Home » [Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 8 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 8 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

8 ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

Table of Contents

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

See also  สเต็กบ้านนอก ใส่กัญชาหรือไง ขายดีย่างไม่ทัน #Big_burger | เปิดร้านสเต็ก | Nataviguides

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] (ฉบับรวบรัด!!) 8 ขั้นตอน เขียนอีเมล์สมัครงานภาษาอังกฤษ | 8 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

(ฉบับรวบรัด!!) 8 ขั้นตอน เขียนอีเมล์สมัครงานภาษาอังกฤษ

ไหนใครไม่เคยส่งอีเมลสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษบ้าง ยกมือขึ้น! …โอ้โห เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่ขอบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ “จำเป็นต้องรู้” เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าบริษัทต่างชาติหรือบริษัทไทย ก็มักจะให้คุณส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นแหละ …งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า ว่า 8 ขั้นตอนมีอะไรบ้าง

 

 

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุชื่อเรื่องอีเมลให้ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน!

 

หัวข้ออีเมลเป็นจุดแรกที่ HR เริ่มพิจารณาว่าจะ “เปิดอ่าน” หรือ “คัดออก” เพราะถ้าคุณเขียนแบบ “ไม่มืออาชีพ” หรือ “เขียนผิด” ตั้งแต่หัวข้อ HR คงกดลบอีเมลคุณทิ้งอย่างไม่ใยดี

 

ตัวอย่างประโยคที่ควรใช้ :

– Apply for (ชื่อตำแหน่ง) Position – (ชื่อ-นามสกุล)

– หรือแค่ (ชื่อตำแหน่ง) Position – (ชื่อ-นามสกุล)

สั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความแบบนี้แหละครับ

 

 

ขั้นตอนที่ 2 : เขียนวันที่ให้ถูกต้อง

 

ข้อที่สองนี้ บางคนอาจจะสงสัยว่า “จำเป็นต้องเขียนวันที่ด้วยเหรอ” ดูที่ตัวอีเมลเอาก็ได้มั้ง ก็จริงอยู่ว่า HR สามารถดูวันที่จากอีเมลที่คุณส่งไปได้ แต่คงจะดีกว่าถ้าเปิดมาแล้วพบคุณเริ่มต้นด้วยการเขียนวันที่เพื่อย้ำเตือนว่าอีเมลของคุณถูกส่งมาตั้งแต่วันไหน เพื่อ HR จะได้เห็นชัดๆ และพอจะทราบได้ทันทีว่าอีเมลสมัครงานของคุณ เป็นอีเมลที่เพิ่งถูกส่งมาใหม่ๆ ไม่ใช่อีเมลที่ค้างคาอยู่ในแอ็กเคานต์ที่ HR ลืมเปิดเอง

See also  [NEW] Cheatsheet วิธีใช้ และเทคนิคใน Pandas (Python) ฉบับสมบูรณ์ | วิธีการใช้ - NATAVIGUIDES

 

ตัวอย่างการเขียนวันที่ :

– 11 March 2018

– March 11, 2018

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : ชื่อผู้รับ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

 

คุณจะสมัครงานที่บริษัทไหนก็ควรจะระบุชื่อบริษัทลงไปด้วย ไม่ควรเขียนเหมือนกันทุกอีเมลแล้วฟอร์เวิร์ดไปทีเดียว 10 บริษัท เพราะมันดูไม่เป็นมืออาชีพและดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจ หรือไม่อยากได้งานนี้จริงๆนะครับ ฉะนั้นจุดที่สามนี้คุณควรระบุชื่อผู้รับ (ในกรณีที่คุณทราบว่าส่งให้ใคร) ระบุตำแหน่ง และชื่อบริษัทให้ถูกต้อง

 

ตัวอย่างการเขียนชื่อผู้รับ :

– Mr./Mrs./Ms. (ชื่อ-นามสกุล)

– Human Resources Manager

– XYZ Company

 

 

ขั้นตอนที่ 4 : เปิดประโยคอย่างสุภาพชน

 

คนไทยเรามักจะนึกไม่ค่อยออกว่าควรจะขึ้นต้นจดหมายว่าอะไร เพราะในภาษาพูดเราก็ใช้ “Good morning / Hello / Hi” ซึ่งคำเหล่านี้มักจะไม่ใช้ในการเขียนอีเมล คำที่ควรใช้นั้นจริงๆแล้ว คือคำว่า “Dear” นั่นเอง

 

ตัวอย่างประโยคที่ควรใช้ :

– Dear Mr. / Mrs. / Ms. (ชื่อผู้รับ)

– ถ้าไม่ทราบชื่อผู้รับก็ Dear Mr. / Mrs. / Ms. เฉยๆก็ได้ครับ

– หรือจะใช้ Dear Contact Person แบบนี้ก็ได้ครับ

 

 

ขั้นตอนที่ 5 : บอกเขาว่าคุณส่งมาสมัครงาน

 

แน่นอนว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่เนื้อหาจดหมายแล้ว คุณควรพิมพ์แจ้งว่าคุณส่งอีเมลนี้มาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร คุณสนใจสมัครตำแหน่งอะไร และอาจบอกเพิ่มว่าคุณไปเห็นตำแหน่งนี้มาจากที่ไหน

 

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ได้ :

– I am writing to apply for the (ชื่อตำแหน่ง) position advertised in the JobsDB.

– I’m writing to express my interest in the (ชื่อตำหน่ง) position listed on Goodjobs.com.

 

 

ขั้นตอนที่ 6 : เล่าเกี่ยวกับตัวเองคร่าวๆ

 

ก่อนที่ HR จะกดดูเรซูเม่ของเรา เราควรจะสร้างความน่าสนใจตั้งแต่ในอีเมล์เสียก่อน โดยคุณอาจทบทวนดูว่างานที่คุณกำลังสมัครนี้ต้องการทักษะหรือประสบการณ์แบบใดเป็นพิเศษหรือไม่ โดยคุณควรกล่าวถึงทักษะหรือประสบการณ์นั้นๆ เพื่อทำให้โปรไฟล์ของคุณดูน่าสนใจ และยังเป็นการสร้างความสนิทสนมกับผู้รับอีเมลในขั้นแรกอีกด้วย

 

ตัวอย่างการแนะนำตัว :

The opportunity presented in this job description is very interesting, and I believe that my experience and my educational background will make me a very competitive candidate for this position.

 

With a MBA degree in Finance and Investment, I have a full understanding of the Business Finance and I also have experience in Accounting.

 

นอกจากการพูดข้อดีของเราที่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ก็ควรบอกด้วยว่ามี Experiance อะไรบ้างโดยลิสต์เป็นข้อๆ ว่าทำงานอะไรมา รับผิดชอบโปรเจ็คท์อะไร เป็นต้น

 

และถ้าหากคุณมีเอกสารแนบ เช่น เรซูเม่ พรีเซนเทชั่น ใบรับรอง หรือตัวอย่างพอร์ทผลงานของคุณ สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ว่า “I am enclosing a completed job application, my certification, my resume, and my portfolio.” คุณได้แนบใบสมัครที่กรอกแล้ว ใบรับรอง/ใบประกาศ เรซูเม่ และพอร์ทฟอลิโอมาด้วย

 

 

ขั้นตอนที่ 7 : จบอีเมลด้วยการขอบคุณและบอกช่องทางการติดต่อกลับ

 

หลังจากที่เราบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองคร่าวๆ เราควรจบอีเมลด้วยประโยคเช่น “Please see my resume for additional information on my experience.” กรุณาดูเรซูเม่เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ และขอบคุณผู้รับที่สละเวลาอ่านอีเมลของคุณว่า “Thank you for your time and consideration.” ซึ่งตรงนี้เป็นมารยาทสากลที่คุณควรขอบคุณผู้พิจารณาอีเมลของคุณ หลังจากนั้นคุณควรทิ้งช่องทางการติดต่อให้กับทางบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร อีเมลนี้ หรือสะดวกให้นัดพบ ก็ควรแจ้งไปในอีเมล์ด้วยเลย

 

ตัวอย่างการแจ้งช่องทางติดต่อกลับ :

– I can be reached anytime via email at example@gmail.com or my cell phone, 099-123-4567.

– I can come and visit your office at anytime.

– I can be reach at 099-123-4567.

– I look forward to speaking with you about this employment opportunity.

 

 

ขั้นตอนที่ 8 : ลงชื่อจบสวยๆ

สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทำ (แต่มักทำพลาดบ่อยๆ) คือการจบอีเมลด้วยคำว่า Thank you ซึ่งเป็นคำที่ดูไม่เป็นทางการ ไม่เหมาะสมสำหรับการติดต่อเรื่องงาน ซึ่งคำที่ควรใช้ก็มีให้เลือกอยู่หลายคำ

ตัวอย่างคำที่ควรใช้ :

– Best regards,

– Yours sincerely,

– Yours faithfully,

– Sincerely,

และลงท้ายด้วยชื่อ-นามสกุลของคุณ

เท่านี้ก็ดูเป็นทางการแล้วครับ!

 

 

ครบแล้ววว 8 ขั้นตอน อ่านจบปุ๊บ เขียนอีเมล์สมัครงานเป็นปั๊บ!

แต่หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้การเขียนอีเมลให้ครบทุกประเภทของอีเมล ไม่ว่าจะเป็นอีเมลติดต่อลูกค้า อีเมลสอบถาม การตอบรับอีเมลผู้อื่น รวมทั้งการเลือกใช้ภาษาที่เป็นทางการในการเขียนอีเมล Globish มีคอร์ส Business Email Writing ที่จะช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้อย่างมืออาชีพ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/35qNiT3

 

 


🌈 รวมเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก |เพลงสำหรับอนุบาล🤸‍♂️


เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก kidsongs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

🌈 รวมเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก |เพลงสำหรับอนุบาล🤸‍♂️

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

See also  [NEW] Reported Speech MCQs Test | English Grammar Topic Reported Speech MCQs | reported speech test - NATAVIGUIDES

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

เรียนภาษาอังกฤษฟรี – พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris


เรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐานถึงคล่อง
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคที่ใช้บ่อยๆ
วลีและสำนวนรวมถึงคำแสลงและคำพูดในชีวิตประจำวัน
ฝึกการพูดออกเสียงให้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้น
เพียงแค่ตั้งใจดูวีดีโอนี้และจดเนื้อหาในสมุด
เรียนฟรี สะดวกสบายที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้
สิ่งที่สำคัญ อย่าลืมทบทวนบ่อยๆ
ไม่ว่าคุณเป็นผู้เริ่มต้น หรือมีพื้นฐานแล้ว
ทุกคนทุกระดับสามารถรับประโยชน์จากวีดีโอนี้ได้
ผมขอมอบวีดีโอนี้ให้ช่วยคนไทยทุกคนเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับ
สู้ๆ
ช่วยผมให้ถึง 50,000 LIKES ✅ 30/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 100,000 LIKES ✅ 25/05/2020
ช่วยผมให้ถึง 200,000 LIKES ✅ 05/05/2021
ช่วยผมให้ถึง 500,000 LIKES ✅ 01/09/2021
ช่วยผมให้ถึง 1,000,000 LIKES
ช่วยผมให้ถึง 50,000 วิว ✅ 17/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 100,000 วิว ✅ 20/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 500,000 วิว ✅ 18/05/2020
ช่วยผมให้ถึง 1,000,000 วิว ✅ 22/08/2020
ช่วยผมให้ถึง 2,000,000 วิว ✅ 01/06/2021
ช่วยผมให้ถึง 5,000,000 วิว ✅ 10/08/2021
ช่วยผมให้ถึง 10,000,000 วิว
สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
หรือจากเว็ปไซต์
http://www.EnglishbyChris.com/ร้านค้า
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
https://www.englishbychris.com/portfolioitem/learnfree10hourvideo/
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris

BOOK 1 ระดับต้น
00:05:34
1. Introducing oneself
การแนะนำตัวเอง
00:50:30
2. Greetings
การทักทาย
01:29:43
3. Articles
เป็นคำนำหน้านาม
01:55:02
4. Pronouns and nouns
คำสรรพนาม และคำนาม
02:10:22
5. Tenses
โครงสร้างเวลา
02:48:59
6. Time and numbers
การบอกเวลาและตัวเลข
03:17:49
7. Feelings
ความรู้สึก
03:39:30
8. Family
ครอบครัว
03:49:33
9. Questions and answers
การถามตอบ
03:59:07
10. Weather
สภาพอากาศ
04:05:40
11. Prepositions of place + Prepositions/adverbs of time
การใช้บุพบทบอกสถานที่ + การใช้บุพบทบอกเวลา
04:13:28
12. Directions
การบอกทิศทาง
04:20:58
13. Other prepositions / adjectives / conjunctions
คำบุพบท / คำขยาย / คำเชื่อม ต่างๆ ที่สำคัญๆ
04:43:31
14. Shopping
ชอปปิง
04:54:15
15. Jobs
อาชีพต่างๆ

BOOK 2 ระดับกลาง
05:06:58
1. Everyday life
ชีวิตประจำวัน
05:15:54
2. Healthcare
เรื่องสุขภาพ
05:30:37
3. Travel and tourism
การท่องเที่ยว
05:42:13
4. Job interview
การสัมภาษณ์งาน
06:04:56
5. Synonyms and antonyms
คำไวพจน์ กับ คำตรงข้าม
06:27:23
6. Idioms
สำนวน
06:40:29
7. Conditional sentences
ประโยคที่แสดงเงื่อนไข
06:50:24
8. Phrasal verbs
กริยาที่ประกอบด้วยสองส่วน
07:11:56
9. Modal auxiliaries
กริยาช่วย
07:31:26
10. Tags
รูปของประโยคคำถามย่อ
07:46:01
11. Spelling rules
กฎไวยากรณ์
08:06:55
12. Prefixes and Suffixes
คำที่อยู่หน้าคำหลัก คำที่อยู่หลังคำหลัก
08:16:10
13. Slang
คำสแลง
08:28:02
14. News and media
ข่าว และ สื่อมวลชน
08:50:44
15. Technology
เทคโนโลยี

BOOK 3 ระดับสูง
09:07:27
1. Science
วิทยาศาสตร์
09:16:08
2. Geography
ภูมิศาสตร์
09:23:42
3. History
ประวัติศาสตร์
09:32:16
4. Engineering
วิศวกรรม
09:42:22
5. Business
ธุรกิจศึกษา
09:52:32
6. Law
กฎหมาย
10:00:47
7. Politics
การเมือง
10:08:02
8. Psychology
จิตวิทยา
10:16:50
9. Literature
วรรณกรรม
10:22:30
10. Art
ศิลปะ
10:29:32
11. Music
ศึกษาดนตรี
10:36:50
12. Religion
ศาสนา
10:45:25
13. Language
ภาษา
10:55:01
14. Physical education
พลศึกษา
11:02:44
15. Cooking
การทำอาหาร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี - พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris

If You re Happy | เพลงเด็กภาษาอังกฤษ | nursury rhymes | kids song | เพลงเด็ก น้องนะโม


เพลงเด็กอนุบาลฟังเพลิน เพลงสำหรับเด็กเล็ก
เพลงเด็กยอดฮิต สำหรับเรียนรู้ และเสริมพัฒนาการ

ติดตาม ช่องเพลงเด็ก
กดตรงนี้เลย https://goo.gl/WJQrCL
Facebook : http://bit.ly/เพจเฟสบุ๊คเพลงเด็ก

เพลงยอดนิมสำหรับเด็ก เพลงอื่น ๆ
https://youtu.be/0s1rhxeaW_o
https://youtu.be/QTXzK2hlscQ
https://youtu.be/MYlMSaomiPU
ร่วมอนุรักษ์เพลงเด็กในตำนานไปด้วยกันนะคะ

If You re Happy | เพลงเด็กภาษาอังกฤษ | nursury rhymes | kids song | เพลงเด็ก น้องนะโม

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song


มาฝึก นับเลข เรียนรู้ คณิตศาสตร์ กันค่ะ
นับเลข 110 อังกฤษ
https://youtu.be/ytxQIGiszoA
นับเลข 120 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/vF2w3ru0M78
นับเลข 150 อังกฤษ
https://youtu.be/yW_31qeFQQ
นับเลข 1100 ไทย
https://youtu.be/sIb2ufW4o04
นับเลข 1100 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/grJ6N2xMcG0
นับเลข 1100 อังกฤษ
https://youtu.be/F_SDkWc_smg

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 8 ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.