Skip to content
Home » [Update] ทำความรู้จัก “งบการเงิน” แบบง่ายๆ | งบ การเงิน มี อะไร บ้าง – NATAVIGUIDES

[Update] ทำความรู้จัก “งบการเงิน” แบบง่ายๆ | งบ การเงิน มี อะไร บ้าง – NATAVIGUIDES

งบ การเงิน มี อะไร บ้าง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ทำความรู้จัก “งบการเงิน” แบบง่ายๆ

งบการเงิน (Financial Statement) คือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดบัญชี

องค์ประกอบของงบการเงินมีอะไรบ้าง ?

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Finanacial Position)
2. งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น (Statement of Changes Equity)
4. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Finanacial Position)

     จะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการครอบครองอยู่แล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่งสินทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

     1. สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว หรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี
     2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการต้องถือไว้ยาวนานมากกว่า 1 ไม่ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย เช่น ที่ดิน อาคาร เป็นต้น

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในปัจจุบัน เป็นภาระที่จะส่งผลให้กิจการเสียผลประโยชน์ทางทรัพยากรที่มีประโยชน์ในอนาคต แต่หนี้สินบางประเภทก็มีผลดีกับกิจการเช่น หนี้สินการค้า เพราะเป็นหนี้สินระยะสั้นไม่มีดอกเบี้ย ส่งผลทำให้กิจการมีประแสเงินสดหมุนเวียนในกิจการมากขึ้น โดยหนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะสั้นที่ต้องชำระภายใน 1 ปี
2.หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในหารชำระมากกว่า 1 ปี

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินแล้ว

2. งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)

     จะเป็นงบที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาหนึ่ง ว่าบริษัทมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ โดยรอบระยะเวลาดังกล่าวอาจเป็น รายไตรมาส

กำไร = รายได้ – ค่าใช้จ่าย

      โดยรูปแบบของงบกำไรขาดทุน หลักๆ จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว กับ งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น ซึ้งงบกำไรขาดทุนทั้ง 2 แบบ จะต่างกันที่รายละเอียดของวิธีเขียน

แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของ งบกำไรขาดทุน จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

     รายได้ (Income) หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการได้รับมาจากการประกอบกิจกรรม ได้แก่ รายได้จากการขาย รายได้จากการเช่าหรือบริการ รายได้จากการลงทุน รายได้อื่นๆ
     ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริการ ต้นทุนทางการเงิน
     กำไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (Profit or Loss) หมายถึง ยอดรวมรายได้ที่หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 

1. งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว

     จะเป็นการทำงบกำไรขาดทุน ด้วยการแยกรายได้และค่าใช้จ่ายออกจากกันแล้วทำการรวมรายได้ทั้งหมด เพื่อนำไปหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีเดียว เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิในตอนท้าย 
     ข้อดีของ งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว คือทำง่ายกว่าแบบ งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

2. งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

     จะเป็นรูปแบบของการทำ งบกำไรขาดทุน ด้วยการแสดงรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นชั้น ๆ
     ข้อดีของ การทำ งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น คือ จะทำให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดชัดเจน

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ (Statement of Changes Equity)

     จะเป็นงบที่แสดงรายละเอียดที่แสดงเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ของกิจการหรือบริษัทนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดบัญชีและสิ้นงวดบัญชี เช่น กำไร(ขาดทุน)สะสม  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น แสดงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่างๆ หุ้นที่ออกจำหน่าย กำไรสุทธิประจำงวด จ่ายเงินปันผล ยอดคงเหลือในส่วนของเจ้าของ
     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของจึงมีหน้าที่แจกแจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปในส่วนของเจ้าของนั่นเอง ซึ่งจะแสดงถึงความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ

     จะช่วยให้คนอ่านงบเข้าใจว่าที่เจ้าของรายได้หรือรายจ่าย มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนั่นเองครับ

4. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

     จะเป็นงบที่แสดงเงินหมุนเวียนภายในกิจการ โดยแสดงว่าเงินนี้ได้มาอย่างไร ใช้อย่างไร ซึ่งงบกระแสเงินสด จะประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมดำเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ
2. กิจกรรมลงทุน หมายถึง การได้มาและจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่กระทบการดำเนินงาน
3. กิจกรรมจัดหาเงินทุน หมายถึง กิจกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรายการในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืม หาเงินมาหมุนเสียนในกิจการ เช่น กู้เจ้าหนี้หรือเพิ่มทุน

     งบกระแสเงินสดช่วยบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำกำไรของงบกำไรขาดทุนด้วยนะครับ เช่น ถ้าหากงบกำไรขาดทุนมีกำไรมากมายแต่ไม่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวกอาจจะเป็นสัญญาณการตกแต่งบัญชีได้ครับ

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)

     รายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น นโยบายการทำบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน
     นโยบายการทำบัญชี เป็นสิ่งที่ทำให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการมีความแตกต่างกันดังนั้นผู้ใช้งานงบการเงินจะต้องอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใช้เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน แบบใดก่อนที่จะอ่านงบการเงิน 

ตัวอย่างรายการที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

– การรับรู้รายได้
– เจ้าหนี้การเค้า
– ลูกหนี้การค้า
– การตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
– การตัดค่าเสื่อมราคา

     หากเราเข้าใจองค์ประกอบของงบการเงินอย่างครบถ้วนจะทำให้เราสามารถเข้าใจสภาพของธุรกิจได้ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจหรือควบคุมต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงได้ครับผม

 

Cr.ภาษีง่ายๆ By Taxido

[Update] ทำความรู้จัก “งบการเงิน” แบบง่ายๆ | งบ การเงิน มี อะไร บ้าง – NATAVIGUIDES

ทำความรู้จัก “งบการเงิน” แบบง่ายๆ

งบการเงิน (Financial Statement) คือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดบัญชี

องค์ประกอบของงบการเงินมีอะไรบ้าง ?

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Finanacial Position)
2. งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น (Statement of Changes Equity)
4. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Finanacial Position)

     จะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการครอบครองอยู่แล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่งสินทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

     1. สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว หรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี
     2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการต้องถือไว้ยาวนานมากกว่า 1 ไม่ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย เช่น ที่ดิน อาคาร เป็นต้น

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในปัจจุบัน เป็นภาระที่จะส่งผลให้กิจการเสียผลประโยชน์ทางทรัพยากรที่มีประโยชน์ในอนาคต แต่หนี้สินบางประเภทก็มีผลดีกับกิจการเช่น หนี้สินการค้า เพราะเป็นหนี้สินระยะสั้นไม่มีดอกเบี้ย ส่งผลทำให้กิจการมีประแสเงินสดหมุนเวียนในกิจการมากขึ้น โดยหนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะสั้นที่ต้องชำระภายใน 1 ปี
2.หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในหารชำระมากกว่า 1 ปี

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินแล้ว

2. งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)

     จะเป็นงบที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาหนึ่ง ว่าบริษัทมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ โดยรอบระยะเวลาดังกล่าวอาจเป็น รายไตรมาส

กำไร = รายได้ – ค่าใช้จ่าย

      โดยรูปแบบของงบกำไรขาดทุน หลักๆ จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว กับ งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น ซึ้งงบกำไรขาดทุนทั้ง 2 แบบ จะต่างกันที่รายละเอียดของวิธีเขียน

แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของ งบกำไรขาดทุน จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

     รายได้ (Income) หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการได้รับมาจากการประกอบกิจกรรม ได้แก่ รายได้จากการขาย รายได้จากการเช่าหรือบริการ รายได้จากการลงทุน รายได้อื่นๆ
     ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริการ ต้นทุนทางการเงิน
     กำไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (Profit or Loss) หมายถึง ยอดรวมรายได้ที่หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 

1. งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว

     จะเป็นการทำงบกำไรขาดทุน ด้วยการแยกรายได้และค่าใช้จ่ายออกจากกันแล้วทำการรวมรายได้ทั้งหมด เพื่อนำไปหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีเดียว เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิในตอนท้าย 
     ข้อดีของ งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว คือทำง่ายกว่าแบบ งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

2. งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

     จะเป็นรูปแบบของการทำ งบกำไรขาดทุน ด้วยการแสดงรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นชั้น ๆ
     ข้อดีของ การทำ งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น คือ จะทำให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดชัดเจน

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ (Statement of Changes Equity)

     จะเป็นงบที่แสดงรายละเอียดที่แสดงเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ของกิจการหรือบริษัทนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดบัญชีและสิ้นงวดบัญชี เช่น กำไร(ขาดทุน)สะสม  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น แสดงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่างๆ หุ้นที่ออกจำหน่าย กำไรสุทธิประจำงวด จ่ายเงินปันผล ยอดคงเหลือในส่วนของเจ้าของ
     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของจึงมีหน้าที่แจกแจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปในส่วนของเจ้าของนั่นเอง ซึ่งจะแสดงถึงความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ

     จะช่วยให้คนอ่านงบเข้าใจว่าที่เจ้าของรายได้หรือรายจ่าย มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนั่นเองครับ

4. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

     จะเป็นงบที่แสดงเงินหมุนเวียนภายในกิจการ โดยแสดงว่าเงินนี้ได้มาอย่างไร ใช้อย่างไร ซึ่งงบกระแสเงินสด จะประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมดำเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ
2. กิจกรรมลงทุน หมายถึง การได้มาและจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่กระทบการดำเนินงาน
3. กิจกรรมจัดหาเงินทุน หมายถึง กิจกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรายการในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืม หาเงินมาหมุนเสียนในกิจการ เช่น กู้เจ้าหนี้หรือเพิ่มทุน

     งบกระแสเงินสดช่วยบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำกำไรของงบกำไรขาดทุนด้วยนะครับ เช่น ถ้าหากงบกำไรขาดทุนมีกำไรมากมายแต่ไม่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวกอาจจะเป็นสัญญาณการตกแต่งบัญชีได้ครับ

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)

     รายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น นโยบายการทำบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน
     นโยบายการทำบัญชี เป็นสิ่งที่ทำให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการมีความแตกต่างกันดังนั้นผู้ใช้งานงบการเงินจะต้องอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใช้เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน แบบใดก่อนที่จะอ่านงบการเงิน 

ตัวอย่างรายการที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

– การรับรู้รายได้
– เจ้าหนี้การเค้า
– ลูกหนี้การค้า
– การตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
– การตัดค่าเสื่อมราคา

     หากเราเข้าใจองค์ประกอบของงบการเงินอย่างครบถ้วนจะทำให้เราสามารถเข้าใจสภาพของธุรกิจได้ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจหรือควบคุมต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงได้ครับผม

 

Cr.ภาษีง่ายๆ By Taxido


ส่องหุ้น | MARKET PRICE | 17/11/64


สามารถรับชม และ ติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารก่อนใครได้ที่
Line: https://line.me/R/ti/p/%40rvb8351i
Twitter: https://twitter.com/ktnewsonline
Website : http://www.bangkokbiznews.com
Youtube: https://www.youtube.com/user/KrungthepTurakij
Blockdit : https://www.blockdit.com/bangkokbiznews
Instagram: https://www.instagram.com/bangkokbiznews
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangkokbiznews
Soundcloud: https://soundcloud.com/bangkokbiznews
Spotify: https://qrgo.page.link/CHpWR

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ส่องหุ้น | MARKET PRICE | 17/11/64

[ปี 2021] อ่านงบ การเงิน ฉบับ มือใหม่ !! เข้าใจง่าย ลงทุนสายไหน ก็ดูได้ เล่นหุ้น เป็น


อ่านงบ การเงิน ฉบับ มือใหม่ เข้าใจง่าย อ่านงบการเงิน ได้ เล่นหุ้น เป็น [ ปี 2021 ] Mr.LikeStock
ลงทุนสายไหน ก็ดูได้ อธิบายคำศัพท์บัญชีที่จำเป็นในการ อ่านงบการเงิน
เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เลือกหุ้นที่ดีได้ เล่นหุ้น เป็น
เข้าใจง่าย ลงทุนสายไหน ก็ดูได้ มีไฟล์ ให้ ดาวน์โหลด ฟรี !!
🔴 เนื้อหาประกอบด้วย
เกริ่นนำงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด
ส่วนประกอบอื่นของงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔴 แจกฟรี ปูพื้นฐาน อ่านงบการเงิน (EBook)
เข้าใจง่าย มือใหม่อ่านได้ ใช้เวลาไม่นาน
💟 ฝากมาคอมเม้นท์ รีวิว ให้ด้วยนะครับ 🙏🙏🙏
1⃣ แอดไลน์ที่ @MrStock
.
2⃣ ทักมาว่า อ่านงบ
.
✅ได้รับ ปูพื้นฐาน อ่านงบการเงิน (EBook) ฟรี
.
📌 ปูพื้นฐานในแบบเข้าใจ
📌 จับจุดประเด็นสำคัญ
📌 นำไปใช้ได้จริง
.
📣 พร้อมช่องทางในการศึกษาต่อ ฟรี!!
.
📌แทนคำขอบคุณทุกๆ ท่านที่ติดตามเสมอมา

▬▬▬ Contents of this video ▬▬▬▬▬▬▬
00:00 เริ่มต้น
00:45 ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบ ฟรี !!
05:00 เกริ่นนำอ่านงบการเงิน
12:54 ส่วนประกอบของ งบการเงิน
21:00 งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)
25:00 สินทรัพย์ (Assets)
47:29 หนี้สิน (Liabilities)
58:20 ตัวอย่าง การดู งบการเงิน จาก เว็บ Set.or.th
1:04:44 ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
1:13:58 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบกำไรขาดทุน)
1:15:11 รายได้ (Revenue)
1:18:39 ค่าใช้จ่าย (Expenses)
1:20:39 ศึกษาหุ้นจากการฟัง Opp Day
1:24:21 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ งบกำไรขาดทุน
1:26:08 ภาพรวม งบกำไรขาดทุน
1:33:09 ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)
1:35:40 งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
1:39:15 กระแสเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงาน CFO
1:43:55 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
1:51:19 กระแสเงินสด จากกิจกรรมลงทุน CFI
1:53:40 กระแสเงินสด จากกิจกรรมการจัดหา CFF
1:55:36 การจ่ายเงินปันผล
2:04:44 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2:07:55 รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี
2:12:30 อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio
2:15:10 DE Ratio อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2:16:22 GPM อัตรากำไรขั้นต้น
2:17:12 NPM อัตรากำไรสุทธิ
2:18:40 ROA อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2:19:56 ROE อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
2:21:26 AT อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน
2:23:10 วงจรเงินสด (Cash Cycle)
2:27:10 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ วงจรเงินสด
2:29:50 สรุป 7 จุด เลือกหุ้นดี
2:34:19 สรุป 7 Ratio วัดหุ้นเด่น
2:35:32 สาธิต การดู อัตราส่วนทางการเงิน
2:39:29 3 Step หาหุ้นเทพ น่าสนใจ
2:43:24 สัญญาณเตือนภัยจากงบการเงิน
2:56:24 คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI
2:52:36 คลิป ศึกษาเพิ่มเติม อ่านงบ
2:52:56 หนังสือ อ่านงบการเงิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คลิปศึกษาเพิ่มเติม
🎯 กำไรสะสม ไม่ใช่ เงินสด อย่าเข้าใจผิด | Mr.LikeStock
https://www.youtube.com/watch?v=TuL0nMRpHM
🎯 ค่าเสื่อมราคา คือ ทำไมเป็นค่าใช้จ่าย ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน | คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI
https://www.youtube.com/watch?v=PNSyLUmwGhY
🎯 ถามหุ้น ตอบให้ EP.6 นี่เงินปันผล หรือฝนในหน้าร้อน [3 เม.ย. 64]
https://www.youtube.com/watch?v=aJPYR7Zqx_E
🎯 งบกระแสเงินสด แบบละเอียดๆ เข้าใจง่าย เห็นภาพจริงของบริษัท เคสหุ้น มาม่า (TFMAMA) | Mr.LikeStock
https://www.youtube.com/watch?v=TQ7lhWgfNsE
🎯 คลิป ศึกษาเพิ่มเติม อ่านงบ
https://www.MrLikeStock.com/clip/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔴 วิธีลงทุนหุ้น VI ฉบับมือใหม่ ปูพื้นฐานครบถ้วน
จัดเต็ม 9 บท 75 คลิป 24 ชม. จบในคอร์สเดียว แบบ Online
คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI
🎯 https://MrStock.me/vi ​ (คลิก)
✅ เคล็ดลับเลือกหุ้นดี ที่ทำเองได้
✅ หลักการ VI ที่นักลงทุนระดับโลกใช้
✅ วิเคราะห์พื้นฐานบริษัท หาเพชรในตม
✅ สอนอ่านงบการเงิน ประเมินมูลค่าหุ้น
คุ้มค่ากว่านี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว !!
📌 คอร์สนี้เป็นในรูปแบบ Online ไม่มีวันหมดอายุ
✅ เนื้อหาเสร็จแล้ว พร้อมเรียนได้ทันที
✅ รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
🔥 ตอนนี้คอร์ส Vi จัดโปร ราคาพิเศษ อยู่
รายละเอียด และ ขั้นตอนสมัคร
🎯 (คลิก) https://www.mrlikestock.com/coursevi/?ytNFS=c21

======================

💌 คอร์ส Online ของ Mr.LikeStock
📌 “เริ่มต้นอ่านงบการเงิน หาหุ้นดี”
📌 “แกะงบหุ้น เจาะงบกระแสเงินสด”
📌 “ประเมินมูลค่าหุ้น ทำเองได้”
📱 รายละเอียด https://MrStock.me/online
======================

💟 ติดตาม Mr.LikeStock
📱 คอร์ส VI __: https://MrStock.me/vi
📱 Website _: https://MrLikeStock.com
📱 YouTube_ : https://MrStock.me/yt
📱 Facebook : https://MrStock.me/fb
📱 Line_____ : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)
Line id : @MrStock
อ่านงบ มือใหม่ อ่านงบการเงิน เล่นหุ้น
หุ้น​ ลงทุนหุ้น การลงทุน​ Mr​.LikeStock
เข้าใจง่าย​ VI​ มือใหม่​ หุ้นไทย​ SETindex

[ปี 2021] อ่านงบ การเงิน ฉบับ มือใหม่ !! เข้าใจง่าย ลงทุนสายไหน ก็ดูได้ เล่นหุ้น เป็น

อ่านงบเป็น เห็นความจริงในกิจการ | EP.1 งบแสดงฐานะการเงิน


อ่านงบการเงินเป็น เห็นความจริงในกิจการ
EP.1 งบแสดงฐานะการเงิน
เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจยุคใหม่
ที่อยากตรวจสอบความจริงในกิจการ
ผ่านการอ่านงบการเงิน การวางแผนภาษี
ต้องดูคลิปนี้…

สำนักงานบัญชีดิจิทัล
จัดทำบัญชีผ่านระบบออนไลน์
👉 ง่าย เพียงแค่ คลิ๊ก เดียว
.
📩 Line : @bonknkt.acc
.
📩 https://lin.ee/ASC2Qy0
.
☎️ 020528556
📍 สำนักงานบัญชี บนกองเงินกองทอง @ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 14 ใกล้ BTS อารีย์
📌 แผนที่ https://g.co/kgs/smTC7h

อ่านงบเป็น เห็นความจริงในกิจการ | EP.1 งบแสดงฐานะการเงิน

#การจัดทำงบการเงินรวม #การปิดบัญชีลาแอส ปี 2564


เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน คลิป วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#การจัดทำงบการเงินรวม #การปิดบัญชีลาแอส ปี 2564

งบการเงินคืออะไร


อ่านรายละเอียดบทความที่ : https://tanateauditor.com/financialstatement2/
ดาวน์โหลดคู่มือบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการได้ฟรีที่ : https://tanateauditor.com/courseforsme/
ติดต่อผมได้ที่ :
คุณวิน 0876732884
Line ID : @618kssyt
Email : [email protected]

งบการเงินคืออะไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ งบ การเงิน มี อะไร บ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *