Home » [Update] | สถาบัน สอน ภาษา ญี่ปุ่น – NATAVIGUIDES

[Update] | สถาบัน สอน ภาษา ญี่ปุ่น – NATAVIGUIDES

สถาบัน สอน ภาษา ญี่ปุ่น: คุณกำลังดูกระทู้

 
การเตรียมตัวเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน – 2 ปี
Study Japanese in Japan (Long-term 6 months – 2 Years)

7 ขั้นตอนการสมัคร สำหรับการเรียนเรียนต่อแบบระยะยาว 6 เดือน-2 ปี

        ผู้สมัครจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องการส่งเอกสารการสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4-6 เดือน ทั้งนี้ สถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษาแต่ละเขตจะปิดรับสมัครไม่พร้อมกันโดยส่วนใหญ่เขต คันโต ได้แก่ โตเกียว,จิบะ,ไซตามะ,กุมมะ,ฯลฯ จะปิดรับสมัครก่อนเขตอื่นๆ ประมาณ 1 เดือน ตัวอย่างเช่น

  ▪ ภาคเรียน เมษายน ต้องยื่นใบสมัครภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
  ▪ ภาคเรียน ตุลาคม ต้องยื่นใบสมัครภายในเดือน เมษายน-พฤษภาคม

 

        สถาบันบางแห่งจะเปิดรับสมัครเข้าเรียนภาค มกราคมและกรกฎาคม แต่จะมีอยู่ไม่มากนัก (สามารถเช็ครายละเอียดของแต่ละสถาบบันได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรไมนิจิ) ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสมัครเรียนต่อระยะยาววจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น

 

Choose Institution
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษา 

        เป็นปัจจัยที่สำคัญในการไปเรียนต่อระยะยาว ณ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการเรียนแบบระยะยาวนั้น สถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษาที่ผู้สมัครเลือกจะต้องสถาบันที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้สมัคร เริ่มตั้งแต่เขตหรือเมืองที่ต้องการไปพำนักหรืออาศัยอยู่ ปัจจัยเรื่องค่าครองชีพ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่พื้นฐาน จากนั้นควรเปรียบเทียบหลักสูตร กิจกรรม รวมถึงค่าเล่าเรียน ของแต่ละสถาบันซึ่งบางสถาบันสามารถแบ่งจ่ายได้เป็นรายเทอม หรือบางสถาบันอาจเรียกเก็บเป็นรายปี รวมถึงแต่ละสถาบันมีหอพักไว้บริการนักศึกษาชาติหรือไม่ หรือมีการติดต่อกับหอพักเอกชนข้างนอกให้กับนักศึกษาต่างชาติด้วยหรือไม่ 

        ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ก่อนการตัดสินใจโดยสามารถรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรไมนิจิ

 

Submit Documents
ขั้นตอนที่ 2 การยื่นเอกสารใบสมัคร

        ยื่นเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ในการสมัครกับทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรไมนิจิ เพื่อตรวจเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งไปยังโรงเรียนสอนภาษา และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ควรตรวจเช็คระยะเวลาการเปิดรับสมัคร เพราะในแต่ละเขตจะปิดรับสมัครและปิดรับการยื่นเอกสารแตกต่างกันออกไป

เอกสารสำหรับการเรียนต่อระยะยาว

แบ่งเป็นส่วนของผู้สมัครและผู้ค้ำประกันดังนี้

เอกสารของผู้สมัคร

  ▪ ใบสมัครของสถาบัน (สามารถรับเอกสารการสมัครของแต่ละสถาบันได้ที่ไมนิจิฯ)
  ▪ สำเนาหนังสือเดินทาง Passport
     – สำเนาหน้าที่เคยเดินทางเข้า-ออก ประเทศญี่ปุ่น
  ▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริง แบบ ทร.14/1 (ขอคัดจากอำเภอหรือเขต)
  ▪ เอกสารรับรองการศึกษา
     – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
     – ใบแสดงผลการเรียน(Transcrip)มัธยมศึกษาตอนปลาย
     – ปริญญาบัตร ปริญญาตรี
     – ใบแสดงผลการเรียน(Transcrip)ปริญญาตรี (กรณีศึกษาอยู่)
     – หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษา
     – Transcrip แสดงผลการเรียนจนถึงล่าสุด
  ▪ เอกสารรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)
     – Proficiency Test Certificate /ใบสอบวัดระดับ(กรณีสอบผ่านแล้ว)
     – ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
  ▪ รูปถ่ายขนาด 3cm x 4cm จำนวน 8 รูป(ถ่ายไม่เกิน3เดือน)
  ▪ หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีทำงานอยู่)

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

  ▪ แบบฟอร์มรับรองการเป็นผู้สนับสนุนการเงิน
  ▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริง แบบ ทร.14/1 (ขอคัดจากอำเภอหรือเขต)
  ▪ จดหมายรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร(Certificate of Financial)
  ▪ เอกสารยืนยันรายได้ประจำ
     – หนังสือรับรองรายได้จากที่ทำงานปัจจุบัน
     – แบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภงด.90,91)
  ▪ เอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของธุรกิจ (กรณีมีธุรกิจเป็นของตนเอง)
     – หนังสือรับรองบริษัท/ใบจดทะเบียนการค้า
     – ทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณฑ์สนธิ
     – แบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีล่าสุด (ภงด.50,51)
  ▪ กรณีใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตนเอง
     – จดหมายรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร(Certificate of Financial)
     – หนังสือรับรองรายได้จากสถานที่ทำงานปัจจุบัน
     – ทั้งนี้ เอกสารการสมัครและเอกสารอื่นๆต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

See also  แกล้งกาน KNN #มีกานทำอะไรดี | ทำอะไรดี | Nataviguides

 

Check Documents
ขั้นตอนที่ 3 ส่งเอกสารไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อตรวจสอบเอกสาร

        หลังจากรวบรวมเอกสารต่างได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทางไมนิจิฯ จะเป็นตัวแทนในการส่งเอกสารของผู้สมัครให้กับสถาบันหรือโรงเรียนภาษาที่นักเรียนทำการสมัคร จากนั้นทางโรงเรียนจะทำการตรวจเอกสารทั้งหมดและจัดส่งให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละเขตพื้นที่ตามขั้นตอนต่อไป 

(ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตพื้นที่)

 

Inform Result
ขั้นตอนที่ 4 การแจ้งผลการตอบรับ

        การแจ้งผลตอบรับให้กับผู้สมัคร กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นจะออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักที่เรียกว่าใบ COE หรือ Certificate of Eligibility ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ โดยทางสถาบันหรือโรงเรียนสอนภาษาแต่ละแห่ง จะทำการจัดส่งเอกสารฉบับสำเนาและ Invoice เพื่อชำระค่าเล่าเรียน มายังไมนิจิฯ และหลังจากนั้นไมนิจิฯจะทำการติดต่อผู้สมัครเพื่อรับเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

Transfer Money
ขั้นตอนที่ 5 การชำระค่าเล่าเรียน

        นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนโดยวิธีการโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีของโรงเรียนที่สมัครในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำเอกสารการชำระเงินมอบให้กับไมนิจิฯ และรับใบ Certificate of Eligibility (C.O.E) ฉบับจริง เพื่อไปประกอบเอกสารการขอวีซ่า

 

Apply Visa
ขั้นตอนที่ 6 การยื่นขอวีซ่า

        นักเรียนขอวีซ่าพร้อมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนไปยื่น ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมีเอกสารที่จำเป็นดังต่อไปนี้

  ▪ Passport (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6เดือน และหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2หน้า หากมีเล่มเก่ากรุณานำติดตัวไปด้วย)
  ▪ ใบคำร้องขอวีซ่า (รับได้ที่ไมนิจิ หรือดาวน์โหลดจากทางเว็ปไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
  ▪ รูปถ่าย 2×2 นิ้ว สีขาว-ดำ พื้นหลังสีอ่อนที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  ▪ ใบตอบรับจากทางโรงเรียน (Certificate of Eligibility)ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด
  ▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  ▪ ผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกหากเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหลังจากที่เคยเดินทางไปแล้วกรุณานำเอกสาร แสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังจากที่เคยเดินทาง
  ▪ ไปแล้วกรุณานำเอกสาร ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล หรือใบสำคัญสมรส/ใบสำคัญการหย่าแนบไปพร้อมเอกสารด้วย ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด    ▪ เวลาในการยื่นเอกสารขอวีซ่าสำหรับนักเรียนระยะยาวคือช่วงบ่าย 13:30 น. – 16:00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) เท่านั้น 

        นอกจากนี้สถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ ยื่นคำร้อง กรุณาตรวจสอบวันนัดรับหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในวันนัดฟังผล โดยที่สถานทูตจะคืนหนังสือเดินทางให้อีก 2 วันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13:30 น. – 16:00 น. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทางซึ่งวีซ่าที่ผู้สมัครจะได้รับเป็น Pre-College Visa หรือ College Visa 6 เดือน – 2 ปี ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่นักเรียนสมัคร

See also  คำถามเกี่ยวกับชื่อไทย ชื่อเล่นไทย ตั้งชื่อจีนยังไง @อาจารย์รุ่งระวี|ใบไม้ไต้หวัน 葉子 | ตั้งชื่อร้านเก๋ๆ | Nataviguides

 

Orientation
ขั้นตอนที่ 7 การปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

        หลังจากผ่านขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ทางไมนิจิศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นคบวงจร จะทำการปฐมนิเทศ การเตรียมตัวก่อนเดินทาง รวมทั้งการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ หลังจากเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น การเตรียมเอกสารการทำธุรกรรมต่างๆ อาทิเช่น

  ▪ การทำบัตรต่างด้าว
  ▪ การทำประกันสุขภาพ
  ▪ การเปิดบัญชีธนาคาร
  ▪ การซื้อโทรศัพท์มือถือ

รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ณ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางสำหรับนักเรียนทุกคน

 

[Update] Sunny Every Day: เปรียบเทียบราคาและคอร์สเรียนภาษาญีปุ่นของโรงเรียนต่างๆ | สถาบัน สอน ภาษา ญี่ปุ่น – NATAVIGUIDES

If you interested in Japanese, Archery ,Travel. You are in the right place ^__^


บุกร.ร.สอนภาษาในญี่ปุ่น Ep1: โรงเรียน ARC Academy (Iidabashi) #แนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น


►ฝากกด subscribe และกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือน ด้วยนะคะ Please subscribe for new videos►
【ช่องทางการติดต่อ Contact】
►Line: @ilovejapanese หรือ https://line.me/R/ti/p/%40ilovejapanese
►EMail : info@ilovejapangroup.com
►Page : https://www.facebook.com/ilovejapan.th
►Twitter : https://twitter.com/ILOVEJAPANTH
►Instagram: https://www.instagram.com/ilovejapanth/
● WEB:
Online School ↓
https://www.ilovejapanschool.com
รวมเรื่องราวบทความเกี่ยวกับญี่ปุ่น↓
http://www.ilovejapan.co.th
ภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นพูดไทย สอนญี่ปุ่น ติวญี่ปุ่น ติวภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่สอนในห้องเรียน คนญี่ปุ่นพูดไทย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บุกร.ร.สอนภาษาในญี่ปุ่น Ep1: โรงเรียน ARC Academy (Iidabashi) #แนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น


สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

พาทัวร์โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในซัปโปโร Hokkaido Japanese language Academy


สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Hokkaido Japanese Language Academy สาขา Sapporo จ.ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
สถานีที่อยู่ใกล้ : Nishi 28 chome (เดิน 5 นาที)
📚 หลักสูตรที่เปิดสอน 📚
📌 ภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น (12 เดือน)
ภาคเรียนที่เปิดรับ : เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม
ค่าเล่าเรียน 49,000‬ เยน/เดือน (ประมาณ 13,720‬ บาท)
📌 ภาษาญี่ปุ่นระยะยาว (1 ปี 6 เดือน – 2ปี)
ภาคเรียนที่เปิดรับ : เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม
ค่าเล่าเรียน 600,000 เยน/ปี (ประมาณ 168,000‬ บาท)
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนยังไม่รวมค่าแรกเข้า ค่าสมัคร และค่าหนังสือเรียน
คำนวนจากเรท 100 เยน = 28 บาท
ดูรายละเอียดโรงเรียนเพิ่มเติม
👉 https://jeducation.com/main/hokkaidojla/
สนใจเรียนต่อ ปรึกษาทีมเจ๊เอ๊ดได้เลยนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น Jeducation Jcenter
💻 https://www.jeducation.com

See also  [NEW] ⋆ Abkürzungen der US-Staaten | ตัวย่อสัญชาติ - NATAVIGUIDES

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center
และศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง แนะแนวและดำเนินการสมัครเรียนครบขั้นตอน โดยนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
↓↓↓
ปรึกษาเรื่องเอกสารและสมัครเรียน
📞 026652969, 022583983
LINE : http://bit.ly/linejed
FB : http://bit.ly/jedmsgfacebook

พาทัวร์โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในซัปโปโร  Hokkaido Japanese language Academy

U-Review สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มุ่งเน้นสร้างหลักสูตรเพื่อให้น้องๆที่จบไปมีทักษะภาษาญี่ปุ่น ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย
UReview

ดำเนินงานโดย
ทีมงาน AdmissionPremium.com
สนใจรีวิวคณะสาขา ติดต่อทีมงานได้ที่
Tel : 021021000, 0626162526
Email : AdmissionPremium@gmail.com

U-Review สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย)


ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย)
365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน
ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งพัฒนาชีวิตได้เร็ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 027305622 – 26 ☎️
โทรศัพท์มือถือ: 0819125307, 0899229626📱
Line : @atp.jp
Facebook : ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ
Email: japan.atp@gmail.com 📧
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 📁
https://drive.google.com/file/d/0B6Vc…
📌 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย สอนภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝน พัฒนาทักษะ และสามารถชำระค่าเรียนทีหลัง โดยเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์การสอนยาวนานและเป็นกันเอง ด้วยหลักสูตรและเทคนิคจากเรา ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาในการเรียนและได้ผลเร็วขึ้น
AJLS โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย
ดำเนินการสอน และฝึกอบรม พัฒนาในหลักสูตรพิเศษ
ในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
ฝึกอบรมในด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบ วินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น
🤝 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 🤝

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สถาบัน สอน ภาษา ญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.