Skip to content
Home » [Update] ขอวีซ่าอเมริกา 7 ขั้นตอน [คำถามสัมภาษณ์ | เวลาที่อเมริกาตอนนี้ – NATAVIGUIDES

[Update] ขอวีซ่าอเมริกา 7 ขั้นตอน [คำถามสัมภาษณ์ | เวลาที่อเมริกาตอนนี้ – NATAVIGUIDES

เวลาที่อเมริกาตอนนี้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Step 2 : กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาออนไลน์ – Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160)

เริ่มต้นกรอกวีซ่าอเมริกา ในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยคลิกที่ https://ceac.state.gov/genniv/

  

• เข้ามาที่หน้า “Apply for a Nonimmigrant Visa” มุมขวาบน เลือกภาษาไทย (THAI)
• ในหัวข้อ Get Started เลือกสถานที่ขอวีซ่า (Select a location where you will be applying for this visa)
• เลือก สถานทูตอเมริกาในกรุงเทพ THAILAND, BANGKOK หรือ สถานกงสุลอเมริกาในเชียงใหม่ THAILAND, CHIANG MAI
*สถานกงสุลอเมริกาในเชียงใหม่ ดูแลรับผิดชอบผู้ขอวีซ่าอเมริกาในเขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง 15 จังหวัด อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิจิตร
• ใส่รหัสยืนยันตามที่แสดงในหน้าเว็บ (Enter the code as shown)
• เลือก “START AN APPLICATION” เพื่อเริ่มต้นกรอกแบบฟอร์ม
*คลิก “UPLOAD AN APPLICATION” อัพโหลดแบบฟอร์มที่ได้เซฟถาวรไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อกลับมาทำงานต่อภายหลัง (กรณีไม่สะดวกกรอกให้เสร็จใน 30 วัน)
**คลิก “RETRIEVE AN APPLICATION” ดึงแบบฟอร์มกลับมาทำงานต่อ กรณีกรอกข้อมูลไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ (และยังไม่เกิน 30 วัน)

 

 

• ในหน้า Application Information ระบบจะสร้างหมายเลขประจำตัวแบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาของท่าน Your Application ID ให้โดยอัตโนมัติ ที่มุมขวาบนจะปรากฏรหัสประจำตัวสิบหลัก
• พิมพ์หน้า Application Information ออกมาเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ค้นหาง่าย (กรณีกลับมาทำงานต่อในภายหลัง)
• ในหัวข้อ Security Question ด้านล่าง ให้เลือกคำถามด้านความปลอดภัย ให้ท่านกรอกคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ
(เลือกคำถาม-คำตอบที่จำได้ง่ายเช่น “ยายของท่านชืออะไร” What is the given name of your mother’s mother?)
(ให้จดบันทึกคำตอบไว้ด้วย)
• เลือก Continue
*กรณีต้องการกลับมาทำงานกรอกข้อมูลต่อในภายหลัง ระบบจะให้ระบุ Your Application ID, นามสกุลห้าพยางค์แรก, ปีที่เกิด, และคำตอบสำหรับ Security Question

 

 

• กรอกข้อมูล Personal Information 1 : นามสกุล / ชื่อ (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) / ระบุชื่อ หรือนามสกุลอื่นที่เคยใช้ หรือนามสกุลก่อนแต่งงาน (maiden name) / ท่านมีรหัส telecode ที่ใช้แสดงชื่อหรือไม่ / เพศของท่าน / สถานะภาพสมรส / วันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิด
• กรอกเสร็จคลิก Next

 

• กรอกข้อมูล Personal Information 2: ระบุประเทศบ้านเกิด / มีสถานะเป็นพลเมืองประเทศอื่นอีกหรือไม่ (ถ้ามี ให้ระบุ รวมทั้งถ้ามีพาสปอร์ตให้ระบุหมายเลขด้วย) / เป็นประชากรถาวรประเทศอื่นอีกหรือไม่ (ถ้ามี ให้ระบุ) / มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย / หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขผู้เสียภาษีอากรในสหรัฐอเมริกา หรือไม่ (ถ้ามี ให้ระบุ….หากไม่มีให้เลือก Does Not Apply)
• คลิก Next

 

 

• กรอกข้อมูล Travel Information :
ระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปอเมริกา (Purpose of Trip to the US) คลิกใน drop-down list ให้เลือก Temp. Business Pleasure Visitor (B)
เลือกประเภทวีซ่าอเมริกา ให้เลือกวีซ่าธุรกิจและวีซ่าท่องเที่ยว Business & Tourism (Temporary Visitor) (B1/B2)
* กรณีขอวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่น ให้ระบุวัตถุประสงค์การเดินทางตามความเป็นจริง วีซ่าอเมริกามีกี่ประเภท ให้คลิกเลือกตามรายการดังต่อไปนี้ : 
Foreign Government Official (A), Alien in Transit (C), Crew Member (D), Treaty Trader or Investor (E), Academic or Language Student (F), International Organization Rep./Emp. (G), Temporary Worker (H), Foreign Media Representative (I), Exchange Visitor (J), Fiance or Spouse of a US Citizen (K), Intra-company Transferee (L), Vocational/Non-academic Student (M), Alien with Extraordinary (O), Internationally Recognized Alient (P), Cultural Exchange Visitor (Q), Religious Worker (R), Etc. 

/ ระบุวันที่จะเดินทางไป (Intended Date of Arrival) และระยะเวลาพำนักในสหรัฐอเมริกา (Intended Length of Stay in U.S.) โดยระบุให้ใกล้เคียงความเป็นจริง / ระบุที่อยู่ที่จะไปพำนักในอเมริกา (หากไม่ทราบ ระบุเป็นชื่อโรงแรมหรือที่พักใกล้เคียง) / ระบุผู้ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เช่น ตัวท่านเอง บุคคลอื่น นายจ้างปัจจุบัน นายจ้างในอเมริกา บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ)
• คลิก Next

  

• กรอกข้อมูล Travel Companions Information: มีคนอื่นเดินทางไปกับท่านหรือไม่ (ถ้ามี ให้ระบุ)
หากระบุว่ามีผู้อื่นเดินทางไปด้วย จะมีคำถามว่า ท่านเดินทางไปกับกลุ่มหรือคณะใดหรือไม่
หากเดินทางเป็นกลุ่ม ให้ระบุชื่อกลุ่มหรือคณะที่ท่านเดินทางไปด้วย
• คลิก Next

 

• กรอกข้อมูล Previous U.S. Travel Information: ท่านเคยเข้าไปอเมริกาหรือไม่ (ถ้าเคย ให้ระบุ)
ถ้าเคยไปอเมริกา ให้ระบุวันเดือนปีที่ไปถึง ระยะเวลาที่พำนักในอเมริกา (หากเคยเข้าไปหลายครั้ง คลิกเพิ่มช่อง Add Another หรือต้องการลบช่องออก คลิก Remove)
/ ท่านเคยได้รับอนุมัติวีซ่าอเมริกาหรือไม่ (ถ้าเคย ให้ระบุ โดยกรอกวันเดือนปี ที่ได้รับอนุมัติวีซ่า รวมทั้งหมายเลขวีซ่า Visa Number)
/ ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าอเมริกา ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าอเมริกา หรือถอนเรื่องคำขอเดินทางเข้าอเมริกา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่ (ถ้าเคย ให้เลือก Yes และเขียนอธิบายรายละเอียดในกล่อง Explain)
*แม้เคยมีประวัติขอวีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน หรือวีซ่าอเมริกาถูกปฏิเสธ ในการยื่นเรื่องครั้งใหม่ หากเตรียมตัวให้ดี ยื่นเอกสารให้เรียบร้อย แสดงให้เห็นว่ามีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจการเงิน ธุรกิจการงานมั่นคง มีความผูกพันกับประเทศไทย และจะเดินทางกลับเมื่อเสร็จภาระกิจในอเมริกา การขอวีซ่าอเมริกาครั้งใหม่มีโอกาสผ่าน
**ข้อควรระวัง…..หากเคยถูกปฏิเสธเพราะให้ข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร ท่านอาจถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์และถูกปฏิเสธวีซ่าอย่างถาวร ดังนั้นการให้ข้อมูลที่เป็นจริง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
/ ท่านเคยมอบหมายให้ผู้ใดยื่นเรื่องขอโยกย้ายถิ่นฐานถาวร immigrant petition กับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐอเมริกา (United States Citizenship and Immigration) หรือไม่ (ถ้าท่านเคยมอบหมายให้ผู้ใดยื่นใบสมัครขอวีซ่าถาวรให้กับท่าน ให้อธิบายรายละเอียดว่า ยื่นขอวีซ่าถาวรในประเภทใด วันเดือนปีที่สมัคร หมายเลขใบสมัคร ข้อมูลตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเช่นนักกฏหมายในอเมริกา สถานะล่าสุดของใบสมัคร เป็นต้น)
*แม้มีประวัติเคยยื่น หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอวีซ่าถาวรอเมริกาหรือกรีนคาร์ดเพื่อโยกย้ายถิ่นฐานถาวรไปอยู่อเมริกา ในการยื่นขอวีซ่าอเมริกาชั่วคราว ท่านควรเตรียมเอกสารให้แข็งแรงเพื่อแสดงให้เห็นว่า ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฏหมาย มีสถานะทางเศรษฐกิจการเงินที่แข็งแรง มีความผูกพันที่จะยึดเหนี่ยวให้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจชั่วคราวในอเมริกา
ตัวอย่างเช่น บิดามารดาพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ยื่นคำร้องขอ วีซ่าถาวรอเมริกาประเภทนักลงทุน ในระหว่างรอการอนุมัติ ต้องการส่งบุตรไปเรียนต่อในอเมริกา โดยทั่วไปสถานทูตอเมริกาออกวีซ่านักเรียนอเมริกาให้กับบุตรโดยไม่มีปัญหาอะไร เมื่อคำร้องขอวีซ่าถาวรอเมริกาผ่านการอนุมัติ บุตรยื่นขอเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนต่างชาติไปเป็นผู้ถือกรีนคาร์ด โดยทำเรื่องระหว่างอยู่ในอเมริกาได้เลย
**กฏหมายอิมมิเกรชั่นอเมริกายอมรับหลักการเรื่อง เจตจำนงคู่ (Dual Intent) นั่นคือ บุคคลสามารถยื่นขอวีซ่าชั่วคราวเพื่อเดินทางเข้าอเมริกาชั่วคราวได้ ในขณะที่ได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรเพื่อพำนักถาวรในอเมริกาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ฯพิจารณาคำร้องทั้งสองเรื่องแยกออกจากกัน
• คลิก Next

See also  ชื่อการ์ตูน 3 ภาษา จีน VS ไทย VS อังกฤษ Ep.1 โหหห ขายขำ! | PetchZ | ชื่อผู้หญิงภาษาอังกฤษ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

  

• กรอกข้อมูล Address and Phone Information:
กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน
/ ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เป็นที่เดียวกับที่บ้านหรือไม่ (หากไม่ใช่ที่เดียวกัน ให้ระบุที่อยู่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์)
/ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหลัก
ระบุหมายเลขโทรศัพท์รอง หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน (หากไม่มี ให้ติ๊ก Does Not Apply)
/ ท่านเคยใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหรือไม่ (หากมี ให้ติ๊ก Yes)
/ ระบุอีเมล์แอดเดรสของท่าน
/ ท่านเคยใช้อีเมล์อื่นใดในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหรือไม่ (ถ้ามี ให้ระบุ หากมีหลายอีเมล์ คลิกเพิ่มช่องที่ Add Another หรือลบช่องออกที่ Remove)
/ ท่านเคยใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย Social Media ใดๆในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหรือไม่ (ถ้ามี ต้องเปิดเผยทุกบัญชี)
*ถ้ามี ให้คลิกที่ drop-down list เลือกผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook,Twitter เป็นต้น) กรอกชื่อบัญชีของท่าน Social Media Identifier โดยไม่จำเป็นต้องระบุรหัส password ให้คลิกเพิ่มช่องที่ Add Another หรือลบช่องออกที่ Remove)
**ผู้ขอวีซ่าบางท่าน อาจไม่เคยมีบัญชีโซเชียลมีเดีย ให้ระบุ “None” ได้เลย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด หากเป็นข้อเท็จจริง
/ ท่านต้องการให้ข้อมูลของท่านที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอ็พปลิเคชั่นอื่นๆ ที่ท่านเคยสร้างหรือแชร์ข้อมูลในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหรือไม่? (เช่นภาพถ่าย วีดีโอ การอัพเดตสถานะในเว็บ ฯลฯ)
(ควรคลิก Yes โดยท่านระบุโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Social Media Platform และระบุรายละเอียดชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย)
• คลิก Next

  

• กรอกข้อมูล Passport Information: ระบุข้อมูลรายละเอียดในพาสปอร์ต วันที่ออก วันที่หมดอายุ / ท่านเคยทำพาสปอร์ตหายหรือถูกขโมยพาสปอร์ตหรือไม่ (ถ้าเคย ให้ระบุหมายเลขและอธิบายรายละเอียด)
• คลิก Next

 

• หน้าถัดไป U.S. Point of Contact Information: ให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุล ชื่อองค์กร (ถ้ามี) ความสัมพันธ์ (Relationship to You) ที่อยู่ของบุคคลในอเมริกาที่ท่านจะไปติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส
(ถ้ามี ให้ระบุชื่อบุคคล บริษัท หรือองค์กรที่ท่านจะไปติดต่อ ระบุความสัมพันธ์เป็นเพื่อน ญาติ หรือคู่ค้า หากไปท่องเที่ยวให้ระบุชื่อสถานที่ ดูข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อได้ในเว็บไซต์)
• คลิก Next

 

 

• กรอกข้อมูล Family Information: Relatives – ระบุชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดของบิดามารดา
(บิดาและมารดา พำนักอยู่ในอเมริกาหรือไม่ หากพำนักในอเมริกา ระบุสถานะว่า เป็นพลเมือง Citizen, ประชากรถาวรหรือผู้ถือกรีนคาร์ด Legal Permanent Resident, ผู้ถือสถานะชั่วคราว Nonimmigrant เช่น คนงานต่างชาติ นักเรียนต่างชาติ ฯ)
/ ท่านมีญาติสนิท immdeiate relatives พำนักในอเมริกาหรือไม่
(ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียด การมีญาติสนิทในอเมริกา มีผลดีต่อการขอวีซ่า มากกว่าผลเสีย ควรยื่นเอกสารประกอบให้แข็งแรง)
/ ท่านมีญาติอื่นๆ Any other relatives พำนักในอเมริกาหรือไม่
(ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียด การมีญาติในอเมริกา มีผลดีต่อการขอวีซ่า มากกว่าผลเสีย ควรยื่นเอกสารประกอบให้แข็งแรง)
• คลิก Next

• กรอกข้อมูล Family Information: Former Spouse – อดีตสามีหรือภรรยาจำนวนกี่คน ระบุชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ประเทศบ้านเกิด สถานที่เกิด วันเดือนปีสมรส วันเดือนปีหย่า
อธิบายว่าการสมรสยุติลงอย่างไร หย่ากันที่ประเทศไหน (ถ้ามี ให้ระบุ)
• คลิก Next

 

 

• กรอกข้อมูล Present Work / Education / Training Information – ระบุอาชีพหลัก รายละเอียดชื่อนายจ้าง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันที่เริ่มต้นทำงาน รายได้ต่อเดือนเป็นเงินบาทไทย อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานนั้น (ให้ระบุตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม การมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในตำแหน่งงาน เป็นสิ่งแสดงว่าท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย หลังเสร็จสิ้นภาระกิจในอเมริกา)
• คลิก Next

  

• กรอกข้อมูล Previous Work / Education / Training Information – ท่านเคยทำงานที่อื่นหรือไม่ (ถ้ามี ให้ระบุตามความเป็นจริง เน้นประวัติการทำงานที่สำคัญ) / ท่านเรียนจบในระดับสูงกว่ามัธยมปลายหรือไม่ (ถ้ามี ให้ระบุตามความเป็นจริง)
• คลิก Next

 

 

• กรอกข้อมูล Additional Work / Education / Training Information – ท่านเป็นสมาชิกชนเผ่าหรือเผ่าพันธ์ใดหรือไม่ และภาษาที่พูด (กรอกตามข้อเท็จจริง) / ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นใดหรือไม่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา (กรอกตามข้อเท็จจริง) / ท่านเป็นสมาชิกองค์กรหรือสนับสนุนหรือทำงานให้กับองค์กรวิชาชีพ สังคม องค์กรการกุศลใดหรือไม่ (ถ้ามีประวัติที่ดี ควรระบุรายละเอียด)
/ ท่านมีทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือการฝึกฝนด้านอาวุธ วัตถุระเบิด นิวเคลียร์ ชีววิทยาหรือด้านเคมีวิทยา หรือไม่ / ท่านเคยรับราชการทหารหรือไม่ / ท่านเคยเป็นสมาชิก หรือเกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังพลเรือน กลุ่มกบฏ หรือกองโจร หรือองค์กรก่อความไม่สงบใดๆหรือไม่
(ให้ตอบ No ทุกข้อ ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
• คลิก Next

 

  

• กรอกข้อมูล Security and Background: Part 1 – ท่านเป็นโรคติดต่อร้ายแรงใดๆหรือไม่ / ท่านมีอาการเจ็บป่วยทางจิตหรือทางกายที่มีแนวโน้มเป็นภัยต่อสวัสดิภาพของตัวท่านและบุคคลอื่นหรือไม่ / ท่านใช้หรือติดสารเสพติด หรือเคยใช้หรือเคยติดยาเสพติดหรือไม่
(ให้ตอบ No ทุกข้อ ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
• คลิก Next

 

• กรอกข้อมูล Security and Background: Part 2 – เป็นคำถามเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดกฏหมาย การมีส่วนร่วมข้องเกี่ยวกับการค้าประเวณี การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ ของผู้สมัครและหรือญาติใกล้ชิด ฯลฯ
(ให้ตอบ No ทุกข้อ ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
• คลิก Next 

 

• กรอกข้อมูล Security and Background: Part 3 – เป็นคำถามเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดกฏหมายของผู้สมัครและหรือญาติใกล้ชิด การมีส่วนร่วมข้องเกี่ยวกับการก่อการร้าย การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ การก่อความรุนแรง การปิดกั้นด้านศาสนา การบังคับทำแท้ง การค้าอวัยวะมนุษย์ ฯลฯ
(ให้ตอบ No ทุกข้อ ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
• คลิก Next

See also  [NEW] Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) và kiến thức quan trọng | non defining relative clauses - NATAVIGUIDES

  

• กรอกข้อมูล Security and Background: Part 4 – ท่านเคยได้รับวีซ่าอเมริกา หรือช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับวีซ่าอเมริกาหรือได้รับผลประโยชน์อื่นใดด้านที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยการปลอมแปลงเอกสารหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือผ่านช่องทางผิดกฏหมายอื่นใด
(ให้ตอบ No ทุกข้อ ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
/ ท่านเคยถูกขับไล่หรือโดนเนรเทศออกจากประเทศใดๆหรือไม่
(ให้ตอบ No ทุกข้อ ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
• คลิก Next

 

 

• กรอกข้อมูล Security and Background: Part 5 – ท่านเคยกีดกันเยาวชนอเมริกัน ออกไปเสียจากบุคคลที่ได้รับสถานะผู้ปกครอง โดยคำสั่งของศาลในสหรัฐอเมริกา
(ให้ตอบ No ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
/ ท่านเคยลงคะแนนหรือโหวตเสียงอย่างไม่ถูกต้องและขัดต่อกฏหมายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
(ให้ตอบ No ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
/ ท่านเคยสละสัญชาติอเมริกัน ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีอากรหรือไม่
(ให้ตอบ No ทุกข้อ ยกเว้นหากเคยมีประวัติ ให้ตอบ Yes โดยท่านต้องชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม รวมทั้งสามารถอธิบายอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลตอนสัมภาษณ์วีซ่า)
• คลิก Save

  

• ปรากฏหน้า Save Confirmation ยืนยันว่าแบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล
*ใน 30 วันถัดไป ท่านสามารถดึงข้อมูลในแบบฟอร์มกลับมาทำงานต่อให้เสร็จ (retrive your application) โดยกรอก Application ID และตอบคำถามด้านความปลอดภัย Security questions ให้ถูกต้อง
• คลิก Continue Application

หมายเหตุ:
คลิก Save Application to File หากยังไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาให้เสร็จใน 30 วันถัดไป ท่านสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างถาวร (permanently save) ในไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 
คลิก Exit Application หากต้องการออกจากระบบ

 

• อัพโหลดภาพถ่ายลงในเว็บ
• คลิก Next

หมายเหตุ: เงื่อนไขใหม่ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา มีดังนี้
ต้องไม่สวมแว่นตา / ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว / เป็นภาพถ่ายสี มีพื้นหลังขาว ไม่มีเงาบดบัง / เห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวกหรือผ้าคลุม / รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 

 

• ปรากฏหน้า Photo Quality Standards Result (ยืนยันว่ารูปถ่ายมีคุณภาพใช้ได้)
• คลิก Next

 

 

• ยืนยันใช้รูปภาพ Confirm Photo
• คลิก REVIEW

 

• ปรากฏหน้ายืนยันว่า ท่านได้กรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (NIV application) เสร็จเรียบร้อย
• ก่อนยื่นแบบคำร้อง ให้ตรวจสอบข้อมูลทุกหน้า Personal, Address, Phone, and Passport Information ว่าถูกต้องหรือไม่ (หากต้องการแก้ไข ให้คลิก Edit)
• หากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิก Next

 

 

• หน้า Location Information (ยืนยันสถานที่ยื่นขอวีซ่า)
• คลิก Sign and Submit

 

• ปรากฏหน้า Sign and Submit
• E-Signature เซ็นชื่อรับรองทางอิเล็คโทรนิคส์เพื่อยืนยันว่า ข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงและถูกต้องโดยระบุหมายเลขพาสปอร์ต และระบุรหัส (code) ที่เห็นในกล่องขวามือ
• ยื่นแบบคำร้องขอวีซ่า โดยคลิก Sign and Submit Application

 

• การกรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบเข้ามาที่หน้า DS-160 confirmation page มีแถบบาร์โค้ด (มุมขวาบน) มีตัวอักษรและตัวเลข
Print Confirmation พิมพ์เฉพาะหน้านี้ออกมา และนำติดตัวไปในวันสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
* Print Application หากต้องการพิมพ์แบบคำร้องทุกหน้าออกมาเก็บไว้
** Email Confirmation ส่งหน้านี้ไปที่อีเมล์ของท่าน

 

ข้อสังเกตุ:

• แบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาออนไลน์ (DS-160) กรอกให้เสร็จและยื่นทางออนไลน์เท่านั้น (สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกัน ไม่รับใบสมัครที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ)
• ผู้สมัครรวมถึงผู้ติดตามทุกคน ต้องกรอกใบสมัคร DS-160 แยกเป็นของตนเอง
• การยื่นขอวีซ่าอเมริกาทุกครั้ง ต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ชุดใหม่ (เอกสาร DS-160 ชุดเก่า นำมายื่นขอวีซ่าครั้งใหม่ไม่ได้)
• หมายเลขบาร์โค้ดในเอกสาร DS-160 confirmation page มีความสำคัญ ใช้จองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาออนไลน์
• มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 December 2018 ในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา หมายเลขบาร์โค้ดใน DS-160 confirmation page ที่นำติดตัวไป ต้องตรงกับหมายเลขที่ใช้จองวันสัมภาษณ์ หากหมายเลขบาร์โค้ดไม่ตรงกัน การสัมภาษณ์จะถูกยกเลิก
• ในกรณีหมายเลขบาร์โค้ดไม่ตรงกัน ให้ท่านแก้ไขอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันนัดสัมภาษณ์จริง
• สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาที่เลือกไว้ในแบบฟอร์ม DS-160 ต้องตรงกับสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์จริง
• ระหว่างกรอกแบบฟอร์มวีซ่าอเมริกาออนไลน์ ให้อัพโหลดรูปถ่ายวีซ่าอเมริกาถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนลงไป แนะนำว่า ให้สแกนจากรูปถ่ายจริง หรือขอไฟล์ดิจิตอลจากร้านถ่ายรูป ขนาดและสเปครูปถ่าย ดูรายละเอียดในเว็บ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
• ระหว่างกรอกแบบฟอร์มวีซ่าอเมริกาออนไลน์ หากหยุดดำเนินการนานเกิน 20 นาที หน้าเว็บจะหมดอายุ ท่านต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ (ข้อมูลใน application ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ควรจัดเก็บเป็นไฟล์ Save ลงในคอมพิวเตอร์)
• ในระหว่างกรอกแบบฟอร์มวีซ่าอเมริกาออนไลน์ ปิดพักหน้าจอ browser ไปก่อนได้ หากต้องการกลับมาทำงานต่อให้เสร็จในภายหลัง หรือในกรณีระบบมีปัญหา เพียงกรอกหมายเลข Application no., กรอกนามสกุลของท่านพยัญชนะ 5 ตัวแรก, กรอกปีที่เกิด, และกรอกคำตอบสำหรับคำถามความปลอดภัยที่เลือกไว้ ก็เข้ามาทำงานต่อในระบบได้
• เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย กดส่งเอกสารทางออนไลน์ได้เลย Sign and submit

 

[NEW] อเมริกาใต้ เวลาปัจจุบัน | เวลาที่อเมริกาตอนนี้ – NATAVIGUIDES

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

See also  NR คุยหลังเกม : เรือใบกดสามลูก / คอนเต้ประเดิมสวย / อัพเดทข่าวโซลชา | คาเนกิภาษาอังกฤษ

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

This clock will not work properly without javascript!

Arica

This clock will not work properly without javascript!


อาร์เมเนีย

This clock will not work properly without javascript!


#WakeUpThailand ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


รายการ WakeUpThailand ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เบิกตัว ‘อานนท์’ จากเรือนจำ ไต่สวน ‘คดีแฮร์รี่ พ็อตเตอร์’
องค์กร นศ. ค้านคำวินิจฉัย ‘อรุณี’ ห่วงสังคมแตกแยก
ไทยมีวัคซีนเพียงพอ! จ่อบริจาคเข้าประเทศร่วมโคแวกซ์
จับตา ศบค.ชุดใหญ่ถกปรับระดับพื้นที่สีทั่วประเทศ
ศบค. ชุดเล็ก ชง เปลี่ยนตรวจ PCR นทท.เป็น ATK
ชง ศบค.ไม่จำกัดเวลาดื่มแอลกอฮอล์ผู้เข้าพักใน รร.
‘หมออุดม’ คาดเปิดผับหลังปีใหม่ หวั่นควบคุมยาก
ไทยมีวัคซีนเพียงพอ! จ่อบริจาคเข้าประเทศร่วมโคแวกซ์
สวิตฯไม่รับรองซิโนแวค! ‘อนุทิน’ ต้องฉีดเข็ม 4 ก่อนบินเยือน
‘อนุทิน’ ชี้ลอบฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ ผิดแน่นอน
ตั้ง กก.สอบ ปมลอบนำเข้าวัคซีนจอห์นสันฯฉีดในไทย
เบิกตัว ‘อานนท์’ จากเรือนจำ ไต่สวน ‘คดีแฮร์รี่ พ็อตเตอร์’
องค์กร นศ. ค้านคำวินิจฉัย ‘อรุณี’ ห่วงสังคมแตกแยก
กกต.คัดคำวินิจฉัยศาล รธน.พิจารณาคดียุบ ‘ก้าวไกล’
‘พีระพันธุ์’ ยังไม่จบ จี้ ลงโทษกองหนุนม็อบ
9 ผู้เสียหายสลายหน้ารัฐสภา ฟ้องแพ่ง ผบ.ตร.สตช.
4 ตัวท็อป อภิปราย ‘ร่างรื้อระบอบประยุทธ์’ 16 พ.ย.
ดึงสติ ‘ปารีณา’ ‘ชวน’ ไม่ได้พาดพิง ส.ส.ห้ามเป็น กมธ.
‘ประวิตร’ ลุย นครสวรรค์ พัฒนาบึงบอระเพ็ดแก้น้ำท่วม
‘อัศวิน’ ย้ำ ไม่มีน้ำท่วม กทม.แต่ยังพบน้ำท่วมขังหลายจุด
พณ.ออกมาตรการ ลดค่าครองชีพขายสินค้าถูก
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/wakeupthailand
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV WakeUpThailand

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

#WakeUpThailand ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

บรีแอนน่าขึ้นรถบัสไปโรงเรียนที่อเมริกาวันแรก ตื่นเต้นสุดๆ 🚌


บรีแอนน่าขึ้นรถบัสไปโรงเรียนที่อเมริกาวันแรก ตื่นเต้นสุดๆ
ฝากกด Like 👍 กด Share 💁‍♀‍ และ Subscribe ด้วยนะคะ 🔔
คอมเมนต์ติชมกันมาได้คะ ขอบคุณมากนะคะ 🙏
📍 ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของบรีแอนน่าได้ที่ 👇
➡️ YouTube : Brianna’s Secret Club
➡️ Facebook : Brianna’s Secret Club
➡️ Instagram : Brianna’s Secret Club
➡️ TikTok : @briannassecretclub และ @brianna_skyler_tiktok
ติดต่องานสปอร์นเซอร์ได้ที่ไลน์ jira_skyler_brianna
หรืออีเมล [email protected]
ขอบคุณคะ
ครอบครัวบรีแอนน่า
บรีแอนน่า Brianna

บรีแอนน่าขึ้นรถบัสไปโรงเรียนที่อเมริกาวันแรก ตื่นเต้นสุดๆ 🚌

10 เทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ~ LUPAS


ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จนทำให้เกิดเป็นนเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย และในวันนี้ครับ เราจะคุณมาพบกับ 10 เทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ~ LUPAS
เทคโนโลยี เทคโนโลยีโลกอนาคต
เทคโนโลยีอันดับที่ 10 : Solar Mountain
เทคโนโลยีอันดับที่ 9 : พลังงานไฟฟ้าไร้สาย
เทคโนโลยีอันดับที่ 8 : Data centers ใต้น้ำ
เทคโนโลยีอันดับที่ 7 : อาวุธเลเซอร์
เทคโนโลยีอันดับที่ 6 : Metaverse
เทคโนโลยีอันดับที่ 5 : ชิปแบบฉีดที่เล็กที่สุด
เทคโนโลยีอันดับที่ 4 : Quantum Computer
เทคโนโลยีอันดับที่ 3 : เชื้อเพลิงสังเคราะห์
เทคโนโลยีอันดับที่ 2 : แบตเตอรี่นิรันดร์
เทคโนโลยีอันดับที่ 1 : Jupiter brain

10 เทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ~ LUPAS

ช่วยด้วย! เครื่องเล่นที่สวนสนุกค้างลงมาไม่ได้ 😱


ช่วยด้วย! เครื่องเล่นที่สวนสนุกค้างลงมาไม่ได้
ฝากกด Like 👍 กด Share 💁‍♀‍ และ Subscribe ด้วยนะคะ 🔔
คอมเมนต์ติชมกันมาได้คะ ขอบคุณมากนะคะ 🙏
📍 ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของบรีแอนน่าได้ที่ 👇
➡️ YouTube : Brianna’s Secret Club
➡️ Facebook : Brianna’s Secret Club
➡️ Instagram : Brianna’s Secret Club
➡️ TikTok : @briannassecretclub และ @brianna_skyler_tiktok
ติดต่องานสปอร์นเซอร์ได้ที่ไลน์ jira_skyler_brianna
หรืออีเมล [email protected]
ขอบคุณคะ
ครอบครัวบรีแอนน่า
บรีแอนน่า Brianna

ช่วยด้วย! เครื่องเล่นที่สวนสนุกค้างลงมาไม่ได้ 😱

ใต้หวัน ฮึดสู้ ส่งเรือดำน้ำ เข้าถิ่นแดนมังกร


ใต้หวัน ฮึดสู้ ส่งเรือดำน้ำ เข้าถิ่นแดนมังกร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เวลาที่อเมริกาตอนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *