Home » [Update] คำศัพท์ ”แตกต่าง” แปลว่าอะไร? | คํา ศัพท์ ที่ มี ความ หมาย เหมือน กัน – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ ”แตกต่าง” แปลว่าอะไร? | คํา ศัพท์ ที่ มี ความ หมาย เหมือน กัน – NATAVIGUIDES

คํา ศัพท์ ที่ มี ความ หมาย เหมือน กัน: คุณกำลังดูกระทู้

แตกต่าง[v.] (taēktāng) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar ; differ from ; vary   FR: différer ; se différencier ; varier
แตกต่าง[adj.] (taēktāng) EN: different , dissimilar ; unlike ; distinct   FR: différent ; distinct
แตกต่างกัน[X] (taēktāng kan) FR: différent ; divers
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง[adj.] (taēktāng kan dōisinchoēng) EN: vastly different   

English-Thai: Longdo Dictionarychromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม

ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ)

จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ
ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย
โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
NFT(abbrev name ) ย่อมาจาก Non-fungible token ใช้เรียก cryptographic token แบบที่แต่ละ token มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทดแทนด้วย token อื่นได้ ซึ่งจะต่างจาก fungible token เช่น Bitcoin ที่แต่ละ Bitcoin มีค่าเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันโดยที่มููลค่ายังคงเท่าเดิม ไม่ได้มีความแตกต่าง ขณะที่ NFT แต่ละ token จะมีความแตกต่างกัน. ตัวอย่างเปรียบเทียบในโลกแห่งความจริง ได้แก่ รถยนต์ใหม่ มีลักษณะ fungible คือ ผลิตมาจากโรงงานเหมือนๆ กัน คันไหนก็เหมือนๆ กัน ขณะที่รถยนต์เก่าใช้แล้ว 10 ปี เป็น non-fungible คือ แต่ละคันจะมีความแตกต่างกัน ทดแทนกันไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^ hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า “หมวก” ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
adapter(อะแดพ’ เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี “ตัวปรับต่อ” เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
alien(แอล’ เยิน, เอ’ เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
alienage(เอ’ เลียนเนจ, แอล’ เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
analog(แอน’ นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล “เสียง” เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า “โมเด็ม” ดู digital เปรียบเทียบ
attribute(อะทริบ’บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า …เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า ” attribute ” ทั้งสิ้น
backslash\ (อักขระ) หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท “ใช้” ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
buffer(บัฟ’เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง

See also  [Update] iEng4u >>Listening Skill ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ (คำอ่าน - คำแปลศัพท์ / ประโยคเพลงสากล) | burn it down แปลว่า - NATAVIGUIDES

English-Thai: Nontri Dictionarycontrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
contrast(vi) ตัดกัน,ผิดแผกกัน,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
differ(vi) แตกต่างกัน,ไม่เหมือนกัน,ผิดกัน
difference(n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
differential(n) สิ่งที่แสดงความแตกต่าง
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) 対照的[たいしょうてき, taishouteki] แตกต่างกันอย่างชัดเจน
千差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
いつになく[いつになく, itsuninaku] (adv ) แตกต่างจากปกติที่เคยเป็น เช่น คุณแม่วันนี้ใจดีกว่าปกติ มีอะไรเกิดขึ้นกันนะ (お母さんはいつになく楽しそうだ。何があったんだろう。)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
違う[ちがう, chigau] Thai: แตกต่าง
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ

German-Thai: Longdo Dictionaryander(Ind-pron.) อื่นๆ, ที่แตกต่างไป เช่น eine andere Meinung haben, eine andere Stellen suchen
anders(adv) ต่างไป, ที่แตกต่าง เช่น Ich denke anders. ฉันคิดต่างกัน
verschiedenแตกต่างกันไป
unterscheiden(vt) |unterschied, hat unterschieden| แยกความแตกต่าง
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
verwechseln(vt) |verwechselte, hat verwechselt| แยกความแตกต่างไม่ได้ เช่น Es tut mir leid. Ich habe Sie mit ihrem Bruder verwechselt. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณเป็นน้องชายของคุณ
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง , See also: S. S. merkwürdig, eigenartig,,
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: S. Ciao!, Auf Wiedersehen!,

French-Thai: Longdo Dictionaryaméricain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,

Table of Contents

[NEW] รู้หนึ่งได้ถึงสอง! รวม 10 ศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ที่ใช้เหมือนเป็นภาษาอังกฤษจนชินปาก | คํา ศัพท์ ที่ มี ความ หมาย เหมือน กัน – NATAVIGUIDES

     

น้องๆ ชาว

Dek-D

รู้มั้ยครับว่าภาษาอังกฤษที่เราใช้กันนั้นมีต้นกำเนิดมาจากภาษาฝรั่งเศส จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทำไมคำศัพท์บางคำถึงมีความคล้ายคลึงกัน บ้างก็เขียนเหมือนกันเป๊ะๆ และว่ากันว่าคนที่เรียนทั้ง 2 ภาษานี้ไปพร้อมๆ กัน จะสามารถเรียนรู้ได้ดีอีกด้วย วันนี้

พี่วุฒิ

และ

English Issues

ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่เรามักเจอในภาษาอังกฤษมาให้น้องๆ ได้จำไปใช้กัน มีคำว่าอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ 

 

Déjà-Vu (เดฌา-วูว์)

 

      คำนี้พี่เชื่อว่าน้องๆ หลายคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้าง เพราะว่ามีคนนำมาตั้งเป็นชื่อหนังหรือชื่อเพลงกันอยู่บ่อยครั้ง สำหรับคำว่า ‘Déjà-Vu’ หรือ ที่เราเห็นในภาษาอังกฤษ ‘Dejavu’ มีความหมายว่า ‘เคยเห็นมาก่อนแล้ว’ มักใช้เป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนในอดีต เป็นเรื่องซ้ำๆ ที่เราเคยเจอ เป็นต้น อย่างในภาษาฝรั่งเศสเนี่ย คำนี้ใช้บ่อยมากครับ ใช้เหมือนเป็นคำทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องพูดถึงเหตุการณ์ซ้ำๆ แค่เพียงอย่างเดียว เช่น เราเห็นคนนี้เมื่อกี้นี้เอง หรืออาจจะบอกว่า เคยดูหนังเรื่องนี้แล้ว ก็สามารถใช้คำว่า Déjà-Vu ได้เลยครับ 
 

ตัวอย่างประโยค 

J’ai eu un sentiment déjà-vu.  (I had a feeling of déjà vu.) 

แปล: ฉันมีความรู้สึกเหมือนว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว 

 

Mirage (มิ-ราจ)

 

       คำว่า Mirage มีความหมายว่า ‘ภาพลวงตา’ บ้างอาจจะแปลว่า ‘ความฝันที่เป็นไปไมได้’ เรามักจะเจอคำนี้เวลาใช้ในบริบทที่บอกถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซะส่วนใหญ่ ในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงเหมือนวงเล็บที่เขียนไว้ด้านบน แต่ถ้าออกเสียงแบบฝรั่งเศส จะอ่านว่า ‘มิ-คาจ’ เพราะตัว ‘r’ ในฝรั่งเศสจะออกเสียง ‘ค’ นั่นเอง 
 

ตัวอย่างประโยค 

J’ai cru voir une île ; c’était un mirage. (I thought I saw an island; it was a mirage.)

แปล: ฉันคิดว่าฉันเห็นเกาะเกาะหนึ่ง แต่มันคงเป็นแค่ฝันไป 

 

Façade (ฟะซาด)

 

      ตามปกติแล้ว คำว่า Facade ในภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลายความหมาย ถ้าใช้ในแง่ลบหน่อย ก็จะมีความหมายว่า ‘สิ่งหลอกลวง’ หรืออาจะแปลว่า ‘คราบ’ ก็ได้เช่นกัน แต่ก็ยังมีอีกความหมายที่แปลเหมือนกับภาษาฝรั่งเศส คือ ‘ด้านหน้าของอาคาร หรือ ด้านหน้าของตึก’ แต่ถ้าเราจะเขียนแบบภาษาฝรั่งเศส ตัว c จะมีหางห้อยคล้ายๆ เลข 5 อยู่ด้วยนะครับ เราเรียกตัว ‘ç’ ตัวนี้ว่า ‘ซีเซดีล’
 

ตัวอย่างประโยค    

La façade de cette maison est ancienne. (The façade of this house is old.)

แปล: ส่วนด้านหน้าของบ้านหลังนี้เก่า 

 

Hors d’oeuvres (ออร์เดิร์ฟ)


 

      เชื่อว่าพอพูดว่า ‘ออร์เดิร์ฟ’ หลายคนอาจจะ get เหมือนกันว่า มันคือ ‘อาหารเรียกน้ำย่อย’ แต่บางคนคนอาจจะยังไม่รู้คำว่า ‘Hors d’œuvre’ นั้นเป็นคำภาษาฝรั่งเศสแท้ ที่ภาษานั้นยืมมาใช้ แม้ความหมายจะเหมือนกัน แต่การสะกดก็อาจจะต่างกันอยู่นิดหน่อย เพราะในภาษาฝรั่งเศส จะเขียนตัว o และ e ติดกันแบบนี้ ‘œ’ เรียกว่า ligature และไม่ต้องเติมตัว s ท้ายคำเหมือนในภาษาอังกฤษ ที่เขียนว่า ‘Hors d’oeuvres’ 
 

ตัวอย่างประโยค

 

Les hors d’œuvre étaient vraiment délicieux. (The hors d’oeuvres were very delicious.)

แปล: อาหารเรียกน้ำย่อยนั้นอร่อยมาก 

 

Pot-pourri (โพ’พูรี)


 

       พอเห็นคำนี้ เชื่อว่าใครที่เป็นสาวกพวกเครื่องหอมหรือชื่นชอบในกลิ่นอโรมาจะต้องรู้จัก ‘pot-pourri’ หรือ ‘ของผสมระหว่างกลีบดอกไม้กับเครื่องเทศเพื่อให้มีกลิ่นหอม’ กันแน่นอน หลายคนอาจจะซื้อเจ้าเครื่องหอมกลิ่นดอกไม้นี้ไปใส่ไว้ในห้องน้ำ ห้องนอน หรือวางไว้บนรถเพื่อเพิ่มความหอมสดชื่นให้กับบริเวณนั้นๆ และโดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะเห็นคำนี้ในภาษาอังกฤษเขียนติดกันแบบนี้ ‘potpourri’ จะไม่มีขีด แต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสจะต้องมีขีดเว้นเอาไว้นะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีความหมายที่เข้าใจได้เหมือนกันอยู่ดี
 

ตัวอย่างประโยค 

J’ai acheté ce pot-pourri pour la salle de bain. (I bought this potpourri for the bathroom.)

แปล: ฉันซื้อเครื่องหอมโพพูรีสำหรับเอาไว้ในห้องน้ำ 

 

Cul-de-Sac (คัล’ดะ แซค / คูล เดอะ แซค)

 

      สำนวน cul-de-sac เป็นสำนวนที่น่าสนใจและถูกนำมาใช้อยู่บ่อยครั้ง อย่างในภาษาฝรั่งเศส ถ้าเราแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า ‘ก้นกระเป๋า’ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่า ‘ถึงทางตัน, จนตรอก, ไปต่อไม่ได้, ปิดตาย’ เป็นต้น แต่ถ้าในภาษาอังกฤษเรามักนำสำนวนนี้มาใช้ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ หรือบางทีเราอาจจะพบในคำศัพท์ทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน
 

ตัวอย่างประโยค

Cette rue a mené à un cul-de-sac. (This road has lead to a cul-de-sac.)

แปล: ถนนเส้นนี้มุ่งสู่ทางตัน

 

Encore (อองกอร์ / เอนคอร์)

 

      ‘Encore Encore Encore!’ พี่เชื่อว่าน้องๆ หลายคนเวลาไปคนเสิร์ตจะต้องได้ยินคำนี้ซึ่งใช้ตะโกนเรียกให้ศิลปินแสดงอีกครั้งกันแน่นอน ซึ่งคำว่า ‘Encore’ (เอนคอร์) ในภาษาอังกฤษเราจะแปลว่า ‘อีกครั้ง’ ส่วนความหมายนี้ก็เหมือนกับต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเลยครับ แต่ในภาษาแดนน้ำหอมนั้น อาจจะแปลได้อีกความหมายว่า ‘ยังคง’ หรือ เทียบให้เห็นภาพคือ แปลว่า ‘yet,still’ นั่นเอง อ้อ! อีกความต่าง ถ้าอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศส เราจะออกเสียงว่า ‘อองกอร์’ นะครับ
 

ตัวอย่างประโยค

Encore une fois! (One more time!)

แปล: ขออีกครั้งหนึ่ง! 

 

R.S.V.P

 

       ถ้าใครเล่นโซเชียลหรือส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษบ่อยๆ น่าจะเคยเห็นคำว่า ‘R.S.V.P’ กันแน่นอน เพราะมักใช้เป็นตัวย่อในการจั่วหัวข้ออีเมลหรือการ์ดเชิญต่างๆ โดยเจ้าตัวย่อสี่อักษรนี้ มาจากประโยคภาษาฝรั่งเศสว่า ‘Répondez, s’il vous plaît.’ (เครปงเด้ ซิลวูเปล๊) หรือแปลว่า ‘กรุณาตอบกลับด้วย’ ใครจะจำไปใช้ก็ได้เลยนะครับ เก๋ๆ

 

Fiancé (ฟิอองเซ่ / ฟิอานเซ่)

 

       สำหรับคำว่า ‘Fiancé’ หรือที่มีความหมายว่า ‘คู่หมั้น’ ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส แต่น้องๆ ช่วยจดเอาไว้นิดนึงว่า ภาษาฝรั่งเศสมันจะมีการแบ่งเพศของคำศัพท์ เป็นเพศชายและเพศหญิง และตามหลักการทั่วไปถ้าคำไหนเป็นเพศหญิงจะต้องเติมตัว ‘e’ เพิ่มไปอีกหนึ่งตัว เช่นเดียวกับคำว่า Fiancé คำนี้จะเป็นเพศชาย ไม่ต้องเติมอะไร แต่ถ้าเป็นเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Fiancée นั่นเอง และแม้ว่าจะเพิ่มตัวอักษรขึ้นมา แต่เวลาอ่านออกเสียงก็อ่านเหมือนกันตามเดิมเลยครับ ถ้าอ่านเป็นเพศอังกฤษจะอ่านว่า ‘ฟิอานเซ่’ แต่ถ้าอ่านแบบภาษาฝรั่งเศส เราจะอ่านว่า ‘ฟิอองเซ่’ 
 

ตัวอย่างประโยค 

Je vous présente mon fiancé. (I introduce you to my fiancé.)

แปล: ผมขอแนะนำคุณให้กับคู่หมั้นของผม 
 

Voici ma fiancée. (Here is my fiancée.) 

แปล: นี่คือคู่หมั้นของชั้นเองค่ะ 

 

Avant-Garde (อวองต์-การ์ด)

 

      ปิดท้ายที่คำว่า Avant-Garde กันบ้าง ถือว่าเป็นคำยืมสำหรับทุกภาษาเลยก็ว่าได้ ที่พบบ่อยๆ ก็จะเป็นพวกภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส หรือภาษาโรมัน โดยคำนี้ถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสตรงตัว อาจจะแปลว่า ทหารที่อยู่แนวหน้า ผู้ที่คอยป้องกันอยู่ด้านหน้า แต่ถ้าใช้ในความหมายทั่วไปก็จะคล้ายๆ กันคือ แปลว่า ‘แนวหน้า, ล้ำสมัย, ไฮแฟชั่น’ เป็นต้น เราจะเห็นคำนี้บ่อยมากในแวดวงศิลปะหรือแฟชั่น หยิบคำนี้มาใช้เมื่อไหร่ก็ดูล้ำกว่าคนอื่นแน่นอน   
 

ตัวอย่างประโยค

Andy Warhol était un artiste de l’avant-garde. (Andy Warhol was an avant-garde artist) 

แปล: แอนดี วอร์ฮอล เป็นศิลปินที่อยู่ในแนวหน้า

 

     

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว แต่ละคำคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างใช่มั้ยครับน้องๆ? เอาจริงถ้าลองสังเกตดีๆ เราจะเห็นว่าคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนั้นโผล่ในภาษาอังกฤษเยอะมากกกก ส่วนตัวพี่เอง เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษพร้อมกัน บอกเลยว่ามันมีส่วนช่วยเหลือในการเรียนเยอะเลย บางคำศัพท์ก็ไม่จำเป็นต้องท่องเพิ่ม ทำให้เรียนและเข้าใจได้เร็วมากครับ สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอื่นเพิ่มเติม พี่ก็ขอแนะนำภาษาฝรั่งเศสเลย ลองไปเลยเรียนครับ สนุก!

 

Source:

Unsplash.com


คำศัพท์ที่มีความหมายว่า \”ทำงาน\” 働く・勤める・仕事する แตกต่างกันอย่างไร?


ภาษาญี่ปุ่นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
😀สนใจซื้อหนังสือ EBook แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่
LINE ID : @tanoshiinihongo
หรือคลิ๊กที่นี่
http://nav.cx/71CDaoY
👇
สนใจซื้อสติกเกอร์ไลน์กดที่ลิ้งนี้ได้เลย :
https://line.me/S/sticker/4237080
Fanpage ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก :
https://www.facebook.com/Home.made.Smile.Video/
Blockdit ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก by พี่หนู:
https://www.blockdit.com/pages/5ebec5682dc98915101bee31

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำศัพท์ที่มีความหมายว่า \

ผู้ลี้ภัยจากสภาพอากาศ​ | ร้อยเรื่องรอบโลก EP133


อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำในบังกลาเทศ ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมหรือทำมาหากินแบบเดิมได้อีกต่อไป เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้น พวกเขาจึงจำเป็นต้องเข้าเมืองหลวงมาตายเอาดาบหน้า อาศัยอยู่ในสลัมที่เต็มไปด้วยคนที่เผชิญชะตากรรมแบบเดียวกัน
แม้ว่าเรื่องราวในวิดีโอนี้จะถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2017 แต่ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศไม่มีท่าทีจะลดน้อยลง กลับรุนแรงขึ้นทวีคูณ
โลกร้อน ผู้ลี้ภัย รอบโลก
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ติดตามชมวิดีโอใหม่ๆ ได้ใน “เล่าเรื่องรอบโลก by กรุณา บัวคำศรี“
แล้วอย่าลืมกด Subscribe!
หรือแวะมาทักทายพูดคุยกันได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/KarunaBuakamsri
Email: online@alkalink.com

ผู้ลี้ภัยจากสภาพอากาศ​ | ร้อยเรื่องรอบโลก EP133

เฉลยคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือน (synonym) สำหรับ O-NET ม. 3/ ม. 6/ นายสิบตำรวจ/ทหาร/ TOEIC/ ภาค ก


ติดตามครูวสันต์ อายุบเคน ได้ทาง Facebook Fanpage อีกช่องทางหนึ่ง:
https://www.facebook.com/wasan.aryubken/
หรือ Download เอกสารประกอบการเรียนได้ที่:
https://drive.google.com/file/d/15xI0Wj2jYxK9xuE2cTAB1A7Lhn8YP0j/view?usp=sharing

เฉลยคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือน (synonym) สำหรับ O-NET ม. 3/ ม. 6/ นายสิบตำรวจ/ทหาร/ TOEIC/ ภาค ก

ความหมายเดียวกัน แต่เรียกต่างกัน British English และ American English | Eng ลั่น [by We Mahidol]


ถ้าเราพูดว่า “I want a rubber.” อาจมีคนยื่นยางลบให้เรา หรือ บางคนอาจจะมองกลับด้วยสายตาแปลก ๆ เพราะว่าเรากำลังขอถุงยางอนามัยอยู่! และนี่คือหนึ่งในตัวอย่างความแตกต่างกันของ British English และ American English
วันนี้พี่คะน้า รุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะชวนพี่คิม ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น หนุ่ม British และ แมทธิว คริสโตเฟอร์ ไมย์ หนุ่ม American มาเล่าให้เราฟัง
WeMahidol Mahidol Engลั่น BritishEnglish AmericanEnglish

YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

ความหมายเดียวกัน แต่เรียกต่างกัน British English และ American English | Eng ลั่น [by We Mahidol]

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art


ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์
เกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยวาชน
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกม คณิตศาสตร์หรรษา ระดับประถมศึกษา (10 ข้อ) https://youtu.be/GhlHe6bjBCQ
เกม หาภาพตรงกับคำสั่ง หมวดวิทยาสาสตร์ https://youtu.be/nqoTcc0QV4
เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ https://youtu.be/xcT9ntfaVk
วาดการ์ตูนปลาโลมา, เรือ, ผีเสือ, เห็ด | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/7_bjSKieC7c
วาดการ์ตูน ผีเสื้อ, ดอกไม้, บอลลูน, อ่างอาบน้ำ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/sfOUFKhNmwc
เกมหารูปภาพตามคำสั่ง หมวดคำราชาศัพท์ https://youtu.be/6yPm5YA2is
เกมหาอักษรที่หายไป หมวดภาษาอังกฤษ https://youtu.be/If5UsAS9ZYQ
เรียนรู้ผลไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นไข่เซอร์ไพรส์และลุ้นถ้วยไอศครีม | wawa kids art https://youtu.be/m0b4bpQLBfY
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เกม ทายคำศัพท์ยานพาหนะ หมวดภาษาอังกฤษhttps://youtu.be/dc4ApC1qn_w
เกม หาสุภาษิตไทยจากรูปภาพ เรียนรู้ความหมายของสุภาพษิตไทย https://youtu.be/JhqtK1qae_s

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คํา ศัพท์ ที่ มี ความ หมาย เหมือน กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.