Skip to content
Home » [Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี | ออก ใบ กํา กับ ภาษี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี | ออก ใบ กํา กับ ภาษี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ออก ใบ กํา กับ ภาษี ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คำศัพท์

ความหมายของคำ

Additional Filing
ยื่นเพิ่มเติม

Address of representative
ที่อยู่ของผู้แทน

Allowance and Exemption after Deduction of Expenses
รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

Assessable Income Under Section 40 (1) (2)
รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)

Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548
วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

Country
ประเทศ

Date of Birth
วันเดือนปีเกิด

Deceased during tax year
ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

Dividend tax credit from item
เครดิตภาษีเงินปันผล

Dividends from foreign companies
เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ

Divorced during tax year
หย่าระหว่างปีภาษี

Divorced/Widowed
หม้าย

Filing Status
สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ

Government pension fund
เงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Group of persons
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

Has income under Section 40 (1) only and filing separately
มีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ

Has income under Section 40 (1)-(8)
มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)

Has no income
ไม่มีเงินได้

I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and attachment forms .
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้

I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… baht
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน …..บาท

In case spouse has no income and is a foreigner, please specify
กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ

Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income
รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund
เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Individual
บุคคลธรรมดา

Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent)
ดอกเบี้ยผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)

Joint filing
รวมคำนวณ

Less purchasing price Gains
เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน

Marital status
สถานภาพสมรส

Marriage existed throughout this tax year
สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี

Married
สมรส

Married during this tax year
สมรสระหว่างปีภาษี

Nationality
สัญชาติ

Non-registered ordinary partnership
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

Passport No.
เลขที่หนังสือเดินทาง

Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Only
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

See also  [NEW] Ejercicio de ภาษาพาทีป.4 บทที่ 3(1) | ข้อสอบภาษาพาที ป.3 - NATAVIGUIDES

Private teacher aid fund contribution
เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

Provident fund contribution
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Regular Filing
ยื่นปกติ

Relationship to taxpayer
ความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้

Rental of properties
การให้เช่าทรัพย์สิน

Representative
ผู้แทน

Request for Tax refund
คำร้องขอคืนเงินภาษี

Securities and Exchange law
พ.ร.บ. หลักทรัพย์

Separate filing
แยกยื่นแบบแสดงรายการ

Separate filing only Section 40 (1)
แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)

Severance pay under Labor Law
เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน

Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent)
เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)

Signature
ลงลายมือชื่อ

Single
โสด

Spouse
คู่สมรส

Statement of Certification
คำรับรอง

Tax Overpaid
ภาษีที่ชำระไว้เกิน

Tax Payable
ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม

Taxpayer
ผู้มีเงินได้

Taxpayer Identification No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

Taxpayer Status
สถานภาพของผู้มีเงินได้

The donor must be an individual with Thai citizenship
ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

Trade Name
ชื่อสถานประกอบการ

Undivided estate
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

Unit in Long-Term Equity Fund
หน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 

หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี | ออก ใบ กํา กับ ภาษี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำศัพท์

ความหมายของคำ

Additional Filing
ยื่นเพิ่มเติม

Address of representative
ที่อยู่ของผู้แทน

Allowance and Exemption after Deduction of Expenses
รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

Assessable Income Under Section 40 (1) (2)
รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)

Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548
วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

Country
ประเทศ

Date of Birth
วันเดือนปีเกิด

Deceased during tax year
ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

Dividend tax credit from item
เครดิตภาษีเงินปันผล

Dividends from foreign companies
เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ

Divorced during tax year
หย่าระหว่างปีภาษี

Divorced/Widowed
หม้าย

Filing Status
สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ

Government pension fund
เงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Group of persons
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

Has income under Section 40 (1) only and filing separately
มีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ

Has income under Section 40 (1)-(8)
มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)

Has no income
ไม่มีเงินได้

See also  \"Company\" ไม่ได้แปลว่าบริษัทเหรอ ?? | หนังสือ รับรอง บริษัท ภาษา อังกฤษ เรียก ว่า

I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and attachment forms .
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้

I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… baht
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน …..บาท

In case spouse has no income and is a foreigner, please specify
กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ

Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income
รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund
เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Individual
บุคคลธรรมดา

Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent)
ดอกเบี้ยผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)

Joint filing
รวมคำนวณ

Less purchasing price Gains
เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน

Marital status
สถานภาพสมรส

Marriage existed throughout this tax year
สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี

Married
สมรส

Married during this tax year
สมรสระหว่างปีภาษี

Nationality
สัญชาติ

Non-registered ordinary partnership
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

Passport No.
เลขที่หนังสือเดินทาง

Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Only
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

Private teacher aid fund contribution
เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

Provident fund contribution
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Regular Filing
ยื่นปกติ

Relationship to taxpayer
ความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้

Rental of properties
การให้เช่าทรัพย์สิน

Representative
ผู้แทน

Request for Tax refund
คำร้องขอคืนเงินภาษี

Securities and Exchange law
พ.ร.บ. หลักทรัพย์

Separate filing
แยกยื่นแบบแสดงรายการ

Separate filing only Section 40 (1)
แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)

Severance pay under Labor Law
เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน

Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent)
เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)

Signature
ลงลายมือชื่อ

Single
โสด

Spouse
คู่สมรส

Statement of Certification
คำรับรอง

Tax Overpaid
ภาษีที่ชำระไว้เกิน

Tax Payable
ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม

Taxpayer
ผู้มีเงินได้

Taxpayer Identification No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

Taxpayer Status
สถานภาพของผู้มีเงินได้

The donor must be an individual with Thai citizenship
ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

Trade Name
ชื่อสถานประกอบการ

See also  How to Tell a Story in English - Using Past Tense | past simple | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

Undivided estate
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

Unit in Long-Term Equity Fund
หน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 

หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น


ใบกำกับภาษีใบไหนใช้ได้และใช้ไม่ได้


เรามาทายกันดูว่าใบกำกับภาษีใบใช้สามารถนำมาขอภาษีซื้อคืนได้และไม่ได้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ใบกำกับภาษีใบไหนใช้ได้และใช้ไม่ได้

ข่าวล่าสุด! \”อาการ.เข้าขั้นหนัก!! เทวดา’กกกอก’ เริ่มบ้าคลั่ง สติหลุด.หลังตำรวจ เข้าตรวจ’ค้นบ้าน !!


อย่าลืมกดติดตาม SIAMฟาดข่าว เพื่อไม่ให้พลาดในการรับข่าวสารใหม่ๆ จากทางเรา ขอบคุณครับ
ข่าวน้องชมพู่ล่าสุด ข่าวลุงพลล่าสุด ข่าวอัมรินทร์ทีวี ข่าวโหนกระแส ข่าวลุงพลป้าแต๋นล่าสุด

ข่าวล่าสุด! \

TAX INVOICE ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า ง่าย เพียงแค่นาทีเดียว | JSM BUSINESS


TAX INVOICE คุณสามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าของคุณ ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียงแค่นาทีเดียว ก็เสร็จแล้ว ด้วยโปรแกรมออกใบกำกับภาษี TAX INVOICE เป็นการเปลี่ยนวิธีการออกใบกำกับภาษีแบบใหม่ จากแบบเดิมๆ ที่ออกใบกำกับภาษีด้วยการเขียนด้วยมือ, EXCEL , WORD หรือโปรแกรมดอสสมัยก่อน ใช้งานง่าย เรียนรู้เร็ว
สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : www.jsmbusiness.com

TAX INVOICE ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า ง่าย เพียงแค่นาทีเดียว | JSM BUSINESS

UK theory test ข้อสอบขับรถประเทศอังกฤษ #1


อธิบายวิธีการทำข้อสอบขับรถ มี 10 ข้อจากทั้งหมด 730 ข้อ

UK theory test ข้อสอบขับรถประเทศอังกฤษ #1

EP2021 004 VAT 📗ใบกำกับภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ใบกำกับภาษีพิมพ์ชื่อผิด 🧮 ภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่


ข้อมูล: บริษัท พ จำกัด เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ประกอบ
กิจการให้บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทบริษัทได้พิมพ์ใบกำกับภาษีจำนวน 10 เล่มตั้งแต่เริ่มที่ 11 ถึงเล่มที่ 20 พิมพ์ชื่อของบริษัท คำว่า “ฮาร์ดแวร์” โดยพิมพ์ตกไม่มีตัว “ด” แต่ยังมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “P. HARDWARE CO.,LTD” กำกับอยู่ และที่อยู่ของบริษัทตรงกับที่ตั้งของบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
คำถาม
หากลูกค้าของบริษัท พ จำกัด ได้รับใบกำกับภาษีโดยระบุชื่อผิดดังกล่าวจะนำไปถือเป็นภาษีซื้อได้
หรือไม่อย่างไร
คำตอบ
กรณีตามข้อเท็จจริง ใบกำกับภาษีได้พิมพ์ชื่อบริษัทคำว่า “ฮาร์ดแวร์” เป็น “ฮาร์แวร์” โดยขาดตัว “ด” ไป แต่ยังมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “P. HARDWARE CO.,LTD” กำกับอยู่ และที่อยู่ของบริษัทตรงกับที่ตั้งของบริษัท ตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ไว้ข้อผิดพลาดดังกล่าวย่อมไม่ทำให้สำคัญผิดในตัวผู้ประกอบการว่าเป็นผู้ประกอบการรายอื่น และหากใบกำกับภาษีมีรายการอื่นถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 86 / สีจึงอนุโลมให้บริษัทใช้ใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ต่อไปจนกว่าจะจัดพิมพ์ใบกำกับภาษีใหม่ ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิ์นำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (เลขที่หนังสือ ก็ขอ 0811 / พ. / 1333)
ตัวอย่างเพิ่มเติม
ข้อมูล:
1) บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2543 และยื่นแบบ
ภ.พ.01 ขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 มีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ
2) บริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มีนาคม 2545 ยื่นต่อกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 30 กันยายน2545 แจ้งว่า บริษัทฯ ได้สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี แต่เกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์โดยพิมพ์ชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท ท. และเอกสารที่พิมพ์มีเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงขออนุโลมใช้ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่พิมพ์ตัวสะกดชื่อบริษัทฯ ไม่ถูกต้องดังกล่าว และสำนักงานสรรพากรภาคได้แจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทฯ ทราบว่า ชื่อของผู้ประกอบการจดทะเบียนถือเป็นรายการที่เป็นสาระสำคัญตามมาตรา 86/4(2) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ดังนั้น จึงไม่อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อผู้ประกอบการไม่ถูกต้อง ซึ่งจะมีผลให้ผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีที่ได้รับจากบริษัทฯไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตราชื่อ ผู้ประกอบการ หรือชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อการค้าของสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียน 82/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร
3) บริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 ตุลาคม 2545 ขออนุโลมให้การใช้ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่พิมพ์ตัวสะกดชื่อบริษัทฯ ไม่ถูกต้อง ในช่วงปี 2543 จนถึงปี 2545 ที่บริษัทฯ ได้ออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งภาษีขายและลูกค้าของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นภาษีซื้อแล้วเช่นกันเป็นใบกำกับภาษีขายและใบกำกับภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย
กรณีดังกล่าวใบกำกับภาษีขายของบริษัทฯ ที่ได้ออกในช่วงปี 2543 จนถึงปี 2545 ได้พิมพ์ชื่อบริษัทฯ ตัว \”ซ\” เป็นตัว \”ส\” แต่ที่อยู่ของบริษัทฯ ตรงกับที่ตั้งของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ไว้ ข้อผิดพลาดดังกล่าวย่อมไม่ทำให้สำคัญผิดในตัวผู้ประกอบการว่าเป็นผู้ประกอบการอื่น จึงอนุโลมให้บริษัทฯ ใช้ใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นใบกำกับภาษีขาย และผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าวใช้เป็นใบกำกับภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 86/2542 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
(เลขที่หนังสือ กค 0706(กม.06)/พ./162 ข้อกฎหมายมาตรา 82/3, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 ฯ)

EP2021 004 VAT 📗ใบกำกับภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ใบกำกับภาษีพิมพ์ชื่อผิด 🧮 ภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ออก ใบ กํา กับ ภาษี ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *