Home » [Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 33 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 33 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

33 ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

Table of Contents

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

See also  [NEW] 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ราคาเริ่มต้นที่ VND 1,424,718) | เมืองปารีส - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[NEW] น่ารู้กับ 20 ประโยคภาษาอังกฤษในสนามบินและบนเครื่องบินที่จำเป็นต้องใช้เวลาไปต่างประเทศ มีอะไรบ้างนะ จัดมาให้อ่านกันจ้า | 33 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องนักเดินทางทุกท่านที่กำลังลั๊ลลากันอยู่บนโลกออนไลน์ สะหยายผมโป่งกันอยู่ ณ ขณะนี้ สำหรับเพื่อนๆคนใหนที่กำลังวางแผนเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศ แน่นอนว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สนามบินและบนเครื่องบินมีความสำคัญไม่น้อยทีเดียว บางท่านอาจจะมีทักษะทางด้านการสื่อสารมาบ้างแล้ว แต่สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก ต้องลำบากแน่ๆเลยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศ ยิ่งโดยเฉพาะในการสื่อสารที่สนามบินและบนเครื่องบินด้วยแล้ว ถือว่าจำเป็นสุดๆเลย

และหากใครที่จะแบกเป้ไปเที่ยวต่างประเทศแบบตัวดิฉัน การรู้จักภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสนามบินและบนเครื่องบินถือว่าสำคัญทีเดียว เนื่องจากดิฉันเองต้องไปต่างประเทศ บางครั้งก็เอ๋อเหรอ อิสสะงงๆ งวยๆ ปวดเศียรเวียนตับกับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สนามบินยังต่างแดนไม่น้อยเลย จะหันหน้าไปพึ่งใครก็ลำบาก เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษ ยิ่งในสนามบินด้วย สำคัญทีเดียวล่ะ จะถาม จะตอบยังไงดีน๊า

วันนี้คุณนายเว่อร์ เธอเลยขอเป็นคนบ้า เลิกจากงานประจำมา แนะนำประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆใช้ในสนามบิน และบนเครื่องบินที่จำเป็นต้องใช้เวลาไปต่างประเทศมีคำว่าอะไรบ้าง ให้เพื่อนได้อ่านฆ่าเวลากันค่ะ น่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

1.ประโยคสื่อสารง่ายที่สนามบิน 



1.Where is the check in counter for Thai Airway?
(แวร์ อิส เช็คอินน์ เด๊ก ฟอร์ ไทย แอร์เวย์)
ไม่ทราบว่าจุดเช็คอินน์สำหรับสายการบินไทยอยู่ที่ใหนคะ


2.How much is a single flight to Bangkok?
(ฮาว มัช อิส อะ ซิงเกิ้ล ไฟลท์ ทู แบงค๊อก)
ราคาตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวไปกรุงเท่าไหร่คะ

3.Excuse me mam,What time does the plane depart? 
เครื่องออกกี่โมง?
(เอ็กคิวมีแหม่ม วอท ทาม ดาส เดอะ เพลน ดีพาท)
ขอประทานโทษนะคะคุณผู้หญิง เครื่องบินออกกี่โมงคะ
  4. Are there any fights to…..? มีเที่ยวบินไป…ไหม๊คะ?
(อาร์แดร์ เอนนี่ ไฟลท์ ทู….?)
ยกตัวอย่างเช่น Are the any flight to Bangkok?  
ไม่ทราบว่ามีเที่ยวบินไปกรุงเทพใหม๊คะ

5.Would you like a window seat or aisle seat? 
(วูท ยู ไลท อะ วินโดว์ ซีท ออ ไอล ซีท?)
คุณต้องการที่นั่งติดริมหน้าต่าง หรือ ริมทางเดิน

ตอบถ้าต้องการที่นั่งติดริมหน้าต่างตอบ = I would like aisle seat
ถ้าต้องการที่นั่งริมทางเดิน ตอบ= I would like aisle seat.
 
6.Where is my boarding gate? 
(แวร์ อิส มาย บอร์ดิ่ง เกท)
ฉันจะไปขึ้นเครื่องได้ที่ประตูไหนคะ

7.Excuse me sir,Where can I get a trolley?
(เอ๊กคิวมี เซอ แวร์ แคน ไอ เกท อะโทรลี)
ขอประทานโทนะค่ะคุณผู้ชาย ฉันจะหารถเข็นของได้ที่ไหนค่ะ

8.Could you help me please? I have missed my flight. 
(คูท ยู เฮฟมี่ พลีส ไอ แฮฟ มิส มาย ไฟลท์)
คุณได้โปรดช่วยฉันหน่อยได้ใหม ฉันพลาดเที่ยวบินแล้วค่ะ

9.Do you have any liquids in you bag?
(ดู ยู แฮฟ ลิควิท อิน ยัว แบค)

ถ้ามีตอบ Yes, I do
ถ้าไม่มีตอบ No, I don’t


10.Do you have a boarding pass?
(ดู ยู แฮฟ อะ บอร์ดิ่ง พาส)
คุณมีบัตรที่นั่งโดยสารเครื่องบินใหม๊

ถ้ามีตอบ Yes, I have
ถ้าไม่มีตอบ No, I don’t have

2.ประโยคสื่อสารบนเครื่องบิน  




11.Excuse me mam,Could I get through to sit inside please?
(เอ๊กคิวมี แหม่ม คูด ไอ ทรู ทู ซิท อินไซด์ พลีส)
ขอประทานโทษนะค่ะ คุณผู้หญิง ฉันขออนุญาตผ่านเข้าไปนั่งด้านในได้ใหม

(กรณีขึ้นมาบนเครื่องบินแล้ว จะเข้าไปนั่งด้านในริมหน้าต่าง หรือตรงกลางที่นั่ง แต่มีผู้โดยสารอื่นนั่งอยู่ก่อนหน้า ก็ต้องกล่าวคำพูดเพื่อขออนุญาต เพื่อให้ผู้โดยสารลุกให้เราเข้าไปนั่งด้านใน)

หรือ  Exuse me sir,Could I pass to sit inside?
ขอประทานโทษนะคะ คุณผู้ชาย ดิฉันขอผ่านเข้าไปนั่งด้านในหน่อยค่ะ

12. Do you mind changing your seat with me? 
(ดู ยู มาย เชงกิ้ง ยัว ซีท วิท มี)
คุณจะรังเกียจใหม ถ้าฉันจะขอแลกที่นั่งด้วย?
 13.When will we reach Donmuang airport ? 
(เวน วิล วี รีส ดอนเมือง แอร์พอต)
เมื่อไหร่เราจะถึงสนามบินดอนเมืองคะ

14.What time do we have the meal? 
(วอท ทาม ดู วี แฮฟ เดอะ มีล)
เราจะกินอาหารกันตอนกี่โมงคะ?

15.Where’s the lavatory? 
(แวร์ อิส เดอะ ลาเวททอรี่)
ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ

16.Have you got any earplugs?
(แฮฟ ยู กอท เอนนี่ เอียพลัก)
คุณมีที่อุดหูบ้างไหม?

17.How can I turn off the overhead light? 
(ฮาว แคน ไอ เทิน ออฟ ดิ โอเวอร์เฮด ไลท์)
ไม่ทราบว่าฉันจะปิดไฟข้างบนหัวได้ยังไงคะ?

18.Do you have something for airsickness? 
(ดู ยู แฮฟ ซัมติ้ง ฟอร์ แอร์ซิคเน็ต)
คุณมีอะไรที่ช่วยแก้อาการเมาเครื่องบินใหม๊?

19.

Excuse me, the

Overhead locker is full. Where can I put this?

(เอ๊กคิวมี ดิ โอเว่อร์ เฮ้ด คอมพาทเม้นต์ อิส ฟูล แวร์ แคน ไอ พุด ดิส)

ขอประทานโทษนะคะ ที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะเต็มแล้ว ฉันจะไปเก็บตรงใหนได้บ้างคะ

หรือ Where can I put my bag at

Overhead locker ?  

ฉันจะเก็บสัมภาระเหนือศรีษะตรงใหนได้บ้าง 

20.

Could I put my seat back? 

(คูด ไอ พูด มาย ซิส แบ็ค)

ฉันขอเอนที่นั่งไดใหม๊

คำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินน่ารู้


Airport = สนามบิน
Arrivals = เที่ยวบินขาเข้า
Arrivals are delayed =เครื่องบินล่าช้า
Passenger terminal =อาคารผู้โดยสาร
Passenger lounge =ที่พักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง
Cabin =ห้องโดยสาร
Carry-on luggage =สัมภาระติดตัว
Check-in desk =เคาเตอร์เช็ค-อิน
Excess baggage =กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge= ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Airline Counter =เคาเตอร์สายการบิน
Aisle seat =ที่นั่งริมทางเดิน
Widow seat= ที่นั่งริมหน้าต่าง
Middle seat =ที่นั่งตรงกลาง
Itinerary = ตารางการเดินทาง
Seat belt = เข็มขัดนิรภัย
Overhead locker =ที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะในเครื่องบิน
Boarding pass =ตั๋วเครื่องบิน
One-way trip = เดินทางเที่ยวเดียว
Overweight = น้ำหนักเกิน
Airplane =เครื่องบิน
Airline =สายการบิน
Immigration =ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Form =ใบตรวจคนเข้าเมือง
passport =หนังสือเดินทาง
Air traffic control =หอควบคุมการบิน
Arrival =ขาเข้า
Departure ขาออก
Boarding pass =บัตรที่นั่ง
Lavatory =ห้องน้ำ
First Class =ที่นั่งชั้นแพงที่สุด
Business Class =ที่นั่งชั้นธุรกิจ
Economy Class = ที่นั่งชั้นประหยัด
Baggage =กระเป๋าเดินทาง
Baggage Claim =จุดที่รับสัมภาระ
Visa = วีซ่า
Passport =หนังสือเดินทาง

See also  เปิดสูตรคิดต้นทุน "ร้านสเต๊ก" ตั้งราคาแค่ไหนไม่ให้เจ๊ง! | เปิดร้านสเต็ก | Nataviguides

เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในอาคารสนามบินและใช้บนเครื่องบินที่ได้นำเสนอในเว็ปบล็อกวันนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนักเดินทางทุกคนที่กำลังวางแผนไปเที่ยวยังต่างประเทศอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะ หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ดิฉันต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณที่เข้ามาอ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกในเว็ปบล็อกถัดไป จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน
——————————————————————————

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรีวิวท่องเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยตามเมืองต่างๆ มีดังนี้จ้า

เรื่องน่ารู้กับประโยคภาษาอังกฤษถามทุกข์สุข นอกจากคำว่า How are you? แล้ว มีคำว่าอะไรอีกบ้าง

นอกจากคำว่า How are you? แล้ว มีคำว่าอะไรอีกบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความ>>

รีวิวแบกเป้เที่ยวนครนายก ไม่มีรถส่วนตัว ก็เช่ารถมอเตอร์ไซต์ขับ

เที่ยวไปทั่วได้ใน 1 วันแบบชิลๆ

ท่องโลกกว้าง เดินทางไกลไปเที่ยวในกรุงเฮก(Den haag)

ไปดูสิว่ามีที่เที่ยวอะไรให้ชื่นชมบ้าง

รีวิวแบกเป้พาไปเที่ยวในกรุงอัมสเตอร์ดัม

ชื่นฉ่ำฤทัยใน 1 วัน เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง ตามไปชมกันสิ

แบกเป้เที่ยวเขาค้อ-ภูทับเบิกอีกครั้ง

มาดูสิว่ายังสวยงาม อลังปังอยู่ใหม๊ มีที่เที่ยวใหม่ๆอะไรบ้าง ไปดูสิ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องนักเดินทางทุกท่านที่กำลังลั๊ลลากันอยู่บนโลกออนไลน์ สะหยายผมโป่งกันอยู่ ณ ขณะนี้ สำหรับเพื่อนๆคนใหนที่กำลังวางแผนเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศ แน่นอนว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สนามบินและบนเครื่องบินมีความสำคัญไม่น้อยทีเดียว บางท่านอาจจะมีทักษะทางด้านการสื่อสารมาบ้างแล้ว แต่สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก ต้องลำบากแน่ๆเลยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศ ยิ่งโดยเฉพาะในการสื่อสารที่สนามบินและบนเครื่องบินด้วยแล้ว ถือว่าจำเป็นสุดๆเลยและหากใครที่จะแบกเป้ไปเที่ยวต่างประเทศแบบตัวดิฉัน การรู้จักภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสนามบินและบนเครื่องบินถือว่าสำคัญทีเดียว เนื่องจากดิฉันเองต้องไปต่างประเทศ บางครั้งก็เอ๋อเหรอ อิสสะงงๆ งวยๆ ปวดเศียรเวียนตับกับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สนามบินยังต่างแดนไม่น้อยเลย จะหันหน้าไปพึ่งใครก็ลำบาก เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษ ยิ่งในสนามบินด้วย สำคัญทีเดียวล่ะ จะถาม จะตอบยังไงดีน๊าวันนี้คุณนายเว่อร์ เธอเลยขอเป็นคนบ้า เลิกจากงานประจำมา แนะนำประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆใช้ในสนามบิน และบนเครื่องบินที่จำเป็นต้องใช้เวลาไปต่างประเทศมีคำว่าอะไรบ้าง ให้เพื่อนได้อ่านฆ่าเวลากันค่ะ น่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ(แวร์ อิส เช็คอินน์ เด๊ก ฟอร์ ไทย แอร์เวย์)ไม่ทราบว่าจุดเช็คอินน์สำหรับสายการบินไทยอยู่ที่ใหนคะ(ฮาว มัช อิส อะ ซิงเกิ้ล ไฟลท์ ทู แบงค๊อก)ราคาตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวไปกรุงเท่าไหร่คะเครื่องออกกี่โมง?(เอ็กคิวมีแหม่ม วอท ทาม ดาส เดอะ เพลน ดีพาท)ขอประทานโทษนะคะคุณผู้หญิง เครื่องบินออกกี่โมงคะ4. Are there any fights to…..? มีเที่ยวบินไป…ไหม๊คะ?(อาร์แดร์ เอนนี่ ไฟลท์ ทู….?)ไม่ทราบว่ามีเที่ยวบินไปกรุงเทพใหม๊คะ(วูท ยู ไลท อะ วินโดว์ ซีท ออ ไอล ซีท?)คุณต้องการที่นั่งติดริมหน้าต่าง หรือ ริมทางเดินตอบถ้าต้องการที่นั่งติดริมหน้าต่างตอบ = I would like aisle seatถ้าต้องการที่นั่งริมทางเดิน ตอบ= I would like aisle seat.(แวร์ อิส มาย บอร์ดิ่ง เกท)ฉันจะไปขึ้นเครื่องได้ที่ประตูไหนคะ(เอ๊กคิวมี เซอ แวร์ แคน ไอ เกท อะโทรลี)ขอประทานโทนะค่ะคุณผู้ชาย ฉันจะหารถเข็นของได้ที่ไหนค่ะ(คูท ยู เฮฟมี่ พลีส ไอ แฮฟ มิส มาย ไฟลท์)คุณได้โปรดช่วยฉันหน่อยได้ใหม ฉันพลาดเที่ยวบินแล้วค่ะ(ดู ยู แฮฟ ลิควิท อิน ยัว แบค)ถ้ามีตอบ Yes, I doถ้าไม่มีตอบ No, I don’t(ดู ยู แฮฟ อะ บอร์ดิ่ง พาส)คุณมีบัตรที่นั่งโดยสารเครื่องบินใหม๊ถ้ามีตอบ Yes, I haveถ้าไม่มีตอบ No, I don’t have(เอ๊กคิวมี แหม่ม คูด ไอ ทรู ทู ซิท อินไซด์ พลีส)ขอประทานโทษนะค่ะ คุณผู้หญิง ฉันขออนุญาตผ่านเข้าไปนั่งด้านในได้ใหม(กรณีขึ้นมาบนเครื่องบินแล้ว จะเข้าไปนั่งด้านในริมหน้าต่าง หรือตรงกลางที่นั่ง แต่มีผู้โดยสารอื่นนั่งอยู่ก่อนหน้า ก็ต้องกล่าวคำพูดเพื่อขออนุญาต เพื่อให้ผู้โดยสารลุกให้เราเข้าไปนั่งด้านใน)หรือ Exuse me sir,Could I pass to sit inside?ขอประทานโทษนะคะ คุณผู้ชาย ดิฉันขอผ่านเข้าไปนั่งด้านในหน่อยค่ะ(ดู ยู มาย เชงกิ้ง ยัว ซีท วิท มี)คุณจะรังเกียจใหม ถ้าฉันจะขอแลกที่นั่งด้วย?(เวน วิล วี รีส ดอนเมือง แอร์พอต)เมื่อไหร่เราจะถึงสนามบินดอนเมืองคะ(วอท ทาม ดู วี แฮฟ เดอะ มีล)เราจะกินอาหารกันตอนกี่โมงคะ?(แวร์ อิส เดอะ ลาเวททอรี่)ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ(แฮฟ ยู กอท เอนนี่ เอียพลัก)คุณมีที่อุดหูบ้างไหม?(ฮาว แคน ไอ เทิน ออฟ ดิ โอเวอร์เฮด ไลท์)ไม่ทราบว่าฉันจะปิดไฟข้างบนหัวได้ยังไงคะ?(ดู ยู แฮฟ ซัมติ้ง ฟอร์ แอร์ซิคเน็ต)คุณมีอะไรที่ช่วยแก้อาการเมาเครื่องบินใหม๊?= สนามบินเที่ยวบินขาเข้า=เครื่องบินล่าช้า=อาคารผู้โดยสาร=ที่พักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง=ห้องโดยสาร=สัมภาระติดตัว=เคาเตอร์เช็ค-อิน=กระเป๋าน้ำหนักเกิน= ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน=เคาเตอร์สายการบิน=ที่นั่งริมทางเดิน= ที่นั่งริมหน้าต่าง=ที่นั่งตรงกลาง= ตารางการเดินทาง= เข็มขัดนิรภัย=ที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะในเครื่องบิน=ตั๋วเครื่องบิน= เดินทางเที่ยวเดียวน้ำหนักเกิน=เครื่องบิน=สายการบิน=ด่านตรวจคนเข้าเมือง=ใบตรวจคนเข้าเมือง=หนังสือเดินทาง=หอควบคุมการบิน=ขาเข้าขาออก=บัตรที่นั่ง=ห้องน้ำ=ที่นั่งชั้นแพงที่สุด=ที่นั่งชั้นธุรกิจ= ที่นั่งชั้นประหยัด=กระเป๋าเดินทาง=จุดที่รับสัมภาระ= วีซ่า=หนังสือเดินทางเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในอาคารสนามบินและใช้บนเครื่องบินที่ได้นำเสนอในเว็ปบล็อกวันนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนักเดินทางทุกคนที่กำลังวางแผนไปเที่ยวยังต่างประเทศอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะ หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ดิฉันต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณที่เข้ามาอ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกในเว็ปบล็อกถัดไป จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน——————————————————————————


สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – บทเรียน 33 – ซื้อตั๋วเครื่องบิน.


สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 33 ซื้อตั๋วเครื่องบิน.
by LearnEnglish360
Watch full collection of ‘สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน’ at https://www.youtube.com/watch?v=HYqBplQ2PNw
or https://www.youtube.com/watch?v=HYqBplQ2PNw\u0026list=PLZPojkB0aKBS22yMgazN2n27hBJAMYaQ_
You may also like:
100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=uJHLX88pWPI
1500 ที่พบมากที่สุดคำภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=5tAj1uLzbLs
1000 ที่พบมากที่สุดประโยคภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=HYqBplQ2PNw
100 English Conversations Practice https://www.youtube.com/watch?v=J6jKor1xPo
Thank you for watching the video ‘สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 33 ซื้อตั๋วเครื่องบิน.’ with Learn English 360. Please subscribe https://www.youtube.com/LearnEnglish360?sub_confirmation=1 to get more English learning videos.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - บทเรียน 33 - ซื้อตั๋วเครื่องบิน.

เฉลยแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.2 Smile.2 Unit.3 All about me หน้าที่ 24-33


เฉลยแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.2 หนังสือแบบฝึกหัด Smile.2 Unit.3 All about me หน้าที่ 2433
ภาษาอังกฤษ smile2 smileworkbook key workbooksmile2

เฉลยแบบฝึกหัด smile2

ภาษาอังกฤษ smile2 ภาษาอังกฤษสำหรับประถม

เฉลยแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.2 Smile 2
Smile2 ภาษาอังกฤษป2

ครูทำขึ้นสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเฉลยและทบทวนภาษาอังกฤษจากหนังสือ Smile 2

เฉลยแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.2 Smile.2 Unit.3 All about me หน้าที่ 24-33

Larva Tuba | BÉO PHÌ 2🍟 ẤU TRÙNG TINH NGHỊCH 🥗 NHỮNG CHÚ SÂU VUI NHỘN 🍿 PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT 2020


Larva Tuba | BÉO PHÌ 2🍟 ẤU TRÙNG TINH NGHỊCH 🥗 NHỮNG CHÚ SÂU VUI NHỘN 🍿 PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT 2020
https://youtu.be/cqM_HFH3ueg
Gen z: https://youtu.be/9BPaR9U2Fyk
Hoạt Hình Larva Ấu Trùng Tinh Nghịch Mới Nhất 2020 🍟 Ấu Trùng Sâu Vui Nhộn 2020
⏩⏩⏩ SUBSCRIBE to LARVA: https://bit.ly/3ggK9tl
Facebook: https://www.facebook.com/IamLarvatuba
SmtoonVietnam Autrungtinhngich Hoathinhlarva
Ấu Trùng Sâu Full:
Ấu Trùng Vui Nhộn Phần 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpMcbvW4PfACkFos6NUFIHdF03x1tBZH7
Ấu Trùng Tinh Ngịch Phần 2: https://youtu.be/G916po_4aYM
Phim Hoạt Hình Ấu Trùng: https://youtu.be/ueEaLTzoSbY
Sâu Vui Nhộn Phần 3: https://youtu.be/jm1zSeozVOM
Những Chú Sâu Vui Nhộn: https://youtu.be/Cw6jXsBARNo
ấu trùng tinh ngịch,larva,phim hoạt hình,larva cartoon,hoạt hình,larva season 4,larva new,larva tuba,au,larva hd,hoat hinh,larva full movie,larva movie,ấu trùng tinh nghịch,larva terbaru,phim hoạt hình hay nhất,hoat hinh au trung tinh nghich hay nhat,au trung,những chú sâu tinh nghịch,ấu trùng,phim hoat hinh larva moi nhat,hoạt hình larva,larva compilation,ấu trùng mới nhất 2020,ấu trùng tinh nghịch mới nhất,cartoon larva,âu trung tinh nghich,larva ấu trùng tinh nghịch,ấu trùng tinh nghịch 2018,hoạt hình larva mới nhất,larva 2016,larva funny,hoạt hình ấu trùng,ấu trung tinh nghịch,hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,au trung tinh nghich,au trung tinh nghich 2018,funny larva,larva 2018,phim hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,larva cartoon 2016,larva full episode,larva the movie,larva song,larva episode,ấu trùng sâu,larva,phim hoat hinh,phim hoạt hình,larva cartoon,hoạt hình,larva island full episodes,scary teacher 3d,larva island,ruồi lính đen,tuba,lava,larva season 4,hài hước,larva tuba,larva hd,hoat hinh,larva full movie,lavra,larva rangers,ấu trùng tinh nghịch,for kid,larva new york,phim hoat hinh hay nhat,nhung chu sau tinh nghich,hoạt hình hay,khó đỡ,larva action fighter,hoat hinh au trung tinh nghich hay nhat,lavar new,phim hoat hinh hai huoc,sâu siêu quậy,những chú sâu tinh nghịch,những chú sâu vui nhộn,ấu trùng tinh nghịch phần 4,hai con sâu tinh nghịch,ấu trùng,phim hoat hinh larva moi nhat,larva island season1,hoạt hình larva,larva compilation,larva 2019,ấu trùng tinh nghịch mới nhất,hai con sâu,larva english,ấu trùng tinh nghịch 2020,larva ấu trùng tinh nghịch,larva netflix,larva việt nam,lavar island,larva 2016 full movie,hoạt hình larva mới nhất,larva 2016,larva hoang đảo,au trung tinh nghich 2020,larva funny,hoạt hình ấu trùng,hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,au trung tinh nghich,con sâu hoạt hình,lavar mới nhất,larva english full episodes,larva cartoon 2016,larva full episode,larva 2017,hoat hinh au trung tinh nghich,larva song,larva 2017 movie,giải phóng tâm hồn,larva episodes,larva animation,phim hoat hinh cho tre,phim hoat hinh vui nhon,phim hoạt hình thiếu nhi,larva official,hoạt hình thiếu nhi,catoon for kid,ấu trùng tinh nghịch lồng tiếng,lavar lồng tiếng,larva tieng viet,ấu trùng tinh nghịch hoang đảo 1,hai con sâu | con nít,hai con sâu 2019,larva island | change episode | larva 2019 | hai con sâu,larva island | larva 2019 | hai con sâu trên đảo hoang tập mới | con nít,
ấu trùng tinh nghịch,larva ấu trùng tinh nghịch,ấu trùng tinh nghịch 2018,ấu trùng tinh nghịch mới nhất,hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,au trung tinh nghich,au trung tinh nghich 2019,hoat hinh au trung tinh nghich,hoat hinh au trung tinh nghich 2018,hoat hinh au trung tinh nghich hay nhat,larva,những chú sâu tinh nghịch,hoạt hình ấu trùng,ấu trùng nghịch ngợm,hoạt hình 2019,ấu trùng mới nhất 2019,larva tieng viet,autrungtinhnghich,hai con sâu trên đảo hoang tập mới,hai con sâu mới,ấu trùng tinh nghịch phần 5,larva ấu trùng tinh nghịch 2020,au trung vui velarva episodes,larva full,larva official,phim au trung,hoạt hình larva mới nhất 2020,larva tinh nghich,larva vui nhon,phim hoạt hình đầy đủ,hoạt hình larva 2020,ấu trùng tinh nghịch mới nhất 2020,larva tieng viet,
hoạt hình,2020,quà tặng cuộc sống,phim,truyện,phim hoat hinh,phim hoạt hình,oddbods,câu chuyện cuộc sống,funny videos,stay positive,khoảnh khắc kỳ diệu,phim hoạt hình 3d,summer camp,babybus,phim hoat hinh 3d,cartoon,phim ngắn,panda,baby bus,hoai linh,peppa,hoạt hình việt nam,lu va bun,truyện cổ tích việt nam,komedi,phim hoat hinh 3d chieu rap,cartoons for kids,cooking secrets,kids movies,truyện cổ tích,nhac thieu nhi,kiki,heo peppa,odd,son tung,chuyen co tich,bamboo kids,hạt giống,truyen co tich,bubbles,oddbods show,youtube kids,miumiu,quà tặng cuộc sống mới nhất,nhạc thiếu nhi,khi động vật béo phì,baby cartoon,ấu trùng tinh nghịch,larva ấu trùng tinh nghịch,hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,hoạt hình ấu trùng,ấu trùng tinh nghịch mới nhất,ấu trùng tinh nghịch 2018,ấu trùng tinh nghịch 2019,phim hoạt hình larva ấu trùng tinh nghịch,hoat hinh au trung tinh nghich hay nhat,larva,những chú sâu tinh nghịch,au trung tinh nghich,au trung tinh nghich 2019

See also  [Update] GW-B5600-2 | คู่มือ baby g ภาษาไทย - NATAVIGUIDES

Larva Tuba | BÉO PHÌ 2🍟 ẤU TRÙNG TINH NGHỊCH 🥗 NHỮNG CHÚ SÂU VUI NHỘN 🍿 PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT 2020

พูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ l 33 FACTS ABOUT ME


สวัสดีค่ะ ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดปีที่ 33 ของเจน่าห์ วันนี้จึงรวบรวม facts ต่างๆมาแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 33 ข้อตามอายุเลยค่ะ เพื่อที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้การใช้ประโยคภาษาอังกฤษต่างๆที่ใช้แนะนำตัว และทำความรู้จักกับเจน่าห์มากขึ้นค่ะ What about you? Can you tell me more about yourself? ใครอยากฝึกภาษา comment แนะนำตัวมาได้เลยค่ะ เจน่าห์อยากรู้จักเพื่อนๆมากขึ้น
——————————————————————————————————————
สำหรับการ Subscribe
เพื่อนๆจะต้อง sign up หรือสมัครอีเมล์ของ Gmail ก่อนค่ะ แล้วเข้าไปที่หน้าหลักของ YouTube พิมพ์ “Learn English with TextAndTalk” ที่ช่องค้นหา และเมื่อเข้า page ของเจน่าห์แล้ว ตรงข้างบนทางขวามือจะเห็นปุ่ม Subscribe หรือเมนูภาษาไทยเรียกว่า ‘สมัครสมาชิก’ FREE! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
ทำไมต้อง Subscribe ก็เพื่อความสะดวกของเพื่อนๆค่ะ เพราะเมื่อสมัครแล้ว ทุกๆครั้งที่เจน่าห์ up clip ใหม่ๆ Clip ของเจน่าห์จะขึ้นที่ page ของเพื่อนๆค่ะ และตอนนี้ต้องกด Notification Bell หรือที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ จะได้ไม่ต้องมา Search หากันทุกครั้ง และจะได้ไม่ลืมกันนะอิอิ ^^
——————————————————————————————————————
ตามหาเจน่าห์ที่อื่นๆได้ที่ Follow me:
Instagram: exchangeswithjeynah
Facebook: https://www.facebook.com/Exchangeswit…

สนใจเรียน at my school: TextAndTalk Academy
Facebook: English Training Thailand (รับเป็นวิทยากรและจัดเทรนนิ่งให้หน่วยงานและองค์กร) https://www.facebook.com/EnglishTrain…
Website: www.textandtalk.com

พูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ l 33 FACTS ABOUT ME

50+ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (อัพเดท บทเรียนใหม่ เพิ่มรายละเอียด)


ภาษาอังกฤษกับเคลี่ คอร์สภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
FACEBOOK: ภาษาอังกฤษกับเคลี่ @englishwithkaylee นักเรียนติดตามเพจ 1.2 ล้านคน
INSTAGRAM: KAYLEE WONDER DMD @drkayleewonder

บริจาคที่ www.paypal.me/kayleewonder ขอบคุณมากๆ จากใจค่ะ

ครูชื่อเคลี่ค่ะ เกิดที่เมืองไทย เป็นคนอุดรค่ะ ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ปี 2001เรียนจบมัธยมปลายที่รัฐฮาวาย ต่อตรีที่รัฐคอนเนคติคัท และจบเอกทันตแพทย์ที่ลาสเวกัสค่ะ ตอนนี้ทำงานเป็นหมอฟันที่รัฐวอชิงตัน เริ่มสอนภาษาอังกฤษในเฟสบุ๊คปี 2016 ตอนที่เรียนทันต ปี 3 ค่ะ ตอนนี้ก็มีคนติดตามในเพจมากกว่า 1.2 ล้านคน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีนักเรียนมาเรียนด้วยเยอะแบบนี้ อยากให้คนไทยได้พูดภาษาอังกฤษเป็น จะได้เจริญก้าวหน้า และตัวเองก็อยากฝึกภาษาไทยด้วย จะสังเกตุได้ว่าบางทีอาจจะพูดแข็งกระด้างเกินไป หรือว่าสะกดคำไทยผิด เพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเลยค่ะ พูดแต่อังกฤษ และคนที่บ้านก็พูดอิสานด้วย อันนั้นก็เริ่มไม่ถนัดแล้วเหมือนกันค่ะ ก็อย่าถือสากันเลยนะคะ แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยครูสำเนียงเป๊ะค่ะ ตอนนี้ก็สอนเป็นงานอดิเรกค่ะ เท่าที่มีเวลาว่าง สอนฟรี และไม่มีคอร์สสอนนะคะ แค่ทำงานเป็นหมอฟันครูก็เหนื่อยมากแล้วค่ะ เรียนฟรีๆก็ดีแล้ว ไม่ต้องเสียเงิน ความรู้หาฟรีได้เยอะแยะไป ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเปิดคอร์ส แต่ก็คงอีกนานค่ะ ครูจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆนะคะ ขอบคุณที่มาดูคลิปและติดตามกันนะคะ

เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง, เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ, สำนวนภาษาอังกฤษ, ประโยคภาษาอังกฤษ, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, เก่งภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน, ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว, วลีภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่เมืองนอก, American English, English lesson for thai people, Learn English, English lesson, ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ, การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง, สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกัน, คำศัพท์อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่อเมริกา, การฟังภาษาอังกฤษ, ฝึกการฟังภาษาอังกฤษ, เรื่องราวสั้นๆภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

50+ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (อัพเดท บทเรียนใหม่ เพิ่มรายละเอียด)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 33 ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.