Home » [Update] วิธีการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) | present ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] วิธีการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) | present ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

present ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

วิธีการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)

การกล่าวทักทาย (Introduction)

Good morning/afternoon/evening, ladies and gentlemen, I’m…..ชื่อ…..

เรื่อง/วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

Today, I’d like to explain / talk about ….เรื่องที่จะพูด….

(วันนี้ผมอยากจะอธิบาย / พูดคุยเกี่ยวกับ)

Today, I’m going to talk about….เรื่องที่จะพูด….

(วันนี้ผมจะพูดถึง)

In my presentation I’ll be proposing / talking about….เรื่องที่จะพูด….

(ในการนำเสนอของฉันฉันจะได้รับการเสนอ / พูดคุยเกี่ยวกับ)

In my presentation today I’m going to explain ….เรื่องที่จะพูด….

(ในการนำเสนอของฉันวันนี้ฉันจะอธิบาย)

This morning/afternoon I’d like to review ….เรื่องที่จะพูด….

(เช้านี้ / ช่วงบ่ายฉันต้องการที่จะทบทวน)

The subject / topic of my / this / today’s presentation is ….เรื่องที่จะพูด….

(เรื่อง / หัวข้อของฉัน / นี้  นำเสนอวันนี้คือ)

What I’d like to do this morning / afternoon is to present /review / etc. ….เรื่องที่จะพูด….

(สิ่งที่ผมอยากจะทำตอนเช้านี้ / ช่วงบ่ายเพื่อเสนอ / ทบทวน / etc)

The aim of this presentation is to ….เรื่องที่จะพูด….

(จุดมุ่งหมายของงานนำเสนอนี้คือการ)

What I’m going to explain this afternoon / morning are ….เรื่องที่จะพูด….

(สิ่งที่ผมจะอธิบายช่วงบ่ายวันนี้ / ตอนเช้าเป็นเรื่อง)

What I’ll be proposing in my presentation are ….เรื่องที่จะพูด….

(สิ่งที่ผมจะนำเสนอในงานของฉัน)

My presentation this morning / afternoon deals with ….เรื่องที่จะพูด….

(การนำเสนอของฉันเช้านี้ / ช่วงบ่าย เกี่ยวกับ)

Today’s presentation will be / focus on….เรื่องที่จะพูด….

(การนำเสนอในวันนี้จะเป็นเรื่อง / มุ่งเน้นไปที่เรื่อง)

Good morning/afternoon/evening, ladies and gentlemen, I’m…..ชื่อ…..

เช่น

This morning I’m going to .. (talk about ..) / Today I’d like to .. (describe ..)

= บอกหัวข้อเรื่องที่จะพูด

The aim of my presentation is to .. (explain ..)

= บอกวัตถุประสงค์ของการนำเสมอครั้งนี้ 

** สิ่งคัญที่ควรระลึกตลอด คือ การเลือกใช่ประโยคที่เข้ากับสถานการณ์และเรื่องที่จะพูด **

การบอกผู้ฟังคร่าวๆ ว่าประเด็นที่เราจะพูดมีอะไรบ้าง

– I’ve divided my presentation into .. / My talk will be in .. (3 parts).

ฉันได้แบ่งออกเป็นการนำเสนอของฉัน .. / พูดคุยของฉันจะอยู่ใน .. (3 พาส)

– First, I’d like to .. (give you an overview of .. )

ครั้งแรกที่ผมอยากจะ .. (ให้ภาพรวมของ .. )

– Second, I’ll move on to .. / Then I’ll focus on ..

ประการที่สองผมจะย้ายไป .. / แล้วฉันจะมุ่งเน้นไปที่ ..

– After that we’ll deal with .. / Finally, we’ll consider ..

หลังจากนั้นเราจะจัดการกับ .. / สุดท้ายเราจะพิจารณา ..

การกล่าวถึงการถามคำถาม

Feel free to / Do interrupt me if there’s anything you don’t understand.

= ในกรณีที่อนุญาตให้ผู้ฟังถามได้ทันทีในขณะที่เราพูดอยู่

If you don’t mind, we’ll leave questions till the end.

= ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ฟังถามตอนสุดท้าย ไม่ขัดจังหวะขณะที่เราพูด

See also  [Update] ลำดับที่ภาษาอังกฤษพร้อมคำเขียนตั้งแต่ 1 – 1,000,000 | เลข1-1000ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

การเชื่อโยงเข้าสู่ประเด็นต่างๆ ตามลำดับ

So, let’s start with .. (the objectives ..)

ดังนั้นขอเริ่มต้นด้วย .. (วัตถุประสงค์ .. )

Now let’s move on to .. ( the next part ..)

ตอนนี้ขอย้ายไป .. (ส่วนต่อไป .. )

Let’s turn our attention to .. (the question of ..)

ลองหันความสนใจของเรา .. (คำถามที่ .. )

This leads me to .. (my third point ..)

นี้ทำให้ผม .. (จุดที่สามของฉัน .. )

Finally .. (let’s consider ..)

การสรุปสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว

That completes my .. (description of ..) / So, to summerize .. (there are five key points ..)

ที่เสร็จสมบูรณ์ .. ฉัน (รายละเอียดของ .. ) / ดังนั้นเพื่อ summerize .. (มีห้าจุดสำคัญ .. )

การอ้างถึงสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว และการขอพูดถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งอีกครั้ง

I mentioned ealier .. ( the importance of ..)

I’ll say more about this later. / We’ll come back to this point later. (ฉันจะบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง / เราจะกลับมาที่จุดนี้ในภายหลัง)

การถามเพื่อดูว่าผู้ฟังเข้าใจหรือไม่

Is that clear? / Are there any questions?

การพูดถึงข้อมูลที่ใช้โสตทัศนูปกรณ์ช่วยนำเสนอ


This transparency/diagram shows ..

If you look at this graph you can see ..(ถ้าคุณดูที่กราฟนี้คุณสามารถเห็น..)

What is interesting in this slide is ..(สิ่งที่น่าสนใจในสไลด์นี้คือ..)

I’d like to draw your attention to .. ( this chart ..)  [ฉันต้องการที่จะดึงความสนใจของคุณ .. (แผนภูมินี้ .. )]

การกล่าวถึงสิ่งที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป


As you know .. / As I’m sure you are aware ..

[ในขณะที่คุณรู้ว่า .. / เป็นฉันแน่ใจว่าคุณมีความตระหนัก ..]

การกล่าวเพื่อจบการนำเสนอ


That concludes my talk. / That brings me to the end of my presentation.

[สรุปว่าการพูดคุยของฉัน. / ที่นำฉันไปที่จุดสิ้นสุดของงานนำเสนอของฉัน]

If you have a my questions, i’d be pleased/I’ll do my best to answer them.

Thank you for your attention.

หากคุณมีคำถามที่จะถาม ฉันจะยินดีที่จะตอบ / ฉันจะตอบคำถามเหล่านี้

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ

การจัดการกับคำถาม


That’s a good point./I’m glad you asked that question.

= ใช้ชมผู้ถามอย่างจริงใจ เมื่อคำถามนั้นๆ เป็นคำถามที่ดี ไม่ควรใช้ 2 ประโยคนี้กับทุกๆ คำถาม เพราะจะฟังดูเสแสร้ง ไม่จริงใจ

Can I get back to you on that later? I’m afraid I don’t have .. (the information at present)./I’m afraid I’m not the right person to answer that.

= ไม่แน่ใจว่าเราจะตอบคำถามนั้นๆ ได้กระจ่างและถูกต้อง ถือเป็นการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามแบบสุภาพ

= คงฟังดูสุภาพกว่า Do you understand? มากเลยใช่ไหมคะ

ในที่สุด .. (ขอพิจารณา .. )

สถานการณ์ตัวอย่าง

Good morning, ladies and gentlemen, I’m Chris Makepeace from Sale Division. In my presentation I’ll be talking about our summer sale promotion. My presentation will be in two main parts. Firstly, I’d like to give you an overview of our promotion projects. And then I’ll talk about advantages and disadvantages of each project.

See also  ประจำเดือนไม่มา ทำอย่างไร? ll เภสัชขอบอก amyamps | ยาสตรีเพ็ญภาค ช่วยอะไร | Nataviguides

อรุณสวัสดิ์ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีฉันคริสเมคพีซจากกองขาย ในการนำเสนอของฉันฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายในช่วงฤดูร้อนของเรา นำเสนอของฉันจะอยู่ในสองส่วนหลัก ประการแรกผมอยากจะให้ภาพรวมของโครงการส่งเสริมการขายของเรา แล้วฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแต่ละโครงการ

Is there anything wrong apologize at here.(ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

ขอขอบคุณขอมูลจาก 

Mr. BuBuH  และ  swc@LCAC

 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยคแก่ทุกคน

[Update] Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ | present ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

“ปัจจุบันทันด่วน”

S. + V1

ต่อไปนี้ ครูจะเริ่มนำเสนอเรื่องของ Tense (เทนส์) ไปทีละบทความ จนครบทั้ง 12 เทนส์นะครับ จะเรียกว่า ‘Tense: The Series’ ก็ได้ (ฟังดูอลังการใช่ไหมล่ะ) โดยเริ่มจาก…..

Present Simple เป็นประโยคที่นำคำมาเรียงกันเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ เพียงใจความเดียวเท่านั้น โดยมีคำนามหรือสรรพนามที่ทำหน้าที่ ประธาน (S.) + คำกริยาแท้ (V.แท้)หรือคำกริยาช่วย (V.ช่วย) ก็ได้ แต่ต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 (V.1)

เช่น

He swims like a fish. เขาว่ายน้ำได้เหมือนปลาเลย

*หาก S. = เอกพจน์บุรุษที่ 3 (He, She, It, …ชื่อคน/สัตว์/สิ่งของ…..) + V. (ต้องเติม -s/ -es) 

ทีนี้ การทำ Present Sim ให้เป็น ประโยคปฏิเสธ ก็เพียงเติม not เข้าไปหลัง V.ช่วย 

ตัวอย่างเช่น 

I am not a student. ฉันไม่ใช่นักศึกษา

(หากเป็นประโยคที่ใช้ V. แท้ และต้องการทำเป็นรูปปฏิเสธ ก็ต้องเอา V.ช่วยมาทำเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น He doesn’t swim like a fish.)

*************

ส่วนการทำให้เป็น ประโยคคำถาม ก็เพียงสลับ V.ช่วย มาไว้หน้า S. 

ตัวอย่างเช่น 

Are you a student? คุณเป็นนักศึกษาหรือเปล่า? 

Does (เอกพจน์)   / Do (พหูพจน์) ใช้ช่วยเมื่อเราต้องการเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามและประโยคปฎิเสธ เมื่อ V. have ไม่มี,  V. be ไม่อยู่, จึงจะเอา V. do มาช่วย 

ตัวอย่าง 1

ประโยคตัวอย่าง 1ตัวอย่าง 2บอกเล่าThey go to the gym.พวกเขาไปโรงยิมHe comes from England. เขามาจากอังกฤษปฏิเสธThey do not go to the gym. พวกเขาไม่ได้ไปยิมHe does not come from England. เขาไม่ได้มาจากอังกฤษคำถามDo they go to the gym? พวกเขาไปโรงยิมเหรอ?Does he come from England? เขามาจากอังกฤษเหรอ?

(การเปลี่ยนประโยคที่ใช้ v. have จะใช้วิธีเอา s. สลับ v. 

หรือจะทำโดยเอา v. do มาช่วยนำหน้าประโยค ก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกัน)
.
.
.

กาลเทศะ (Tense)

Present Simple Tense นั้น ใช้กับประโยคบอกเล่าทั่วๆไป ถือว่าเป็นเทนส์พื้นฐานที่ใช้บ่อยมากที่สุดเลยครับ

ตัวอย่างเช่น 

They sing a song. พวกเขาร้องเพลง

We like her. เราชอบเธอ

I love it. ฉันรักมัน

ปกติแล้ว มันใช้กับความจริงที่เป็นกฎตายตัว เช่น ความจริงตามธรรมชาติ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

The sun rises in the east.

พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

Each day has twenty-four hours.

ในแต่ละวันมี 24 ชั่วโมง

Water consists of hydrogen and oxygen.

น้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจน

นอกจากนี้ ยังใช้กับ การการกระทำในปัจจุบัน ที่ทำอยู่เป็นประจำ หรือเป็นจริงในขณะที่พูด

I am twenty-two years old.

ฉันอายุ 22 ปี

My friends and I usually go to concerts together.

เพื่อนของฉันและฉันมักจะไปคอนเสิร์ตด้วยกัน

Tips

ส่วนใหญ่ Present Simple มักจะมีคำกริยาวิเศษณ์บอกการกระทำที่ทำเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ ดังตัวอย่างคำศัพท์ต่อไปนี้ 

always สม่ำเสมอ everyday ทุกวัน

often บ่อยๆ                   every week   ทุกสัปดาห์

usually  โดยปกติ         every month   ทุกๆเดือน

every now and then  นานๆครั้ง    once/twice a week สัปดาห์ละ 1/2 ครั้ง

Yesterday‘s the past,

tomorrow‘s the future,

but today is a gift.

That’s why it’s called the present.”

See also  [NEW] Learn English from my daily life เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน | ความ เป็น มา ของ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*

คำถามทดสอบ:

1) คำใดไม่ใช่คีย์เวิร์ดของ Present Simple Tense

a.  often           
b. usually           
c. always          
d. lately  

2) ประโยคใดเป็น Present Simple

a. I pay a visit to my grandmother every week.           
b. She went to school.           
c. He has finished his homework.           
d. ถูกทั้งข้อ b. และ c. 

3) ประโยคปฏิเสธใด เขียนเป็น Present Simple Tense ไม่ถูกต้อง

a.  He does not come from Korea.          
b.  He is not from Korea.
c.  He does not from Korea.         
d.  He isn’t from Korea.

เฉลย :

1. ( ข้อ d. ) เพราะคำว่า lately มีความหมายประมาณว่า ‘ในช่วงที่ผ่านมา’

2. ( ข้อ a. ) ส่วนข้อ b. และ c. เป็น Tense อื่นๆครับ

3. ( ข้อ c. ) เพราะการจะนำ V. to do มาช่วยทำเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธนั้น ในประโยคต้องมี V.แท้อยู่ก่อนแล้ว (ดูข้อ a. เป็นตัวอย่างก็ได้ครับ)


Present Perfect และ Present Perfect Continuous Tense ตอนที่ 5 ภาษาอังกฤษ ป.4 – ม.6


Present Perfect และ Present Perfect Continuous Tense
ภาษาอังกฤษ ป.4 ม.6
มาตราฐาน ต 2.2
มาดูหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง Present Perfect และ Present Perfect Continuous กับ Bobby และผองเพื่อนกัน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Present Perfect และ Present Perfect Continuous Tense ตอนที่ 5 ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6

\”แอนดรูว์ บิ๊กส์\” มาบอกเทคนิคการพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง


การสนทนาภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน วีดีโอนี้ \”แอนดรูว์ บิ๊กส์\” มาบอกเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวีดีโอจาก หมวด Business English เเบ่งเป็นสามระดับจากระดับเบื้องต้นสู่ระดับสูง ที่คุณสามารถเลือกเรียนได้จากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Video On Demand
นอกจากนี้แล้วในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Video On Demand ยังมีวีดีโอหมวดอื่นๆให้ได้เรียนรู้มากกว่า 600 วีดีโอ เนื้อหาครอบคลุมสำหรับทุกวัย ไม่ว่าใครก็เรียนได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ https://andrewbiggs.com/
ช่องทางการติดตาม
Facebook: Andrew Biggs แอนดรูว์ บิ๊กส์
Twitter: Andrew Biggs
Instagram: Andrew Biggs
Line: Andrew Biggs Academy
ห้ามนำไปอัพโหลดใหม่โดยเด็ดขาด
Do not reupload

\

Future Simple VS Future Continuous Tense ตอนที่ 10 ภาษาอังกฤษ ป.4 – ม.6


Future Simple VS Future Continuous Tense
ภาษาอังกฤษ ป.4 ม.6
มาตราฐาน ต 2.2
มาดูหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง Future Simple และ Future Continuous กับ Bobby และผองเพื่อนกัน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

Future Simple VS Future Continuous Tense ตอนที่ 10 ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6

present ภาษาอังกฤษ final1


present ภาษาอังกฤษ final1

English Conversation 20


Please watch more ENGLISH CONVERSATION Videos at https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_OnC56MbILOmdXvGV_3kE9

englishconversation

English Conversation 20

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ present ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.