Home » [Update] คำศัพท์ โลจิสติกส์ • Logistics Words Guide • พร้อมความหมาย & ภาพประกอบ | คํา ศัพท์ 1000 คํา – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ โลจิสติกส์ • Logistics Words Guide • พร้อมความหมาย & ภาพประกอบ | คํา ศัพท์ 1000 คํา – NATAVIGUIDES

คํา ศัพท์ 1000 คํา: คุณกำลังดูกระทู้

• คำศัพท์ โลจิสติกส์ •
Logistics Words Guide

Actual Weight : น้ำหนักจริงของสินค้า

Airfreight : การขนส่งสินค้าทางอากาศ 
บริการ Airfreight

Airline : สายการบิน

Amendments : การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญ เช่น B/L, AWB

AWB ⇔ Air Way Bill : ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

B/L ⇔ Bill of Lading : ใบตราส่งสินค้าทางเรือ

BAF ⇔ Bunker Adjustment Factor : ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว

Bonded Warehouse : คลังสินค้าทัณฑ์บน ยกเว้นการเก็บอากร

Booking Confirmation : เอกสารยืนยันการจองระวาง

Break Bulk : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 
Break Bulk

Bulk : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าแบบเทกอง 
Bulk

CAF ⇔ Currency Adjustment Factor : ค่าความผันผวนของสกุลเงิน

Cargo Insurance : การประกันภัยสินค้าขนส่ง

Carrier ⇔ Liner/Airline : สายเรือ / สายการบิน

CFS ⇔ Container Freight Station : ค่าธรรมเนียมการโหลดสินค้า

CIC ⇔ Container Imbalance Charge : ค่าธรรมเนียมความผันผวนของตู้คอนเทนเนอร์

Co-Loader : ตัวแทนโหลดสินค้า

COA ⇔ Certificate of Analysis : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ ซึ่งจะระบุ Product Name, Batch Number & Lot No., Manufacturing Date, Expiration Date

Consignee ⇔ Importer : ผู้นำเข้าสินค้า

Consolidator : การขนส่งแบบรวมตู้สินค้า

Container Ships : เรือขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ 
Container Ships

Container Size : ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ 
Container Size

Container Type : ประเภทตู้คอนเทนเนอร์

Cubic Meter ⇔ CBM. : หน่วยวัด ลูกบาศก์เมตร ใช้ในการขนส่งสินค้า 
CBM.

Customs Broker : ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร

Customs Clearance : การดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร 
บริการ Customs Clearance

D/O ⇔ Delivery Order : เอกสารปล่อยสินค้าขาเข้า

Demurrage Charge : ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้ค้างอยู่ในท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่มาเคลียร์ตู้ออกไป)

Detention Charge : ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้อยู่นอกท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่นำตู้มาคืน)

Dimension : ขนาดบรรจุภัณฑ์ กว้าง x ยาว x สูง

Door to Door : การขนส่งสินค้าแบบเหมาจ่าย 
บริการ Door to Door

EBS ⇔ Emergency Bunker Surcharge : ค่าน้ำมันปรับเพิ่ม ทางเรือ

ETA ⇔ Estimate Time Arrival : วันที่เรือ/เครื่องบินถึงปลายทาง

ETD ⇔ Estimate Time Departure : วันที่เรือ/เครื่องบินออกจากต้นทาง

FAC ⇔ Facilities Charge : ค่าอำนวยความสะดวก ในท่าเรือ

FAF ⇔ Fuel Adjustment Factor : ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว

FAK ⇔ Freight All Kind : ค่าระวางสำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท (สินค้าทั่วไป)

FCL ⇔ Full container load : การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ 
FCL คือ


บริการ FCL

FDA ⇔ Food & Drug administration : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Feeder ⇔ Feeder Vessel : เรือลำเลียงตู้ นิยมเรียกว่า “เรือลูก” 
Feeder

FEU ⇔ Forty foot Equivalant Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต

Free time : ระยะเวลาปลอดค่าใช้จ่าย การพักสินค้าในท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

Freight Collect : ค่าระวางชำระที่ปลายทาง

Freight Forwarder : ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Freight Prepaid : ค่าระวางชำระที่ต้นทาง

Fumigation : การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เพื่อกำจัดศัตรูพืช 
Fumigation

Gross Weight ⇔ G.W. : น้ำหนักของสินค้า รวมบรรจุภัณฑ์

HS Code (Harmonized System Code) ⇔ พิกัดศุลกากร : ระบบตัวเลขสากล 6 หลัก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จำแนกแยกประเภทสินค้าในโลกของเราให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย World Customs Organization (องค์การศุลกากรโลก)

IceBreaker Ships : เรือตัดน้ำแข็ง 
IceBreaker Ships

Incoterms : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 
Incoterms 2020

Invoice ⇔ Commercial Invoice : เอกสารแสดงรายการสินค้า และราคา

ISF ⇔ Importer Security Filing (10+2) : ชื่อที่ใช้เรียก วิธีการ submit ข้อมูลก่อนการส่งออกสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ที่เราเรียกกันว่า ISF 10+2 ซึ่งจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับ U.S. Customs and Border Protection (CBP) ก่อนตู้สินค้าจะขึ้นเรือไปยังสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่า 24 ชม. (โดย 10 รายการเป็นข้อมูลจาก Importer และอีก 2 รายการ จาก Carrier)

L/C ⇔ Letter of Credit : การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศที่มีธนาคารเป็นตัวกลาง

LCL ⇔ Less than container load: การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ 
LCL คือ


บริการ LCL

Liner : สายเรือ

Local Charge : ค่าธรรมเนียมภาวระหน้าท่า เช่น THC, CFS

Lowbase (Lowbed) – Lowboy Trailer : รถพ่วงพื้นต่ำที่ใช้ขนส่งยานพาหนะหนัก

Manifest : บัญชีรายการสินค้า-ผู้โดยสาร ซึ่งบรรทุกมากับเรือหรือเครื่องบิน ที่สำแดงต่อทางศุลกากร

MSDS ⇔ Material Safety Data Sheet : เอกสารที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสารเคมี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับ “ข้อมูลการขนส่ง” จะอยู่ในหัวข้อที่ 14 ซึ่งจะแสดง Class, UN number, Flash point และ ระดับของ Pakaging เป็นต้น

Net Weight ⇔ N.W. : น้ำหนักของสินค้า ไม่รวมบรรจุภัณฑ์

On Board Date : วันเรือออกจากท่าเรือต้นทาง

Packing : การทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก 
บริการ Packing

Packing List : เอกสารแสดงรายการบรรจุภัณฑ์

Partial Shipment : การแบ่งส่งหรือการทยอยส่งสินค้า

PCS ⇔ Port Congestion Surcharge : ค่าภาระความหนาแน่ของท่าเรือ

See also  [Update] Creatrip: มาเรียนรู้มุกตลกภาษาเกาหลีกันเถอะ | แพร ภาษา เกาหลี - NATAVIGUIDES

Penalty charge : ค่าปรับ

Port of Discharge ⇔ POD : ท่าเรือปลายทาง

Port of Loading ⇔ POL : ท่าเรือต้นทาง

Reverse Logistics ⇔ โลจิสติกส์ย้อนกลับ : กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน สินค้าเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ สินค้าหมดอายุใช้งาน 
อ่านเพิ่มเติม

Ro-Ro ⇔ Roll-on Roll-off : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่มีล้อ 
Ro-Ro

Sailing Schedule : กำหนดการเดินเรือ

Sea Freight : การขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางทะเล 
Sea Freight คือ


บริการ Sea Freight

Seal ⇔ Container Seal : ซีลล็อคตู้คอนเทนเนอร์ 
Seal

SeaPort : ท่าเรือเดินทะเล/เมืองท่า

Sea Waybill ⇔ SWB : ใบตราส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งใช้ปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้

STS ⇔ Status Charge : ค่าเปลี่ยนสถานะ เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าแบบ LCL 

Stuffing Date : วันที่บรรจุสินค้า

Shipper ⇔ Exporter : ผู้ส่งออกสินค้า

Shipping Line : สายการเดินเรือ

Shipping Marks : เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ 
Shipping Marks

Surrender B/L : การเปลี่ยนสถานะ B/L เพื่อสั่งปล่อยสินค้าปลายทาง โดยไม่ใช้ Original B/L

T/T ⇔ Telegraphic Transfer : การชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน 

Tanker Ships : เรือบรรทุกของเหลว 
Tanker Ships

Telex Release : คำสั่งอนุญาตปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องใช้ Original B/L จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้ง Surrender B/L

Term Of Payment : เงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น T/T, L/C

TEU ⇔ Twenty foot Equivalant Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต

THC ⇔ Terminal Handling Charge : ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

Transhipment : การถ่ายลำเรือ

Transit time : ระยะเวลาในการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง

Vessel ⇔ Mother Vessel : เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ นิยมเรียกว่า “เรือแม่” 
Vessel

VGM ⇔ Verified Gross Mass : การรับรอง น้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแยกแสดงท้้งน้ำหนักตู้ฯ และ น้ำหนักสินค้า โดยผู้ส่งออกมีหน้าที่จะต้อง Submit VGM ให้กับทางสายเรือก่อน Cut-off time อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

Volume Weight : น้ำหนักที่คิดจากปริมาตรของสินค้า ซึ่งโดยปกติจะใช้เกณฑ์ ทางเรือ (1คิวบิกเมตร = 1,000กิโลกรัม), ทางแอร์ (6000 คิวบิกเซนติเมตร = 1กิโลกรัม) 
คำนวณปริมาตร

[Update] คำศัพท์ โลจิสติกส์ • Logistics Words Guide • พร้อมความหมาย & ภาพประกอบ | คํา ศัพท์ 1000 คํา – NATAVIGUIDES

• คำศัพท์ โลจิสติกส์ •
Logistics Words Guide

Actual Weight : น้ำหนักจริงของสินค้า

Airfreight : การขนส่งสินค้าทางอากาศ 
บริการ Airfreight

Airline : สายการบิน

Amendments : การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญ เช่น B/L, AWB

AWB ⇔ Air Way Bill : ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

B/L ⇔ Bill of Lading : ใบตราส่งสินค้าทางเรือ

BAF ⇔ Bunker Adjustment Factor : ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว

Bonded Warehouse : คลังสินค้าทัณฑ์บน ยกเว้นการเก็บอากร

Booking Confirmation : เอกสารยืนยันการจองระวาง

Break Bulk : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 
Break Bulk

Bulk : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าแบบเทกอง 
Bulk

CAF ⇔ Currency Adjustment Factor : ค่าความผันผวนของสกุลเงิน

Cargo Insurance : การประกันภัยสินค้าขนส่ง

Carrier ⇔ Liner/Airline : สายเรือ / สายการบิน

CFS ⇔ Container Freight Station : ค่าธรรมเนียมการโหลดสินค้า

CIC ⇔ Container Imbalance Charge : ค่าธรรมเนียมความผันผวนของตู้คอนเทนเนอร์

Co-Loader : ตัวแทนโหลดสินค้า

COA ⇔ Certificate of Analysis : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ ซึ่งจะระบุ Product Name, Batch Number & Lot No., Manufacturing Date, Expiration Date

Consignee ⇔ Importer : ผู้นำเข้าสินค้า

Consolidator : การขนส่งแบบรวมตู้สินค้า

Container Ships : เรือขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ 
Container Ships

Container Size : ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ 
Container Size

Container Type : ประเภทตู้คอนเทนเนอร์

Cubic Meter ⇔ CBM. : หน่วยวัด ลูกบาศก์เมตร ใช้ในการขนส่งสินค้า 
CBM.

Customs Broker : ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร

Customs Clearance : การดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร 
บริการ Customs Clearance

D/O ⇔ Delivery Order : เอกสารปล่อยสินค้าขาเข้า

Demurrage Charge : ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้ค้างอยู่ในท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่มาเคลียร์ตู้ออกไป)

Detention Charge : ค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้อยู่นอกท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่นำตู้มาคืน)

Dimension : ขนาดบรรจุภัณฑ์ กว้าง x ยาว x สูง

Door to Door : การขนส่งสินค้าแบบเหมาจ่าย 
บริการ Door to Door

EBS ⇔ Emergency Bunker Surcharge : ค่าน้ำมันปรับเพิ่ม ทางเรือ

ETA ⇔ Estimate Time Arrival : วันที่เรือ/เครื่องบินถึงปลายทาง

ETD ⇔ Estimate Time Departure : วันที่เรือ/เครื่องบินออกจากต้นทาง

FAC ⇔ Facilities Charge : ค่าอำนวยความสะดวก ในท่าเรือ

FAF ⇔ Fuel Adjustment Factor : ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว

FAK ⇔ Freight All Kind : ค่าระวางสำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท (สินค้าทั่วไป)

FCL ⇔ Full container load : การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ 
FCL คือ


บริการ FCL

FDA ⇔ Food & Drug administration : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Feeder ⇔ Feeder Vessel : เรือลำเลียงตู้ นิยมเรียกว่า “เรือลูก” 
Feeder

FEU ⇔ Forty foot Equivalant Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต

Free time : ระยะเวลาปลอดค่าใช้จ่าย การพักสินค้าในท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

Freight Collect : ค่าระวางชำระที่ปลายทาง

Freight Forwarder : ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Freight Prepaid : ค่าระวางชำระที่ต้นทาง

Fumigation : การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เพื่อกำจัดศัตรูพืช 
Fumigation

Gross Weight ⇔ G.W. : น้ำหนักของสินค้า รวมบรรจุภัณฑ์

HS Code (Harmonized System Code) ⇔ พิกัดศุลกากร : ระบบตัวเลขสากล 6 หลัก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จำแนกแยกประเภทสินค้าในโลกของเราให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย World Customs Organization (องค์การศุลกากรโลก)

IceBreaker Ships : เรือตัดน้ำแข็ง 
IceBreaker Ships

See also  เรียนภาษาอังกฤษฟรี คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ : Lesson 1 | เรียนอังกฤษด้วยตัวเอง

Incoterms : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 
Incoterms 2020

Invoice ⇔ Commercial Invoice : เอกสารแสดงรายการสินค้า และราคา

ISF ⇔ Importer Security Filing (10+2) : ชื่อที่ใช้เรียก วิธีการ submit ข้อมูลก่อนการส่งออกสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ที่เราเรียกกันว่า ISF 10+2 ซึ่งจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับ U.S. Customs and Border Protection (CBP) ก่อนตู้สินค้าจะขึ้นเรือไปยังสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่า 24 ชม. (โดย 10 รายการเป็นข้อมูลจาก Importer และอีก 2 รายการ จาก Carrier)

L/C ⇔ Letter of Credit : การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศที่มีธนาคารเป็นตัวกลาง

LCL ⇔ Less than container load: การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ 
LCL คือ


บริการ LCL

Liner : สายเรือ

Local Charge : ค่าธรรมเนียมภาวระหน้าท่า เช่น THC, CFS

Lowbase (Lowbed) – Lowboy Trailer : รถพ่วงพื้นต่ำที่ใช้ขนส่งยานพาหนะหนัก

Manifest : บัญชีรายการสินค้า-ผู้โดยสาร ซึ่งบรรทุกมากับเรือหรือเครื่องบิน ที่สำแดงต่อทางศุลกากร

MSDS ⇔ Material Safety Data Sheet : เอกสารที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสารเคมี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับ “ข้อมูลการขนส่ง” จะอยู่ในหัวข้อที่ 14 ซึ่งจะแสดง Class, UN number, Flash point และ ระดับของ Pakaging เป็นต้น

Net Weight ⇔ N.W. : น้ำหนักของสินค้า ไม่รวมบรรจุภัณฑ์

On Board Date : วันเรือออกจากท่าเรือต้นทาง

Packing : การทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก 
บริการ Packing

Packing List : เอกสารแสดงรายการบรรจุภัณฑ์

Partial Shipment : การแบ่งส่งหรือการทยอยส่งสินค้า

PCS ⇔ Port Congestion Surcharge : ค่าภาระความหนาแน่ของท่าเรือ

Penalty charge : ค่าปรับ

Port of Discharge ⇔ POD : ท่าเรือปลายทาง

Port of Loading ⇔ POL : ท่าเรือต้นทาง

Reverse Logistics ⇔ โลจิสติกส์ย้อนกลับ : กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน สินค้าเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ สินค้าหมดอายุใช้งาน 
อ่านเพิ่มเติม

Ro-Ro ⇔ Roll-on Roll-off : เรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่มีล้อ 
Ro-Ro

Sailing Schedule : กำหนดการเดินเรือ

Sea Freight : การขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางทะเล 
Sea Freight คือ


บริการ Sea Freight

Seal ⇔ Container Seal : ซีลล็อคตู้คอนเทนเนอร์ 
Seal

SeaPort : ท่าเรือเดินทะเล/เมืองท่า

Sea Waybill ⇔ SWB : ใบตราส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งใช้ปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้

STS ⇔ Status Charge : ค่าเปลี่ยนสถานะ เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าแบบ LCL 

Stuffing Date : วันที่บรรจุสินค้า

Shipper ⇔ Exporter : ผู้ส่งออกสินค้า

Shipping Line : สายการเดินเรือ

Shipping Marks : เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ 
Shipping Marks

Surrender B/L : การเปลี่ยนสถานะ B/L เพื่อสั่งปล่อยสินค้าปลายทาง โดยไม่ใช้ Original B/L

T/T ⇔ Telegraphic Transfer : การชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน 

Tanker Ships : เรือบรรทุกของเหลว 
Tanker Ships

Telex Release : คำสั่งอนุญาตปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องใช้ Original B/L จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้ง Surrender B/L

Term Of Payment : เงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น T/T, L/C

TEU ⇔ Twenty foot Equivalant Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต

THC ⇔ Terminal Handling Charge : ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

Transhipment : การถ่ายลำเรือ

Transit time : ระยะเวลาในการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง

Vessel ⇔ Mother Vessel : เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ นิยมเรียกว่า “เรือแม่” 
Vessel

VGM ⇔ Verified Gross Mass : การรับรอง น้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแยกแสดงท้้งน้ำหนักตู้ฯ และ น้ำหนักสินค้า โดยผู้ส่งออกมีหน้าที่จะต้อง Submit VGM ให้กับทางสายเรือก่อน Cut-off time อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

Volume Weight : น้ำหนักที่คิดจากปริมาตรของสินค้า ซึ่งโดยปกติจะใช้เกณฑ์ ทางเรือ (1คิวบิกเมตร = 1,000กิโลกรัม), ทางแอร์ (6000 คิวบิกเซนติเมตร = 1กิโลกรัม) 
คำนวณปริมาตร


1000 คําศัพท์ ไทย-อังกฤษ ชุด 3


1000 คำศัพท์ชุดที่ 3
ตอนนี้เราก็รู้จักคำศัพท์มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ ชุดนี้ครอบครัวหรรษาเขาจะไปเที่ยวสวนสัตว์กัน น้อง ๆ ก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และสถานที่ที่น่ารู้ไปด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะ

อัพเดทผลงานสื่อการสอนชุดอื่นได้ที่
https://www.facebook.com/right.edutai…
https://www.youtube.com/channel/UCVnk…
http://www.rightbeyond.com/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

1000 คําศัพท์ ไทย-อังกฤษ ชุด 3

ASMR ท่องศัพท์จนหลับไป 100 คำ อังกฤษ-ไทย แบบคล้องจอง (Rainforest v.) | คำนี้ดี SLEEPY EP.1B


คลิปพอดแคสต์ย้ายไปลงที่ช่อง THE STANDARD PODCAST แล้ว กดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ http://bit.ly/SUBthestandardpodcast
โดยปกติ คำนี้ดี มาทักทายคุณแต่เช้าตรู่ แต่ซีรีส์ใหม่นี้จะมาช่วยทุกคนแก้ปัญหาที่เราเจอกันประจำนั่นคือ หลับยาก ความคึกคักของบิ๊กบุญเวอร์ชั่นที่คุ้นเคย เลยกลายเป็นความงัวเงียชวนง่วงงุนเพื่อให้คุณผ่อนคลายที่สุด แต่ก็ยังไม่หยุดป้อนคำศัพท์ดีๆ ข้างหูรัวๆ ให้ในน้ำเสียงกระซิบกระซาบรวยริน บอกตรงๆ ว่านี่เป็นซีรีส์ที่ไม่อยากให้ฟังจนจบ แต่อยากให้ม่อยหลับไปกลางเอพิโสดมากกว่า แถมพิเศษ สำหรับคนนั่งดูเวอร์ชั่นวิดีโอบนยูทู้บด้วยการขึ้นลิสต์คำศัพท์ให้ด้วย!
———————————————
Photo by Devin Kaselnak
https://unsplash.com/photos/kEuew3XMeEA
Photo by Jonathan Klok
https://unsplash.com/photos/NeRzxya_zyI
Photo by ócular studio
https://unsplash.com/photos/OMKBF6820Gg
Photo by Paul Berthelon Bravo
https://unsplash.com/photos/kEuew3XMeEA
Photo by wallpaperscraft
https://wallpaperscraft.com/download/forest_trees_fog_110131/1920×1080
———————————————
ศัพท์ในเอพิโสดนี้
Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม
รูปทรงกลม sphere
อ่อนเพลีย tired
Fired โดนไล่ออก
Dialogue บทสนทนา
Costar ร่วมแสดง
แมลงปอ dragonfly
Simplify ทำให้ง่ายขึ้น
รู้สึกมึน dizzy
Generosity ความมีน้ำใจ
อะไหล่ spare parts
ตลาดของมือสอง flea market
triplet แฝดสาม
Crossedarms กอดอก
ขี้งก stingy
Temporary ชั่วคราว
กลุ่มดาว constellation
Horizon เส้นขอบฟ้า
โรคพิษสุนัขบ้า rabies
Homebody คนติดบ้าน
ทรมาน torture
Whatsoever ไม่ว่าอะไรก็ตาม
เบ่งกล้าม flex
Complex ซับซ้อน
วิทยากร guest speaker
Consumer ผู้บริโภค
Backstroke ว่ายกรรเชียง
เขียง chopping board
หลอดลม windpipe
Prototype ต้นแบบ
Thunderclap เสียงฟ้าผ่า
สี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangle
Flammable ไวไฟ
บอกใบ้ hint
Fingerprint ลายนิ้วมือ
ดื้อ stubborn
Tavern ร้านเหล้า
Scout แมวมอง
Lifelong ตลอดชีพ
เร่งรีบ hurry
Literacy การอ่านออกเขียนได้
ขวัญและกำลังใจ morale
Pal เพื่อน
บันไดเลื่อน escalator
Benchwarmer ผู้เล่นตัวสำรอง
ความปรองดอง harmony
ลูกพี่ลูกน้อง cousin
นักบินอวกาศ astronaut
mugshot ภาพถ่ายคนร้าย
ปราสาททราย sandcastle
Gullible หลอกง่าย
Pry สอดรู้สอดเห็น
เม่น porcupine
Spine สันปก
ลามก obscene
Canteen โรงอาหาร
พลุกพล่าน crowded
Infected ติดเชื้อ
เหลือเชื่อ incredible
Unicycle จักรยานล้อเดียว
เปรี้ยว sour
Wallflower คนขี้อาย ไม่กล้าเข้าสังคม
เป็นลม faint
Complaint คำร้องทุกข์
Overcooked สุกเกินไป
โปร่งใส transparent
Violent รุนแรง
Fang เขี้ยว
เบี้ยว crooked
Amulet เครื่องราง
ครวญคราง groan
Alone อยู่คนเดียว
ข้าวเหนียว sticky rice
Sanitize ฆ่าเชื้อโรค
Broke ไม่มีตังค์
พระราชวัง palace
Callus หนังด้าน
หน้าด้าน shameless
laziness ความขี้เกียจ
Idiot โง่เง่า
เต่าบก tortoise
Cactus ต้นกระบองเพชร
เคล็ดขัดยอก sprain
Mundane ธรรมดา ไม่น่าสนใจ
หลอดไฟ light bulb
Scalp หนังศีรษะ
ขยะ garbage
Adage คำคม
Roam ร่อนเร่พเนจร
Firstborn ลูกคนแรก
จำแนก classify
Private eye นักสืบเอกชน
จักรยานยนต์ motorbike
Unladylike ไม่งาม ไม่สมเป็นกุลสตรี
กะหรี่ปั๊บ curry puff
Diamond in the rough เพชรในตม
สกปรกโสมม filthy
Scenery ทิวทัศน์
มัดย้อม tiedye
เผชิญความจริงอันโหดร้าย rude awakening
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
ASMR SLEEPY คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

See also  A Sure Way to Beat GMAT Data Sufficiency Problems | ข้อสอบ gmat

ASMR ท่องศัพท์จนหลับไป 100 คำ อังกฤษ-ไทย แบบคล้องจอง (Rainforest v.) | คำนี้ดี SLEEPY EP.1B

5000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris


สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris
L1 S1 = 00:01:56
L1 S2 = 00:¬¬10:33
L1 S3 = 00:19:27
L1 S4 = 00:25:53
L1 S5 = 00:32:22
L1 S6 = 00:38:48
L1 S7 = 00:45:11
L1 S8 = 00:51:52
L1 S9 = 00:58:02
L1 S10 = 01:04:33
L1 S11 = 01:11:05
L1 S12 = 01:17:48
L1 S13 = 01:24:38
L1 S14 = 01:32:20
L1 S15 = 01:40:12
L2 S1 = 01:48:07
L2 S2 = 01:53:58
L2 S3 = 02:01:23
L2 S4 = 02:07:07
L2 S5 = 02:14:02
L2 S6 = 02:20:20
L2 S7 = 02:25:20
L2 S8 = 02:30:00
L2 S9 = 02:34:57
L2 S10 = 02:39:45
L2 S11 = 02:45:03
L2 S12 = 02:49:09
L2 S13 = 02:55:00
L2 S14 = 02:59:29
L2 S15 = 03:03:30
L3 S1 = 03:10:00
L3 S2 = 03:25:43
L3 S3 = 03:34:20
L3 S4 = 03:40:45
L3 S5 = 03:49:19
L3 S6 = 03:56:30
L3 S7 = 04:10:30
L3 S8 = 04:22:21
L3 S9 = 04:33:24
L3 S10 = 04:41:40
L3 S11 = 04:53:23
L3 S12 = 05:05:53
L3 S13 = 05:18:31
L3 S14 = 05:23:49
L3 S15 = 05:33:57

5000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 500 1000 5000


สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris
100 00:00:39
500 00:14:27
1000 01:15:10
5000 04:11:06
คำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนภาษานะครับ
ถ้าหากคุณไม่รู้ศัพท์….
คุณก็พูดไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง
อ่านไม่รู้เรื่อง เขียนอะไรไม่ได้

การท่องศัพท์ต้องใช้เวลา
และคุณจะต้องมีความอดทนนะครับ
เร่งไม่ได้หรอก
ท่องแล้ว ต้องทบทวนบ่อยๆ ไม่งั้นจะลืม
ขอแนะนำชุดคำศัพท์ต่างๆ ต่อไปนี้นะครับ
100 คำศัพท์= สำหรับผู้เริ่มต้นสุดๆ เลย
500 คำศัพท์= สำหรับคนที่รู้ภาษาอังกฤษเป็นคำๆ แล้ว
แต่ต้องการสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น
1000 คำศัพท์= สำหรับคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้อนต้นได้แล้ว
แต่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเท่าไหร่
5000 คำศัพท์= สำหรับคนที่เคยเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นแล้ว และต้องการจะเพิ่มจำนวนคำศัพท์ให้มากขึ้น เพื่อจะมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเป็นระดับสูง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 500 1000 5000

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art


ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์
เกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยวาชน
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกม คณิตศาสตร์หรรษา ระดับประถมศึกษา (10 ข้อ) https://youtu.be/GhlHe6bjBCQ
เกม หาภาพตรงกับคำสั่ง หมวดวิทยาสาสตร์ https://youtu.be/nqoTcc0QV4
เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ https://youtu.be/xcT9ntfaVk
วาดการ์ตูนปลาโลมา, เรือ, ผีเสือ, เห็ด | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/7_bjSKieC7c
วาดการ์ตูน ผีเสื้อ, ดอกไม้, บอลลูน, อ่างอาบน้ำ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/sfOUFKhNmwc
เกมหารูปภาพตามคำสั่ง หมวดคำราชาศัพท์ https://youtu.be/6yPm5YA2is
เกมหาอักษรที่หายไป หมวดภาษาอังกฤษ https://youtu.be/If5UsAS9ZYQ
เรียนรู้ผลไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นไข่เซอร์ไพรส์และลุ้นถ้วยไอศครีม | wawa kids art https://youtu.be/m0b4bpQLBfY
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เกม ทายคำศัพท์ยานพาหนะ หมวดภาษาอังกฤษhttps://youtu.be/dc4ApC1qn_w
เกม หาสุภาษิตไทยจากรูปภาพ เรียนรู้ความหมายของสุภาพษิตไทย https://youtu.be/JhqtK1qae_s

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คํา ศัพท์ 1000 คํา

Leave a Reply

Your email address will not be published.