Skip to content
Home » [Update] ระบบบริการ Tax Single Sign On (SSO) | ใบเสร็จ รับ เงิน กรม สรรพากร – NATAVIGUIDES

[Update] ระบบบริการ Tax Single Sign On (SSO) | ใบเสร็จ รับ เงิน กรม สรรพากร – NATAVIGUIDES

ใบเสร็จ รับ เงิน กรม สรรพากร: คุณกำลังดูกระทู้

      
ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On
ให้สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
สำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ
กรมศุลกากร ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On

Table of Contents

      1.คำนิยาม

         “3 กรมภาษี” หมายถึง กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร
         “ระบบบริการ Tax Single Sign
On” หมายถึง ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านภาษีของ 3 กรมภาษี
โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ชุดเดียวในการเข้าสู่บริการของ
3 กรมภาษี
         “ผู้ให้บริการ” หมายถึง
กระทรวงการคลัง รวมถึง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร
         “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร
         “ผู้ดูแลสาขา” หมายถึง
ผู้ที่สามารถยื่นแบบรายการภาษีหรือทำธุรกรรมภาษีกับ 3 กรมภาษี ตามสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการ และมีสิทธิเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานในสาขา
พร้อมจัดการสิทธิการทำธุรกรรมภาษีของผู้ใช้งานในสาขา ที่ตนเองเป็นผู้สร้าง
         “ผู้ใช้งานในสาขา” หมายถึง
ผู้ที่สามารถยื่นแบบรายการภาษีหรือทำธุรกรรมภาษีกับ 3 กรมภาษี ตามสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลสาขา
         “Confirmation Number” หมายถึง
หมายเลขที่ผู้ใช้บริการได้รับหลังจากลงทะเบียนขอใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On
เรียบร้อยแล้ว และต้องนำไปยื่นเพื่อแสดงตัวตนกับกรมสรรพากรหรือ กรมสรรพสามิต
         “One Time Password (OTP)”
หมายถึง รหัสที่ใช้ยืนยันตัวตนสำหรับทำรายการต่าง ๆ ในระบบบริการ Tax Single Sign On
โดยจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการติดต่อ
และมีอายุในการใช้งานชั่วระยะเวลาหนึ่ง สามารถนำมาใช้ได้เพียงครั้งเดียว

      2.………(ชื่อผู้ใช้บริการ)………………ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอใช้ระบบบริการ

Tax Single Sign On

      3.ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้ระบบบริการ
Tax Single Sign On
สำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร
ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

            3.1
การสมัครใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On

                  3.1.1
ผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ผ่านอินเทอร์เน็ต และนำ
Confirmation Number พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนไปยื่นแสดงตัวตนกับกรมสรรพากร
หรือกรมสรรพสามิต ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ยื่นคำขอใช้ระบบบริการ Tax Single
Sign On

                  3.1.2
เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ผู้ใช้บริการต้องใช้รหัส
One Time Password (OTP) ในการสร้างผู้ดูแลสาขา หรือผู้ใช้งานในสาขา

                  3.1.3
ผู้ใช้บริการ ผู้ดูแลสาขา และผู้ใช้งานในสาขา ต้องแจ้งอีเมลแอดเดรส (e-Mail
Address) เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร จากระบบบริการ Tax Single Sign On

            3.2
การระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

                  3.2.1
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ไม่ว่ากรณีใด
ๆ หากกระทำโดยการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ของผู้ใช้บริการ หรือผู้ดูแลสาขา หรือผู้ใช้งานในสาขา
ถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ
เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก

                  3.2.2
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
(Password) สามารถกระทำได้ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด
และกรณีผู้ใช้บริการลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือรหัสผ่าน (Password)
สามารถปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

See also  บัญชี : ระบบการลงบัญชีแบบสิ้นงวด ( Periodic ) ตอนที่ 1 | การ บันทึก บัญชี แบบ periodic

                  3.2.3
กรณีผู้ใช้บริการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือรหัสผ่าน (Password)
ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด
ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On เป็นการชั่วคราว
หากผู้ใช้บริการ ประสงค์จะใช้บริการต่อไปขอให้ดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการ
เพื่อขอชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)ใหม่

            3.3
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆ
ที่ผู้ให้บริการได้จัดทำหรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ
ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้

            3.4
กรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส (e-Mail Address)
หรือรหัสผ่าน(Password) ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นแสดงความจำนงผ่านระบบบริการ Tax Single
Sign On ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

            3.5
กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นแสดงความจำนงผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงฉบับนี้

            3.6
กรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ระบบบริการ Tax Single
Sign On ฉบับนี้ ผู้ให้บริการอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิในการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign
On

      4.ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมสำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรผ่านระบบบริการ
Tax Single Sign On ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

            4.1
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษี

                  4.1.1
ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ได้รับจาก ระบบบริการ Tax Single Sign On
เพื่อยื่นรายการข้อมูลของผู้ใช้บริการตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

                  4.1.2
การใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันการส่งข้อมูลและกรมสรรพากรตอบรับการยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีแล้ว
ถือว่าเป็นการทำรายการโดยผู้ใช้บริการ
และยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้นว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีของผู้ใช้บริการ
และรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
รวมถึงจะผูกพันแบบแสดงรายการภาษีที่
จัดพิมพ์ขึ้นโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรายการข้อมูลตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                  การยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามวรรคหนึ่ง
หมายความถึง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

                  4.1.3
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระหรือนำส่งเงินภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระหรือนำส่งเงินภาษีตามวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

                  4.1.4
จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการชำระหรือนำส่งจะต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งตามแบบแสดงรายการภาษี

                  4.1.5
กรณีที่ธนาคารแจ้งว่าจำนวนเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอ
สำหรับการชำระหรือนำส่งเงินภาษีตามแบบแสดงรายการภาษี
จะถือว่าไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีในครั้งนั้น

                  4.1.6
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในเวลาตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

                  4.1.7
กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้มีการหยุดการรับแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีเป็นการชั่วคราว
หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษี ณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

                  4.1.8
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลา
ผู้ใช้บริการจะต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษี ณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

                  4.1.9
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้บริการยังคงต้องปฏิบัติและรับผิดตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

            4.2
กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเพิ่มหรือลดประเภทแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นแสดงความจำนงผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

            4.3
การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด

      5.ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมสำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิตผ่านระบบบริการ
Tax Single Sign On ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

            5.1
การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี

                  5.1.1
ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ได้รับจากระบบบริการ Tax Single Sign On
เพื่อยื่นรายการข้อมูลของผู้ใช้บริการตามแบบรายการภาษี
และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิตตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

                  5.1.2
การใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันการส่งข้อมูลและกรมสรรพสามิตตอบรับการยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีแล้ว
ถือว่าเป็นการทำรายการโดย
ผู้ใช้บริการและยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้นว่าเป็นการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีของผู้ใช้บริการ
และรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริง ทุกประการ
รวมถึงจะผูกพันแบบรายการภาษีที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ในรายการข้อมูลตาม
การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                  การยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามวรรคหนึ่งหมายความถึง
การยื่นแบบรายการภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด

                  5.1.3
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีโดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระภาษี
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพสามิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Payment) กับธนาคารที่กรมสรรพสามิตกำหนด

                  5.1.4
จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการชำระภาษีโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ กรมสรรพสามิต
จะต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามแบบรายการภาษี

                  5.1.5
กรณีที่ธนาคารแจ้งว่าจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอ
สำหรับการชำระภาษีตามแบบรายการภาษีจะถือว่าไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในครั้งนั้น

                  5.1.6
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในเวลาตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด

                  หากยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีเกินกำหนดเวลาดังกล่าว
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีในวันถัดไป

                  5.1.7
กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้มีการหยุดการรับแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีเป็นการชั่วคราว
หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องไปยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี ณ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

            5.2
กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเพิ่มหรือลดประเภทแบบรายการภาษีที่ยื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นแสดงความจำนงผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

            5.3
การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมสรรพสามิตประกาศกำหนด

      6.ข้อจำกัดความรับผิด

            6.1
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On นี้
เพื่อวัตถุประสงค์ใช้บริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการเท่านั้น
หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ
หรือบุคคลอื่นจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

            6.2
ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ
อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบบริการ
Tax Single Sign On รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ได้

            6.3
ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง
ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่นๆ

See also  [NEW] ต้องการเปิดบัญชี tmb ALL Free หรือบัญชีดรีมเซฟวิ่งใช้อะไรบ้าง สามารถเปิดบัญชีฝากประจําออนไลน์แบบไหนดี | บัญชี ธนาคาร ทหารไทย - NATAVIGUIDES

            6.4
ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามระบบบริการ
Tax Single Sign On ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อส่งต่อ
หรือเผยแพร่ข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ

            6.5
ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกลงทะเบียนสมัครใช้ระบบบริการ
Tax Single Sign On นี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ
โดยผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวัง
และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็น
หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

            6.6
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นใน
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
เพื่อปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้
จะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานในการให้บริการ

            6.7
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการนี้
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ได้
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

      7.ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ
3. ถึง ข้อ 6.

[Update] ระบบบริการ Tax Single Sign On (SSO) | ใบเสร็จ รับ เงิน กรม สรรพากร – NATAVIGUIDES

Error:

Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute. See your browser’s documentation for specific instructions.


วิธีดาวน์โหลดแบบภาษี และใบเสร็จย้อนหลัง (New e- filing)


วิธีดาวน์โหลดแบบภาษี และใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง (New e filing)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธีดาวน์โหลดแบบภาษี และใบเสร็จย้อนหลัง (New e- filing)

พิมพ์แบบใบเสร็จรับเงินหลังยื่นภาษีเสร็จเรียบร้อยของกรมสรรพากร ระบบใหม่เดือนกันยายน2564เป็นต้นไป


พิมพ์แบบใบเสร็จรับเงินหลังยื่นภาษีเสร็จเรียบร้อยของกรมสรรพากร ระบบใหม่เดือนกันยายน2564เป็นต้นไป

November 2021 Tax Refund Update | Explained by CPA


This is your November IRS tax refund update 2021. This might be my last tax refund update since I think most people should have received their tax refunds by now. Also, I think this tax refund 2021 update is very important because I don’t see this information discussed anywhere else.
If you haven’t received your tax refund yet, at this point, I suggest contacting the IRS, your Congress Person or an IRS Tax Advocate. Later in the video, I’ll go over some really great and informative IRS tax refund frequently asked questions. Stay tuned.
⏱️VIDEO CHAPTERS⏱️
0:00 November 2021 Tax Refund Update
2:55 Will Calling The IRS Help Me Get The Refund Faster?
3:28 Can I Use Where’s My Refund (WMR) to Check The Status of a Refund on a Prior Year Tax Return?
3:43 Will Where’s My Refund Show Me When I’ll Receive My Tax Refund?
3:56 How Will I Know The IRS is Processing My Tax Return?
4:10 What’s Happening When Where’s My Refund Shows My Tax Return Status as Received?
4:25 What’s Happening When Where’s My Refund Shows My Tax Return Status as Approved?
4:45 Does WMR Always Display My Refund Status Showing The Different Stages of Processing?
5:00 Does Where’s My Refund Update Often?
🔔 Subscribe for more videos just like this: https://www.youtube.com/c/NoelBLorenzanaCPA?sub_confirmation=1
🎥 RECOMMENDED VIDEOS 🎥
🔆 How to Contact The IRS by Phone: https://youtu.be/GzO2v8HJdZY
🔆 No Luck Calling The IRS? | Blame Private Company: https://youtu.be/EayIHBumXsI
🔆 Tax Refund Less than Expected: https://youtu.be/PUA6Szm4iTk
Welcome to my Ask An Accountant YouTube Channel! My name is Noel Lorenzana, and I’m an Illinois licensed, Registered CPA. While I am an accountant, I am not your accountant. By watching this video, no client relationship is created.
Disclaimer: This video, and the ideas presented in it, are for entertainment, and informational purposes only and should not be construed as accounting, tax, or legal advice. It is your responsibility to take all necessary steps to independently verify and ascertain that any information you choose to rely on from or take action based upon this video is accurate.
This channel talks about money, business and tax questions. Let me know if there is anything you would like me to discuss. Feel free to connect with me on Social Media.
★CONNECT WITH ME ON SOCIAL MEDIA ★
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClRts0Q57rCdS14e2o5xrcQ
Website: https://www.thetechsavvycpa.com/
Facebook: https://web.facebook.com/noelblorenzana
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noellorenzanacpa/
Twitter: https://twitter.com/noelblorenzana
Replay Video Link: https://youtu.be/0qZkfBUDFyc
taxrefund2021 taxrefund IRS

See also  [NEW] Journey of flower ตำนานรักเหนือภพ [พากย์ไทย] (50 ตอนจบ) – series24hr ศูนย์รวมซีรี่ย์ทั้งเก่าและใหม่ ดูฟรี 24 ชั่วโมง | ภพ 50 - NATAVIGUIDES

November 2021 Tax Refund Update | Explained by CPA

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง กรมสรรพากร ระบบ New E-FILING โฉมใหม่2564


พิมพ์ใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง กรมสรรพากร ระบบ New E-FILING โฉมใหม่2564

วิธี \”พิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงิน\” ในระบบยื่นแบบออนไลน์ระบบใหม่ หลังยืนยันการยื่นแบบและชำระภาษีไปแล้ว


เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการยืนยันการยื่นแบบภาษีออนไลน์ผ่านระบบใหม่ของกรมสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังมิได้พิมพ์แบบหรือใบเสร็จรับเงินออกมา ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์แบบภาษี/ใบเสร็จรับเงินได้ในภายหลัง ซึ่งสามารถย้อนหลังได้ 12 เดือน หรือ 1 ปีภาษี
……………………………………………………….
สามารถพูดคุย แนะนำ ติดตาม และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/kalataxes

วิธี \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ใบเสร็จ รับ เงิน กรม สรรพากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *