Home » [Update] ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ | any แปล – NATAVIGUIDES

[Update] ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ | any แปล – NATAVIGUIDES

any แปล: คุณกำลังดูกระทู้

ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ

•    การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that…

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

3.    โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ
With + noun, subject + verb …

4.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา


•    การแนะนำข้อมูลทั่วไป
– For your background information, …
– To give you a general summary, …
– To provide you with a broad picture of …
– Just so you have a comprehensive idea of …
หมายถึง เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับ …


•    การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว
– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …


•    การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

2.    – … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

3.    – … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …


•    การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ
1.    ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

2.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง


•    การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ
1.    ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

2.    – It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …
3.    – There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

•    การแสดงความเห็นใจ
(Showing Sympathy)
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– All our hearts go out to you.
– We’re all pulling for you.
= พวกเราทุกคนภาวนาเอาใจช่วยคุณ

2.    – We are deeply concerned about your …
แปลว่า พวกเรารู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง … ของคุณเป็นอย่างมาก


•    สำนวนให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ
(Encouraging Someone)
– Don’t forget to keep your chin up.
– Remember to stay positive.
– Be sure to believe in yourself.

 

[ads]


•    การแสดงความขอบคุณ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I would like to take this opportunity to express my most heartfeltappreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน


•    การแนบไฟล์ แนบข้อมูล
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย


•    การบอกความคืบหน้าของงาน
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

2.    We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

3.    สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process ofdecorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน
– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …


•    การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ
– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้
– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …


•    การตอบแทนในโอกาสถัดไป
– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.


•    ประโยคแสดงการเห็นด้วย
– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.


•    การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี
– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.


•    การร้องเรียน บ่น ตำหนิ
1.    – I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

See also  [NEW] คำขึ้นต้นเพื่อทักทาย และคำลงท้ายปิดข้อความ ในจดหมายภาษาอังกฤษ | ไม่คุ้นเคย ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

2.    – I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

3.    – I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น


•    การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ
1.    – I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

2.    – I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ


•    การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง
1.    ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้
– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

2.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

 

 

 

หลังจากที่ได้อ่านกันแล้ว หลายๆคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่กล่าวไว้ในข้างต้น ไปใช้ประโยชน์ในการติดต่องานหรือธุรกิจกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไป

 

 

 

___________________________________________
เรียบเรียงโดย ThaiJobsGov.com
[ads=center]

[NEW] หลักการใช้ some กับ any พร้อมตัวอย่างประโยค | any แปล – NATAVIGUIDES

คำว่า some และ any เป็นคำภาษาอังกฤษที่เราพบเจอได้บ่อยมากๆ แต่ถึงแม้จะเจอบ่อย หลายๆคนก็อาจจะยังงงกับเจ้าสองคำนี้อยู่ นั่นก็เพราะสองคำนี้มีความหมายและวิธีใช้ที่ค่อนข้างหลากหลายนั่นเอง

ในบทความนี้ ชิววี่ได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่า some และ any ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทั้งความหมาย วิธีการใช้ และตัวอย่างประโยค มาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กัน ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

หลักการใช้ some

คำว่า some มีความหมายและการใช้ที่หลากหลาย ซึ่งหลักๆแล้วจะมีดังนี้

Some แปลว่า บาง…

Some มีความหมายว่า “บาง…” เช่น บางส่วน บางคน ฯลฯ โดยจะมีการใช้แบ่งได้คร่าวๆ 3 แบบ

1. ใช้บอกปริมาณ

Some ในกรณีนี้จะมีความหมายว่า “บางส่วน” หรือ “จำนวนหนึ่ง” ใช้พูดถึงสิ่งที่มีปริมาณมากกว่าหนึ่งหน่วย หรือพูดถึงบางส่วนของสิ่งนั้น แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีปริมาณเท่าใด

คำว่า some ในความหมายนี้ จะทำหน้าที่เป็น determiner เวลาใช้จะต้องอยู่หน้าคำนาม (determiner คือคำที่ใช้กำกับคำนาม ทำหน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำนาม เช่น บอกปริมาณ ตัวอย่าง determiner คำอื่นเช่น a, an, the, many, much, any) อย่างเช่น

Some cake แปลว่า เค้กบางส่วน
Some apples แปลว่า แอปเปิลจำนวนหนึ่ง
Some idea แปลว่า ความคิดบางอัน

ตัวอย่างประโยค

I ate some ice cream yesterday.
เมื่อวานฉันกินไอศกรีมไปบางส่วน

Joe gave me some good advice.
โจให้คำแนะนำบางอย่างกับฉัน

ทั้งนี้ การใช้ some ในความหมายนี้ เราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้ หรือคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เท่านั้น ถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ เราจะใช้ a หรือ an แทน อย่างเช่น

I bought a pen.
ฉันซื้อปากกาหนึ่งด้าม
(เนื่องจาก pen เป็นคำนามนับได้ เราจึงไม่ใช้ I bought some pen. แต่เราสามารถใช้ I bought some pens. ได้ ถ้าเราซื้อมาหลายด้าม)

2. ใช้กับคำนามที่ไม่เจาะจง

เราสามารถใช้ some เมื่อกล่าวถึงบุคคลหรือสิ่งใดๆ โดยที่ไม่ได้ระบุชี้ชัดว่าเป็นคนไหนหรือสิ่งไหน เช่น

Some person ใครบางคน
Some cat แมวบางตัว
Some method บางวิธี

Some ในความหมายนี้จะทำหน้าที่เป็น determiner ต้องใช้หน้าคำนามเช่นกัน

ตัวอย่างประโยค

Some person came to see you yesterday.
มีใครบางคนมาหาคุณเมื่อวานนี้

There should be some ways to solve this problem.
มันน่าจะมีบางหนทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้

3. ใช้แทนคำนาม

เรายังสามารถใช้ some เป็น pronoun (คำที่ใช้แทนคำนาม) ได้อีกด้วย โดย some ในกรณีนี้จะมีความหมายว่า “บางส่วน” หรือ “จำนวนหนึ่ง” เหมือน some ที่ใช้บอกปริมาณ

ตัวอย่างประโยค

I have just made sandwiches. Would you like some?
ฉันเพิ่งทำแซนด์วิชเสร็จ คุณจะกินหน่อยมั้ย
(ถ้าแปลตรงๆจะเป็น “คุณจะกินบางส่วนมั้ย” แต่เพื่อให้เป็นธรรมชาติ เราเลยเปลี่ยนคำ)

Some of his works are very exceptional.
งานบางชิ้นของเขานั้นยอดเยี่ยมมาก

Some แปลว่า ปริมาณมาก

เรายังสามารถใช้ some เมื่อต้องการบอกว่าสิ่งไหนมี “ปริมาณมาก” ได้อีกด้วย คำว่า some ในความหมายนี้จะทำหน้าที่เป็น determiner การใช้จะต้องใช้หน้าคำนาม

ตัวอย่างประโยค

It will be some time before I forget it.
มันคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนที่ฉันจะลืมมันได้

It normally takes some effort to be fluent in second language.
ปกติแล้วมันจะต้องใช้ความพยายามพอสมควรในการที่จะใช้ภาษาที่สองได้คล่อง

Some แปลว่า ดีเยี่ยม

Some มีอีกความหมายว่า “ดีเยี่ยม” ทำหน้าที่เป็น determiner เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค

That was some concert last night!
คอนเสิร์ตเมื่อคืนนี่สุดยอดจริงๆ

That was some Friday night dinner, wasn’t it?
อาหารเย็นเมื่อคืนวันศุกร์นั้นวิเศษณ์ไปเลย ว่ามั้ย

Some แปลว่า ประมาณ

เราสามารถใช้ some ไว้หน้าจำนวนตัวเลข ซึ่งจะแปลว่า “ประมาณ”

ตัวอย่างประโยค

Some 500 people went to the event.
มีคนประมาณ 500 คนไปร่วมงาน

I worked there for some 10 years.
ฉันทำงานที่นั่นประมาณ 10 ปี

Some แปลว่า เล็กน้อย

Some ยังสามารถแปลว่า “เล็กน้อย” ได้อีกด้วย โดยจะทำหน้าที่เป็น adverb คำว่า some ในความหมายนี้จะถูกใช้ใน American English เป็นหลัก และถือว่าเป็นคำที่ไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างประโยค

I am feeling some better.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย

We could work some and then have lunch.
เรามาทำงานกันซักหน่อยแล้วค่อยไปกินข้าวเที่ยงก็ได้นะ

หลักการใช้ any

คำว่า any จะมีความหมายและการใช้แบ่งได้หลักๆดังนี้

Any แปลว่า บ้าง

Any มีความหมายว่า “บ้าง” หรือ “สักนิด” ทำหน้าที่เป็น determiner ต้องใช้หน้าคำนาม คำว่า any ในความหมายนี้ มักจะใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม

ตัวอย่างประโยค

Are there any cookies left?
มีคุ้กกี้เหลือบ้างมั้ย

I haven’t play any mobile games recently.
ช่วงที่ผ่านมาฉันไม่ได้เล่นเกมมือถือเลยสักนิด

Any ในความหมายนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็น pronoun ซึ่งก็คือคำที่ใช้แทนคำนามได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยค

I looked around for a bottle of water, but there wasn’t any.
ฉันมองหาน้ำขวด แต่มันไม่มีเลย

Have you read any of her books?
คุณได้อ่านหนังสือของเธอบ้างมั้ย

Any แปลว่า อันไหนก็ได้

Any ยังสามารถแปลว่า “อันไหนก็ได้” หรือ “อะไรก็ตาม”

ตัวอย่างประโยค

Any food is fine in moderation.
อาหารอะไรก็โอเคหมดถ้ากินแต่พอดี

Any light color is good with black.
สีอ่อนไม่ว่าจะสีไหนก็เข้ากับสีดำได้หมด

Any ในความหมายนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็น pronoun ซึ่งก็คือคำที่ใช้แทนคำนามได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยค

You can choose any of these t-shirts.
คุณสามารถเลือกเสื้อเชิ้ตอันไหนก็ได้

She is rich. She can buy any of these luxury clothes.
เธอรวย เธอสามารถซื้อเสื้อผ้าแพงๆอันไหนก็ได้

Any แปลว่า แม้แต่น้อย

Any ยังมีอีกความหมายคือ “แม้แต่น้อย” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น adverb คำว่า any ในความหมายนี้มักจะถูกใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม

ตัวอย่างประโยค

This movie isn’t any good.
หนังเรื่องนี้ไม่ได้ดีเลยแม้แต่น้อย

Can’t you walk any faster?
คุณเดินเร็วขึ้นอีกสักหน่อยไม่ได้หรอ

Some กับ any ต่างกันอย่างไร

การใช้ some และ any เป็น determiner (คำที่ใช้กำกับคำนาม) ที่ใช้บอกปริมาณ (บางส่วน, จำนวนหนึ่ง, บ้าง, สักนิด) เราจะใช้กับประโยคคนละชนิดกัน

See also  Top Aliexpress Alternative Cheap Supplier for Shopify Amazon Dropship, Lazada dan Shopee Wholesaler | dropship aliexpress | Nataviguides

เราจะใช้ some กับประโยคบอกเล่า

I have some money.
ฉันมีเงินอยู่บ้าง
(เราจะไม่ใช้ I have any money.)

และจะใช้ any กับประโยคปฏิเสธ

I don’t have any money.
ฉันไม่มีเงินสักนิดเลย
(เราจะไม่ใช้ I don’t have some money.)

สำหรับประโยคคำถาม เรามักจะใช้ any

Do you have any money?
คุณมีเงินบ้างหรือเปล่า

แต่เราก็อาจใช้ some แทนได้ ถ้าเราคาดหวังว่าผู้ตอบจะตอบว่าใช่ หรือคาดหวังว่าเค้าจะมีในสิ่งที่เราถาม

Do you have some money?
คุณมีเงินบ้างหรือเปล่า

หรือเมื่อคำถามนั้นเป็นการยื่นข้อเสนอ การขอร้อง หรือการเสนอแนะ

Would you like some tea?
คุณจะรับชาหน่อยมั้ย

Can I have some coffee?
ฉันขอกาแฟได้มั้ย

Why don’t we buy some new clothes?
ทำไมพวกเราไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่สักหน่อยล่ะ

สรุปก็คือเรามักจะใช้ some ในประโยคบอกเล่า และใช้ any ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม แต่ก็มีข้อยกเว้น คือเราสามารถใช้ some กับประโยคคำถามได้ ถ้าเราคาดหวังว่าเค้าจะตอบว่าใช่ หรือคำถามนั้นเป็นการยื่นข้อเสนอ การขอร้อง หรือการเสนอแนะ

เปรียบเทียบการใช้ some/any, a/an และ many/much

สำหรับคนที่ยังสับสนว่าในการบอกปริมาณ ตอนไหนเราควรใช้ some/any ตอนไหนควรใช้ a/an และตอนไหนควรใช้ many/much เรามาดูสรุปการเปรียบเทียบกันเลย

การใช้ a กับ an

ในการบอกปริมาณ เราจะใช้ a และ an เมื่อสิ่งนั้นมีปริมาณหนึ่งหน่วย โดยจะใช้ an เมื่อคำตามหลังนั้นขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u และจะใช้ a กับคำอื่นๆ

I bought an apple.
ฉันซื้อแอปเปิลหนึ่งลูก
(Apple ขึ้นต้นด้วยตัว a เราจึงใช้ an)

I bought a banana.
ฉันซื้อกล้วยหนึ่งลูก
(Banana ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u เราจึงใช้ a)

การใช้ many กับ much

เราจะใช้ many กับ much เพื่อสื่อว่าสิ่งนั้นมีปริมาณมาก โดยเราจะใช้ many กับคำนามที่นับได้ และใช้ much กับคำนามที่นับไม่ได้

I have many friends.
ฉันมีเพื่อนหลายคน
(Friend เป็นคำนามนับได้)

I had so much fun.
ฉันรู้สึกสนุกมาก
(Fun เป็นคำนามนับไม่ได้)

การใช้ some กับ any

เราจะใช้ some กับ any ซึ่งแปลว่า บางส่วน, จำนวนหนึ่ง, บ้าง, สักนิด เมื่อคำนามนั้นเป็นคำนามนับได้และเป็นพหูพจน์

(เรามักจะใช้ some กับประโยคบอกเล่า และใช้ any กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม)

I can lend you some pencils.
ฉันให้คุณยืมดินสอบางส่วนได้นะ
(Pencil เป็นคำนามนับได้)

He doesn’t have any siblings.
เขาไม่มีพี่น้องเลยสักคน
(Sibling เป็นคำนามนับได้)

หรือเมื่อคำนามนั้นเป็นคำนามนับไม่ได้

We just want to have some fun.
พวกเราแค่อยากสนุกกันบ้างเท่านั้นเอง
(Fun เป็นคำนามนับไม่ได้)

Do you have any money?
คุณมีเงินบ้างหรือเปล่า
(Money เป็นคำนามนับไม่ได้)

สรุปง่ายๆก็คือ

  • ปริมาณหนึ่งหน่วย (เอกพจน์) และเป็นคำนามนับได้ ใช้ a (ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u) หรือ an (ขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u)
  • ปริมาณมาก และเป็นคำนามนับได้ ใช้ many
  • ปริมาณมาก และเป็นคำนามนับไม่ได้ ใช้ much
  • บางส่วน จำนวนหนึ่ง สักนิด และเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ ใช้ some หรือ any
  • บางส่วน จำนวนหนึ่ง สักนิด และเป็นคำนามนับไม่ได้ ใช้ some หรือ any

เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีใช้ some, any และคำอื่นที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


Calum Scott – You Are The Reason (Official Video)


\”Biblical\” the new single by Calum Scott out now: http://calumscott.lnk.to/biblicalID  
Spotify: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/spotify
Apple Music: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/applemusic    
Amazon: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/amazonmusic
Pandora: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/pandora    
Deezer: http://calumscott.lnk.to/biblicalID/deezer   
 
Connect with Calum Scott  
Official Mailing List: http://calumscott.lnk.to/mailinglistID   
Facebook: https://CalumScott.lnk.to/facebookID   
Twitter: https://CalumScott.lnk.to/twitterID   
Instagram: https://CalumScott.lnk.to/instagramID   
TikTok: https://CalumScott.lnk.to/tiktokID   
Spotify: https://CalumScott.lnk.to/spotifyID   
Apple Music: https://CalumScott.lnk.to/applemusicID   
Soundcloud: http://calumscott.lnk.to/soundcloudID   
Deezer: https://CalumScott.lnk.to/deezerID   
Website: http://www.calumscott.com
Listen to Calum’s debut album ‘Only Human’ feat. “You Are The Reason” \u0026 “Dancing On My Own” here: http://calumscott.lnk.to/onlyhumanYD
Watch the music video for \”You Are The Reason\” (Duet Version): https://calumscott.lnk.to/yatrduetvidYD
\”You Are The Reason\” (Duet Version) with Leona Lewis available to download + stream: https://calumscott.lnk.to/yatrduetYD
Lyrics:
There goes my heart beating
Cause you are the reason
I’m losing my sleep
Please come back now
There goes my mind racing
And you are the reason
That I’m still breathing
I’m hopeless now
I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, ‘cause I need you to see
That you are the reason
There goes my hands shaking
Cause you are the reason
My heart keeps bleeding
And I need you now
If I could turn back the clock
I’d make sure the light defeated the dark
I’d spend every hour, of every day
Keeping you safe
I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, ‘cause I need you to see
That you are the reason
You are the reason
Yeah, yeah…
I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, ‘cause I need you to see
That you are the reason
CalumScott YouAreTheReason OnlyHuman
Music video by Calum Scott performing You Are The Reason. (C) 2018 Capitol Records
http://vevo.ly/onHJtF

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Calum Scott - You Are The Reason (Official Video)

Numb [Official Music Video] – Linkin Park


Watch the official music video for Numb by Linkin Park from the album Meteora.
Stream: https://apple.co/2OCBU1k
🔔 Subscribe to the channel: https://bit.ly/1EBzxN2
Hybrid Theory 20th Anniversary Edition available here: http://lprk.co/ht20
Directed by Joe Hahn.
Apple Music: http://lprk.co/apple
Spotify: http://lprk.co/spotify
Amazon: http://lprk.co/amazon
Follow Linkin Park:
Web: https://www.linkinpark.com/
Official Community: https://LPUnderground.com
Facebook: http://lprk.co/facebook
Instagram: http://lprk.co/instagram
Twitter: http://lprk.co/twitter
MFR: https://musicforrelief.org
Linkin Park is an alternative rock band renowned for their hits “Numb,” “In the End,” “What I’ve Done,” “Castle of Glass,” “New Divide,” “Crawling,” and “Faint.” They worked with artists like JayZ, Metallica, Steve Aoki, and Paul McCartney — amassing billions of global streams and received the UN Global Leadership Award for their humanitarian work.
Lyrics:
I’m tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the surface
Don’t know what you’re expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
I’ve become so numb, I can’t feel you there
Become so tired, so much more aware
I’m becoming this, all I want to do
Is be more like me and be less like you
Can’t you see that you’re smothering me
Holding too tightly, afraid to lose control?
‘Cause everything that you thought I would be
Has fallen apart right in front of you
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
And every second I waste is more than I can take
I’ve become so numb, I can’t feel you there
Become so tired, so much more aware
I’m becoming this, all I want to do
Is be more like me and be less like you
And I know
I may end up failing too
But I know
You were just like me with someone disappointed in you
I’ve become so numb, I can’t feel you there
Become so tired, so much more aware
I’m becoming this, all I want to do
Is be more like me and be less like you
I’ve become so numb, I can’t feel you there
(I’m tired of being what you want me to be)
I’ve become so numb, I can’t feel you there
(I’m tired of being what you want me to be)
OfficialMusicVideo LinkinPark Numb WeAreWarnerRecords

See also  [Update] คำศัพท์ ''ปรากฏตัว'' แปลว่าอะไร? | เป้าหมาย 5 ปี ข้าง หน้า ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Numb [Official Music Video] - Linkin Park

สรุป Some Any ครบเครื่อง


some ใช้ในคำถามเมื่อไหร่ ❓
any ใช้ในประโยคบอกเล่า แปลว่าอะไร ⚡️
คลิปนี้มีคำตอบค่ะ 🤗 ใครดูจบขอเลข 2 ให้ฝ้ายข้างล่างหน่อยนะคะ ♥️
Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
LINE@ : @krufyi.easyenglish

สรุป Some Any ครบเครื่อง

Pink Sweat$ – At My Worst (Lyrics)


Subscribe and press (🔔) to join the Notification Squad and stay updated with new uploads
Pink Sweat$ At My Worst Stream/Download ‘The Prelude: https://PinkSweats.lnk.to/ThePrelude
Follow Pink Sweat$:
https://pinksweatsmusic.com
https://instagram.com/pinksweats
https://twitter.com/realpinksweats
https://facebook.com/pinksweats
https://soundcloud.com/pinksweats
Follow TheNewVibe:
https://instagram.com/_thenewvibe_
business inquiries:
cloudynetwork205@gmail.com
©️If any producer or label has an issue with this song or picture, please get in contact with us and we will delete it immediately.
Lyrics:
[Verse 1]
Can I call you baby? Can you be my friend?
Can you be my lover up until the very end?
Let me show you love, oh, I don’t pretend
Stick by my side even when the world is givin’ in, yeah
[PreChorus]
Oh, oh, oh, don’t, don’t you worry
I’ll be there whenever you want me
[Chorus]
I need somebody who can love me at my worst
Know I’m not perfect, but I hope you see my worth
‘Cause it’s only you, nobody new, I put you first
And for you, girl, I swear I’d do the worst
[PostChorus]
Ooh, oohooh
Oohoohooh, oohoohoohooh
[Verse 2]
If you stay forever, let me hold your hand
I can fill those places in your heart no one else can
Let me show you love, oh, I don’t pretend, yeah
I’ll be right here, baby, you know I’ll sink or swim
[PreChorus]
Oh, oh, oh, don’t, don’t you worry
I’ll be there whenever you want me
[Chorus]
I need somebody who can love me at my worst
Know I’m not perfect, but I hope you see my worth, yeah
‘Cause it’s only you, nobody new, I put you first (You first)
And for you, girl, I swear I’d do the worst
[PostChorus]
Ooh, oohooh
Oohoohooh, oohoohoohooh
Oohoohooh, ooh, oohooh
Oohoohooh, oohoohoohooh
[Outro]
I need somebody who can love me at my worst
Know I’m not perfect but I hope you see my worth
‘Cause it’s only you, nobody new, I put you first
And for you, girl, I swear I’d do the worst
Tags
pink sweats, pink sweat$, at my worst lyrics, at my worst pink sweats, at my worst pink sweats lyrics, pink sweats at my worst, pink sweats at my worst lyrics, at my worst, pink sweats icy, pink sweats new song, pink sweat at my worst, pink sweat, the take, slow down, h.e.r., chris brown, new song, top song, chill vibes, r\u0026b chill song, rnb song, r\u0026b music, new r\u0026b song, new pop rnb song, pop rnb, chill trap rnb, chill music, new lyrics

Pink Sweat$ - At My Worst (Lyrics)

Alan Walker, K-391 \u0026 Emelie Hollow – Lily (Lyrics)


Alan Walker, K391 \u0026 Emelie Hollow Lily (Lyrics)
Listen to the single here: https://geo.music.apple.com/us/album/lily/1445140820?i=1445141002\u0026mt=1\u0026app=music\u0026at=1010lMFj
Alan Walker
http://twitter.com/iamalanwalker
http://instagram.com/alanwalkermusic
http://facebook.com/alanwalkermusic

Alan Walker, K-391 \u0026 Emelie Hollow - Lily (Lyrics)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ any แปล

Leave a Reply

Your email address will not be published.