Skip to content
Home » [Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี | ภ งด 1 ก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี | ภ งด 1 ก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ภ งด 1 ก ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

คำศัพท์

ความหมายของคำ

Additional Filing
ยื่นเพิ่มเติม

Address of representative
ที่อยู่ของผู้แทน

Allowance and Exemption after Deduction of Expenses
รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

Assessable Income Under Section 40 (1) (2)
รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)

Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548
วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

Country
ประเทศ

Date of Birth
วันเดือนปีเกิด

Deceased during tax year
ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

Dividend tax credit from item
เครดิตภาษีเงินปันผล

Dividends from foreign companies
เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ

Divorced during tax year
หย่าระหว่างปีภาษี

Divorced/Widowed
หม้าย

Filing Status
สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ

Government pension fund
เงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Group of persons
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

Has income under Section 40 (1) only and filing separately
มีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ

Has income under Section 40 (1)-(8)
มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)

Has no income
ไม่มีเงินได้

I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and attachment forms .
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้

I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… baht
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน …..บาท

In case spouse has no income and is a foreigner, please specify
กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ

Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income
รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund
เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Individual
บุคคลธรรมดา

Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent)
ดอกเบี้ยผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)

Joint filing
รวมคำนวณ

Less purchasing price Gains
เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน

Marital status
สถานภาพสมรส

Marriage existed throughout this tax year
สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี

Married
สมรส

Married during this tax year
สมรสระหว่างปีภาษี

Nationality
สัญชาติ

Non-registered ordinary partnership
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

Passport No.
เลขที่หนังสือเดินทาง

See also  ยื่น ภ.ง.ด.94 ภาษีครึ่งปีแบบจับมือทำ ! วิธียื่น #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2564 ผ่านอินเตอร์เน็ต | ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ธรรมดา

Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Only
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

Private teacher aid fund contribution
เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

Provident fund contribution
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Regular Filing
ยื่นปกติ

Relationship to taxpayer
ความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้

Rental of properties
การให้เช่าทรัพย์สิน

Representative
ผู้แทน

Request for Tax refund
คำร้องขอคืนเงินภาษี

Securities and Exchange law
พ.ร.บ. หลักทรัพย์

Separate filing
แยกยื่นแบบแสดงรายการ

Separate filing only Section 40 (1)
แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)

Severance pay under Labor Law
เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน

Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent)
เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)

Signature
ลงลายมือชื่อ

Single
โสด

Spouse
คู่สมรส

Statement of Certification
คำรับรอง

Tax Overpaid
ภาษีที่ชำระไว้เกิน

Tax Payable
ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม

Taxpayer
ผู้มีเงินได้

Taxpayer Identification No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

Taxpayer Status
สถานภาพของผู้มีเงินได้

The donor must be an individual with Thai citizenship
ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

Trade Name
ชื่อสถานประกอบการ

Undivided estate
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

Unit in Long-Term Equity Fund
หน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 

หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี | ภ งด 1 ก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำศัพท์

ความหมายของคำ

Additional Filing
ยื่นเพิ่มเติม

Address of representative
ที่อยู่ของผู้แทน

Allowance and Exemption after Deduction of Expenses
รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

Assessable Income Under Section 40 (1) (2)
รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)

Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548
วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

See also  จุดสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใบกำกับภาษีขาย,ใบกำกับภาษีซื้อ | ใบกํากับภาษี | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

Country
ประเทศ

Date of Birth
วันเดือนปีเกิด

Deceased during tax year
ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

Dividend tax credit from item
เครดิตภาษีเงินปันผล

Dividends from foreign companies
เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ

Divorced during tax year
หย่าระหว่างปีภาษี

Divorced/Widowed
หม้าย

Filing Status
สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ

Government pension fund
เงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Group of persons
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

Has income under Section 40 (1) only and filing separately
มีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ

Has income under Section 40 (1)-(8)
มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)

Has no income
ไม่มีเงินได้

I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and attachment forms .
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้

I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… baht
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน …..บาท

In case spouse has no income and is a foreigner, please specify
กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ

Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income
รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund
เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Individual
บุคคลธรรมดา

Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent)
ดอกเบี้ยผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)

Joint filing
รวมคำนวณ

Less purchasing price Gains
เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน

Marital status
สถานภาพสมรส

Marriage existed throughout this tax year
สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี

Married
สมรส

Married during this tax year
สมรสระหว่างปีภาษี

Nationality
สัญชาติ

Non-registered ordinary partnership
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

Passport No.
เลขที่หนังสือเดินทาง

Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Only
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

Private teacher aid fund contribution
เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

See also  [Update] Naresuan University Publishing House | ความรู้เกี่ยวกับการเงิน - NATAVIGUIDES

Provident fund contribution
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Regular Filing
ยื่นปกติ

Relationship to taxpayer
ความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้

Rental of properties
การให้เช่าทรัพย์สิน

Representative
ผู้แทน

Request for Tax refund
คำร้องขอคืนเงินภาษี

Securities and Exchange law
พ.ร.บ. หลักทรัพย์

Separate filing
แยกยื่นแบบแสดงรายการ

Separate filing only Section 40 (1)
แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)

Severance pay under Labor Law
เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน

Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent)
เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)

Signature
ลงลายมือชื่อ

Single
โสด

Spouse
คู่สมรส

Statement of Certification
คำรับรอง

Tax Overpaid
ภาษีที่ชำระไว้เกิน

Tax Payable
ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม

Taxpayer
ผู้มีเงินได้

Taxpayer Identification No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

Taxpayer Status
สถานภาพของผู้มีเงินได้

The donor must be an individual with Thai citizenship
ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

Trade Name
ชื่อสถานประกอบการ

Undivided estate
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

Unit in Long-Term Equity Fund
หน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 

หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น


Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว | nursury rhyme เพลงเด็กภาษาอังกฤษ


เพลงเด็กFive Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว
แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องอยู่ลิงค์นี้นะคะ
https://www.youtube.com/watch?v=NPmldBzwrpo
เพลงเด็กอนุบาลฟังเพลิน เพลงสำหรับเด็กเล็ก
เพลงเด็กยอดฮิต สำหรับเรียนรู้ และเสริมพัฒนาการ

Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว

ติดตาม ช่องเพลงเด็ก
กดตรงนี้เลย https://goo.gl/WJQrCL
Facebook : http://bit.ly/เพจเฟสบุ๊คเพลงเด็ก

เพลงยอดนิมสำหรับเด็ก เพลงอื่น ๆ
https://youtu.be/0s1rhxeaW_o
https://youtu.be/QTXzK2hlscQ
https://youtu.be/MYlMSaomiPU
ร่วมอนุรักษ์เพลงเด็กในตำนานไปด้วยกันนะคะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว | nursury rhyme เพลงเด็กภาษาอังกฤษ

โครงกระดูก 5 ตัว | ผีน้อยน่ารัก | เพลงสนุกๆสำหรับเด็ก กับ เมือง Teehee


เจ้าโครงกระดูก 5 ตัวที่ชอบเต้นเป็นอย่างมาก จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแล้วทำไมเจ้าซอมบี้ถึงไม่พอใจ…
► ติดตาม Subscribe ช่องของเราได้ที่
https://bit.ly/312LGxt
ดูเพลงสนุกๆอื่นๆ : https://bit.ly/2E9w4PI
เรียนรู้สีสัน และอื่นๆ : https://bit.ly/348t8hg
มนุษย์ต่างดาว ซน ลูกแมว อนิเมชั่น

โครงกระดูก 5 ตัว | ผีน้อยน่ารัก | เพลงสนุกๆสำหรับเด็ก กับ เมือง Teehee

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ A-Z ตอนที่ 1 ( A – H )


คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ AZ ตอนที่ 1 ( A H )
รวบรวม คำศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมการสะกด และออกเสียง
หากผิดพลาดยังไง ต้องขออภัยณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้  A-Z ตอนที่ 1 ( A - H )

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food


ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ Food

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

ภาษาอังกฤษ – สอบ กพ ภาค ก


โหลดข้อสอบทุกวิชาได้ที่นี่ครับ https://drive.google.com/drive/folders/1YFZbDPCRz0jMHgiTq20pi7JzEFdybb8b?usp=sharing
รูปภาพโน๊ตย่อ https://www.facebook.com/852182764907775/posts/2462300687229300/
กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี https://youtu.be/rxOlfKlgESI

ภาษาอังกฤษ - สอบ กพ ภาค ก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ภ งด 1 ก ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *