Skip to content
Home » [Update] ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม Pages 1 – 50 – Flip PDF Download | กํามือ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม Pages 1 – 50 – Flip PDF Download | กํามือ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

กํามือ ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

No Text Content!

ภาษา ทักษะภำษำองั กฤษ ท่ใี ช้บอ่ ยในงำน องั กฤษ โรงแรมสำมำรถ ใชไ้ ด้จริง !!! ใน งานโรงแรม English In Hotel Business คำศัพท์และประโยคภำษำอังกฤษ ทสี่ ำคัญในดำ้ นกำรโรงแรม ณั ฐ ภั ส ส ร7 หุ่ น โ ก น

คำนำ หนังสือเล่มน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เป็นส่ือกำรอ่ำน ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมสนใจอำชีพให้บริกำรในโรงแรม และประชำชน ทั่วไปให้มีควำมรู้และสำมำรถส่ือสำรภำษำอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับงำนกำรโรงแรม โดยภำยในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเน้ือหำ เกย่ี วกับคำศัพทภ์ ำษำองั กฤษที่ใชภ้ ำยในโรงแรมของแผนกตำ่ งๆ ดังนั้น หนังสือเล่มน้ีมีวัตถุประสงค์ นำเสนอเน้ือหำควำมรู้เก่ียวกับควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภำษำอังกฤษท่ีใช้ในโรงแรมของ แผนกต่ำงๆ เพื่อเพ่ิมทักษะทำงด้ำนกำรเรียนรู้ กำรส่ือสำรภำษำอังกฤษสำหรับผู้ท่ีสนใจงำนบริกำรด้ำนกำรโรงแรม โดยรวบรวม คำศัพท์ทใ่ี ชใ้ นธรุ กิจโรงแรม เพ่อื สง่ เสริมใหผ้ อู้ ่ำนไดฝ้ ึกฝนและนำไปใชใ้ นกำรทำงำน กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสทิ ธภิ ำพ ผู้เขียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรศึกษำ และนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนำกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม ทำงผู้เขียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้ศึกษำ ทุกๆ ท่ำนจะได้รับควำมรู้ ได้รับประโยชน์จำก กำรศึกษำจำกหนังสือเล่มน้ีไม่มำกก็น้อยหำกมีข้อบกพร่องประกำรใด ผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป ผเู้ ขยี น ณัฐภัสสร หุน่ โกน 7

สำรบัญ บทที่ 1 Hotel 6-19 บทที่ 2 Checking in 20-34 บทที่ 3 Service & Facilities 35-45 บทที่ 4 Staff Hotel 46-55 บทท่ี 5 Front Office 56-67 บทที่ 6 Housekeeping 68-80 บทท่ี 7 Restaurant 81-96 บทที่ 8 Checking out 97-108 7

บทนำ หนังสือ “ภำษำอังกฤษในโรงแรม” พัฒนำขึ้น อันมีเป้ำประสงค์ให้ผู้อ่ำนได้ศึกษำ สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ ในกำรส่ือสำรภำยใต้กำรปฏิบัติงำนในโรงแรมได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ โดยมีคำศัพท์และประโยคภำษำอังกฤษเบื้องต้นเพื่อให้ ผู้อ่ำนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซ่ึงแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วยควำมรู้เบื้องต้นภำษำอังกฤษต่ำงๆ ที่จำเป็นเพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะกำรฝึกฝนภำษำอังกฤษของผู้อ่ำน ได้แก่ ควำมรู้เบื้องต้น (Basic Knowledge) คำศัพท์ (Vocabulary) บทสนทนำ (Conversation) โดยในแตล่ ะบทเรียนจะแทรกข้อควรรู้ต่ำงๆ ทซี่ ึง่ นำไปสู่กำรเรยี นรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงมีเน้ือหำ 8 บท ดงั นี้ บทท่ี 1 ควำมรเู้ บือ้ งตน้ เก่ยี วกับโรงแรม Hotel เป็นกำรเริม่ ตน้ เรยี นรูเ้ นือ้ หำโดยใหผ้ ูอ้ ำ่ นทำควำมรจู้ ักข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ โรงแรม เช่น ประเภทของโรงแรม หอ้ งพกั และเตียงทใี่ ช้ภำยในโรงแรม • ข้อมลู เก่ยี วกับควำมเป็นมำของโรงแรมเบอ้ื งต้น • ร้จู ักคำศพั ทภ์ ำยในทีใ่ ชเ้ รยี กประเภทของโรงแรม • บทสนทนำท่แี ขกมกั ใชถ้ ำมเกีย่ วกบั สถำนท่ที ่องเที่ยว บทที่ 2 กำรจองหอ้ งพักของแขก Room Reservation บทนี้จะเป็นขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเม่ือแขกเข้ำมำจอง หอ้ งพกั กบั ทำงโรงแรม • ประเภทของห้องพกั ภำยในโรงแรมและคำศพั ท์ทีใ่ ช้เรียกประเภทของเตียงตำ่ งๆ • รจู้ กั คำศัพท์ที่ใช้สำหรบั กำรจองหอ้ งพักกับพนักงำนโรงแรม • กำรส่อื สำร บทสนทนำทพ่ี นักงำนสอบถำมแขกเมื่อเขำ้ มำจองห้องพกั 7

บทท่ี 3 กำรให้บริกำรและส่ิงอำนวยควำมสะดวก Service and Hotel Facilities หลังจำกที่แขกเข้ำพักแล้ว พนักงำนจะต้อง ให้บรกิ ำรและอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ใหแ้ กแ่ ขกทม่ี ำเข้ำพัก มีวัตถปุ ระสงคก์ ำรเรียนร้ดู ังนี้ • รู้จักคำศัพท์เก่ียวกับกำรให้บริกำรและส่ิงอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆในโรงแรม • กำรสอ่ื สำร บทสนทนำและกำรใหข้ อ้ มลู เกย่ี วกบั กำรบรกิ ำรดำ้ นตำ่ งๆและสงิ่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในโรงแรม บทที่ 4 พนักงำนโรงแรม Hotel Staff ถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นส่วนขับเคลื่อนให้ดำเนินไปได้อย่ำงมี ประสทิ ธิภำพ คอื “พนกั งำนในโรงแรม” บทนจี้ ะบอกถงึ หนำ้ ทีพ่ นักงำนในโรงแรม ตำแหน่งงำนในแผนกต่ำงๆ • ทำควำมรูจ้ กั คำศัพท์ที่ใช้เรยี กตำแหน่งงำนต่ำงๆ ในโรงแรม • บทสนทนำควำมรู้เกีย่ วกับหน้ำท่ี กำรปฏิบัตงิ ำนของพนักงำนโรงแรม บทท่ี 5 กำรบริกำรของแผนกต้อนรับโรงแรม Front Office แผนกที่เป็นเหมือนหน้ำบ้ำน เป็นหน้ำเป็นตำให้แก่โรงแรมและเป็น แผนกท่สี ำคัญเพรำะเป็นด่ำนแรกทแ่ี ขกตอ้ งเจอเม่ือเข้ำมำยงั โรงแรม กล่ำวถงึ ควำมรเู้ บื้องต้นของแผนกต้อนรับ • รู้จักคำศัพทเ์ บ้ืองต้นของแผนกตอ้ นรบั ที่ใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน • กำรส่ือสำร บทสนทนำเกย่ี วกับแผนกตอ้ นรบั โรงแรม เช่น กำรสอบถำมเส้นทำงภำยในโรงแรม บทท่ี 6 แผนกแม่บ้ำน Housekeeping กำรให้บริกำรในส่วนของกำรทำควำมสะอำดในโรงแรม เป็นเหตุผลอันดับต้นๆ ที่ แขกเลอื กที่จะเขำ้ พกั ในโรงแรม แผนกแมบ่ ้ำนจงึ เป็นเหมอื นหลงั บำ้ นที่โรงแรมให้ควำมสำคญั • รู้จักคำศัพท์เก่ียวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่ำงๆที่อยู่ในห้องพักของโรงแรมและของว่ำง เคร่ืองดื่มในมินิบำร์ (Mini Bar) • สนทนำกับแขกท่ีเข้ำพักเกี่ยวกับกำรให้บริกำรต่ำงๆ ภำยในแผนกแม่บ้ำน เช่น กำรเปล่ียนห้องพัก กำรทำควำมสะอำด ห้องพัก • กำรปฏิบัติงำนในแต่ละวันของแม่บ้ำนโรงแรม เช่น กำรลงบันทึกประจำวันทำควำมสะอำดห้องพัก บันทึกมินิบำร์ (Mini Bar) 7

บทท่ี 7 ห้องอำหำร Restaurant ในส่วนของกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่มสำหรับแขกท่ีมำเข้ำพัก ในส่วนของ ห้องอำหำร พนักงำนต้องสื่อสำรภำษำองั กฤษกับแขกได้อย่ำงถูกต้อง เพอ่ื รองรับชำวต่ำงชำติ • รู้จกั คำศพั ท์ในส่วนของงำนบริกำรและตำแหน่งงำนด้ำนอำหำรและเคร่ืองดืม่ ตลอดจนอปุ กรณใ์ นห้องอำหำร • บทสนทนำภำรจองโตะ๊ ในหอ้ งอำหำรโรงแรมและกำรชำระค่ำอำหำร • กำรเขยี นรำยกำรอำหำรที่แขกสงั่ ได้อย่ำงถกู ต้อง บทที่ 8 กำรลงทะเบียนออกจำกท่ีพัก Checking out เป็นขั้นตอนในกำรคืนหอ้ งพักของแขกและพร้อมกบั ชำระค่ำบริกำร รวมถึง กำรเช็คเอำต์ กำรกลำ่ วขอบคุณแก่แขก • คำศพั ทท์ ใี่ ช้ในกระบวนกำรลงทะเบยี นออกจำกโรงแรม หรือเช็คเอำต์ • กำรสอ่ื สำร บทสนทนำถำมตอบเพ่อื ลงทะเบยี นออกห้องทีเ่ ขำ้ พกั หรอื เชค็ เอำต์จำกโรงแรม กำรชำระคำ่ บรกิ ำร 7

1 Hotels ข้อมลู โรงแรมเบือ้ งตน้ โรงแรม หมำยถึง สถำนท่ีประกอบกำรเชิงกำรค้ำที่นักธุรกิจต้ังขึ้น เพ่ือบริกำรผู้เดินทำงในเรื่องของท่ีพักอำศัย อำหำร และ บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพักอำศัยและเดินทำง หรืออำคำรท่ีมีห้องนอนหลำยห้อง ติดต่อเรียงรำยกันในอำคำรหน่ึงหลังหรือ หลำยหลงั ซึ่งมีบริกำรตำ่ งๆ เพือ่ ควำมสะดวกของผ้ทู ี่มำพัก ซ่งึ เรยี กวำ่ \”แขก\” (Guest)

Leaning Objective • ขอ้ มลู เกีย่ วกับควำมเป็นมำของโรงแรมเบื้องตน้ • รูจ้ ักคำศพั ท์ภำยในท่ีใช้เรียกประเภทของโรงแรม • บทสนทนำทีแ่ ขกมักใช้ถำมเกี่ยวกับสถำนที่ทอ่ งเทีย่ ว 7

Accommodation วิ วั ฒ น ำ ก ำ ร ข อ ง โ ร ง แ ร ม เกดิ ข้ึนจำกสมยั โบรำณประมำณช่วงยุคของอำณำจกั รกรีก ทคี่ นเรำเร่มิ เดินทำงระหว่ำงเมืองไปมำหำสู่ แต่เดิมผู้เดินทำง จะนอนตำมถนนหรือนอนตำมบ้ำนเรือนของประชำชนท่ัวไป หรือ ตำมโบสถ์ โดยแต่เดิมเป็นกำรให้ท่ีพักพิง มีอำหำรให้ตำม อัตภำพ ไม่มีค่ำบริกำร จนกระทั่งมีคนหัวใสได้เปล่ียนแนวคิดน้ีให้กลำยเป็นธุรกิจข้ึนมำโดยเริ่มต้นจำก เมือง ฟลอ เรนซ์ ประเทศอิตำลี่ จนกระท่ังปี ค.ศ. 1282 เม่ือสมำคมโรงแรมในสมัยน้ันถือกำเนิดข้ึนและได้เปลี่ยนแนวคิดจำก ไมตรีจิต มำเป็นธุรกิจ และเริ่มมีกำรขำยไวน์ อำหำรง่ำยๆ มีกำรใช้ระบบ ลงทะเบียนผู้เข้ำพักข้ึน จนธุรกิจน้ีแพร่หลำยและทำกำไร จำกนน้ั ไม่นำนธุรกจิ นีจ้ งึ ถอื กำเนดิ ขึ้นและเริ่มแพรห่ ลำยไปยัง ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส จนถึง สหรำชอำณำจกั รฯ กำรโรงแรม มีกำรพัฒนำกำรตลอดเวลำ จำกแต่เดิมท่ีมีห้องพักเพียงอย่ำงเดียว สำหรับนักเดินทำงก็พัฒนำ ให้มีควำม หรูหรำ สะดวกสบำย มกี ำรบริกำรท่ีดี โดยเฉพำะในสหรำชอำณำจักรฯโรงแรมเป็นท่ีของผู้ดี และขุนนำง นักกำรเมืองเท่ำนั้น โดยโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงเร่ืองควำมหรูหรำมำกของสหรำชอำณำจักรฯ คือ โรงแรมซำวอย (Savoy Hotel) ปี ค.ศ. 1880 ซ่ึง เป็นโรงแรมเดียวทมี่ ีเคร่อื งกำเนิดไฟฟ้ำโบสถ์ โรงละคร อย่ใู นน้นั 78

Type Of Hotel ประเภทของโรงแรม เรำสำมำรถแบง่ ประเภทของโรงแรมไดห้ ลำกหลำยแตกตำ่ งกนั ออกไป ขึน้ อยูก่ ับเกณฑใ์ นกำรจำแนกประเภทของโรงแรม เช่น ขนำดของโรงแรม (Hotel Size) ระดับกำรให้บริกำร (Levels of Service) หรือทำเลท่ีต้ัง (Location) เป็นต้น ในนี้เรำจะแบ่ง ประเภทของโรงแรมตำมวตั ถปุ ระสงค์กำรใหบ้ รกิ ำรของโรงแรม ซง่ึ แบง่ ออกได้ ดงั น้ี Commercial Hotel เป็นโรงแรมท่ีออกแบบมำเพื่อให้บริกำรสำหรับนักธุรกิจเป็นหลัก ดังนั้นโรงแรมจึงตั้งอยู่ในตัวเมืองหรือในย่ำน ธุรกิจกำรค้ำ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีสะดวกในกำรคมนำคม และกำรติดต่องำนของแขกที่เข้ำพัก เรียกอีกอย่ำงได้ว่ำ Downtown Hotel หรือ โรงแรมใจกลำงเมือง ทำงโรงแรมได้จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรต่ำงๆ ไว้อย่ำงครบครัน เช่น บริกำรอำหำร บริกำรซักรีด ร้ำน ขำยของที่ระลึก คลินิก สระว่ำยน้ำ ศูนย์สุขภำพ สถำนที่จำหน่ำยบัตรโดยสำรต่ำงๆ สำมำรถไปไหนมำไหนได้สะดวกเพรำะอยู่ในย่ำน ชมุ ชนธรุ กจิ ที่มกี ำรคมนำคมสะดวก แตช่ ว่ งเวลำเข้ำพักมักจะเป็นระยะสน้ั ๆ 79

Airport Hotel เปน็ โรงแรมทตี่ ง้ั อยู่ใกล้กบั ทำ่ อำกำศยำนหรอื สนำมบิน มีวตั ถปุ ระสงค์เพ่อื ให้บริกำรผ้โู ดยสำรจำกเทยี่ วบินทีต่ ้อง พักค้ำงคนื เพอ่ื รอตอ่ เครือ่ งบิน นกั ธุรกิจ รวมถึงพนกั งำนและลูกเรอื ทท่ี ำงำนในสำยกำรบนิ ด้วย จดั อย่ใู นกลมุ่ โรงแรมประเภท Transient Hotel หรอื โรงแรมท่พี กั ชั่วครำว ซง่ึ จะประหยัดทง้ั คำ่ ใชจ้ ่ำยและเวลำ Convention Hotel เป็นโรงแรมโรงแรมเพื่อกำรประชุมเป็นโรงแรมประเภทหนึ่งท่ีกำลังเติบโต โดยปกติโรงแรม ประเภทน้ีจะมี ขนำดใหญ่กว่ำโรงแรมทั่วไปมำก คืออำจจะมีจำนวนห้องพักถึง 2,000 ห้องก็ได้ เพื่อให้บริกำรอย่ำงเพียงพอสำหรับกำรประชุมขนำด ใหญ่ทม่ี ีผูเ้ ขำ้ รว่ มประชุมจำนวนมำก มีส่งิ อำนวยควำมสะดวกครบครัน โรงแรมประเภทน้ีจะมหี ้องนทิ รรศกำร ห้องจัดเลย้ี งขนำดใหญ่ (Ballrooms)และห้องประชุมขนำดกลำงและเล็กจำนวนมำก มีบริกำร ห้องอำหำรแบบต่ำง ๆ ท้ังแบบบริกำรตนเอง (Self-serve restaurants or cafeterias) บริกำรด้ำนเลขำนุกำร กำรแปลเอกสำร เครื่องส่ง โทรสำร (Facsimile machines) โดยทว่ั ไปลูกคำ้ ทมี่ ำประชมุ จะเปน็ สมำคม สโมสร และบรษิ ัทต่ำง ๆ ทีจ่ ัดประชมุ เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลำย จังหวัด ระดับภำค ระดบั ประเทศ หรือระดบั นำนำชำติ 7 10

Boutique Hotel เป็นโรงแรมท่มี ีขนำดไม่ใหญ่มำก แต่รำคำท่ีพักค่อนข้ำงสูง เน้นกำรตกแต่งท่ีโดดเด่น มีเอกลักษณ์ของตนเอง ที่พกั ที่มกี ำรออกแบบให้มสี ไตล์ที่ทนั สมัยและสะท้อนควำมเปน็ ตวั ตนของโรงแรมและผู้เข้ำพกั นยิ มเรียกกนั ว่ำ HipHotel โรงแรมประเภทจะสร้ำงบรรยำกำศภำยในโรงแรมไม่เหมือนโรงแรมท่ัวไป เน่ืองจำกจุดขำยของโรงแรมเน้นควำมแปลกใหม่ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบท่ีมคี วำมเฉพำะตัว ดังนั้นแขกที่เข้ำพักจึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีต้องกำรกำรพักผ่อนหย่อนใจและ สัมผสั ถึงประสบกำรณ์ท่ีแตกต่ำง Resort Hotel มีวตั ถปุ ระสงคเ์ พื่อให้บรกิ ำรลกู ค้ำทต่ี ้องกำรมำพกั ผอ่ นหยอ่ นใจหรือใช้เวลำช่วงวันหยุด มำสัมผัสกับธรรมชำติ จึง มีทำเลทต่ี ั้งออกห่ำงจำกเมือง อำจจะตง้ั อยู่ตำ่ งจงั หวดั และใกล้ชดิ ธรรมชำติ เชน่ ชำยทะเล ภูเขำ แม่นำ้ หมเู่ กำะ เปน็ ตน้ กจิ กรรมภำยในโรงแรมจะเน้นกิจกรรมด้ำนบันเทิงเป็นพิเศษ เช่น จัดให้มีงำนเต้นรำ เล่นกอล์ฟ เทนนิส ขี่ม้ำ เดินป่ำ สกีและว่ำยน้ำ โดย เนน้ ใหม้ ีบรรยำกำศแบบสบำยๆ และให้แขกเกดิ ตดิ ใจกับกิจกรรมที่สนุกสนำน อัตรำคำ่ เข้ำพักเร่ิมจำกระดับปำนกลำงไปจนถึงรำคำสงู 7 11

Suite Hotel เปน็ โรงแรมที่มหี ้องพกั ท่ีเป็นห้องชดุ คือ เปน็ หอ้ งพักทม่ี หี อ้ งรับแขกแยกออกจำกหอ้ งนอน ห้องนอนกับห้องนำ้ เชื่อม ติดกนั บำงแห่งกอ็ ำจจะมหี ้องครัวให้โดยมตี ้เู ย็นและเคร่ืองดมื่ จดั ใหพ้ รอ้ มอยภู่ ำยในหอ้ งพักนนั้ เอง มีบริกำรด้ำนต่ำงๆ เช่นเดยี วกับ โรงแรม Commercial Hotel มีแผนกต้อนรับคอยดูแลแขก มีแผนกแม่บ้ำนทำควำมสะอำดห้องพัก มีห้องอำหำรในอยู่ภำยใน โรงแรมและมีบรกิ ำรอำหำรเช้ำ เครื่องด่ืมฟรีใหส้ ำหรับแขก มบี ริกำรอินเตอร์เนต็ โรงแรมประเภทน้ีจึงได้รับควำมนิยมจำกแขก หลำกหลำยกลุ่ม Bed and Breakfast Hotel หรือ B & B Hotel เป็นโรงแรมที่ให้บริกำรที่พักพร้อมกับอำหำรเช้ำเท่ำน้ัน ไม่มีบริกำรอำหำรมื้อ อน่ื ๆ โดยส่วนใหญท่ ี่พักประเภทมักดัดแปลงมำจำกบำ้ น ที่พกั อำศัย หรืออำคำรขนำดเล็กทมี่ ีห้องจำนวนไม่ก่ีห้อง นำมำดัดแปลงเป็น ที่พักค้ำงคืนของผู้เดินทำง บำงทีก็เรียกย่อๆ ว่ำ B & B ให้ด้วยบริกำรแบบง่ำยๆ มีควำมเป็นกันเอง รำคำค่ำห้องจึงค่อนข้ำงจะย่อมเยำกว่ำ โรงแรมทัว่ ไป Residential Hotel เป็นโรงแรมเพื่อบริกำรลูกค้ำที่ต้องกำรเข้ำพักในระยะเวลำนำน มีระยะเวลำเข้ำพักเป็นสัปดำห์ เดือน หรือปีข้ึนไป โรงแรมประเภทนี้มีบริกำรต่ำงๆ ท่คี ่อนข้ำงจำกดั กวำ่ โรงแรมท่ัวๆ ไป ห้องพกั ของโรงแรมประเภทนี้จะมีลักษณะใกล้เคียง กับโรงแรมประเภท suite hotel 7 12

7 13

Casino Hotel เป็นโรงแรมที่เปดิ ใหบ้ รกิ ำรด้ำนกำสิโนหรอื บอ่ นกำรพนนั อยภู่ ำยในตัวโรงแรมโรงแรม โรงแรมประเภทน้ไี ดร้ บั กำรอนุญำต จำกรัฐบำลให้ผเู้ ขำ้ พักสำมำรถเลน่ กำรพนนั ไดอ้ ยำ่ งถูกตอ้ งและเสรี แขกส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือเล่นกำรพนัน ภำยในโรงแรมมี ส่ิงอำนวยควำมสะดวกพร้อมให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง และกิจกำรด้ำนกำรพนันของโรงแรมเปิดวันละ 2-4 ชั่วโมงและปีละ 365 วันโดยไม่มี วันหยุด โรงแรมกำสิโนบำงแห่งอำจมีห้องพักถึง 4,000 ห้อง โดยห้องพักทั้งหมดอยู่ในอำคำรหลังเดียวกัน มีบริกำรห้องพักและห้องอำหำร ของโรงแรมคอ่ นข้ำงหรหู รำ Youth Hotel เปน็ ท่ีพกั สำหรบั เยำวชน เปน็ ท่ีพักท่สี ำมำรถเข้ำพกั ไดใ้ นรำคำถูก เหมำะสำหรับนักเรียน นักศึกษำทีม่ ีงบประมำณ จำกดั โดยนยิ มมำกท่ปี ระเทศญีป่ ุ่น ให้บริกำรหอ้ งพกั แบบธรรมดำ เปน็ ห้องรมขนำดใหญ่ ลักษณะภำยในห้องมเี ตียง 2 ช้นั จำนวน มำกต้ังอยรู่ วมกนั มหี อ้ งน้ำและพนื้ ที่ส่วนกลำงทตี่ อ้ งใชร้ ่วมกนั ซึ่งมบี รกิ ำรอำหำรมื้อเช้ำและม้อื ค่ำ เช่นเดียวกบั Guest House 7 14

Residential Hotel เป็นโรงแรมเพื่อบริกำรลูกค้ำที่ต้องกำรเข้ำพักในระยะเวลำนำน มีระยะเวลำเข้ำพักเป็นสัปดำห์ เดือน หรือปีขึ้นไป โรงแรมประเภทนี้มีบริกำรต่ำงๆ ท่ีค่อนข้ำงจำกัดกว่ำโรงแรมทั่วๆ ไป ห้องพักของโรงแรมประเภทน้ีจะมีลักษณะใกล้เคียง กบั โรงแรมประเภท suite hotel Motel มำจำกท่ีรวมเอำคำว่ำ Motor และ Hotel รวมกัน เลยใช้ช่ือย่อเป็น Motel เปน็ โรงแรมแรมทีต่ งั้ อยู่ใกล้ทำงดว่ นหรือถนน หลวงหลักระหว่ำงเมือง มีจุดมุ่งหมำยหลักคือให้บริกำรนักเดินทำงที่ต้องขับรถสัญจรไปมำระหว่ำงเมืองและทำงด่วน เป็นที่พักรำคำ ประหยัด มสี ิ่งอำนวยควำมสะดวกให้ เช่น มีที่จอดรถเฉพำะห้องพักแต่ละห้อง จุดเติมน้ำมัน และบริกำรด้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม ท่ีพัก ประเภทนี้เป็นท่ีนิยมมำกในสหรัฐอเมริกำ 7 15

Rotel เป็นโรงแรมติดล้อ เรียกอีกช่ือได้ว่ำ Motel on Wheels เกิดจำกกำรดัดแปลงนำยำนพำหนะมำเป็นโรงแรม เช่น รถประจำทำง รถไฟ รถบรรทุก เป็นต้น มีลักษณะเป็นที่พักท่ีสำมำรถเคลื่อนท่ีได้ ภำยในมีกำรตกแต่งให้เป็นห้องพัก มีส่ิงอำนวยควำมสะดวก เครื่องปรับอำกำศ มี บริกำรในส่วนร้ำนอำหำรให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม โรงแรมประเภทนี้มีบรรยำกำศแบบเหมือนกำรไปปิกนิก เหมำะสำหรับแขกที่ชอบกำร ผจญภยั Floating Hotel or Floatel เป็นโรงแรมท่ีลอยอยู่บนผิวน้ำ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ทะเลสำบหรือเขื่อน เพ่ือให้ผู้เข้ำพักน้ันได้สัมผัสกับธรรมชำติ อยำ่ งเต็มที่ ลักษณะหอ้ งพกั มีท้ังแบบแยกออกเปน็ หลังๆ และอยตู่ ิดกนั ภำยในเรือนเดียวกัน ภำยในหอ้ งมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกครบครัน 7 16

See also  [Update] กริยาช่อง 2 ของ read คือ read แต่ไม่ได้อ่านว่า หรีด เหมือนช่อง 1 นะจะบอกให้ | กริยาช่อง 2 - NATAVIGUIDES

Greeting: กล่ำวทักทำย กำรทักทำยที่สุภำพสำหรับบุคคลที่พบกับครั้งแรก นั่นก็คือ กำรกล่ำวสวัสดี ในกำร กล่ำวสวัสดีตำมวัฒนธรรมของยุโรปมีกำรเปล่ียนแปลงตำมเวลำ ไดแก กล่ำวสวสั ดตี อนเช้ำ พดู วำ่ Good morning กลำ่ วสวสั ดีตอนบำ่ ย พดู วำ่ Good afternoon กล่ำวสวัสดตี อนเย็นข้ึนไป พูดวำ่ Good evening Length: ระยะทำง กำรบอกระยะทำงกับสถำนท่ีท่ีใกล้โรงแรม The hotel is about ten kilometres from the station. โรงแรมอยหู่ ่ำงำจำกสถำนขี นสงประมำณ 10 กโิ ลเมตร The hotel is about 2 kilometres from the center of the town. โรงแรมต้ังอยหู ำงจำกตวั เมืองไปประมำณ 2 กิโลเมตร Location: ท่ตี งั้ กำรบอกตำแหนง่ ทีต่ ้ังของที่พกั โรงแรม ให้แก่แขกที่สอบถำมตำแหนง่ เพ่ือเดินทำงเขำ้ มำพัก The hotel is in the middle of the town. โรงแรมต้งั อยูก่ ลำงเมือง The hotel is outside of the town. โรงแรมตง้ั อยู่นอกเมือง The condomenium is on the beach. คอนโดมเี นียมตั้งอยบู่ นชำยหำด The hotel is in front of the air port. โรงแรมตั้งอยู่หนำสนำมบิน 7 17

Vocabulary Boutique hotel = โรงแรมที่สรำ้ งโดยจะมลี ักษณะเฉพำะตวั ทัง้ ด้ำนแนวคิด กำรตกแต่งทัง้ ภำยนอกและภำยใน Floating hotel = โรงแรมทีต่ ้ังลอยอยู่เหนอื ผิวน้ำ แม่น้ำหรอื คลอง Guest house = บ้ำนรบั รองแขก Residential hotel = โรงแรมประเภทให้ลกู คำ้ เช่ำพัก เปน็ เวลำอย่ำงนอ้ ย 1 เดือน โดยคดิ คำ่ เช่ำเปน็ รำยเดือน Resort = สถำนทีพ่ ักตำกอำกำศ Rotel = โรงแรมที่ดัดแปลงมำจำกยำนพำหนะ เช่น รถตู้ รถบัส Transient hotel = โรงแรมทล่ี ูกค้ำมำพกั เป็นระยะเวลำสั้น ๆ Youth hotel หอพกั สำหรบั ยำวชน 7 18

Conversation บทสนทนำ กำรถำมทำงไปโรงแรม Maria : I’m lost. Could you tell me where I am? ฉนั หลงทำงค่ะ กรณุ ำบอกหน่อยไดไ้ หมคะวำ่ ฉันอยทู่ ี่ไหน? Mark : This is Rocky Road. นคี่ ือถนนรอคก้ีครับ. Maria : How can I go to the Paradise Hotel? ฉันจะไปโรงแรมพำรำไดซไ์ ดอ้ ย่ำงไรคะ? Mark : You can go by bus or taxi. คุณสำมำรถไปโดยรถโดยสำรประจำทำงหรือไม่ก็ แท็กซคี่ รับ Maria : How far is it? ไกลจำกทนี่ เี่ ทำ่ ไรคะ? Mark : About 5 kilometers. ประมำณ 5 กโิ ลเมตรครบั . Maria : Thank you very much. ขอบคุณมำกๆ ค่ะ. 7 19

2 Checking in กำรลงทะเบียนเข้ำทพี่ กั ในกำรให้บริกำรลูกค้ำชำวต่ำงประเทศท่ีเข้ำมำ จองห้องพัก ในโรงแรมนั้น กำรส่ือสำร สนทนำภำษำอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็น อย่ำงมำกในกำรใช้ส่ือสำรสำหรับบุคลำกรในโรงแรม เพ่ือสำมำรถบรรยำยข้อมูลเก่ียวกับโรงแรม ห้องพัก สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้แก่แขกได้อย่ำงถูกต้อง เนื้อหำภำยในบทท่ี 2 เรื่องกำรจองห้องพัก (Room Reservation) ประกอบด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของ ห้องพัก ส่งิ อำนวยควำมสะดวกภำยในหอ้ งพกั บทสนทนำกำรจองห้องพักของแขกกับบุคลำกร 7

Leaning Objective • รูจ้ กั คำศัพท์ทใ่ี ชส้ ำหรบั จองหอ้ งพกั • กำรส่อื สำร บทสนทนำที่พนักงำนสอบถำมแขกเมื่อเข้ำมำจองหอ้ งพกั 7

Room Types ประเภทของหอ้ งพัก Single room หอ้ งพักสำหรบั พักคนเดยี ว ภำยในหอ้ งมีเตยี งเดยี่ ว จำนวน 1 เตียง ขนำด ของเตียงขน้ึ อยู่กบั โรงแรมแตล่ ะแห่งว่ำจะให้ เป็นเตยี งแบบ King Size (ขนำด 6 ฟตุ ) Queen Size (ขนำด 5 ฟตุ ) หรอื Single Size (ขนำด 3.5 ฟตุ ) กไ็ ด้ Double room ห้องพักประเภทน้ี เปน็ ห้องพัก สำหรับผู้เขำ้ พกั 1 หรือ 2 คน (ห้องคู่) ระหว่ำง Double Room กับ Twin room ทง้ั สองน้ี แตกต่ำงกนั ที่ขนำดของเตยี งและกำรจัดวำงเตยี ง กำรจดั วำงเตียง สว่ นใหญภ่ ำยในหอ้ งพักมเี ตยี ง คหู่ รือเตียงขนำดใหญ่ จำนวน 1 เตยี ง 7 22

Twin room หอ้ งพกั สำหรับผู้เขำ้ พกั 2 คน ภำยในห้องพกั มีเตยี งเด่ยี วสำหรับนอนคนเดยี วจำนวน 2 เตยี ง ห้องนส้ี ำมำรถพกั ได้ 2 คน Triple room ห้องพกั สำหรบั ผูเ้ ขำ้ พัก 3 คน มักมีเตียงขนำดใหญ่ จำนวน 1 เตียงและเตียงเด่ียว จำนวน 1 เตียง ซ่ึงในบำงโรงแรมอำจจะ จดั หอ้ งพกั แบบมีเตยี งเด่ยี ว 3 เตยี งกไ็ ด้ Quad room ห้องพักสำหรับแขกสี่คน ห้องพักประเภทนี้ไม่เป็นที่นิยมเท่ำไหร่ เพรำะต้องใช้เนื้อที่ของห้องที่กว้ำงพอสมควร โดยจะมี เตียงคู่ 2 เตยี ง แขกสำมำรถนอนได้ถงึ 4 คน หรือที่เรียกว่ำ ดับเบ้ิล-ดับเบิ้ล (Double-Double 7 23

Studio room ห้องพักท่ีสำมำรถพักคนเดียวหรือสองคนก็ได้ ภำยในห้องพักประกอบไปด้วยเตียงนอน เก้ำอี้นวมแบบโซฟำท่ี เปล่ียนเป็นเตียงได้อีกตัว (Sofa Bed) หรือ โซฟำปกติ โต๊ะทำงำน ในบำงโรงแรมอำจจะมีครัวขนำดเล็กอยู่ภำยในห้องพักเดียวกัน โดยท่ีไมไ่ ดแ้ ยกห้องออกไปตำ่ งหำก Duplex หอ้ งพกั มสี องชน้ั อำจจะแบง่ เปน็ หอ้ งนงั่ เลน่ ห้องครวั ชั้นนงึ สว่ นอีกชั้นเป็นห้องนอน ขนำดห้องเกิน 100 ตำรำงเมตรข้ึนไป เหมำะกบั กำรพกั ผ่อนยำวๆกับครอบครัวใหญ่ท่ีมสี มำชิกหลำยคน Suite ห้องพักประเภทนี้มีขนำดใหญ่ที่สุด มีลักษณะเป็น “ห้องชุด” มีกำรแยกห้องนอนออกจำกส่ิงอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ ภำยในห้อง เชน่ หอ้ งนงั่ เลน่ หอ้ งครัว หอ้ งทำงำน บำร์ หรอื อำ่ งอำบน้ำ เปน็ ต้น โดยบำงโรงแรมอำจมหี ้องนอนห้องเดียวหรือ 2 ห้อง (Bar) มีกำรตกแต่งหรูหรำและมีรำคำค่อนข้ำงสูง ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ำพักภำยในห้อง เตียงเป็นแบบ ตำมขนำดพื้นที่ของห้อง King Size หรอื Queen Size Junior Suite ห้องพักท่ีมีขนำดใหญ่และกว้ำงกว่ำห้องพักแบบมำตรฐำน (Standard Room) แต่มีขนำดเล็กกว่ำห้องพักแบบ Suite ภำยในห้องพักจะมีกำรกั้นแยกส่วนท่ีเป็นห้องนอนออกจำกบริเวณห้องนั่งเล่น ส่วนใหญ่มักจะเป็นเตียงแบบ King Size หรือ Queen Size 7 24

Connecting room ห้องพักที่ภำยในห้องจะแบ่งเป็น ห้องนอน 2 ห้องนอน ท่ีสำมำรถเดินทะลุหำกันจำกอีกห้องได้ โดยจะมี ประตูเช่อื มบรเิ วณกลำงหอ้ งหรอื บำงโรงแรมอำจจะเชอื่ มกันบริเวณระเบยี งของห้องระหว่ำง 2 หอ้ ง Adjacent Room ห้องพักประเภทน้ี เป็นห้องท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกันหรือตรงข้ำมกัน ห้องเย้ืองกัน แต่ไม่ติดกัน เป็นห้องพักใน กรณีทผ่ี เู้ ขำ้ พกั มคี วำมต้องกำรท่ีจะพักหอ้ งใกลก้ นั Smoking and Non-Smoking Room ห้องพัก บำงห้องพักมีกำรอนุญำตให้ผู้เข้ำพักสำมำรถสูบบุหร่ีภำยในห้องพักได้ และ ในกรณีท่ีผู้เข้ำพกั ตอ้ งกำรหอ้ งพักที่ ห้ำมสบู บุหร่ี Villa ห้องพักประเภทน้ีมีลักษณะเป็นบ้ำนพัก มีบริเวณบ้ำน มีสวน ลำนจอดรถ เหมือนบ้ำนท่ีอยู่อำศัย ส่วนมำกมักมีเพียง 1 ห้องนอน สว่ นหอ้ งประเภท Villa Suite ห้องพักที่มีลักษณะเหมือน Villa คือ เป็นบ้ำนพัก แต่ต่ำงกันตรงที่มีหลำยห้องนอน เหมือนบ้ำนหลัง ใหญท่ ่อี ยกู่ นั ได้หลำยคน รำคำจะแพงทส่ี ุด แต่คมุ้ คำ่ แน่นอน 7 25

Room Facilities สงิ่ อำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพกั Bed Extra Bed TV เตียง เตยี งเสริม โทรทศั น์ Pillow Air conditioner Telephone หมอน เคร่อื งปรบั อำกำศ โทรศัพท์ 7 26

Deposit box Mini Bar ตนู้ ิรภยั ตู้มินบิ ำร์ Living room Walk-in Closet ห้องนั่งเลน่ หอ้ งแต่งตัว Kitchen 27 หอ้ งครวั ขนำดเล็ก 7

Self Check in Internet Front Office Sale Channel Manager Online Booking 7 28

Reservation: จองห้องพัก คำถำมเบ้อื งต้นเมื่อแขกมำจองห้องพกั กับพนักงำนตอ้ นรบั ทีโ่ รงแรม Do you have a reservation? คณุ จองห้องลว่ งหนำ้ ไว้หรือเปล่ำ? May I have your name, please? ขอทรำบชอื่ ของคุณได้ไหม? How long will you be staying? คณุ จะพักนำนแค่ไหน? Could I see your I.D., please? How many guests are with you? ขอดูบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม? Could you please fill out this form? เข้ำพักก่ที ำ่ น? ชว่ ยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนไ้ี ด้ไหม? Accepting a Reservation: ตอบรบั กำรจอง กำรตอบรับจองห้องพกั มี 2 กรณี คือ กรณีท่ีมีห้องพกั ว่ำงและกรณีไมม่ ีหอ้ งวำ่ ง กรณีที่มหี ้องพักวำ่ ง สำมำรถตอบได้วำ่ Certainly, sir/Ms. ได้แนน่ อนครบั /ค่ะท่ำน There’s no problem, sir/Ms. ไม่มีปัญหำครับ/คะ่ ท่ำน We have rooms available for that day. เรำมีหอ้ งพกั วำ่ งในวนั น้นั กรณีไมม่ ีห้องพักวำ่ ง ให้พนักงำนตอบปฏเิ สธอย่ำงสุภำพ ดังน้ี I’m afraid that …………. ดฉิ ัน/ผมเกรงว่ำ …………… . I’m sorry, but…………… ดิฉนั /ผมขอโทษด้วย แต่ …………. 7 29

Vocabulary Adjacent room = หอ้ งตรงข้ำมหรือใกล้เคยี ง Air conditioner = เครือ่ งปรบั อำกำศ Deposit box = ตู้นริ ภัย Reserve = กำรจอง Single room = หองเด่ียว Sofa bed = เตยี งโซฟำ (เป็นโซฟำท่ีสำมำรถเปล่ยี นเปน็ เตียงนอนได้) Walk-in closet = ห้องท่ีออกแบบมำใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้ำและสิ่งของตำ่ งๆ และใชใ้ น กำรแต่งตัว 7 30

Conversation บทสนทนำ จองห้องพกั ทำงโทรศพั ท์ Staff : Miranda Hotel. May I help you? โรงแรมมิแรนำคะ่ มีอะไรให้ดิฉันรบั ใชค้ ะ Guest : I would like to reserve’ non-smoking rooms for three couples’. ผมตอ้ งกำรจองหอ้ งพักแบบปลอดบุหรี่สำหรบั แขก 3 คคู่ รับ Staff : Certainly, sir. Would you like three double rooms? ได้ค่ะ คุณจะรบั เปน็ หอ้ งคู่ 3 หอ้ งไหมคะ Guest : Yes, that will be fine. ได้ครับ แบบนน้ั ก็ดีครบั Staff : What kinds of rooms do you prefer’, rooms with a shower or a bathtub? คุณตอ้ งกำรห้องแบบไหนคะ ห้องแบบใช้ฝกึ บวั หรอื ห้องแบบมีอ่ำงอำบน้ำคะ 7 31

Guest : Two nights, from June 10 to June 12. สองคืนครบั ตัง้ แต่วันที่ 10มิถุนำยน ถงึ วันที่ 12 มถิ นุ ำยน Staff : Just a moment, sir. I will check…..Yes, sir. We have some rooms available. May I have your name and telephone number, please? สกั ครูน่ ะคะ ขอดิฉันตรวจสอบกอ่ นนะคะ…….ไดค้ ่ะ เรำมหี อ้ งวำ่ งอย่คู ่ะ รบกวนขอชื่อและเบอรโ์ ทรศพั ท์ของคุณได้ไหมคะ Guest : Yes, it’s Kenny Bostin. My telephone number is 445-6869. ไดค้ รับ ผมชอ่ื เคนนี่ บอสติน และเบอร์โทรศพั ทข์ องผมคอื 445-6869. Staff : Right…Mr. Kenny Bostin, three double rooms with a bathtub in each one from June 10 through June 12. ไดค้ ะ่ คุณคนน่ี บอสตนิ ห้องค่แู บบมีอ่ำงอำบน้ำในแตล่ ะหอ้ ง จำนวน 3 ห้อง ตั้งแต่วนั ท่ี 10 มถิ นุ ำยน ถึงวนั ท่ี 12 มิถนุ ำยนนะคะ Guest : That’s right. Thank you. ถูกต้องแล้วครับ ขอบคณุ ครบั Staff : Thank you very much, sir. We look forward to welcoming you soon. Good-bye. ขอบพระคณุ เป็นอยำ่ งยิง่ คะ่ เรำหวังว่ำจะไดต้ อ้ นรบั ทำ่ นในไม่ช้ำน้ี สวสั ดีค่ะ 7 32

See also  [Update] หลักการใช้ some กับ any พร้อมตัวอย่างประโยค | เอกพจน์ หมาย ถึง - NATAVIGUIDES

Conversation บทสนทนำ จองหอ้ งพัก Staff : Good morning, Narai hotel Supattra speaking, May I help you? สวัสดีค่ะ…โรงแรมนำรำยณ์ สุพัตรำ พดู สำยคะ่ ดฉิ นั ช่วยอะไรคณุ ได้ บ้ำงคะ่ Guest : I want to reserve a hotel room. ผมอยำกจองหอ้ งพักของโรงแรมครับ Staff : May I help you? มีอะไรใหด้ ิฉนั รับใชค้ ะ พนกั งำน Guest : I would like to book two double rooms on October 4th. ผมต้องกำรจองหอ้ งพักแบบเตียงคู่ จำนวน 2 ห้อง ในวันท่ี 4 ตลุ ำคม Staff : Yes, we have rooms available on that day. May I have your surname, please? ได้คะ่ เรำมีห้องพักว่ำงในวันนั้น รบกวนขอนำมสกุลของคุณด้วยค่ะ Guest : Myer. ไมเยอรค์ รับ 7 33

Staff : Could you spell that, please? รบกวนชว่ ยสะกดใหห้ น่อยได้ไหมคะ พนกั งำน Guest : Sure. It’s M-Y-E-R. ได้ครับ เอม็ -วำย-อ-ี อำร์ ครบั Staff : Thank you. What’s your first name, please? ขอบคุณคะ่ ขอชอ่ื ตัวยอ่ คะ่ Guest : Nicholas. นิโคลัสครบั Staff : Right….. Mr. Nicholas Myer… two double rooms on October 4th. คะ่ คณุ นโิ คลสั ไมเยอร์ ห้องพักแบบเตยี งคู่ จำนวน 2 ห้องวันที่ 4 ตลุ ำคมนะคะ Guest : That’s right. Thank you. ถกู ต้องครบั ขอบคุณครบั 7 34

3 Service & facilities กำรบรกิ ำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวก ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมเติบโตและมีดกำรแข่งขันท่ีสูงข้ึน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกเข้ำพัก ใช้บริกำร โรงแรมของนักท่องเท่ียว คือ ทำงโรงแรมมีกำรจัดกำรอำนวยควำมสะดวกท่ีครบครัน ในทุกๆด้ำน ทั้งด้ำนส่ิงของเคร่ืองใช้ สถำนท่ี กำร บริกำรในส่วนต่ำงๆ ที่ให้ควำมบันเทิงสนุกสนำนแก่แขกท่ีเข้ำมำพัก เช่น บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบไรสำย สระว่ำยน้ำ สปำ สนำมเทนนิส หอ้ งอำหำร ฟิตเนส บรกิ ำรรับ-ส่งจำกสนำมบนิ บรกิ ำรซกั รีด ดงั นัน้ กำรใหข้ ้อมลู แก่แขกทเี่ ข้ำพกั จงึ เป็นส่วนสำคัญที่บุคลำกรทำงำน ในโรงแรมต้องควรรู้เพอ่ื ปฏิบตั งิ ำน สือ่ สำรไดอ้ ยำ่ งถกู ตอ้ งและมปี ระสทิ ธภิ ำพ 7

Leaning Objective • รู้จักคำศัพท์เก่ียวกับกำรให้บริกำรและส่ิงอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในโรงแรม • กำรส่ือสำร บทสนทนำและกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆและส่ิง อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในโรงแรม • กำรใชป้ ระโยคถำมตอบกับแขกทีเ่ ข้ำพกั 7

Service & Facilities ก ำ ร บ ริ ก ำ ร แ ล ะ ส่ิ ง อำ น ว ย ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก บุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนโรงแรมควรรู้จักคำศัพท์ที่ใช้เรียกสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และกำรบริกำรภำยในโรงแรม เพื่อสำมำรถให้ ขอ้ มูลและแนะนำแขกทเ่ี ขำ้ มำพกั ได้อย่ำงถกู ต้อง ภำยในโรงแรมมีกำรบรกิ ำรและส่งิ อำนวยควำมสะดวก ดงั ต่อไปนี้ Fitness Spa ฟติ เนส ห้องสปำ 7 37

Sauna Beauty Salon ห้องซำวน่ำ ร้ำนเสริมสวย Wifi & Internet Computer Service บรกิ ำรอนิ เทอร์เน็ต บริกำรคอมพิวเตอร์ 7 38

Conference Room Gife shop ห้องประชุม ร้ำนขำยของ Swimming pool Restaurant สระวำ่ ยน้ำ หอ้ งอำหำร 7 39

Lobby Lounge Tennis court ล็อบบี้ สนำมเทนนิส Squash cort Laundry สนำมสควอช บริกำรซกั รีดใหแ้ ขก 7 40

Childcare Medical บริกำรดแู ลเด็กเล็ก บริกำรทำงกำรแพทย์ Rooftop Bar Taxi limousine ชน้ั ดำดฟำ้ บรกิ ำรแท็กซีล่ มี ูนซีน 7 41

Facilities: สิ่งอำนวยควำมสะดวก Can I order food to my room? ผมสง่ั อำหำรมำทห่ี อ้ งไดไ้ หมครบั ? Does the hotel have airconditioning? โรงแรมปรับอำกำศหรือเปลำ? Does it have hot water? ในห้องมีน้ำรอ้ นไหมครบั ? Does the hotel have a swimming pool? โรงแรมมีสระวำ่ ยนำ้ ไหม? I would like to know what amenities are provided in your hotel. ฉันอยำกทรำบว่ำในโรงแรมของคณุ มสี งิ่ อำนวยควำมสะดวกอะไรบ้ำง? Can I have some information about hotel facilities? ฉันขอทรำบข้อมลู เก่ียวกบั ส่งิ อำนวยควำมสะดวกในโรงแรมได้ไหม? Can you tell me a little about the hotel facilities? คุณชว่ ยบอกข้อมลู เก่ียวกบั ส่ิงอำนวยควำมสะดวกในโรงแรมให้ฉนั สักหน่อยได้ไหม? Information: ขอ้ มลู เพ่มิ เติม กำรถำมขอ้ มูลเพมิ่ เติมจำกแขก 42 Do you need any further information? มขี ้อมลู ท่ีท่ำนต้องกำรทรำบเพิ่มเติมไหม? Do you have any further inquiries? คณุ มีข้อสงสยั เพิ่มเติมไหม? . Please let me know if I can be of any further help. กรุณำแจง้ ใหฉ้ ันทรำบ หำกมีอะไรใหฉ้ ันให้บรกิ ำรเพมิ่ เติม 7

Vocabulary Conference room = ห้องภำยในโรงแรมที่จัดไว้สำหรบั กำรประชุมบุคลำกรและใช้ต้อนรบั ผู้มำ เย่ียมเยยี น Childcare = กำรบรกิ ำรดแู ลเดก็ เล็กให้แก่แขกที่เข้ำพักภำยในโรงแรม Fitness = สถำนทอ่ี อกกำลังกำย มีเครือ่ งออกกำลงั ครบครนั Sauna = กำรอบแห้ง โดยใช้ควำมร้อนจำกกำรเผำถำ่ น ไม้ แก๊ส หรอื เทคโนโลยีอินฟรำเรด 7 43

Conversation บทสนทนำ กำรถำมสง่ิ อำนวยควำมสะดวก Staff : The Victorian Hotel, can I help you? ภำยในโรงแรม โรงแรมวกิ ตอเรียนค่ะ มอี ะไรให้ดิฉันรบั ใช้คะ Guest : Yes, I’m thinking of bringing a group to your hotel. I’d like to know what amenities’ about health and fitness are provided in your hotel. ผมกำลงั คิดที่จะพำแขกกลุ่มหนงึ่ ไปพกั ทโี่ รงแรม ของคุณ ผมจงึ อยำกทรำบว่ำโรงแรมของคณุ มสี ง่ิ อำนวยควำมสะดวกท่ีเกยี่ วกบั สุขภำพและกำรออก กำลังกำยอะไรบ้ำงครบั 7 44

Staff : There’s a fully equipped? fitness club here with an indoor swimming pool and a squash court. You’ll find high performance exercise equipment as well as a wonderful sauna. ทน่ี ่ีเรำมีสถำนทอ่ี อกกำลังกำยแบบครบวงจร พร้อมด้วยสระวำ่ ยน้ำในร่มและสนำมสควอซ ท่ำนจะไดพ้ บ กบั อุปกรณ์ออกกำลังกำยทีม่ ีประสทิ ธิภำพสูงและห้อง ชำวน่ำทย่ี อดเยี่ยมคะ่ Guest : Is there a spa? มีสปำไหมครับ Staff : Yes, there is. We offer relaxing massage’ and a variety of facial treatments with our highly- trained, experienced and professional. มีคะ่ เรำมบี ริกำรนวดผอ่ นคลำยและกำรดูแลรกั ษำหน้ำหลำยรปู แบบจำกพนกั งำนของเรำทไ่ี ดร้ บั กำร ฝึกฝน มำเปน็ อย่ำงดี มปี ระสบกำรณ์และเปน็ มืออำชีพค่ะ Guest : Thank you ขอบคุณครับ 7 45

4 Staff Hotel พนักงำนโรงแรม ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจบริกำรโดยตรง ที่มีบทบำทมำกในสังคม กล่ำวคือเป็นสถำนท่ีท่ีให้บริกำรแขก ในหลำกหลำยด้ำน ด้วยกัน ท่ีสำคัญ เช่น บริกำรด้ำนท่ีพัก อำหำร และเครื่องด่ืม ดังน้ัน จึงกล่ำวได้ว่ำ วัตถุประสงค์หลัก ของธุรกิจกำรโรงแรม คือ “กำรใหบ้ รกิ ำร” ต่อแขกทุกคน กำรดำเนินงำนของพนักงำนโรงแรม จึงเป็นฟันเฟื่องให้ธุรกิจโรงแรมขับเคลื่อนไปได้ พนักงำน ทุกแผนกต้องปฏิบัติหน้ำที่ มีทักษะในกำรเรียนรู้ สื่อสำรภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้ไปสู่กำรบริกำรท่ีสร้ำงควำม ประทบั ใจใหแ้ กแ่ ขก 7

Leaning Objective • ทำควำมรจู้ กั คำศพั ทท์ ี่ใช้เรยี กตำแหนง่ งำนตำ่ งๆ ในโรงแรม • ควำมรเู้ ก่ยี วกบั หน้ำท่ี กำรปฏิบตั งิ ำนของพนกั งำนโรงแรม 7

Staff Hotel พ นั ก ง ำ น โ ร ง แ ร ม Front Office Manager ผจู้ ดั กำรแผนกต้อนรับ Receptionist 48 พนักงำนแผนกตอ้ นรบั 7

Door Man 49 พนักงำนเปิดประตู Bell Boy พนกั งำนยกกระเป๋ำ Lift Attendance พนกั งำนประจำลฟิ ต์ 7

[Update] บทความความรักภาษาอังกฤษ บทความเกี่ยวกับความรักสั้นๆ พร้อมแปล | กํามือ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

บทความความรักภาษาอังกฤษ – ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรักความยินดีที่คนที่ตนรักมีความสุข ซึ้งกันเลยทีเดียว วันนี้ได้นำบทความเกี่ยวกับความรักภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย มาฝากจ้า

– A man overtime falls in love with the woman he is attracted to, and a woman overtime becomes more attracted to the man she loves.

ผู้ชายมักจะตกหลุมรักคนที่เค้าหลงเสน่ห์ และผู้หญิงจะหลงเสน่ห์คนที่เธอตกหลุมรัก


– Friendship is love minus sex and plus reason. Love is friendship plus sex and minus reason.

มิตรภาพคือ ความรัก ลบด้วย เซ็กซ์ และบวกเอาเหตุผลเพิ่มเข้าไป ส่วนรักคือมิตรภาพบวกด้วยเซ็กซ์ และลบเอาเหตุผลออก


– To love is nothing. To be loved is something. To love and be loved is everything!!

การได้รักเป็นเรื่องขี้ผง การถูกรักเป็น “บางอย่าง” ทีเดียว ส่วนการได้รักและการถูกรักเป็นทุกอย่าง (ว้าว)


– You may only be one person to the world but you may also be the world to one person.

คุณอาจจะเป็นแค่ “คน ๆ หนึ่ง” ในโลกใบนี้ แต่คุณอาจจะเป็น “โลกทั้งใบ” ของคนคนหนึ่งก็ได้


– Friendship often ends in love, but love in friendship never.

มิตรภาพมักจะจบลงด้วยความรัก แต่ความรักไม่มีวันจบลงด้วยมิตรภาพ


– You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.

คุณรู้ว่า คุณรักเค้าก็ต่อเมื่อคุณต้องการให้เค้ามีความสุข แม้ว่าความสุขนั้นจะหมายความถึงการที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน


– Love looks not with the eyes, but with the mind.

ความรักนั้น เห็นไม่ได้ด้วยตา แต่ด้วยใจ


– Love is like standing in the wet cement. The longer you stay, the harder it is to leave. And you can never go without leaving your shoes behind.

ความรักก็เหมือนซีเมนต์เปียกๆ ยิ่งคุณอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนึบ จากไปไม่ได้เท่านั้น และคุณจะไม่มีวันจากมาได้เลย โดยที่ไม่ได้ทิ้งรองเท้าไว้ข้างหลัง


– Don’t marry a person you can live with, marry somebody you can’t live without.

จงอย่าแต่งงานกับคนที่คุณ “อยู่ด้วยได้” จงแต่งงานกับคนที่คุณ “ขาดไม่ได้”


– Don’t rely on the past to create the future, rely on the future to erase the past.

อย่าวางใจใช้อดีตเป็นตัวสร้างอนาคต แต่จงใช้อนาคตเป็นตัวลบอดีตทิ้งไป


– Love will die if held too tightly; love will fly if held too lightly.

รักจะเฉาตายถ้ายึดไว้แน่นเกินไป และรักจะโบยบินไปถ้ายึดไว้หย่อนเกินไป

See also  ไม่มีไอเดียเริ่มต้นเป็นนายตัวเอง ไม่รู้ว่าจะทำอะไร เพราะ | อยาก ทํา ธุรกิจ ส่วนตัว แต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร | Nataviguides


– If you love someone tell them, don’t wait or else you will lose the chance.

ถ้าคุณรักใคร บอกเค้าซะ อย่ารีรออยู่เลย ไม่งั้นคุณจะเสียโอกาสนะ


– It only takes a second to say “I love you”, but it will take a lifetime to show you how much.

ใช้เวลาแค่เพียงชั่ววินาทีในการบอกว่า “ฉันรักเธอ” แต่ใช้เวลาตลอดชีวิตในการแสดงให้เห็นว่า รักมากเพียงไร


– Love, is like water, we take it for granted. Thus, when it is gone, it becomes crucial.

ความรักก็เหมือนน้ำ เรามักจะเห็นมันเป็นของตาย ต่อเมื่อ มันหมดไปแล้ว นั่นละ … มันจะกลายเป็นสิ่งจำเป็น


– True love is like ghosts, which everyone talks about but few have seen.

รักแท้ก็เหมือนกับปีศาจ ทุกคนพูดถึง แต่มีคนน้อยมากที่ได้เห็นว่าเป็นอย่างไร


– The essential sadness is to go through life without loving. But it would be almost equally sad to leave this world without ever telling those you loved that you love them.

ความเศร้าที่สำคัญคือการชีวิตโดยปราศจากความรัก แต่มันคงจะเศร้าเกือบจะพอๆ กันที่จะจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้บอกคนที่คุณรักว่า “คุณรักพวกเค้า”


– A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

ผู้ชายตกหลุมรักทางตา แต่ผู้หญิงน่ะ ตกหลุมรักทางหู


– The way to love anything is to realize that it might be lost.

หนทางที่จะรักสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็คือ การตระหนักสิ่งนั้นๆ อาจจะสูญหายได้


– The perfect marriage begins when each partner believes they got better than they deserve.

การแต่งงานที่สมบูรณ์แบบเริ่มขึ้น เมื่อต่างฝ่ายต่างคิดว่า พวกเค้าได้รับสิ่งที่ดีเกินกว่าที่ตัวเองสมควรได้รับ


– When a young man complains that a young woman has no heart, it is pretty sure that she has his.

เวลาที่หนุ่มน้อยโอดครวญว่า สาวน้อยนางนั้นไม่มีหัวใจ ค่อนข้างแน่ใจได้เลยว่าสาวน้อยนั้นน่ะ … มีหัวใจของหนุ่มคนนั้นอยู่ในกำมือ


– Kindness in words creates confidence, kindness in thinking creates profoundness, kindness in giving creates love.

วาจาที่กรุณาจะสร้างความเชื่อมั่น จิตใจที่กรุณาจะสร้างความลึกซึ้งของจิตใจ และการให้ที่กรุณาจะก่อให้เกิดรัก


– To love is to risk not being loved in return. To hope is to risk pain. To try is to risk failure, but risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing.

การที่ได้รักคือการเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรักเป็นการตอบแทน การตั้งความหวังคือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลว แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง เพราะสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตก็คือ การไม่เสี่ยงอะไรเลย


– When loving someone…never regret what you do…only regret what you didn’t do.

เวลารักใคร … อย่าเสียใจในสิ่งที่คุณได้กระทำ จงเสียใจในสิ่งที่คุณไม่ได้กระทำ


– Gravity cannot be held responsible for people falling in love.

เวลาคนตกหลุมรักน่ะ … โทษแรงโน้มถ่วงไม่ได้ จริงมั้ยล่ะ (ต้องโทษคนขุดหลุม)


– There is a story of a woman who always kept her feelings towards her friend until the day he got married, she decided to tell him the truth and he felt that it’s a good joke for his wedding

มีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่ง เธอรักเพื่อนของเธอแต่ได้เพียงเก็บความรู้สึกเอาไว้ จนกระทั่งวันที่เขาแต่งงาน เธอก็ตัดสินใจบอกความจริงกับเขา…แต่เขากลับคิดว่าเป็นเพียงเรื่องตลก สำหรับวันแต่งงานของเขา…


– There is a story of a man Who has never told his wife how much he loves her Until the day she passed away Until now, he keeps sending flowers to her grave everyday With thousand kisses on the card saying “I love you” Would she be able to know?

และยังมีเรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ไม่เคยบอกภรรยาว่าเขารักเธอมากแค่ไหน จนกระทั่งเธอตายจากไป ถึงบัดนี้ เขายังคงวางดอกไม้ไว้ที่หลุมศพของเธอทุกวัน พร้อมกับรอยจูบนับพันบนการ์ดที่เขียนว่า “ผมรักคุณ” …เธอจะมีโอกาสได้รับรู้ไหม…


– Yet, there is a story of a girl who always needed a warm hug from her daddy But she was too shy to ask for until the day he can never hug her any more…

และยังมีเรื่องเล่าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้ซึ่งต้องการอ้อมกอดอันอบอุ่นจากพ่อของเธอเสมอ แต่เธอเขินอายเกินกว่าจะเอ่ยปากออกไป…จนกระทั่งวันที่พ่อไม่สามารถกอดเธอ ได้อีกต่อไป…


– A lot of stories happen everyday you could know what had happened yesterday. How can you be sure what will happen tomorrow? Think of something you never say Are you waiting until the day? To say “I LOVE YOU”

ทุกๆ วันเกิดเรื่องต่างๆขึ้นมากมาย คุณอาจจะรู้ว่า เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้น แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ ลองคิดถึงบางสิ่งที่คุณไม่เคยพูด จะต้องรอให้ถึงวันไหน ที่จะบอกคำว่า “รัก”

แสดงความเห็น

comments


อวัยวะคำศัพท์ภาษาอังกฤษอวัยวะต่างๆ( Body)ของร่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเสียงสะกดคำอ่านภาษาอังกฤษ


อวัยวะต่างๆของร่างกาย เปิดโลกการเรียนรู้สิ่งรอบตัวให้ลูกรัก ด้วยการเสริมทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษ
การเริ่มต้นปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับลูกตั้งแต่เยาววัยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้าน
ต่างๆให้กับลูกได้เป็นอย่างดีค่ะ (ขอบคุณหนังสือดีๆ 4000 คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อวัยวะคำศัพท์ภาษาอังกฤษอวัยวะต่างๆ( Body)ของร่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเสียงสะกดคำอ่านภาษาอังกฤษ

กำมือ – แบมือ ภาษาอังกฤษ


กำมือ - แบมือ ภาษาอังกฤษ

สูตรพัฒนาตัวเองที่ไม่มีวันหมดอายุ


จิตวิทยาพัฒนาตันเองที่ไม่มีวันบูดเน่าใช้ได้ทั้งชีวิต

กดเข้ากลุ่มฟรี! เก่งขึ้นวันละ 1%!
https://www.facebook.com/groups/350505719845935
แจกฟรี! อีบุ๊ก 18 ความลับ!
เปลี่ยนคุณให้เป็นคนเจ้าเสน่ห์
[ทำยังไงให้ใครๆก็รักตั้งแต่แรกพบ]
👉https://lin.ee/iwazNnx
ฟังฟรี! จิตวิทยาการพูดชนะใจคน
👉https://www.youtube.com/playlist?list=PLfdtkwJb5cVr68FikXL1rVSYCpCn0vGle
กลุ่มฟรี! พูดพิชิตใจแบบจ้าวเสน่ห์!
👉https://www.facebook.com/groups/astcharismasecrets/
ติดตาม Exclusive Content ในช่องทางต่างๆได้ที่:
Line Official: https://lin.ee/iwazNnx
Facebook: https://www.facebook.com/Amazingstorytelling
Blockdit: https://www.blockdit.com/amazingstorytelling
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
ครองใจคน,วิธีชนะมิตรและจูงใจคน,วิธีการพูดนำเสนอ
,พูดอย่างไรให้น่าฟัง,สร้างเสน่ห์,เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ,การพูดพิธีกร,เทคนิคพูดให้น่าฟัง,พูดอย่างไรให้จับใจคนฟัง,พูดอย่างไรให้คนชอบเรา,วิธีการพูดโน้มน้าวจูงใจ,พูดยังไงให้คนรัก,พูดอย่างไรให้คนเชื่อ,พูดอย่างไรให้คนคล้อยตาม,พูดในที่ชุมชน,พูดอย่างไรให้ชนะใจคนฟัง,พูดอย่างไรให้ผู้ชายหลง,พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์,คุยอย่างไรให้ได้คบ,คุยอย่างไรให้ผู้ชายชอบ,คุยอย่างไรให้ผู้หญิงชอบ,คุยอย่างไรให้สนุก,คุยอย่างไรไม่ให้เบื่อ,เทคนิคคุยกับลุกค้า,เทคนิคพูดหน้ากล้อง,เทคนิคพูดขายของ,เทคนิคเล่าเรื่อง,เล่าเรื่องอย่างไรให้สะกดใจคน

สูตรพัฒนาตัวเองที่ไม่มีวันหมดอายุ

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children


👇 Subscribe and watch new videos uploaded every week👇
https://www.youtube.com/channel/UCcdwLMPsaU2ezNSJU1nFoBQ?sub_confirmation=1
❤️Download [Baby Shark Best Kids Songs \u0026 Stories app] ⬇
https://fong.kr/119/09
🎁 Visit our Official Store:
https://link.cleve.re/10483/
🎁Buy Pinkfong \u0026 Baby Shark Sound Books:
https://fong.kr/10826/
Join BabySharkChallenge Now! 🦈🦈🦈🦈
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQiKLJnked44qohZMuNHqmYFTOwb07in5
You are watching the original Pinkfong Baby Shark Dance video.
Join Pinkfong’s Baby Shark Challenge by uploading your own videos on social media!

★ Lyrics
Baby Shark
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark!
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark!
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark!
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark!
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark!
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt!
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away!
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last!
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end!

Subscribe to PINKFONG’s YouTube channel for hundreds of kids’ favorite songs and stories, including phonics songs, nursery rhymes, bedtime lullabies, children’s classics, fairy tales and more!
Enjoy educational songs and stories for preschool kids created by experts in children’s education.
Follow us on Facebook for new updates and free promotions.
★ Facebook: https://www.facebook.com/pinkfong.official
★ Instagram: https://instagram.com/pinkfong.official
★ Twitter: https://twitter.com/pinkfong_usa
★ Website: https://www.pinkfong.com/en
★ Official Merch Store: https://www.amazon.com/pinkfong
Song origin: Traditional Nursery Rhyme
Musical arrangement by Pinkfong (Smart Study Co., Ltd.), KizCastle
Singer: Bommie Catherine Han, Hope Marie Segoine, Anipen Matthew Digiacomo, Robert William Gardiner,Charity Wynn Segoine
Copyright © 2016 Smart Study Co., Ltd. All Rights Reserved.
babysharkdance forkids animalsong babyshark nurseryrhymes pinkfong kids

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ กํามือ ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *