3. หากตองการศกึ ษารายละเอียดเน้ือหาเพม่ิ เตมิ จากเอกสารสรุปเนอื้ หาที่ตอ งรูน้ี ใหผ ูเรียนศึกษาเพม่ิ เตมิ จากหนงั สอื เรียน หรือครูผสู อนของทา น

1 บทท่ี 1 การใชภาษาในการสือ่ สารความหมายในชีวติ ประจาํ วนั (Language in Daily Life) เรอื่ งท่ี 1 การทกั ทายและการกลา วลา 1.การทกั ทาย (Greeting) และการกลา วลา (LeaveTaking) เปน การสนทนา ท่ีใชในชวี ิตประจาํ วนั ซึ่งแตกตางกันไปตามกาลเทศะ คือ เวลาและสถานภาพของผพู ูด ดงั ตัวอยา ง ในบทสนทนาตอ ไปนี้ -Good morning. สวสั ดีตอนเชา ใชเวลาเชาถงึ เที่ยงวัน -Good afternoon. สวัสดีตอนบา ย ใชต้ังแตบา ย เปนตนไป -Good evening. สวัสดีตอนเย็น ใชตงั้ แตต อนเย็น เปนตนไป หากเปน ผูสนิทสนมคนุ เคยกัน จะทกั ทาย โดยใชคําวา Hello หรือ Hi สว นผูท ไ่ี มค ุนเคย หรือสถานภาพตางกนั มักใชค ําทักทายตามเวลา หลงั จากกลาวคาํ ทักทายแลว มกั จะไถถามทุกขส ุขโดยมารยาท เชน “คุณสบายดีไหม หรอื เปน อยางไรบา ง” โดยใชประโยคท่ีวา Question Answer -How are you? -Fine, thank you. And you? – Nice to see you. /Nice to see you, too. -How are you today? -How are you doing? -How do you do? สํานวนที่ใชตอบรบั มักนิยมใชด ังน้ี -Fine, thank you. And how are you? สบายดี ขอบคุณ แลวคณุ ละ -Nice to see you. หรอื Nice to see you, too. ดใี จทไี่ ดพบคณุ หรือ -Glad to see you. หรอื Glad to see you, too. ดีใจท่ไี ดพบคุณเชนเดียวกัน – Cool, thanks. การทกั ทายสาํ หรบั ผูท ค่ี ุนเคยกนั Sri : Hello/Hi, Nid. How are you? Nid : Fine thank you. And you? Sri : Fine, thanks.

2 2.การกลาวลา ( Leave taking ) เมื่อลาจากกนั มกั ใชคาํ วา “ลากอน” โดยใชคําวา “Goodbye” หรอื “Bye” นอกจากนน้ั ก็มีสาํ นวนกลาวลา ซึ่งใชตามสถานการณต าง ๆ เชน – See you. Bye. แลวเจอกนั ใหม – See you later. Bye. แลวพบกันใหม – See you soon. แลว พบกันในไมช าน้ี – See you tomorrow. แลว พบกันวันพรุง น้ี – See you next year. ไวพ บกันปหนา การลาในกรณที ่รี ะบเุ วลา – See you on Sunday. แลว พบกันวนั อาทิตย บทสนทนา Pat : Hi, Peter. Peter : Hi, Pat. How are you today? Pat : Very well. We have a meeting on Sunday. Peter : Yes. See you on Sunday. Pat : Goodbye. See you soon. Peter : Bye. กิจกรรม ใหผเู รยี นฝกโตต อบตามบทสนทนา ที่ยกใหเปน ตัวอยางขา งตน EN201001 บทท่ี 1 การใชภาษาในการสอ่ื สารความหมายในชวี ติ ประจําวนั เรือ่ งท่ี 1 การทักทายและการกลาวลา เรื่องที่ 2 การแนะนําตนเองและผูอนื่ (Introducing Yourself and Others) 1. การแนะนาํ ตนเอง Bob : Hello. My name is Bob. /I’m Bob. John : Hello. My name is John. /I’m John. How do you do? Bob : How do you do?

3 2. การแนะนาํ ผอู ื่น Bob : John, this is Anne from England (the UK). John : How do you do? Nice to meet you. Anne : How do you do? Nice to meet you too. /Nice meeting you./Pleased to meet you. กิจกรรม ใหผ ูเรยี นฝกสนทนาโตต อบ ตามบทสนทนาท่ียกใหเ ปนตัวอยา งขางตน EN201002 บทที่ 1 การใชภาษาในการสือ่ สารความหมายในชีวิตประจาํ วัน เร่อื งที่ 2 การแนะนาํ ตนเองและผอู ่นื เร่ืองที่ 3 การสอบถามขอมลู สว นตวั บทสนทนาท่ี 1 Peter : What is your nationality? / Where are you from? (คณุ มีสญั ชาตอิ ะไร) Anne : I’m American. (ฉันสญั ชาตอิ เมริกนั ) Peter : What do you do? (คณุ ทํางานอะไร) Anne : I’m a doctor. (ฉันเปนหมอ) Peter : How many people are there in your family? (ในครอบครัวคุณมีกค่ี น) Anne : There are five persons in my family. /I have two sisters and one brother.(ในครอบครัวของผมมี 5 คน) Peter : Do you have a telephone number or e-mail address? / How do we contact you? (คุณมเี บอรโทรศพั ท หรืออีเมลหรอื ไม) Anne : Yes, I do. My telephone number is 02-2634224. My mobile number is 082- 2281958 and my e-mail address is [email protected] (ไดคะ หมายเลขโทรศพั ทของฉัน คอื 02-2634224 และโทรศัพทม ือถือ คอื หมายเลข 082-2281958 และอีเมลแอดเดรส คือ [email protected])

4 กจิ กรรม ใหผ ูเ รยี นฝกสนทนาโตต อบตามบทสนทนาท่ี 1 EN201003 บทท่ี 1 การใชภ าษาในการส่ือสารความหมายในชวี ิตประจําวัน เรื่องที่ 3 การใหแ ละการสอบถามขอ มลู เรื่องท่ี 4 การใชภ าษากาย ( Body Language) 1) ภาษาทา ทางท่ใี ชในโอกาสตา ง ๆ Victory Come here (สัญลกั ษณข องชัยชนะ) (กวกั มอื ) Bye-bye Boredom (โบกมอื ) (แสดงอาการเบอื่ )

5 Doubt Hand to chin (สงสยั ) (เอามือเทา คาง) 2) ทาทางการปฏบิ ตั ติ ามวฒั นธรรมเจาของภาษา Hand Shaking Good-bye hug/kiss (การจับมอื กัน) (การลาดวยการกอด/จบู ) กจิ กรรม ใหผูเ รยี นฝกทําทาทาง ภาษากายดงั กลา วขางตน และฝกออกเสียง 3) คาํ ศพั ท สาํ นวน ประโยคและทา ทางท่ีใชใ นการสอื่ สารในโอกาสตาง ๆ เชน 1. คาํ ศพั ท สํานวน ประโยคทีใ่ ชสื่อสารในโอกาสตา ง ๆ บทสนทนา Suda : Merry Christmas and Happy New Year. ( สุขสนั ตว ันครสิ ตม าส และสขุ สันตวันปใหม ) Peter : Merry Christmas and Happy New Year. ( สขุ สนั ตว ันคริสตม าส และสุขสนั ตวนั ปใหม ) Suda : Thanks. (ขอบคณุ คะ ) Peter : Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ)

6 ตวั อยา งประโยคท่ีใชใ นโอกาสตาง ๆ – Happy Valentine’s Day. (สขุ สนั ตว นั วาเลนไทน) – Merry Christmas. (สุขสันตว นั ครสิ ตมาส) – Happy New Year. (สขุ สันตวันปใ หม) นอกจากนย้ี งั มีการใชส ํานวนในโอกาสอน่ื ๆ เชน – Happy birthday. (สุขสันตว ันเกิด) – Congratulation for your new baby. (ขอแสดงความยินดที ่มี ีลูกใหม) – Happy anniversary. (สุขสนั ตวนั ครบรอบ) กิจกรรม ใหผ เู รยี น ฝก สนทนาโตต อบตามบทสนทนาที่ 1 และ 2 ตลอดจนฝกออกเสียง สาํ นวนท่ใี ช ในโอกาสตา ง ๆ EN201004 บทท่ี 1 การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชวี ิตประจาํ วนั เรื่องที่ 4 การใชภาษากาย เรอื่ งท่ี 5 การพดู โทรศพั ท ( Telephone Conversation ) 1. การรบั โทรศพั ทอ ยา งงา ย Caller Receivers – Hello. Is Mrs. Brown home? – Yes, who is calling? – I’m Peter. may I speak to Mrs. – Yes, just a minute, please. Brown?

7 2. Business Caller – Hello, John speaking. May I Operator speak to ______________. – Yes, Please tell him/her John is – Hello. NFE Company. Sarah calling from _______and let speaking. May I help you? him/her call me back at (mobile – He/ She is not in just now. number) Would you like to leave a message? – Thank you. Bye. – Sorry, she is not here now. Would you like to leave a message? – All right. I’ll tell him/her. – You’re welcome. Bye. กิจกรรม ใหผ ูเรยี นฝกสนทนาโตต อบการใชโทรศัพทตามบทสนทนาท่ี 1 และ 2 EN201005 บทท่ี 1 การใชภ าษาในการสื่อสารความหมายในชวี ติ ประจําวนั เร่อื งท่ี 5 การพดู โทรศพั ท กจิ กรรมทา ยบทท่ี 1 กจิ กรรมท่ี 1. เร่ืองการทกั ทาย (Greeting) (10 คะแนน) ใหผูเรยี นเร่มิ ทาํ แบบฝก หดั บทสนทนา โดยการเตมิ คํา หรือประโยค ลงในชอ งวาง 1.1 Unofficial Greeting. Alex : Hello, Susan. How are you? Susan : _____________________. And you? Alex : ______________________.

8 1.2 Greeting at work. Mr. David : Good morning. Miss Judy. How do you do? Miss Judy : _________________. ___________________. Mr. David : Nice to see you. Miss Judy : _________________. กจิ กรรมท่ี 2. การแนะนาํ ตนเองและผอู น่ื (Introducing Yourself and others) (1 คะแนน) 2.1 การแนะนําตนเอง (Self-introduction) John : Hello. My name is John. I’m John from Thailand. Bob : ___________________. How do you do? John : ___________________. 2.2 การแนะนาํ ผอู ื่น Malee : Suda. This is Nida my friend from Phuket. Suda : How do you do? Nice to meet you. Nida : __________________________________________ กจิ กรรมที่ 3. การสอบถามขอ มูลสวนตัว (5 คะแนน) ใหผูเ รยี นเขยี นขอความสอบถามเพ่ือนเก่ยี วกับขอ มลู สวนตวั ที่กําหนดใหมา เปน ภาษาองั กฤษ NFE CO.,LTD. Employment Application APPLICANT INFORMATION Name : Last Name : Gender : Date of Birth : Address : Post Code : Mobile Number : Facebook : Line ID : E-mail Address : Position Applied For: Desired Salary : Date Available for work : Bath. Have you ever worked for this company? YES NO If so, when?

9 EDUCATION Address : High School : From To Did you graduate? YES Degree NO College : address : From To Did you graduate? YES Degree University : NO address : From To Did you graduate? YES Degree NO REFERENCES Please list three professional references. Full Name : Relationship : Company : Phone : Address : Full Name : Relationship : Company : Phone : Address : Full Name : Relationship : Company : Phone : Address :

10 PREVIOUS EMPLOYMENT Company : Phone : Address : Supervisor : Job Title : Starting Salary : Ending Salary : Responsibilities : From : To : Reason for Leaving : May we contact your previous supervisor for a reference? YES NO Company : Phone : Address : Supervisor : Job Title : Starting Salary : Job Title : Responsibilities : From : To : Reason for Leaving : May we contact your previous supervisor for a reference? YES NO Company : Phone : Address : Supervisor : Job Title : Starting Salary : Job Title : Responsibilities : From : To : Reason for Leaving : May we contact your previous supervisor for a reference? YES NO MILITARY SERVICE From : To : Branch : Type of Discharge : Rank at Discharge : If other than honorable, explain. DISCLAIMER AND SIGNATURE I certify my answers are true and complete to the best of my knowledge. If this application leads to employment, I understand that false or misleading information in my application or interview may result in my release. Signature : Date :

11 กิจกรรมท่ี 4 การใชภาษากาย ( Body language) ใหผูเ รียน ศกึ ษารปู ภาพเก่ยี วกับภาษากาย (Body language) และนําตัวเลือก ทีใ่ หไปเตมิ ลงในชองวา ง ใหตรงตามรูปลักษณะภาษากาย ทมี่ า : http://www.keyword-suggestions.com

12 กิจกรรมท่ี 5 การพดู โทรศพั ท (Telephone Conversation) (3 คะแนน) สรปุ เน้อื หา การพูดโทรศพั ท แลวฝก เขียนประโยค และจบั คสู นทนากับเพ่อื น ตามสถานการณตาง ๆ ใหผูเรียนเขยี นสํานวน และประโยคภาษาไทยตอไปน้ี เปน ภาษาอังกฤษ 1.1 สวัสดีคะ/ครับ ดิฉัน/ผม ขอพดู กับคณุ สดุ าคะ /ครบั ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1.2 คุณสดุ าไมอ ยคู ะ เธอออกไปขางนอก ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1.3 ขอประทานโทษคะ /ครบั ดิฉนั /ผมอยากทราบวา ใครจะคยุ ดว ยคะ/ครับ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

13 บทที่ 2 คณุ รูสกึ อยางไร (How do you feel?) เรือ่ งที่ 1 ภาพยนตรเ รอื่ งนเ้ี ปน อยางไร (How about the movie?) ในการสนทนาโดยทั่วไป เมื่อมกี ารพดู คุยสอบถามเรื่องตาง ๆ แลว การแสดงความชอบ ความไมชอบ หรือความพงึ พอใจ ความไมพ งึ พอใจ เปนเรอื่ งธรรมดาและสามารถพบเห็นได โดยทวั่ ไป คาํ ศพั ทที่ใชแสดงอากปั กริยาดงั กลาวขางตน จะประกอบดวย คําตอไปนี้ Like = ชอบ Dislike = ไมชอบ Pleasant = พึงพอใจ Pleased Unpleasant = ไมพงึ พอใจ กรณีท่ีเราชอบ จะใชใ นรปู ประโยคบอกเลา ตวั อยา ง เชน  I like seafood. ฉนั ชอบอาหารทะเล  I like to walk to school. ฉนั ชอบเดินไปโรงเรียน  I like dogs. ฉันชอบสนุ ัข ในกรณที ีเ่ ราไมชอบ สามารถเขียนรูปประโยค เปนประโยคปฏิเสธ โดยใช Verb to do มา วางไวห ลังประธาน ตามดวย not นําหนากริยาแท ยกตัวอยางเชน  I don’t like seafood. ฉันไมชอบอาหารทะเล  I don’t like to walk to school. ฉันไมชอบเดินไปโรงเรียน  I don’t like dogs. ฉันไมชอบสุนัข ความรูส กึ ทแ่ี สดงความชอบ ไมช อบ หรอื ความพึงพอใจ ความไมพ ึงพอใจ ตัวอยา ง เชน I like seafood. (ฉันชอบทานอาหารทะเล) I like spicy food. (ฉนั ชอบทานอาหารรสจดั ) I dislike hot food. (ฉนั ไมชอบทานอาหารรอ น ๆ) I dislike him. (ฉันไมชอบเขา) I’m so impressed to hear that. (ฉันดีใจมากทีท่ ราบเร่อื งน้ี) It’s awful. (มันนา กลัว) I love it. (ฉันชอบมัน) I enjoy swimming. (ฉันชอบวายนํ้า)

14 นอกจากนี้ ยงั มีสํานวนทีแ่ สดงอารมณ ความรสู ึกพอใจ/ไมพอใจ เชน That’s great. (ยอดเย่ียมจรงิ ) That’s bad. (แยจ ริง ๆ) How wonderful! (วเิ ศษมาก) How awful! (แยม าก) Awesome! (เยี่ยมมาก) Brilliant! (เยี่ยมยอด) Stunning (นา ทง่ึ ) สดุ ากับมาลี ไปดภู าพยนตรดว ยกนั สดุ าชอบภาพยนตรเ รอ่ื งน้ีมาก เธอดดู วยความ สนุกสนานและพอใจกบั เงนิ และเวลาท่เี สียไป ซ่งึ แตกตางกับมาลซี ง่ึ ไมพอใจกับภาพยนตรเร่อื งนี้ เลย สุดาและมาลสี ามารถใชสํานวนตอ ไปน้ี ในการพูดได Suda : I’m so pleased with this movie./This movie makes me pleasant. Malee : I’m not pleased with this movie./This movie makes me unpleasant. กจิ กรรม ใหผ ูเรียน ฝกเขยี นและออกเสยี งแสดงความรูส กึ ที่แสดงความพอใจและไมพอใจ ใน ตวั อยา งทยี่ กมาขางบนนี้ EN203001 บทที่ 2 คุณรสู ึกอยา งไร (how do you feel?) เรอ่ื งที่ 1 พอใจ/ไมพ อใจ เร่ืองท่ี 2 คณุ สนใจอะไร (What are you interested in?) โดยทวั่ ไป บุคคลมกั มีความสนใจ และไมสนใจแตกตางกนั ไป คําศัพททใ่ี ชบอกความสนใจ คือ คาํ วา interested ตามดวยบุพบท in ซึ่งประกอบดว ยโครงสรา งประโยค ดงั น้ี Subject + Verb to be + interested in +noun (คําถามที่แสดงถงึ ส่ิงทเี่ ราสนใจ) ซึง่ ประโยคที่ยกตัวอยางขา งตน อยูในรปู ประโยคบอกเลา ในกรณีท่ีจะทาํ รปู ประโยคบอกเลาเปน ประโยคปฏเิ สธ ใหใชคาํ วา not วางไวหลงั Verb to be ซึง่ ความหมายจะเปลีย่ นเปน สง่ิ ตรงกันขา มทนั ที

15 ความรูส ึกทแี่ สดงถงึ ความสนใจและไมส นใจ ตัวอยา งเชน I’m interested in singing. (ฉันสนใจในการรอ งเพลง) I’m not interested in dancing. (ฉันไมสนใจในการเตนราํ ) I’m uninterested in swimming. (ฉนั ไมสนใจในการวายน้าํ ) I have no idea. (ฉันไมม ีความคิดเห็น/ฉนั ไมรเู รอ่ื งเลย) I’m not bothered. (ชางมันเถอะ) บทสนทนาที่ 1 Preecha : Let’s go and exercise. (เราไปออกกาํ ลังกายกนั เถอะ) Suda : I’m not interested in exercise. I’d rather stay at home. (ฉันไมส นใจในการออกกําลงั กาย ฉนั สนใจทีจ่ ะอยูบาน) Preecha : OK. Bye. (ครับ ลากอ น) Suda : Bye. See you. (ลากอน แลวพบกนั คะ) บทสนทนาที่ 2 Suphit: I want to get a new dress. What color? (ฉันจะซือ้ ชุดใหม สไี หนดี) Udom : I have no idea. Suda can give you better advice. (ผมไมร ูเรื่องเลย สุดานาจะแนะนําคณุ ได) Suphit: That’s a good idea. Thank you. (เปนความคิดทีด่ ี ขอบคณุ คะ ) Udom : You’re welcome. (ไมเ ปน ไรครับ) กิจกรรม ใหผ ูเ รยี นฝก สนทนาโตตอบตามบทสนทนาท่ี 1 และ 2 EN203002 บทท่ี 2 คณุ รสู ึกอยา งไร (how do you feel?) เร่อื งที่ 2 สนใจ/ไมส นใจ

16 เรือ่ งที่ 3 เสยี ใจดวยนะ (Sorry to hear that.) ในชีวิตประจาํ วนั การแสดงความเสยี ใจตอ เรอื่ ง หรอื เหตกุ ารณที่สญู เสียของบคุ คล เปน มารยาททางสังคม ท่พี งึ ปฏบิ ัตติ อ กัน ผูพูดจงึ ตอ งใชคําพดู และสํานวนทแี่ สดงความเห็นอกเห็นใจ ตอ ผูสูญเสียทอ่ี ยใู นอารมณเศรา ใหผ อ นคลาย และเกิดกําลังใจในการตอ สู และดาํ รงชีวิตตอ ไป การใหกําลงั ใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ คําศพั ท สํานวน และประโยค ทีแ่ สดงถึงความรสู ึก Don’t worry. ไมตอ งกงั วล Cheer up! สู ๆ Take it easy. ใจเยน็ ๆ ไว Good job. / Well done. ทาํ ไดด มี าก You did a good job. ทําไดดีมาก Relax. ทาํ ใหสบาย It’s going to be fine. เดี๋ยวก็ดีเอง Take it easy. ใจเยน็ ๆ Let it go. ปลอ ยมันไป Let it be. ปลอยใหมนั เปนไป บทสนทนาท่ี 1 Anne : I lost my mobile. (ฉนั ทาํ โทรศพั ทห าย) Suda : Don’t worry. You will get the new one. (ไมตองกงั วล เธอกแ็ คซ ้อื ใหม) Anne : Thank you. Have you done your homework? (ขอบคณุ และคณุ ทําการบา นแลว หรือยงั ) Suda :Oh! I forgot it. (โอ ฉันลมื ทาํ ) Anne : Take it easy. I can help you. Let’s start right now. You will be fine. (ใจเย็น ๆ ไว ฉันชว ยเธอได เรามาทาํ การบานกันเด๋ยี วนเ้ี ถอะ เดย๋ี วก็ดเี อง) Suda : Thanks a lot. (ขอบคุณมาก) Suda : OK. (จะ) บทสนทนาที่ 2 Suphit: Somsri is the champion. (สมศรเี ปนผูชนะเลศิ ) Suda : She did a good job. She is the winner. (เธอทาํ ไดดมี าก เธอคอื ผูช นะ) Suphit: Congratulations to our champion. (ยนิ ดดี วยกับผชู นะเลิศของเรา)

17 นอกจากนย้ี ังสามารถใชส ํานวนคําวา sympathy แสดงความเศราโศกเสยี ใจ เชน  It’s my sympathy to hear that your father passed away.  I deeply regret. นอกจากแสดงความเสยี ใจ ยังสามารถแสดงความเห็นอกเหน็ ใจ ปลอบใจ และใหก ําลงั ใจ ในโอกาสตาง ๆ ซงึ่ สาํ นวนทมี่ ักจะใช ไดแ ก  Don’t worry. ไมต องกังวล  Cheer up. สู ๆ  Take it easy. ใจเย็น ๆ ไว  Relaxed. ทาํ ใหส บายใจ  You will be fine. เดย๋ี วก็ดเี อง  Well done. ทําไดดมี าก  You did a good job. ทําไดดีมาก กจิ กรรม ใหผูเ รยี นฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาท่ี 1 และ 2 EN203003 บทท่ี 2 คุณรูส กึ อยางไร (how do you feel?) เร่ืองที่ 3 ใหก ําลงั ใจ/เหน็ ใจ/ปลอบใจ เรอื่ งที่ 4 ยนิ ดดี วย (Congratulations!) การแสดงความยินดกี ับเพื่อน ๆ และผูใหญใ นโอกาสท่ีบุคคลนนั้ ๆ ไดร บั ความเจรญิ กาวหนา ในหนาท่กี ารงานและอาชีพ ตลอดจนการไดเลื่อนตาํ แหนงใหส ูงขน้ึ เปน มารยาททางสังคม ที่ผมู ี นํา้ ใจพึงปฏิบัตติ อกัน สาํ นวนท่ใี ชใ นการแสดงความยินดี ไดแ ก คําวา Congratulations! หรอื คาํ วา Congratulations on your…………………………….! เปนตน ดใี จและเสยี ใจ คําศัพท สํานวนและประโยค ที่แสดงถึงความรสู กึ ดงั น้ี – Congratulations! ยนิ ดีดว ย – How wonderful! วิเศษมาก

18 – Marvelous! วเิ ศษจริง ๆ – That’s great! ยอดมาก ฉนั ดใี จท่ี…….. – I’m glad that…… ฉนั ดีใจมากท่ี…….. – I’m so pleased….. ฉันดีใจมากทไ่ี ดทราบวา …….. – I’m glad to hear….. ฉันรสู กึ เสยี ใจมาก การแสดงความเสียใจ – I’m so sorry. – Condolences. บทสนทนาท่ี 1 Nid : Congratulations on your success. (ขอแสดงความยนิ ดีกบั ความสําเร็จของคณุ ) Wit : I’m so pleased to hear that. (ดีใจมากที่ทราบขา ว) Nid : Thank you. (ขอบคุณคะ ) บทสนทนาที่ 2 Malee : I’m so sorry for being late. (ขอโทษท่ีมาชา) Suda : Don’t worry. You can make it. (ไมต องกงั วล คุณยังมาทันเวลา) Malee : My deep condolences for your father passing away./I deeply regret it. (รสู ึกเหน็ ใจอยา งสุดซึง้ กบั การจากไปของคณุ พอ ของคณุ / ฉันรูส กึ เสียใจมาก) Suda : Thank you. (ขอบใจจะ ) กจิ กรรม ใหผเู รียนฝก สนทนาโตตอบ ตามบทสนทนาท่ี 1 และ 2 EN203004 บทท่ี 2 คณุ รูสึกอยา งไร (how do you feel?) เรือ่ งที่ 4 ดใี จ/เสยี ใจ

19 กิจกรรมทายบทท่ี 2 การแสดงความรสู ึกตา ง ๆ (Expression of feeling ) กิจกรรม เรอ่ื งการทกั ทาย (10 คะแนน) ใหผ เู รียนศกึ ษาคําศัพท สาํ นวน และประโยคทแ่ี สดงความพอใจ และไมพอใจ ความสนใจ ความไมสนใจ การใหกาํ ลังใจ เหน็ ใจ ปลอบใจ และนาํ มาใช ในสถานการณท ก่ี ําหนด ดงั ตอ ไปนี้ โดยการเขยี นและออกเสยี งแสดงความรูสกึ (ขอละ 1 คะแนน) 1. สุดาไมชอบสนุ ัข เธอตอ งพูดวา อยา งไร ______________________________________________________________ 2. มาลัยบอกสดุ าวาเธอสอบไดที่ 1 สดุ าควรจะพดู วาอยา งไร ______________________________________________________________ 3. วิชัยขอความคิดเหน็ จากวิโรจน ในเรอื่ งการซอมแซมโทรศพั ทม ือถอื ดว ยตนเอง แตว ิโรจนไมมีความรูในเร่อื งดงั กลาว วโิ รจนควรพดู วาอยางไร ______________________________________________________________ 4.นนั ทาเปน ผชู นะเลศิ จากการประกวดรอ งเพลง พรสุดาซึ่งเปนเพอื่ นรัก ควรจะกลาว แสดงความยนิ ดีกับนันทาวาอยา งไร ______________________________________________________________ 5. ชาตรีมาเขาเรียนสาย เขาควรจะบอกคุณครู และเพื่อน ๆ วาอยางไร ______________________________________________________________ 6. มานะสอบปลายภาคไมผาน ทา นควรกลา วคําปลอบใจเขาวา อยา งไร ______________________________________________________________ 7. คุณแมเพื่อนปว ยและเสยี ชีวิตทโี่ รงพยาบาล ทานควรกลาวคําแสดงความเสียใจ วาอยา งไร ______________________________________________________________ 8. ฉนั สนใจในการเลน แบดมินตัน ______________________________________________________________ 9. ฉนั ไมส นใจในการเตนแอโรบิค ______________________________________________________________ 10. สุดาบอกมาลวี า ตุกตาผา ตวั น้ี ฉนั ทํามนั ดว ยตวั เองนะ มาลคี วรจะกลา ววาอยางไร กบั สดุ า ______________________________________________________________

See also  หน้าที่ของความรัก (Mission) - PAUSE Feat. เล็ก พงษธร [OFFICIAL MV] | คำและความหมายของคำ

20 บทท่ี 3 การพดู แสดงความคดิ เหน็ รปู แบบตา ง ๆ (Expression of opinion, ideas/wishes/offering helps, etc.) ภาษาเพอื่ แสดงความคิดเหน็ และความตอ งการ เร่ืองท่ี 1 การแสดงความคดิ เหน็ (เหน็ ดวย/ไมเห็นดว ย ยอมรบั /ไมยอมรบั ) Agreement/Disagreement Agreement เปนรปู แบบของการสนทนาท่ีมีความเห็นพอ งดวย เม่ือฝายหน่งึ แสดง ความเหน็ อาจอยใู นรูปประโยคบอกเลาธรรมดา และคสู นทนากแ็ สดงความเหน็ ดวย และสํานวนท่ี ใชใ นการแสดงความเห็นดว ย อาจเลือกใชต ามโอกาสอันสมควร ไดแ ก Agreement Disagreement Yes, I think so. (ใช ฉันก็คิดอยา งน้ัน) No, I don’t think so. (ไม ฉันไมคดิ อยา งน้ัน) Yes, I agree with you. (ใช ฉันเห็นดวย) Well, I really don’t think so. Yes, you are right. (เอ!….ฉันไมไ ดค ิดเชนนั้นจริง ๆ ) (ใช คุณพดู ถกู ) No, I don’t agree with you. Yes, I think you are right. (ไมล ะ ฉนั ไมเห็นดวยกบั คุณ) (ใช คิดวาคณุ พูดถูก) No, I don’t think you are right. Yes, that’s my opinion too. (ไม ฉันไมค ิดวา คณุ ถกู นะ) (ใช ความเห็นฉันก็เปนเชนน้ันแหละ) I can’t say I agree with you. (ฉนั ไมสามารถจะพดู ไดว า เห็นดวยกบั คณุ ) Disagreement คอื คาํ พดู ทีใ่ ชในการสนทนาอกี ลักษณะหนึง่ เปน คาํ พูดท่มี ีความหมาย ในทํานองขัดแยง หรือไมเห็นดวยกบั ความเห็นของคูส นทนา ซึ่งจะตองมศี ิลปะในการพดู เพ่ือไมให เปนการขดั แยง และจะทาํ ใหการสนทนาเปน ไปอยางราบรืน่ และคาํ พดู ท่ใี ชในการแสดงความ ไมเ ห็นดว ย อาจเลือกใชใ นโอกาสอันสมควร ไดแก

Agreement 21 Yes, I think so. (ใช ฉันก็คิดอยา งนั้น) Disagreement Yes, I agree with you. (ใช ฉนั เห็นดว ย) No, I don’t think so. (ไม ฉนั ไมคิดอยา งน้ัน) Yes, you are right. (ใช คุณพดู ถกู ) Well, I really don’t think so. Yes, I think you are right. (เอ!….ฉนั ไมไ ดคิดเชนน้ันจริง ๆ) (ใช ฉนั คดิ วาคุณพูดถกู ) No, I don’t agree with you. Yes, that’s my opinion too. (ไมล ะ ฉันไมเ ห็นดวยกับคุณ) (ใช ความเห็นฉันกเ็ ปนเชนนั้นแหละ) No, I don’t think you are right. (ไม ฉันไมค ิดวา คณุ ถูกนะ) I can’t say I agree with you. (ฉนั ไมสามารถจะพดู ไดวา เห็นดว ยกับคุณ) บทสนทนาท่ี 1 A : Bangkok is hotter than Singapore’s. B : I think so. I don’t think so. /I agree with you. A : Bangkok is more polluted. Do you agree? B : Yes, but living in rural areas is less convenient. EN204001 บทท่ี 3 การพดู แสดงความคิดรปู แบบตา ง ๆ เร่อื งที่ 1 การแสดงความคิดเห็น เรอ่ื งที่ 2 การแสดงความตอ งการและตอบรบั (Need/Want Yes/Please do/sure) เม่อื ตอ งการใหผอู น่ื ทําบางสิง่ บางอยางให อาจเปนการรบกวนผอู น่ื รูปประโยคที่ใช จงึ แสดงความสภุ าพอยางยิง่ อาจใชป ระโยคบอกเลา ธรรมดา หรือประโยคคําถาม มถี อ ยคําสาํ นวน ทีใ่ ชใ นโอกาสตาง ๆ ดงั น้ี I’d like some more coffee. ฉนั ชอบดม่ื กาแฟ I want to go to……… ฉนั ตอ งการจะไป…………………………… I wish you could go with me. ฉันอยากใหคุณพาฉันไป I need……………………… ฉนั ตองการ………………………………….

22 การตอบรับอาจใชสํานวนสัน้ ๆ ตอ ไปนี้ตามความเหมาะสม Yes…/Please do. /Sure. ใช/ขอความกรุณา/แนนอน Thank you. I’d love to. ขอบคณุ ฉันยินดมี าก With pleasure. ดวยความยนิ ดี Thank you so much. ขอบคณุ มาก Very kind of you. คุณใจดีจงั เลย บทสนทนาท่ี 2 1. A : Would you like some more coffee? B :Yes, please. I’d like some more coffee. 2. A : Where are you going? B : I want to go to school EN204002 บทท่ี 3 การพดู แสดงความคดิ รปู แบบตาง ๆ เรือ่ งท่ี 2 การแสดงความตองการและตอบรบั เรื่องที่ 3 การแสดงความชว ยเหลือ และบรกิ ารผูอนื่ รวมท้งั ตอบรบั (Can I help you?/Yes, of course) การใชช ีวิตประจาํ วนั ของคนเรา ตอ งเกี่ยวขอ งกบั การจบั จา ยใชส อย ไมวา จะเปน อาหาร เคร่ืองด่ืม เส้อื ผา และของใช ตลอดจนยารักษาโรค การแสดงความชวยเหลือ และบริการผอู ่นื จาํ แนกออกตามสถานการณตาง ๆ มักนยิ มใชสาํ นวนที่ใชถามเมอื่ ใหบ รกิ าร ดงั น้ี ประโยคคาํ ถาม – What can I do for you? ฉนั จะชวยอะไรคุณไดบา ง – Can I help you? ฉันจะชวยคุณไดไ หม – May I help you? – Need some help? คณุ ตอ งการความชว ยเหลอื รเึ ปลา – Do you need some help?

23 – If you need anything, please tell me. ถา คณุ ตอ งการอะไรโปรดบอก – If you need anything, please let me know. ประโยคคําตอบ – Certainly. แนนอน – Yes, of course. ใชไ มเปนไร – I’m afraid……………….. ฉนั เกรงวา…………………………….. – Sorry, but……………….. เสียใจแต… ………………………….. – บทสนทนา ในการแสดงความชวยเหลอื และบริการผูอ น่ื At the Thai Embassy in the United Kingdom. (the UK) Receptionist : Sawasdee Ka, What can I do for you? Suda : I’m so glad you can speak Thai. Receptionist : Oh! I can speak and understand Thai just a little bit. Suda : I lost my passport yesterday and I went to the police station to inform them. This is the police record. Receptionist : Please wait for a few minutes. I will ask Mr. John at the consular Section to help you. Suda : Thank you for your help. Receptionist : It’s my pleasure. EN204003 บทที่ 3 การพดู แสดงความคิดรูปแบบตา ง ๆ เรอ่ื งท่ี 3 การแสดงความชวยเหลอื และบริการผูอนื่ รวมทง้ั ตอบรบั

24 เร่อื งที่ 4 การกลาวขอบคณุ และตอบรับ (Thank you./You’re welcome) การกลา วขอบคณุ /ขอบใจ เปนความจําเปน ในโอกาสที่บุคคลอ่ืน ทาํ คุณประโยชน หรอื ไดเ อื้อเฟอ ชว ยเหลอื โดยการแสดงออกทางวาจา ดังสาํ นวนตอไปนี้ Thank you You’re welcome – Thank you for your help. Don’t mention it (ขอบคณุ ท่ใี หความชว ยเหลอื ) You’re welcome. ไมเ ปนไร – Thank you very much for your You’re quite welcome. kindness. (ขอบคณุ ทคี่ ุณใหความเมตตา) Not at all. Never mind – Thank you for your invitation (ขอบคุณสําหรบั การเช้อื เชิญ) ไมควรใชก ารตอบรับ Never mind กับผทู ่ีอาวโุ สกวา เพราะถอื วาไมส ุภาพ EN204004 บทท่ี 3 การพดู แสดงความคิดรปู แบบตาง ๆ เรื่องที่ 4 การกลา วขอบคุณและตอบรบั เรื่องที่ 5 การพดู ขออนญุ าตและตอบรบั (May I come in ?/Yes you can) การพูดเพื่อขออนญุ าต เปนมารยาทท่พี ึงกระทาํ เม่อื ตอ งการทําอะไร และสํานวน ท่มี กั ใช กนั ทว่ั ไป มีดงั นี้ สํานวนท่ีมกั ใชใ นการกลาวตอบรบั Asking Permit Permit May I interrupt you for a moment? Yes, of course. (ไดแนน อน) (ขออนุญาต ฉันขอขัดจังหวะคณุ สักครูไดไหม) Certainly. (แนน อน) May I come in? (ขออนุญาตเขาขางในไดไหม) Sure. (ไดเลย) Can I borrow your pen? Go ahead. (ตามสบาย) (ฉันขอยมื ปากกาคุณไดไหม) Excuse me. Can you give me a few My pleasure. (ยนิ ดเี ปนอยางย่งิ ) minutes? (It’s) my pleasure. (ฉันยินดี) (ขอโทษนะคะ ขอเวลาฉันสกั ครูไดไหมคะ)

25 EN204005 บทที่ 3 การพดู แสดงความคิดรปู แบบตา ง ๆ เร่อื งท่ี 5 การพดู ขออนญุ าตและตอบรบั เรือ่ งที่ 6 การพดู ขอโทษและตอบรบั (Sorry / Don’t worry) การกลาวคําขอโทษ เปนการแสดงความเสียใจ และการขออภยั เปน มารยาทอันดีย่ิงทีต่ อง แสดงออกเปน ประจาํ เม่อื กระทาํ ผดิ ไป แมจ ะเปน เรอื่ งเล็กนอ ยก็ตาม โดยใชประโยคขอความ ดงั นี้ I’m very sorry to be late. (ขอโทษดวยนะ ท่ีมาชา) I lost your book. I’m so sorry. (ฉนั ทําหนังสือของคณุ หายไป ฉันขอโทษดวยนะ) I’m terribly sorry for…………… (ฉนั เสียใจกบั เรอื่ งท่เี กิดขึ้นกบั ………………) Sorry, it’s my fault. (ฉันขอโทษ มนั เปนความผดิ ของฉันเอง) Please forgive me for being late. (กรุณาอภัยใหฉนั ดวยทม่ี าชา) อีกฝายอาจกลาวตอบเพ่ือเปน เชิงใหอภยั มีสํานวน ดังน้ี The apology Accepting an apology I’m very sorry to be late. Forget it. (ลืมมนั ไปเถอะ) (ขอโทษดว ยนะทม่ี าชา) Don’t worry. (ไมตอ งหวง) I lost your box, I’m so sorry. It doesn’t matter. (ไมเปนอะไร) (ฉนั ทํากลองหายไป ฉันขอโทษดวยนะ) Of course. (ไมเ ปนไร) I’m terribly sorry for…………… Certainly. ไมเปน (ฉันเสียใจกบั เรอ่ื งท่ีเกิดขึ้นกับ………………) That’s all right. อะไรหรอก Sorry, it’s my fault. That’s quite all right. (ฉันขอโทษ มันเปนความผดิ ของฉันเอง) Please forgive me for being late. (กรุณาอภยั ใหฉ นั ดวยทีม่ าชา)

26 EN204006 บทท่ี 3 การพูดแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ เรือ่ งท่ี 6 การพูดขอโทษและตอบรบั เร่อื งท่ี 7 การพดู แทรกอยางสุภาพ (Excuse me) การพูดแทรกอยา งสภุ าพ เปนสง่ิ ทจี่ าํ เปนมาก เพราะสิ่งเหลาน้ี จะบงบอกถงึ วฒั นธรรม ท่ดี งี าม ทที่ กุ คนควรกระทํา ใหเกดิ เปน นสิ ัย และสํานวนทม่ี กั ใชในการพูดแทรกอยางสภุ าพ มีดงั น้ี – Excuse me, sir. Could you speak louder? ขอโทษครับ/คะ คุณผชู าย กรณุ าพูดเสียงดังหนอ ยไดไ หม – Excuse me, madam. Could you show me that book? ขอโทษครบั /คะคุณผหู ญิง กรณุ าโชวห นังสอื ของคุณใหฉ ันดูไดไ หม – Excuse me, how far is it to the airport? ขอโทษครบั /คะ จากตรงน้ีถึงสนามบินไกลแคไหน ตัวอยาง บทสนทนา Suda : Excuse me. Is this seat unoccupied? Chaba : Yes, it is. Suda : Thank you. Chaba : You’re welcome. What’s your name? Suda : My name is Suda. Chaba : Nice to meet you. I’m Chaba. EN204007 บทท่ี 3 การพดู แสดงความคิดรูปแบบตา ง ๆ เรื่องที่ 7 การพูดแทรกอยา งสุภาพ

27 กิจกรรมทา ยบทท่ี 3 การพูดแสดงความคดิ เหน็ ในรูปแบบตา ง ๆ (Expression of opinion, ideas / wishes, offering help, etc.) กจิ กรรมท่ี 1 (10 คะแนน) ใหผ เู รียนศึกษาประโยคทใี่ ชใ นการแสดงความคิดเหน็ ในรูปแบบตาง ๆ แลวฝก ออกเสียง และเขียน แลวนาํ ไปใชใ นสถานการณจ ริง โดยใหเขยี นคาํ ตอบในชองวา งตามทกี่ าํ หนด (ขอ ละ 1 คะแนน) 1. A : I think the weather in Bangkok is getting hotter. What do you think? B : ___________________________________________ (กรณเี ห็นดวย) __________________________________________ (กรณีไมเ หน็ ดว ย) 2. A : __________________________________________(เสนอความชวยเหลอื ) B : Yes, I’m looking for a shirt. 3. A : __________________________________________ (การพูดอนุญาตเขาช้ันเรียน) B : O.K. 4. A : __________________________________________(การพูดขอยมื สิ่งของ) B : It’s my pleasure. 5. Suda steps on Somchai’s foot. What would she say? _____________________________________________________

28 กิจกรรมที่ 2 Match the response. (ใหผ เู รียนจับคปู ระโยคตอไปน้ี) a. What a pity! How did you hurt it? _________1) I’m afraid I can’t come to the class because I’m not feeling b. That’s OK. I’ll tell you what we’re well. going to do and you can stay at _________2) I’m sorry the train was home. late. c. Don’t worry! It isn’t expensive. _________3) I’m really sorry. I’ve broken the plate. d. That’s OK. Everybody is already _________4) I’m afraid I can’t come here. to work today. I’ve got a e. Don’t worry! Take some aspirin and temperature. stay in bed. _________5) I’m sorry, I can’t play football today. I’ve hurt my leg.

29 บทท่ี 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence) เรื่องท่ี 1 ประโยคบอกเลา (Affirmative or Statement or Dedication Sentence) ประโยคบอกเลา คอื ประโยคที่ใชใ นการสือ่ สารเร่ืองราว ขา วสาร ขอคดิ เห็นตา ง ๆ ในชวี ิตประจาํ วนั ประกอบดวย ประธาน (Subject) และกริยา (Verb) ซงึ่ อาจจะมีกรรม (Object) หรือสว นขยาย (Complement) ดว ยก็ได ประธาน + กรยิ า + กรรม (Subject) (Verb) ตัวอยา ง He likes you. (เขาชอบเธอ) ในประโยคบอกเลา การกระจายกริยา ตอ งเปนไปตามประธาน (Subject) และกาล (Tense) ที่บอกเลา เร่ืองน้นั EN205001 บทท่ี 4 รูปแบบประโยคในภาษาองั กฤษ เร่ืองที่ 1 ประโยคบอกเลา เรอ่ื งที่ 2 ประโยคคําถาม (Question sentence) เปน ประโยคที่ใชถ าม เพ่อื ตองการคําตอบจากผทู ่เี ราสนทนาดวย และขน้ึ ตนดว ยคํา ท่ีเปน คําถาม ไดแก what (อะไร), when (เมอื่ ไหร) , where (ทไี่ หน), who (ใคร), whom (ถึง, แกใ คร), whose (ของใคร), which (อนั ไหน/ส่ิงไหน), why (ทาํ ไม), how (อยา งไร) เชน – What is your name? คุณช่ืออะไร – Where do you teach? คณุ สอนทไี่ หน เขาจบเมอ่ื ไหร – When did he leave school?

30 EN205002 บทท่ี 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ เรื่องที่ 2 ประโยคคําถาม เร่อื งที่ 3 ประโยคปฏเิ สธ (Negative Sentence) คือประโยคท่มี ีคาํ หรอื วลที มี่ ีความหมายในเชงิ ปฏเิ สธอยูในประโยค หรอื ประโยคท่มี ี not เขามา ซ่งึ จะมีคํากริยาวเิ ศษณ (Adverb) เชน not, never, hardly, scarcely, rarely เปน ตน หรอื คําสรรพนามแสดงการปฏเิ สธ เชน no one, nobody, none, no, nothing เปนตน ตวั อยาง ประโยคปฏิเสธ พวกเขาไมใ ชชาวนา – They are not farmers. เขาดูไมเ หมือนกบั บอ บบี้ – He doesn’t like Bobby. ฉนั ไมต อ งการไปกบั เขา – I don’t want to go with him. – EN205003 บทที่ 4 รปู แบบประโยคในภาษาองั กฤษ เร่อื งท่ี 3 ประโยคปฏเิ สธ เรื่องท่ี 4 ประโยคคาํ สงั่ (Imperative or Order sentence) เปน ประโยคที่บอกใหท าํ หรือขอรองใหทาํ ตามที่ผนู ั้นบอก โดยไมตองมปี ระธาน ของประโยคก็ได ตัวอยางประโยคคําสั่ง – Open the door, please. กรุณาเปดประตดู ว ย – Don’t walk on the lawn! หา มเดินในสนาม – Enter your personal code. ใสรหสั สวนตวั ของทา น – Sit down here! – Follow me! น่ังตรงนี้ – Come here! ตามฉันมา – Let’s go now! มานส่ี ิ ไปเดย๋ี วนี้

31 EN205004 บทท่ี 4 รปู แบบประโยคในภาษาอังกฤษ เรื่องที่ 4 ประโยคคําสงั่ เรือ่ งท่ี 5 ประโยคอทุ าน (Exclamatory sentence) คือประโยคทีใ่ ชแ สดงความรูสึกและอารมณ เชน เสียใจ ดใี จ เปน ตน ใชไดท้งั ประโยค เต็มรูป และลดรูป เชน – Oh my God! โอพระเจา ชวย – How marvelous! เหลอื เชื่อจริง ๆ – What a wonderful party! ชางเปนงานที่มหัศจรรยอะไรเชนน้ี – Oops! อุย! EN205005 บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ เรือ่ งที่ 5 ประโยคอทุ าน กจิ กรรมทายบทท่ี 4 รปู แบบประโยคในภาษาองั กฤษ (Type of English Sentence) กิจกรรมท่ี 1 (10 คะแนน) What kind of sentences are these? (ใหบ อกประเภทของประโยคทใ่ี หม าวาเปนประโยคชนดิ ใด) (ขอ ละ 1 คะแนน) 1. I like to play football. ___________________________________________________

32 2. Are you hungry? ___________________________________________________ 3. Suda doesn’t like to live alone. ___________________________________________________ 4. No entry. ___________________________________________________ 5. How beautiful! ___________________________________________________ Change these sentences into question (Q) and negative (N)sentences. (ใหเปล่ยี นประโยคทกี่ าํ หนดใหเ ปน ประโยคคาํ ถามและปฏเิ สธ) (ขอ ละ 1 คะแนน) 1. He will go to France tomorrow. (Q)________________________________________________ (N)________________________________________________ 2. Suda works hard every day. (Q)________________________________________________ (N)________________________________________________ 3. They can speak English. (Q)________________________________________________ (N)________________________________________________ 4. Malee went to Pattaya yesterday. (Q)________________________________________________ (N)________________________________________________ 5. She is singing a song. (Q)________________________________________________ (N)________________________________________________

33 บทท่ี 5 ประโยคความรวม (Compound Sentence) เร่ืองที่ 1 สว นประกอบของ Compound Sentence การเชือ่ มประโยค 2 ประโยคเขา ดวยกนั โดยมี คาํ เช่ือม (Conjunction) คอื and, but หรือ or โดยแตละประโยค ตางมคี วามหมายสมบรู ณ and เชือ่ มประโยคที่คลอ ยตามกัน เชน – Suda can speak English and French. but เชื่อมประโยคทเี่ หน็ ตางกัน เชน – Malee does not study French but she can speak it. or เช่ือมประโยคซง่ึ เลอื กอันใดอันหนง่ึ เชน – I’ll go to the cinema or visit my parents. EN206001 บทที่ 5 ประโยคความรวม (Compound Sentence) เรอ่ื งท่ี 1 สวนประกอบ compound sentence เรื่องท่ี 2 ประโยค 2 ประโยคมารวมกันดว ยคาํ เชอ่ื มท่เี หมาะสม คอื and, but, or เชน – Suda can speak English and French. สดุ าพูดภาษาองั กฤษและภาษาฝร่ังเศสได – Malee does not study French, but she can speak it. มาลีไมไ ดเรียนภาษาฝรัง่ เศสแตพ ดู ภาษาฝร่งั เศสได – You can have fried rice or boiled rice. คุณสามารถเลือกทานขา วผัดหรอื ขาวตมก็ได

34 EN206002 บทท่ี 5 ประโยคความรวม (Compound Sentence) เรอื่ งท่ี 2 ประโยค 2 ประโยค มารวมกันดว ยคาํ เช่ือมทเี่ หมาะสม เรือ่ งท่ี 3 การเชอื่ มประโยคใหเ ปน Compound Sentence โดยใชเ ครอ่ื งหมาย/คําเชื่อม 1. “,” (comma) + คาํ สันธาน เชน They tried their best, yet they didn’t succeed. 2. “;” (Semicolon) ใชในกรณที ่มี ีเคร่ืองหมายอื่น ๆ อยูดวย เชน I also bought her a new car; I have not yet, however, given it to her. 3. Correlative Conjunction ไดแกคาํ ตอไปนี้ Both……….and……….. ทัง้ ……………และ……….. Either………or……….. ไมอยางใดก็อกี อยา งหนง่ึ Neither………nor……… ไมทัง้ สองอยาง เชน Both boys and girls learn English.

35 กิจกรรมทา ยบทท่ี 5 ประโยคความรวม (Compound Sentence) กิจกรรมที่ 1 (5 คะแนน) Look all the following sentences given and then identify which one is the compound sentence. Write “C” in the blank in front of the sentence. (ใหผ เู รยี นดูประโยคที่ใหมา และใหบอกวา ประโยคใดเปน ประโยคความรวม แลวเขียนอกั ษร “C” ลงในชอ งวางหนาประโยค) _________1) I like to swim. _________2) Malee can speak English and French. _________3) Don’t walk on the lawn. _________4) How much sugar do you want? _________5) That building is old but strong. _________6) This lady is neither rich nor clever. _________7) Both boys and girls learn Japanese. _________8) What would you like, coffee or tea? _________9) The bird sings. _________10) It rained heavily in Bangkok.

36 บทท6ี่ อดตี กาล ( Past Tense) เรื่องที่ 1 Past Simple Tense Past Simple Tense คือ ประโยคทแี่ สดงเหตกุ ารณท ีเ่ กดิ ข้นึ และสน้ิ สุดแลวในอดตี มีโครงสรา งประโยค ดังนี้ Subject + V2 + Object + (adv. of place) + (adv. of time) 1.1 เหตกุ ารณทเ่ี กิดขึ้นในอดีต และจบลงไปแลวกอ นพดู ประโยคนัน้ เชน He spoke. เขาเปนคนพดู She came here yesterday. เธอมาทีน่ ่ีเมอ่ื วานน้ี 2.2 แสดงการกระทาํ ท่กี ระทาํ เปนประจําในอดตี โดยมีคําทแี่ สดงความบอ ย ความเปน ประจําอยูด ว ย เชน He always got up late when he was young. เมือ่ ตอนเด็ก ๆ เขาตื่นสายเปน ประจาํ EN207001 บทท่ี 6 อดตี กาล (Past Tense) เร่ืองท่ี 1 Past Simple Tense

37 เรอื่ งท่ี 2 Past Continuous Tense หรืออีกอยา งหนงึ่ เรียกวา Past Progressive Tense เปน Tense ท่ใี ชแสดงเหตุการณ ที่กําลังเกดิ ขึ้น ณ ชวงเวลาหน่งึ ในอดตี หรอื มเี หตกุ ารณ 2 เหตกุ ารณ กาํ ลังเกิดข้นึ พรอมกนั ณ ชว งเวลาหน่งึ ในอดีต โครงสรา งประโยค Past Continuous Tense Subject + V.to be + V. – ing เชน We were playing in the garden. เรากาํ ลงั เลนอยใู นสวน He was singing a song. เขากําลังรอ งเพลง EN207002 บทท่ี 6 อดีตกาล (Past Tense) เรือ่ งท่ี 2 Past Continuous Tense

38 กจิ กรรมทายบทท่ี 6 อดตี กาล (Past Tense) กจิ กรรมท่ี 1 (5 คะแนน) Change the following sentences into Past Simple Tense. (เปลยี่ นประโยคตอ ไปนี้ใหเปน ประโยคอดตี กาล) 1. Malee comes here this morning. ___________________________________________________ 2. Mike always gets up at six o’clock. ___________________________________________________ 3. Suda and Malee are going to England tonight. ___________________________________________________ 4. My teacher gives me a book. ___________________________________________________ 5. He often comes late to school. ___________________________________________________

39 บทท่ี 7 ภาษาอังกฤษสําหรบั อาชพี พนกั งานขบั รถรบั จา ง เรื่องท่ี 1 การพดู ภาษาองั กฤษตามมารยาทสงั คมและเหมาะสมกบั สถานการณ Taxi Passenger – Good morning. – Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. – Where are you going? – I want to go to the airport. Where to, Sir? Where to, Madam? Where to, Miss? – Which airport? – DonMuang, please. Suvarnabhumi, please. เม่ือมีผโู ดยสารเรียกใชบ รกิ ารจากพนกั งานขับรถรับจางน้ัน ส่งิ แรกท่ีควรทาํ คือ การ ทกั ทายโดยทักทายตามเวลา คือ Good morning. สวัสดีครบั เมอื่ พบผโู ดยสารตอนเชา Good afternoon. สวัสดคี รบั เมื่อพบผูโดยสารตอนบา ย Good evening. สวัสดีครับ เมื่อพบผโู ดยสารตอนคํ่า หรอื อาจถามดวยขอ ความส้ัน ๆ ทสี่ ุภาพ และเขาใจไดว า Where to, Sir? ไปที่ไหนครบั คุณผูช าย Where to, Madam? ไปทไี่ หนครบั คุณผูหญงิ Where to, Miss? ไปทีไ่ หนครบั คุณผูห ญงิ ชาวตางชาตจิ ะตอบไดหลากหลาย โดยอาจพูดเฉพาะชื่อสถานท่ี ดงั นี้ Suvarnabhumi airport. สนามบนิ สวุ รรณภมู ิ KhaoSarn Road. ถนนขา วสาร The weekend market. ตลาดนดั สดุ สัปดาหหรอื ตลาดนดั จตุจักร Chatuchak market. ตลาดนดั สวนจตุจักร

40 EN208001 บทท่ี 7 ภาษาองั กฤษสาํ หรบั อาชพี พนกั งานขบั รถรบั จา ง เรอ่ื งท่ี 1 การพดู ภาษาอังกฤษตามมารยาทสงั คม และเหมาะสมกบั สถานการณ เรอ่ื งที่ 2 การพดู แสดงความรูสกึ และแสดงความคิดเหน็ ขณะขับรถบริการผโู ดยสาร ยอมมีเวลาพดู คุยกันพอสมควร โดยเฉพาะพดู แสดงความรูส ึก และแสดงความคิดเห็น อยางเชนตัวอยางตอไปน้ี The traffic is bad. รถตดิ The traffic is too bad. รถติดจังเลย The traffic is very bad. การจราจรติดขดั มาก It takes thirty minutes to get to the airport. ใชเวลา 30 นาทไี ปสนามบนิ It takes about twenty minutes to get there.ใชเ วลาประมาณ 20 นาทที จี่ ะไปท่นี ่ัน EN208002 บทท่ี 7 ภาษาองั กฤษสําหรับอาชพี พนกั งานขับรถรบั จา ง เรอื่ งที่ 2 การพูดแสดงความรสู กึ และแสดงความคิดเหน็ เรอื่ งท่ี 3 การพดู แสดงความชวยเหลือ หนาท่ีของพนกั งานขับรถรับจา ง ไมเ พียงแตขับรถเทา นัน้ แตจําเปน ตองชวยเหลอื ผโู ดยสาร การชวยเหลือเรม่ิ ดว ยการพูดแสดงความชวยเหลอื เชน – Let me help you. ใหผ มชว ยคณุ นะครบั – I can take you to the nearest toilet at the gas station. ผมสามารถพาคุณไปหองน้าํ ท่ใี กลท่ีสุดทป่ี มน้าํ มันครับ

41 EN208003 บทที่ 7 ภาษาองั กฤษสาํ หรับอาชพี พนกั งานขบั รถรบั จา ง เร่อื งท่ี 3 การพูดแสดงความชว ยเหลอื เร่ืองท่ี 4 การขออนญุ าต ทกุ คร้ังทมี่ ขี อ ขัดของประการใดกต็ าม พนกั งานขับรถรับจาง จาํ เปนตองขออนุญาต ผโู ดยสาร กอ นดาํ เนนิ การเรอ่ื งทเ่ี กิดขึ้นเพอ่ื ความสบายใจ และมีความเขาใจทีต่ รงกัน เชน Taxi Passengers – Which airline are you flying with? Thai Airways, Gate1. – Can I take the expressway for 50 Here is the money. Baht? – You will need to check in two hours Thank you. before the flight. – Can I take your luggage? Yes, please. EN208004 บทท่ี 7 ภาษาองั กฤษสําหรับอาชีพพนกั งานขับรถรบั จาง เรือ่ งที่ 4 การขออนญุ าต

See also  เรียนภาษาเกาหลีเพื่อสอบไปทำงานประเทศเกาหลีแบบถูกกฏหมาย | ทํางานต่างประเทศ เกาหลี

42 เรอ่ื งท่ี 5 การพดู แทรกอยางสุภาพ ถาผูโดยสารกําลังพดู อยู หรือพดู ยงั ไมจ บ พนักงานขับรถรบั จางตอ งไมพูดแทรก แตเ ม่อื ใด ที่ตอ งการพดู ควรเอยดวยความสุภาพวา Excuse me. ขอโทษนะครบั จากน้นั จึงเอยถงึ เร่ือง ที่ตองการจะพูด หรืออาจเร่มิ ดวยการเรียกผโู ดยสารท่ีอยูบนรถ คอื Sir. ทา นครบั (เปนการเรียกผโู ดยสารท่เี ปนผชู าย) Madam คุณผหู ญิงครับ (ใชเ รียกผโู ดยสารท่ีเปนหญิงสงู วยั ) Ma’am คุณผูหญงิ ครับ (เรยี กผูโ ดยสารที่เปนหญิงสูงวัย) Miss คณุ ผูห ญิงครบั (เรียกผูโดยสารท่ีเปนหญงิ สาว) จากนัน้ พนักงานขับรถรับจาง จงึ พดู เรอ่ื งราวที่ตองการจะบอก หรอื จะพูดคุยกบั ผูโดยสาร ตางชาติ หากพนักงานขบั รถรับจาง เขาใจมารยาททางสังคม และสามารถใชภ าษาองั กฤษได เหมาะสมกับสถานการณอยางนแี้ ลว ทา นจะเปนพนกั งานขบั รถรับจา งท่มี คี วามสามารถอยางยง่ิ EN208005 บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสาํ หรับอาชพี พนกั งานขับรถรบั จา ง เรื่องที่ 5 การพดู แทรกอยา งสภุ าพ

43 กิจกรรมทายบทท่ี 7 กิจกรรมที่ 1 (5 คะแนน) ใหผ ูเรยี นเขยี นประโยคตอ ไปน้ีเปน ภาษาองั กฤษ 1. คุณจะไปทีไ่ หนครับ/ คะ ___________________________________________________ 2. ฉนั ตองการไปทสี่ นามบินสุวรรณภูมิ ___________________________________________________ 3. ตรวจเช็คส่ิงของของคณุ กอนลงจากรถ ___________________________________________________ 4. อยาลมื สมั ภาระของคุณนะครับ ___________________________________________________ 5. การจราจรตดิ ขัดมาก ___________________________________________________

[NEW] รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (พต21001) Pages 51 – 100 – Flip PDF Download | คํากริยา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

No Text Content!

43 บทที่ 2 คุณรสู กึ อยางไร (How do you feel ?) สาระสําคัญ การติดตอสนทนาส่ือสารระหวางบุคคลในสถานการณตาง ๆ จะมีหลากหลายอารมณ เชน ดใี จ เสียใจ เขาใจ พอใจ ไมพ อใจ การใหก ําลงั ใจ ความสนใจ และไมสนใจ เปนตน ผลการเรียนรูทค่ี าดหวัง เพ่ือใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการแสดงความรูสึกในสถานการณตาง ๆ ได เชน ดีใจ เสยี ใจ เขา ใจ พอใจ ไมพ อใจ การใหก าํ ลงั ใจ ความสนใจ และไมสนใจ เปน ตน ขอบขา ยเนอ้ื หา เร่ืองที่ 1 ภาพยนตรเ รอ่ื งนเี้ ปน อยางไรบา ง (How about the movie?) เรอื่ งที่ 2 คุณสนใจอะไร (What are you interested in?) เรื่องที่ 3 เสยี ใจดวยนะ (Sorry to hear that.) เรื่องท่ี 4 ยินดดี วย (Congratulations!)

44 เรอื่ งที่ 1 ภาพยนตรเ ร่อื งนีเ้ ปนอยางไรบา ง (How about the movie?) ในการสนทนาโดยท่ัวไป เมื่อมีการพูดคุยสอบถามเร่ืองตาง ๆ แลว การแสดงความชอบ ความไมช อบ หรอื ความพงึ พอใจ ความไมพงึ พอใจ เปนเรอื่ งธรรมดาและสามารถพบเหน็ ไดโดยท่วั ไป คําศัพทที่ใชแ สดงอากัปกริยาดงั กลา วขา งตน จะประกอบดวยคาํ ตอไปนี้ like = ชอบ dislike = ไมช อบ pleasant = พึงพอใจ pleased unpleasant = ไมพ งึ พอใจ กรณีทเ่ี ราชอบ จะใชใ นรปู ประโยคบอกเลา ยกตัวอยาง เชน  I like seafood. ฉนั ชอบอาหารทะเล  I like to walk to school. ฉนั ชอบเดินไปโรงเรียน  I like dogs. ฉนั ชอบสนุ ัข ในกรณที เ่ี ราไมช อบ สามารถเขยี นรปู ประโยคเปน ประโยคปฏเิ สธ โดยใช Verb to do มาวางไวห ลงั ประธาน ตามดว ย not นาํ หนากริยาแท ยกตัวอยาง เชน  I don’t like seafood. ฉนั ไมชอบอาหารทะเล  I don’t like to walk to school. ฉนั ไมชอบเดินไปโรงเรยี น  I don’t like dogs. ฉันไมช อบสนุ ัข

45 และสามารถใชคําวา dis ซ่ึงเปนอุปสรรค (prefix) เติมหนาคํากริยาแท เพ่ือทําเปน ประโยคปฏเิ สธไดเชน กัน เชน  I dislike seafood. ฉนั ไมช อบอาหารทะเล  I dislike to walk to school. ฉันไมช อบเดนิ ไปโรงเรียน  I dislike dogs. ฉันไมช อบสุนัข นอกจากน้นั ยงั มีสาํ นวนที่มักใชในการแสดงความรูสึกพอใจและไมพอใจอีกหลาย สํานวน เชน  That’s great! ยอดเยี่ยมจรงิ ๆ  That is bad. แยจรงิ  How wonderful! วเิ ศษมาก  How awful! แยม าก  I am so pleased to hear that. ฉนั ดใี จทีไ่ ดท ราบเรื่องน้ี  I am afraid I don’t like it. ฉนั คิดวา ฉันไมชอบ  I love it. / I enjoy it. / I like it. ฉันชอบมนั  I am disappointed to see that. ฉนั ผิดหวงั ท่เี หน็ เชน นนั้ ยกตัวอยาง เชน ในสถานการณต อ ไปนี้ Situation 1

46 Suda : What do you think about the movie? Malee : I don’t like it, it make me unpleasant. And you? Suda : Wow! For me, I think it’s wonderful. I’m so pleased with this movie. Situation 2 Mana : How is the movie? Wichai : Well, it’s O.K. How about your opinion? Mana : It’s a little bit fantasied. It’s good for children. Wichai : I agree. สดุ ากับมาลไี ปดูภาพยนตรดว ยกนั สดุ าชอบภาพยนตรเรื่องนม้ี าก เธอดดู ว ยความสนกุ สนาน และพอใจกับเงนิ และเวลาท่ีเสียไป ซ่งึ แตกตางกับมาลีซึ่งไมพอใจกับภาพยนตรเรื่องนี้เลย สุดาและ มาลีสามารถใชส ํานวนตอ ไปนใ้ี นการพูดได Suda : I’m so pleased with this movie. / This movie makes me pleasant. Malee : I’m not pleased with this movie. / This movie makes me unpleasant. สวนสถานการณท ี่ 2 มานะและวชิ ยั ไปดภู าพยนตรด ว ยกนั เมอ่ื ภาพยนตรจ บ มานะกถ็ าม วิชัยวาเปนอยางไรบาง วิชัยตอบวาใชได แตมานะตอบวาเปนเร่ืองจินตนาการมากไปหนอย เหมาะสําหรับเด็ก ซึง่ มานะก็เห็นดวย

47 ผูเรยี นจะเหน็ วา การถามความคดิ เห็นจะใชสาํ นวนวา  What do you think about……………………..? คุณคดิ วา ……………………เปน อยา งไร  What is your opinion about …………………? คุณมีความเห็นเกยี่ วกับ………………………..วาอยา งไร  How is (are)………………………………….? …………………………..เปนอยา งไรบา ง กจิ กรรม ใหผ เู รียนชมวีดทิ ัศน เรอ่ื ง What do you think? ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดโดยการเขียนคํากริยา like, dislike, pleased และ pleasant 1. เติมในประโยคท้ังประโยคบอกเลาและประโยคปฏเิ สธ 2. Exercise 1 Fill in the blank with verb \”like\” to make affirmative sentences. 1. I ……………………… a cat. 2. I ……………………… a mango. 3. I ……………………… to dance. 4. I …………..………..… music. 5. I ……………………… to listen to the radio.

48 Exercise 2 Change the Affirmative Sentence from Exercise 1 into Negative Sentences. 1. I …………….………… a cat. 2. I ……………………… a mango. 3. I ……………………… to dance. 4. I …………..……..……. music. 5. I ………………………. to listen to the radio. Exercise 3 Fill in the blank with the word “ pleased” or “unpleasant”. 1. I am……………………….. to meet you today. 2. I am……………………….. to hear that. 3. I am……………………….. to see you. 4. The present you gave me makes me ………………………… . 5. The movie is so bored, it makes me…………………………… . เรื่องท่ี 2 คณุ สนใจอะไร ( What are you interested in?) โดยทั่วไป บุคคลมกั มคี วามสนใจและไมสนใจแตกตา งกนั ไป คําศพั ทท ีใ่ ชบ อกความสนใจ คอื คาํ วา interested ตามดว ยบพุ บท in ซึง่ ประกอบดว ยโครงสรา งประโยค ดงั นี้

49 Subject + Verb to be + interested in + noun (คาํ นามทแี่ สดงถงึ สงิ่ ทเ่ี ราสนใจ) ยกตวั อยาง เชน  I am interested in dancing. ฉันสนใจเรียนเตนราํ  She is interested in writing เธอสนใจในการเปน นักเขยี น  We are interested in playing sports. พวกเราสนใจในการเลนกีฬา ซงึ่ ประโยคที่ยกตวั อยา งขา งตน อยใู นรปู ประโยคบอกเลา ในกรณีทจ่ี ะทาํ รปู ประโยคบอกเลาเปน ประโยคปฏิเสธ ใหใชคําวา not วางหลงั Verb to be ซ่งึ ความหมายจะเปล่ียนเปนสง่ิ ตรงกนั ขา มทนั ที ยกตวั อยางเชน  I am not interested in dancing. ฉันไมส นใจในการเตน ราํ  She is not interested in writing. เธอไมส นใจในการเขียน  We are not interested in playing sports. พวกเราไมส นใจในการเลนกีฬา หากจะแสดงความไมส นใจ อาจจะใชสาํ นวนอน่ื ๆ ไดอ กี เชน  I don’t care (about/that)…………… ฉันไมใ สใ จในเรอ่ื ง……………………  I have no idea. ฉนั ไมม คี วามคิด/ฉันไมร ูเ รอื่ งเลย ขอใหลองศึกษาสถานการณท แ่ี สดงความสนใจและไมสนใจในเรอื่ งตาง ๆ ดังน้ี

50 Situation 1 Suda : Hi. Malee, Are you free on Sunday afternoon? Malee : Is it a special day? Suda : No. It’s an usual day, but I would like to ask you to do an activity. Malee : What’s about it? Suda : I will take you to a dancing club for an exercise. I’m interested in dancing. And you? Malee : I’m afraid I’m not I’m interested in playing badminton. May be, I’ll go with you next time. Suda : O.K. Bye. Malee : Bye. See you.

51 Situation 2 Wichai : Hi, Mana. What are you doing? Mana : I’m preparing the project work of English subject. I’ve to send it next week. Wichai : I’m not interested in English. I’ll do the project work in the Social Development. What topic should I do? Mana : I have no idea. Wichai : I think I’ll take an advise from Miss Kaewta tomorrow. Mana : That’s a good idea. Wichai : Thanks. Bye. Mana : See you. กิจกรรม ใหผเู รยี นฝกสนทนาโดยการพูดและเขียนตามบท Situation ขา งตน ใหท าํ แบบฝก หดั ตอ ไปนี้ 1. 2.

52 Exercise Read Situation 1 and 2 again, then answer the questions. 1. When did situation 1 happened? ____________________________________________________ 2. Who likes to dance? ____________________________________________________ 3. What is Malee interested in? ____________________________________________________ 4. What is Mana doing? ____________________________________________________ 5. In which subject will Wichai do the project work? ____________________________________________________ เร่อื งที่ 3 เสยี ใจดว ยนะ (Sorry to hear that) ในชีวิตประจาํ วนั การแสดงความเสียใจตอเร่ืองหรอื เหตุการณท ี่สูญเสียของบุคคลเปน มารยาททางสงั คมท่ีพงึ ปฏิบัตติ อกัน ผูพดู จึงตองใชคาํ พูดและสาํ นวนทแี่ สดงความเหน็ อกเห็นใจตอ ผูสญู เสยี ทอ่ี ยใู นอารมณเศราใหผ อ นคลายและเกดิ กาํ ลังใจในการตอ สแู ละดํารงชีวิตตอ ไป

53 คําพูดและสาํ นวนทม่ี กั นิยมใช ไดแ ก คาํ วา  Sorry.  I’m so sorry. ยกตวั อยา ง เชน มาลเี ปน เพอ่ื นรกั กบั สุดา วันหนึ่งมาลีไดรับทราบขาวจากวนิดาวา คุณพอของสุดาเสียชีวิต มาลจี ึงไดโทรศพั ทถงึ สุดา เพอื่ แสดงความเสียใจตอการสูญเสียคุณพอ การสนทนาจะประกอบดวย ถอ ยคาํ ดงั ตอไปน้ี Malee : Hello, Suda. Wanida had just told me that your father passed away yesterday morning. I’m so sorry about that. Suda : May I apologize for not telling you about that yesterday. I’m so confused with it. Malee : Don’t worry. Be calm and do the best thing for him. Suda : Thank you very much. I will. นอกจากน้ียงั สามารถใชส าํ นวนคาํ วา sympathy แสดงความเศรา โศกเสยี ใจไดด ว ย เชน  It’s my sympathy to hear that your father passed away.  I deeply regret.

54 นอกจากแสดงความเสียใจ ยังสามารถแสดงความเหน็ อกเหน็ ใจ ปลอบใจและใหก าํ ลงั ใจใน โอกาสตา ง ๆ ซึง่ สํานวนที่มกั จะใช ไดแ ก  Don’t worry. ไมต อ งกังวล  Cheer up. สู ๆ  Take it easy. ใจเย็น ๆ ไว  Relaxed. ทําใจใหส บาย  You will be fine. เดีย๋ วก็ดีเอง  Well done. ทาํ ไดด มี าก  You did a good job. ทาํ ไดดมี าก ลองศึกษาสถานการณก รณีตวั อยา งตาง ๆ และพยายามทําความเขาใจวิธีการใชสํานวนตาม สถานการณนนั้ ๆ Situation 1

55 Mana : Malee, I had broken your keyboard. Malee : Don’t worry. I’ll have it repaired tomorrow. Mana : And how about your examination next week. Malee : Oh! I’ve not finished Book II yet. It’s really difficult to understand all the content. Mana : Take it easy. I can explain and summarize some content to you this evening. Malee : Thanks a lot for your kindness. Mana : Don’t mention it. Situation 2 Wichai : Bravo! At last, Suda is the winner. Mana : She did a good job. We should have a little party tonight. Wichai : Sure. Keep it in secret. We’ll make her a big surprise!

56 ในสถานการณที่ 2 เปนการแสดงความดีใจหรือความยินดีในโอกาสตาง ๆ ซึ่งมีสํานวน ท่เี ก่ยี วขอ ง เชน  Bravo! ไชโย  Congratulations! ยนิ ดีดว ย  Well done! ทําไดดมี าก  Happy Birthday! สขุ สนั ตว นั เกิด  Merry Christmas! สุขสันตวนั ครสิ ตม าส  Happy New Year! สขุ สันตวนั ปใ หม etc. กจิ กรรม 1. ใหผเู รยี นจับคูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิ ังตวั อยา ง ทงั้ 2 สถานการณ 2. ใหฝกเขียนบทสนทนาท้ังในสถานการณท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกันโดยกําหนดชื่อและ สง่ิ ทส่ี นทนากนั ดว ยตนเอง 3. ใหท าํ แบบฝกหัดตอ ไปนี้ Exercise Read the Conversation below, then answer the questions. Wichai : Hi. What happened to your arm? Mana : It hurt while I was playing basketball yesterday. Wichai : That’s too bad. How did it happen? Mana : I fell down as I was running to get the ball. Wichai : Oh dear! You have to stop playing basketball for a while, won’t you? Mana : Yes, I won’t be able to play for two months.

57 Wichai : Sorry about that. 1. Who had an accident? ____________________________________________________ 2. When did the accident happen? ____________________________________________________ 3. How did the accident happen? ____________________________________________________ 4. Who had to stop playing basketball? ____________________________________________________ 5. How did his friend feel? ____________________________________________________ เรื่องที่ 4 ยนิ ดดี วย (Congratulations!) การแสดงความยินดีกับเพ่อื น ๆ และผูใ หญในโอกาสท่ีบคุ คลน้ัน ๆ ไดรบั ความเจริญกาวหนา ใน หนาที่การงานและอาชีพ ตลอดจนการไดเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน เปนมารยาททางสังคมท่ีผูมีนํ้าใจ พึงปฏิบตั ติ อ กัน สาํ นวนท่ีใชในการแสดงความยนิ ดี ไดแ กค ําวา Congratulations! หรอื คาํ วา Congratulations on your………! เปนตน

58 Situation 1 สุดาทาํ งานที่บริษัท ABC และไดรับการแตงต้ังใหดํารงตาํ แหนงที่สูงข้นึ มาลีซ่ึงเปน เพ่อื นสนทิ ของสุดาตอ งการแสดงความยนิ ดี การสนทนาจะประกอบดว ยถอ ยคาํ ตอ ไปนี้ Malee : Hi. Suda. I have heard a good news about you. Suda : Hi. Malee. What’s it about? Malee : Have you been promoted to be a General Manager of the company recently? Suda : Yes, I have. Malee : Congratulations on your promotion! Suda : Thank you. การแสดงความยนิ ดี นอกจากจะใชในการไดร บั เลื่อนตําแหนง ใหส ูงขน้ึ แลวยงั ใชใ นโอกาส ที่บุคคลประสบความสาํ เร็จในการทาํ ธุรกิจหรือการชนะเลิศในการแขงขันตาง ๆ ได เชนกัน ยกตัวอยาง เชน

59  Congratulations on your prosperous business! ขอแสดงความยนิ ดที ่กี ิจการประสบความสาํ เร็จ  Congratulations on your success to pass the exam! ขอแสดงความยนิ ดที ่สี อบผา น นอกจากการแสดงความยินดีแลว ยังมีการแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ อีก ซึ่งมักใช สํานวนตา งๆดงั น้ี  I’m glad that you can come. ฉนั ดใี จทคี่ ุณมาได  I’m so pleased to see you. ฉนั ดใี จมากทไ่ี ดพบคุณ  I’m glad to hear from you. ฉนั ดใี จท่ีไดท ราบขา วคราวจากคุณ  That’s great. ยอดมาก  How wonderful! วิเศษมาก  Marvelous! วิเศษจริง ๆ  Well done. ทําไดดมี าก  You did a good job. คุณทาํ ไดดมี าก ลองศึกษาสถานการณตาง ๆ ทใี่ ชสาํ นวนการแสดงความดใี จในโอกาสท่แี ตกตา งกันดังตัวอยาง Situation 2

60 Kaewta : Good evening, Wichai. Where’s Suda? Wichai : Good evening, Miss Kaewta. Suda is over there, at the table where Malee is sitting. I’ll go to tell her that you have arrived. Kaewta : Thank you, Wichai. Wichai : You’re welcome. Suda : Good evening, Miss Kaewta. I’m glad that you can come. Kaewta : I’m willing to. I’m glad to hear that you’ve well done. You’ve got the highest marks in English. Wichai : Thank you for your kindness. Situation 3 Mana : Suda, I’m sorry, I have to leave now. Suda : Thank you for coming here. It’s great that you join my party. Mana : It’s a nice party. All the food are very delicious. The music is also beautiful. Suda : Thanks. Good night. Mana : Good night.

61 กิจกรรม 1. ใหผ เู รียนจบั คูส นทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิ ังตวั อยา ง ท้ัง 3 สถานการณ 2. ใหฝ กเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณท เ่ี หมือนหรือคลายคลึงกัน โดยกําหนดชื่อและ ส่ิงท่ีสนทนากนั ดว ยตนเอง 3. ใหทาํ แบบฝก หัดตอ ไปนี้ Exercise Complete this conversation. Mana : (1) . I know you could done it. Amnach : (2) . I must say I am very happy. Mana : Of course. I know (3) . I’m sure you’ll do it better next time. Amnach : (4) . I’ll try to do my best. Goodbye. Mana : (5) .

62 บทที่ 3 คุณคิดอยา งไร (What do you think?) สาระสาํ คญั ในชีวิตประจาํ วันของมนุษย การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ เชน การแสดง ความคิดเหน็ ความตอ งการ ตลอดจนการเสนอขอความชว ยเหลอื และบรกิ ารผูอ่ืนเปน ส่ิงจาํ เปนและ ไมสามารถหลีกเล่ียงได ดงั นน้ั จึงมคี วามจาํ เปนทผี่ พู ดู จะตอ งศึกษาคาํ ศัพท สาํ นวนและมารยาททาง สงั คมในการสนทนากับผอู นื่ เพ่อื ใหคสู นทนารับรแู ละเขาใจไดต รงกนั และเกิดมิตรภาพที่ดีตอกนั ผลการเรียนรทู ค่ี าดหวัง ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการพูดแสดงความคิดเห็น และความตองการ รวมท้ังการเสนอ ขอความชว ยเหลอื และบรกิ ารผูอน่ื ได ขอบขายเนื้อหา ฉนั ควรสวมใสช ดุ ไหนดสี าํ หรบั งานเลย้ี งตอนรบั (Which dress should I wear to the welcome party?) เรื่องที่ 1 เดินซอื้ ของ (Shopping) การใหบ ริการดา นตา ง ๆ (Various Services) เร่ืองท่ี 2 ขอโทษ (Excuse me) เรือ่ งท่ี 3 เรอ่ื งท่ี 4

63 เรอ่ื งที่ 1 ฉันควรสวมใสชุดไหนดสี าํ หรับงานเล้ยี งตอ นรับ (Which dress should I wear to the welcome party?) เสื้อผา เครื่องแตงกายเปน ปจจัยหนึ่งท่จี ําเปน สาํ หรบั มนุษย โดยเฉพาะการแตงกายไปใน งานเลี้ยงตา ง ๆ ใหเหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี สาํ นวนทใ่ี ชสอบถามเก่ียวกับความคดิ เห็น ไดแก  What do you think about………………….? คณุ คิดอยา งไรเกีย่ วกบั ……………………….  Do you have any idea about…………….? คุณมคี วามคดิ เหน็ เกีย่ วกับ…………………หรอื ไม  Do you agree that…………………..? คุณเหน็ ดว ยกบั ……………………หรือไม สํานวนทใี่ ชต อบ ไดแ ก ในความคดิ เหน็ ของฉนั ………  In my opinion, ……………… ฉันเหน็ ดวย  In my point of view, ………… ฉนั ไมเ ห็นดว ย  I think so. ฉันไมม ีความเห็น  I agree with you.  I don’t think so.  I disagree.  I have no idea.

64 สุดาไดรับเชิญไปงานเล้ยี งตอนรบั ของบรษิ ทั ในบทสนทนาสุดาไดป รกึ ษากับมาลเี พอ่ื นรัก เพ่ือขอความเห็นวา ควรจะสวมใสช ุดไหนไปงานดงั กลาวดี Situation 1 Suda : I have nothing to wear to the welcome party. Malee : Oh Dear, that’s not true. You have a lot of dresses. How about your black dress? Suda : That long black dress? It’s too elegant. I want to wear something casual. What do you think about the pretty yellow dress? Malee : That’s a good idea. It’s nice. Suda : So, you think I should wear the yellow dress? Malee : I think so. You will look very attractive.

65 อีกตัวอยา งหนงึ่ คือ สุดาสนทนากับมาลเี กย่ี วกบั การพกั อาศัย สดุ าสอบถามมาลวี า เธอชอบ อยใู นเมืองหรืออยชู านเมือง มาลไี ดแสดงความคดิ เห็นวาเธอชอบอยชู านเมืองมากกวาอยูในเมือง ตอไปนี้ คือบทสนทนาระหวา งสดุ าและมาลี Situation 2 Suda : Where do you like to live in the city or in the rural? Malee : In my opinion, I like to live in the rural because there is no traffic jam and the weather is good for our health. Suda : I think so.

66 กจิ กรรม 1. ใหผ เู รยี นจบั คูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดงั ตวั อยา ง ท้ัง 2 สถานการณ 2. ใหฝกเขยี นบนสนทนาท้ังในสถานการณท่เี หมอื นหรอื คลา ยคลงึ กนั โดยกําหนดชอ่ื และ สิง่ ท่ีสนทนาดวยตนเอง 3. ใหทําแบบฝกหดั ตอ ไปน้ี Exercise Read the conversation, then answer the questions. Interviewer : Excuse me, I’m doing a survey about mobile phones. Can I ask you a few questions? Preecha Interviewer : Yes, of course. Preecha : How often do you use your mobile phone? Interviewer : All the time, I enjoy talking with my friends. Preecha : And do you use any other options on your phone? Like SMS or ….. : Oh! I often sent SMS. It’s cheaper. And sometimes I take photos and send Interviewer Preecha them to my friends. : Anything else? Interviewer : Oh yes! My parents often call me on mobile phone when I’m out at night. Preecha They like to know if I’m safe. : Do you have any problems with your phone? : Yes. The large bill at the end of the month.

67 1. Who is the interviewer? ____________________________________________________ 2. What is the interview about? ____________________________________________________ 3. How often does Preecha use his mobile phone? ____________________________________________________ 4. What options does he use? ____________________________________________________ 5. What are problems of Preecha for using the mobile phone? ____________________________________________________

68 เรื่องท่ี 2 เดนิ ซ้อื ของ (Shopping) การใชชีวิตประจําวันของคนเราตองเก่ียวของกับการจับจายใชสอยไมวาจะเปนอาหาร เครอ่ื งดมื่ เสอื้ ผา และของใช ตลอดจนยารักษาโรค สถานท่ีท่ีคนนิยมไปจับจายซ้อื ของ ไดแก รานคาสะดวกซื้อ (a convenience store) และ หางสรรพสนิ คา (a department store) เมือ่ มีลูกคาเขาไปในราน พนกั งานจะสอบถามความตองการ ของลกู คา เพ่อื อํานวยความสะดวกในการจบั จายซือ้ ของไดเ รว็ ขน้ึ สํานวนทใ่ี ชถาม เม่อื ใหบ รกิ าร เชน  What can I do for you? ฉนั จะชวยอะไรคุณไดบ า ง  What are you looking for? คณุ กาํ ลงั มองหาอะไรอยู  Can I help you? ฉนั จะชว ยคณุ ไดไ หม  May I help you?  Do you need some help? คณุ ตอ งการความชวยเหลอื รเึ ปลา  If you need anything, please tell me. ถา ตองการอะไรโปรดบอก  If you need anything, please let me know. นะครับ/คะ ในกรณีทพ่ี ดู ใหส ภุ าพจะใชกรยิ ารปู would หรอื could สาํ นวนทใี่ ชตอบ เชน ฉนั กําลงั หา……………………….อยู  I’m looking for…………………….. ฉันตองการ…………………………..  I want………………………………. แนน อน ฉันตอ งการ………………  Certainly. I want…………………… แนน อน ฉนั กาํ ลงั มองหา………..  Yes, of course. I’m looking for….…

See also  [NEW] ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) | องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในแต่ละสาขาวิชา | ผ่านการคัดเลือก ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

69 Situation 1 At the Department Store Salesgirl : Hello. What can I do for you? Malee : Hello. I’m looking for a jacket. Salesgirl : How about this one? Malee : What size is it? Salesgirl : It’s a large size. Malee : Can I try? Salesgirl : Sure. Malee : It’s a little bit large. Salesgirl : This is a medium size. Malee : Medium size will do. I will take the black one. How much is it? Salesgirl : Twenty-five dollars Malee : Here’s the money. Salesgirl : Please wait for a moment. ……….. Here’s your jacket and change. Malee : Thank you. Salesgirl : You’re welcome.

70 Situation 2 At the Jewelry Shop Salesgirl : Good morning. What can I do for you, Miss? Miss Kaewta : Of course. I’m looking for a set of emerald earrings, ring and necklace. Salesgirl : Which design would you like, the classic, the modern or the fancy one? Miss Kaewta : Could I look around first, then I’ll decide. Salesgirl : Certainly, Miss. If any set meets your consideration, please let me know. Miss Kaewta : Sure! ……….. After 10 minutes past ………… Salesgirl : Hello! I would like to see these two sets, the small one at the right corner and the medium one in the middle of the showcase. Salesgirl : A moment, please. Here you are. You can try both. Miss Kaewta : Umm…I prefer the small one. I think it will get along well with my night silk dress. How much is it? Salesgirl : Full prize is 78,000 baht. You’ll get the discount of 10%. So it will cost you 70,200 baht.

71 Miss Kaewta : Can I pay with credit card? Salesgirl : Of course. Miss Kaewta : Here you are. Salesgirl : Wait a minute, please. ………………..………… Salesgirl : Here your emerald set and credit card. Please sign the slip. Thank you and come here again. Miss Kaewta : I will. Goodbye. Salesgirl : Goodbye. กิจกรรม 1. ใหผเู รยี นจบั คสู นทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิ งั ตวั อยา ง ท้งั 2 สถานการณ 2. ใหฝกเขียนบทสนทนาท้ังในสถานการณท ่ีเหมอื นหรอื คลา ยคลึงกนั โดยกําหนดชอ่ื และ สิง่ ทส่ี นทนากนั ดว ยตนเอง 3. ใหทาํ แบบฝกหดั ตอไปน้ี Exercise Read the conversation, then answer the questions. Waiter : Could I help you, Madame? Siriporn : Yes, please. I’m hungry. What is your advice? Waiter : Today specials are hot curry with fish ball, fried rice with garlic pork sausages and super fried noodle with seafood gravy. What would you like, Madame? Siriporn : Um… Fried rice with garlic pork sausages, please. Will I have a small Tomyamkung as well? Waiter : Certainly, Madame. And what would you like for drink, soft drink or coffee or Chinese tea? Siriporn : I prefer cold water.

72 Waiter : Is that all, Madame? Siriporn : Correct. Waiter : All right. I’ll read your list again. One fried rice with garlic pork sausages, a small Tomyamkung and cold water, right. Siriporn : Correct. Waiter : I’ll serve you just a minute. 1. Where is Siriporn? ________________________________________________________ 2. What are special for today? ________________________________________________________ 3. What does Siriporn order? ________________________________________________________ 4. What does she take for drink? ________________________________________________________ 5. How long does it take for her meal to be served? ________________________________________________________

73 เรอ่ื งท่ี 3 การใหบ รกิ ารดานตา ง ๆ (Various Services) สถานีตํารวจเปนสถานที่ท่ีจะใหบริการในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ ประชาชน เชน ปญ หาเกี่ยวกับการประสบอบุ ัติเหตุ การถกู เอารดั เอาเปรยี บเร่ืองคา จาง ของหาย เปน ตน สถานทตู เปนสถานทีส่ าํ หรับติดตอและใหบ รกิ ารแกผ ทู ี่เดนิ ทางไปในประเทศน้นั ๆ ลองมาดูสถานการณการทาํ หนังสือเดินทาง (Passport) สูญหายระหวางการเดินทางไป ตางประเทศของสดุ าวา จะแกป ญหาอยา งไร Situation 1 At the police station Suda : Malee, I lost my passport. What can I do? Malee : You should go to the police station to inform about this matter. Policeman : Good morning, Madame. Are there anything I can do for you? Suda : Good morning, Sir. I lost my passport at the bus terminal. Policeman : When did it happen? Suda : It was yesterday night about 10 o’clock. Policeman : What’s your name? Suda : I’m Suda Boonma.

74 Policeman : Let me see your I.D. card, please. Suda : Here it is. Policeman : Where do you stay? Suda : I stay on King Street near the central market. Policeman : Here’s police record. You should bring this record to the embassy to reissue your passport. Suda : Thank you very much, goodbye. Policeman : You’re welcome. หลงั จากสดุ าไปแจง ความวา Passport สญู หาย และตาํ รวจไดบนั ทึกขอความรบั แจง ของหาย ไวเปน หลักฐานแลว และไดแ นะนาํ ใหส ุดานาํ บนั ทกึ แจงความไปทีส่ ถานทูตเพื่อขอทําหนังสือเดินทาง ใหม หลงั จากนัน้ สดุ าจงึ ไดเ ดินทางไปทส่ี ถานทตู Situation 2 At the Embassy Receptionist : Sawasdee Ka, Anything can I do for you, Madame? Suda : I’m so glad, you can speak Thai. Receptionist : Oh! I can speak and understand Thai just a little bit.

75 Suda : I’ve lost my passport yesterday and I went to the police station to inform the matter. This is the police record. Receptionist : Please wait for a few minutes. I will ask Mr. John at the consular Section to help you. Suda : Thank you for your help. Receptionist : It’s my pleasure. ตอจากน้นั สดุ าไดพ บกบั คณุ จอหน เจาหนา ทีฝ่ า ยกงสุลทีจ่ ะชว ยออกหนังสือเดนิ ทางเลม ใหมใ ห John : Hello. What can I do for you? Suda : Hello. I need your help. Yesterday I lost my passport. This is the police record. John : Don’t worry, you can get a new one. You should fill the data in the application form, the attach with these documents.  Police record  Census registration  I.D. card  2 of your photographs, size 2 1/2 inch. Suda : When will I get my new passport? John : About five days. Suda : Thank you very much for your kindness. John : You’re welcome. นอกจากนกี้ ารใชบริการสถานีตาํ รวจและสถานทูตแลว ยังมีสถานทอ่ี ื่นซ่ึงเราใชบรกิ าร บอย ๆ คอื ธนาคาร (bank) และท่ที าํ การไปรษณยี  (post office) ขอใหศ ึกษาสถานการณในการใช บรกิ ารดงั ตอ ไปนี้

76 Situation 3 At the bank Malee : Good morning, Suda. I’m going to the bank. Would you like to join me? Suda : Of course, I would like to open my account too. ……………………………………………… Teller : Good morning. What can I do for you? Suda : I would like to open my account. Teller : Fill out this form, please. Sign your name here. Suda : I would like to deposit two hundred U.S. dollars for this new account. Teller : Please fill out the deposit slip. ……………………………………………… Teller : Here’s your account, please check your name again. Suda : That’s correct. Thank you. Teller : You’re welcome.

77 Situation 4 Male : I would like to withdraw and transfer 300 U.S. dollars to my mother’s account. What should I do? Teller : Please fill out the withdrawal form, then fill out this transfer form; filling your mother’s account number. Malee : How much do I have to pay for the bank charge? Teller : 10 U.S. dollars. Malee : Here you are. Teller : This is your receipt. Malee : Thank you. Teller : You’re welcome.

78 Situation 5 At the post office. Suda : Hi, Malee. What are you doing today? Malee : Hi, Suda. I’m going to the post office. Last night I wrote a letter to my family. Suda : Oh! I would like to send a parcel and buy stamps, too. Malee : Let’s go. ……………………………………………… Teller : What can I do for you madam? Malee : I would like to send this letter to Thailand. How much will I pay for a stamp? Teller : Two U.S. dollars. Here it is. Malee : Thank you. Teller : You’re welcome.

79 Situation 6 Suda : Excuse me, I would like to send this parcel to Thailand. Teller : Let me weigh your parcel. Suda : How many days does it take from here to Thailand? Teller : About a week by air. Suda : How much do I have to pay? Teller : 4 U.S. dollars. Suda : O.K. Thank you. Can I have an aerogramme and a postcard, please? Teller : Here you are. It’s 2 U.S. dollars. Suda : Thank you. Goodbye. Teller : You’re welcome การใชภาษาในการนําเสนอใหบ ริการและการตอบรบั จะมีภาษาและสํานวนท่ีมักใช ดังน้ี 1. ผูใ หบรกิ ารมกั จะเสนอใหบรกิ าร โดยใชส ํานวนดงั นี้  May I help you?  Can I help you?  What can I do for you?  If you need anything, please tell me.  If you want something, let me know.

80 2. ผรู บั บริการโดยใชส าํ นวนดังน้ี  Yes, please.  Yes, of course.  Sure.  Of course.  Certainly.  I need ………. .  I want ………. . 3. การกลา วขอบคณุ โดยใชสาํ นวนดงั นี้  Thank you.  Thank you for your help.  Thank you very much for your kindness. 4. การตอบรบั การขอบคณุ สําหรบั ผใู หบรกิ าร ใชสาํ นวนดังน้ี  You’re welcome. 5. การตอบรบั การขอบคุณสําหรบั คนท่คี นุ เคยกนั ใชสาํ นวนดงั นี้  It’s my pleasure.  Don’t mention it.  It doesn’t matter.  Don’t worry.  Forget it. 6. การขอความชว ยเหลือตอ งกลาวพดู แทรกอยา งสภุ าพ โดยใชส าํ นวนดงั น้ี  Excuse me, ………………….……………….

81 กิจกรรม 1. ใหผเู รยี นจบั คูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิ ังตวั อยา ง ทง้ั 6 สถานการณ 2. ใหฝ ก เขยี นบทสนทนาท้งั ในสถานการณท ีเ่ หมอื นหรอื คลา ยคลงึ กัน โดยกาํ หนดชือ่ และ ส่ิง ท่ีสนทนากันดว ยตนเอง 3. ใหทาํ แบบฝกหัดตอ ไปน้ี Exercise 1 Read the conversation, then answer the questions. Suda : Excuse me, do you know where the police station is? Woman : Sorry, I don’t. I’m not from this city. Suda : Thanks anyway. Man : Can I help you, Miss? Suda : Oh, yes. Can you tell me how to get to the police station? Man : Walk up this road about two blocks. When you get to Saint Bernard road, turn right. It’s beside the post office. Suda : O.K. Go up this street and turn right at Saint Bernard road. It’s next to the post office. Man : That’s correct. Suda : Thank you very much. Man : No problem. 1. Who wants to go to the police station? ________________________________________________________ 2. Can the woman show her the way to the police station? Why?

82 ________________________________________________________ 3. Who can tell her the way? ________________________________________________________ 4. Where is the police station? ________________________________________________________ 5. How can we go to the police station? ________________________________________________________ Exercise 2 Read the conversation, then answer the questions. Suda : Excuse me, please. Will flight TG 2008 arrive at terminal C? Airline Staff : Yes, it will. Suda : Is terminal C in this building? Airline Staff : No, it is not. It’s in the next building. Suda : Could you tell me the way to terminal C, please? Airline Staff : Walk along. When you see the sign \”EMERGENCY\”, turn left. Then, follow the blue arrow on the floor until you see the sign “Entrance to Terminal C” Suda : on your right. Airline Staff : Thank you. Suda : No problem. You should hurry up. Flight TG 2008 is landing now. Airline Staff : Thanks again. You’re welcome.

83 1. Where does this situation happen? ________________________________________________________ 2. Who does Suda ask? ________________________________________________________ 3. Where will TG2008 arrive? ________________________________________________________ 4. Is terminal C in that building? ________________________________________________________ 5. Which arrow Suda follow? ________________________________________________________ เรื่องท่ี 4 ขอโทษ (Excuse me) เวลาที่เราตองการสอบถามหรือพูดแทรกระหวา งท่ีคนอื่นกาํ ลังพูดอยู ตามมารยาทแลว ตอ งกลา ววา Excuse me (ขอโทษท)ี กอ น ลองศึกษาสถานการณต อไปนี้ และทาํ ความเขา ใจวธิ ีการ สอบถามหรือพดู แทรก การขอบคุณ การขอโทษ การขออนุญาตเพอื่ ที่จะสามารถใชไ ดอยา งถกู ตอง Situation 1

84 Suda : Excuse me, Is this seat unoccupied? Chaba: Yes, it is. Suda : Thank you. Chaba: You’re welcome. What’s your name? Suda : My name is Suda. Chaba: Nice to meet you. I’m Chaba. Situation 2 Malee : Excuse me, I want to go to the library. Could you please tell me the way? Nasara : Certainly. Walk along this path. Turn left at the garden corner. Walk along to the NT building. Go inside that building and ask at the information, where the Malee : elevator is? Go up to the third floor. The library is there. Nasara : Where’s the NT building? Malee : It’s behind the Rector Office building. Nasara : Thanks for your kindness. You’re welcome.

85 ขอใหส งั เกตวา มารยาทในการพูดภาษาอังกฤษนั้น ถาจะถามหรือขออนุญาตทําอะไร จะข้ึนตน ดวย Excuse me (ขอโทษ) แลว ตอดว ยสง่ิ ทีต่ องทาํ ดงั ตัวอยา ง  Excuse me, Is this seat occupied? ขอโทษ ทน่ี ัง่ ตรงนวี้ างหรอื เปลา คะ  Excuse me, I want to go to the library. Could you please tell me the way? ขอโทษ ดฉิ ันตอ งการไปหอ งสมดุ กรณุ าบอกหนอยไดไ หมคะวาหองสมดุ ไปอยางไร  Excuse me, May I come in, please? ขอโทษครับ ขออนญุ าตเขา หอ งครบั การใชสาํ นวน Excuse me เปน การแสดงถึงความสุภาพ ถา จะตอบรับ จะใชสาํ นวน  Yes, of course.  Certainly. ไดเลย  Sure.  With pleasure. ดวยความยนิ ดี  O.K. ได ถา จะตอบปฏิเสธ จะใชสาํ นวน  I’m sorry. ขอโทษ  I’m afraid _______________. ฉันเกรงวา __________________  I wish I could but ________. ฉันคดิ วา ควรทาํ เชน นัน้ แต ________

86 Situation 3 Suda : Excuse me, could you pass me some pepper, please? Malee : Sure. Here you are. Suda : Thank you. Malee : With pleasure. สุดาขอใหม าลสี งพรกิ ไทยให มาลกี ส็ งให สุดาจงึ ขอบคณุ แลวมาลกี ต็ อบวา ดว ยความ ยนิ ดยี ่งิ

87 Situation 4 Wichai : Excuse me, do you mind if I close that windows. I feel so cold. Suda : I’m afraid you should ask the others first. วชิ ัยถามสดุ าวา จะขอปด หนาตางบานน้ันไดไหม เพราะรูสึกหนาว สุดาจึงตอบวาควรถาม คนอนื่ กอ น นอกจากวิธกี ารถาม การขออนุญาตและการตอบรับและปฏิเสธแลว ขอใหสังเกตวาถาใคร ทําอะไรใหเราหรือชว ยเหลอื เรา เราตอ งกลา วขอบคุณ (Thank you) ซ่ึงมวี ธิ พี ดู ไดห ลายอยา ง คือ  Thanks. ขอบคุณ  Thank you.  Thank you very much.  Thanks a lot. ขอบคณุ มาก  Many thanks.  Thanks for kindness. ขอบคุณในความกรณุ าของคุณ  Thanks you for your trouble. ขอบคณุ ที่คณุ ตอ งมาลาํ บากดวย  Thanks for everything. ขอบคณุ สาํ หรบั ทกุ ส่ิงทกุ อยา ง  Thanks, that’s very thoughtful of you. ขอบคุณสาํ หรับน้ําใจไมตรีอนั ดียงิ่  Thank you. That’s a very kind of you. ขอบคณุ ในความเออื้ เฟอของคุณ

88 เม่ือมผี ขู อบคณุ แลว ผฟู ง อยูจะตอ งตอบรบั การขอบคุณน้ัน ซงึ่ มสี ํานวนตาง ๆ ทใี่ ช ดังน้ี  You’re welcome. ดวยความยนิ ดี  Your welcome.  Don’t mention it. ไมต อ งกลา วถงึ มัน  Not at all. ไมเ ปน ไร  That’s nothing. ไมเปน อะไร  With pleasure. ดว ยความยินดี Situation 5 Suda : Happy birthday, Malee. Malee : Thank you very much. Suda : Here is a little present for you. Malee : That’s very thought of you. Suda : That’s nothing. สุดาอวยพรใหมาลมี ีความสุขในวนั เกิดและมีของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ ใหมาลี มาลีกลา ว ขอบคุณ ซ่งึ สุดาตอบวาไมเ ปน ไร

89 Situation 6 Wichai : Please send this letter for me, Mana. Mana : All right. Wichai : Thanks a lot. Mana : Not at all. วชิ ยั ขอใหม านะชวยสง จดหมายให ซ่ึงมานะกไ็ มข ดั ของ วิชัยจึงขอบคุณ ซ่ึงมานะก็ตอบวา ไมเปน ไร หากเราทาํ อะไรผิดก็ตอ งกลา วขอโทษ (Apologies) ซ่งึ การกลาวขอโทษสามารถใชสํานวน ไดห ลายสาํ นวน เชน  Sorry. ขอโทษ  I’m sorry.  I’m sorry (that) ___________. ขอโทษที่ ___________ I apologise for ___________.  Forgive me please. โปรดยกโทษใหฉนั  Forgive me for ___________. โปรดยกโทษทีฉ่ นั ___________

90 เม่อื ผหู น่งึ กลา วขอโทษแลว ผูฟง ตองตอบรบั เพอื่ ยกโทษให ซึง่ มสี ํานวนใหใชห ลายสาํ นวน ไดแ ก  Don’t mention it. ไมตองพดู ถงึ มนั  Don’t worry about it. ไมต อ งกังวล  That’s all right.  That’s O.K.  It’s doesn’t matter. ไมเปน ไร  Not at all.  Never mind.  Certainly. ยกโทษให  Of course. Situation 7 Miss Kaewta : Do you finish your homework? Mr. Wichai : I’m sorry. There’s two exercises left. Can I send it tomorrow? Miss Kaewta : I’m afraid you can’t because you’ll lose 10 marks for this matter.

91 ครแู กว ตาถามวิชัยวา ทาํ การบานเสรจ็ หรือยงั ซง่ึ วิชัยตอบวายงั เหลืออีก 2 แบบฝกหัด ขอสง พรุงนี้ไดหรือไม แตครูแกวตาตอบวาคงไมไดเพราะวาวิชัยจะถูกหักคะแนน 10คะแนน ถาไมสงการบาน วนั นี้ กิจกรรม 1. ใหผูเรยี นจบั คูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิ งั ตวั อยา ง ทงั้ 7 สถานการณ 2. ใหฝกเขยี นบทสนทนาทั้งในสถานการณท ่ีเหมอื นหรอื คลา ยคลึงกนั โดยกาํ หนดชอื่ และ สิง่ ทส่ี นทนากนั ดว ยตนเอง 3. ใหทาํ แบบฝก หัดตอ ไปน้ี Exercise 1 Match the response a-e to the apologies 1-5. a. What a pity! How did you hurt it? b. That’s O.K. I’ll tell you what we’re going to do and you can study at home. c. Don’t worry! It isn’t expensive. d. That’s O.K. Everybody are already here. e. Don’t worry! Take some aspirin and stay in bed. __________1. I’m afraid I can’t come to the class because I’m not feeling well. __________2. I’m sorry the train was late. __________3. I’m really sorry, I’ve broken the plate. __________4. I’m afraid I can’t come to work today. I’ve got a temperature. __________5. I’m sorry, I can’t play football today. I’ve hurt my leg.

92 Exercise 2 Use the correct expression. 1. ____________, Is this seat unoccupied? a. Sorry b. Pardon c. Thanks d. Excuse me 2. A : Could you please tell me the way to the library? B : _____________________________________ a. Certainly. b. I’m O.K. c. What a pity! d. Never mind. 3. A : Thanks for your kindness. B : _____________________________________ a. I’m all right. b. Certainly. c. You’re welcome. d. Yes, of course.


50คำกริยา3ช่อง ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย


50คำกริยา3ช่อง ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
กริยา3ช่อง ภาษาอังงกฤษ eng123

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

50คำกริยา3ช่อง ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย

20 คำกริยาverb ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ตอนที่2


20 คำกริยาverb ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ตอนที่2
กริยาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ Eng123
กริยา
คำกริยา
คำกริยาภาษาอังกฤษ
กริยาอังกฤษ
คำกริยาใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
กริยาภาษาอังกฤษใช้บ่อย

20 คำกริยาverb ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ตอนที่2

คำศัพท์อังกฤษ 500 คำกริยา 3 ช่อง: กริยาช่อง1, กริยาช่อง2-3, เติม ing, เติม s,es ประโยคตัวอย่างง่าย ๆ


คำศัพท์อังกฤษ, 500 คำกริยา 3 ช่อง, กริยาช่อง1, กริยาช่อง 2, กริยาช่อง 3, การเติม ing, การเติม s,es, ประโยคอังกฤษตัวอย่างง่าย ๆ
ส่วนที่ 1
คำศัพท์อังกฤษ 500 คำกริยา 3 ช่อง Verb123 +ing+s/es พร้อมคำอ่านภาษาไทย
แยกคำกริยาตาม 10 รูปแบบ การผันรูปกริยา
ฝึกพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกัน
สวนที่ 2
วิธีใช้กริยาใน 40 ประโยคสำเร็จรูป +120 ประโยคตัวอย่างที่ใช้บ่อย
ฝึกแต่งประโยคอังกฤษง่ายๆ
Subscribe ► shorturl.at/lrzMV
More videos ► shorturl.at/arvKX

คำศัพท์อังกฤษ 500 คำกริยา 3 ช่อง: กริยาช่อง1, กริยาช่อง2-3, เติม ing, เติม s,es ประโยคตัวอย่างง่าย ๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง


พบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล
ภาพประกอบ และการออกเสียงที่ถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ   กริยาท่าทาง เดิน วิ่ง

25 คำกริยาที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ | Tina Academy Ep.56


♡ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือได้ที่ https://www.tinaacademy.com/books
♡ ติดต่อซื้อหนังสือ Line ID: ShopTina
♡ รายละเอียดคอร์สสอนภาษา https://www.tinaacademy.com
♡ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
♡ Instagram: https://www.instagram.com/tinathancha…
♡ Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
♡ Line ID: @hxr4999x https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x
Category
Education

25 คำกริยาที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ | Tina Academy Ep.56

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คํากริยา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.