Home » [Update] การใช้ Pronoun และ Noun ประธาน กริยา และกรรม 4. รูปกรรมของบุพบท ( objects of prepositions ) ภาษาอังกฤษ | appreciate การใช้ – NATAVIGUIDES

[Update] การใช้ Pronoun และ Noun ประธาน กริยา และกรรม 4. รูปกรรมของบุพบท ( objects of prepositions ) ภาษาอังกฤษ | appreciate การใช้ – NATAVIGUIDES

appreciate การใช้: คุณกำลังดูกระทู้

คำนาม 

คือ ชื่อเรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และสิ่งที่เป็นนามธรรม

                 เวลาพูดถึงคำนาม ให้เรานึกถึง ตัวเองก่อนอันดับแรกว่า ตัวเราเป็นอะไร ตัวเราเป็นคน แล้วให้สมมติ(หรือไม่สมมติก็ได้) ว่าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอยู่ สัตว์เลี้ยงนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ แล้วก็มีสิ่งของ มีสถานที่ที่เราชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้นึกถึงทั้งหมดนี้ คือคำนามในภาพรวม ตัวเรา(ซึ่งเป็นคน) เลี้ยงสัตว์ มีสิ่งของ มีสถานที่ และมีความชอบในสิ่งของหรือสถานที่นั้น(นามธรรม) ก็จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจคำนามได้ในมุมกว้างๆ 

                 พอจะเจาะลึกเข้าไปอีก เป็นคำนามทั่วไป กับคำนามเฉพาะ ก็ให้เราเอาตัวเองเป็นหลักก่อนว่า ตอนแรกคิดว่าเราเป็นคน ซึ่งเป็นแค่คนทั่วๆไป แต่พอเรามาดูอีกที เรามีชื่อเฉพาะของเรา การมีชื่อขึ้นมาเจาะจงว่าเป็นตัวเราเนี่ยแหละ ก็เลยกลายให้คนธรรมดา กลายเป็นคนที่มีชื่อเรียกเฉพาะเจาะจง มีคนเดียวในโลกที่ชื่อแบบนี้ หน้าตาแบบนี้ แล้วเวลาเขียนชื่อเราทุกครั้ง ก็ต้องเขียนเป็นตัวอักษรใหญ่ ไม่ว่าจะชื่อเล่นหรือชื่อจริง พอคิดได้แบบนี้แล้ว เข้าใจแล้ว มันก็จะนำไปสู่การเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างคำนามทั่วไป กับ คำนามเฉพาะ 

               นอกจากนี้แล้ว เมื่อนึกถึงจำนวนของคำนามที่ยังไม่นับ ก็ให้นึกถึงอยู่สองพวกคือ มีเพียงหนึ่ง (เอกพจน์) และ มากกว่าหนึ่ง หรือสองขึ้นไป (พหูพจน์) ซึ่งก็จะมีกฏการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ตามด้านล่างนี้แล้ว  แต่ถ้านึกถึงจำนวนของคำนามในเรื่องของจำนวนนับให้นึกถึง นับได้ (countable) กับ นับไม่ได้ (uncountable)  ซึ่งมีรายละเอียดตามข้างล่างนี้ (ก่อนที่จะอ่านเนื้อหาข้างล่าง ขอให้เข้าใจภาพรวมของคำนามที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นนี้ก่อน) 

ชนิดของคำนาม (

Types of Noun)

1. 

คำนามทั่วไป (Common Nouns)

 – 

กล่าวถึงคำนามที่เป็นคน สัตว์ สิ่งของ และสิ่งที่เป็นนามธรรมโดยไม่เฉพาะเจาะจง

          

คำนามทั่วไป เป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

                   

 คือ คำนามที่สามารถนับเป็นจำนวนนับได้ เป็นได้ทั้งคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์

          

กฎในการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้

                1. 

เติม 

–s 

ได้เลย

                2. 

เติม

 – es 

หลังคำนามที่ลงท้ายด้วย

 s, z, x, sh, and ch

                3. 

คำนามที่ลงท้ายด้วย 

y

                   3.1 

เปลี่ยน 

เป็น 

ies 

ในกรณีที่หน้า 

เป็นพยัญชนะ

                   3.2 

เติม 

–s 

ได้เลย ในกรณีที่หน้า 

เป็นสระ

                4. 

คำนามที่ลงท้ายด้วย

 o

                   4.1 

เติม

 – es 

หลังคำนาม ในกรณีที่หน้า 

เป็นพยัญชนะ

                   4.2 

เติม

 – s 

ได้เลย ในกรณีที่หน้า 

เป็นสระ

                5. 

เปลี่ยน

 f 

หรือ

 fe 

เป็น

 

 ves 

หลังคำนามที่ลงท้ายด้วย

 f or fe

                   *

 

 

คำนามที่ลงท้ายด้วย

 f 

หรือ

 fe 

บางคำที่สามารถเติม

 

– s 

ได้เลย

                6. 

เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน์

                   

 

คือ คำนามที่ไม่สามารถนับได้ โดยปกติจะเป็นสสารหรือความคิด

 

พจน์ของคำนามเป็นเอกพจน์ได้เท่านั้น

2. 

คำนามเฉพาะ (Proper Nouns)

 – 

ชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ

หน้าที่ของคำนาม (

Functions of Noun)

1. 

ประธานของประโยค

 

2. 

กรรมของประโยค

 

3. กรรมของคำบุพบท

คำสรรพนาม (Pronoun)

          

คำสรรพนาม

 คือ คำที่ใช้แทนคำนาม ส่วนเรื่องคำสรรพนามที่ไม่มีอะไรมาก เห็นคำนี้เมื่อไหร่ ให้นึกทันที ว่าเค้าทำหน้าที่แทนคำนาม ก็จะมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็ทำงานตามหน้าที่ตามชื่อ ไม่ยาก แต่อาศัยท่องจำในตอนแรกบวกกับ ความเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งประเภทของคำที่เราต้องทราบ ซึ่งจะได้อธิบายไว้ในการใช้ของแต่ละข้อ 

ชนิดของคำสรรพนาม 

(

Types of Pronoun)

1. 

บุรุษสรรพนาม (

Personal Pronoun)

    

 

คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนคน สถานที่ สิ่งของ และความคิด

    1.1 

คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน

 (Subject Pronouns) ให้สังเกตคำนามที่อยู่หน้ากริยา แล้วเลือกใช้คำสรรพนามแทนให้เหมาะสมตามความหมายของคำนามนั้น ว่าแปลแล้ว เป็นคนที่เป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือสัตว์ หรือสิ่งของ หรือเป็นคนที่มีหลายคน ซึ่งต้องพิจารณาอีกว่า คนที่มีหลายคนจะใช้คำว่าอะไร (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปลคำนามนั้นๆ)

          – I, You, We, They, He, She, It

    1.2 

คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม

 (Object Pronouns) คำอธิบายเกือบจะเหมือนข้อ 1.1 แต่ต่างกันตรงที่ให้สังเกตคำนามที่อยู่ หลัง กริยา

          – me, you, us, them, him, her, it

2. 

สรรพนามเจ้าของ

 (

Possessive Pronouns)

      คือ คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ

    2.1 

คําคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของนา

ม (

Possessive Adjective Pronouns) คำสรรพนามชนิดนี้ ต่างจาก 2.2 โดยต้องมีคำนามตามหลัง (อยู่หน้าคำนาม) เนื่องจาก ชื่อของมันคือ Possessive Adjective
ถ้าใครทราบว่า Adjective แปลว่า คำคุณศัพท์ ทำหน้าที่ขยายคำนาม ตำแหน่งของเค้าอยู่หน้าคำนาม ก็จะเป็นหน้าที่ของคำสรรพนามชนิดนี้ทั้งหมด ทั้งเรื่องการขยายคำนาม และตำแหน่งที่เค้าอยู่

– my, your, our, their, his, her, its

    2.2 

คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ (

Possessive Pronouns) คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของชนิดนี้ ชื่อก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วว่า Possessive Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ แต่เป็นเจ้าของแบบแทนคำนามเลย

          – mine, yours, ours, theirs, his, hers, its

3.  

สรรพนามตนเอง (

Reflexive Pronouns)

         คือ

 สรรพนามที่แสดงตนเอง แสดงการเน้น ย้ำให้เห็นชัดเจน เป็นการเน้นย้ำว่า “ประธานกระทำกริยานั้นด้วยตนเอง” จะใช้ยังไง ให้ดูที่ประธานของประโยคเป็นหลัก ซึ่งประธานของประโยค สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและคำสรรพนาม ต้องแปลและสังเกตได้เอง

           – myself, yourself/yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself

ประธาน กริยา และกรรม 4. รูปกรรมของบุพบท ( objects of prepositions )

รูปกรรมของบุพบท  objects of prepositions   Gerunds (เจอรันสฺ) เป็นกริยารูปหนึ่งที่ลงท้ายด้วย ing และทำหน้าที่เป็น คำนาม (noun) ฉะนั้นตำแหน่งของคำกริยาประเภทนี้ในประโยคคือ ประธาน (subject) กรรมตรง (direct object) ประธานเสริม (subject complement) และกรรมของบุพบท (object of preposition)
ตำแหน่งของ Gerunds

Gerunds (เจอรันสฺ) เป็นกริยารูปหนึ่งที่ลงท้ายด้วย ing และทำหน้าที่เป็น คำนาม (noun) ฉะนั้นตำแหน่งของคำกริยาประเภทนี้ในประโยคคือ ประธาน (subject) กรรมตรง (direct object) ประธานเสริม (subject complement) และกรรมของบุพบท (object of preposition)
ตำแหน่งของ Gerunds
1. ประธาน (subject)
ตัวอย่าง
Traveling might satisfy your desire for new experiences.
การเดินทางอาจจะสนองตอบความปรารถนาด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ ของคุณ
หมายเหตุ กรณีนี้รูปกริยา Traveling เป็นประธาน ก็เพราะวางอยู่หน้ากริยาหลักของประโยค นั่นคือ might satisfy
2. กรรมตรง (direct object)
ตัวอย่าง
I hope that you appreciate my offering you this opportunity.
ผมหวังว่าคุณจะชื่นชอบการที่ผมให้โอกาสคุณครั้งนี้
หมายเหตุ กรณีนี้ my offering you this opportunity เป็นกรรมตรง ก็ เพราะเป็นการตอบคำถามว่า ชื่นชอบ <appreciate> “อะไร’’
3. ประธานเสริม (subject complement)
ตัวอย่าง
His favorite activity is playing golf.
กิจกรรมที่ชื่นชอบของเขาคือการเล่นกอล์ฟ
= Playing golf is his favorite activity.
หมายเหตุ กรณีนี้ playing golf เป็นเสมือนประธานเสริม อยู่หลัง verb to be “is” ส่วน Playing golf ที่วางอยู่หน้าประโยค ทำหน้าที่ประธาน
4. กรรมของบุพบท (object of preposition)
ตัวอย่าง
She suffered for years without complaining.
เธอทนทุกข์มาหลายปีโดยไม่ปริปากบ่น
หมายเหตุ กรณีนี้รูปกริยา complaining วางอยู่หลังบุพบท <preposition> คือ “without” จึงถือว่าเป็นกรรมของบุพบท
ประเภทของ Gerunds
จากตัวอย่างข้างบน อาจจะกล่าวคร่าวๆ ได้ว่า gerunds อาจจะเป็นกริยารูป ing ที่ทำหน้าที่นามที่เป็นคำเดี่ยว เรียกว่า single-word gerunds และที่เป็นวลี คือมีถ้อยคำอื่นตามหลังกริยารูป ing ที่ทำหน้าที่นาม เรียกว่า gerund phrase เช่น
single-word gerunds         gerund phrases
traveling                                           traveling to the countryside
waiting                                              waiting for a bus
การใช้     
สิ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปนี้ นับว่ามีความสำคัญและต้องจดจำ หรือฝึกใช้ให้บ่อย โดยผู้เขียนจะขอกล่าวเป็นกรณีไปดังนี้
1. gerunds after verbs
2. gerunds after prepositions
3. gerunds after adjectives with prepositions
4. gerunds after verbs with prepositions
5. gerunds after verbs and objects
6. gerunds after “go”
7. gerunds with passive meaning
8. gerunds after some expressions
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. gerunds after verbs
เราใช้ gerunds เมื่อวางอยู่หลังคำกริยา (verbs) ต่อไปนี้ ได้แก่
admit                 advise             appreciate          avoid
complete         consider         delay                    deny
detest                dislike             enjoy                    escape
excuse               finish               like (=enjoy)    postpone
practise             mind               miss                      begin
continue           hate                 prefer                  risk
suggest              involve           justify                 spend (time)
resist                  resume           waste(time)      quit
delay                  fancy               forgive               put off
can’t help         can’t stand     can’t resist
ตัวอย่าง
I appreciate his playing that music.
ผมชื่นชอบการเล่นบทเพลงนั้นของเขา
We prefer his writing to speaking about important matters.
เราชอบการเขียนมากกว่าการพูดของเขาเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆ
Do you mind opening the window?
คุณจะรังเกียจไหมครับที่จะเปิดหน้าต่างให้หน่อย
Mother doesn’t like me wearing this suit.
แม่ไม่ชอบให้ดิฉันสวมใส่ชุดนี้
หมายเหตุ มีบ่อยที่หน้า gerund มี object pronouns เช่น me, him, her, them, us, you, it หรือ possessive adjectives เข่น my, his, her, their, our, your, its เมื่อวางอยู่หลังคำกริยาดังกล่าวมา
โปรดดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากหมายเหตุในหัวข้อนี้
(1) ใช้รูป possessive adjective + gerund
When she hears her husband’s (whistle) she accompanies it with (sing).
→When she hears his whistling she accompanies it with singing.
(2) ใช้รูป object pronoun + gerund
I remember George (take) out his cheque book but I didn’t notice him (write) it.
→I remember him taking out his cheque book but I didn’t notice him writing it.
2. gerunds after prepositions
เราใช้ gerunds เมื่อวางอยู่หลังคำบุพบท ได้แก่ for, of, on, after, before, with, without, by, from, about, at
ตัวอย่าง
Instead of celebrating at home, they went out to dinner.
แทนที่จะฉลองกันอยู่ที่บ้าน พวกเขากลับออกไปทานอาหารเย็นนอกบ้านShe made a wish before blowing out the candles.
เธออธิษฐานก่อนจะเป่าเทียนให้ดับ
He was fined for driving without lights.
เขาถูกปรับฐานขับรถโดยไม่เปิดไฟ
3. gerunds after adjectives with prepositions
เราใช้ gerunds เมื่อวางอยู่หลังคำคุณศัพท์ (adjectives) ที่มีบุพบท (prepositions) ตามหลัง ได้แก่
afraid of             good at                committed to      happy about
content with     interested in     amazed at/by      mad at/about
ashamed of       aware of              bored with/by    capable of
tired of               excited about    worried about    disappointed                                                                                                                                 in/with
fond of               glad about           guilty of                different from
opposed to       proud of              reponsible for     satisfied with
sick of                sorry about        sorry for               sure of
surprised at     upset about       be/get used to     famous for
ตัวอย่าง
Children are always happy about celebrating birthdays.
เด็กๆ มีความสุขในการฉลองวันเกิด
I am fond of swimming.
ฉันชอบว่ายน้ำ
I am tired of listening to you.
ผมเบื่อฟังคุณ
4. gerunds after verbs with prepositions.
เราใช้ gerunds กับคำกริยา (verbs) ที่มีบุพบท (prepositions) ตามหลัง ได้แก่
admit to                  believe in         count on         dream of/about
give up                    object to           thank… for     think of
adjust to                 agree with        approve of      blame…for
care about             consist of         decide on         depend on/upon
feel like                   hear about      insist on             look for
prevent…from    rely on/upon     succeed in     suspect…of
warn…about        talk about           take care of    forget about
hear of                   plan on                 forget about    look forward to
argue about         refrain from       concentrate on      discourage from
ตัวอย่าง
She thanked the man for helping her.
เธอชอบคุณผู้ชายที่ช่วยเหลือเธอ
I look forward to receiving your reply.
ผมรอคอยที่จะได้รับคำตอบของคุณ
Have you ever thought about sending flowers to her?
คุณเคยคิดว่าจะส่งดอกไม้ไปให้เธอบ้างไหม
5. gerunds after verbs and objects
เราใช้ gerunds หลังคำกริยา (verbs) ที่มักมีกรรม (objects) รองรับ ดังโครงสร้าง verb + object + gerund ได้แก่
find         hear         notice    see
watch     feel         observe     smell
ตัวอย่าง
The waiter heard a man yawning.
พนักงานเสิร์ฟได้ยินชายคนหนึ่งหาว
Did you notice them waving?
คุณสังเกตเห็นพวกเขาโบกมือหรือเปล่า
หมายเหตุ คำกริยาดังกล่าวในข้อนี้ เป็นกริยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สึก (verbs of sensation/perception) ซึ่งสามารถตามด้วยรูป bare infinitive (หรือกริยช่อง 1 ที่ไม่มี to (ข้างหน้า) ความแตกต่างอยู่ที่ action กล่าวคือ หากหลังกริยาเหล่านี้ ใช้รูป gerund จะแสดงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น แต่ถ้าใช้ bare infinitive จะไม่เน้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้น ในตัวอย่างดังกล่าวข้างบน อาจจะใช้ bare infinitive ก็ได้ ดังนี้
The waiter heard a man yawn.
Did you notice them wave?
6. gerunds after “go”
เราใช้ gerund หลังกริยา go (รวม went และ gone) เมื่อตามด้วย คำกริยา (verbs) ที่แสดงความหมายเชิงกิจกรรมสันทนาการ (recreational activities) ได้แก่
boat            fish        sail         ski
bowl            hike        shop     swim
camp        hunt        sightsee     windsurf
dance         jog        skate     canoe
ตัวอย่าง
I went shopping with my husband yesterday.
ดิฉันได้ไปจับจ่ายซื้อของกับสามีของดิฉันเมื่อวานนี้
Would you like to go boating with me?
คุณอยากไปพายเรือเล่นกับผมไหม
We went sightseeing around Bangkok two days ago.
เราไปเที่ยวชมรอบกรุงเททฯ เมื่อสองวันที่ผ่านมา
7. gerunds with passive meaning
หลังคำกริยาบางคำ ตามด้วยรูป gerunds ซึ่งให้ความหมายเชิงถูกกระทำ (passive meaning) คำกริยาเหล่านี้ ได้แก่
need     want     merit     deserve
ตัวอย่าง
Your hair needs cutting.
= Your hair needs to be cut.
ผมของคุณสมควรจะได้รับการตัดได้แล้ว
My shoes want mending.
= My shoes want to be mended.
รองเท้าของผมควรจะได้รับการซ่อมได้แล้ว
His brave action deserves rewarding.
= His brave action deserves to be rewarded.
การกระทำที่กล้าหาญของเขาสมควรที่จะได้รับรางวัล
8. gerunds after some expressions
เราใช้ gerunds หลังข้อความบางอย่าง ได้แก่
It’s a waste of time/money/…
It’s no use …
It’s (not) worth …
There’s no point (in) …
have fun/a good time/trouble/difficulty/…
spend/ waste time
What about …? (ใช้เพี่อการเสนอแนะ)
How about…? (ใช้เพื่อการเสนอแนะ)
ตัวอย่าง
We had a good time watching the ice skating competition.
เราได้รับความสนุกสนานที่ได้ชมการแข่งสเก็ตน้ำแข็ง
It’s not worth reparing the machine.
มัน ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมเครื่องจักรดังกล่าว
It’s a waste of time watching that movie.
เสียเวลาเปล่าที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนั้น
ต่างความหมาย
คำกริยาบางคำ เมื่อตามด้วยรูป gerunds และ infinitives จะให้ความหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การจะเลือกใช้รูป gerunds หรือ infinitives ต้องอาศัยการตีความหมายเป็นสำคัญ ได้แก่
1. remember + gerunds vs remember + to-infinitives
ตัวอย่าง
I remember posting the letter.
ฉันจำได้ว่าได้ส่งจดหมายไปแล้ว
I must remember to post the letter.
ฉันจะต้องจำให้ได้ว่าจะต้องส่งจดหมาย
หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ใช้รูป remember + gerund หมายถึง “จำได้ในสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว’’ ส่วนรูป remember + to-infinitive หมายถึง “จำไว้ว่าจะทำสิ่งนั้นๆ” แสดงว่ายัง ไม่ได้กระทำสิ่งนั้น
2. forget + gerunds VS forget + to-infinitives
ตัวอย่าง
I forgot taking the exam.
ผมลืมไปว่าได้เข้าสอบแล้ว
I forgot to take the exam yesterday.
ผมลืมเข้าสอบเมื่อวานนี้
หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ใช้รูป forget + gerund หมายถึง “ลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว” ส่วนรูป forget + to-infmitive หมายถึง “ลืมที่จะกระทำสิ่งนั้น’’
3. regret + gerunds vs regret + to-infinitives
ตัวอย่าง
I regret saying what I said.
ผมเสียใจที่พูดในสิ่งที่พูดออกไป
I regret to say I feel ill.
ผมเสียใจที่จะกล่าวว่าผมป่วย
หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ใช้รูป regret + gerund หมายถึง “เสียใจในสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว’’ ส่วนรูป regret + to-infinitive หมายถึง” เสียใจในสิ่งที่จะกระทำ’’ แสดงว่าไม่ได้ทำมาในอดีต
สรุป จากกรณีการใช้ที่นำมาเปรียบเทียบกันทั้งในรูปของการตามด้วย gerunds และ to-infinitives พอจะสรุปรวบยอดเพื่อให้เป็นแนวคิดในการตัดสินใจใช้คำกริยาทั้ง 3 คำ ระหว่างตามด้วย gerunds และ infinitives ได้ดังนี้
ก. ตามด้วย gerunds หมายถึง อดีต (past) คือ ได้เกิดขึ้นไปแล้ว
ข. ตามด้วย to-infinitives หมายถึง ปัจจุบัน (present) หรือ อนาคต (future) คือ ยังไม่เกิด หรือยังไม่ได้กระทำ
4. try + gerunds VS try + to-infinitives
ตัวอย่าง
I try holding my breath.
ผมทดลองกลั้นลมหายใจ
I try to hold my breath.
ผมพยายามกลั้นลมหายใจ
หมายเหตุ เมื่อใช้ try + gerund จะหมายถึง “ทดลอง’’ (experiment) เหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าใช้ try + to-infinitive จะหมายถึง “พยายาม’’ คือ พยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง
5. stop + gerunds vs stop + to-infinitives
ตัวอย่าง
You must stop smoking.
คุณจะต้องหยุด (เลิก) สูบบุหรี่
He stopped his car to smoke.
เขาจอดรถเพื่อจะสูบบุหรี่
หมายเหตุ เมื่อใช้ Stop + gerund จะหมายถึง “หยุดทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่” แต่ถ้าใช้ stop + to-infinitive จะหมายถึง “หยุด (สิ่งหนึ่ง) เพื่อจะทำอีกสิ่งหนึ่ง”
6. go on + gerunds vs go on + to-infinitives
ตัวอย่าง
Go on talking.
พูตต่อไป
We went on to discuss finance.
เราได้หันไปพูดถึงเรื่องการเงิน
หมายเหตุ เมื่อใช้ go on + gerund จะหมายถึง “ดำเนินต่อไปในสิ่งที่กำลังทำอยู่’’ แต่ถ้าใช้ go on + to-infinitive จะหมายถึง “เปลี่ยนไปทำอีกสิ่งที่ต่างไปจากสิ่งเดิม”
7. mean + gerunds vs mean + to-infinitives
ตัวอย่าง
Having a party tonight will mean working extra hours tomorrow.
การจัดงานเลี้ยงคืนนี้จะหมายถึงการทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้
I mean to work harder next year.
ผมตั้งใจจะทำงานหนักขึ้นปีหน้า
หมายเหตุ เมื่อใช้ mean + gerund คำว่า mean = signify แปลว่า “หมายถึง” ส่วนเมื่อใช้ mean – to-infinitive คำว่า mean = intend แปลว่า “ตั้งใจ”
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

See also  Dunwich Horror เรื่องสยองแห่งหมู่บ้านดันวิช | Time to Play EP.61 Special | expedition แปล ว่า

[NEW] EnglishToday ภาษาอังกฤษวันละคำ มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเองกันเถอะ | appreciate การใช้ – NATAVIGUIDES

คำขึ้นต้น

Formal email ใช้ Dear name, To name,

Informal email ใช้ Hi name, Helo name,

Email โดยปกติมักเขียนปนกันระหว่างการเขียนอย่างเป็นทางการ( Formal )ที่มักใช้จดหมาย และไม่เป็นทางการ (Informal) Email ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนที่อยู่ในรูปแบบกลางๆ(Neutral) หรือไม่เป็นทางการ (Informal) แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้รับด้วยว่าเป็นใคร ถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่เขียน ก็ต้องเป็นทางการ

โครงสร้างของการเขียน Email ประกอบด้วย

1.ชื่อเรื่อง ( Subject)

2.คำทักทาย /ชื่อผู้ที่เขียนถึง (Name)

3.เนื้อหา

4.สรุปก่อนจบ (Final comment)

5.การลงท้าย (Close)

6.ลงชื่อผู้ส่ง

1.ชื่อเรื่อง( Subject)

หลักในการเขียน ถ้าเป็น Subject ใหม่ – ตั้งเป็นวลี หรือ ประโยคสั้นๆ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรา
ต้องการสื่อ เช่น

– Request for …

– Meeting on date …

– Seminar on ….

– Dinner Talk by Mr. P. Brown

– Good to Learn

Subject กรณีตอบเรื่องที่เขาเขียนมา

– Re : ชื่อเรื่องเดิม

2. คำทักทาย

Formal หรือ เป็นกลางๆ : มักขึ้นต้นคล้ายเรียน ใช้ Dear ตามด้วย Mr.,Mrs.,Ms +ชื่อคน เช่น Dear Mr. Sun , Dear K.Naree ถ้าไม่รู้จักชื่อใช้ Dear Sir /Madam, ถ้าส่งถึงหลายคนพร้อมกัน ก็ใช้ Dear All, Dear Colleague, Informal : คล้ายกล่าวสวัสดี ใช้ Hi / Hello ต่อด้วยชื่อหรือไม่ก็ได้ หรือใช้ Dearต่อด้วยชื่อก็ได้ เช่น Dear Mary, หรือจะใส่ชื่อไปเฉยๆเลยก็ได้ เช่น Mary,

กรณี คนไทย มักนิยมใช้คำนำหน้าชื่อว่า

– คุณ ใช้คำนำหน้าชื่อหรือตัวย่อว่า Khun , K. เช่น Khun Malee,

– พี่ ใช้คำนำหน้าชื่อหรือตัวย่อว่า Pi ,P., P’, P` เช่น P’Ming,

– น้อง ใช้คำนำหน้าชื่อหรือตัวย่อว่า Nong , N.,N’, N` เช่น N’Tong

3. เนื้อหา

• การเขียนครั้งแรกควรมีการแนะนำตัวเอง ถ้าอีกฝ่ายยังไม่รู้จักเรา

• การอ้างเหตุผลที่ที่เขียนมา เช่น

– I am writing in connection with ….

– I am writing with regard to …..

– I’m writing about ….

– Your name was given to me by …

– I got your name from ..

– We would like to point out that ..

– Please note that ….

• การอ้างถึงเรื่องที่เขาเขียนมา เช่น

– Please refer to your email regarding +ชื่อเรื่อง

– Regarding หรือ Concerning (เกี่ยวกับ) + ชื่อเรื่อง

– Thank you for your email of….

– Re your email …….

– I apologize for not getting in contact with you before now. -กรณีตอบช้า

– Sorry for late reply – กรณีตอบช้า

• การแนบเรื่อง/ส่งfile (Attachment)

เช่น

-Please find the attachment.

-Please find the attachment herewith.- ความหมายคล้าย “ตามเรื่อง/เอกสาร แนบพร้อมนี้”

-I am pleased to attach herewith the annual report for….

-Please kindly find out attached file of…..

-Please find attached report.

-Please see attached file.

-I’ve attached….

-I’m sending you …. as a pdf file.

-Here is the …. you wanted.

-See attached.

• การขอข้อมูล (Asking for information) เช่น

– Could you give me some information about…

– I would like to know …

– I’d be grateful if you could …

– Could you please send me…

– Could you please hand/ forward me…

– Please send me ….

– I’d appreciate your help on this.

• การให้/แจ้งข้อมูล

เช่น

– I’m writing to let you know that ….

– I would like to inform you that …

– Just a note to say …

– Please be informed that ….

-I am delighted to tell you that ….

-We regret to inform you that …-กรณีบอกข่าวไม่ดี/ปฏิเสธ

4.สรุปก่อนจบ (Final comment)

– I am looking forward to seeing you in the near future.

– I will prepare it accordingly.-กรณีบอกว่าจะเตรียมการตามที่เขาขอหรือที่สัญญากันไว้

– Thank you for your cooperation.

-Thank you for your kind assistance.

– Thank you for your help.

– Please do not hesitate to contact us again if you require any further information.

– Please feel free to contact me.

-Talk to you soon.

– I’ve got to end it now.

– I have to go.

– Got to go now.

– Keep in touch.

– Have a nice weekend.

– See you later.

– See you soon.

– Bye for now.5.การลงท้าย (Close)

– Regards,

– Best regards,

– With best regards,

– With kind regards,

– Warm regards,

– Warmest regards,

– Thanks and Regards,

– Yours sincerely,

– With love,

– All the best,

– Bye,

– Ta ra, (หมายถึง Bye Bye – คนอังกฤษใช้)

6.การลงชื่อ

ลงชื่อมี/ไม่มีนามสกุล

ถ้าเป็นทางการ และต้องการให้เขาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรา จะใส่ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ โดยพิมพ์ชิดด้านซ้ายท้ายการลงชื่อ

คำย่อที่นิยมใช้

ASAP = As Soon as Possible

AAMOF = As a Matter of Fact

BBL = Be Back Later

B4 = Before

CU = See You

EZ = Easy

2U2 = To You Too

GF = Girl friend

BF = Boy friend

P.S. = Post script

LTNS = Long Time no See

JIC = Just in case

Thks & Rgrds = Thanks and Regards

asap = as soon as possible

cc = carbon copy (when you send a copy of a letter to more than one person, you use this abbreviation to let them know)

enc. = enclosure (when you include other papers with your letter)

pp = per procurationem (A Latin phrase meaning that you are signing the letter on somebody else’s behalf; if they are not there to sign it themselves, etc)

ps = postscript (when you want to add something after you’ve finished and signed it)

pto (informal) = please turn over (to make sure that the other person knows the letter continues on the other side of the page)

RSVP = please replyคำศัพท์ เกี่ยวกับอีเมล์

Archive
คำสั่งหรือที่อยู่สำหรับการเก็บสำรองข้อมูล (Backup)

Attached File
การส่งไฟล์แนบไปกับอีเมล

Inbox
ที่อยู่ที่เก็บเมลที่มีคนอื่นส่งเข้ามา

BCC: Blind Carbon Copy
หมายถึงการส่งสำเนาเมลของเรา ไปให้บุคคลอื่นๆ ด้วย โดยคนที่ได้รับเมลอื่นๆ จะไม่ทราบ

CC: Carboy Copy
หมายถึงการส่งสำเนาเมลของเรา ไปให้บุคคลอื่นๆ ด้วย

Compose
การเรียกใช้คำสั่งในการสร้างเมลเพื่อการจัดส่ง มีความหมายเดียวกับ New Mail

Deleted Items
ที่อยู่ที่เก็บเมลที่ถูกลบไว้ สามารถกู้เมลกลับคืนได้จากโฟลเดอร์นี้

Draft
ทีอยู่ที่เก็บเมลที่เรากำลังเขียน หรืออาจเขียนยังไม่เสร็จ

Email Account / Email Address
หมายถึงชื่อที่อยู่อีเมลของเรา ตัวอย่างเช่น [email protected] เป็นต้น เพื่อเป็นการระบุตัวตนของเรา

Forward
การส่งเมลที่ได้รับจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่ง

Outlook Express
โปรแกรมสำหรับรับส่งเมลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โปรแกรมนี้จะมาพร้อมกับ Windows สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ได้ถูกเปลี่ยนเป็น Microsoft Mail แทน

Microsoft Outlook ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับรับส่งเมล จาก Microsoft แต่เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่า Outlook Exress, Microsoft Mail และเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อเพิ่มเติมด้วย

POP3: Post Office Protocol version 3
มาตราฐานอย่างหนึ่งในการรับส่งเมล์

Reply All
การตอบกลับเมลที่ได้รับ ไปยังทุกๆ คนที่มีรายชื่ออีเมลในเมลฉบับนั้น ทั้งในช่อง To และ ช่อง CC (ส่วนบนของในเมลที่เราเขียนขึ้นมา)

Reply
การตอบกลับเมลที่ได้รับ ไปยังผู้ส่งถึงเราเท่านั้น

New Mail
การเขียนเมล์ฉบับใหม่ มีความหมายเดียวกับ Compose

Out of Office
คำสั่งในการกำหนดรายละเอียดว่า เราไม่ได้อยู่ในสำนักงาน เวลามีใครส่งเมลถึงเรา จะได้รับตอบกลับเมลแบบอัตโนมัติ

Outbox
ที่อยู่ที่เก็บเมลที่เรากำลังส่งออกไป (กำลังส่ง)

Send/Receive
คำสั่งในการส่งเมลออก และตรวจสอบเมล์ใหม่เข้ามาในขณะเดียวกัน

Send items
ที่อยู่ที่เก็บเมลที่เราได้จัดส่งออกไปแล้ว

Web Mail
หมายถึงการเช็คอีเมลผ่านทางเว็บไซต์โดยตรง

ใช้ประกอบการจบท้าย กรณีเขียนไม่เป็นทางการ

^_^ หรือ : ) หมายถึง ยิ้ม

> <” หรือ : ( หมายถึง เสียใจ

ตัวอย่าง
Subject : Meeting on Monday.

Dear All,

Pleased be informed that we will have a monthly meeting on Monday, September 17th, from 02:00-04:00 p.m. at Conference room. The subject discussed will be about our new organizational structure.

Please make yourself available to attend the meeting.

Regards,

Andre.

ตัวอย่างการใช้อีเมลล์ในการทำงานในบริษัท

เรายังมีตัวอย่างในการส่งและรับ หรือ การตอบโต้กันระหว่างบุคคล 2 คน ในงาน

นี่คือเหตุการณ์ของ 2 บริษัทซึ่งกำลังทำธุรกิจร่วมกัน บริษัทหนึ่งเป็นลูกค้า และอีกบริษัทเป็นผู้ขายให้ ทั้งสองได้ตกลงซื้อขายและผลิตสินค้าให้แก่กัน หลังจากนั้นได้มีการติดต่อกันผ่านทางอีเมลล์เกี่ยวกับการซื้อขาย การร้องเรียน แจ้งข่าวสาร ประชุม และอื่นๆ ดังนี้

1-จดหมายยืนยันหรือย้ำเตือนความจำในการสั่งซื้อสินค้า(Reminding or comfirming letter)

Dear K.Thakkie,

Good morning K.Thakkie. How are you?

According to our last meeting on 13 May 2010, I would like to remind you one more time about our first delivery as follows;

1. Part name : Side door A/C, Quantity ordered is 3,000 pcs and

2. Part name : Bumper A/C, Quantity ordered is 3,000 pcs

All these parts name will be delivered to us on 20 May 2010.

I would like to confirm with you if this is our same understanding and we are looking forward to hearing from you.

Best regards,

Abbie Goda

Managing Director

11/63 Moo4 T.Banlamung, A.Banlamung, Chonburi

Tel : 038 234567

Fax : 038 234567

Email : [email protected]

http://www.kkt.com

2-จดหมายตอบกลับการยืนยันจากผู้ขาย(Comfirming letter)

Dear K.Abbie,

Good afternoon. How have you been?

According to your email, we have the same understanding about the order. We are preparing this and it will be delivered to you on 20 May 2010 early morning.

We are sure that the goods will be sent to you with good care.

See also  ประธาน กริยา เอกพจน์ และพหูพจน์ คืออะไร ใช้อย่างไร | พหูพจน์ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

Best regards,

Thakkie Devi

Plant manager

110 Moo4 T.Banlamung, A.Banlamung, Chonburi

Tel : 038 234534

Fax : 038 234534

Email : [email protected]

http://www.mmmt.com

3-จดหมายร้องเรียนจากลูกค้า(Complaint letter)

Dear K.Thakkie,

Thank you very much for your deliver. We recieved them on time but there is just a small problem that we would like to inform you. There are some dirty on the goods and this becomes our extra process to clean before our next process.

This is just a small problem but it is not expected to happen here so we would like you to add more process or find some ways to make sure that the products are cleen enough before packing and sending out to us.

We also want to know your action in report. It would be great if you could finish it very soon. We hope you can seek a good way to solve the problem .

Best regards,

Abbie Goda.

Managing Director

11/63 Moo4 T.Banlamung, A.Banlamung, Chonburi.

Tel : 038 234567

Fax : 038 234567

Email : [email protected]

http://www.kkt.com

4-จดหมายร้องเรียนจากลูกค้า(Complaint letter)

Dear K.Abbie,

Thank you very much for your email. And we would like to say sorry and apologise for our mistake. This should not have happened and should have been rechecked before delivered.

Thank you again for your suggestion. We are having a meeting to seek the way to end this problem. We will inform you one more time soon about our action on this.

If you don’t mind, we can send some of our people to help you sort out and clean the goods. If you are ok with this, we will go to your place today afternoon.
I have to say so sorry about this one more time.

Best regards,

Thakkie Devi

Plant manager

110 Moo4 T.Banlamung, A.Banlamung, Chonburi

Tel : 038 234534

Fax : 038 234534

Email : [email protected]

http://www.mmmt.com

ประโยคขึ้นต้น ที่ใช้อ้างถึงอะไรสักอย่างเพื่อจะทวนความจำ หรือทำให้ผู้รับรู้ว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรต่อไป

Formal email ใช้

With reference to + noun, …

With regards to + noun, …

Regarding + noun, …

I’m writing with regard to + noun เช่น I’m writing with regard to your recent email.

Further to + noun, …

Thank you for + noun … เช่น Thank you for email of 2 November.

As per your request, … เช่น As per your request, I’ve attached a copy of the agenda.

Informal email ใช้

Re + noun, … เช่น Re your email, …

In reply to + noun, … เช่น In reply to your email, …

Thanks for + noun. เช่น Thanks for your email.

(It was) Nice to hear from you yesterday. …

As requested, … เช่น As requested, here is my monthly status report.

Request

I’d appreciated it if + sentence

เช่น

I’d appreciated it if you could join us in the meeting on Tuesday. เป็น indirect sentence ที่ทำให้นุ่นนวลขึ้น แต่ก็จะทำให้ฟังห่างเหินขึ้นด้วย

Do you think you could (possible) + verb

เช่น

Do you think you could help me work out how to fix this bug? (indirect)

Would it be possible to + verb

เช่น

Would it be possible to extend the deadline until next Friday?

Could you (please) + verb

เช่น

Could you meet with everyone for a meeting on Tuesday? (สำหรับ routine request คือ คำขออันที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเค้า หรือเป็นคำขอปกติ ควรละ please ไว้ เนื่องจากไม่ควรใช้ flowery language มากเกินไป ซึ่งจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการประชดประชันได้)

Would you mind + Ving

เช่น

Would you mind sending me another copy of the agenda?

Please + verb

Attachment

Please find attached my report (ระวัง attached ก็เป็นช่อง 3)

I have attached sth. for your perusal.

I have attached sth.

Thank you

I really appreciate + noun เช่น I really appreciate your help.

I appreciate + noun เช่น I appreciate your help on this.

Thank you for + noun เ่ช่น Thank you for your assistance in this matter. หรือ Thank you for your help.

Thank you.

Thanks.

Diplomatic สำหรับกรณีที่มีความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นของเรา หรือของเค้า ก็ควรเขียนอย่างสุภาพ คือเราจะไม่บอกตรงๆ นะเอง

I’m afraid + sentence

เช่น

I’m afraid that we haven’t received the payment yet. หรือ I’m afraid there will be a small delay.

It seems + sentence

เช่น

It seems we have a slight problem. (แปลว่า เรามี problem นะเอง)

I think + sentence

เช่น

I think there may be an issue here. (แปลว่า เราไม่เห็นด้วย)

To be honest, I’m not sure + sentence

เช่น

To be honest, I’m not sure we can do that (แปลว่า เราไม่สามารถทำแบบนั้น อาจจะเราทำไม่ได้ หรือเราไม่ทำ ก็ได้)

Perhaps we should think about + Ving – ออกแนวชักชวน ของแนวร่วม

เช่น

Perhaps we should think about cancelling the project. (แปลว่า อยากจะ cancel แหละ แต่บอกว่า ลองคิดดูมั้ย สำหรับ cancel นี้ประหลาดค่ะ สำหรับ British ใช้ cancelling เป็น ll แต่ American ใช้ canceling ก็นะ อยู่ที่เราจะใช้ตามหลักของอะไร)

Wouldn’t it be better to + verb

เช่น

Wouldn’t it be better to ask Paul. (แปลว่า ไปถาม Paul ซะ ไป๊)

Unfortunately, + sentence – ออกแนวโทษโชคชะตา ซะงั้น ไม่มีใครผิดหรอก

I apologize for + noun

เช่น

I apologize for any inconvenience caused. อันนี้ขอโทษกันตรงๆ (อย่าลืมว่า caused ข้างหลังเป็นช่อง 3 นะค่ะ)

หรือ ตัวอย่างประโยคอื่นๆ เช่น

Actually, that doesn’t give us much time (แปลว่า เรามีเวลานิดเดียวเอง จริงๆ นะ)

That might be quite expensive. (แปลว่า That’s very expensive แต่บอกอ้อมๆ ว่า น่าจะแพงทีเดียวนะ — ตอแหลจริงๆ)

For future contact

I look forward to + Ving เช่น I look forward to receiving your reply.

Look forward to + Ving เช่น Look forward to seeing you next week.

I’m looking forward to + Ving

เช่น

I’m looking forward to seeing you in the meeting สำหรับการใช้ looking แทน look เป็นการแสดงว่ากำลัีงใจจดใจจ่อ รอจะพบคุณอยู่นะ มันเห็นภาพมากกว่า look เฉยๆ

Looking forward to + Ving เช่น Looking forward to hearing from you.

I hope to + verb เช่น I hope to hear from you soon.

Hope to + verb เช่น Hope to see you then. (informal)

See you then. (informal)

If you would like any additional information, please do not hesitate to contact me.

If you have any questions/queries, please feel free to contact me.

If you have any questions/queries, please feel free to let me know. (informal)

Let me you if you require any further information.

คำลงท้าย

Sincerely yours,

Best regards,

Regards,

Cheers, (informal)

ขอบคุณที่มา : http://english-madmonster.blogspot.com/2009/08/email-pattern.html

                  : http://www.lang-koff.com/Email_writing.htm

Formal email ใช้ Dear name, To name,Informal email ใช้ Hi name, Helo name,Email โดยปกติมักเขียนปนกันระหว่างการเขียนอย่างเป็นทางการ( Formal )ที่มักใช้จดหมาย และไม่เป็นทางการ (Informal) Email ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนที่อยู่ในรูปแบบกลางๆ(Neutral) หรือไม่เป็นทางการ (Informal) แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้รับด้วยว่าเป็นใคร ถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่เขียน ก็ต้องเป็นทางการ1.ชื่อเรื่อง ( Subject)2.คำทักทาย /ชื่อผู้ที่เขียนถึง (Name)3.เนื้อหา4.สรุปก่อนจบ (Final comment)5.การลงท้าย (Close)6.ลงชื่อผู้ส่งหลักในการเขียน ถ้าเป็น Subject ใหม่ – ตั้งเป็นวลี หรือ ประโยคสั้นๆ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรา ต้องการสื่อ เช่น- Request for …- Meeting on date …- Seminar on ….- Dinner Talk by Mr. P. Brown- Good to LearnSubject กรณีตอบเรื่องที่เขาเขียนมา- Re : ชื่อเรื่องเดิมFormal หรือ เป็นกลางๆ : มักขึ้นต้นคล้ายเรียน ใช้ Dear ตามด้วย Mr.,Mrs.,Ms +ชื่อคน เช่น Dear Mr. Sun , Dear K.Naree ถ้าไม่รู้จักชื่อใช้ Dear Sir /Madam, ถ้าส่งถึงหลายคนพร้อมกัน ก็ใช้ Dear All, Dear Colleague, Informal : คล้ายกล่าวสวัสดี ใช้ Hi / Hello ต่อด้วยชื่อหรือไม่ก็ได้ หรือใช้ Dearต่อด้วยชื่อก็ได้ เช่น Dear Mary, หรือจะใส่ชื่อไปเฉยๆเลยก็ได้ เช่น Mary,กรณี คนไทย มักนิยมใช้คำนำหน้าชื่อว่า- คุณ ใช้คำนำหน้าชื่อหรือตัวย่อว่า Khun , K. เช่น Khun Malee,- พี่ ใช้คำนำหน้าชื่อหรือตัวย่อว่า Pi ,P., P’, P` เช่น P’Ming,- น้อง ใช้คำนำหน้าชื่อหรือตัวย่อว่า Nong , N.,N’, N` เช่น N’Tong• การเขียนครั้งแรกควรมีการแนะนำตัวเอง ถ้าอีกฝ่ายยังไม่รู้จักเรา• การอ้างเหตุผลที่ที่เขียนมา เช่น- I am writing in connection with ….- I am writing with regard to …..- I’m writing about ….- Your name was given to me by …- I got your name from ..- We would like to point out that ..- Please note that ….• การอ้างถึงเรื่องที่เขาเขียนมา เช่น- Please refer to your email regarding +ชื่อเรื่อง- Regarding หรือ Concerning (เกี่ยวกับ) + ชื่อเรื่อง- Thank you for your email of….- Re your email …….- I apologize for not getting in contact with you before now. -กรณีตอบช้า- Sorry for late reply – กรณีตอบช้า• การแนบเรื่อง/ส่งfile (Attachment)เช่น-Please find the attachment.-Please find the attachment herewith.- ความหมายคล้าย “ตามเรื่อง/เอกสาร แนบพร้อมนี้”-I am pleased to attach herewith the annual report for….-Please kindly find out attached file of…..-Please find attached report.-Please see attached file.-I’ve attached….-I’m sending you …. as a pdf file.-Here is the …. you wanted.-See attached.• การขอข้อมูล (Asking for information) เช่น- Could you give me some information about…- I would like to know …- I’d be grateful if you could …- Could you please send me…- Could you please hand/ forward me…- Please send me ….- I’d appreciate your help on this.• การให้/แจ้งข้อมูลเช่น- I’m writing to let you know that ….- I would like to inform you that …- Just a note to say …- Please be informed that ….-I am delighted to tell you that ….-We regret to inform you that …-กรณีบอกข่าวไม่ดี/ปฏิเสธ- I am looking forward to seeing you in the near future.- I will prepare it accordingly.-กรณีบอกว่าจะเตรียมการตามที่เขาขอหรือที่สัญญากันไว้- Thank you for your cooperation.-Thank you for your kind assistance.- Thank you for your help.- Please do not hesitate to contact us again if you require any further information.- Please feel free to contact me.-Talk to you soon.- I’ve got to end it now.- I have to go.- Got to go now.- Keep in touch.- Have a nice weekend.- See you later.- See you soon.- Bye for now.- Regards,- Best regards,- With best regards,- With kind regards,- Warm regards,- Warmest regards,- Thanks and Regards,- Yours sincerely,- With love,- All the best,- Bye,- Ta ra, (หมายถึง Bye Bye – คนอังกฤษใช้)ลงชื่อมี/ไม่มีนามสกุลถ้าเป็นทางการ และต้องการให้เขาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรา จะใส่ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ โดยพิมพ์ชิดด้านซ้ายท้ายการลงชื่อ คำย่อที่นิยมใช้ASAP = As Soon as PossibleAAMOF = As a Matter of FactBBL = Be Back LaterB4 = BeforeCU = See YouEZ = Easy2U2 = To You TooGF = Girl friendBF = Boy friendP.S. = Post scriptLTNS = Long Time no SeeJIC = Just in caseThks & Rgrds = Thanks and Regardsasap = as soon as possiblecc = carbon copy (when you send a copy of a letter to more than one person, you use this abbreviation to let them know)enc. = enclosure (when you include other papers with your letter)pp = per procurationem (A Latin phrase meaning that you are signing the letter on somebody else’s behalf; if they are not there to sign it themselves, etc)ps = postscript (when you want to add something after you’ve finished and signed it)pto (informal) = please turn over (to make sure that the other person knows the letter continues on the other side of the page)RSVP = please replyArchive คำสั่งหรือที่อยู่สำหรับการเก็บสำรองข้อมูล (Backup)Attached File การส่งไฟล์แนบไปกับอีเมลInbox ที่อยู่ที่เก็บเมลที่มีคนอื่นส่งเข้ามาBCC: Blind Carbon Copy หมายถึงการส่งสำเนาเมลของเรา ไปให้บุคคลอื่นๆ ด้วย โดยคนที่ได้รับเมลอื่นๆ จะไม่ทราบCC: Carboy Copy หมายถึงการส่งสำเนาเมลของเรา ไปให้บุคคลอื่นๆ ด้วยCompose การเรียกใช้คำสั่งในการสร้างเมลเพื่อการจัดส่ง มีความหมายเดียวกับ New MailDeleted Items ที่อยู่ที่เก็บเมลที่ถูกลบไว้ สามารถกู้เมลกลับคืนได้จากโฟลเดอร์นี้Draft ทีอยู่ที่เก็บเมลที่เรากำลังเขียน หรืออาจเขียนยังไม่เสร็จEmail Account / Email Address หมายถึงชื่อที่อยู่อีเมลของเรา ตัวอย่างเช่น [email protected] เป็นต้น เพื่อเป็นการระบุตัวตนของเราForward การส่งเมลที่ได้รับจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งOutlook Express โปรแกรมสำหรับรับส่งเมลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โปรแกรมนี้จะมาพร้อมกับ Windows สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ได้ถูกเปลี่ยนเป็น Microsoft Mail แทนMicrosoft Outlook ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับรับส่งเมล จาก Microsoft แต่เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่า Outlook Exress, Microsoft Mail และเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อเพิ่มเติมด้วยPOP3: Post Office Protocol version 3 มาตราฐานอย่างหนึ่งในการรับส่งเมล์Reply All การตอบกลับเมลที่ได้รับ ไปยังทุกๆ คนที่มีรายชื่ออีเมลในเมลฉบับนั้น ทั้งในช่อง To และ ช่อง CC (ส่วนบนของในเมลที่เราเขียนขึ้นมา)Reply การตอบกลับเมลที่ได้รับ ไปยังผู้ส่งถึงเราเท่านั้นNew Mail การเขียนเมล์ฉบับใหม่ มีความหมายเดียวกับ ComposeOut of Office คำสั่งในการกำหนดรายละเอียดว่า เราไม่ได้อยู่ในสำนักงาน เวลามีใครส่งเมลถึงเรา จะได้รับตอบกลับเมลแบบอัตโนมัติOutbox ที่อยู่ที่เก็บเมลที่เรากำลังส่งออกไป (กำลังส่ง)Send/Receive คำสั่งในการส่งเมลออก และตรวจสอบเมล์ใหม่เข้ามาในขณะเดียวกันSend items ที่อยู่ที่เก็บเมลที่เราได้จัดส่งออกไปแล้วWeb Mail หมายถึงการเช็คอีเมลผ่านทางเว็บไซต์โดยตรงใช้ประกอบการจบท้าย กรณีเขียนไม่เป็นทางการ^_^ หรือ : ) หมายถึง ยิ้ม>

See also  คู่คอง Ost.นาคี | ก้อง ห้วยไร่ | Official MV | ช่อง 3 ของ be


50 Advanced Adjectives to Describe Personality | Positive \u0026 Negative English Vocabulary


These advanced adjectives will help you improve your vocabulary! Download PDF \u0026 QUIZ here: http://bit.ly/50AdjsPDF Lingoda 1 week (3 lesson) Free Trial \u0026 30% discount Offer: http://bit.ly/Lucy_Lingoda_May2021 Use code GET30 Hurry! Ends 10th Jun! Ad
Ad Thank you to Lingoda for sponsoring this video.
DO YOU WANT TO RECEIVE EMAILS FROM LUCY? Sign up here: https://bit.ly/EmailsFromLucy
Don’t forget to turn on subtitles if you need them! This is how I generate my subtitles (you can get a $10 subtitle coupon too): https://www.rev.com/blog/coupon/?ref=lucy (affiliate)
Visit my website for free PDFs and an interactive pronunciation tool! https://englishwithlucy.co.uk​
MY SOCIAL MEDIA:
Personal Channel: http://bit.ly/LucyBella​​​ (I post subtitled vlogs of my life in the English countryside! Perfect for listening practice!)
Instagram: @Lucy http://bit.ly/lucyinsta​​​​​​​​​​
My British English Pronunciation Course is now LIVE: https://englishwithlucy.co.uk/pronunciationcourse (use code YOUTUBE10 for a 10% discount!)
Do you want to improve your pronunciation? I have launched my British English (Modern RP) pronunciation course! I’ll train you to read phonetic transcriptions, and produce each sound that comprises modern received pronunciation. I’ll also teach you how to implement the correct use of intonation, stress, rhythm, connected speech, and much more. We’ll compare similar sounds, and look at tricky topics like the glottal stop and the dark L.
Technically, I need to mark this as an AD even though it is my own company so AD 🙂
Want to get a copy of my English Vocabulary Planners? Click here: https://shop.englishwithlucy.co.uk The best offer is the 4book bundle where you get 4 planners for the price of 3. This product is very limited don’t miss out. The English Plan will be shipped from early August, from me here in England to you across the world! We ship internationally!
Watch my explainer video here: https://bit.ly/TheEnglishPlanVideo
Practice speaking: Earn $10 free italki credit: https://go.italki.com/englishwithlucy… (ad affiliate)
Improve listening! Free Audible audiobook: https://goo.gl/LshaPp
If you like my lessons, and would like to support me, you can buy me a coffee here: https://kofi.com/englishwithlucy
FREE £26 Airbnb credit: https://www.airbnb.co.uk/c/lcondesa (ad affiliate)
Email for business enquiries ONLY: [email protected]
Edited by La Ferpection: https://www.laferpection.com/​​

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

50 Advanced Adjectives to Describe Personality | Positive \u0026 Negative English Vocabulary

appreciate ใช้ยังไง แปลว่าอะไร


😊ซาบซึ้ง อยากขอบคุณ
ที่มันมากกว่า Thank you ใช้คำไหนดี?
คำนี้ค่ะ สวยมาก!! ใช้ได้แล้วพิมพ์บอก 1 ที
🌹 เติมความมั่นใจพูดอังกฤษได้ที่นี่
https://www.facebook.com/englishsmilebymadame
🌹 แจกประโยคสวยๆที่ Englishsmile Instagram
https://www.instagram.com/englishsmilebymadame
🌼ซื้อคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจได้ที่
https://englishsmile.clicksalepage.com/MagicTalk
🌼คอร์สเพิ่มทักษะการฟังและการออกเสียงให้มีเสน่ห์
https://englishsmile.clicksalepage.com/MagicEars
🌻สอบถามคอร์สเรียนอื่นๆ
@englishsmile หรือคลิ๊ก https://lin.ee/zC2m5va

🌺 ไดอารีจาก Day 1 ที่อิตาลี
https://www.facebook.com/Madameitaly.ploy
🌸 หนังสือจากประสบการณ์
แอร์โฮสเตทสายการบินนานาชาติระดับโลก
https://bit.ly/2DUt7R7
🌼อุปกรณ์ที่ใช้
กล้องเวปแคม https://amzn.to/3sOyZCq
ไมค์โครโฟน https://amzn.to/2Nkn66U
😄ขอให้สนุกและมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

appreciate ใช้ยังไง แปลว่าอะไร

NEVER Throw away ONION SKINS! 2 uses from the Homestead


After watching this video YOU WILL NEVER THROW ONION SKINS AWAY AGAIN! They are a germ killing powerhouse! fighting sickness and colds. Today Stacy shows you a couple of ways to use the skin from the onion LIKE AN SHARE if you found value =)

Subscribe to OFF GRID with DOUG \u0026 STACY: http://bit.ly/2nrYf24
Be part of the TEAM and get a T shirt
https://www.bonfire.com/store/officialoffgridwithdougandstacymerch/
Come to the https://www.homesteadinglifeconference.com/ and learn from experts in their field and of course see us =)

Now these are Affiliate programs and we get a kick back and in most cases we negotiated a savings for YOU! So when you use the link and coupon code below EVERYBODY WINS!
CLYDES GARDEN PLANNER COUPON CODE \”OFF GRID\”
https://www.clydesvegetableplantingchart.com/

MASON TOPS FERMENTING KIT SPECIAL DEAL!!
http://www.masontops.com/offgrid

ALL AMERICAN SUN OVEN SPECIAL DEAL!!
http://bit.ly/2FlBYf4dougandstacycoupon
HudSon Forestry Equipment sawmills / firewood processors Coupon Code “OFFGRID”
https://www.hudson.com/dougandstacy/
Redmond Real Salt SPECIAL DEAL!
https://shop.redmond.life/?afmc=OFFGRID
REMEMBER ~ IF YOU USE A LINK THAT HAS A COUPON CODE MAKE SURE TO USE IT FOR YOUR PURCHASE
WE ONLY GET CREDIT IF YOU USE THE LINKS ABOVE AND WE THANK YOU IN ADVANCE FOR SUPPORTING OUR WORK =)
REMEMBER THE LINKS ABOVE COST YOU NO ADDITIONAL MONEY TO SUPPORT THE CHANNEL AND MOST OF THE LINKS ACTUALLY SAVE YOU MONEY =)
LET’S GET SOCIAL
Follow Doug \u0026 Stacy:
Facebook: https://facebook.com/OFFGRIDwithDOUGandSTACY170678803427358/
Instagram: https://instagram.com/offgridwithdougandstacy/
Twitter: https://twitter.com/2_off_the_grid
Join our Facebook group \”Homestead Homies\” :
https://facebook.com/groups/1670530899907249/
Watch more OFF GRID with DOUG \u0026 STACY:
Recent Uploads: https://www.youtube.com/playlist?list=PLylxeR881sUYoq8JwpuDK5dCriBfVnJDh
Popular Videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLylxeR881sUZE7Aju2pbW89kMc6K8o9z
Foraging and Fermenting: https://www.youtube.com/playlist?list=PLylxeR881sUYYnbMvzh7YZjfYes0SA9UH
Off Grid Homestead Remedies: https://www.youtube.com/playlist?list=PLylxeR881sUZd2Gd_N5bIK_GGbjlbeZ5X
Email: [email protected]
About OFF GRID with DOUG and Stacy
In 2010 we decided to sell everything and build a log cabin on 11 acres. We have lived in the log cabin for a decade now with no solar power or wind power plus zero public utilities. We live like the pioneers except in the 21st century. We post videos on social media to encourage people to return to the land and make a living with your family. We teach folks:
Off grid living Rain water catchment Cooking with wood
Food growing Cooking from scratch Raised bed gardening
Food harvesting fermenting the harvest food preservation
Holistic Remedies like Grandma made How to make money and live this life
storing food in a root cellar DIY Build projects
Animal Husbandry Raising Chickens, Guinea, Turkeys and Ducks
All of our videos are made to empower you to break free and LIVE YOUR BEST LIFE!

NEVER Throw away ONION SKINS! 2 uses from the Homestead

50 COMMON ENGLISH PHRASES TO USE IN CONVERSATION


This is the best video to get started with English language! All the phrases you need to have a good conversation in English and improve English speaking skills! Sign up to Lingoda here: http://bit.ly/LucyLingodaOct and use my code LUCY12 for €25 off your first month.
Ad This video is sponsored by Lingoda. You can read one of their latest blog posts on Business English here: http://blog.lingoda.com/en/top10businessenglishphrases
Visit my website for free PDFs and an interactive pronunciation tool! https://www.englishwithlucy.co.uk​
MY SOCIAL MEDIA:
Personal Channel: http://bit.ly/LucyBella​​​ (I post subtitled vlogs of my life in the English countryside! Perfect for listening practice!)
Instagram: @Lucy http://bit.ly/lucyinsta​​​​​​​​​​
My British English Pronunciation Course is now LIVE: https://englishwithlucy.co.uk/pronunciationcourse (use code YOUTUBE10 for a 10% discount!)
Do you want to improve your pronunciation? I have launched my British English (Modern RP) pronunciation course! I’ll train you to read phonetic transcriptions, and produce each sound that comprises modern received pronunciation. I’ll also teach you how to implement the correct use of intonation, stress, rhythm, connected speech, and much more. We’ll compare similar sounds, and look at tricky topics like the glottal stop and the dark L.
Technically, I need to mark this as an AD even though it is my own company so AD 🙂
Want to get a copy of my English Vocabulary Planners? Click here: https://shop.englishwithlucy.co.uk The best offer is the 4book bundle where you get 4 planners for the price of 3. This product is very limited don’t miss out. The English Plan will be shipped from early August, from me here in England to you across the world! We ship internationally!
Watch my explainer video here: https://bit.ly/TheEnglishPlanVideo
Practice speaking: Earn $10 free italki credit: https://go.italki.com/englishwithlucy… (ad affiliate)
Improve listening! Free Audible audiobook: https://goo.gl/LshaPp
If you like my lessons, and would like to support me, you can buy me a coffee here: https://kofi.com/englishwithlucy
FREE £26 Airbnb credit: https://www.airbnb.co.uk/c/lcondesa (ad affiliate)
Email for business enquiries ONLY: [email protected]

50 COMMON ENGLISH PHRASES TO USE IN CONVERSATION

How to describe personality and character in English (with pronunciation)


This English vocabulary lesson will teach you how to describe character and personality in English with adjectives and British accent pronunciation. Italki offer: http://go.italki.com/englishwithlucy (You will receive $10 italki Credits in your Student Wallet within 48 hours after your first purchase of any amount)
Ad Thank you to italki for sponsoring this video.
Visit my website for free PDFs and an interactive pronunciation tool! https://englishwithlucy.co.uk​
MY SOCIAL MEDIA:
Personal Channel: http://bit.ly/LucyBella​​​ (I post subtitled vlogs of my life in the English countryside! Perfect for listening practice!)
Instagram: @Lucy http://bit.ly/lucyinsta​​​​​​​​​​
My British English Pronunciation Course is now LIVE: https://englishwithlucy.co.uk/pronunciationcourse (use code YOUTUBE10 for a 10% discount!)
Do you want to improve your pronunciation? I have launched my British English (Modern RP) pronunciation course! I’ll train you to read phonetic transcriptions, and produce each sound that comprises modern received pronunciation. I’ll also teach you how to implement the correct use of intonation, stress, rhythm, connected speech, and much more. We’ll compare similar sounds, and look at tricky topics like the glottal stop and the dark L.
Technically, I need to mark this as an AD even though it is my own company so AD 🙂
Want to get a copy of my English Vocabulary Planners? Click here: https://shop.englishwithlucy.co.uk The best offer is the 4book bundle where you get 4 planners for the price of 3. This product is very limited don’t miss out. The English Plan will be shipped from early August, from me here in England to you across the world! We ship internationally!
Watch my explainer video here: https://bit.ly/TheEnglishPlanVideo
Practice speaking: Earn $10 free italki credit: https://go.italki.com/englishwithlucy… (ad affiliate)
Improve listening! Free Audible audiobook: https://goo.gl/LshaPp
If you like my lessons, and would like to support me, you can buy me a coffee here: https://kofi.com/englishwithlucy
FREE £26 Airbnb credit: https://www.airbnb.co.uk/c/lcondesa (ad affiliate)
Email for business enquiries ONLY: [email protected]
Edited by Connor Hinde
contact: [email protected]

How to describe personality and character in English (with pronunciation)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ appreciate การใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published.