Skip to content
Home » [Update] ศัพท์จีน ธุรกิจ 商业 | ภาษี ซื้อ ภาษี ขาย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ศัพท์จีน ธุรกิจ 商业 | ภาษี ซื้อ ภาษี ขาย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ภาษี ซื้อ ภาษี ขาย ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

百货公司 [bǎihuògōngsī] ห้างสรรพสินค้า (department store)
百货大楼 [bǎihuòdàlóu] ห้างสรรพสินค้า [the (Beijing) Department Store]
版权 [bǎnquán] ลิขสิทธิ์
半价 [bànjià] ครึ่งราคา
本钱 [běnqián] เงินทุน
步行街 [bùxíngjiē] ของข้างทาง, ถนนคนเดิน
差额 [chā’é] มาร์จิ้น, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย (margin)
采购部 [cǎigòubù] ฝ่ายจัดซื้อ(Purchasing Department)
菜市场 [càishìcháng] ตลาดสด
财产税 [cáichǎnshuì] ภาษีทรัพย์สิน(tax on property)
产品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์
产成品 [chǎnchéngpǐn] ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finished product)
产业 [chǎnyè] อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม
厂价 [chǎngjià] ราคาโรงงาน
超市 [chāoshì] ซุปเปอร์มาร์เก็ต (มาจาก 超级市场)
超级市场 [chāojíshìcháng] ซุปเปอร์มาร์เก็ต
成本价 [chéngběnjià] ราคาทุน
成本控制 [chéngběnkòngzhì] การควบคุมต้นทุน
促销 [cùxiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
出口 [chūkǒu] ส่งออก
出口商品 [chūkǒu shāngpǐn] สินค้าส่งออก(export commodity)
打开市场 [dǎkāi shìcháng] เปิดตลาด
打折 [dǎzhé] ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
倒闭 / 破产 [dǎobì / pòchǎn] ล้มละลาย, เจ๊ง
到岸价格 [dàoànjiàgé] ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง, [cost, insurance and freight (C. I. F.)]
单价 [dānjià] ราคาต่อหน่วย
代表 [dàibiǎo] ตัวแทน
地摊 [dìtān] ของขายที่วางตามพื้น
电子商业 [diànzǐ shāngyè] อีคอมเมิร์ซ
电话购物 [diànhuà gòuwù] โทรศัพท์สั่งของ
定价 [dìngjià] ตั้งราคา
董事长 [dǒngshìzhǎng] ประธานกรรมการ
对手 [duìshǒu] คู่ต่อสู้
对外贸易 [duìwàimàoyì] การค้าต่างประเทศ(foreign trade)
二手品 [èrshǒupǐn] สินค้ามือสอง
二手市场 [èrshǒu shìcháng] ตลาดมือสอง
返修 [fǎn xiū] ส่งคืนเพื่อซ่อมแซม
方便商店 [fāngbiàn shāngdiàn] ร้านค้าสะดวกซื้อ
费用 [fèiyòng] รายจ่าย
附加值 [fùjiāzhí] เพิ่มมูลค่า
付款方式 [fùkuǎn fāngshì] วิธีชำระเงิน
服务 [fúwù] การบริการ
赶集 [gǎnjí] ไปตลาด
港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ
个人所得税 [gèrén suǒdéshuì] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(personal income tax)
供给 [gōngjǐ] อุปทาน
公司 [gōngsī] บริษัท
供货商 [gōnghuòshāng] ซัพพลายเออร์ (supplier)
购物 [gòuwù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
购物方式 [gòuwù fāngshì] รูปแบบการซื้อของ
购物场所 [gòuwù chángsuǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
购物中心 [gòuwù zhōngxīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
工业产品 [gōngyè chǎnpǐn] สินค้าอุตสาหกรรม
公司法 [gōngsīfǎ] กฎหมายบริษัท(law of corporation)
股 [gǔ] หุ้น
股东 [gǔdōng] หุ้นส่วน
估价 [gūjià] ประเมินราคา
顾客 [gùkè] ผู้ซื้อ
股市 [gǔshì] ตลาดหลักทรัพย์
广告 [guǎnggào] การโฆษณา
关税 [guānshuì] ภาษีศุลกากร(customs duty)
贵 [guì] แพง
国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
国内生产总值 [guónèishēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(aggregate gross domestic product)
国民生产总值 [guómínshēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(gross national product-GNP)
国内贸易 [guónèi màoyì] กรมการค้าภายใน(domestic coal consumers’ council)
海关 [hǎiguān] ศุลกากร
合资企业 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
合伙企业 [héhuǒ qǐyè] หจก.
对外贸易 [duìwài màoyì] การค้าระหว่างประเทศ
还价 [huánjià] ต่อรองราคา
货 [huò] สินค้า
基本价 [jīběnjià] ราคามาตรฐาน(base price)
集 [jí] v. รวม, n.ตลาดนัด
集市 [jí] ตลาดนัด
加工品 [jiāgōngpǐn] สินค้าแปรรู(processed goods)
价格 [jiàgé] ราคา
价格控制 [jiàgékòngzhì] การควบคุมราคา
价值 [jiàzhí] มูลค่า
减价 [jiǎnjià] ลดราคา
交货 [jiāohuò] ส่งสินค้า
进口 [jìnkǒu] นำเข้า
进口货 [jìnkǒu huò] สินค้านำเข้า
进口商品 [jìnkǒushāngpǐn] สินค้านำเข้า
管制商品 [guǎnzhì shāngpǐn สินค้าควบคุม
净价 [jìngjià] ราคาสุทธิ
经销 [jīngxiāo] จัดจำหน่าย
经营 [jīngyíng] การค้า
竞争 [jìngzhēng] การแข่งขัน
竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่งขัน
砍价 [kǎnjià] ต่อราคา
开会 [kāihuì] การประชุม
亏本 [kuīběn] ขาดทุน
离岸价格 [líànjiàgé] ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง ,free on board (FOB)
利润 [lìrùn] กำไร
零售 [língshòu] ค้าปลีก
流转税 [liúzhuǎnshuì] ภาษีหมุนเวียน
买一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
贸易 [mào yì] ธุรกิจ, การค้า
买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
买 [mǎi] ซื้อ
卖 [mài] ขาย
卖价 [màijià] ราคาขาย
免费 [miǎnfèi] ฟรี
免税品 [miǎnshuìpǐn] สินค้าปลอดภาษี
募集资金 [mùjízījīn] เพิ่มเงินทุน
农产品 [nóngchǎnpǐn] สินค้าเกษตร
牌子 [páizǐ] ยี่ห้อ
批发贸易 [pīfā màoyì] ค้าส่ง
便宜 [piányí] ถูก
品牌 [pǐnpái] ของมียี่ห้อ
期货 [qīhuò] สินค้าที่ซื้อขายกันล่วงหน้า(future goods)
企业 [qǐyè] วิสาหกิจ, การประกอบธุรกิจ
商业部 [shāngyèbù] กระทรวงพาณิชย์(Department of Commerce)
商业注册 [shāngyè zhùcè] กรมทะเบียนการค้า(commercial registration)
企业所得税 [qǐyèsuǒdéshuì] ภาษีเงินได้นิติบุคคล(The corporate income tax)
侵权物品 [qīnquán wùpǐn] สินค้าละเมิดลิขสิทธ์
全价 [quánjià] ราคาเต็ม
商 [shāng] ปรึกษาหารือ การค้า
商标 [shāngbiāo] เครื่องหมายการค้า
商船 [shāngchuán] เรือสินค้า(merchant ship)
商场 [shāngcháng] ศูนย์การค้า
生产 [shēngchǎn] ผลิตสินค้า(produce)
生产部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิตสินค้า(Department of Productivity)
生产线 [shēngchǎnxiàn] ไลน์การผลิต(line of production)
生产成本 [shēngchǎnchéngběn] ต้นทุนการผลิต
生产力 [shēngchǎnlì] กำลังการผลิต
生产因素 [shēngchǎnyīnsù] ปัจจัยการผลิต
生意 [shēngyì] ธุรกิจ, การค้า
商界 [shāngjiè] โลกธุรกิจ(world of commerce)
市场 [shìcháng] ตลาด
市场部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
市场份额 [shìcháng fèné] ส่วนแบ่งทางการตลาด
市场调查 [shìcháng diàochá] การวิจัยตลาด (Market Research)
商店 [shāngdiàn] ร้านค้า
商店招牌 [shāngdiàn zhāopái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
商会 [shānghuì] หอการค้า
商法 [shāngfǎ] กฎหมายธุรกิจ(commercial law)
商品 [shāngpǐn] สินค้า
商人 [shāngrén] พ่อค้า
商务 [shāngwù] กิจการค้า
商业 [shāngyè] ธุรกิจ, การค้า
事业 [shìyè] กิจการ
市价 [shìjià] ราคาตลาด
世界贸易组织 [shìjièmàoyìzǔzhī] องค์การค้าโลก (WTO)
收入 [shōu rù] รายรับ
售后服务 [shòuhòu fúwù] บริการหลังการขาย
售后服务部 [shòuhòu fúwùbù] ฝ่ายบริการหลังการขาย
甩卖 [shuǎimài] ขายลดราคา (sell at a reduced price)
税 [shuì] ภาษี
税单 [shuìdān] ใบกำกับภาษี
税票 [shuìpiào] รายการภาษี
所得税 [suǒdéshuì] ภาษีภายได้(income tax)
投资 [tóuzī] การลงทุน
讨价还价 [tǎojiàhuánjià] ต่อรองราคา
特殊价 [tèshūjià] ราคาพิเศษ
退货 [tuìhuò] คืนสินค้า
退换货 [tuìhuànhuò] การแลกคืนสินค้า
脱销 [tuōxiāo] หมดสต๊อก (be sold out)
网上购物 [wǎngshàng gòuwù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
外国超市 [wàiguó chāoshì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
违禁品 [wéijìnpǐn] สินค้าต้องห้าม
物品 [wùpǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
下海 [xiàhǎi] เข้าสู่วงการธุรกิจ, ออกทะเล
消费 [xiāo fèi] อุปโภคบริโภค
消费者 [xiāofèizhě] ผู้บริโภค
消费者权益 [xiāofèizhěquányì] ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
消费者权益保护法 [xiāofèizhěquányìbǎohùfǎ] กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
消费品 [xiāofèipǐn] สินค้าอุปโภคบริโภค
行销 [xíngxiāo] การตลาด
销售者 [xiāoshòuzhě] ผู้ขาย
营业税 [yíngyèshuì] ภาษีการค้า(tax on business)
有效期 [yǒuxiàoqī] ระยะเวลาที่มีผล (duration of validity)
杂货店 [záhuòdiàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
账目检查 [zhàngmùjiǎnchá] การตรวจสอบบัญชี
制成品 [zhìchéngpǐn] สินค้าสำเร็จรูป
中小企业 [zhōng xiǎo qǐ yè] เอสเอ็มอี (minor enterprises)
自由市场 [zìyóu shìcháng] ตลาดการค้าเสรี
要求 [yàoqiú] อุปสงค์
夜市 [yèshì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
业主 [yèzhǔ] เจ้าของกิจการ
遗产税 [yíchǎnshuì] ภาษีมรดก(Death duty)
优惠 [yōuhuì] ได้รับสิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น
增值税 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
展销会 [zhǎnxiāohuì] งานแสดงสินค้า
涨价 [zhǎng jià] ขึ้นราคา
折扣 [zhékòu] ส่วนลด
质量认证 [zhìliàng rènzhèng] การรับรองคุณภาพ (质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
质量管理 [zhìliàng guǎnlǐ] การควบคุมคุณภาพ
质量控制 [zhìliàngkòngzhì] การควบคุมคุณภาพ
质量检查 [zhìliàngjiǎnchá] การตรวจสอบคุณภาพ
总经理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการทั่วไป
总经理秘书 [zǒngjīnglǐ mìshū] เลขานุการผู้จัดการ
资金 [zījīn] เงินทุน
注册 / 登记 [zhùcè / dēngjì] จดทะเบียน
有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด
预扣税款 [yùkòu shuìkuǎn] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
成本 cheng2ben3=ต้นทุน
难以推销 nan2yi3tui1xiao1=ขายยาก
国际市场 guo2ji4shi4chang3= ตลาดโลก
还价huan2jia4=ต่อรองราคา
订货 ding4huo4=ส่งสินค้า
供不应求 gong1bu4ying4qiu2=สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
试销 shi4xiao1=ทดลองขาย
淡季 dan4ji4=ช่วงเวลาที่การค้าซบเซา
旺季 wang4ji4=ช่วงเวลาที่การค้าคึกคัก
竞争对手 jing4zheng1dui4shou3= คู่แข่ง
代理商 dai4li3shang1=ผู้แทนจำหน่าย
利益 li4yi4=ผลประโยชน์
进口货 jin4kou3huo4=สินค้านำเข้า
开拓市场kai1tuo4shi4chang3=บุกเบิกตลาด
报酬 bao4chou=ค่าตอบแทน
利润 li4run4=ผลกำไร
名牌货 ming2pai2huo4=สินค้ายี่ห้อดัง, สินค้าแบรนด์เนม
克己 ke4ji3=ราคาย่อมเยาว์
中间人zhong1jian1ren2=คนกลาง
折扣 zhe2kou4=ส่วนลด
惯例 guan4li4=ธรรมเนียม/ประเพณีนิยม
无礼可莸 wu2li3ke3you2=ไม่มีกำไร
价格单 jia4ge2dan1=ใบแสดงราคา
装运单据 zhuang1yun4dan1ju4=ใบขนส่งสินค้า
补偿贸易 bu3chang2mao4yi4=การค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
分期付款fen1qi1fu4kuan3=ผ่อนชำระเป็นงวด
付款方式 fu4kuan3fang1shi4 = วิธีชำระเงิน
押金 ya1jin1=เงินประกัน/เงินมัดจำ
现金 xian4jin1/现款xian4kuan3=เงินสด
萧条 xiao1tiao2=ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
批发市场 pi1fa1shi4chang3=ตลาดขายส่ง
农贸市场 nong2mao4shi4chang3=ตลาดพืชผลทางการเกษตร
农民工 nong2min2gong1=แรงงานชาวไร่ชาวนา
零关税 ling2guan2shui4=ปลอดภาษี
劳务输出 lao2wu4shu1chu1=แรงงานส่งออก
房地产 fang2di4chan3/不动产bu2dong4chan3=อสังหาริมทรัพย์
动产 dong4chan3=สังหาริมทรัพย์
股市 gu3shi4=ตลาดหลักทรัพย์
关税壁垒 guan1shui4bi4lei3=กำแพงภาษี
一本万利 yi1ben3wan4li4=ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก
医保 yi1bao3=การประกันสุขภาพ
增收节支 zeng1shou1jie2zhi1=เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย
证券交易所 zheng4quan4 jiao1yi4suo3=ตลาดหลักทรัพย์
证券 zheng4quan4=พันธบัตร,หุ้น,ตราสารหนี้,ตั๋วสัญญาใช้เงิน
知名品牌 zhi1ming2pin3pai2=สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
网上交易wang3shang4jiao1yi4=การค้าขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์
外商 wai4shang1=นักธุรกิจชาวต่างชาติ
非卖品 fei1mai4pin3=ห้ามจำหน่าย
泡沫经济 pao4mo4jing1ji4=เศรษฐกิจฟองสบู่
中外合资 zhong1wai4he2zi1=การร่วมลงทุนระหว่างจีนกับต่างชาติ
样品 yang4pin3=ตัวอย่างสินค้า
业主 ye4zhu3=เจ้าของธุรกิจ
压价 ya1jia4=การกดราคา
违禁品 wei2jin4pin3=ของต้องห้าม,สินค้าเถื่อน
脱销 tuo1xiao1=สินค้าขาดตลาด
提单 ti2dan1=ใบตราส่งสินค้า
所有人 suo3you3ren2=ผู้มีกรรมสิทธิ์
水货 shui3huo4=ของเถื่อน/ของหนีภาษี
售后服务 shou4hou4fu2wu4=บริการหลังการขาย
赔偿金 pei2chang2jin1=เงินชดเชยค่าเสียหาย
冒牌 mao4pai2=ของเลียนแบบ,สินค้าปลอมแปลง
奸商 jian1shang1=นักธุรกิจที่มุ่งแต่เอากำไรเกินควรไม่มีคุณธรรม
加班 jia1ban1=ทำงานนอกเวลา/O.T
海运 hai3yun4=การขนส่งทางทะเล
陆运 lu4yun4=การขนส่งทางบก
车运 che1yun4=การขนส่งทางรถยนตร์
抛售 pao1shou4=ขายเลหลัง/ขายลดราคา
陪偿 pei2chang2=ชดใช้
损失 sun3shi1=ความเสียหาย
引进 yin3jin4=นำเข้าจากต่างประเทศ(เงินทุน เทคนิค ฝีมือ และอุปกรณ์การผลิต)
中国制造 zhong1guo2zhi4zao4=made in china **ผลิตในประเทศไหนก็ใส่ชื่อประเทศนั้นๆแทนคำว่า中国 เช่น 泰国制造=made in thailand
高档 gao1dang4=คุณภาพสูง/เกรดสูง
销路 xiao1lu4=ช่องทางการขาย/ลู่ทางการจำหน่าย

首席 [shǒuxí] ประธาน (Chief)
官 [guān] เจ้าหน้าที่ , อวัยวะ
首席执行官 [shǒuxí zhíxíng guān] CEO (Chief Executive Officer) /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
首席财务官 [shǒuxí cáiwù guān] CFO (Chief Financial Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
首席运营官 [shǒuxí yùnyíng guān] COO (Chief Operating Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
首席信息官 [shǒuxí xìnxī guān] CIO (Chief Information Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
首席技术官 [shǒuxí jìshù guān] CTO (Chief Technical Officer) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
财务 มีความหมายเท่ากับ F= Financial
执行 มีความหมายเท่ากับ E=Executive
运营 มีความหมายเท่ากับ O=Operating
信息 มีความหมายเท่ากับ I=Information
技术 มีความหมายเท่ากับ T=Technology

 

[NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี | ภาษี ซื้อ ภาษี ขาย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำศัพท์

ความหมายของคำ

Additional Filing
ยื่นเพิ่มเติม

Address of representative
ที่อยู่ของผู้แทน

Allowance and Exemption after Deduction of Expenses
รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

Assessable Income Under Section 40 (1) (2)
รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)

Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548
วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

Country
ประเทศ

Date of Birth
วันเดือนปีเกิด

Deceased during tax year
ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

Dividend tax credit from item
เครดิตภาษีเงินปันผล

Dividends from foreign companies
เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ

Divorced during tax year
หย่าระหว่างปีภาษี

Divorced/Widowed
หม้าย

Filing Status
สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ

Government pension fund
เงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Group of persons
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

Has income under Section 40 (1) only and filing separately
มีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ

Has income under Section 40 (1)-(8)
มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)

Has no income
ไม่มีเงินได้

I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and attachment forms .
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้

I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… baht
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน …..บาท

In case spouse has no income and is a foreigner, please specify
กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ

Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income
รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund
เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Individual
บุคคลธรรมดา

Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent)
ดอกเบี้ยผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)

Joint filing
รวมคำนวณ

Less purchasing price Gains
เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน

Marital status
สถานภาพสมรส

Marriage existed throughout this tax year
สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี

Married
สมรส

Married during this tax year
สมรสระหว่างปีภาษี

Nationality
สัญชาติ

Non-registered ordinary partnership
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

Passport No.
เลขที่หนังสือเดินทาง

Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Only
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

Private teacher aid fund contribution
เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

Provident fund contribution
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Regular Filing
ยื่นปกติ

Relationship to taxpayer
ความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้

Rental of properties
การให้เช่าทรัพย์สิน

Representative
ผู้แทน

Request for Tax refund
คำร้องขอคืนเงินภาษี

Securities and Exchange law
พ.ร.บ. หลักทรัพย์

Separate filing
แยกยื่นแบบแสดงรายการ

Separate filing only Section 40 (1)
แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)

Severance pay under Labor Law
เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน

Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent)
เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)

Signature
ลงลายมือชื่อ

Single
โสด

Spouse
คู่สมรส

Statement of Certification
คำรับรอง

Tax Overpaid
ภาษีที่ชำระไว้เกิน

Tax Payable
ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม

Taxpayer
ผู้มีเงินได้

Taxpayer Identification No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

Taxpayer Status
สถานภาพของผู้มีเงินได้

The donor must be an individual with Thai citizenship
ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

Trade Name
ชื่อสถานประกอบการ

Undivided estate
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

Unit in Long-Term Equity Fund
หน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 

หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น


คลิปปิดภาษีซื้อภาษีขาย โปรแกรมExpress


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คลิปปิดภาษีซื้อภาษีขาย โปรแกรมExpress

การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย (แบบฝึกหัดบทที่ 10 ข้อ 6)


คลิปนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา การภาษีอากร2 (การบัญชีภาษีอากร)

การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย (แบบฝึกหัดบทที่ 10 ข้อ 6)

การคำนวณและการกรอกแบบฟอร์มภาษีซื้อและภาษีขาย


จัดทำโดย
น.ส.ณฐพร วิสุทธิสังวร 551510064
น.ส.พันธราณี สุวรรณทัต 551510162
กระบวนวิชา 701335

การคำนวณและการกรอกแบบฟอร์มภาษีซื้อและภาษีขาย

ศัพท์อังกฤษ บัญชี การเงิน ภาษี


ศัพท์อังกฤษ บัญชี การเงิน ภาษี
ทำขึ้นมาเพื่อสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เสียงโดย รตจิตร อรุณรังสีเวช
slide โดย Proud Arunrangsiwed
vocabulary for accounting and finance

ศัพท์อังกฤษ บัญชี การเงิน ภาษี

#ภาษี10นาที Ep.3 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คืออะไร มาจากไหน คำนวณยังไง?


เคยไหม? เวลาไปซื้อของแล้วเค้าบอกว่าของชิ้นเดียวกันมีราคาต่างกัน ถ้าเอา VAT ต้องบวกเพิ่มราคาอีก 7% แต่ถ้าไม่บวก VAT ขายได้ทันทีในราคานี้จ้า อ๊ะ นี่มันคืออะไร ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้!!
ก่อนที่จะเล่าว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น ขออธิบายหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่มให้ฟังกันก่อน พูดให้ง่ายที่สุด ภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ แต่ผลักภาระให้ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายนั่นเอง
ชักจะงงกันไปใหญ่ เอาว่าไม่เป็นไร มาดูตัวอย่างกันดีกว่า สมมติว่า กิจการนี้มีการซื้อสินค้ามาใน 100 บาท แล้วเอามาขายในราคา 200 บาท
ถ้าหากไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้อง
จะเห็นว่ากำไรเท่ากับ 200 100 = 100 บาท
แต่ถ้าหากกิจการตามตัวอย่างมีการจดทะเบียน VAT หรือเรียกภาษากฎหมายว่าเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าในราคา 200 บาทจะกลายเป็นว่าต้องบวกเพิ่มไปอีก 7% หรือ 14 บาท รวมเป็น 214 บาท
และถ้าหากกิจการเดียวกันนี้ไปซื้อของจากธุรกิจที่จดทะเบียน VAT เหมือนกัน ของในราคา 100 บาทนั้น ก็จะกลายเป็นว่าต้องบวกเพิ่มอีก 7% หรือ 7 บาท รวมเป็น 107 บาท
ทีนี้ เมื่อมีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้อง
กำไรของกิจการก็จะไม่เปลี่ยนหรอกนะ
มันยังเท่าเดิม คือ 100 บาทนั่นแหละ (อ้าว)
แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือ
เงิน 14 บาท นั้นจะถูกเรียกว่า ภาษีขาย
ส่วน 7 บาท นั้นจะถูกเรียกว่า ภาษีซื้อ
โดยในทุกครั้งที่ขายสินค้าให้บริการ (เป็นคนขาย)
จะต้องออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมรับชมได้ในคลิปนี้เลยจ้า
ภาษี10นาที ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT วางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีซื้อ ภาษีขาย ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี คำนวณภาษี ความรู้ภาษี
ซีรีย์ ภาษี10นาที ซีรีย์ที่สอนเรื่องภาษีโดยพรี่หนอม TAXBugnoms เพื่อให้ความรู้ภาษีเข้าใจง่ายขึ้น ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่ม เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และจะทำจนกว่าขี้เกียจทำ 555
กด Subscribed เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ
ติดตามช่องทางอืนๆของพรี่หนอมได้ที่
FB : http://www.FB.com/TAXBugnoms
Twitter : https://twitter.com/TAXBugnoms
Podcast : http://taxbugnoms.podbean.com/

#ภาษี10นาที Ep.3 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คืออะไร มาจากไหน คำนวณยังไง?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ภาษี ซื้อ ภาษี ขาย ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *