Skip to content
Home » [Update] บทที่ 6 Accounting and Enterprise Software | แบบฟอร์มรายงานยอดขาย – NATAVIGUIDES

[Update] บทที่ 6 Accounting and Enterprise Software | แบบฟอร์มรายงานยอดขาย – NATAVIGUIDES

แบบฟอร์มรายงานยอดขาย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

ERP ถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวนการทำงานในทุก ๆ หน่วยงานขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง ส่งผลให้ข้อมูลดำเนินงานสอดประสานอย่างคล้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งบริษัท
บทบาทของ ERP เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 5 ประการ ได้แก่

1. ปัญหาการขยายขอบเขตการเชื่อมโยงของกิจกรรม
2. โครงสร้างการเชื่องโยงของกิจกรรมซับซ้อนขึ้น
3. เกิดการสูญเปล่าในกิจกรรม และความรวดเร็วในการทำงานลดลง
4. การรับรู้สภาพการเชื่อมโยงของกิจกรรมทำได้ยาก
5. การลงทุนและบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำได้ยาก

ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

1.โปรแกรมระบบ ERP (Enterprise Resources Planning)

โปรแกรม ERP (ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) มีทั้ง จัดซื้อ-เจ้าหนี้, ขาย-ลูกหนี้, สต็อก, เงินเดือน, ค่าเสื่อมราคา. ต้นทุนการผลิต จนถึงปิดงบการเงิน
โปรแกรม ERP เป็นโปรแกรมที่รวมโปรแกรมระบบย่อยทุกระบบให้ต่อเชื่อมข้อมูลถึงกันเป็นระบบเดียว ตั้งแต่การปฏิบัติงานหน้าร้าน (FRONT OFFICE) ไปจนถึง งานหลังร้าน (BACK OFFICE) คือ ปิดงบการเงินต่างๆตอนสิ้นงวดบัญชี เช่น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น โปรแกรมระบบย่อยต่างๆประกอบด้วย
1. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (PURCHASES AND ACCOUNT PAYABLE)
2. โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (SALES AND ACCOUNT RECEIVABLE)
3. โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง (INVENTORY CONTROL)
4. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER ACCOUNT)
5. โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (FIXED ASSETS LOCATION AND DEPRECISTION SYSTEM)
6. โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (PAYROLL)
7. โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต (PRODUCTION COST SYSTEM)(เฉพาะธุรกิจผลิตสินค้า)

ดูรายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรมระบบงานย่อยที่นำเสนอต่อท้าย

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

1. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (PURCHASES AND ACCOUNT PAYABLE)
โปรแกรมจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ตั้งเจ้าหนี้, ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ และ ภงด. 3, 53 (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้)
2. โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (SALES AND ACCOUNT RECEIVABLE)
โปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน ใบเสนอราคา, ออกบิล (ใบแจ้งหนี้), ใบวางบิลรับชำระเงินจากลูกค้า และ ภาษีขาย (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้)
3. โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง (INVENTORY CONTROL)
โปรแกรมสินค้าคงคลัง เป็นการควบคุมสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบมีทั้งการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกสินค้าออกจากคลัง บัญชีคุมสินค้ารายตัว สต็อกคงเหลือ (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง)
4. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER ACCOUNT)
โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป มีทั้ง สมุดรายวัน, ใบสำคัญ (VOUCHER), งบทดลอง, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงฐานะการเงิน,งบกระแสเงินสด (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป)

5. โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (FIXED ASSETS LOCATION AND DEPRECISTION SYSTEM)
โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสามารถควบคุมตำแหน่งที่อยู่ (LOCATION) และ คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรได้ มีการตรวจนับ หรือ ย้ายทรัพย์สิน (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา)
6. โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (PAYROLL)
โปรแกรมเงินเดือน (PAYROLL) มีทั้ง สลิปเงินเดือน (PAY SLIP),นำส่งประกันสังคม, ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 91, สรุปภาษีสิ้นปี, หนังสือรับรองการหักภาษี (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน)
7. โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต (PRODUCTION COST SYSTEM)
โปรแกรมต้นทุนการผลิต สำหรับโรงงานผู้ผลิตสินค้าเป็น LOT เพื่อได้ ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย งบต้นทุนการผลิต (MANUFACTURING COST), งบต้นทุนขาย (COST OF GOODS SOLD) (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต)

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
♦ ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ
♦ ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุด
♦ สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
♦ รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ (User), ระดับผู้จัดการ (Manager), และระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)
♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์
♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และการสำรองข้อมูล เป็นต้น

2.โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP

เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันทีช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

นอกจากนั้น BUSINESS PLUS ERP ยังมีระบบเสริมต่างๆ มากมายให้เลือกเพิ่มเติมเพื่อใช้งานได้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

• ระบบฝากขาย (Consignment)

• ระบบรับฝากขาย (Consignee)

• ระบบแฟรนไชส์ (Franchise)

• ระบบเติมเต็มอัตโนมัติ (Replenishment)

• ระบบแลกแต้มสมาชิก (Redeem)

• ระบบแคมเปญหลังร้าน (Campaign)

• ระบบวางแผนการผลิต (MRPII)

• ระบบแพ็คสินค้า (Packing List)

• ระบบเตรียมใบสั่งซื้อ (Prepare-PO)

• ระบบเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์อื่นๆ (Text2Bplus)

การบัญชีขนาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลได้ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีจำนวนมาก และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทในธุรกิจของไทย มาตั้งแต่ในอดีตและเป็นที่รู้จักของคนไทยมาตลอด ต่อมารัฐบาลจึงมาการออกนโยบายและมาตรการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจหลากหลายมาตรการ โดยมาตรการหนึ่งที่มีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นคือ การส่งเสริม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดตั้งส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงาน คือ ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวรวมถึงการควบคุมภายในของธุรกิจเพื่อป้องกันการทุจริต
เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางส่วนจะอยู่ในฐานะนิติบุคคล ดังนั้นจึงต้องมีการเกี่ยวข้องกับ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สถานะเป็นนิติ บุคคลตามกฎหมาย ยกเว้นกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นเจ้าของสถานประกอบการประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจึงควรให้ความสำคัญ และความสนใจในเรื่องการเสียภาษี และการบัญชีที่ต้องดำเนินการจัดทำ ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
องค์ประกอบการจัดทำบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1. เอกสารที่บันทึกบัญชี
1.1 แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและใช้งานประจำวันของธุรกิจใบสำคัญจ่าย ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
1.2 สมุดบันทึกบัญชีเบื้องต้น เช่น สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไป เป็นต้น
1.3 บัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย
1.4 รายงานต่าง ๆ หรืองบการเงินที่เสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ เช่น รายงานยอดขายและค่าใช้จ่าย งบประมาณแต่ละแผนก งบการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด
2. ขั้นตอนในการใช้แบบฟอร์ม แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ฝ่ายขายฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
3. เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ และทันเวลา เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องบันทึกการเก็บเงินและ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้ระบบบัญชีมีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการดำเนินงานที่ดี มีความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย มีการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งใช้จ่ายบางรายการก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย ได้และบางรายการไม่สามารถนำมาคำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามประมวลรัษฎากรของกรมสรรพกร ที่เจ้าของสถานประกอบการควรตระหนักและศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป เช่น ค่ารับรองที่เป็นรายจ่ายได้ : ค่ารับรองที่นำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ แม้จะมีหลักฐานแล้วก็ตามจะต้องไม่เกิน 0.3% ของยอดขายหรือทุนที่ชำระ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่ารายจ่ายเพื่อการกุศล การศึกษา และการกีฬา : นำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่ อธิบดีกำหนด
1. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะไม่เกิน 2 % ของกำไรสุทธิ
2. รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ไม่เกิน 2 % ของกำไรสุทธิ
ผลขาดทุน : ผลขาดทุนที่สามารถยกมาเป็นรายจ่ายได้จะต้องเป็นผลขาดทุนสะสมที่ยกมาไม่เกิน 5 ปี
การนำส่งภาษี : ใช้แบบ ภ.ง.ด.50 (นิติบุคคลทั่วไป) , ภ.ง.ด.55 ( มูลนิธิและสมาคม ) นำ ยื่นภายใน 150 วัน นับจากวันสุดท้ายของวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี

ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

1.โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัดเหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจ Import Export ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า ทำงานผ่าน mobile ได้ใช้งานง่าย มีครบทุก function ทางบัญชีและการบริหาร

​-รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน

-รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต และ ต้นทุนการผลิต

-รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ

-สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม

-รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)

-รองรับระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

-สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับหนึ่งและโปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก ดังนั้น โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต โดยที่ระบบมีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร หรือ แม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า เช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยที่ลูกค้าสามารถดู Stock ของเรา และ วางแผนการสั่งซื้อได้ หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับ Supplier เช่น การติดตามงานด้านการจัดซื้อ การติดตามงานส่งของจาก supplier (Fully Logistic Function) โดยข้อมูลจะ link เข้าสู่ส่วนกลางคือโปรแกรมบัญชี ตัวระบบได้เปิด การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก นอกจากนั้น ระบบได้รองรับธุรกิจในกลุ่มงานด้านการบริการ เช่นการเช่าสถานที่ การรับเหมางานต่างๆ การควบคุมต้นทุนต่องาน ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงต้นทุนของแต่ละงานได้ในทันที เป็นต้น โดนในกระบวนการงานทั้งหมด ตัวระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถดูงบการเงินเช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ตัวระบบได้ออกแบบให้เป็นลักษณะ User-Oriented กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือ แม้กระทั่งรายงานแบบฟอร์มเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามรูปแบบของผู้ใช้งานได้ไม่ยาก และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แทบทุกประเภทในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co

– ปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยี Cloud เราได้ Implement ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับสากลเรารับประกัน Zero DownTime (ไม่มีช่วงเวลาระบบล่ม)

– รองรับการผลิตภายใต้ระบบ AccCloud.co เราได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตการจัดการบริหารการผลิต เช่น ต้นทุนการผลิต Work In Process และ เป็นต้น

– Free Implement เรามีบริการ Implement ขึ้นระบบให้กับกิจการฟรี และ ให้คำปรึกษาวางแผนการควบคุมภายในองค์กรโดยใช้โปรแกรม AccCloud ให้ฟรี รวมถึงตอบคำถามหลังใช้ระบบ

2. FORMA TRD บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) – จำหน่ายผลิตภัณฑ์ FORMA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี Client / Server เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีจำนวน Transaction ปริมาณมาก และต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง ทีมงานบริหารของคริสตอลซอฟท์มีความคิดที่จะใช้ระบบ ERP ที่มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ FORMULA ERP สามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานจึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ FORMA ERP ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือ FORMA TRD สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป

Forma TRD คือ ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีอย่างแท้จริง เพราะถูกต้องตามหลักภาษีและสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่นสูง คล่องตัว เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถใช้งานได้จริง ประกอบด้วย 8 ระบบหลัก ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยี Client/Server ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Hardware platform ที่หลากหลาย เช่น Server ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, 2003, 2008 R2, 2012 R2 , Linux , Unix , OS/400 (IBM) Client ใช้ได้กับ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชั่น เช่น Windows XP, Windows 7, Windows8, 8.1 และ Windows10

Forma Super GL

ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชีและภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

Taxation Support ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้ คือ การรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษีไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้ Document Form Designer ออกแบบฟอร์มเอกสารได้เอง แบบ Business Object Model ใช้งานง่าย แตกต่างจากซอฟท์แวร์ทั่วไปที่ต้อง มีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล, Datatype Field, Table สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่น ใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่ (Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้ เครื่องมือในการออกแบบมีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop) สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลายเซ็นจากดิสก์ได้ รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหาซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ ทั้งยังเหนือชั้นกว่าในการบันทึกรายการในลักษณะ Online รายการค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชีเดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการ เอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค Features
– รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
– รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัท ในโปรแกรมชุดเดียว
– รองรับการมีสาขาได้ถึง 40,000 สาขา
– รองรับการมีฝ่ายต่างๆได้ถึง 40,000 ฝ่าย
– รองรับการมีแผนกได้ถึง 40,000 แผนก
– และยังรองรับการมีโครงการ (JOB, PROJECT) ได้มากกว่า 1,000,000 โครงการ (JOB)*
– รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือหรือเลือกมาบางส่วนก็ได้*
– รองรับทั้ง WINDOWS 98 SE, XP, 2000 และสามารถขยายระบบไปเป็นรุ่น CLIENT/ SERVER บนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งชั้นนำของโลก เช่น INFORMIX, ORACLE , DB2, SYBASE และ MS SQL ได้
– สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้าย ข้อมูล เป็นปี เป็นบริษัท เป็นสาขา เฉพาะข้อมูลใหม่ๆหรือจะ เอาทั้งหมดก็ได้
– สามารถรับ/ส่งข้อมูลไป-มาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ จากหลาย SITE งานมารวมที่ส่วน กลางหรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดย ส่งผ่าน MODEM หรือ INTERNET ได้
บันทึกข้อมูลล่วงหน้าย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวด หรือยัง
– สามารถกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Cost allocation ละเอียดระดับแผนกได้
– สามารถทำ Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้น
– สามารถทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเอง หรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วน ที่เคยจัดสรรไว้ แล้ว หรือจัดสรรให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ
– สามารถทำ Job Order Costing* , Process Costing , Hybrid-product Costing*
– สามารถทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหารต้นทุนของแต่ละกิจกรรม * เป็นความสามารถในซอฟท์แวร์ FORMULA รุ่น PLUS การออกแบบงบการเงิน / ทำกราฟเสนอผู้บริหาร / รายงาน
– สามารถออกแบบฟอร์มงบการเงินได้อย่างง่ายดาย และทำงบประกอบได้ไม่จำกัดแบบฟอร์มงบ
– สามารถออกแบบงบการเงินและอัตราส่วนการเงินต่างๆ ได้เองอย่างง่ายดาย เช่น Current Ratio, งบกระแสเงินสด,งบประกอบงบการเงิน ฯลฯ
– สามารถออกแบบงบการเงินเพียงครั้งเดียว แล้วเรียกดูรายงานแบบเปรียบเทียบ ได้หลายแบบ เช่น เปรียบเทียบรายเดือน, รายไตรมาส, ราย 3 ปี ทั้งงบสะสม, งบประจำงวด, งบรวมหลายสาขา, งบรวม หลายบริษัท, งบเฉพาะแผนก, งบรวมหลายแผนก ฯลฯ
– ออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือ ตามปีปฎิทิน ก็ได้
– ออกแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลงเอกสารทุกอย่างที่มีให้บันทึกในโปรแกรม เช่น แบบฟอร์มพิมพ์บิล ขาย , ใบเสร็จรับเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ใบโอนสินค้า ฯลฯ เรียกดูยอดเคลื่อนไหวของบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน แยกฝ่าย แยกแผนก แยกสาขาแยกโครงการเรียกดูงบ Consolidate บริษัทข้ามรอบระยะเวลาบัญชีได้ แม้ว่าจะปิดงวดบัญชีไปแล้วก็ตาม

– สามารถเรียกดูงบการเงินได้เป็นช่วงวันที่ไม่จำกัด ทำให้ฝ่ายบัญชี สามารถเรียกดูงบการเงินของปีที่แล้วได้ โดยไม่ต้อง Backup-Restore ไปๆมาๆหรือฝ่ายบริหารก็สามารถวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ได้เป็นรายวัน การสร้างกราฟวิเคราะห์ / ล็อคจอภาพขณะดูรายงาน / พิมพ์รายงานความเร็วสูง / ส่งไฟล์เป็นชนิดต่างๆ สั่งพิมพ์ได้ทั้งรายงาน , กราฟแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น ฯลฯ** และพิมพ์ออก เป็น FILE แบบต่างๆ
– สามารถเรียกดูงบการเงินทางหน้าจอ เพื่อตรวจสอบก่อนออกเครื่องพิมพ์ได้หรือเลือกดูทาง จอภาพ หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ นามสกุลอื่น ๆ ได้ เก็บรายงานที่พิมพ์ทางจอภาพไว้เพื่อคอยตรวจสอบและใช้งานโปรแกรม

Forma AR

ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
-รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
-สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
-มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
-บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
-INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
-ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
-สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
-สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย

-สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
-สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
-สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
-สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
-สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบ ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ* ระบบลูกหนี้ กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบวางบิล (Billing Slip) , ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ ใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า (Credit Note) เป็นต้น
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบวางบิลแยกตามลูกค้า
-พิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงิน แยกลูกค้าแต่ละราย
-สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติและรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับ ชำระบางส่วน หรือทั้งใบก็ได้
-รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน, ดร๊าฟ, เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ฯลฯ
-รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด จากยอดเงินรับจริงเรียกดูรายงานการวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเป็นรายลูกค้าและแบบสรุปเป็นราย ลูกค้า, กลุ่มลูกค้า, สาขา, ฝ่าย และแผนกได้
-กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
– พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
– พิมพ์ Aging Report ได้ทั้งแบบสรุปและมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก, แต่ละฝ่าย โดย สามารถ -กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
-พิมพ์การ์ดลูกหนี้
-พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
-พิมพ์สรุปยอดรายรับในแต่ละงวดได้ว่ารับเป็นเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ส่วนลดจ่ายเท่าไร
-สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้ อย่างถูกต้อง
-สามารถรับแจ้งหนี้โดยระบุเลขที่, วันที่ ใบเก็บเงินได้
-พิมพ์รายงานยอดหนี้ค้างชำระแยกตามชื่อลูกค้า

Forma AP

ระบบเจ้าหนี้ รองรับองค์กรที่มีการซื้อเชื่อสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนในการบริหารยอดหนี้ การรับวางบิล การออกใบจ่ายเงิน ใบลดหนี้หรือใบคืนสินค้า (Credit Note)

ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
-สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
-สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
-สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย รายการเอกสารใบใดบ้าง
-สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
-สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
-สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
-สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
-สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้
-ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด
มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบ ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ* ระบบเจ้าหนี้
-กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบรับวางบิล (Billing Slip) ,ใบจ่ายเงิน ( Receipt ) และ ใบลดหนี้/ใบคืนสินค้า ( Credit Note ) เป็นต้น
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิลพร้อมใบรับวางบิลแยกตามเจ้าหนี้
-พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายเงินแยกเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อช่วยการตรวจสอบ
-รับชำระหนี้ได้ง่ายโดยเลือก INVOICE ทั้งหมดหรือตัดจ่ายหนี้บางส่วนก็ได้
-รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ (ผสมกันก็ได้) รวมถึงรายการ โอน, ดร๊าฟ, L/C (Letter of Credit) ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง
-รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาดจากยอดเงินจริง
-ดูรายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดและสรุปเป็นรายเจ้าหนี้ได้
-สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่ จ่ายไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่าง ถูกต้อง
-พิมพ์ AGING REPORT ได้ทั้งแบบยอดสรุปหรือมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก,แต่ละฝ่าย โดย สามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
-พิมพ์การ์ดเจ้าหนี้
-พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
-พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
-สามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ในมุมของเอกสารจริงหรือมุมของนักบัญชี

Forma PO

ระบบจัดซื้อ รองรับงานด้านการจัดซื้อ สร้างใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า เป็นต้น
-สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) , ใบรับสินค้า เป็นต้น
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา-ขายไป หรือธุรกิจบริการ (รองรับภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด)
-สามารถบันทึกซื้อสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค๊ด
-สามารถปรับปรุงราคาต้นทุน ทั้งลดและเพิ่มได้ และบันทึกใบลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ กรณีที่ผู้จำหน่ายส่งใบแจ้งหนี้ โดยให้ราคาผิด
-สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี(INCLUDE VAT) และราคาแยกภาษี (EXCLUDE VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้เสียภาษีก้าวหน้าแบบเหมาจ่าย 1.5% หรือได้รับการยกเว้นภาษี
-รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*
-เก็บรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายรายนั้นๆในครั้งต่อไปได้
-สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลเจ้าหนี้/สินค้าได้ทันทีขณะออกบิล
-เมื่อบันทึกการซื้อโปรแกรมจะไปตั้งเจ้าหนี้เพิ่มสินค้าในสต๊อคเก็บข้อมูล เพื่อออกรายงานภาษี ซื้อ เก็บสถิติการซื้อและลงบัญชีให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีไว้แต่ยังไม่สั่ง POST แล้วรอ ให้ฝ่ายบัญชีมาตรวจสอบรายการทีหลัง) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การซื้อได้ทันที
-พิมพ์รายงานภาษีซื้อตามแบบที่สรรพกรกำหนด
-พิมพ์รายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
-รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย แยกตามสินค้า
-สรุปยอดซื้อแยกตามผู้ขาย (เปรียบเทียบ 12 งวด)

Forma SO

ระบบงานขาย รองรับงานด้านการขาย สร้างใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบยืมสินค้า ใบส่งของ ใบกำกับภาษี บิลเงินสด เป็นต้น
-สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งขาย (Sale Order) , ใบส่ง ของ/ใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice) , บิลเงินสด (Cash Receipt) ฯลฯ
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา – ขายไป / ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด) / ผลิต
-สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยก ภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 10% และผู้เสียภาษีก้าวหน้าแบบเหมาจ่าย 1.5% หรือ ได้รับยกเว้นภาษีเริ่มงานขายไปก่อนได้ โดยไม่ต้องรอยอดสต็อคตั้งต้น ไม่ต้องรอยอดยกมาจากฝ่ายบัญชี
การบันทึกส่วนลด นอกจากลดเป็นรายสินค้าทั้งเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังลดรวมทั้ง ใบไม่จำกัดขั้น
-สามารถอนุมัติได้ว่า จะขายสินค้าเกินวงเงินเครดิตได้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดได้ว่าใคร จะมีอำนาจในการอนุมัติได้บ้าง
-รองรับการขายสินค้าเป็นชุด, เป็น LOT, ระบุคลัง, สินค้าโปรโมชั่น, ลด ราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice ใบเดียวกัน
-สามารถบันทึกรับเงินมัดจำโดยรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน บัตรเครดิตได้ตั้งแต่ขั้น ตอน บันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของ และสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ
-สามารถขายสินค้าได้โดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
-สามารถบันทึกการขายสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค๊ด ได้
-สามารถกำหนดนโยบายราคา ส่วนลด และการแถมสินค้าโดยคำนวณจากจำนวนสินค้าที่เป็น แบบขั้นบันไดได้
-สามารถพิมพ์ Label เพื่อจ่าหน้าซองส่งเอกสารให้ลูกค้า โดยสามารถกำหนดจำนวน Column ของ Label ในขณะสั่งพิมพ์ได้
ในกรณีที่บันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่ลูกค้าสั่งซื้อ และค้างส่ง ได้
เมื่อมีการจองหรือเปิดใบสั่งซื้อของลูกค้าทยอยส่งของได้จนกว่าจะหมด หรือสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อ นั้นได้
กำหนดรูปแบบการบริหารสต็อคได้เองว่าถ้าสินค้าในสต็อคไม่พอขาย จะยอมให้ขายสินค้านั้น ไปก่อนหรือไม่
-สามารถออกรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามส่งให้ลูกค้าในครั้งต่อไปได้
เมื่อบันทึกการขายโปรแกรม จะไปตัดลูกหนี้ ตัดสต็อค เก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีขาย เก็บสถิติ การขาย และลงบัญชีให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีแล้ว รอให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ ก่อน แล้วจึงสั่ง Post ทีหลัง ) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การขายได้ทันที
-สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลลูกค้า / สินค้าได้ทันทีขณะทำการขาย
-สามารถพิมพ์รายงานภาษีขาย ตามแบบที่สรรพากรกำหนด
-รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*
ระบุเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นของพนักงานขายสำหรับการขายแต่ละครั้งที่แตกต่างกันได้
-สามารถพิมพ์รายงานยอดขายสด, ขายเชื่อ,ยอดขายทั้งหมด (สด,เชื่อและลูกหนี้) แยกตาม สินค้า แยกตามลูกค้า แยกตามพนักงานขาย แยกตามเขตการขายได้
-พิมพ์รายงานการขายแยกตามลูกค้า แยกตามสินค้า และแยกตามกลุ่มสินค้าได้
-พิมพ์รายงานสรุปยอดขายแยกตามลูกค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส และแต่ละ ปีได้
-พิมพ์รายงานจัดลำดับยอดขายเรียงตามมูลค่ากำไร, เปอร์เซ็นต์, กำไร, มูลค่าขายและจำนวน ขาย ทั้งแบบจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้ และรายงานอื่นๆอีกมากมาย
-พิมพ์รายงานใบส่งของและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
-พิมพ์รายงานใบส่งของแยกตามทีมขายและพนักงานขาย
-พิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
-พิมพ์รายงานยอดขายพนักงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน
-พิมพ์รายงานสรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามพนักงานขาย
-พิมพ์รายงานสรุปยอดขายสด – เชื่อ แต่ละวัน แต่ละเดือน แยกเป็นสาขาได้
-พิมพ์รายงานสรุปต้นทุน – กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว
-สามารถระบุชื่อลูกค้าที่จะตั้งหนี้, ชื่อบลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษี, ชื่อลูกค้าที่จะไปเก็บเงินได้
-สามารถบันทึกการขายแยกฝ่าย แยกแผนก ออกรายงานการขายและบันทึกบัญชีแยกฝ่าย และแผนกให้อัตโนมัติ
-สามารถออกรายงานการขายตามกลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า และเขตการขายได้

Forma IC

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการกำหนดคลังสินค้าได้ถึง 40,000 คลังในแต่ละบริษัทและแต่ละสาขา

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง รองรับสินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบสำหรับการผลิต
การขายสินค้าเป็นชุดหรือเบิกสินค้าเป็นชุด ระบบจะตัดสต็อครายการที่เป็นส่วนประกอบให้
อย่างถูกต้อง การคำนวณต้นทุน ทางบัญชี สามารถรองรับได้ถึง 4 แบบ คือ
1. แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย Weighted Average
2. แบบเข้าก่อน-ออกก่อน FIFO: First-In First-Out
3. ต้นทุน Specific แบบระบุ LOT
4. ต้นทุน Specific แบบระบุ Serial

-สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง (ได้ถึง 40,000 คลัง)
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 4 แบบ คือ แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Weighted Average ) , แบบ เข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO : First – In First – Out ) , ต้นทุน Specify แบบระบุ LOT และรองรับการขายสินค้าเป็นชุดหรือสินค้าประกอบ เพียงแต่ผู้ใช้ทำการกำหนดส่วนประกอบของ สินค้าชุดนั้นไว้ล่วงหน้า เมื่อทำการขายโปรแกรมจะทำการตัดสต็อคทั้งชุดให้โดยอัตโนมัติ (Component Set Support) สามารถปรับจำนวนสินค้าในชุด ขณะออกบิลได้
-สามารถพิมพ์รายงานสินค้าวัตถุดิบคงเหลือ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน ตาม ที่สรรพากรกำหนด
-สามารถพิมพ์รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (Re- Order Point) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety Stock เพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อสินค้าชนิดใดเข้ามาเพิ่ม ในสต็อคเพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
-สามารถบันทึการปรับปรุงยอดสต็อคเพิ่มเติมได้

-มีแบบฟอร์มรายงานสินค้าคงเหลือแต่ละคลังในแนว Column และแสดงยอดรวมในรายงาน เดียวกันได้
-พิมพ์รายงานสถานะสินค้า เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า
-พิมพ์รายสินค้าที่ไม่มีการขายหรือไม่มีการเคลื่อนไหว
-พิมพ์สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
-สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน รอว่างๆ แล้ว ค่อยมาบันทึกก็ได้และจะยังคงได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบเฉลี่ย และ FIFO
-สามารถออกแบบฟอร์มของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ
-สามารถเรียกดูรายงานสินค้า และวัตถุดิบแบบถัวเฉลี่ย และแบบ FIFO แยกแต่ละคลังหรือแต่ ละสาขาได้
-สามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลืองของแต่ละแผนก แต่ละ หน่วยงานได้

Forma FA

ระบบทรัพย์สินถาวรและค่าเสื่อม คิดคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวรที่เน้นความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้

-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
เชื่อมโยงระหว่างระบบสินทรัพย์กับระบบบัญชีแยกประเภท ลงบัญชีให้อัตโนมัติ
-สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40% ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์มา
คำนวณค่าเสื่อมราคา และปัดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนให้ตรงกับยอดปีด้วย
คำนวณค่าเสื่อมราคา ละเอียดระดับวัน
-สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ และสามารถบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพิ่มเติมใน สินทรัพย์เพื่อรวมคิดค่าเสื่อมได้ เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ทั้งแบบเส้นตรง

( STRAIGHTLINE )และ แบบลดน้อยถอยลง ( DECLINED ) คิดค่าเสื่อมแยกตามหน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์นั้นอยู่

Forma CQ

ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ครอบคลุมเกี่ยวกับเช็คและเงินฝากสามารถจัดทำรายการฝาก-ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างธนาคาร รายการจ่าย ดอกเบี้ย ธนาคาร ฯลฯ
-เมื่อบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร (Pay-in Slip) โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ
-เมื่อบันทึกกลับรายการเช็คจ่าย โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ
-สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ข้อมูลในเครื่องตาม Bank Statement
-สามารถจัดทำรายการทางด้านเช็คนำฝากเช็คผ่าน และจัดการกับเช็คที่มีปัญหา (ทั้งเช็ครับ และ เช็คจ่าย)
-สามารถพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ได้
-สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบหรือทำ Bank Reconcile ได้
-สามารถพิมพ์รายงาน Outstanding Cheque ได้
รองรับการทำ Post Date Cheque ( เช็คล่วงหน้า )ระบุสถานะของเช็คได้ว่าเป็นเช็คผ่าน เช็คคืน หรือ เป็นเช็คยังไม่นำเข้า
-พิมพ์ทะเบียนเช็ครับมีปัญหาแยกตามลูกค้า
-สามารถออกแบบฟอร์มพิมพ์ใบนำฝากเข้าธนาคาร (Pay-in Slip) ได้
-สามารถจัดพิมพ์รายงานทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย เพื่อตรวจสอบได้
-สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็คเรียงตามวันที่จ่ายได้
-สามารถพิมพ์เช็ครับ เช็คจ่าย เรียงตามวันที่เช็คได้
-สามารถพิมพ์เช็ครับเรียงตามลูกค้าและเรียงตามเจ้าหนี้ได้
-สามารถพิมพ์เช็คจ่ายเรียงตามเลขที่เช็ค,เลขที่ใบสั่งจ่ายได้

ธุรกิจที่มีขนาดเล็ก

คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทยได้ร่วมกันเผยแพร่ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อมโดยเน้นไปที่ธุรกิจที่มีขนาดเล็กมาก หรือ ธุรกิจขนาดจิ๋ว กล่าวคือ ระบบบัญชีที่เผยแพร่นี้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มของธุรกิจที่ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ธุรกิจทั่วไปที่มีรายรับไม่เกิน 1 ล้าน 2 แสนบาทต่อปี หรือเฉลี่ยมีรายได้จากการขายไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน นั่นเอง
ระบบบัญชีที่สมาคมนักบัญชีฯ นำมาเผยแพร่ให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดจิ๋วหรือธุรกิจขนาดย่อมที่เข้าข่ายดังกล่าวนี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความง่ายและสะดวกในการใช้งานเบื้องต้นจึงมีรูปแบบที่สามารถพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่ระบบบัญชีตามมาตรฐานสากลต่อไปได้โดยง่าย
เป็นแนวความคิดที่ต้องการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางการบริหารจัดการธุรกิจให้กับบรรดาเอสเอ็มอีไทยเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป
ระบบบัญชีดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำบัญชีด้วยมือและมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มารองรับเพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถทำบัญชีให้ง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย
ตัวอย่างของระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดจิ๋วที่เป็นบุคคลธรรมดาประเภทธุรกิจการค้าหรือธุรกิจแบบซื้อมาขายไปจะครอบคลุมกิจกรรมในการทำธุรกิจ

ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

1. FlowAccount | Advance โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับการขยายธุรกิจ
FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2014 เราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ แบบ SaaS (Software as a Service) ที่ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่างานทางด้านเอกสารและบัญชีเป็นงานที่มีสำคัญ และมีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการทำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่เป็นมือใหม่ เราจึงพัฒนาระบบที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการขนาดเล็ก สามารถบริหารงานทางด้านบัญชีเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ใช้ง่ายและครบถ้วนสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น เช่น การเปิดใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี บริหารคลังสินค้า รวมถึงรายงานต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดของระบบเราจะถูกเก็บไว้ในคลาวด์ของ Amazon ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล โดยสามารถใช้งานได้บน Website และบนแอปลิเคชั่นรองรับทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

ปัจจุบันระบบ FlowAccount.com มีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานจริงมากกว่า 10,000 บริษัท และถือได้ว่าเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับ 1 สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เราช่วยลูกค้าของเราในการออกใบกำกับภาษีในระบบกว่า 100,000 ใบต่อเดือน นอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับความเชื่อมั่นจาก Venture Capital ชั้นนำ ทั้งในประเทศอย่าง Beacon VC (กองทุน Venture Capital ของ ธนาคารกสิกรไทย) และต่างประเทศ ได้แก่ SBI Investment กองทุนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น, Golden Gate Ventures สิงคโปร์ และกองทุน 500TukTuks จาก Silicon Valley ในการลงทุนระดับ Pre Series A.

2. โปรแกรมบัญชี Peak

PeakEngine.com เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการ และธุรกิจที่ต้องการเติบโตขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการใช้ข้อมูลทางบัญชี และการเงินในการบริหาร โดยเราเชื่อว่าหากธุรกิจได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีการเงินมากขึ้น ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

โปรแกรมบัญชี PeakEngine แตกต่างจากโปรแกรมบัญชีออนไลน์อื่นๆอย่างไร?

“เราแตกต่างในปรัชญาการออกแบบ” โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปออกแบบเพื่อให้ “คน”​ เข้าไป “หา” ข้อมูล หรือรายงานใน “โปรแกรมบัญชี” เพื่อจะได้รับข้อมูลที่ต้องการจะรู้ ซึ่งนั่นทำให้ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการหลายคนที่ไม่มีเวลาจะได้เข้าไปใช้งานโปรแกรมบัญชีด้วยตัวเอง หรือไม่แน่ใจว่าจะต้องดูข้อมูลอะไร ก็จะมีโอกาสน้อยที่จะได้รับข้อมูลที่สำคัญจำเป็นภายในเวลาที่เหมาะสม

เราเห็นปัญหาตรงจุดนี้ และสร้างปรัชญาการออกแบบโปรแกรมบัญชีแบบใหม่ขึ้นมา นั่นคือการสร้าง “โปรแกรมบัญชี” ที่สามารถ “บอก” ข้อมูลที่จำเป็นให้ “คน” ได้รับรู้ โดยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาหาข้อมูลเลย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ระบบการแจ้งเตือนอัจฉริยะนี้จึงเป็นไปได้ อย่างที่ไม่มีโปรแกรมบัญชีแบบตั้งโต๊ะใดๆ ทำได้

โปรแกรมบัญชี PeakEngine รู้ได้อย่างไรว่าผู้ประกอบการต้องการอะไร?

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีคิดและการนำข้อมูลไปใช้ของผู้ประกอบการ เราจึงได้ร่วมทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ในการอบรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งรวบรวมเอาผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ และเราก็ยังไม่หยุดในการเรียนรู้และศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจผู้ประกอบการและนักธุรกิจโดยยังร่วมพัฒนางานด้านวิชาการและการศึกษาพฤติกรรมการใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

โปรแกรมบัญชี Peak ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

เตรียมเอกสาร

โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยคุณเตรียมเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น อย่างมืออาชีพ และง่ายดาย

บริหารเงินสด

เพราะเงินสดคือเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงธุรกิจ โปรแกรมบัญชี “พีค” จึงมีรายงานเฉพาะให้คุณติดตามสถานะการเงินของคุณ

ติดตามลูกหนี้

ให้เงินที่ควรจะเป็นของคุณ เป็นของคุณ โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยคุณจำใครติดเงินคุณ ไม่เคยลืม

จัดการสต๊อก

โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยจัดการสต๊อกเข้าออกอย่างง่าย สินค้าไหนขายดี ขายไม่ได้ คุณต้องรู้ได้ทันที

บริหารลูกค้า

โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยคุณเก็บข้อมูลของลูกค้าคุณแต่ละราย เพราะ “ลูกค้า” คือคนสำคัญ

บริหารเช็ค

หมดปัญหาหลงลืมเช็ค จ่ายไปเท่าไหร่ รับมากี่ใบ โปรแกรมบัญชี “พีค” จะช่วยคุณจำ

รายงาน

โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยให้คุณเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจคุณด้วยการรายงานผลเป็น chart ที่เข้าใจง่าย

เก็บไฟล์

แนบไฟล์ไว้กับการบันทึกบัญชีบนโปรแกรมบัญชี “พีค” แล้วคุณจะไม่ลืมอีกต่อไปว่าเป็นรายการอะไร

10 อันดับซอฟแวร์บัญชีที่ดีที่สุด

โปรแกรมบัญชี QuickBooks

โปรแกรมบัญชี Doublepine

โปรแกรมบัญชี ควอดราเทคโนโลยี

โปรแกรมบัญชี Flow Account

โปรแกรมบัญชี etoday Cloud

โปรแกรมบัญชี Freshbooks

โปรแกรมบัญชี Sage Intacct

โปรแกรมบัญชี Peak

โปรแกรมบัญชี AccCloud

โปรแกรมบัญชี Business plus

อ้างอิง

http://hmi.co.th/ProductDetail?field1=00030

http://www.businessplus.co.th/main/files/files_account/MK01-07_HQ.pdf

http://www.prosoftmyaccount.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=2224&ArticleID=8020

https://www.acccloud.co

https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/accountingfinancial/forma-trd/

http://www.prosoftmyaccount.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=2224&ArticleID=8887

https://flowaccount.com/advance/about

https://peakengine.com/about/

https://topbestbrand.com

[Update] บทที่ 6 Accounting and Enterprise Software | แบบฟอร์มรายงานยอดขาย – NATAVIGUIDES

บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

ERP ถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวนการทำงานในทุก ๆ หน่วยงานขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง ส่งผลให้ข้อมูลดำเนินงานสอดประสานอย่างคล้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งบริษัท
บทบาทของ ERP เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 5 ประการ ได้แก่

1. ปัญหาการขยายขอบเขตการเชื่อมโยงของกิจกรรม
2. โครงสร้างการเชื่องโยงของกิจกรรมซับซ้อนขึ้น
3. เกิดการสูญเปล่าในกิจกรรม และความรวดเร็วในการทำงานลดลง
4. การรับรู้สภาพการเชื่อมโยงของกิจกรรมทำได้ยาก
5. การลงทุนและบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำได้ยาก

ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

1.โปรแกรมระบบ ERP (Enterprise Resources Planning)

โปรแกรม ERP (ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) มีทั้ง จัดซื้อ-เจ้าหนี้, ขาย-ลูกหนี้, สต็อก, เงินเดือน, ค่าเสื่อมราคา. ต้นทุนการผลิต จนถึงปิดงบการเงิน
โปรแกรม ERP เป็นโปรแกรมที่รวมโปรแกรมระบบย่อยทุกระบบให้ต่อเชื่อมข้อมูลถึงกันเป็นระบบเดียว ตั้งแต่การปฏิบัติงานหน้าร้าน (FRONT OFFICE) ไปจนถึง งานหลังร้าน (BACK OFFICE) คือ ปิดงบการเงินต่างๆตอนสิ้นงวดบัญชี เช่น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น โปรแกรมระบบย่อยต่างๆประกอบด้วย
1. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (PURCHASES AND ACCOUNT PAYABLE)
2. โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (SALES AND ACCOUNT RECEIVABLE)
3. โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง (INVENTORY CONTROL)
4. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER ACCOUNT)
5. โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (FIXED ASSETS LOCATION AND DEPRECISTION SYSTEM)
6. โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (PAYROLL)
7. โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต (PRODUCTION COST SYSTEM)(เฉพาะธุรกิจผลิตสินค้า)

ดูรายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรมระบบงานย่อยที่นำเสนอต่อท้าย

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

1. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (PURCHASES AND ACCOUNT PAYABLE)
โปรแกรมจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ตั้งเจ้าหนี้, ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ และ ภงด. 3, 53 (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้)
2. โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (SALES AND ACCOUNT RECEIVABLE)
โปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน ใบเสนอราคา, ออกบิล (ใบแจ้งหนี้), ใบวางบิลรับชำระเงินจากลูกค้า และ ภาษีขาย (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้)
3. โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง (INVENTORY CONTROL)
โปรแกรมสินค้าคงคลัง เป็นการควบคุมสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบมีทั้งการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกสินค้าออกจากคลัง บัญชีคุมสินค้ารายตัว สต็อกคงเหลือ (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง)
4. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER ACCOUNT)
โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป มีทั้ง สมุดรายวัน, ใบสำคัญ (VOUCHER), งบทดลอง, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงฐานะการเงิน,งบกระแสเงินสด (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป)

5. โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (FIXED ASSETS LOCATION AND DEPRECISTION SYSTEM)
โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสามารถควบคุมตำแหน่งที่อยู่ (LOCATION) และ คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรได้ มีการตรวจนับ หรือ ย้ายทรัพย์สิน (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา)
6. โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (PAYROLL)
โปรแกรมเงินเดือน (PAYROLL) มีทั้ง สลิปเงินเดือน (PAY SLIP),นำส่งประกันสังคม, ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 91, สรุปภาษีสิ้นปี, หนังสือรับรองการหักภาษี (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน)
7. โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต (PRODUCTION COST SYSTEM)
โปรแกรมต้นทุนการผลิต สำหรับโรงงานผู้ผลิตสินค้าเป็น LOT เพื่อได้ ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย งบต้นทุนการผลิต (MANUFACTURING COST), งบต้นทุนขาย (COST OF GOODS SOLD) (ดูเพิ่มเติมที่ โปรแกรมระบบงานต้นทุนการผลิต)

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
♦ ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ
♦ ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุด
♦ สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
♦ รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ (User), ระดับผู้จัดการ (Manager), และระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)
♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์
♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และการสำรองข้อมูล เป็นต้น

2.โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP

เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันทีช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

นอกจากนั้น BUSINESS PLUS ERP ยังมีระบบเสริมต่างๆ มากมายให้เลือกเพิ่มเติมเพื่อใช้งานได้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

• ระบบฝากขาย (Consignment)

• ระบบรับฝากขาย (Consignee)

• ระบบแฟรนไชส์ (Franchise)

• ระบบเติมเต็มอัตโนมัติ (Replenishment)

• ระบบแลกแต้มสมาชิก (Redeem)

• ระบบแคมเปญหลังร้าน (Campaign)

• ระบบวางแผนการผลิต (MRPII)

• ระบบแพ็คสินค้า (Packing List)

• ระบบเตรียมใบสั่งซื้อ (Prepare-PO)

• ระบบเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์อื่นๆ (Text2Bplus)

การบัญชีขนาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลได้ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีจำนวนมาก และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทในธุรกิจของไทย มาตั้งแต่ในอดีตและเป็นที่รู้จักของคนไทยมาตลอด ต่อมารัฐบาลจึงมาการออกนโยบายและมาตรการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจหลากหลายมาตรการ โดยมาตรการหนึ่งที่มีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นคือ การส่งเสริม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดตั้งส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงาน คือ ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวรวมถึงการควบคุมภายในของธุรกิจเพื่อป้องกันการทุจริต
เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางส่วนจะอยู่ในฐานะนิติบุคคล ดังนั้นจึงต้องมีการเกี่ยวข้องกับ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สถานะเป็นนิติ บุคคลตามกฎหมาย ยกเว้นกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นเจ้าของสถานประกอบการประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจึงควรให้ความสำคัญ และความสนใจในเรื่องการเสียภาษี และการบัญชีที่ต้องดำเนินการจัดทำ ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
องค์ประกอบการจัดทำบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1. เอกสารที่บันทึกบัญชี
1.1 แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและใช้งานประจำวันของธุรกิจใบสำคัญจ่าย ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
1.2 สมุดบันทึกบัญชีเบื้องต้น เช่น สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไป เป็นต้น
1.3 บัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย
1.4 รายงานต่าง ๆ หรืองบการเงินที่เสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ เช่น รายงานยอดขายและค่าใช้จ่าย งบประมาณแต่ละแผนก งบการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด
2. ขั้นตอนในการใช้แบบฟอร์ม แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ฝ่ายขายฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
3. เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ และทันเวลา เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องบันทึกการเก็บเงินและ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้ระบบบัญชีมีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการดำเนินงานที่ดี มีความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย มีการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งใช้จ่ายบางรายการก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย ได้และบางรายการไม่สามารถนำมาคำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามประมวลรัษฎากรของกรมสรรพกร ที่เจ้าของสถานประกอบการควรตระหนักและศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป เช่น ค่ารับรองที่เป็นรายจ่ายได้ : ค่ารับรองที่นำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ แม้จะมีหลักฐานแล้วก็ตามจะต้องไม่เกิน 0.3% ของยอดขายหรือทุนที่ชำระ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่ารายจ่ายเพื่อการกุศล การศึกษา และการกีฬา : นำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่ อธิบดีกำหนด
1. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะไม่เกิน 2 % ของกำไรสุทธิ
2. รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ไม่เกิน 2 % ของกำไรสุทธิ
ผลขาดทุน : ผลขาดทุนที่สามารถยกมาเป็นรายจ่ายได้จะต้องเป็นผลขาดทุนสะสมที่ยกมาไม่เกิน 5 ปี
การนำส่งภาษี : ใช้แบบ ภ.ง.ด.50 (นิติบุคคลทั่วไป) , ภ.ง.ด.55 ( มูลนิธิและสมาคม ) นำ ยื่นภายใน 150 วัน นับจากวันสุดท้ายของวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี

ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

1.โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัดเหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจ Import Export ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า ทำงานผ่าน mobile ได้ใช้งานง่าย มีครบทุก function ทางบัญชีและการบริหาร

​-รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน

-รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต และ ต้นทุนการผลิต

-รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ

-สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม

-รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)

-รองรับระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

-สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับหนึ่งและโปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก ดังนั้น โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต โดยที่ระบบมีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร หรือ แม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า เช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยที่ลูกค้าสามารถดู Stock ของเรา และ วางแผนการสั่งซื้อได้ หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับ Supplier เช่น การติดตามงานด้านการจัดซื้อ การติดตามงานส่งของจาก supplier (Fully Logistic Function) โดยข้อมูลจะ link เข้าสู่ส่วนกลางคือโปรแกรมบัญชี ตัวระบบได้เปิด การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก นอกจากนั้น ระบบได้รองรับธุรกิจในกลุ่มงานด้านการบริการ เช่นการเช่าสถานที่ การรับเหมางานต่างๆ การควบคุมต้นทุนต่องาน ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงต้นทุนของแต่ละงานได้ในทันที เป็นต้น โดนในกระบวนการงานทั้งหมด ตัวระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถดูงบการเงินเช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ตัวระบบได้ออกแบบให้เป็นลักษณะ User-Oriented กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือ แม้กระทั่งรายงานแบบฟอร์มเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามรูปแบบของผู้ใช้งานได้ไม่ยาก และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แทบทุกประเภทในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co

– ปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยี Cloud เราได้ Implement ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับสากลเรารับประกัน Zero DownTime (ไม่มีช่วงเวลาระบบล่ม)

– รองรับการผลิตภายใต้ระบบ AccCloud.co เราได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตการจัดการบริหารการผลิต เช่น ต้นทุนการผลิต Work In Process และ เป็นต้น

– Free Implement เรามีบริการ Implement ขึ้นระบบให้กับกิจการฟรี และ ให้คำปรึกษาวางแผนการควบคุมภายในองค์กรโดยใช้โปรแกรม AccCloud ให้ฟรี รวมถึงตอบคำถามหลังใช้ระบบ

2. FORMA TRD บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) – จำหน่ายผลิตภัณฑ์ FORMA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี Client / Server เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีจำนวน Transaction ปริมาณมาก และต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง ทีมงานบริหารของคริสตอลซอฟท์มีความคิดที่จะใช้ระบบ ERP ที่มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ FORMULA ERP สามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานจึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ FORMA ERP ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือ FORMA TRD สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป

Forma TRD คือ ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีอย่างแท้จริง เพราะถูกต้องตามหลักภาษีและสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่นสูง คล่องตัว เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถใช้งานได้จริง ประกอบด้วย 8 ระบบหลัก ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยี Client/Server ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Hardware platform ที่หลากหลาย เช่น Server ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, 2003, 2008 R2, 2012 R2 , Linux , Unix , OS/400 (IBM) Client ใช้ได้กับ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชั่น เช่น Windows XP, Windows 7, Windows8, 8.1 และ Windows10

Forma Super GL

ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชีและภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

Taxation Support ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้ คือ การรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษีไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้ Document Form Designer ออกแบบฟอร์มเอกสารได้เอง แบบ Business Object Model ใช้งานง่าย แตกต่างจากซอฟท์แวร์ทั่วไปที่ต้อง มีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล, Datatype Field, Table สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่น ใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่ (Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้ เครื่องมือในการออกแบบมีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop) สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลายเซ็นจากดิสก์ได้ รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหาซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ ทั้งยังเหนือชั้นกว่าในการบันทึกรายการในลักษณะ Online รายการค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชีเดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการ เอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค Features
– รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
– รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัท ในโปรแกรมชุดเดียว
– รองรับการมีสาขาได้ถึง 40,000 สาขา
– รองรับการมีฝ่ายต่างๆได้ถึง 40,000 ฝ่าย
– รองรับการมีแผนกได้ถึง 40,000 แผนก
– และยังรองรับการมีโครงการ (JOB, PROJECT) ได้มากกว่า 1,000,000 โครงการ (JOB)*
– รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือหรือเลือกมาบางส่วนก็ได้*
– รองรับทั้ง WINDOWS 98 SE, XP, 2000 และสามารถขยายระบบไปเป็นรุ่น CLIENT/ SERVER บนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งชั้นนำของโลก เช่น INFORMIX, ORACLE , DB2, SYBASE และ MS SQL ได้
– สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้าย ข้อมูล เป็นปี เป็นบริษัท เป็นสาขา เฉพาะข้อมูลใหม่ๆหรือจะ เอาทั้งหมดก็ได้
– สามารถรับ/ส่งข้อมูลไป-มาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ จากหลาย SITE งานมารวมที่ส่วน กลางหรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดย ส่งผ่าน MODEM หรือ INTERNET ได้
บันทึกข้อมูลล่วงหน้าย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวด หรือยัง
– สามารถกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Cost allocation ละเอียดระดับแผนกได้
– สามารถทำ Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้น
– สามารถทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเอง หรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วน ที่เคยจัดสรรไว้ แล้ว หรือจัดสรรให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ
– สามารถทำ Job Order Costing* , Process Costing , Hybrid-product Costing*
– สามารถทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหารต้นทุนของแต่ละกิจกรรม * เป็นความสามารถในซอฟท์แวร์ FORMULA รุ่น PLUS การออกแบบงบการเงิน / ทำกราฟเสนอผู้บริหาร / รายงาน
– สามารถออกแบบฟอร์มงบการเงินได้อย่างง่ายดาย และทำงบประกอบได้ไม่จำกัดแบบฟอร์มงบ
– สามารถออกแบบงบการเงินและอัตราส่วนการเงินต่างๆ ได้เองอย่างง่ายดาย เช่น Current Ratio, งบกระแสเงินสด,งบประกอบงบการเงิน ฯลฯ
– สามารถออกแบบงบการเงินเพียงครั้งเดียว แล้วเรียกดูรายงานแบบเปรียบเทียบ ได้หลายแบบ เช่น เปรียบเทียบรายเดือน, รายไตรมาส, ราย 3 ปี ทั้งงบสะสม, งบประจำงวด, งบรวมหลายสาขา, งบรวม หลายบริษัท, งบเฉพาะแผนก, งบรวมหลายแผนก ฯลฯ
– ออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือ ตามปีปฎิทิน ก็ได้
– ออกแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลงเอกสารทุกอย่างที่มีให้บันทึกในโปรแกรม เช่น แบบฟอร์มพิมพ์บิล ขาย , ใบเสร็จรับเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ใบโอนสินค้า ฯลฯ เรียกดูยอดเคลื่อนไหวของบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน แยกฝ่าย แยกแผนก แยกสาขาแยกโครงการเรียกดูงบ Consolidate บริษัทข้ามรอบระยะเวลาบัญชีได้ แม้ว่าจะปิดงวดบัญชีไปแล้วก็ตาม

– สามารถเรียกดูงบการเงินได้เป็นช่วงวันที่ไม่จำกัด ทำให้ฝ่ายบัญชี สามารถเรียกดูงบการเงินของปีที่แล้วได้ โดยไม่ต้อง Backup-Restore ไปๆมาๆหรือฝ่ายบริหารก็สามารถวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ได้เป็นรายวัน การสร้างกราฟวิเคราะห์ / ล็อคจอภาพขณะดูรายงาน / พิมพ์รายงานความเร็วสูง / ส่งไฟล์เป็นชนิดต่างๆ สั่งพิมพ์ได้ทั้งรายงาน , กราฟแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น ฯลฯ** และพิมพ์ออก เป็น FILE แบบต่างๆ
– สามารถเรียกดูงบการเงินทางหน้าจอ เพื่อตรวจสอบก่อนออกเครื่องพิมพ์ได้หรือเลือกดูทาง จอภาพ หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ นามสกุลอื่น ๆ ได้ เก็บรายงานที่พิมพ์ทางจอภาพไว้เพื่อคอยตรวจสอบและใช้งานโปรแกรม

Forma AR

ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
-รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
-สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
-มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
-บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
-INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
-ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
-สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
-สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย

-สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
-สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
-สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
-สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
-สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบ ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ* ระบบลูกหนี้ กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบวางบิล (Billing Slip) , ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ ใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า (Credit Note) เป็นต้น
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบวางบิลแยกตามลูกค้า
-พิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงิน แยกลูกค้าแต่ละราย
-สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติและรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับ ชำระบางส่วน หรือทั้งใบก็ได้
-รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน, ดร๊าฟ, เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ฯลฯ
-รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด จากยอดเงินรับจริงเรียกดูรายงานการวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเป็นรายลูกค้าและแบบสรุปเป็นราย ลูกค้า, กลุ่มลูกค้า, สาขา, ฝ่าย และแผนกได้
-กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
– พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
– พิมพ์ Aging Report ได้ทั้งแบบสรุปและมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก, แต่ละฝ่าย โดย สามารถ -กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
-พิมพ์การ์ดลูกหนี้
-พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
-พิมพ์สรุปยอดรายรับในแต่ละงวดได้ว่ารับเป็นเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ส่วนลดจ่ายเท่าไร
-สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้ อย่างถูกต้อง
-สามารถรับแจ้งหนี้โดยระบุเลขที่, วันที่ ใบเก็บเงินได้
-พิมพ์รายงานยอดหนี้ค้างชำระแยกตามชื่อลูกค้า

Forma AP

ระบบเจ้าหนี้ รองรับองค์กรที่มีการซื้อเชื่อสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนในการบริหารยอดหนี้ การรับวางบิล การออกใบจ่ายเงิน ใบลดหนี้หรือใบคืนสินค้า (Credit Note)

ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
-สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
-สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
-สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย รายการเอกสารใบใดบ้าง
-สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
-สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
-สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
-สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
-สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้
-ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด
มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบ ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ* ระบบเจ้าหนี้
-กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบรับวางบิล (Billing Slip) ,ใบจ่ายเงิน ( Receipt ) และ ใบลดหนี้/ใบคืนสินค้า ( Credit Note ) เป็นต้น
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิลพร้อมใบรับวางบิลแยกตามเจ้าหนี้
-พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายเงินแยกเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อช่วยการตรวจสอบ
-รับชำระหนี้ได้ง่ายโดยเลือก INVOICE ทั้งหมดหรือตัดจ่ายหนี้บางส่วนก็ได้
-รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ (ผสมกันก็ได้) รวมถึงรายการ โอน, ดร๊าฟ, L/C (Letter of Credit) ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง
-รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาดจากยอดเงินจริง
-ดูรายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดและสรุปเป็นรายเจ้าหนี้ได้
-สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่ จ่ายไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่าง ถูกต้อง
-พิมพ์ AGING REPORT ได้ทั้งแบบยอดสรุปหรือมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก,แต่ละฝ่าย โดย สามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
-พิมพ์การ์ดเจ้าหนี้
-พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
-พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
-สามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ในมุมของเอกสารจริงหรือมุมของนักบัญชี

Forma PO

ระบบจัดซื้อ รองรับงานด้านการจัดซื้อ สร้างใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า เป็นต้น
-สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) , ใบรับสินค้า เป็นต้น
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา-ขายไป หรือธุรกิจบริการ (รองรับภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด)
-สามารถบันทึกซื้อสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค๊ด
-สามารถปรับปรุงราคาต้นทุน ทั้งลดและเพิ่มได้ และบันทึกใบลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ กรณีที่ผู้จำหน่ายส่งใบแจ้งหนี้ โดยให้ราคาผิด
-สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี(INCLUDE VAT) และราคาแยกภาษี (EXCLUDE VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้เสียภาษีก้าวหน้าแบบเหมาจ่าย 1.5% หรือได้รับการยกเว้นภาษี
-รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*
-เก็บรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายรายนั้นๆในครั้งต่อไปได้
-สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลเจ้าหนี้/สินค้าได้ทันทีขณะออกบิล
-เมื่อบันทึกการซื้อโปรแกรมจะไปตั้งเจ้าหนี้เพิ่มสินค้าในสต๊อคเก็บข้อมูล เพื่อออกรายงานภาษี ซื้อ เก็บสถิติการซื้อและลงบัญชีให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีไว้แต่ยังไม่สั่ง POST แล้วรอ ให้ฝ่ายบัญชีมาตรวจสอบรายการทีหลัง) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การซื้อได้ทันที
-พิมพ์รายงานภาษีซื้อตามแบบที่สรรพกรกำหนด
-พิมพ์รายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
-รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย แยกตามสินค้า
-สรุปยอดซื้อแยกตามผู้ขาย (เปรียบเทียบ 12 งวด)

Forma SO

ระบบงานขาย รองรับงานด้านการขาย สร้างใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบยืมสินค้า ใบส่งของ ใบกำกับภาษี บิลเงินสด เป็นต้น
-สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งขาย (Sale Order) , ใบส่ง ของ/ใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice) , บิลเงินสด (Cash Receipt) ฯลฯ
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา – ขายไป / ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด) / ผลิต
-สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยก ภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 10% และผู้เสียภาษีก้าวหน้าแบบเหมาจ่าย 1.5% หรือ ได้รับยกเว้นภาษีเริ่มงานขายไปก่อนได้ โดยไม่ต้องรอยอดสต็อคตั้งต้น ไม่ต้องรอยอดยกมาจากฝ่ายบัญชี
การบันทึกส่วนลด นอกจากลดเป็นรายสินค้าทั้งเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังลดรวมทั้ง ใบไม่จำกัดขั้น
-สามารถอนุมัติได้ว่า จะขายสินค้าเกินวงเงินเครดิตได้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดได้ว่าใคร จะมีอำนาจในการอนุมัติได้บ้าง
-รองรับการขายสินค้าเป็นชุด, เป็น LOT, ระบุคลัง, สินค้าโปรโมชั่น, ลด ราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice ใบเดียวกัน
-สามารถบันทึกรับเงินมัดจำโดยรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน บัตรเครดิตได้ตั้งแต่ขั้น ตอน บันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของ และสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ
-สามารถขายสินค้าได้โดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
-สามารถบันทึกการขายสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค๊ด ได้
-สามารถกำหนดนโยบายราคา ส่วนลด และการแถมสินค้าโดยคำนวณจากจำนวนสินค้าที่เป็น แบบขั้นบันไดได้
-สามารถพิมพ์ Label เพื่อจ่าหน้าซองส่งเอกสารให้ลูกค้า โดยสามารถกำหนดจำนวน Column ของ Label ในขณะสั่งพิมพ์ได้
ในกรณีที่บันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่ลูกค้าสั่งซื้อ และค้างส่ง ได้
เมื่อมีการจองหรือเปิดใบสั่งซื้อของลูกค้าทยอยส่งของได้จนกว่าจะหมด หรือสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อ นั้นได้
กำหนดรูปแบบการบริหารสต็อคได้เองว่าถ้าสินค้าในสต็อคไม่พอขาย จะยอมให้ขายสินค้านั้น ไปก่อนหรือไม่
-สามารถออกรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามส่งให้ลูกค้าในครั้งต่อไปได้
เมื่อบันทึกการขายโปรแกรม จะไปตัดลูกหนี้ ตัดสต็อค เก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีขาย เก็บสถิติ การขาย และลงบัญชีให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีแล้ว รอให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ ก่อน แล้วจึงสั่ง Post ทีหลัง ) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การขายได้ทันที
-สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลลูกค้า / สินค้าได้ทันทีขณะทำการขาย
-สามารถพิมพ์รายงานภาษีขาย ตามแบบที่สรรพากรกำหนด
-รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*
ระบุเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นของพนักงานขายสำหรับการขายแต่ละครั้งที่แตกต่างกันได้
-สามารถพิมพ์รายงานยอดขายสด, ขายเชื่อ,ยอดขายทั้งหมด (สด,เชื่อและลูกหนี้) แยกตาม สินค้า แยกตามลูกค้า แยกตามพนักงานขาย แยกตามเขตการขายได้
-พิมพ์รายงานการขายแยกตามลูกค้า แยกตามสินค้า และแยกตามกลุ่มสินค้าได้
-พิมพ์รายงานสรุปยอดขายแยกตามลูกค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส และแต่ละ ปีได้
-พิมพ์รายงานจัดลำดับยอดขายเรียงตามมูลค่ากำไร, เปอร์เซ็นต์, กำไร, มูลค่าขายและจำนวน ขาย ทั้งแบบจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้ และรายงานอื่นๆอีกมากมาย
-พิมพ์รายงานใบส่งของและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
-พิมพ์รายงานใบส่งของแยกตามทีมขายและพนักงานขาย
-พิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
-พิมพ์รายงานยอดขายพนักงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน
-พิมพ์รายงานสรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามพนักงานขาย
-พิมพ์รายงานสรุปยอดขายสด – เชื่อ แต่ละวัน แต่ละเดือน แยกเป็นสาขาได้
-พิมพ์รายงานสรุปต้นทุน – กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว
-สามารถระบุชื่อลูกค้าที่จะตั้งหนี้, ชื่อบลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษี, ชื่อลูกค้าที่จะไปเก็บเงินได้
-สามารถบันทึกการขายแยกฝ่าย แยกแผนก ออกรายงานการขายและบันทึกบัญชีแยกฝ่าย และแผนกให้อัตโนมัติ
-สามารถออกรายงานการขายตามกลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า และเขตการขายได้

Forma IC

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการกำหนดคลังสินค้าได้ถึง 40,000 คลังในแต่ละบริษัทและแต่ละสาขา

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง รองรับสินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบสำหรับการผลิต
การขายสินค้าเป็นชุดหรือเบิกสินค้าเป็นชุด ระบบจะตัดสต็อครายการที่เป็นส่วนประกอบให้
อย่างถูกต้อง การคำนวณต้นทุน ทางบัญชี สามารถรองรับได้ถึง 4 แบบ คือ
1. แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย Weighted Average
2. แบบเข้าก่อน-ออกก่อน FIFO: First-In First-Out
3. ต้นทุน Specific แบบระบุ LOT
4. ต้นทุน Specific แบบระบุ Serial

-สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง (ได้ถึง 40,000 คลัง)
-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
-สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 4 แบบ คือ แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Weighted Average ) , แบบ เข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO : First – In First – Out ) , ต้นทุน Specify แบบระบุ LOT และรองรับการขายสินค้าเป็นชุดหรือสินค้าประกอบ เพียงแต่ผู้ใช้ทำการกำหนดส่วนประกอบของ สินค้าชุดนั้นไว้ล่วงหน้า เมื่อทำการขายโปรแกรมจะทำการตัดสต็อคทั้งชุดให้โดยอัตโนมัติ (Component Set Support) สามารถปรับจำนวนสินค้าในชุด ขณะออกบิลได้
-สามารถพิมพ์รายงานสินค้าวัตถุดิบคงเหลือ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน ตาม ที่สรรพากรกำหนด
-สามารถพิมพ์รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (Re- Order Point) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety Stock เพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อสินค้าชนิดใดเข้ามาเพิ่ม ในสต็อคเพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
-สามารถบันทึการปรับปรุงยอดสต็อคเพิ่มเติมได้

-มีแบบฟอร์มรายงานสินค้าคงเหลือแต่ละคลังในแนว Column และแสดงยอดรวมในรายงาน เดียวกันได้
-พิมพ์รายงานสถานะสินค้า เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า
-พิมพ์รายสินค้าที่ไม่มีการขายหรือไม่มีการเคลื่อนไหว
-พิมพ์สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
-สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน รอว่างๆ แล้ว ค่อยมาบันทึกก็ได้และจะยังคงได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบเฉลี่ย และ FIFO
-สามารถออกแบบฟอร์มของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ
-สามารถเรียกดูรายงานสินค้า และวัตถุดิบแบบถัวเฉลี่ย และแบบ FIFO แยกแต่ละคลังหรือแต่ ละสาขาได้
-สามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลืองของแต่ละแผนก แต่ละ หน่วยงานได้

Forma FA

ระบบทรัพย์สินถาวรและค่าเสื่อม คิดคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวรที่เน้นความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้

-สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
เชื่อมโยงระหว่างระบบสินทรัพย์กับระบบบัญชีแยกประเภท ลงบัญชีให้อัตโนมัติ
-สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40% ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์มา
คำนวณค่าเสื่อมราคา และปัดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนให้ตรงกับยอดปีด้วย
คำนวณค่าเสื่อมราคา ละเอียดระดับวัน
-สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ และสามารถบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพิ่มเติมใน สินทรัพย์เพื่อรวมคิดค่าเสื่อมได้ เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ทั้งแบบเส้นตรง

( STRAIGHTLINE )และ แบบลดน้อยถอยลง ( DECLINED ) คิดค่าเสื่อมแยกตามหน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์นั้นอยู่

Forma CQ

ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ครอบคลุมเกี่ยวกับเช็คและเงินฝากสามารถจัดทำรายการฝาก-ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างธนาคาร รายการจ่าย ดอกเบี้ย ธนาคาร ฯลฯ
-เมื่อบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร (Pay-in Slip) โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ
-เมื่อบันทึกกลับรายการเช็คจ่าย โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ
-สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ข้อมูลในเครื่องตาม Bank Statement
-สามารถจัดทำรายการทางด้านเช็คนำฝากเช็คผ่าน และจัดการกับเช็คที่มีปัญหา (ทั้งเช็ครับ และ เช็คจ่าย)
-สามารถพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ได้
-สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบหรือทำ Bank Reconcile ได้
-สามารถพิมพ์รายงาน Outstanding Cheque ได้
รองรับการทำ Post Date Cheque ( เช็คล่วงหน้า )ระบุสถานะของเช็คได้ว่าเป็นเช็คผ่าน เช็คคืน หรือ เป็นเช็คยังไม่นำเข้า
-พิมพ์ทะเบียนเช็ครับมีปัญหาแยกตามลูกค้า
-สามารถออกแบบฟอร์มพิมพ์ใบนำฝากเข้าธนาคาร (Pay-in Slip) ได้
-สามารถจัดพิมพ์รายงานทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย เพื่อตรวจสอบได้
-สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็คเรียงตามวันที่จ่ายได้
-สามารถพิมพ์เช็ครับ เช็คจ่าย เรียงตามวันที่เช็คได้
-สามารถพิมพ์เช็ครับเรียงตามลูกค้าและเรียงตามเจ้าหนี้ได้
-สามารถพิมพ์เช็คจ่ายเรียงตามเลขที่เช็ค,เลขที่ใบสั่งจ่ายได้

ธุรกิจที่มีขนาดเล็ก

คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทยได้ร่วมกันเผยแพร่ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อมโดยเน้นไปที่ธุรกิจที่มีขนาดเล็กมาก หรือ ธุรกิจขนาดจิ๋ว กล่าวคือ ระบบบัญชีที่เผยแพร่นี้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มของธุรกิจที่ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ธุรกิจทั่วไปที่มีรายรับไม่เกิน 1 ล้าน 2 แสนบาทต่อปี หรือเฉลี่ยมีรายได้จากการขายไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน นั่นเอง
ระบบบัญชีที่สมาคมนักบัญชีฯ นำมาเผยแพร่ให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดจิ๋วหรือธุรกิจขนาดย่อมที่เข้าข่ายดังกล่าวนี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความง่ายและสะดวกในการใช้งานเบื้องต้นจึงมีรูปแบบที่สามารถพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่ระบบบัญชีตามมาตรฐานสากลต่อไปได้โดยง่าย
เป็นแนวความคิดที่ต้องการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางการบริหารจัดการธุรกิจให้กับบรรดาเอสเอ็มอีไทยเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป
ระบบบัญชีดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำบัญชีด้วยมือและมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มารองรับเพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถทำบัญชีให้ง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย
ตัวอย่างของระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดจิ๋วที่เป็นบุคคลธรรมดาประเภทธุรกิจการค้าหรือธุรกิจแบบซื้อมาขายไปจะครอบคลุมกิจกรรมในการทำธุรกิจ

ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

1. FlowAccount | Advance โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับการขยายธุรกิจ
FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2014 เราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ แบบ SaaS (Software as a Service) ที่ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่างานทางด้านเอกสารและบัญชีเป็นงานที่มีสำคัญ และมีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการทำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่เป็นมือใหม่ เราจึงพัฒนาระบบที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการขนาดเล็ก สามารถบริหารงานทางด้านบัญชีเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ใช้ง่ายและครบถ้วนสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น เช่น การเปิดใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี บริหารคลังสินค้า รวมถึงรายงานต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดของระบบเราจะถูกเก็บไว้ในคลาวด์ของ Amazon ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล โดยสามารถใช้งานได้บน Website และบนแอปลิเคชั่นรองรับทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

ปัจจุบันระบบ FlowAccount.com มีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานจริงมากกว่า 10,000 บริษัท และถือได้ว่าเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับ 1 สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เราช่วยลูกค้าของเราในการออกใบกำกับภาษีในระบบกว่า 100,000 ใบต่อเดือน นอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับความเชื่อมั่นจาก Venture Capital ชั้นนำ ทั้งในประเทศอย่าง Beacon VC (กองทุน Venture Capital ของ ธนาคารกสิกรไทย) และต่างประเทศ ได้แก่ SBI Investment กองทุนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น, Golden Gate Ventures สิงคโปร์ และกองทุน 500TukTuks จาก Silicon Valley ในการลงทุนระดับ Pre Series A.

2. โปรแกรมบัญชี Peak

PeakEngine.com เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการ และธุรกิจที่ต้องการเติบโตขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการใช้ข้อมูลทางบัญชี และการเงินในการบริหาร โดยเราเชื่อว่าหากธุรกิจได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีการเงินมากขึ้น ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

โปรแกรมบัญชี PeakEngine แตกต่างจากโปรแกรมบัญชีออนไลน์อื่นๆอย่างไร?

“เราแตกต่างในปรัชญาการออกแบบ” โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปออกแบบเพื่อให้ “คน”​ เข้าไป “หา” ข้อมูล หรือรายงานใน “โปรแกรมบัญชี” เพื่อจะได้รับข้อมูลที่ต้องการจะรู้ ซึ่งนั่นทำให้ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการหลายคนที่ไม่มีเวลาจะได้เข้าไปใช้งานโปรแกรมบัญชีด้วยตัวเอง หรือไม่แน่ใจว่าจะต้องดูข้อมูลอะไร ก็จะมีโอกาสน้อยที่จะได้รับข้อมูลที่สำคัญจำเป็นภายในเวลาที่เหมาะสม

เราเห็นปัญหาตรงจุดนี้ และสร้างปรัชญาการออกแบบโปรแกรมบัญชีแบบใหม่ขึ้นมา นั่นคือการสร้าง “โปรแกรมบัญชี” ที่สามารถ “บอก” ข้อมูลที่จำเป็นให้ “คน” ได้รับรู้ โดยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาหาข้อมูลเลย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ระบบการแจ้งเตือนอัจฉริยะนี้จึงเป็นไปได้ อย่างที่ไม่มีโปรแกรมบัญชีแบบตั้งโต๊ะใดๆ ทำได้

โปรแกรมบัญชี PeakEngine รู้ได้อย่างไรว่าผู้ประกอบการต้องการอะไร?

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีคิดและการนำข้อมูลไปใช้ของผู้ประกอบการ เราจึงได้ร่วมทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ในการอบรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งรวบรวมเอาผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ และเราก็ยังไม่หยุดในการเรียนรู้และศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจผู้ประกอบการและนักธุรกิจโดยยังร่วมพัฒนางานด้านวิชาการและการศึกษาพฤติกรรมการใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

โปรแกรมบัญชี Peak ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

เตรียมเอกสาร

โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยคุณเตรียมเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น อย่างมืออาชีพ และง่ายดาย

บริหารเงินสด

เพราะเงินสดคือเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงธุรกิจ โปรแกรมบัญชี “พีค” จึงมีรายงานเฉพาะให้คุณติดตามสถานะการเงินของคุณ

ติดตามลูกหนี้

ให้เงินที่ควรจะเป็นของคุณ เป็นของคุณ โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยคุณจำใครติดเงินคุณ ไม่เคยลืม

จัดการสต๊อก

โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยจัดการสต๊อกเข้าออกอย่างง่าย สินค้าไหนขายดี ขายไม่ได้ คุณต้องรู้ได้ทันที

บริหารลูกค้า

โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยคุณเก็บข้อมูลของลูกค้าคุณแต่ละราย เพราะ “ลูกค้า” คือคนสำคัญ

บริหารเช็ค

หมดปัญหาหลงลืมเช็ค จ่ายไปเท่าไหร่ รับมากี่ใบ โปรแกรมบัญชี “พีค” จะช่วยคุณจำ

รายงาน

โปรแกรมบัญชี “พีค” ช่วยให้คุณเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจคุณด้วยการรายงานผลเป็น chart ที่เข้าใจง่าย

เก็บไฟล์

แนบไฟล์ไว้กับการบันทึกบัญชีบนโปรแกรมบัญชี “พีค” แล้วคุณจะไม่ลืมอีกต่อไปว่าเป็นรายการอะไร

10 อันดับซอฟแวร์บัญชีที่ดีที่สุด

โปรแกรมบัญชี QuickBooks

โปรแกรมบัญชี Doublepine

โปรแกรมบัญชี ควอดราเทคโนโลยี

โปรแกรมบัญชี Flow Account

โปรแกรมบัญชี etoday Cloud

โปรแกรมบัญชี Freshbooks

โปรแกรมบัญชี Sage Intacct

โปรแกรมบัญชี Peak

โปรแกรมบัญชี AccCloud

โปรแกรมบัญชี Business plus

อ้างอิง

http://hmi.co.th/ProductDetail?field1=00030

http://www.businessplus.co.th/main/files/files_account/MK01-07_HQ.pdf

http://www.prosoftmyaccount.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=2224&ArticleID=8020

https://www.acccloud.co

https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/accountingfinancial/forma-trd/

http://www.prosoftmyaccount.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=2224&ArticleID=8887

https://flowaccount.com/advance/about

https://peakengine.com/about/

https://topbestbrand.com


โปรแกรมบัญชี FlowAccount.com รายงานยอดขาย


โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เต็มรูปแบบ ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิม สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
.
ให้คุณทำงานได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือ พร้อมฟังก์ชั่นบัญชีที่ครอบคลุมมากขึ้น สามารถทำงานร่วมกับนักบัญชีได้ทุกขั้นตอน เรียกดูรายงานทางธุรกิจได้ตลอดเวลา และรองรับการปิดงบการเงิน

✔️บริหารกิจการผ่านระบบออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา
✔️เปิดเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
✔️การบริหารค่าใช้จ่ายของธุรกิจ
✔️เรียกดูรายงานยอดขายค่าใช้จ่าย, รายงานภาษีซื้อขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
✔️ระบบบริหารเงินเดือน
✔️สามารถออกงบทดลอง, งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนได้
✔️รวมถึงการบันทึกข้อมูลรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านสมุดรายวัน
💙 สนใจสมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน ที่ https://www.flowaccount.com
👍 Facebook: ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/flowaccount
ดูยอดขาย FlowAccount โปรแกรมบัญชี เปิดบิล เริ่มธุรกิจ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชี FlowAccount.com รายงานยอดขาย

อมตะซิตี้ ตระเวนถามโรงงานเฟส 10 มีโรงงานรับสมัครงานไหมไปดูกันเลย


โรงงานเฟส 10 ในนิคมอมตะซิตี้ ส่วนมากจะเป็นโรงงานที่เปิดใหม่ และมีจำนวนน้อย งานมีน้อยตามไปด้วย จากการสอบถามดู รับสมัครเป็นซับส่วนมาก ไม่ค่อยเปิดรับสมัครเป็นพนักงานโดยตรง

อมตะซิตี้ ตระเวนถามโรงงานเฟส 10 มีโรงงานรับสมัครงานไหมไปดูกันเลย

รับสมัคร แม่บ้าน 15000++ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ งานดี รายได้ดี


บริษัทใดต้องการประกาศหาพนักงาน
แอดไลน์นี้ได้เลย👇👇👇
http://nav.cx/fOYnPPM
_______________________________________
ช่องหางาน ชลบุรี
https://www.youtube.com/channel/UCQHkF5zxeSTJHblepjwHBXg
รวมงานประจำ รายได้ดี
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGz1D2XWBfEialOKRBbXXaXRpsdfoxlYR
หางาน สมัครงาน

รับสมัคร แม่บ้าน 15000++ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ งานดี รายได้ดี

สอนสรุปยอดขายสินค้าด้วย Excel สูตร ต่างๆง่ายๆภายใน 3 นาที


How To 3 Mins : ชาแนลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้สูตร Excel ต่างๆในการหาคำตอบ ทุกสูตรเข้าใจง่ายภายใน 3 นาที http://www.howto3mins.com/
ดูขั้นตอนแบบเป็นตัวหนังสือได้ที่ http://www.howto3mins.com/totalsale/
เทคนิคอื่นๆดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.howto3mins.com/

สอนสรุปยอดขายสินค้าด้วย Excel สูตร ต่างๆง่ายๆภายใน 3 นาที

การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย (แบบฝึกหัดบทที่ 10 ข้อ 6)


คลิปนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา การภาษีอากร2 (การบัญชีภาษีอากร)

การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย (แบบฝึกหัดบทที่ 10 ข้อ 6)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบฟอร์มรายงานยอดขาย

See also  [Update] จดหมายสั่งซื้อสินค้า (Placing an order by letter) | ใบขอซื้อ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *