Home » [Update] บทที่ 1 Review Tense : Present simple Tense | present simple tense คือ – NATAVIGUIDES

[Update] บทที่ 1 Review Tense : Present simple Tense | present simple tense คือ – NATAVIGUIDES

present simple tense คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

– I like the movie I saw yesterday.โครงสร้าง :    Subject + Verb 1 (s, es)

รูปประโยคของ Present Simple คือ กริยาในช่องที่หนึ่ง ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s, หรือ es ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ และ I กริยา ไม่ต้องเติม s

 หลักการใช้

1) ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสัย (Repeated actions , customs and habits)
– He visits his family every weekend.   (repeated action)
– Ethiopians celebrate Christmas on 7 January.   (custom)
– He goes to be at nine o’clock every night.  (habit)

2) ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (universal truth)
– The earth goes round the sun.
– The sun rises in the east and sets in the west.
– The sun shines by day ; the moon shines by night.

3) ใช้กับความสามารถ (ability)
– He plays the guitar very well.
– That man speaks English as well as he speaks his own language.

4) ใช้แทน Future หลังคำ if , unless, in case ในขณะที่ประโยคเงื่อนไข และคำ when , until, as soon as, before , after
 If the weather is fine tomorrow , we shall have a picnic.
– We shall go out when the rain stops.
– We can’t begin playing as soon as the whistle blows.
– I shall eat before he arrives.

5) คำกริยาบางคน เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น verb to be — I am late now. กริยาเหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ
5.1 กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ (verb for states over which we have no control)ได้แก่ กริยา see , hear , feel , taste , smell เช่น
–  I see that it is raining again.
–  I hear someone knocking at the door.
– This towel feels very soft.
– This soup tastes good.

5.2 กริยาที่แสดงความนึกคิด (verb for ideas) เช่น know (รู้) , understand (เข้าใจ) , think (คิด),believe (เชื่อ) , disbelieve (ไม่เชื่อ) , suppose (สมมุติ) , doubt (สงสัย), agree (เห็นด้วย), disagree (ไม่เห็นด้วย) , realize (ตระหนัก) , consider (พิจารณา), notice (สังเกต) , recognize (จำได้) , forget (ลืม) , remember (จำ) , recall (ระลึกได้) เช่น
– He now knows as much about the lesson as you do.
– I believe what he is saying is true.
– We agree to his suggestion.
– The teacher considers him as an industrial srtudent.
– I dony recall where I met him.  etc.

5.3 กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ (Verbs for liking and disliking) เช่น like (ชอบ) ,dislike (ไม่ชอบ) , love (รัก) , hate (เกลียด) , detest (ชิงชัง) , prefer (ชอบ) , forgive (ยกโทษ) , trust (ไว้ใจ) , distrust (ไม่ไว้ใจ) เช่น

– She detests people who are unkind to animals.
– We prefer to go out without him.
– I distrust this young lady. etc.

5.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา (verbs for wishing) เช่น   wish (ปรารถนา) , want (ต้องการ) ,desire (ปรารถนา) เช่น
– He wishes to leave as early as possible.
– She wants to go to Italy.
– We all desire happiness and health.

5.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of possession) เช่น possess (เป็นเจ้าของ) ,have (มี) , own (เป็นเจ้าของ) , belong to (เป็นของ) เช่น
– He possesses two new cars.
– She has more money than she needs.
– I own several actres of land.
– This bicycle belongs to my brother.

5.6 กริยาเฉพาะบางคำ (Certain other verbs) เช่น be (เป็น อยู่ คือ) , appear (ปรากฎ) ,seem (ดูเหมือน) , mean (หมายความว่า) , please (พอใจ) , displease (ไม่พอใจ) ,differ (แตกต่าง) , depend (ขึ้นอยู่กับ , พึ่งพา) , resemble (ดูเหมือน) , deserve(สมควรได้รับ) , refuse (ปฏิเสธ) , result (ส่งผลให้) , suffice (พอเพียง) , consist of (ประกอบด้วย) , contain (ประกอบด้วย) , hold (บรรจุ) , fit (เหมาะสม คู่ควร) , suit (เหมาะสม) เช่น                                                                – She is very selfish.                                                                                                                                                                                                                                                           – He resembles his father.                                                                                                                                                                                                                                             – She refuses to marry him.                                                                                                                                                                                                                                           – New Zealand consists of two islands.                                                                                                                                                                                                                     – The pink dress she is wearing suits her. ……etc…

See also  แปลภาษา แชท ไลน์ แชทกับชาวต่างชาติ อังกฤษ เป็น ไทย เกาหลี พม่า (อัพเดท 2020) l ครูหนึ่งสอนดี | พูด ไทย แปล เป็น อังกฤษ

6. ใช้กับ adverbs of time ดังต่อไปนี้often (บ่อยๆ) , always (เสมอๆ) , sometimes (บางครั้ง) , usually (โดยปกติ) , generally (โดยปกติ),normally (โดยปกติ) , frequently (บ่อยๆ) , rarely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , seldom (แทบจะไม่เคยนานๆครั้ง) , scarcely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , hardly (แทบจะไม่เคย) , never (ไม่เคย) , in general (โดยปกติ) , now and again (บางครั้งบางคราว) , from time to time (บางครั้งบางคราว)
occasionally (บางโอกาส) , as a rule (ตามกฎ) , once a week (สัปดาห์ละครั้ง) , once a month (เดือนละครั้ง) , twice a week (สองครั้งต่อสัปดาห์) , three times a week (สามครั้งต่อสัปดาห์) , every day (ทุกวัน) , every other day (วันเว้นวัน) , every (night / month, week/year/Thursday) เช่น
– He is never late for school.
– He always studies grammar in the morning.
– She visits her parents every month.

Present continuous Tense

โครงสร้าง
S   + is, am, are + Ving                                                                                                                                                                              

See also  [NEW] ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน (School) ประโยคคำถาม พร้อมคำแปล | สถาน ที่ ใน โรงเรียน ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Table of Contents

Share this:

Like this:

Like

Loading…

[Update] Present Simple Tense ไวยากรณ์พื้นฐานที่สุดที่จะทำให้ชีวิตของเรา Simple | present simple tense คือ – NATAVIGUIDES

 

ลักษณะของ Present Simple

โครงสร้างของ Present Simple คือ ประธาน (Subject) ตามด้วยกริยาทั่วไปในรูปปัจจุบัน (Verbs in Present Form) หรือน้องๆ อาจะคุ้นเคยในชื่อกริยาช่องที่ 1 และถ้าเป็น Verb to be ก็จะใช้รูป is, am, are

ตัวอย่าง

I communicate in English sometimes.

(ฉันสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นครั้งคราว)

You speak very good English.

(คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก)

They appreciate his help.

(พวกเขาซาบซึ้งกับการช่วยเหลือของเขา)

We are all equal.

(เราทุกคนเท่าเทียมกัน)

หากประธานเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 (He, She, It) ชื่อคน หรือสิ่งที่เป็นเอกพจน์ กริยาจะต้องเติม -s หรือ -es เช่น

He loves dancing and exercising.

(เขารักในการเต้นและการออกกำลังกาย)

She forgets to call him back.

(เธอลืมโทรกลับหาเขา)

Mika does a part-time job as a dish washer.

(มิกะทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานล้างจาน)

The train arrives at 10 pm.

(รถไฟมาถึงเวลาสี่ทุ่ม)

 

การใช้งาน Present Simple

เรามักจะใช้ Present Simple เพื่อบอกความจริง เรื่องทั่วไป นิสัยและสิ่งที่ทำเป็นประจำ ตารางเวลา บางครั้งใช้กับเหตุการณ์ที่แน่นอนในอนาคตอันใกล้ได้ด้วย

1) ใช้เพื่อบอกความจริง พูดถึงความจริงในปัจจุบัน เช่น

Bangkok is a capital city of Thailand.

(กรุงเทพคือเมืองหลวงของประเทศไทย)

It always rains in May.

(ฝนตกตลอดในเดือนพฤษภาคม)

Many trees lose their leaves in Autumn.

(ต้นไม้หลายชนิดผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง)

 

2) ใช้บอกสิ่งที่ทำเป็นประจำ เป็นกิจวัตร เช่น

I always go to the gym every weekend.

(ฉันไปยิมเป็นประจำทุกสัปดาห์)

He never skips the school.

(เขาไม่เคยโดดเรียนเลย)

She travels to Singapore once a month.

(เธอไปเที่ยวที่สิงคโปร์เดือนละครั้ง)

 

3) ตารางเวลาหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงอย่างแน่นอน เช่น

The train to Chiang Mai leaves at 9 pm tonight.

(รถไฟที่จะไปเชียงใหม่ออกเดินทางเวลาสามทุ่ม)

The orientation starts at 9 o’clock.

(การปฐมนิเทศเริ่มตอนเก้าโมง)

The second semester starts next week.

(ภาคเรียนที่สองเริ่มอาทิตย์หน้า)

 

Present Simple ในรูปปฎิเสธ

การทำให้ Present Simple อยู่ในรูปปฎิเสธนั้นทำได้โดย

1) ใช้ do/does + not มาช่วย หากเป็นกริยาทั่วไป (ใช้ do หรือ does ให้ดูประธาน)

2) เติม not ได้เลย หากเป็น Verb to be (is/am/are)

ตัวอย่าง

The bus does not arrive at 11 am.

(รถบัสไม่มาตอนสิบเอ็ดโมง)

Singapore is not a big country.

(สิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศขนาดใหญ่)

They do not want to go to the cinema.

(พวกเขาไม่อยากไปโรงภาพยนตร์)

He does not practise hard enough.

(เขาฝึกไม่หนักมากพอ)

 

Present Simple ในรูปคำถาม

คล้ายๆ กับรูปปฎิเสธ น้องๆ สามารถทำได้โดย

1) เอา do/does มาขึ้นต้นประโยค ตามด้วยประธานและกริยา

2) นำ Verb to be มาขึ้นต้นประโยค ตามด้วยประโยคที่เหลือ

3) ห้ามลืมเครื่องหมายคำถาม (?) ท้ายประโยค

ตัวอย่าง

Do you speak English?

(คุณพูดภาษาอังกฤษไหม?)

Does Lilly want to join our party?

(ลิลลี่อยากเข้าร่วมปาร์ตี้ของเราหรือเปล่า?)

Is Harry a good student?

(แฮร์รี่เป็นนักเรียนที่ดีไหม?)

 

Adverbs of Frequency

ในประโยคที่เป็น Present Simple น้องๆ มักจะพบคำที่บอกความถี่ (Adverbs of Frequency) ในประโยค เช่น

I always check my emails in the morning.

(ฉันเช็คอีเมลเป็นประจำทุกเช้า)

Laura usually stay at home during the pandemic.

(ลอร่าอยู่ที่บ้านในช่วงโรคระบาดเสมอๆ)

It occasionally snows in winter.

(หิมะตกเป็นบางครั้งในช่วงฤดูหนาว)

She seldom attends a meeting.

(เธอไม่ค่อยเข้าร่วมประชุม)

George never participates in group activities.

(จอร์จไม่เคยให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่มเลย)

 

Adverbs of Frequency  ที่มักพบบ่อยๆ มีดังนี้

หรือบางครั้งน้องๆ อาจจะเจอคำบอกความถี่แบบเจาะจง เช่น

Thai people celebrates Thai New Year or ‘Songkran’ every year.

(คนไทยเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ทุกปี)

Monica and I go to the theatre every month.

(โมนิกาและฉันไปโรงละครทุกเดือน)

We go out for Chinese food weekly.

(พวกเราออกไปทานอาหารจีนทุกสัปดาห์)

หรือคำอื่นๆ เช่น every day, daily, once a week, twice a month, hourly, annually, etc.

 

อย่างที่บอกน้องๆ ไปนะครับว่า Present Simple นั้นเป็นอะไรที่เราจะเจอบ่อยมากๆ ฉะนั้นจงหมั่นทบทวนและใช้อย่างถูกต้องกันนะครับ

+2


หลักการใช้งาน present simple tense ใช้อย่างไร ใช้เมื่อไหร่ l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น


เนื้อหาในวีดีโอจะเป็นรายละเอียด หลักการใช้งาน present simple tense น่ะครับ โดยจะอธิบายถึงโครงสร้างประโยค รูปแบบการใช้งาน present simple tense ว่าใช้อย่างไร และใช้เมื่อไหร่ พร้อมตัวอย่างประกอบ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หลักการใช้งาน present simple tense ใช้อย่างไร ใช้เมื่อไหร่ l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Talking about Daily Routines


Learn how to talk about daily routines in this English lesson. Get the phrases you need to do this. It will help you practice English speaking.
https://www.kidspages.com

Talking about Daily Routines

Present Progressive Tense | ESL Game


An ESL classroom game to practice the present progressive / present continuous tense. This ESL activity is great to introduce vocabulary such as ‘What’s he doing? He is swimming’ / ‘What’s she doing? She is eating?’ / ‘What are they doing? They are dancing.’
HOW TO PLAY: Simply play the video. There are ten present progressive pictures hidden by colored shapes. As the shapes slowly disappear, the student can try to guess what he/she is doing. Remember to PAUSE the video when students are ready to guess.
MORE FROM GAMES4ESL

PLAYLISTS

English Vocabulary Games: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIyohnkfSvW0heVC_xcK9HehohXKt3gg
English Quizzes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIyohnkfSvUtKmqkM5AUDv5eMXst04kr
Phonics Games: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIyohnkfSvWuODvEjvHTb_XU1wuJ1YNi
ESL Classroom Games: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIyohnkfSvWwq8qzryI1y1jAUytXgRqk

OUR WEBSITE

PPT Games: https://games4esl.com/powerpointgames/
PowerPoint Lessons: https://games4esl.com/eslpowerpointlessons/
Worksheets: https://games4esl.com/eslworksheets/
Flashcards: https://games4esl.com/printables/flashcards/
Board Games: https://games4esl.com/printables/boardgametemplates/
Grammar Exercises: https://games4esl.com/englishexercises/englishgrammarexercises/
Lesson Plans: https://games4esl.com/lessonplans/

OUR PARTNERS (affiliates)

Do you have a website?
Increase your website revenue with Ezoic: https://ezoic.com/?tap_a=61825778c2\u0026tap_s=787099b8f141
BEST ONLINE TEFL CERTIFICATE: https://shareasale.com/r.cfm?b=794475\u0026u=2303235\u0026m=62400\u0026urllink=\u0026afftrack=0
Shop for classroom supplies: https://www.amazon.com/shop/games4esl

OUR SOCIAL MEDIA PAGES

Facebook page: https://www.facebook.com/Games4esl
Twitter Page: https://twitter.com/Games4esl

Present Progressive Tense | ESL Game

[Elight] Các thì trong tiếng Anh #1 – Hiện tại đơn | Present simple tense | Học ngữ pháp tiếng Anh


Học thành thạo từ vựng và giao tiếp hiệu quả với cuốn sách 5 năm ấp ủ của đội ngũ Elight, xem ngay: https://bit.ly/3eFWmbQ
Luyện tập thêm các bài tập về thì hiện tại đơn có giảng viên chữa tại đây: https://elight.edu.vn/khoatoandien3trong1/?utm_source=Youtube\u0026utm_medium=description\u0026utm_campaign=hientaidon
Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề
1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Hướng dẫn phát âm cho người mất gốc:
https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới
Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, đăng ký kênh YouTube Elight ngay tại link này nhé: http://bit.ly/dangkykenhElight
Vui lòng không reup lại video khi chưa có sự cho phép từ YouTube Elight Learning English, ghi rõ tên Channel sở hữu và link dẫn về video gốc
Mỗi ngày xem 35 video học tiếng Anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
Tài liệu tham khảo được nhắc đến trong video
Tên tài liệu: Link
Kết nối với Elight
Elight YouTube VIP members: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/
Official Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/

[Elight] Các thì trong tiếng Anh #1 - Hiện tại đơn | Present simple tense | Học ngữ pháp tiếng Anh

Introduction to Present Perfect Tense | EasyTeaching


Learn when to use the present perfect tense in English and how to form present perfect. Understand the difference between present perfect and past simple. Check out our Present Perfect Activity Video https://youtu.be/S6CnTCRXvkc
Like us on Facebook at https://www.facebook.com/easyteachingnet/ for more free downloads!
Find more resources at https://easyteaching.net

Introduction to Present Perfect Tense | EasyTeaching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ present simple tense คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.