Home » [Update] ศัพท์จีน ธุรกิจ 商业 | ภาษา ต่าง ประเทศ จีน – NATAVIGUIDES

[Update] ศัพท์จีน ธุรกิจ 商业 | ภาษา ต่าง ประเทศ จีน – NATAVIGUIDES

ภาษา ต่าง ประเทศ จีน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

百货公司 [bǎihuògōngsī] ห้างสรรพสินค้า (department store)
百货大楼 [bǎihuòdàlóu] ห้างสรรพสินค้า [the (Beijing) Department Store]
版权 [bǎnquán] ลิขสิทธิ์
半价 [bànjià] ครึ่งราคา
本钱 [běnqián] เงินทุน
步行街 [bùxíngjiē] ของข้างทาง, ถนนคนเดิน
差额 [chā’é] มาร์จิ้น, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย (margin)
采购部 [cǎigòubù] ฝ่ายจัดซื้อ(Purchasing Department)
菜市场 [càishìcháng] ตลาดสด
财产税 [cáichǎnshuì] ภาษีทรัพย์สิน(tax on property)
产品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์
产成品 [chǎnchéngpǐn] ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finished product)
产业 [chǎnyè] อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม
厂价 [chǎngjià] ราคาโรงงาน
超市 [chāoshì] ซุปเปอร์มาร์เก็ต (มาจาก 超级市场)
超级市场 [chāojíshìcháng] ซุปเปอร์มาร์เก็ต
成本价 [chéngběnjià] ราคาทุน
成本控制 [chéngběnkòngzhì] การควบคุมต้นทุน
促销 [cùxiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
出口 [chūkǒu] ส่งออก
出口商品 [chūkǒu shāngpǐn] สินค้าส่งออก(export commodity)
打开市场 [dǎkāi shìcháng] เปิดตลาด
打折 [dǎzhé] ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
倒闭 / 破产 [dǎobì / pòchǎn] ล้มละลาย, เจ๊ง
到岸价格 [dàoànjiàgé] ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง, [cost, insurance and freight (C. I. F.)]
单价 [dānjià] ราคาต่อหน่วย
代表 [dàibiǎo] ตัวแทน
地摊 [dìtān] ของขายที่วางตามพื้น
电子商业 [diànzǐ shāngyè] อีคอมเมิร์ซ
电话购物 [diànhuà gòuwù] โทรศัพท์สั่งของ
定价 [dìngjià] ตั้งราคา
董事长 [dǒngshìzhǎng] ประธานกรรมการ
对手 [duìshǒu] คู่ต่อสู้
对外贸易 [duìwàimàoyì] การค้าต่างประเทศ(foreign trade)
二手品 [èrshǒupǐn] สินค้ามือสอง
二手市场 [èrshǒu shìcháng] ตลาดมือสอง
返修 [fǎn xiū] ส่งคืนเพื่อซ่อมแซม
方便商店 [fāngbiàn shāngdiàn] ร้านค้าสะดวกซื้อ
费用 [fèiyòng] รายจ่าย
附加值 [fùjiāzhí] เพิ่มมูลค่า
付款方式 [fùkuǎn fāngshì] วิธีชำระเงิน
服务 [fúwù] การบริการ
赶集 [gǎnjí] ไปตลาด
港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ
个人所得税 [gèrén suǒdéshuì] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(personal income tax)
供给 [gōngjǐ] อุปทาน
公司 [gōngsī] บริษัท
供货商 [gōnghuòshāng] ซัพพลายเออร์ (supplier)
购物 [gòuwù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
购物方式 [gòuwù fāngshì] รูปแบบการซื้อของ
购物场所 [gòuwù chángsuǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
购物中心 [gòuwù zhōngxīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
工业产品 [gōngyè chǎnpǐn] สินค้าอุตสาหกรรม
公司法 [gōngsīfǎ] กฎหมายบริษัท(law of corporation)
股 [gǔ] หุ้น
股东 [gǔdōng] หุ้นส่วน
估价 [gūjià] ประเมินราคา
顾客 [gùkè] ผู้ซื้อ
股市 [gǔshì] ตลาดหลักทรัพย์
广告 [guǎnggào] การโฆษณา
关税 [guānshuì] ภาษีศุลกากร(customs duty)
贵 [guì] แพง
国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
国内生产总值 [guónèishēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(aggregate gross domestic product)
国民生产总值 [guómínshēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(gross national product-GNP)
国内贸易 [guónèi màoyì] กรมการค้าภายใน(domestic coal consumers’ council)
海关 [hǎiguān] ศุลกากร
合资企业 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
合伙企业 [héhuǒ qǐyè] หจก.
对外贸易 [duìwài màoyì] การค้าระหว่างประเทศ
还价 [huánjià] ต่อรองราคา
货 [huò] สินค้า
基本价 [jīběnjià] ราคามาตรฐาน(base price)
集 [jí] v. รวม, n.ตลาดนัด
集市 [jí] ตลาดนัด
加工品 [jiāgōngpǐn] สินค้าแปรรู(processed goods)
价格 [jiàgé] ราคา
价格控制 [jiàgékòngzhì] การควบคุมราคา
价值 [jiàzhí] มูลค่า
减价 [jiǎnjià] ลดราคา
交货 [jiāohuò] ส่งสินค้า
进口 [jìnkǒu] นำเข้า
进口货 [jìnkǒu huò] สินค้านำเข้า
进口商品 [jìnkǒushāngpǐn] สินค้านำเข้า
管制商品 [guǎnzhì shāngpǐn สินค้าควบคุม
净价 [jìngjià] ราคาสุทธิ
经销 [jīngxiāo] จัดจำหน่าย
经营 [jīngyíng] การค้า
竞争 [jìngzhēng] การแข่งขัน
竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่งขัน
砍价 [kǎnjià] ต่อราคา
开会 [kāihuì] การประชุม
亏本 [kuīběn] ขาดทุน
离岸价格 [líànjiàgé] ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง ,free on board (FOB)
利润 [lìrùn] กำไร
零售 [língshòu] ค้าปลีก
流转税 [liúzhuǎnshuì] ภาษีหมุนเวียน
买一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
贸易 [mào yì] ธุรกิจ, การค้า
买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
买 [mǎi] ซื้อ
卖 [mài] ขาย
卖价 [màijià] ราคาขาย
免费 [miǎnfèi] ฟรี
免税品 [miǎnshuìpǐn] สินค้าปลอดภาษี
募集资金 [mùjízījīn] เพิ่มเงินทุน
农产品 [nóngchǎnpǐn] สินค้าเกษตร
牌子 [páizǐ] ยี่ห้อ
批发贸易 [pīfā màoyì] ค้าส่ง
便宜 [piányí] ถูก
品牌 [pǐnpái] ของมียี่ห้อ
期货 [qīhuò] สินค้าที่ซื้อขายกันล่วงหน้า(future goods)
企业 [qǐyè] วิสาหกิจ, การประกอบธุรกิจ
商业部 [shāngyèbù] กระทรวงพาณิชย์(Department of Commerce)
商业注册 [shāngyè zhùcè] กรมทะเบียนการค้า(commercial registration)
企业所得税 [qǐyèsuǒdéshuì] ภาษีเงินได้นิติบุคคล(The corporate income tax)
侵权物品 [qīnquán wùpǐn] สินค้าละเมิดลิขสิทธ์
全价 [quánjià] ราคาเต็ม
商 [shāng] ปรึกษาหารือ การค้า
商标 [shāngbiāo] เครื่องหมายการค้า
商船 [shāngchuán] เรือสินค้า(merchant ship)
商场 [shāngcháng] ศูนย์การค้า
生产 [shēngchǎn] ผลิตสินค้า(produce)
生产部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิตสินค้า(Department of Productivity)
生产线 [shēngchǎnxiàn] ไลน์การผลิต(line of production)
生产成本 [shēngchǎnchéngběn] ต้นทุนการผลิต
生产力 [shēngchǎnlì] กำลังการผลิต
生产因素 [shēngchǎnyīnsù] ปัจจัยการผลิต
生意 [shēngyì] ธุรกิจ, การค้า
商界 [shāngjiè] โลกธุรกิจ(world of commerce)
市场 [shìcháng] ตลาด
市场部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
市场份额 [shìcháng fèné] ส่วนแบ่งทางการตลาด
市场调查 [shìcháng diàochá] การวิจัยตลาด (Market Research)
商店 [shāngdiàn] ร้านค้า
商店招牌 [shāngdiàn zhāopái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
商会 [shānghuì] หอการค้า
商法 [shāngfǎ] กฎหมายธุรกิจ(commercial law)
商品 [shāngpǐn] สินค้า
商人 [shāngrén] พ่อค้า
商务 [shāngwù] กิจการค้า
商业 [shāngyè] ธุรกิจ, การค้า
事业 [shìyè] กิจการ
市价 [shìjià] ราคาตลาด
世界贸易组织 [shìjièmàoyìzǔzhī] องค์การค้าโลก (WTO)
收入 [shōu rù] รายรับ
售后服务 [shòuhòu fúwù] บริการหลังการขาย
售后服务部 [shòuhòu fúwùbù] ฝ่ายบริการหลังการขาย
甩卖 [shuǎimài] ขายลดราคา (sell at a reduced price)
税 [shuì] ภาษี
税单 [shuìdān] ใบกำกับภาษี
税票 [shuìpiào] รายการภาษี
所得税 [suǒdéshuì] ภาษีภายได้(income tax)
投资 [tóuzī] การลงทุน
讨价还价 [tǎojiàhuánjià] ต่อรองราคา
特殊价 [tèshūjià] ราคาพิเศษ
退货 [tuìhuò] คืนสินค้า
退换货 [tuìhuànhuò] การแลกคืนสินค้า
脱销 [tuōxiāo] หมดสต๊อก (be sold out)
网上购物 [wǎngshàng gòuwù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
外国超市 [wàiguó chāoshì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
违禁品 [wéijìnpǐn] สินค้าต้องห้าม
物品 [wùpǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
下海 [xiàhǎi] เข้าสู่วงการธุรกิจ, ออกทะเล
消费 [xiāo fèi] อุปโภคบริโภค
消费者 [xiāofèizhě] ผู้บริโภค
消费者权益 [xiāofèizhěquányì] ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
消费者权益保护法 [xiāofèizhěquányìbǎohùfǎ] กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
消费品 [xiāofèipǐn] สินค้าอุปโภคบริโภค
行销 [xíngxiāo] การตลาด
销售者 [xiāoshòuzhě] ผู้ขาย
营业税 [yíngyèshuì] ภาษีการค้า(tax on business)
有效期 [yǒuxiàoqī] ระยะเวลาที่มีผล (duration of validity)
杂货店 [záhuòdiàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
账目检查 [zhàngmùjiǎnchá] การตรวจสอบบัญชี
制成品 [zhìchéngpǐn] สินค้าสำเร็จรูป
中小企业 [zhōng xiǎo qǐ yè] เอสเอ็มอี (minor enterprises)
自由市场 [zìyóu shìcháng] ตลาดการค้าเสรี
要求 [yàoqiú] อุปสงค์
夜市 [yèshì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
业主 [yèzhǔ] เจ้าของกิจการ
遗产税 [yíchǎnshuì] ภาษีมรดก(Death duty)
优惠 [yōuhuì] ได้รับสิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น
增值税 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
展销会 [zhǎnxiāohuì] งานแสดงสินค้า
涨价 [zhǎng jià] ขึ้นราคา
折扣 [zhékòu] ส่วนลด
质量认证 [zhìliàng rènzhèng] การรับรองคุณภาพ (质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
质量管理 [zhìliàng guǎnlǐ] การควบคุมคุณภาพ
质量控制 [zhìliàngkòngzhì] การควบคุมคุณภาพ
质量检查 [zhìliàngjiǎnchá] การตรวจสอบคุณภาพ
总经理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการทั่วไป
总经理秘书 [zǒngjīnglǐ mìshū] เลขานุการผู้จัดการ
资金 [zījīn] เงินทุน
注册 / 登记 [zhùcè / dēngjì] จดทะเบียน
有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด
预扣税款 [yùkòu shuìkuǎn] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
成本 cheng2ben3=ต้นทุน
难以推销 nan2yi3tui1xiao1=ขายยาก
国际市场 guo2ji4shi4chang3= ตลาดโลก
还价huan2jia4=ต่อรองราคา
订货 ding4huo4=ส่งสินค้า
供不应求 gong1bu4ying4qiu2=สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
试销 shi4xiao1=ทดลองขาย
淡季 dan4ji4=ช่วงเวลาที่การค้าซบเซา
旺季 wang4ji4=ช่วงเวลาที่การค้าคึกคัก
竞争对手 jing4zheng1dui4shou3= คู่แข่ง
代理商 dai4li3shang1=ผู้แทนจำหน่าย
利益 li4yi4=ผลประโยชน์
进口货 jin4kou3huo4=สินค้านำเข้า
开拓市场kai1tuo4shi4chang3=บุกเบิกตลาด
报酬 bao4chou=ค่าตอบแทน
利润 li4run4=ผลกำไร
名牌货 ming2pai2huo4=สินค้ายี่ห้อดัง, สินค้าแบรนด์เนม
克己 ke4ji3=ราคาย่อมเยาว์
中间人zhong1jian1ren2=คนกลาง
折扣 zhe2kou4=ส่วนลด
惯例 guan4li4=ธรรมเนียม/ประเพณีนิยม
无礼可莸 wu2li3ke3you2=ไม่มีกำไร
价格单 jia4ge2dan1=ใบแสดงราคา
装运单据 zhuang1yun4dan1ju4=ใบขนส่งสินค้า
补偿贸易 bu3chang2mao4yi4=การค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
分期付款fen1qi1fu4kuan3=ผ่อนชำระเป็นงวด
付款方式 fu4kuan3fang1shi4 = วิธีชำระเงิน
押金 ya1jin1=เงินประกัน/เงินมัดจำ
现金 xian4jin1/现款xian4kuan3=เงินสด
萧条 xiao1tiao2=ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
批发市场 pi1fa1shi4chang3=ตลาดขายส่ง
农贸市场 nong2mao4shi4chang3=ตลาดพืชผลทางการเกษตร
农民工 nong2min2gong1=แรงงานชาวไร่ชาวนา
零关税 ling2guan2shui4=ปลอดภาษี
劳务输出 lao2wu4shu1chu1=แรงงานส่งออก
房地产 fang2di4chan3/不动产bu2dong4chan3=อสังหาริมทรัพย์
动产 dong4chan3=สังหาริมทรัพย์
股市 gu3shi4=ตลาดหลักทรัพย์
关税壁垒 guan1shui4bi4lei3=กำแพงภาษี
一本万利 yi1ben3wan4li4=ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก
医保 yi1bao3=การประกันสุขภาพ
增收节支 zeng1shou1jie2zhi1=เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย
证券交易所 zheng4quan4 jiao1yi4suo3=ตลาดหลักทรัพย์
证券 zheng4quan4=พันธบัตร,หุ้น,ตราสารหนี้,ตั๋วสัญญาใช้เงิน
知名品牌 zhi1ming2pin3pai2=สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
网上交易wang3shang4jiao1yi4=การค้าขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์
外商 wai4shang1=นักธุรกิจชาวต่างชาติ
非卖品 fei1mai4pin3=ห้ามจำหน่าย
泡沫经济 pao4mo4jing1ji4=เศรษฐกิจฟองสบู่
中外合资 zhong1wai4he2zi1=การร่วมลงทุนระหว่างจีนกับต่างชาติ
样品 yang4pin3=ตัวอย่างสินค้า
业主 ye4zhu3=เจ้าของธุรกิจ
压价 ya1jia4=การกดราคา
违禁品 wei2jin4pin3=ของต้องห้าม,สินค้าเถื่อน
脱销 tuo1xiao1=สินค้าขาดตลาด
提单 ti2dan1=ใบตราส่งสินค้า
所有人 suo3you3ren2=ผู้มีกรรมสิทธิ์
水货 shui3huo4=ของเถื่อน/ของหนีภาษี
售后服务 shou4hou4fu2wu4=บริการหลังการขาย
赔偿金 pei2chang2jin1=เงินชดเชยค่าเสียหาย
冒牌 mao4pai2=ของเลียนแบบ,สินค้าปลอมแปลง
奸商 jian1shang1=นักธุรกิจที่มุ่งแต่เอากำไรเกินควรไม่มีคุณธรรม
加班 jia1ban1=ทำงานนอกเวลา/O.T
海运 hai3yun4=การขนส่งทางทะเล
陆运 lu4yun4=การขนส่งทางบก
车运 che1yun4=การขนส่งทางรถยนตร์
抛售 pao1shou4=ขายเลหลัง/ขายลดราคา
陪偿 pei2chang2=ชดใช้
损失 sun3shi1=ความเสียหาย
引进 yin3jin4=นำเข้าจากต่างประเทศ(เงินทุน เทคนิค ฝีมือ และอุปกรณ์การผลิต)
中国制造 zhong1guo2zhi4zao4=made in china **ผลิตในประเทศไหนก็ใส่ชื่อประเทศนั้นๆแทนคำว่า中国 เช่น 泰国制造=made in thailand
高档 gao1dang4=คุณภาพสูง/เกรดสูง
销路 xiao1lu4=ช่องทางการขาย/ลู่ทางการจำหน่าย

See also  [NEW] ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 2 : ประสบการณ์การทำงาน (Experience) - ราชเทวี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย | ฉัน เคย ทํา งาน ที่ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES
See also  [Update] มาดู 10 คำด่าภาษาอังกฤษ ถึงไม่ได้ใช้ก็ควรรู้เอาไว้ | ดู แปล ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

首席 [shǒuxí] ประธาน (Chief)
官 [guān] เจ้าหน้าที่ , อวัยวะ
首席执行官 [shǒuxí zhíxíng guān] CEO (Chief Executive Officer) /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
首席财务官 [shǒuxí cáiwù guān] CFO (Chief Financial Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
首席运营官 [shǒuxí yùnyíng guān] COO (Chief Operating Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
首席信息官 [shǒuxí xìnxī guān] CIO (Chief Information Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
首席技术官 [shǒuxí jìshù guān] CTO (Chief Technical Officer) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
财务 มีความหมายเท่ากับ F= Financial
执行 มีความหมายเท่ากับ E=Executive
运营 มีความหมายเท่ากับ O=Operating
信息 มีความหมายเท่ากับ I=Information
技术 มีความหมายเท่ากับ T=Technology

 

[Update] รวมทุนเรียนต่อจีน อัพเดต 2021 | ภาษา ต่าง ประเทศ จีน – NATAVIGUIDES

Chinese scholarships latest update

    ซินเหนียนค่วยเล่อ! สวัสดีปีใหม่ค่า ไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมวันนี้เราทักทายทุกท่านเป็นภาษาจีน ก็เพราะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักทุนเรียนต่อ ณ ประเทศจีนกัน!

 

ทำไมต้องไปเรียนต่อที่จีน?

  • ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ จีนก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นจนจะครองโลกแล้ว
  • เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
  • มีตลาดแรงงานรองรับแน่นอน เพราะเศรษฐกิจใหญ่มาก
  • มหาลัยมีโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น
  • มีทุนการศึกษาสนับสนุน

 

ทุน CSC เต็มจำนวนศึกษาต่อที่ Beijing Institute of Technology (BIT) 

 

    ทุนนี้คือทุน Chinese Government Scholarship เต็มจำนวนมอบให้สำหรับ ป.ตรี โท เอกเพื่อเรียนต่อที่ BIT ที่กรุงปักกิ่ง

 

    ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนมอบให้ทั้งการลงทะเบียนค่าเล่าเรียน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงานและหนังสือเรียนพื้นฐาน ที่พักทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัย ประกันสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ค่าครองชีพรายเดือน ป.ตรี 2,500 หยวน (ประมาณ 11,500 บาท) ป.โท 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) และ ป.เอก 3,500 หยวน (ประมาณ 16,000 บาท) ในหลกหลายสายวิชา เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเคมี วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ การออกแบบและศิลปะ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ฟิสิกส์ เป็นต้น

 

    คุณสมบัติของผู้สมัคร คือต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่ใช่พลเมืองจีน) ไม่ได้เป็นนักศึกษาในประเทศจีน สำหรับ ป.โท ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ป.เอกไม่เกิน 40 ปี เป็นต้นค่ะ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ isc.bit.edu.cn ทุนนี้ปิดรับสมัคร 15 เมษายนปีนี้

 

ทุน MBA เต็มจำนวน ณ Cheung Kong บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ (CKGSB)

    CheungKong Graduate School of Business เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดสอนหลักสูตร MBA, Dual EMBA with IMD, Finance MBA, Executive MBA, Doctor of Business Administration และ Executive Education Program สำหรับทั้งนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเปิดโครงการมอบทุนศึกษาต่อ ป.โท ในสาขาบริหารธุรกิจ

See also  [Update] การใช้ Adverbs กริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ มีกี่แบบ ใช้อย่างไร วิธีใช้ขยายคำ | คำกริยาวิเศษณ์ - NATAVIGUIDES

    ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น เอกสารการสมัครได้แก่แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์และเรียงความประมาณ 1000 คำเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิการสาธารณะหรือแผนดังกล่าวในอนาคต ทุนนี้ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี อ่านรายละเอียดทุนและคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครได้ ที่นี่ เลยค่า

 

China-UN Scholarship (Chinese Government Scholarship – AUN Program) 2020/2021

 

    ทุนนี้เป็นของรัฐบาลจีนร่วมกับ Asian University Network จัดตั้งโดยหน่วยงาน CSC หรือสภาการให้ทุนของจีนในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ทั้งนักศึกษาชาวจีนที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศจีนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วิทยาสาสตร์เทคโนโลยี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าค่ะ

 

    ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวน มีจำนวน 30 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ รวมทั้งมีเงินเดือนให้ มอบให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติอาเซียน ซึ่งไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยผู้สมัคร ป. โท ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกไม่เกิน 40 ปี ทุนนี้หมดเขตการรับสมัครไปเมื่อปีที่แล้ว แต่ยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครของปีนี้ได้ค่า

 

ทุนปริญญาตรี โท เอก เมืองเซี่ยงไฮ้

 

    ทุนนี้มอบทุนเต็มจำนวนฟรีค่าเทอม ฟรีค่าที่พัก (ห้องคู่) ฟรีค่าประกัน ป.โทค่าครองชีพรายเดือน 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) ป.เอก 3,500 หยวน (ประมาณ 16,000 บาท) ในสาขาภาษาจีน การสอน เศรษฐศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป และมีผลสอบ HSK ด้วยคะแนน 180 ขึ้นไปด้วย ทุนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะ สามารถติดตามรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติมได้ ที่นี่ เลย

    

    ส่วนใครที่ไม่มีคะแนน HSK ก็ไม่ต้องกังวลไปมาดูที่ทุนสุดท้ายเลย

 

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี

 

    ทุนนี้ไม่ต้องใช้คะแนน HSK เลย เรียนภาษาจีนในคณะบริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ, ภาษาจีนและวัฒนธรรม การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ เฉิงตู ปักกิ่ง ซีอาน อู๋หู

 

    โดยผู้สมัครปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่วน ป.โท ไม่เกิน 35 ปี ซึ่งแต่ละที่จะให้ทุนในจำนวนที่แตกต่างกัน ทุนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่  หรือสอบถามได้ที่ Line ID: lifpthailand

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

เคล็ดลับพิชิตทุนโทปรัญชาในจีน จากนักเรียนกายภาพบำบัด

เรียนปริญญาโทสาขาครูสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้

 

 


ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ตอนลักษณะคำยืมภาษาจีน


ทบทวนความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คำยืมภาษาจีน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ตอนลักษณะคำยืมภาษาจีน

[EngCC] วิธีหาเพื่อนต่างชาติ ฝึกภาษาทุกวัน ได้คุยกับหนุ่มจีนด้วย | PetchZ


Ubaid กับ Haifeng สุดจะ nice ใครอยากหาเพื่อนฝรั่ง เพื่อนคนจีน เพื่อนหลายๆชาติ ลองมาใช้แอป ABLO ดูเลย ได้เจอเพื่อนจากทั่วโลก!!!
💌 ไปดาวน์โหลดเลยยย ลิ้งก์นี้เลยค่า
https://ablo.to/3CTgEYQ
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
ติดตามกันได้ที่ | Follow me ♡
♡ ig: PetchZ ( https://www.instagram.com/petchz/ )
♡ fb page: PetchZ ( https://www.facebook.com/petchz/ )
♡ tiktok : PetchZ_tiktok ( https://www.tiktok.com/@petchz_tiktok )
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
ติดต่องาน | For work ♡
petchz.official@gmail.com
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

[EngCC] วิธีหาเพื่อนต่างชาติ ฝึกภาษาทุกวัน ได้คุยกับหนุ่มจีนด้วย  |  PetchZ

Accent Challange 4 ภาษา ! ไทย-ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี アクセントチャレンジ!日泰中韓を比べてみた!


Accent Challenge ไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลี
ครั้งนี้ได้คอลแลบกับ @โบโบ กวนจีน 波波真幸福 @jaysbabyfood ด้วย
Challenge ของพวกเราไม่ธรรมดา เพราะบีมได้พยายามจัดหมวดหมู่มาแล้ว 555
ไปดูกันเลยว่าการออกเสียงคำต่างๆของภาษาไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี
จะเหมือนหรือต่างกันยังไง

いつものはタイ語と日本語の発音を比べてましたが、今回は中国語を話すタイ人のボボさんと韓国語を話すタイ人のジェーさんとコラボして、4ヵ国語を比べてみました!

かなり発音が近い言葉もあって面白かったです!

โซเชียลของทุกคน 皆のSNS
โบโบ กวนจีน 波波真幸福 BoBo Channel
https://www.youtube.com/c/kuanjeen/channels

jaysbabyfood Channel
https://www.youtube.com/c/jaysbabyfood

AccentChallenge ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน

มาเป็นเมมเบอร์ช่อง BeamSensei กันนะคะ !!!❤
チャンネルのメンバーシップを始めました!!!
กดสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ ใครใช้ไอโฟนก็กดลิ้งค์นี้ アイフォンの方はこちらのリンクへ 
https://www.youtube.com/beamsensei/join

ช่วยซัพพอร์ตช่อง BeamSensei กันด้วยน้าาาา
これからもBeamSenseiチャンネルをよろしくお願いいたします!

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ BeamSensei
คอร์สตัวอักษร
👉สมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่
https://forms.gle/5BhkxPTrYZ77k2aw9

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1
👉สมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่
https://forms.gle/aYe6f8CJwDPZKySX7

👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง IB
http://www.facebook.con/BeamSensei

ติดตาม 【BeamSensei】ได้ที่
びーむのSNS

Facebook
http://www.facebook.com/BeamSensei​

Twitter
https://twitter.com/BeamSensei​

Instagram
https://www.instagram.com/beamsensei​

TikTok
https://www.tiktok.com/@beamsensei​

ติดต่องาน
Contact for work
beamsensei@hotmail.com
หรือ
bumbimz@gmail.com

BGM:Vace Music Library
https://vmpvml.com/
https://www.bensound.com/

Accent Challange 4 ภาษา ! ไทย-ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี アクセントチャレンジ!日泰中韓を比べてみた!

[ENG CC] จีนกับไต้หวัน ต่างกันยังไง ?? Biggest differences between China and Taiwan | PetchZ


ตั้งแต่ลงคลิปแรกไป ( 10 ประโยค เอาตัวรอดในจีน/ไต้หวัน https://youtu.be/YUPGP1Dwmrc )
ก็มีหลายคนถามเพชรเข้ามาว่า จีนกับไต้หวัน แตกต่างกันยังไง ?
ตามด้วยคำถามที่ว่า เขาคุยกันรู้เรื่องมั้ยคะ? เขาเขียนไม่เหมือนกันหรอครับ? ทำไมล่ะ?
คลิปนี้ก็เลยพาพี่เดวิด หนุ่มไต้หวันแท้ๆ มานั่งคุยกันค่ะ
ถ้าชอบกด Like ถ้าใช่กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยน้า
และถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืม share ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะ
จีน ไต้หวัน
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
ติดตามกันได้ที่ | Follow me ♡
♡ ig: PetchZ ( https://www.instagram.com/petchz/ )
♡ fb page: PetchZ ( https://www.facebook.com/petchz/ )
♡ tiktok : PetchZ_tiktok ( https://www.tiktok.com/@petchz_tiktok )
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
ติดต่องาน | For work ♡
petchz.official@gmail.com
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

[ENG CC] จีนกับไต้หวัน ต่างกันยังไง ??  Biggest differences between China and Taiwan | PetchZ

คำศัพท์และคำถามเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ ภาษาญี่ปุ่น


คลิปนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศและคำถามที่เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติกันนะคะ ไปติดตามกันเลยค่ะ

คำศัพท์และคำถามเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ ภาษาญี่ปุ่น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ภาษา ต่าง ประเทศ จีน

Leave a Reply

Your email address will not be published.