Home » [Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 17 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 17 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

17 อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

See also  [NEW] 100 ภาษาอังกฤษ ความหมาย ดีๆ สั้นๆ | น้อยมาก ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] การเขียน วัน-เดือน-ปี-ตัวเลข เป็นภาษาอังกฤษ | 17 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

วันอาทิตย์ ภาษาอังกฤษ Sunday อ่านว่า ซันเดย์ Sun
วันจันทร์ ภาษาอังกฤษ Monday อ่านว่า มันเดย์ Mon
วันอังคาร ภาษาอังกฤษ Tuesday อ่านว่า ทิวสเทย์ Tue
วันพุธ ภาษาอังกฤษ Wednesday อ่านว่า เวนสเดย์ Wed
วันพฤหัสบดี ภาษาอังกฤษ Thursday อ่านว่า เธอร์สเดย์ Thu
วันศุกร์ ภาษาอังกฤษ Friday อ่านว่า ไฟรเดย์ Fri
วันเสาร์ ภาษาอังกฤษ Saturday อ่านว่า แซทเทอร์เดย์ Sat

1 เดือนมกราคม ภาษาอังกฤษ January อ่านว่า แจนยิวเอริ เขียนย่อ Jan
2 เดือนกุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ February อ่านว่า เฟบรุเอริ เขียนย่อ Feb
3 เดือนมีนาคม ภาษาอังกฤษ March อ่านว่า มาร์ช เขียนย่อ Mar
4 เดือนเมษายน ภาษาอังกฤษ April อ่านว่า เอพริล เขียนย่อ Apr
5 เดือนพฤศภาคม ภาษาอังกฤษ May อ่านว่า เมย์ เขียนย่อ May
6 เดือนมิถุนายน ภาษาอังกฤษ June อ่านว่า จูน เขียนย่อ Jun
7 เดือนกรกฏาคม ภาษาอังกฤษ July อ่านว่า จูไล เขียนย่อ Jul
8 เดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ August อ่านว่า ออกัสท์ เขียนย่อ Aug
9 เดือนกันยายน ภาษาอังกฤษ September อ่านว่า เซ็พเทมเบอร์ เขียนย่อ Sep
10 เดือนตุลาคม ภาษาอังกฤษ October อ่านว่า อ๊อคโทเบอร์ เขียนย่อ Oct
11 เดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ November อ่านว่า โนเวมเบอร์ เขียนย่อ Nov
12 เดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ December อ่านว่า ดีเซมเบอร์ เขียนย่อ Dec

1 1st first เฟิสท ลำดับที่ / ที่ หนึ่ง
2 2nd second เซ็คคั่น ลำดับที่ / ที่ สอง
3 3rd third เธิด ลำดับที่ / ที่ สาม
4 4th fourth ฟอร์ธ ลำดับที่ / ที่ สี่
5 5th fifth ฟิฟธ ลำดับที่ / ที่ ห้า
6 6th sixth ซิกซธ ลำดับที่ / ที่ หก
7 7th seventh เซ็ฝเวินธ ลำดับที่ / ที่ เจ็ด
8 8th eighth เอทธ ลำดับที่ / ที่ แปด
9 9th ninth ไนนธ ลำดับที่ / ที่ เก้า
10 10th tenth เท็นธ ลำดับที่ / ที่ สิบ
11 11th eleventh อิเล็ฝเวินธ ลำดับที่ / ที่ สิบเอ็ด
12 12th twelfth เทว็ลฟธ ลำดับที่ / ที่ สิบสอง
13 13th thirteenth เธอที๊นธ ลำดับที่ / ที่ สิบสาม
14 14th fourteenth ฟอที๊นธ ลำดับที่ / ที่ สิบสี่
15 15th fifteenth ฟิฟที๊นธ ลำดับที่ / ที่ สิบห้า
16 16th sixteenth ซิกซที๊นธ ลำดับที่ / ที่ สิบหก
17 17th seventeenth เซ็ฝเวินที๊นธ ลำดับที่ / ที่ สิบเจ็ด
18 18th eighteenth เอทที๊นธ ลำดับที่ / ที่ สิบแปด
19 19th nineteenth ไนนที๊นธ ลำดับที่ / ที่ สิบเก้า
20 20th twentieth เทว็นทิเอ็ธ ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบ
21 21st twenty-first ทเว็นทิเฟิสท ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบเอ็ด
22 22nd twenty-second เทว็นทิเซ๊เคินด ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบสอง
23 23rd twenty-third เทว็นทิเธิด ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบสาม
24 24th twenty-fourth เทว็นทิฟอธ ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบสี่
25 25th twenty-fifth เทว็นทิฟิฟธ ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบห้า
26 26th twenty-sixth เทว็นทิซิกซธ ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบหก
27 27th twenty-seventh เทว็นทิเซ็ฝเวินธ ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบเจ็ด
28 28th twenty-eighth เทว็นทิเอทธ ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบแปด
29 29th twenty-ninth เทว็นทิไนนธ ลำดับที่ / ที่ ยี่สิบเก้า
30 30th thirtieth เธ๊อทิเอ็ธ ลำดับที่ / ที่ สามสิบ
31 31st thirty-first เธ๊อทิเฟิสท ลำดับที่ / ที่ สามสิบเอ็ด

See also  เครื่องตีแป้งสำหรับเปิดร้านเบเกอรี่ by เชฟปุ๊ก | เปิดร้านเบเกอรี่ | Nataviguides

– – –  ข้อสังเกตุการจำ   – – –
หมายเลข 11st
หมายเลข 22nd
หมายเลข 33rd
หมายเลข 421st
หมายเลข 522nd
หมายเลข 623rd
หมายเลข 731st
นอกนั้นใช้   th

ตัวอย่าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2516 (ปีคริสต์ศักราช )

รูปแบบการเขียน British (UK) : (สไตล์อังกฤษของ สหราชอาณาจักร)วัน-เดือน-ปี American (US) :(สไตล์อังกฤษ ของขาวอเมริกัน) เดือน-วัน-ปี

1the Fourteenth of February, 2016 February the Fourteenth, 2016

2 14th February 2016 February 14th, 2016

3 14 February 2016 February 14, 2016

4 14/2/2016 2/14/2016

5 14/2/16 2/14/16

6 14/02/16 02/14/16

ปีคริสต์ศักราช เขียนย่อว่า ค.ศ. (ละติน: Anno Domini Nostri Iesu Christi อังกฤษ: Anno Domini : AD หรือ A.D.)
หมายถึง ปีที่เชื่อว่าพระเยซูทรงประสูติ เป็น ค.ศ. 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 544
ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากปีพุทธศักราช(พ.ศ) 543 ปี โดยใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนปีศักราช และเป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากล

ดังนั้น เวลาที่เราต้องการ แปลง ปีพุทธศักราช(พ.ศ.) เป็น ปีคริสต์ศักราช(ค.ศ.) ให้ลบด้วยตัวเลข 543
ตัวอย่าง ปีพุทธศักราช 2559 เป็นปีคริสต์ศักราช
2559-543=2016

ถ้าต้องการเปลี่ยน ปีคริสต์ศักราช เป็น ปีพุธศักราช จะทำอย่างไร?
ตอบ : ใช้ตัวเลข 543 บวกเข้าไปครับ
ตัวอย่าง ปีคริสต์ศักราช 2016 เป็นปีพุทธศักราช
2016+543=2559

UK ย่อมาจาก United Kingdom หมายถึง สหราชอาณาจักร(คำเต็มคือ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
US ย่อมาจาก United States of America หมายถึง สหรัฐอเมริกา

คำค้นหา
เดือนเป็นภาษาอังกฤษ,วัน เดือน ภาษาอังกฤษ,วันภาษาอังกฤษ ย่อ วันพฤหัส ภาษาอังกฤษ 1สัปดาห์มี7วัน,วันที่ภาษาอังกฤษ วันเสาร์ ภาษาอังกฤษ,เลขภาษาอังกฤษ,การเขียน วัน-เดือน-ปี-ตัวเลข เป็นภาษาอังกฤษ

ปีคริสต์ศักราช เขียนย่อว่า ค.ศ. (ละติน: Anno Domini Nostri Iesu Christi อังกฤษ: Anno Domini : AD หรือ A.D.)หมายถึง ปีที่เชื่อว่าพระเยซูทรงประสูติ เป็น ค.ศ. 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 544ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากปีพุทธศักราช(พ.ศ) 543 ปี โดยใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนปีศักราช และเป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากลดังนั้น เวลาที่เราต้องการ แปลง ปีพุทธศักราช(พ.ศ.) เป็น ปีคริสต์ศักราช(ค.ศ.) ให้ลบด้วยตัวเลขถ้าต้องการเปลี่ยน ปีคริสต์ศักราช เป็น ปีพุธศักราช จะทำอย่างไร?ตอบ : ใช้ตัวเลขบวกเข้าไปครับUK ย่อมาจาก United Kingdom หมายถึง สหราชอาณาจักร(คำเต็มคือ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)US ย่อมาจาก United States of America หมายถึง สหรัฐอเมริกา


ภาษาอังกฤษหน้า13(พ.17/11/64)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ภาษาอังกฤษหน้า13(พ.17/11/64)

sub) 메이크업샵 ASMR 청담동 핫한 웨딩샵, 꼼나나에서 웨딩 메이크업 받아봤어요!


안녕하세요 숨이에요 🙂
저번에 우리 구독자님들이 메이크업샵에서 팡팡 두드리는 소리를 길게 듣고 싶다고
요청해주셔서~ 메이크업샵에서 ASMR을 찍어왔어요.🎧
생각보다 환경음이 많이 들어가서 길게 보여드리지 못해 아쉽지만
재밌게 봐주세요☺️

장소

서울 강남구 압구정로72길 19 (청담동 9613)
메이크업 담당 실장님 : 승환 실장님
헤어 담당 실장님 : 보라 실장님
(실제로 헤어, 메이크업 받을 땐 노래도 틀고 이야기도 하면서 해주시는데! 오늘 영상은 촬영을 위해서 최대한 조용한 분위기로 도와주셨어요. 협조해주신 실장님들 너무 감사해요🙏🏻)

✔︎Instagram : https://www.instagram.com/beauty_soom/
📧CONTACT : sums0403@naver.com
+이 영상은 유료광고를 포함하고 있지 않습니다.
+촬영을 위해 헤어, 메이크업 촬영 지원을 해주셨습니다.

See also  [Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | เอย ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง - NATAVIGUIDES

sub) 메이크업샵 ASMR 청담동 핫한 웨딩샵, 꼼나나에서 웨딩 메이크업 받아봤어요!

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 (17 ก.ย.64) Going Shopping


วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 คาบที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2564
หน่วยที่ 3 Healthy Living เรื่อง Going Shopping
ใบงานหน้าที่ 7 จับคู่คำศัพท์กับภาพ โดยนำตัวอักษรหน้ารูปภาพมาใส่หน้าคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 (17 ก.ย.64) Going Shopping

DLTV ภาษาอังกฤษ ป.4 | 17 ส.ค. 2563 | My Classroom What I learn 2 | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง | DLTV4


ใบงาน ดาวน์โหลดตรงนี้จ้า https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/72622
สื่อประกอบการสอน ดาวน์โหลดตรงนี้จ้า https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/72621
ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ออกอากาศ วันที่ 25 มิ.ย. 2563)

DLTV ภาษาอังกฤษ ป.4 | 17 ส.ค. 2563 | My Classroom What I learn 2 | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง | DLTV4

Interesting English Idioms | Everyday Phrases to describe how you FEEL


Ready for 18 everyday English idioms to Describe Feelings \u0026 Emotions? I made you a workbook to help you study! 👉 https://www.mmmenglish.com/idiomsworksheet/
Idioms are fantastic parts of language! They are so expressive! Learning these English idioms will help you to understand more native English speakers and help your English sound more interesting and fun! Choose a few of these idioms that you LOVE and think about how you can use them to tell stories or share experiences.
And I’m covering a whole range of emotions in this English lesson!
🤗 happiness x 3 idioms
😔 sadness x 3 idioms
😱 fear x 3 idioms
🤢 disgust x 3 idioms
😡 anger x 3 idioms
😯 surprise x 3 idioms
Emotions are expressed in a range. You can be mildly happy about getting a day off work, or extremely happy about winning the lottery. These idioms are useful to express the degree of emotion. Learning them will help you express the emotional side of English what you really feel!
So buckle up! Today’s lesson is going to be an emotional rollercoaster (ooohhhh that was a bonus idiom that I’ve added to the workbook!).
Download the workbook with all the idioms and three different activities that will test your skills. ⬇️
https://www.mmmenglish.com/idiomsworksheet/
Read the full transcript of this lesson on my blog here:
https://www.mmmenglish.com/2021/11/10/idiomstodescribehowyoufeel/
TIMESTAMPS
0:00 Introduction
2:03 idioms for Happiness
4:25 idioms for Sadness
6:25 idioms for Fear
8:14 idioms for Disgust
10:17 idioms for Anger
12:40 idioms for Surprise
mmmEnglish Englishidioms DescribeFeelings InterestingIdioms Idiom mmmEnglishIdioms YouTubeTeacher EnglishWithEmma

Hey Lady! 💃 An online community for women learning English. Meet women around the world, find speaking partners, study English and learn about different cultures! Hey Lady! is a place for international women to build confidence and fluency in English conversations, in a safe, supportive online environment. 🌈 🤸🏻‍♀️ 💫
⭐️ Learn More: https://heylady.io/mmmenglish

🌟NEW mmmEnglish COURSE about Prepositions
Go beyond the basics with 16 videos to help you master prepositions, including:
👉🏻8 x prepositions (A full lesson on each preposition \u0026 8 ways to use them in context)
👉🏻8 x imitation lessons (to improve your pronunciation and increase your fluency!
😎 mmmEnglish students can try one of the lessons FREE! 👉🏻 https://bit.ly/prepositions8x8
AND.. if you use the code MMMPREP15 you’ll get 15% off the full course!
Hey Lady! 7 Prepositions 8×8 are mmmEnglish products.
Thanks for your support! ❤️

Want mmmMore? Find me here!
mmmEnglish Website: http://bit.ly/mmmEnglish​
On Facebook: http://bit.ly/mmmEnglishFB​
On Instagram: http://bit.ly/mmmEnglishInsta​
SUBSCRIBE ➡️ http://bit.ly/Subscribe2mmmEnglish

Interesting English Idioms | Everyday Phrases to describe how you FEEL

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 17 อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.