Skip to content
Home » [Update] | สมุดรายวันขาย – NATAVIGUIDES

[Update] | สมุดรายวันขาย – NATAVIGUIDES

สมุดรายวันขาย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ศัพท์บัญชีไทย-อังกฤษ

กระแสเงินสด
cash flow

กระแสเงินสดเข้า
cash inflow

กระแสเงินสดออก
cash outflow

กระดาษทำการสอบบัญชี
audit working papers

กลุ่มหลักทรัพย์
security portfolio

กองทุน
fund

กองทุนจม
sinking fund

กองทุนบำเหน็จ บำนาญ
pension fund

กองทุนพันธบัตร
boud fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
provident fund

ก่อนหักรายจ่าย
gross

การเช่า
leasing

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี
accounting change

การเปิดเผยข้อมูล
disclosure

การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง
private offering,

การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป
public offering

การแปลงสภาพ
conversion

การแยกหุ้นทุน
stock split

การแลกเปลี่ยน
barter

การแลกเปลี่ยนเช็ค
exchange cheque

การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน
currency seap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน
single currency interest rate swap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
cross currency interest rate swap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
basis swap

การโอนสิทธิ
assignment

การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน
assigned accounts receivable

การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี
accounting valuation

การขายผ่อนส่ง
installment sale

การควบกิจการ
business combination

การควบกิจการ
merger

การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน
budgetary control

การควบคุมจำนวนการผลิต
production control

การควบคุมทางการบัญชี
accounting control

การควบคุมภายใน
internal control

การควบคุมสินค้าคงเหลือ
inventory control

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น
compound interest depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม
group depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
composite depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง
accelerated depreciation

การจัดสรร
appropriation

การจัดสรรกำไรสุทธิ
appropriation of net income

การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า
account receivable financing

การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย
matching

การจ้างงาน
employment

การจำนำบัญชีลูกหนี้
pledging of accounts receivable

การซื้อขายบัญชีลูกหนี้
factoring

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
analytical review

การตรวจสอบใบสำคัญ
vouching

การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ
pre audit

การตรวจสอบการจัดการ
management audit

การตรวจสอบการดำเนินงาน
operational audit

การตรวจสอบการปฏิบัติการ
performance audit

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
compliance audit

การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
audit through the computer

การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์
audit around the computer

การตรวจสอบงบการเงิน
financial audit

การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่
physical check,

การตรวจสอบด้านบริหาร
administrative audit

การตรวจสอบบัญชี
audit

การตรวจสอบบัญชี
auditing

การตรวจสอบบัญชีประจำปี
annual audit

การตรวจสอบบัญชีภายใน
internal audit

การตั้งราคาจากทุน
cost-plus pricing

การตัดค่าสูญสิ้น
depletion

การตัดบัญชี
amortization

การตัดยอด
cut-off

การตีราคาใหม่
revaluation

การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
first in, first out FIFO

การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน
last in, first out LIFO

การทดลองปฏิบัติ
reperformance

การทดสอบ
test

การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี
audit test

การบวกแนวตั้ง
footing

การบัญชี
accounting

การบัญชีเงินกองทุน
fund accounting

การบัญชีการเงิน
financial accounting

การบัญชีต้นทุน
cost accounting

การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
job order costing

การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง
process costing

การบัญชีต้นทุนทางตรง
direct costing

การบัญชีต้นทุนผันแปร
variable costing

การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
standard costing

การบัญชีต้นทุนรวม
full costing

การบัญชีต้นทุนร่วม
full absorption costing

การบัญชีตามความรับผิดชอบ
responsibility accounting

การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม
functiconal accounting

การบัญชีบริหาร
administrative accounting

การบัญชีรัฐบาล
governmental accounting

การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ
merger accounting

การบัญชีสำหรับหน่วยงาน
entity accounting

การบัญชีสำหรับองค์การ
enterprise accounting

การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
accounting entry

การปฏิบัติทางการบัญชี
accounting practice

การประเมินราคา
appraisal

การประมาณการ
forecasting

การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
depreciation adjustment

การปรับปรุงรายการ
adjustment

การปริวรรตเงินตรา
foreian exchange

การปันส่วน, การแบ่งส่วน
allocation

การปันส่วนต้นทุน
cost allocation

การปิดบัญชีประจำปี
annual closing

การผ่านรายการบัญชี
posting

การฝากขาย
consignment

การพิสูจน์ยอด
reconciliation

การยืนยันความถูกต้อง
confirmation

การรวมกิจการ
consolidation

การรวมกิจการ
merger

การร่วมค้า
joint venture

การรับรองตั๋วแลกเงิน
acceptance

การรับรู้รายได้
revenue recongnition

การลงบัญชี
bookkeeping

การลดค่าเงินตรา
devaluation

การวางแผนการตรวจสอบบัญชี
audit planning

การวางแผนภาษีอากร
tax planning

การวิเคราะห์
analysis

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
break-even analysis

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
cost-benefit analysis

การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร
cost-volume-profit analysis

การวิจัยตลาด
marketing research

การวิจัยทางการตลาด
market research

การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก
external audit

การสอบยันความถูกต้อง
cross check

การอ้างอิงระหว่างกัน
cross-reference

เกณฑ์เงินสด
cash basis

เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ
accrual basis

เกณฑ์ทางการบัญชี
basis of accounting

แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี
accounting error adjustment

กำไร
gains

กำไร
profit

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว
realized gain (loss)

กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
unrealized gain (loss)

กำไรขั้นต้น
gross earnings, gross income

กำไรขั้นต้น
gross profit

กำไรต่อหุ้น
earnings per share

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
primary earnings per share

กำไรผันแปร
contribution margin

กำไรส่วนทุน
capital gain

กำไรสะสม
accomulated income

กำไรสะสม
earned surplus

กำไรสะสม
retained earnings

กำไรสะสมจัดสรร
appropriated retained earnings,

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
unappropriated retained earnings

กำไรสุทธิ
earnings

กำไรสุทธิ
net profit

กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี
earnings before Interest after Tax (EBIAT)

กำไรสุทธิต่อหุ้น
earnings before per share (EBIT)

กำหนดเอง
arbitrary

กิจกรรม
activity

กิจกรรมในการจัดหาเงิน
financing activities

กิจกรรมการลงทุน
investing actitities

กิจกรรมดำเนินงาน
operating activities

ขบวนการ
procedure

ของเสีย
spoilage

ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย
safety stock

ของสูญเสีย
waste

ข้อบังคับของบริษัท
articles of association,

ข้อบังคับของบริษัท
articles of incorporation

ข้อผิดพลาด
error

ข้อมูลย้อนกลับ
feedback value

ข้อสนเทศทางการบัญชี
accounting information

ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี
accounting assumption

ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี
basic assumption of accounting

ขาดทุน
loss

ขาดทุนขั้นต้น
gross loss

ขาดทุนต่อหุ้น
loss per share

ขาดทุนสะสม
deficit

ขาดทุนสุทธิ
net loss

ขาย
sale

ขาย
sell

ขายสุทธิ
net sales

เข้าครอบครองกิจการ
takeover

ความเชื่อถือได้
reliability

ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี
audit risk

ความเสี่ยงทางธุรกิจ
business risks

ความเห็นแบบมีเงื่อนไข
qualified opinion

ความเห็นผู้สอบบัญชี
auditor’s opinion

ความครบถ้วน
completeness

ความถูกต้องตามที่ควร
fairness

ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี
auditability

ความลำเอียง
bias

ความสม่ำเสมอ
consistency

ค่าเช่า
rent

ค่าเผื่อ
allowance

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
allowance for doubtful accounts

ค่าเผื่อหนี้สูญ
allowance for bad debts

ค่าเสี่ยงภัย
contingence

ค่าเสื่อมราคา
depreciation

ค่าเสื่อมราคาสะสม
accumulated depreciation

ค่าแรงงาน
wage

ค่าแรงงานทางตรง
direct labor

ค่าแรงทางอ้อม
indirect labor

ค่าใช้จ่าย
expense

ค่าใช้จ่าย
overhead

ค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhead

ค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhead expense

ค่าใช้จ่ายโรงงาน
manufacturing expense

ค่าใช้จ่ายในการขาย
selling expense

ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย
distribution expense

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
operating expense

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
administrative expense

ค่าใช้จ่ายในการผลิต
manufacturing overhead,

ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน
absorbed overhead

ค่าใช้จ่ายคงที่
fixed expense

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
accrued expense

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
financial expenses

ค่าใช้จ่ายทางตรง
direct overhead

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
indirect expense

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
contingent charge

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
deferred debit

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
deferred expense

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
prepaid expense

ค่าใช้จ่ายอื่น
other expenses

ค่าการกุศล
charity

ค่าขนส่ง
transportation expense

ค่าความนิยม
goodwill

ค้างรับค้างจ่าย
accrual

ค่าจ้าง
wage

ค่าจ้าง, ให้เช่า
hire

ค่าจ้างทางตรง
direct wages

ค่าซ่อมแซม
repair

ค่าธรรมเนียมธนาคาร
bank charge

ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า
hire charge

ค่านายหน้า
brokerage

ค่านายหน้า
commission

ค่าบำรุงรักษา
maintenance

ค่าพาหนะเดินทาง
travelling expense

ค่าระวาง, ค่าขนส่ง
freight

ค่าระวางขาเข้า
freight in

ค่าระวางขาออก
freight out

ค่าสิทธิ
royalty

ค่าสุทธิ
net worth

เครดิต
credit

เครดิตธนาคาร
bank credit

เครื่องเสีย
off-line

เครื่องใช้สำนักงาน
office equipment

เครื่องจักร
machinery

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
furniture and fixtrues

เครื่องพิมพ์ดีด
typwriter

เครื่องมือ
tool

คำรับรองของผู้สอบบัญชี
auditor’s certificate

คำสั่งซื้อ
purchases order

คำสั่งผลิต
work order

คู่มือการจัดทำงบประมาณ
budget manual

คู่มืองานบัญชี
accounting manual

งบ, ใบแจ้งยอด
statement

งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน
statement of sources and applications of funds

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
statement of changes in financial position

งบแสดงฐานะการเงิน
statement of financial position

งบกระแสเงินทุน
funds flow statement

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
bank reconciliation

งบการเงิน
financial statement

งบการเงินเปรียบเทียบ
comparative financial statement

งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน
fianancial statement

งบการเงินประจำปี
annual financial statement

งบการเงินรวม
combined financial statement

งบการเงินรวม
consolidated financial statement

งบการเงินระหว่างกาล
interim financial statement

งบการเงินอย่างย่อ
condensed financial statement

งบกำไรขาดทุน
earnings statement

งบกำไรขาดทุน
profit and loss statement

งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
single-step income statement

งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น
multiple-step income statement

งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน
current operating performance

งบกำไรสะสม
retained earnings statement

งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
financial accounting

งบดุล
balance sheet

งบทดลอง
trial balance

งบทดลองก่อนปรับปรุง
unadjusted trial balance

งบทดลองก่อนปิดบัญชี
preclosing trial balance

งบทดลองหลังการปรับปรุง
adjusted trial balance

งบทดลองหลังปิดบัญชี
closing trial balance

งบบัญชีกระแสเงินสด
cash flow statement

งบประมาณ
budget

งบประมาณเงินสด
cash budget

งบประมาณใหญ่
master budget

งบประมาณกระแสเงินสด
cash-flow budget

งบประมาณคงที่
fixed budget

งบประมาณที่จัดสรร
appropriation budget

งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้
flexed budget

งบประมาณผันแปร
flexible budget

งบประมาณผันแปร
variable budget

งบประมาณรายจ่ายการลงทุน
capital budget

งาน
job

งานระหว่างทำ
work in process

งานระหว่างผลิต
work in progress

เงินเดือน
payroll

เงินเดือน
salary

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
bank overdraft

เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง
inflation

เงินเริ่มแรก
down payment

เงินให้กู้
loan receivable

เงินกองทุนสะสม
capital fund

เงินกู้ธนาคาร
bank loan

เงินค่างวด
installment, instalment

เงินทดรอง
advance

เงินทุนหมุนเวียน
working capital

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
net working capital

เงินประกัน
marginal deposit

เงินปันผล
dividend

เงินปันผลค้างจ่าย
accrued dividend

เงินปันผลที่ประกาศจ่าย
declared dividend

เงินปันผลระหว่างกาล
interim dividend

เงินปันผลสะสม
accumulated dividend

เงินฝากธนาคาร
cash at bank

เงินมัดจำ
deposit

เงินลงทุน
investment

เงินลงทุนชั่วคราว
temporary investment

เงินวางประกัน
retention money

เงินสด
cash

เงินสดในมือ
cash on hand

เงินสดปันผล
cash dividend

เงินสดย่อย
petty cash

จับต้องไม่ได้
intangible

เจ้าหนี้เงินกู้
loan payable

เจ้าหนี้การค้า
account payable

เจ้าหนี้การค้า
trade account payable

เจ้าหนี้ตั๋วเงิน
bill payable

เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
note payable

จำนอง
mortgage

จุดคุ้มทุน
break-even point

เช็ค
cheque

เช็คของขวัญ
cashier’s cheque

เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน
certified check

เช่าซื้อ
hire purchase

เชื่อมเข้าโดยตรงกับ
local area network LAN

ดอกเบี้ย
interest

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
accrued interest

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
accrued interest payable

ดอกเบี้ยค้างรับ
accued interest receivable

ดัชนี
index

เดบิต
debit

ต้นทุน
cost

ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
carrying cost

ต้นทุนการแปลงสภาพ
conversion cost

ต้นทุนการผลิต
cost of production

ต้นทุนกึ่งคงที่
semifixed cost

ต้นทุนขั้นต่ำ
prime cost

ต้นทุนขาย
cost of sales

ต้นทุนคงที่
fixed cost

ต้นทุนค่าเสียโอกาส
opportunity cost

ต้นทุนคิดเข้างาน
absorbed cost

See also  [NEW] ชาวต่างชาติอยากจดทะเบียนสมรสกับคนไทย มีขั้นตอนอย่างไร? | จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไรบ้าง - NATAVIGUIDES

ต้นทุนคิดเข้างาน
applied cost

ต้นทุนงานสั่งทำ
job cost

ต้นทุนจม
sunk cost

ต้นทุนจริง
actual cost

ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน
replacement cost

ต้นทุนต่อหน่วย
cost unit

ต้นทุนต่อหน่วย
unit cost

ต้นทุนตามงวดระยะเวลา
period cost

ต้นทุนถัวเฉลี่ย
average cost

ต้นทุนทางอ้อม
indirect cost

ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้
uncontrollable cost

ต้นทุนที่ควบคุมได้
managed cost

ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้
controllable cost

ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น
contingent cost

ต้นทุนบวกค่าขนส่ง
cost and freight

ต้นทุนบวกค่าระวาง
cost and freight C;F

ต้นทุนผลิตภัณฑ์
manufacturing cost

ต้นทุนผลิตภัณฑ์
product cost

ต้นทุนผลิตสินค้า
overhead cost

ต้นทุนผันแปร
variable cost

ต้นทุนมาตรฐาน
standard cost

ต้นทุนร่วม
joint cost

ต้นทุนวัสดุ
material cost

ต้นทุนวัสดุทางตรง
direct material cost

ต้นทุนส่วนแตกต่าง
differentail cost

ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น
incremental cost

ต้นทุนสินค้าขาย
cost of goods sold

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ
cost of goods manufactured

ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
warrants

ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
currency futures

ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
interest rate futures

ตลอดปี
year-around

ตลอดปี
yearly

ตลาดมืด
black market

ตัดออก
write-off

ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
floating rate note (FRN)

ตัวแทน
agent

ตั๋วแลกเงิน
bill of exchange

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
promissory note

ตัวอย่าง
sample

ตารางเวลา
schedule

ตารางการจัดอายุหนี้
aging schedule

ถัวเฉลี่ย
average

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
weighted average

ถึงกำหนด
nature , due

ทบทวน
review

ทรัพย์สิน
asset

ทรัพย์สินถาวร
fixed asset

ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน
intangible fixed asset

ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน
tangible fixed asset

ทรัสต์รีซีท
trust receipt

ทะเบียนเช็ค
check register

ทะเบียนใบสำคัญจ่าย
voucher register

เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
audit technique

ที่ดิน
land

ที่ดิน
property

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
property, plant and equipment

ทุกปี
year after year

ทุน
capital

ทุนเรือนหุ้น
capital stock

ทุนชำระแล้ว
paid-in capital

ทุนสำรอง
capital reserve

ธนบัตร
bank note

นโยบายการบัญชี
accounting policies

นักบัญชี
accountant

นายหน้า
broker

แนวการตรวจสอบบัญชี
audit program

แนวความคิด
concept

แนวความคิดเบื้องต้น
basic concept

แนวทางการตรวจสอบ
audit trail

แนวทางการตรวจสอบบัญชี
audit guide

นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน
account stated

บริษัท จำกัด
corporation

บริษัท จำกัด
limited company

บริษัทเอกชน
private company

บริษัทในเครือ
affiliated company

บริษัทใหญ่
holding company

บริษัทใหญ่จำกัด
parent company

บริษัทได้รับอนุญาต
authorized company

บริษัทจดทะเบียน
listed company

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
related company

บริษัทมหาชน จำกัด
public company

บริษัทมหาชน จำกัด
public limited company

บริษัทย่อย
subsidiary company

บริษัทหลักทรัพย์
securities company

บัญชี ฝากเงินธนาคาร
bank

บัญชีเงินฝากประจำ
deposit account

บัญชีเงินสด
cash account

บัญชีเดินสะพัด
account current

บัญชีเดินสะพัด
current account

บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว
drawing account

บัญชีแยกประเภท
ledger account

บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ
purchases ledger

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
sales ledger

บัญชีกำไรขาดทุน
profit and loss account

บัญชีกำไรขาดทุน
revenue account

บัญชีกำไรขาดทุน
temporary account

บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร
profit and loss appropriation account

บัญชีคุมยอด
control account

บัญชีงบดุล
balance sheet account

บัญชีจริง
real account

บัญชีจัดสรร
appropriation account

บัญชีจ่ายค่าจ้าง
wages account

บัญชีต้นทุนรวม
absorption costing

บัญชีตรงข้าม
contra accounts

บัญชีทุน
capital account

บัญชีปรับมูลค่า
offset account

บัญชีปรับมูลค่า
valuation account

บัญชีพัก
suspense account

บัญชีย่อย
subsidiary accounts

บัญชีระหว่างโอน
clearing accounts

บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า
account sales

บัญชีรูปตัว “ที”
T- account

บัญชีส่วนบุคคล
personal account

บัญชีสาขา
branch accounts

บัญชีสาขา
detail account

บัตรเงินฝาก
certificate of deposit

บันทึกงานตรวจสอบบัญชี
audit memorandum

บันทึกทางการบัญชี
accounting records

ใบเสร็จรับเงิน
receipt

ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร
bank statement

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
bank statement

ใบแจ้งยอดประจำเดือน
monthly statement

ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้
debit note

ใบกำกับสินค้า
invoice

ใบกำกับสินค้า
sales invoice

ใบตราส่งสินค้า
bill of lading

ใบลงเวลาทำงาน
job sheet

ใบสั่งงาน
job card

ใบสำคัญ
voucher

ใบสำคัญรายวันทั่วไป
journal voucher

ปลายปีปฏิทิน
year-end

ปันส่วน, แบ่งส่วน
allocate

ปีงบประมาณ
budget period

ปีที่ใช้เป็นปีฐาน
base period,

ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี
audit year

เป็นอิสระ
independent

ผลต่าง
variance

ผลต่างในปริมาณการผลิต
volume variance

ผลต่างของกำลังการผลิต
capacity variance

ผลต่างค่าแรง
labor variance

ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhad variance

ผลต่างจากราคา
price variance

ผลต่างที่ไม่พอใจ
unfavorable variance

ผลต่างที่น่าพอใจ
favorable variance

ผลต่างอัตราค่าแรง
wage rate variance

ผลที่ต่างจากงบประมาณ
budget variance

ผลิตผลพลอยได้
by product

ผลิตภัณฑ์
product

ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ
defective product

ผังแสดงจุดคุ้มทุน
break-even chart

ผังบัญชี
chart of accounts

แผนกการตรวจสอบบัญชี
audit plan

แผนภูมิสายการทำงาน
flowchart

ผู้ควบคุมบัญชี
controller, comptroller

ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditor

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
certified internal auditor

ผู้ถือหุ้น
shareholder

ผู้ประกอบการ
entrepreneur

ผู้ฝากขาย
consignor

ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ
deposit-taker

ผู้รับฝากขาย
consignee

ผู้รับสัมปทาน
franchisee

ผู้สอบบัญชีคนก่อน
predecessor auditor

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
certified public accountant (CPA)

ผู้หัดใหม่, มือใหม่
youngling

พนักงานบัญชี
bookkeeper

พ่อค้า
seller

พ่อค้า
vendor

พันธบัตร
bond, debenture

พันธบัตรแปลงสภาพ
convertible bond

พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured bond

พิสูจน์ติดตาม
trace

พิสูจน์ยืนยัน
verify

เพิ่มค่า
write up

แฟ้มถาวร
permanent file

แฟ้มปัจจุบัน
current file

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543
Accounting Act.B.E.2543(2000)

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547
Accounting Professional Act.B.E 2547(2004)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
income tax

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
deferred income tax

ภาษีขาย
output tax

ภาษีซื้อ
input tax

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
value added tax

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
special business tax

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
withholding tax

มรรยาทของผู้สอบบัญชี
professional Ethics-Auditor

มาตรฐาน
standard

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
audit standard

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
auditing standards

มาตรฐานการบัญชี
accounting standard

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
generally accepted accounting standard

มีเงื่อนไข
qualified

มูลค่า
value

มูลค่าเพิ่ม
added value

มูลค่าเพิ่ม
value added

มูลค่าเศษซาก
scrap value

มูลค่าการชำระบัญชี
liquidation value

มูลค่าตามบัญชี
book value

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
book value per share

มูลค่าที่กำหนด
stated value

มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว
face value

มูลค่าปัจจุบัน
present value PV.

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
net present value

มูลค่ายุติธรรม
fair value

มูลค่าราคาตลาด
market value

มูลค่าราคาประเมิน
appraised value

มูลค่าราคาปัจจุบัน
present value

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
net realizable value

ไม่มีสิทธิ์
without rights

ยอดคงเหลือ
balance

ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
bank balance

ยอดดุลเครดิต
credit balance

ยอดดุลเดบิต
debit balance

ยอดดุลในบัญชี
account balance

ยอดยกไป
carry forward

ยอดยกมา
bring forward

ยอดยกมา
brought forward

ยอดยกมา
historical

ยานพาหนะ
vehicle

รหัสไปรษณีย์
zip code

รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี
fiscal year

รอบระยะเวลางบประมาณ
budget period

รอบระยะเวลาบัญชี
accounting period

รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ
audit period

ระบบในสำคัญจ่าย
voucher system

ระบบการควบคุมภายใน
internal control system

ระบบบัญชี
accounting system

ระบบบัญชีเดี่ยว
single-entry system

ระบบบัญชีคู่
double-entry system

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
management information system (MIS)

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
accounting Information system

ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย
average collection period

ระยะเวลาคืนทุน
payback period

ระยะเวลารอรับชำระหนี้
collection period

รัฐวิสาหกิจ
state enterprise

ราคาขาย
sales value

ราคาขายปลีก
retail price

ราคาคงเหลือ
residual value

ราคาต้นทุนในปัจจุบัน
current cost

ราคาตลาด
market price

ราคาตลาดยุติธรรม
fair market value

ราคาต่อหน่วย
unit price

ราคาตามบัญชียกมา
gross book value

ราคาตามบัญชีสุทธิ
net book value

ราคาตามมูลค่า
at par

ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
moving average

ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์
par value

ราคาทุนเดิม
historical cost

ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า
lower of cost or market

ราคามาตรฐาน
standard price

ราคามูลค่าซาก
scrap value

ราคายุติธรรม
fair price

ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์
free on Board F.O.B.

ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า
free on board (F.O.B.)

ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง
cost and freight (C;F)

ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
cost, insurance and freight (C.I.F.)

รายได้
income

รายได้
revenue

รายได้
revenue income

รายได้ค้างรับ
accrued income

รายได้ที่เกิดขึ้น
realized revenue

รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น
unrealized revenue

รายได้รอการตัดบัญชี
unearned revenue

รายได้รอการรับรู้รายได้
deferred income

รายได้รอดการตัดบัญชี
deferred revenue

รายได้ส่วนเพิ่ม
incremental revenue

รายได้อื่น
other income

รายการ
transaction

รายการเทียบเท่าเงินสด
cash equivalent

รายการทางธุรกิจ
business transaction

รายการทางบัญชี
accounting transaction

รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน
non-monetary items

รายการปรับปรุง
adjusted entry

รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี
audit adjustment

รายการปิดบัญชี
closing entry

รายการพิเศษ
extraordinary item

รายงานเงินฝากธนาคาร
bank report

รายงานการตรวจสอบบัญชี
audit report

รายงานของผู้สอบบัญชี
auditor’s report

รายงานตรวจสอบบัญชี
audit opinion

รายงานประจำปี
annual report

รายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข
qualified auditor’s report

รายจ่าย
expenditure

รายจ่ายการลงทุน
capital expenditure

รายจ่ายฝ่ายรายได้
revenue expenditure

รายจ่ายรอการตัดบัญชี
deferred charge

รายละเอียดประกอบ
supplementary statement

ลดค่า
write down

ลดลง
subsidize

ล้าสมัย
obsolete

ลิขสิทธิ์
copyright

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
letter of credit L/C

เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน
standby letter of credit

เล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน
unused letter of credit

ลูกหนี้
debtor

ลูกหนี้
receivable

ลูกหนี้การค้า
account receivable

ลูกหนี้จากการขายลด
account receivable discounted

ลูกหนี้ตั๋วเงิน
bill receivable

ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
note receivable

ลูกหนี้รอตัดบัญชี
deferred debt

วกเวียนไปมา
zigzag

วงเงินสดย่อย
imprest cash

วงจร
network

วงจรบัญชี
accounting cycle

วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน
operating cycle

วัตถุดิบ
material

วัตถุดิบ
raw material

วัตถุทางตรง
direct material

วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์
account day

วัสดุ
supply

วัสดุโรงงาน
factory agenda

วัสดุทางอ้อม
indirect material

วาระการประชุม
agenda

วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา
completed contract method

วิธีเส้นตรง
straight-line method

วิธีกองทุนจม
sinking fund method

วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง
batch costing

วิธีการตรวจสอบบัญชี
auditing procedure

วิธีการบัญชี
accounting procedure

วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง
installment method of accounting

วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
periodic inventory method

วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง
perpetual inventory method

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
of depreciation

วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้
productive output method

วิธีชั่วโมงทำงาน
service-hours method

วิธีต้นทุนงานสั่งทำ
job order costing

วิธีนับผลรวมจำนวนปี
sum of the years digits method

วิธียอดลดลง
declining balance method

วิธีราคาทุน
cost method

วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น
gross profit method

วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
percentage of completion method

เศษซาก
scrap

ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม
indirect cost centre

สิทธิการเช่า
leasehold

สมการบัญชี
accounting equation

สมมติฐาน
assumption

สมุดเงินสด
cash journal

สมุดเงินสดย่อย
peety cash book

สมุดแยกประเภทย่อย
subsidiary ledger

สมุดบัญชี
book of account

สมุดบัญชีเงินสด
cash book

สมุดบัญชีเงินสด
cash book C.B.

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
general ledger

สมุดบัญชีรายวัน
journal

สมุดบัญชีรายวันทั่วไป
general journal

สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี
audit notebook

สมุดบันทึกรายวันส่งคืน
purchases return book

สมุดรายวัน
day book

See also  วิธียื่นแบบภ.พ.30 กรณีมีภาษีซื้อ ไม่มีภาษีขาย (ชำระภาษีไว้เกิน เครดิตภาษีไว้เดือนหน้า) | ภพ 30 คือ | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

สมุดรายวันเงินสดจ่าย
cash disbursement journal

สมุดรายวันเงินสดรับ
cash receipts journal

สมุดรายวันขั้นต้น
book of orginal entry,

สมุดรายวันขาย
sales day book

สมุดรายวันขาย
sales journal

สมุดรายวันซื้อ
bought day book

สมุดรายวันซื้อเชื่อ
purchases day book

สลักหลัง
endorse

สลักหลัง
indorse

ส่วนเกิน
surplus

ส่วนเกินจากการประเมินราคา
appraisal surplus

ส่วนเกินทุน
capital surplus

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
premium on share

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
bond premium

ส่วนเพิ่ม
differential

ส่วนเพิ่ม
incremental

ส่วนเพิ่มจากต้นทุน
mark on

ส่วนเพิ่มจากราคาขาย
mark up

ส่วนของผู้ถือหุ้น
shareholders’ equity

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ
owners’ equity

ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้
bond discount

ส่วนที่ลดราคา
markdown

ส่วนลด
discount

ส่วนลดเงินสด
cash discount

ส่วนลดการค้า
trade discount

ส่วนลดจ่าย
sales discount

ส่วนลดธนาคาร
bank discount

ส่วนลดรับ
discount received

ส่วนลดรับ
purchase discount

สะสม
accumulate

สัญญา
contract

สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
forward exchange contract

สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า
forward contract

สัญญาระยะยาว
long-term contract

สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
forward rate agreement

สัปทาน
franchise

สาขา
branch

สาขาย่อย
subsidiary

สาระสำคัญ
materiality

สำรอง
reserve

สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
currency option

สิทธิบัตร
patent

สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก
packing credit

สินค้า
goods

สินค้าคงเหลือ
inventory

สินค้าฝากขาย
goods on consignment

สินค้าระหว่างผลิต
goods in process

สินค้ารับคืน
sales return

สินค้าส่งคืน
purchases return

สินค้าสำเร็จรูป
finished goods

สินทรัพย์จากการลงทุน
capital asset

สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน
tangible fixed asset

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
intanbible asset

สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด
limited – life asset

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
contingent asset

สินทรัพย์หมุนเวียน
current asset

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว
quick asset

สินทรัพย์อื่น
other assets,

หน่วยงานการบัญชี
accounting unit

หน่วยงานทางการบัญชี
accounting entity

หนังสือบริคณห์สนธิ
memorandum of association

หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
letter of undertaking

หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร
bank confirmation

หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน
letter of comfort

หน้าบัญชี
folio

หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี)
long-term debt

หนี้สงสัยจะสูญ
doubtful accouhts

หนี้สิน
liability

หนี้สินโดยประมาณ
estimated liability

หนี้สินค้างจ่าย
accured liability

หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล
liability dividend

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
contingent liability

หนี้สินระยะยาว
long-term liability

หนี้สินระยะสั้น
short-term liability

หนี้สินหมุนเวียน
current liability

หนี้สินอื่น
other liability

หนี้สูญ
bad debt

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
footnotes to financial statement

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
notes to financial statement

หลักการเกิดขึ้นของรายได้
revenue realization principle

หลักการบัญชี
principles of accounting

หลักการบัญชีเบื้องต้น
basic principle of accounting

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
generally accepted accounting principles

หลักความระมัดระวัง
conservatism

หลักฐาน
evidence

หลักฐาน
instrument

หลักฐานการบัญชี
accounting evidence

หลักฐานจากการสอบบัญชี
audit evidence

หลักทรัพย์
security

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
marketable security

หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต
authorized security

หลักทรัพย์จดทะเบียน
listed security

หลักทรัพย์ทางกฎหมาย
legal mortgage

หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน
land mortgage

หลักราคาทุนเดิม
historical cost principle

ห้างหุ้นส่วน
partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
limited partnership

หุ้น
bond

หุ้น
share

หุ้นกู้
debenture stock

หุ้นกู้ที่มีประกัน
guaranteed bond

หุ้นทุน
stock

หุ้นทุนจดทะเบียน
authorized capital stock

หุ้นทุนที่ได้รับคืน
treasury shares

หุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
unissued capital shares

หุ้นบุริมสิทธิ
preferred stock

หุ้นปันผล
stock dividend

หุ้นส่วน
partner

หุ้นสามัญ
common stock

อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน
estate

อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง
effective rate (of interest)

อัตราแลกเปลี่ยน
exchange rate

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
flexible exchange rate

อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า
account receivable turnover

อัตราการซื้อขายล่วงหน้า
forward rate

อัตราการหมุนของสินค้า
inventory turnover

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
asset turnover

อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย
time-interest-earned

อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
composite depreciation rate

อัตราค่าแรงรายวัน
day rate

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า
predetermined overhead rate

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด
prime rate

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
prime rate

อัตราผลตอบแทน
rate of return

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
return on common equity

อัตราส่วน
ratio

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว
quick ratio

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
current ratio

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
quick ratio

อัตราส่วนของกำลังการผลิต
capacity ratio

อัตราส่วนสภาพคล่อง
liquidity ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
debt ratio

อากรแสตมป์
stamp duty

อาคาร
building, plant

อาชีพบัญชี, งานบัญชี
accountancy

อายุการใช้งาน
useful life

เอกสารการจัดทำงบประมาณ
budget document

เอกสารจากแหล่งภายนอก
external document

เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน
financial expense

เอกสารสำหรับสินเชื่อ
documentary credit

อำนาจซื้อ
purchasing power

อุปกรณ์
equipment

 

ศัพท์บัญชี

Cash Psyments Journal = สมุดรายวัน จ่ายเงินสด

Acceptance Sampling = การยอมรับการสุ่มตัวอย่าง

Accounts Payable Ledger = สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้

Accounts Receivable Ledger = สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้

Activity Ratio = วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

Assets = สินทรัพย์

Average Collection Period = ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ย

Average Cost = ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

Average Rate of Return = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

Basic Earning Power Ratio = อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์

Benefit = ผลตอบแทนของโครงการ , ประโยชน์ที่ได้รับ

Benchmarking = การเทียบสมรรถนะ

Capital = ทุน

Capital Budgets = งบประมานการลงทุน

Cash Budgets งบประมานกระแสเงินสด

Contribution Margin กำไรส่วนเกิน

Controlling Accounts บัญชีคุมยอด

Cost ทุน

Cost of Goods Sale ต้นทุนสินค้าที่ขาย

Credit บันทึกบัญชีด้านเครดิต

Current Assets สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Liabilities หนี้สินหมุนเวียน

Current Ratio อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

Debt Ratio อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

Expenses ค่าใช้จ่าย

Factory Supplies วัสดุโรงงงาน

Financial Statement งบการเงิน

Finished Goods สินค้าสำเร็จรูป

Fixed Assets สินทรัพย์ถาวร

Freight Cost ค่าใช้จ่ายขนส่งเรือ /เครื่องบิน

General Ledger สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

Goods In Process สินค้าที่อยู่ช่วงการผลิต

Income Tax ภาษีรายได้ หรือภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด)

Internal Rate of Return วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

Inventory Management การจัดการสินค้าคงเหลือ

Inventory Turnover อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์คงเหลือ

Investment Project Analysis การวิเคราะห์โครงการลงทุน

Liabilities หนี้สิน

Liquidity Ratio วิเคราะห์สภาพคล่อง

Net Present Value วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

Net Cash Flow กระแสเงินสดสุทธิ

Net Present Value มูลค่าปัจจุบัน

Net Profit กำไรสุทธิ

Non – Current Liabilities หนี้สินระยะยาว

Operating Budgets งบประมาณดำเนินงาน

Operating Expenses ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Overhead Cost ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

Partners’ Equity

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน

Price Index การพยากรณ์ทางการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละของยอดขาย

Profitability Ratios การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

Raw Materials วัตถุดิบ

Return on Equity อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ

Revenue or Sales รายได้หรือยอดขาย

Revenues รายได้

Sale Journal สมุดรายวันขาย

Scenario สถานการณ์สมมติ

Scrap value มูลค่าเศษซาก

Shareoholders’Equity  ส่วนของผู้ถือหุ้น

Special Journal สมุดรายวันเฉพาะ

Straight – line Depreciation ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

Subsidiary Ledger สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย

Tax Expenses ภาษีจ่าย

Tines Interest Earned
อัตราส่วนกำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย

จดจัดตั้งนิติบุคคล

 ไทย
 อังกฤษ
 หมายเหตุ

 หนังสือรับรอง
 Certified document/letter
 ค่าธรรมเนียมคัด 200 บาท

 หนังสือบริคณห์สนธิ
 Memorandum of Association

 ข้อบังคับของบริษัท
 Articles of Association

 ผู้เริ่มก่อการ
 Promotor,Founder,Person who start up the company

 มติพิเศษ
 Special Resolution

การประชุมตั้งบริษัท
Statutory meeting

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Corporate income tax

บุคคลธรรมดา
Natural person

ผู้มอบอำนาจ กับผู้รับมอบอำนาจ
Grantor/Grantee หรือ Principal/ Agent

 หนังสือมอบอำนาจ
 Power of Attorney

เอกสารทั่วไป

 ไทย
 อังกฤษ
 หมายเหตุ

 การเสนองาน
We are pleased to offer our quotation for your consideration as indicated below:Thank you for your inquiry, we are looking forward to serving you.

Best Regards,

การจ่ายเงิน : ตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
การับประกัน : 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน
การยืนราคา : 30 วัน นับจากวันเสนอราคา
กำหนดส่งมอบงาน : 7 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
Payment : According to employment contract
Warranty: One year after work completion and accepted
Quoted price duration: 30 days after quotation date
Completed work delivery: 7 days after receiving purchase order

 ข้อบังคับของบริษัท
 Articles of Association

 ผู้เริ่มก่อการ
 Promotor,Founder,Person who start up the company

 มติพิเศษ
 Special Resolution

การประชุมตั้งบริษัท
Statutory meeting

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Corporate income tax

บุคคลธรรมดา
Natural person

ผู้มอบอำนาจ กับผู้รับมอบอำนาจ
Grantor/Grantee หรือ Principal/ Agent

 กระดาษบันทึกช่วยจำ
 memo sheet

 กลยุทธ์หลายตรายี่ห้อ
 Multi Beand

 นโยบายราคาเดียว
 One Price Policy

 ส่วนลดเงินสด
 Cash Discount

ส่วนลดการค้า
Trade Discount

 ใบส่งของ
 invoice

 โลกาภิวัตน์
 globalization

ศัพท์ธุรกิจ

1. Absorption

การรวมธุรกิจเล็กเข้าด้วยกันกับธุรกิจใหญ่

2. Accountability

1) สภาพที่บุคคลหนึ่งสามารถที่จะกระทำงานที่เขามีสิทธิ

อำนาจที่จำเป็น โดยเขาเป็นผู้รับผิดชอบผลการกระทำนั้น ๆ

2) กระบวนการรายงานตามสายบังคับบัญชาถึงผลงานของกลุ่ม

ทำงาน หรือหน่วยงานที่ย่อยกว่า

3. Achievement

การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

4. Acquisition

การขยายกิจการแบบเข้าไปซื้อ

5. Added valve

การเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการจากกระบวนการผลิตหรือ

การกระจาย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังแรงงาน

เปลี่ยนแปลงวัตถุให้มีมูลค่าสูงขึ้น บางครั้งวัดด้วยส่วนต่าง

ระหว่างรายได้ จากการขายและรายจ่ายของการลงทุนค่า

วัตถุดิบและค่าแรง

6. Agent

ตัวแทน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน

ในการซื้อหรือขายหรือในการทำสัญญา

7. Allocation

1) การแบ่งทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายกิจกรรมแต่ละอย่างของ

แผนกต่าง ๆในองค์กร

2) จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร

8. Annotation

บันทึกซึ่งใช้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือวิจารณ์ เสนอแนะหรืออธิบาย

เอกสารที่ส่งมาก่อนหน้านี้แล้ว

9. Annual report

รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจ

ประจำปีจากผู้อำนวยการบริษัทถึงผู้ถือหุ้น

10. Aptitude test

การทดสอบความถนัด การทดสอบเพื่อค้นหาความเหมาะสม

ในการทำงานเฉพาะอย่างของคน หน่วยงานบางงานใช้การ

ทดสอบนี้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน

11. Arbitrage

การหากำไรจากส่วนต่างของราคาของหลักทรัพย์ เงินตราหรือ

สินค้าในตลาดต่างกัน โดยสั่งซื้อในตลาดที่ราคาต่ำกว่าและส่ง

ขายในราคาที่สูงกว่า

12. Attrition

1) การลดจำนวนพนักงาน อันเนื่องมาจากการลาออก

ปลดออก ปลดเกษียณ โยกย้าย

2) การบีบให้พนักงานที่ไม่เป็นที่ต้องการลาออก โดยการ

วิจารณ์ ใช้การกดดันอย่างสม่ำเสมอ

13. Authority

1) อำนาจตามกฎหมายซึ่งผูกติดอยู่กับฐานะตำแหน่งลำดับชั้น

2) การให้สิทธิอำนาจโดยองค์กรและการยอมรับโดยพนักงาน

ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดสามารถที่จะออกคำสั่งตัดสินใจ

และบังคับบัญชาลูกน้อง

3) (authorities) ศูนย์เอกสารทางการซึ่งธนาคารรับรองและ

เชื่อถือ

14. Behavioral approach

ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ

15. Benefit (in kind)

1) ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจาก

เงินเดือนหรือค่าจ้าง (fringe benefit)

2) ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการตกลงใจซื้อขาย

สินค้าใด สินค้าหนึ่ง เช่น การแจกแถม ให้สิทธิต่าง ๆ

ในการซื้อสินค้า

16. Black Market

ตลาดมืด การซื้อขายสินค้านอกตลาดที่ควบคุมโดยรัฐบาล

ไม่ว่าเป็นการควบคุมราคาหรือควบคุมปริมาณ (การปันส่วน)

17. Blacklist

บัญชีดำ รายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดี

เสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย

18. Blue-collar workers

คนงานที่ทำงานในกระบวนการผลิตโดยตรง เช่น คนงาน

โรงงาน ซึ่งต่างกับ white-collar workers ซึ่งทำงานใน

สำนักงาน

19. Bond

พันธบัตรหรือเอกสารที่ผู้ลงนามรับรองว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ถือ

ตามระยะเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ที่ออก

เอกสารนี้คือ รัฐบาล ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และบริษัท

20. Bonus

การให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนักงานประจำงวดหกเดือน

หรือ 1 ปี โดยพิจารณาจากผลงานของพนักงานและกำไร

ขององค์กร บางแห่งก็มีการประกันล่วงหน้าว่า จะให้โบนัส

ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ การให้โบนัส เป็นการให้แรงจูงใจผู้ทำงาน

ที่สำคัญวิธีหนึ่ง แต่ก็มีข้อควรคำนึงอยู่บ้างว่า ไม่ควรให้สูง

จนบิดเบือนโครงสร้าง เงินเดือนหรือทำให้ผู้บริหารที่ต้อง

การโบนัสมาก ๆ มุ่งแต่การหากำไรระยะสั้น โดยคำนึงถึงผล

ประโยชน์ระยะยาวขององค์กร น้อยกว่าที่ควรเป็น

21. Bottom up

ระบบการบริหารจัดการแบบให้คนงานจากข้างล่างสุดมี

ส่วนในการเสนอแนะว่าปรับปรุงงานอย่างไร แทนที่จะให้

ผู้บริหารเป็น ผู้สั่งจากบนลงล่าง (to down) แบบเก่าวิธีนี้มัก

ให้ผลดี เพราะคนงานจะเชื่อและอยากทำสิ่งที่ตัวเขาเองเสนอ

มากกว่าสิ่งที่เขาถูกสั่ง เป็นวิธีการที่ญี่ปุ่นใช้มากอย่างได้ผล

และกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น แต่ผู้บริหารมักเคยชิน

กับวิธีการเก่าและไม่ยอมรับอย่างแท้จริง

22. Brainstorming

กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิธีการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม

ให้แนวทางต่าง ๆ ให้มากที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้น ความคิด

ต่าง ๆ จะจดบันทึกไว้และนำมาประเมินคุณค่าภายหลัง

23. Budget

งบประมาณ ประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรหรือ

ประเทศสำหรับช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เช่น งบประมาณปีถัดไป

24. Budgetary control

ระบบบริหารธุรกิจที่ใช้การตั้งงบประมาณรายได้รายจ่าย

สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆหลังจากนั้นจึงเอารายได้

รายจ่ายจากการดำเนินงานจริง ๆ มาเปรียบเทียบกับการ

คาดการณ์ดังกล่าว

25. Business administration

สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม, การชี้นำหรือการ

บริหารจัดการขององค์กรทางธุรกิจ

26. Business cycle

วัฏจักรหรือวงจรทางธุรกิจ ช่วงที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระหว่าง

ช่วงธุรกิจที่เฟื่องฟูกับซบเซา

27. Business plan

แผนธุรกิจ แผนที่เตรียมโดยผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเสนอต่อ

ผู้ลงทุน โดยการอธิบายแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ และข้อมูล

เบื้องต้นในเรื่องการตลาด การหาทุน และการดำเนินการเพื่อชี้

ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นโครงการที่น่าสนใจที่จะลงทุน

28. Capital budgeting

การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต

29. Capitalism

ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชน

หรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่าย

เพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยการแข่งขันกันในตลาดเสรี

30. Cash flow

กระแสเงินสด

1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัท

เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน

2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด

31. Certification

การรับรองเอกสารทางการ เช่น การจบหลักสูตรการศึกษา

อบรมหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

32. Chairman

ประธานกรรมการบริหารขององค์กร ผู้ดูแลฝ่ายบริหารใน

นามของผู้ถือหุ้น ในสมัยก่อนไม่ได้มีการแยกกันอย่าง

เด็ดขาดระหว่างประธานกรรมการบริหารกับกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ (chief executive officer) แต่การบริหารสมัย

ใหม่มีการแยกกันอย่างเด่นชัดมากขึ้น โดยประธานกรรมการ

บริหารเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารงานของกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

33. Coaching

การพัฒนาคุณภาพและทักษะของคนในองค์กรให้ทำงาน

ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น มีความหมายมากกว่าการฝึกอบรม

ธรรมดา คือเหมือนกับการติวเข้มหรือฝึกฝนอย่างเข้มงวด

เพื่อหวังผลเลิศ

34. Commerce

พาณิชยกรรม การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิด

ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออกการธนาคาร

See also  น้องโปรแกรม พาไปซื้อของเล่นที่ร้านน้องเจตุ๊กตา จ.อยุธยา | ซื้อ โปรแกรม

และการประกันภัย

35. Committee

คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งมา เพื่อพิจารณาและ

รายงานต่างๆ

36. Compromise

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง โดย

การหาทางออกแบบประนีประนอมที่อย่างน้อยให้ความ

พอใจแก่คู่กรณีบางส่วน

37. Consumption

การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความ

ต้องการของคน

38. Contract

1) สัญญาตามกฎหมาย

2) สัญญาระหว่างคน 2 คนขึ้นไปที่จะทำหรือไม่ทำ

อย่างหนึ่งอย่างใด

39. Credit

1) การให้บุคคลมีสิทธิชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าแล้ว

ระยะเวลาหนึ่ง

2) ศัพท์ทางบัญชี หมายถึง รายการที่ได้รับการชำระเงิน

3) การที่ธนาคารให้วงเงินที่จะจ่ายให้แก่บุคคลจำนวนหนึ่ง

40. Deal

การตกลงทางธุรกิจ

41. Deflation

เงินฝืด การที่ระดับราคาของสินค้าโดยทั่วไปหรือปริมาณเงิน

หมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยลดลง ตรงข้ามกับคำว่าinflation

ราคาเฟ้อ หรือเงินเฟ้อ บางครั้งระดับราคาอาจไม่ได้ลดลงก็ได้

แต่การเติบโตของเศรษฐกิจช้าลง เพราะมีปริมาณเงินหมุนเวียน

และการจับจ่ายใช้สอยลดลง

42. Demand

อุปสงค์ ความต้องการสินค้าในปริมาณต่าง ๆ ตามแต่ราคาของ

สินค้านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

43. Depression

ช่วงที่ธุรกิจตกต่ำติดต่อกัน ซึ่งแสดงออกในรูปของการที่สินค้า

ขายไม่ออก และคนว่างงานกันมาก

44. Discharge

ปลดคนงานออกเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

45. Dividend

เงินปันผลกำไรของบริษัทส่วนที่นำมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวด ๆ

46. Enfranchise

ให้สิทธิในการออกเสียง

47. Enterprise

1) บริษัท รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นส่วน กิจการทางธุรกิจต่าง ๆ

2) โครงการการลงทุน

3) ความตั้งใจที่จะริเริ่มอะไรใหม่ ๆ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ

และเสี่ยง

48. Executive

เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการ

ควบคุมดูแลการทำงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

49. Feedback

1) ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการทำงาน เพื่อประกอบการตัด

สินใจในอนาคต รวมทั้งเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

2) การป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขหรือ

ควบคุม

50. Franchise

การที่องค์การหนึ่งให้สิทธิผู้อื่นเป็นผู้ขายสินค้าหรือ

บริการในท้องที่หนึ่งเพื่อผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียม

หรือการแบ่งปันผลกำไรกัน

51. Funding

1) การหาทุนมาดำเนินงาน

2) การเปลี่ยนจากหนี้สินระยะสั้นเป็นระยะยาว

52. Gross domestic product

(GDP)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ-มูลค่าสินค้าและบริการ

ของประเทศที่ผลิตโดยผู้ประกอบการภายในประเทศ ไม่รวม

รายได้สุทธิจากต่างประเทศ

53. Growth rate

อัตราเจริญเติบโต หรือการเพิ่มของผลผลิตในระบบ

เศรษฐกิจมักจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่ผ่านมา

54. Human skill

ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

55. Ideology

อุดมการณ์ ระบบความเชื่อที่ครอบงำค่านิยมคนกลุ่มใหญ่ ในสังคม

56. Incentives

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจดึงดูดคน เช่น

การให้เงินเดือนสูง สวัสดิการ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ ให้โบนัส ฯลฯ

57. Innovation

1) การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่

2) เป้าหมายสำหรับการพัฒนาองค์กร ซึ่งอาจมีการชี้นำมาจาก

ข้างนอก หรือข้างในองค์กรก็ได้

58. Internal audit

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทโดยทางบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเอง

59. Investment

การลงทุน การนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่ม

60. Job description

การอธิบายตำแหน่งอย่างละเอียดว่า งานนั้น ๆ ต้องการคน

มีความสามารถอย่างไร สำหรับทำอะไร

61. Joint venture

การลงทุนร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป

62. Layoff

การเลิกจ้างงาน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดปริมาณการผลิต

63. Leader

ผู้นำ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความคิด, บุคลิกที่มีอำนาจ และ

ปัจจัยอื่น ๆ จนสามารถนำทางและควบคุมทัศนะคติ และการกระทำ

ของคนอื่น ๆ ได้

64. Leasing

วิธีการได้ทรัพย์สินหรือสิ่งของมาใช้โดยไม่ต้องซื้อ หากเป็นการ

เช่าโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ

65. Liquidity

สภาพคล่อง สภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ

มีเงินสดหมุนเวียนพอจ่ายให้กับผู้มาถอนเงินทวงหนี้ได้

66. Loyalty

ความจงรักภักดีที่คนมีต่อกลุ่มและเป้าหมายของกลุ่ม

67. Management

การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการวางแผน การอำนวยการ

และการควบคุมคนทำงาน และสภาพแวดล้อม

68. Market value

ราคาปัจจุบันที่สินค้าหนึ่งสินค้าใดสามารถขายได้ในตลาด

69. Mass production

การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อ

ประสิทธิภาพหรือความประหยัด

70. Merger

การที่บริษัทมากกว่า 2 แห่ง รวมเป็นบริษัทเดียวกัน

71. Motion

ข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ลงมติ

72. Negotiation

การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เรื่องเงื่อนไขการ

ทำงาน ค่าจ้างและอื่น ๆ

73. Norm

บรรทัดฐานของกลุ่ม ซึ่งคาดหมายให้สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม

74. Organization

องค์กร เครื่องมือที่จะทำให้กลุ่มหรือทีมทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุ

เป้าหมายบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่างคน

ต่างทำ หน่วยพื้นฐานขององค์กร คือบทบาท (role)ของคนใน

องค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรยังคงอยู่ได้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวสมาชิกหลายครั้งก็ตาม

75. Overtime

การทำงานล่วงเวลา คือทำงานนอกเหนือไปจากเวลาทำงาน

ตามปกติ ซึ่งนายต้องจ่ายค่าจ้างให้มากกว่าอัตราปกติ

76. Participation

การมีส่วนร่วมทางจิตใจและอารมณ์ของคนในสถานการณ์กลุ่ม

ซึ่งจะส่งเสริมให้เขามีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนทำให้เป้าหมาย

ของกลุ่มบรรลุผล

77. Partnership

การเป็นหุ้นส่วนกันทางกฎหมายของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำ

ธุรกิจโดยเสี่ยงร่วมกันและแบ่งปันผลกำไรกัน

78. Patent

กรรมสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น ไม่ให้คนอื่นนำ

สิ่งที่เขาคิดได้ไปหาประโยชน์โดยพลการ

79. Procedure

การจัดกระบวนการทำงาน จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง

80. Quotation

การกำหนดราคาและเงื่อนไขในสัญญา ใบแจ้งราคา

81. Rationalization

1) การจัดองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย งานผลิต

2) การประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารที่พัฒนาแล้ว เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ

82. Recruitment

กระบวนการเลือกสรรผู้สมัครงานเข้าดำรงตำแหน่งงานที่ว่าง

ตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งาน การระบุตำแหน่ง

งานการประกาศรับสมัคร หรือส่งแมวมองสืบหาผู้สมัคร การ

ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

83. Reinforcement

กระบวนการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง โดยการ

ให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

84. Resolution

ข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การ

85. Revenue

1) รายได้จากการขายสินค้า ทรัพย์สิน หรือการลงทุน

2) รายได้จากภาษีอากร ฯลฯ

86. Statement

งบการเงินของธุรกิจ งบเงินฝากธนาคารของลูกค้า

87. Strategic planning

การวางแผนสำคัญ ๆ ขององค์กรทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดย

มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายและการจัดสรรการใช้ทรัพยากร

88. SWOT

ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

การวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการท้าทายขององค์กร

เพื่อการวางแผนและการทำการตลาด

89. Synergy

สถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสอง

ขึ้นไป ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผล

ที่ได้มาบวกกัน

90. Takeover

การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น ไม่ว่า

โดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้น

ข้างมาก

91. Technical barriers

มาตรการกีดกันทางการค้า โดยใช้ประเด็นทางเทคนิค เช่น

มาตรฐาน เป็นข้ออ้าง

92. Time management

กฎระเบียบการทำงานและกิจกรรมตามหมายกำหนดการที่

เฉพาะเจาะจง

93. Timework

ระบบการจ่ายค่าจ้างโดยคิดตามชั่วโมงทำงานไม่ได้คิดตาม

ปริมาณผลผลิต

94. Trade deficit

ขาดดุลการค้า สภาพที่มูลค่าสินค้าเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าออก

95. Trade union

สหภาพแรงงาน สมาคมของคนงาน ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองและ

พัฒนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยการต่อรองและติดตาม

ดูแลให้นายจ้างทำตามสัญญาที่ตกลงกัน เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม

ปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น ลดชั่วโมงการทำงานและสิทธิ

ประโยชน์อื่น ๆ

96. Turnover

1) ปริมาณธุรกิจ ยอดขาย

2) อัตราส่วนระหว่างยอดขายกับเงินลงทุนหรือสินค้าในสต๊อก

ในระยะหนึ่งหรือปีหนึ่ง เพื่อดูว่าในระยะดังกล่าวสินค้าที่

ขายไปหมุนได้เป็นกี่เท่าของเงินทุน

3) ร้อยละของคนงานที่ลาออกระหว่างปี

97. Utility

1) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ประโยชน์หรือความพอใจ

ที่ผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้า

2) การให้บริการที่เป็นประโยชน์ เช่น Public utilityการให้

บริการสาธารณะ น้ำประปา ไฟฟ้า

98. Value added

การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ อันเป็นผลมาจากกระบวน

การผลิตหรือจัดจำหน่ายซึ่งรวมทั้งการทำให้สินค้ามีคุณภาพ

หรือดูดีขึ้น (ดู Added value)

99. Welfare function

หน้าที่หลักของการบริหารบุคคล ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบ

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในองค์กร ทั้งในด้านกายภาพ

จิตใจและสังคม เช่น การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่

ทำงาน การให้สิทธิพนักงานลาคลอด การจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็ก

เล็กในที่ทำงาน

100. Zero-based budgetting

วิธีการตั้งงบประมาณแบบเริ่มจากฐานศูนย์ของหน่วยงานรัฐบาล

หรือองค์กรที่ไม่มีจุดประสงค์ในการค้ากำไร โดยการตั้งสมมติฐาน

ว่างบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจากศูนย์

ตอนต้นปีงบประมาณ และกำหนดงบประมาณโดยการวิเคราะห์

ผลงานที่ผ่านมา ต้นทุนและประโยชน์ที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อ

ที่จะหาทางลดทอนหรือยกเลิกโครงการที่ให้ผลตอบแทนน้อย

หรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

101.net profit กำไรสุทธิ

102.financial shortfall ขาดทุน

103.globalization ความเปลี่ยนแปลงที่กระทบถึงกันทั่วโลก

104.a (monetary) loan เงินกู้

105.credit เงินเชื่อ

106.capital เงินทุน

107.inflation เงินเฟ้อ

108.to profit; earn ได้กำไร

109.the SET; Stock Exchange of Thailandตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

110.economic policy นโยบายทางเศรษฐกิจ

111.A Cash Psyments Journal สมุดรายวันจ่ายเงินสด

112.Activity Ratio วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

113.Assets สินทรัพย์

114.Contribution Margin กำไรส่วนเกิน

115.Cost of Goods Sale ต้นทุนขาย

116.Expenses ค่าใช้จ่าย

117.Raw Materials วัตถุดิบ

118.Revenues รายได้

119.Sharoholder Equity ส่วนของผู้ถือหุ้น

120.Tax Expenses ภาษีจ่าย

ศัพท์การตลาด

Society Marketing = การตลาดเพ่อสังคม
Need = ความจำเป็น
Want = ความต้องการ
From Utility = อรรถประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์
Time Utility = อรรถประโยชน์ด้านเวลา
Place Utility = อรรถประโยชน์สถานที่
Ownership Utility = อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ
Information Utility = อรรถประโยชน์ด้านข้อมูล
Culture = กล่องดำ
Motivation = แรงจูงใจ
Product = ผลิตภัณฑ์
Raw materials = วัตถุดิบ
Product Line = สายผลิตภัณฑ์
Product ltem = หน่วยผลิตภัณฑ์
Innovation = นวัตกรรม
Product Life Cycle = วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
Introduction = ขั้นแนะนำ
Growth = เจริญเติบโต
Maturity = ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่
Declin = ขั้นตกต่ำ
Style = สไตล์
Fashion = แฟชั่นฺ
Brand = ตรายี่ห้อ
Brand Name = ชื่อยี่ห้อ
Brand Mark = เครื่องหมายการค้า
Multi Beand = กลยุทธ์หลายตรายี่ห้อง
Package = บรรจุภัณฑ์
Packageing = การบรรจุภัณฑ์
Label = ฉลาก
Price = ราคา
Value = มูลค่า
Fixed Cost = ต้นทุนคงที่
Variable Cost = ต้นทุนผันแปร
One Price Policy = นโยบายราคาเดียว
Cash Discount = ส่วนลดเงินสด
Trade Discount = ส่วนลดการค้า
Middleman = คนกลาง
Merchant Middleman = พ่อค้าคนกลาง

Data Management System = ระบบงานแฟ้มข้อมูลหลัก
Production Order Management = ระบบงานรับคำสั่งผลิต
Master Production Scheduling = ระบบงานวางแผนการผลิตหลัก
Capacity Requirement Planning = ระบบงานวางแผนกำลังการผลิต
Material Requirement Planning = ระบบงานวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
Shop Floor Management = ระบบงานควบคุมการผลิต
Project Contract Management = ระบบงานบริหารโครงการ
Preventive Maintenance System = ระบบงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
Production Cost Analysis System = ระบบงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
Inventory Control System = ระบบงานควบคุมสินค้าคงคลัง
Sale Order System = ระบบงานขาย
Purchase Order System = ระบบงานจัดซื้อ

public relation = ประชาสัมพันธ์
novation = นวัตกรรม
supplier = ผู้จัดส่งวัตถุดิบ
consumer = ผู้บริโภค
branb conpettion= การแข่งขันระหว่างตรายี่ห้อ
marketing Evironment= สภาพแวดล้อมทางการตลาด
economic Evironment = สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
motivapion = แรงจูงใจ
personalipy = บุคลิกภาพ
social Needs = ความต้องการทางสังคม
Informapion Sactors=ปัญจัยด้านข้อมูลข่าวสาร

1.Agent – ตัวแทน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหรือในการทำสัญญา
2.Annual report – รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจประจำปีจากผู้อำนวยการบริษัทถึงผู้ถือหุ้น
3.Arbitrage- การหากำไรจากส่วนต่างของราคาของหลักทรัพย์ เงินตราหรือสินค้าในตลาดต่างกัน โดยสั่งซื้อในตลาดที่ราคาต่ำกว่าและส่งขายในราคาที่สูงกว่า
4.Blacklist – บัญชีดำ รายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดีเสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย
5.Rate of Return – อัตราผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับในรูปแบบต่างๆ จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไรจากส่วนต่างของราคาเมื่อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
6.Registrar – นายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำหน้าที่รับฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ และออกใบหลักทรัพย์
7.Money Market – ตลาดเงิน คือ ตลาดที่มีการระดมเงินทุน และการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1ปี รวมทั้ง การโอนเงิน และการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้น
8.Options – สิทธิที่จะซื้อหรือขายตราสารหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้สิทธินี้ ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
9.Conversion Price – ราคาแปลงสภาพของตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้
10.Corporate Bond – หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด
11.Coupon Payment – การจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือตราสารหนี้ในแต่ละงวด
12.Discount Bond – ตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าพาร์ หรือมูลค่าที่ตราไว้
13.(Par Value)Fed Fund Rate – คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับเงินกู้ระยะสั้น (ระยะเวลา 1 คืน) กับธนาคารอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้
14.Financial Market – ตลาดการเงิน คือ ตลาดที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมกับผู้ที่ต้องการเงิน ถือเป็นแหล่งกลางที่ระดมเงินออมจากผู้ที่มีเงินและจัดสรรเงินทุนแก่ผู้ ประกอบการ
15.Accrued Interest – ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า ดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งจะนับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร
16.Business Risk – ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือความเสี่ยงที่บริษัทอาจเผชิญปัญหาที่ทำให้ บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
17.(economic)inflation – เงินเฟ้อ
18. Stock Exchconference การประชุม
19.salary เงินเดือน
20.overdroxt การเบิกเงินเกินบัญชี
21.agenda ระเบียบวาระการประชุม
22.ange of Thailand – ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
23.Behavioral approach- ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
24.Benefit (in kind) – 1) ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง
25.(fringe benefit)2) ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการตกลงใจซื้อขายสินค้าใด สินค้าหนึ่ง เช่น การแจกแถม ให้สิทธิต่าง ๆในการซื้อสินค้า
26.Black Market – ตลาดมืด การซื้อขายสินค้านอกตลาดที่ควบคุมโดยรัฐบาลไม่ว่าเป็นการควบคุมราคาหรือควบ คุมปริมาณ (การปันส่วน ประเทศไทย )
27.Capital budgeting -การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต
28.Capitalism -ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชน หรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่าย เพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยการแข่งขันกันในตลาดเสรี
29.Cash flow กระแสเงินสด- 1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัท เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน 2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด

[NEW] เว็บบอร์ด PHP เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting CRM ERP Server Programming ถาม-ตอบปัญหา | สมุดรายวันขาย – NATAVIGUIDES

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

1 post • Page 1 of 1

Quote

1 post • Page 1 of 1

↳ Microsoft Office Knowledge & line & Etc

↳ Google For Work Knowledge

↳ IOT – Internet of things

Jump to

Jump to

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests


[자막/ENG] จำกัดค่าขนมต่อวัน ด้วยปฎิทินเก็บเงิน !! Limit snacks per day With money pocket calendar


FB : RYUNTIME
https://www.facebook.com/ryuntime
IG : RYUNTIME
https://www.instagram.com/ryuntime

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

[자막/ENG] จำกัดค่าขนมต่อวัน ด้วยปฎิทินเก็บเงิน !!   Limit snacks per day With money pocket calendar

ร่างทรงเอ๋ หลอกยืมเงินเป็นล้าน แบกภาระดอกเบี้ยแถมที่ 6 ไร่โดนยึด


ร่างทรงเอ๋ หลอกยืมเงินเป็นล้าน แบกภาระดอกเบี้ยแถมที่ 6 ไร่โดนยึด

ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website : http://www.amarintv.com
Facebook : https://www.facebook.com/AMARINTVHD
Twitter : https://twitter.com/amarintvhd
Instagram : https://www.instagram.com/amarintvhd
Youtube : https://www.youtube.com/c/amarintvhd
Dailymotion : https://www.dailymotion.com/amarintvhd
Line : https://lin.ee/w1gOqNl
Tiktok : https://www.tiktok.com/@amarintvhd
ติดต่อโฆษณา 024229191 ต่อ 2505 และ 0922800782
HotNews AmarinTV34

ร่างทรงเอ๋ หลอกยืมเงินเป็นล้าน แบกภาระดอกเบี้ยแถมที่ 6 ไร่โดนยึด

ร่างทรงพญานาคยอมคืนสาวก 4 ล้าน ญาติโผล่ร่ำไห้แฉโดนหลอกขายนาช่วย|ทุบโต๊ะข่าว|09/11/64


ร่างทรงพญานาคยอมคืนสาวก 4 ล้าน ญาติโผล่ร่ำไห้แฉโดนหลอกขายนาช่วย
รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV
เวลาออกอากาศ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 19.0022.30 น.
และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 20.0022.00 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ, คุณธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง, คุณสารวัตร กิจพานิช และคุณกมลพร วรกุล
กล่องดิจิตอล รับชมได้ที่ช่อง 34
ทุบโต๊ะข่าว AmarinTV34

ร่างทรงพญานาคยอมคืนสาวก 4 ล้าน ญาติโผล่ร่ำไห้แฉโดนหลอกขายนาช่วย|ทุบโต๊ะข่าว|09/11/64

บัญชีขั้นต้น – สมุดรายวันเฉพาะ (เนื้อหา \u0026 โจทย์)


วิชาบัญชีขั้นต้น หัวข้อ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภทย่อย
สมุดรายวันเฉพาะ ประกอบด้วย สมุดรายวันซื้อ/ขาย สมุดเงินสดรับ/จ่าย และสมุดรายวันทั่วไป
บัญชีแยกประเภทย่อย คือ บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้รายตัว
บัญชีแยกประเภททั่วไป จะเป็นบัญชีคุมที่แสดงยอดทั้งหมดจากสมุดรายวันเฉพาะ
ในคลิปวีดีโอนี้ จะสรุปเนื้อหาหลักการทั้งหมด และมีโจทย์ให้ฝึกทำด้วยนะครับ
.
เอกสารประกอบการเรียน ดาวน์โหลดได้เลย
Link: https://bit.ly/2YfRc1c
.
Timestamp⏱️
00:00 เนื้อหา
09:40 โจทย์ (สมุดรายวัน \u0026 บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้รายตัว)
21:34 โจทย์ (บัญชีแยกประเภททั่วไป)
.
การติวสรุปครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS)
.
Vee Business Tutor สอนวิชาบัญชี ภาษีและวิชาคำนวณ📘
ติดตามได้ตามช่องทางต่างๆตามนี้เลยจ้า🎉
FB Page: https://bit.ly/3kRt2mI
Tiktok: https://bit.ly/3BKH1AP
Line: https://lin.ee/TZ8DUsy
.
บัญชีขั้นต้น
สมุดรายวันเฉพาะ
elementaryaccounting

บัญชีขั้นต้น - สมุดรายวันเฉพาะ (เนื้อหา \u0026 โจทย์)

ลูกศิษย์สำนักทรง อาการประหลาด \”จับเงินไม่ได้\” หมอปลาท้าเดิมพัน 1 ล้านบาท | ข่าวช่อง8 | 9 พ.ย. 2564


ติดตามความคืบหน้า กรณีที่ผัวมาร้องทุกข์กับสื่อ และหมอปลา ว่า เมียโดนร่างทรงหลอกให้ขายที่นา ได้เงินมากกว่า 5 ล้านบาท ก็โอนให้ร่างทรงหมด อ้างจับเงินแล้วจะป่วย เมื่อวานนี้ หมอปลาก็พาผัวของเธอ บุกไปที่สำนักทรง เพื่อตามให้เธอกลับบ้าน และโอนเงินกลับมาไว้ที่บัญชีคนในครอบครัว ผัวเธอ ได้ทดสอบให้เธอลองจับเงิน 1 พันบาท
ติดตามชมรายการ ข่าวใหญ่ ได้ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 16.25 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ 15.20 น.
📌 รับชม ข่าวช่อง8 กดหมายเลข27 ครบเครื่อง เคียงข้าง ครอบคลุม
📌 หรือรับชมสดทางออนไลน์ได้ที่
🔵 Facebook คลิก bit.ly/2TYQx1r
🔴 Youtube คลิก bit.ly/3zZrts3
ทีมข่าวออนไลน์ช่อง8
https://www.facebook.com/thaich8news
https://twitter.com/thaich8news
http://instagram.com/thaich8news
http://www.thaich8.com

ลูกศิษย์สำนักทรง อาการประหลาด \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สมุดรายวันขาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *