Skip to content
Home » [Update] การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้ | ทํา ดี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้ | ทํา ดี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ทํา ดี ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

การประสมสระ-พยัญชนะเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอ่านออกเขียนได้

Table of Contents

แผนการเรียนรู้ที่ 1  การประสมสระ 
พยัญชนะภาษาอังกฤษ       เรื่อง 
การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ให้อ่านออกเขียนได้          
เวลา  ……… ชั่วโมง

 

 

มาตรฐาน

  


1.1 :   
เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน  สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน
  จากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

                
1.2 :   
มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

              
  ต 1.3 :     เข้าใจกระบวนการพูด 
การเขียน  และสื่อสารข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

สาระสำคัญ

         
การประสมสระ-พยัญชนะเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอ่านออกเขียนได้ 
เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการประสมสระ-พยัญชนะได้โดยอัตโนมัติเพราะเป็นทักษะอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนไทยและผู้สนใจทั่วไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   
นักเรียนสามารถเทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษได้

2.   
นักเรียนสามารถประสมสระ-พยัญชนะเป็นคำๆได้โดยอัตโนมัติ

สาระการเรียนรู้

1.    การเทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษ

2.    การประสมสระ-พยัญชนะ

3 .   สามารถเขียนตามคำบอกได้ (Dictation)

กระบวนการจัดการเรียนรู้

         
Warm Up

1.  ให้นักเรียนฝึกออกเสียง เอ-แอะ  บี-เบอะ ซี-เคอะ
จนถึงตัวแซด

(A-Z นั่นเอง)

2.    ถามว่าสระภาษาอังกฤษ 5 ตัวมีอะไรบ้าง
(A  E  I  O  U  Y)

3.    เรามานำพยัญชนะและสระมาประสมกัน

         
Presentation

4.   
นักเรียนศึกษาตารางเทียบเสียงสระ-พยัญชนะภาษาอังกฤษจนครบหลักสูตร

       (ท้ายแผนการสอน)

5.   
ครูแนะนำให้นักเรียนฝึกประสมสระ-พยัญชนะโดยเริ่มการเขียนชื่อนักเรียนเอง

6.    ต่อมาให้เริ่มประสมคำเริ่มจากคำง่ายๆสั้นๆ
เช่น คำว่า  bat  rat  cat  corn etc.

         
Practice

นักเรียนฝึกออกเสียงคำแต่ละคำ

7.    แบ่งนักเรียนออกเป็น  3 
กลุ่มเท่า ๆกัน

      a.     
กลุ่มที่  1    ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ
เช่น  b

      b.     
กลุ่มที่  2    ฝึกอ่านออกเสียงสระ  
เช่น  a

      c.     
กลุ่มที่  3   ฝึกอ่านเสียงตัวสะกด  
เช่น   t

รวมแล้ว  เป็นคำว่า  bat
แต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงสลับกันจนครบทั้งสามกลุ่ม

8.   นักเรียนฟังเพลงและฝึกร้องเพลง  A 
B  C  หรือ ครูผู้สอนจะประยุคใช้
เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองก็ได้ค่ะ   
(ท้ายแผนการสอน)

คำแนะนำ คุณครูอาจจะ  ทำเป็นบัตรพยัญชนะ  บัตรสระ 
บัตรตัวสะกด แล้วเล่นเป็นเกมส์
ประสมคำให้นักเรียนวิ่งหาคำของตัวเอง  จนกว่าจะได้เป็นคำๆ 
เกมส์นี้สนุกค่ะ
นักเรียนชอบมากๆเพราะได้ผ่อนคลายที่ได้วิ่งหาคำศัพท์ของตนเองค่ะ

    
Production(ผลการประเมิน)

9.    นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ 
(ท้ายแผนการสอน)

     Wrap Up(บทสรุป)

1.   
นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับชนิดของพยัญชนะ สระ 
ตัวสะกด

2.    นักเรียนคัดตารางเทียบสระ-พยัญชนะ
ลงในสมุด

     
สื่อการเรียนการสอน

1.    บัตรพยัญชนะ  บัตรสระ 
บัตรตัวสะกด

2.    เพลง  :    A 
B  C

3.    แบบฝึกเสริมทักษะ

     
การวัดและประเมินผล

การวัดผล  วัดผลโดยวิธีการ  ดังนี้

1.    สังเกตการณ์ออกเสียงตัวสระ-พยัญชนะ

2.    สังเกตการณ์บอกชนิดและบอกชื่อตัวอักษร 
การบอกคำ  การประสมคำ

3.    สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม

4.    ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ

การประเมินผล 
ประเมินผลโดยถือเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ได้คะแนนจาก

การวัดผล ร้อยละ  80  ขึ้นไป

     
สื่อที่ใช้ในการสอน

ความรู้เรื่องการเขียนชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
       

วิธีเขียนชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ให้สะกดคำภาษาอังกฤษตามเสียงอ่านในภาษาไทย อักษรตัวใดไม่ออกเสียงไม่
ต้องเขียนลงไป

ชวน = Chuan

พิพัฒน์ = Phipat

แดง = Daeng

จำลอง = Chamlong

ศักดิ์สิทธิ์ = Saksit

เอกพล = Ekkaphol

   
ตารางเทียบเสียงสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษในการเขียนชื่อเฉพาะ

ะ , -ั , -า = a

-ิ , -ี = i , ee

-ึ = u

-ื = ue , ua

-ุ = u /oo

-ู = oo / u

ริ = ri

รึ = ru

เรอ = rer

แ- = ae

เ-ีย= ia

โ-, เ-อ= o,oe

เ-ือ, -ัว = ua

เ- = e

ออ = o

ไ- ,ใ-, -ั ย = ai

เ-า= ao

-อย= oi, oy

เ-ย= oei, oey

-วย = uai, uay

-ำ = um,am

เ-ียว= iaw

เ-ิม=oem

เ-ือม=uamตารางเทียบพยัญชนะไทยกับพยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย

ตรงกับ

พยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย

ตรงกับ

พยัญชนะอังกฤษ

K

ข,ค

Kh

Ng

จ,ฉ,ช,ฌ

Ch

ซ,ศ,ษ,ส,ทร

S

ญ,ย

Y

ฎ,ด

D

ฏ,ต

T

ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ

Th

ณ,น

N

B

P

ผ,พ

Ph

Bh

M

ฝ,ฟ

F

R

W

ล,ฬ

L

ห,ฮ

H

 

 

 

 

 

 


หลักการใช้ตัวสะกด

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ

ใช้

พยัญชนะอังกฤษ

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ

ใช้

พยัญชนะอังกฤษ

ก ข

K

Ng

จ ช ฒ ด ต ถ ท ศ ษ ส

T

ญ ณ น ร

N

บ พ

P

L

M

W

 ตัวอย่าง

หยกฟ้า = Yokfa , บุหงา = Bungn , เฉลา = Chalao, ปราการ = Prakarn
, รวงทอง=Ruangthon
ร้อยเอ็ด=Roi-Et , Roy-Et , วังน้อย = Wangnoi , ไทรย้อย=Saiyoy , เลย
= Loei , Loey ,
ฉลวย=Chaluay , เพลิน=Phloen , สัญญา=Sanya , ฉวีวรรณ=Chawiwan ,
ดรุณี=Darunee ,
ปณิชา=Panicha , พิทักษ์=Phithak , โกสุมภ์=Kosum , นิพนธ์=Niphon ,
นิรันดร์=Niran ,
ประดิษฐ์=Pradit , วงศ์ทิพย์=Wongthip , ปากเกร็ด=Pakkret ,
เด่นชัย=Denchai , สมัย=Samai ,
สาหร่าย=Sarai , เสวก=Sawek , ปรางค์ศรี=Prangsri , กฤษณา=Kritsana ,
สัมฤทธิ์=Samrit ,
นฤมล=Narumol , หฤทัย=Haruthai , ชัยพฤกษ์=Chaiyaphruk ,
ฤกษ์ดี=Rerkdee, คลองเตย=Khlongtoey ,จันทบุรี=Chanthaburi ,
ครรชิต=Khanchit , ซับตะเคียน=Saptakhian ,
ลั่นทม=Lanthom , หนองแขม=Nongkhaem , สุรินทร์=Surin ,
คึกฤทธิ์=Khukrit ,
บานชื่น=Banchuen , รวยรื่น=Ruayruen , อุบลรัตน์=Ubolrat ,
อุไรวรรณ=Uraiwan , อุทัย=Uthai ,
อำภา=Umpha , อำนวย=Umnuay , กำพล=Kamphol , ธรรมศาสตร์=Thammasat
,
วิษณุกรรม=Witsanukam , ดิลก=Dilok , จำนง=Chamnong , ฉกาจ=Chakat ,
กิจจา=Kitcha ,
สำราญ=Samran , บุญชอบ=Boonchop , ประจวบ=Prachuap , นภดล=Nophadol
,
เกษม=Kasem , แววมยุรา=Waewmayura , ทองเกลียว=Thongkliaw ,
เฉลย=Chaloey

A :
นักเรียนเลือกเสียงสระและพยัญชนะไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

ตัวเลือก

Pre-test

Post-test

1

K ตรงกับพยัญชนะ

a. ข

b. ฆ

c. ก

d. ค

 

 

2

Kh ตรงกับพยัญชนะ

a. ค

b. ข

c. a and b

d. d

 

 

3

Ng ตรงกับพยัญชนะ

a. น

b. ฌ

c. นง

d. ง

 

 

4

Ch ตรงกับพยัญชนะ

a. ช,ฮ

b. ช,จ

c. ค

d. ฮ

 

 

5

D ตรงกับพยัญชนะ

a. ฎ

b. ค

c. ต

d. ท

 

 

6

ao ตรงกับสระ

a. เ-

b. –

c. เ – า

d. –

 

 

7

u ตรงกับสระ

a. ุ

b.โ-

c.  ออ

d. ะ

 

 

8

ia ตรงกับสระ

a. เอีย

b. เออ

c. อา

d. ี

 

 

9

E ตรงกับสระ

a. อี

b. เอะ

c. เอ

d. เออ

 

 

10

ai ตรงกับสระ

a. ไอ

b. เ-า

c. -า

d. เออ

 

 


B:
ข้อใดเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่สะกดได้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

ตัวเลือก

Pre-test

Post-test

11

สุริยา

a. Siriya

b. Curiyo

c. Shuriya

d. Suriya

 

 

12

กำแพง

a. Kumpang

b. Kampang

c. Kamphaeng

d. Khamphang

 

 

13

โกวิท

a. Gowit

b. Kowit

c. Korwit

d. Khowit

 

 

14

สรจักร

a. Sorachak

b. Sorajad

c. Saurajak

d. Soorachak

 

 

15

เดือนเด่น

a. Dumdaeng

b. Danden

c. Duenden

d. Daoden

 

 

16

กรรมาชีพ

a. Khamacheap

b. Kanmacheep

c. Kunmajeeb

d. Kumacheeb

 

 

17

ไตรภพ

a. Traiphop

b. Taipob

c. Thaiphob

d. Thaipop

 

 

18

คมขำ

a. Kamkham

b. Komkam

c. Khomkam

d. Khomkham

 

 

19

งามงอน

a. Ngaem Ngon

b. Nam Ngon

c. Ngam On

d. Ngam Ngon

 

 

20

อรอนงค์

a. On Anong

b. On Anongk

c. On Angk

d. Or Angk

 

 


C :
นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

คำตอบ Pre-test

คำตอบ Post-test

21

โสภี

 

 

22

แซฉั่ว

 

 

23

แม่แพร

 

 

24

ปัทมา

 

 

25

กชกร

 

 

26

สุรัสวดี

 

 

27

พรณรงค์

 

 

28

ดำรงค์ทรัพย์

 

 

29

ทรงธรรม

 

 

30

วาปีปทุม

 

 

D : คำสั่ง :
นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

1. ยาหยี

 

7. ปรัชญา

 

2. เพียงอุมา

 

8. บัณฑิต

 

3. กัญญารัตน์

 

9. อาณัติ

 

4. จงรักษ์

 

10. ประสงค์

 

5. ยุพิน

 

11. มานพ

 

6. พวงทอง

 

12. อวยชัย

 

E : คำสั่ง :
นักเรียนเขียนชื่อภาษาโรมันที่กำหนดให้เป็นภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

1. Yanyong

 

7. Banyat

 

2. Lert

 

8. Chaba

 

3. Kwanjai

 

9. Sawaeng

 

4. Somphit

 

10. Thanom

 

5. Sakdech

 

11. Thasanee

 

6. Lamyai

 

12. Ngamying

 

 ตัวอย่างการผสมคำ

บางแสน = บ / า / ง / ส / แ / น = B / a / ng / s / ae / n =
Bangsaen
วิเชียร = ว / – ิ / ช / เกีย / น = W / I / ch / ia / n =
Wichian
ประเดิม = ป / ร / ะ / ด / เ -อ / ม = P / r / a / d / oe /m =
Pradoem
ศักดิ์สิทธิ์ = ส / -ั / ก / ส / -ิ / ด = S /a / k /s / i / t =
Saksit
เชิดไทย = ช / เ-อ / ด / ช / ไ -ย = Ch / oe / t / ch /ai =
Choetchai

ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
A – E – I – O – U – Y

สระ
ใช้ ตัวอย่าง
A
a      แอ    
badminton  = แบดมินตัน
       อะ     
aluminium   = อะลูมิเนียม
     
 อา     
Chicago       = ชิคาโก
      
เอ      
Asia          
= เอเชีย
      
ออ     
football      = ฟุตบอล
ar     แอ    
arrow        = แอร์โรว์
      
อา     
bar           
= บาร์
      
ออ     
ward        
= วอร์ด
       เออ    
Edward      = เอดเวิร์ด
are   แอ     
mare         
= แมร์
 หมายเหตุ ยกเว้น are (verb to be) ใช้อาร์
aa     อา     
bazaar       = บาซาร์
        
แอ     
Aaron        = แอรอน
ae      อี      
Aegean = อีเจียน
        
แอ     aerosphere = แอโรสเฟียร์
        
เอ      sundae = ซันเด
aea    เอีย   
Judaea = จูเดีย
aer    เออ    
kaersutite = เคอร์ซูไทต์
ai     
เอ       Spain = สเปน
       
ไอ       Cairo = ไคโร
air     แอ      Bel
Air = เบลแอร์
ao     เอา    
Mindanao = มินดาเนา
au      อา    
laugh = ลาฟ
         ออ  
  Augusta = ออกัสตา
        
เอา     Bissau = บิสเซา
       
โอ      
Auger = โอเจอร์
        
แอ      Laughlin = แลฟลิน
    
aw     ออ    
lawernce = ลอว์เรนซ์
ay      เอ    
Malay = มาเลย์
ayr     แอ  
Ayrshire = แอร์เชอร์
E
e        อี   
Sweden =  สวีเดน
         เอ 
  Lebanon = เลบานอน
          อิ
   electronics  = อิเล็กทรอนิกส์
         เอะ 
 Mexico  =  เม็กซิโก
 er     เออ  
Canberra = แคนเบอร์รา
        
อา    Clerk  =  คลาร์ก
ere   
     เอีย   cashmere  =
 แคชเมียร์
ea          อี
     Guinea = กินี
      
       เอ    
Dead Sea = เดดซี
       
      เอีย  
Caribbean = แคริบเบียน
ear  
       แอ   
Bear =  แบร์
          
   เอีย   gear =  เกียร์
          
    อา    Heart
 = ฮาร์ต
         
     เออ   Pearl Harbour
 = เพิร์ลฮาร์เบอร์
eau          โอ 
  Beaufort  = โบฟอร์ด
          
    อิว    Beauty  =
 บิวตี
ee      
     อี     Greenwich
 =  กรีนิช
eer           เอีย
  beer  =  เบียร์
ei      
      อี     
Neit  =  นีล
        
      ไอ
    Einsteinium  =  ไอน์สไตเนียม
   
           เอ
     Beirut  = เบรุต
eir            แอ
    heir  =  แอร์
         
     เอีย    
Peirse =  เพียร์ส
         
     เออ
    peirce = เพิร์ซ
eo      
     อี      
people  =  พีเพิล
         
      เอ     
Leominster  =  เลมินสเตอร์
     
          เอีย
    Napoleon  =  นะโปเลียน
         
     เอียว    Borneo
 = บอร์เนียว
eou           โอ
     Seoul  = โซล
eu     
       อิว
    leukemia  = ลิวคีเมีย
        
       ยุ
      Europe = ยุโรป
        
       ยู
      Euphrates  = ยูเฟรทีส
         
     เอีย   
 oleum =  โอเลียม
         
     อู
       Reuben =  รูเบ็น
eur     
    เออ     
fleur-de-lis = เฟลอร์เดอลีส์
ew           อิว
      New York  =  นิวยอร์ก
         
     โอ       sew
 =  โซว์
         
      อู
      Andrew  =  แอนดรูว์
ey      
     เอ     
Yardley  =  ยาร์ดเลย์
         
     อี       key
 =  คีย์
I
i         
    อิ       
King  =  คิง
          
    อี
       ski  =  สกี
          
    ไอ      Liberia  =
 ไลบีเรีย
ir       
     เออ     zircon  =
 เซอร์คอน
          
    อี       
Pamir  =  ปามีร์
ire      
    ไอ      
Ireland  =  ไอร์แลนด์
        
      เออ, เอีย
      Hampshire = แเฮมป์เชอร์,
แฮมป์เชียร์
ia     
       เอีย     
India  =  อินเดีย
ie     
       อี
        riebeckite =
 รีเบกไกต์
       
       เอีย      
Soviet  =  โซเวียต
       
       อาย      
pie = พาย
       
       ไอ
        necktie =
 เนกไท
ier          
เอีย      
 glacier = เกลเชียร์
iew   
      อิว        
view  = วิว
ion   
       เอียน    
Union =  ยูเนียน
    
          อัน       
lotion = โลชัน
iu     
      เอีย       
aluminium = อะลูมิเนียม

O
o       
    โอ      Cairo =
 ไคโร
         
    ออ     Tom  =
 ทอม
          
   อะ      Washington  =
 วอชิงตัน
           
  อู         To day
 =  ทูเดย์
or           ออ
     corruption  =  คอร์รัปชัน
           
  เออ    
Windsor = วินด์เซอร์
ore          ออ
     Thomas More = ทอมัส มอร์
            
 โอ       Ben
More = เบนโมร์
oa         
 ออ      Broadway  =
 บรอดเวย์
            
 โอ       Oakland  =
 โอกแลนด์
             
อัว       Samoa = ซามัว
oar         
ออ       board  =
 บอร์ด
oe           โอ
      Joe  = โจ
              
อู         Shoemaker  =
 ชูเมกเกอร์
             
เออ       goethite
 = เกอไทต์
             
อี          Phoenix =
 ฟีนิกซ์
oer        
เออ        oerlikon
 = เออร์ลิคอน
oi           
ออย      thyroid  =  ไทรอยด์
              
อัว        chamois  =
 ชามัวส์
oo           
อุ         foot  =
 ฟุต
              
อู          wood
 = วูด
              
อะ        Bloodsworth =
 บลัดส์เวิร์ท
oor          
อัว       Moor  =
 มัวร์
              
ออ       door  = ดอร์
               
โอ      Doorn = โดร์น
ou            
เอา     counter  = เคาน์เตอร์
               
 อาว     ground  =  กราวนด์
                
โอ       Boulder  =
 โบลเดอร์
                 
อะ      thermocouple =
 เทอร์โมคัปเปิล
                 
ออ      Gough  =  กอฟ
                  
อุ       soup  =  ซุป
                  
อู      Vancouver  =  แวนคูเวอร์
our
             
ออ    bournonite = บอร์โนไนต์
                  
เออ    Melbourne  =  เมลเบิร์น
                  
อัว     tour  =  ทัวร์
                  
โอ      Mourne =  โมร์น
ow              
โอ      bowling  = โบว์ลิง
                   
เอา     Cowpens  =  เคาว์เพนส์
             
      อาว    
townhouse  =  ทาวน์เฮาส์
                  
 อู        Cowper  =
 คูว์เปอร์
oy
              
ออย      Lloyd  =  ลอยด์

U
u
            
     อะ  Hungary  =
 ฮังการี
                    
อิว  Cuba  =  คิวบา
                    
อุ  Lilliput  =  ลิลลิพุต
                    
อู  Kuwait  =  คูเวต
                    
ยู  Uranium  =  ยูเรเนียม
                    
อิ  busy  = บิซี
ur
                
เออ hurricane  =  เฮอร์ริเคน
ure
               
อัว  Sure  =  ชัวร์
                
    เออ  lecture  =
 เลกเชอร์
                    
เอียว  Pure  =  เพียวร์
ua
                
อัว  Guadalupe =  กัวดาลูป
ue
                
อิว  Tuesday  =  ทิวส์เดย์
                     
อู  wuestite  =  วูสไทต์
ui
                      
อุ           fruit
 =  ฟรุต
                          
อู          juice  =
 จูซ
                          
อิ           circuit
 =  เซอร์คิต
                         
ไอ
          Ruislip
Northwood =  ไรสลิปนอร์ทวูด
uir
                      
อิว         Muir  =
 มิวร์
uy                       
ไอ         Schuyler  =
 สไกลเลอร์
                          
อาย        Guy =  กาย
Y
y                         
อิ           Odyssey
 =  โอดิสซีย์
                           
อี           Syria
 =  ซีเรีย
           
               ไอ
         cyclone  =
 ไซโคลน
ye
                      
ไอ          rye
 = ไรย์
yr                       
เออ          Myrna
 = เมอร์นา

ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
พยัญชนะ
 พยัญชนะต้น  ตัวสะกดและตัวการันต์
ภาษาอังกฤษ ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
b บ base = เบส บ Gibb = กิบบ์

c+a ค cat = แคต ก cubic =
 คิวบิก
+o  cone = โคน     
+u  Cuba =  คิวบา    
+r  crown = คราวน์     
+l   Cleo = คลีโอ     
c+e ซ cell =  เซลล์  ซ  Greece =
 กรีซ
+i  cigar   = ซิการ์
    
+y  cyclone = ไซ&l

c (ออกเสียง ช) ช glacier =  เก<

[NEW] หางาน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สมัครงานสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี | ทํา ดี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

flowerstore group was founded in 2018 by ex lazada ceo and in just 2 years it became the largest flower e commerce in sea in the philippines we became market leader in 1 year while in vietnam where we started less than 2 years ago we are already among top 3 players it s now time for our next exciting step which is the launch of operations in thailand with our new brand name potico th we plan to keep growing and for us flowers are not the limit we will become the top of mind brand when looking for a gift flowers plants cakes personalized items whether if it is a birthday graduation valentine s day mother s day or any other human resources department oversees recruiting office management career planning legal and public relations we are looking for an ambitious young professional to join our international team playing a key role in the launch of the new country will you grow with us job opening senior hr executive location bangkok starting date asap responsibilities supporting the establishment of the company recruiting the management team and selecting the best option to locate our headquarters acting as the first point of contact for directors managers and employees providing support and guidance overseeing and coordinating recruitment processes as hrm requirements attending and carrying out any disciplinary meetings and grievances responsibility for day to day hr administration such as database and personnel file management issuing contract and offer letters onboarding reviewing and updating staff records salaries etc qualifications preferred 2 3 years of experience in hr related positions bachelor s degree in hr business economics or other related majors excellent interpersonal skills and verbal and written communication skills in english and thai must highly motivated and ambitious fast learner with a can do spirit even when under high pressure must experience with analyzing data and delivering insights excel google sheets knowledge on thai labor laws requirements and processes for locals and foreigners apply send an email to antonio gioia flowerstore vn with your updated cv thank you for your time and enthusiasm


กรรม ทำดีได้ดี กงเกวียนกำเกวียน ภาษาอังกฤษว่าไง


สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กรรม ทำดีได้ดี กงเกวียนกำเกวียน ภาษาอังกฤษว่าไง

กลัวฝรั่ง…แต่หนีไม่พ้น ทำยังไงดี!?


engooส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
.
🔻สนใจทดลองเรียน ฟรี🔺
แอดมาที่ไลน์ : @engoothailand
หรือคลิก https://lin.ee/pTRrGyR
.
engoo คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้

กลัวฝรั่ง...แต่หนีไม่พ้น ทำยังไงดี!?

เทยเที่ยวไทย The Route | ตอน 407 | เทยแก่แหมทำดี ตอน 4


เทยเที่ยวไทย The Route | ตอน 407 | เทยแก่แหมทำดี ตอน 4 (ลูกกอล์ฟ คณาธิป)
พาเที่ยว ANGKRIZ
พ่อค้าแซ่บ : คุณเฮิร์ธ
ร้าน : กุยช่ายมิสหมวย
พิธีกร: ป๋อมแป๋ม, ก๊อตจิ, กอล์ฟ, เจนนี่ ปาหนัน
ติดตามรายการ เทยเที่ยวไทย The Route
วันอาทิตย์ 22.25 น. ทางช่อง GMM25
FB | เทยเที่ยวไทย
https://www.facebook.com/toeytiewthai
ดู เทยเที่ยวไทย ทั้งหมด
https://www.youtube.com/playlist?list=PLszepnkojZI7fIJaF_LX9JswZDWGc6Ax_
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ GMMTV ได้ที่
FB | https://www.facebook.com/GMMTVOFFICIAL
IG | https://www.instagram.com/GMMTV
Twitter | https://www.twitter.com/GMMTV
TikTok | http://vm.tiktok.com/RLrVAC
YouTube | https://www.youtube.com/GMMTV
LINETV | https://tv.line.me/st/gmmtv
Dailymotion | https://www.dailymotion.com/gmmtv
Weibo | http://www.weibo.com/u/6146914790
Website | http://www.gmmtv.com
ติดต่อโฆษณา
คุณชนิดา วงศ์ธนาภักดี โทร 026698330
[email protected]
เทยเที่ยวไทย GMMTV

เทยเที่ยวไทย The Route | ตอน 407 | เทยแก่แหมทำดี ตอน 4

คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ Business English Vocabulary เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE


คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ Business English Vocabulary เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE รวบรวมคำศัพท์ธุรกิจที่ใช้ได้จริงเวลาทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ในคลิป วีดีโอนี้เราจะมาดูคำศัพท์ต่างๆ พร้อมคำแปล การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อเวลาพูดกับชาวต่าวชาติจะได้ไม่งง ลิปวีดีโอเดียว มีครบทุกอย่าง ดูจบคลินนี้ได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอน
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครบทุกหลักการใช้งานในคลิปเดียวแบบเต็มสูบทั้งหมด
หากสนใจมาเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับทางESE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางเหล่านี้นะครับ
อย่าลืมกดติดตามเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300

คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ Business English Vocabulary เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี จะเริ่มยังไงดี? #แชร์ประสบการณ์ | Tina Academy Ep.37


พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี จะเริ่มยังไงดี?
คลิปสอนพื้นฐานภาษาอังกฤษ https://youtu.be/IeaadwctbD4
รายละเอียดคอร์สสอนภาษา https://www.tinaacademy.com
Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
Instagram: https://www.instagram.com/tinathanchannel
Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
Line ID: https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x
@hxr4999x

พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี จะเริ่มยังไงดี? #แชร์ประสบการณ์ | Tina Academy Ep.37

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ทํา ดี ภาษา อังกฤษ

See also  FIN | ก็มีแต่คุณนกนี่แหละ...ที่ผมจะไม่ให้ลูกไปรบกวน | เกมเสน่หา EP.16 | Ch3Thailand | see ช่อง3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *