Skip to content
Home » [Update] การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้ | เวลา ดีๆ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้ | เวลา ดีๆ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เวลา ดีๆ ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การประสมสระ-พยัญชนะเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอ่านออกเขียนได้

Table of Contents

แผนการเรียนรู้ที่ 1  การประสมสระ 
พยัญชนะภาษาอังกฤษ       เรื่อง 
การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ให้อ่านออกเขียนได้          
เวลา  ……… ชั่วโมง

 

 

มาตรฐาน

  


1.1 :   
เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน  สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน
  จากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

                
1.2 :   
มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

              
  ต 1.3 :     เข้าใจกระบวนการพูด 
การเขียน  และสื่อสารข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

สาระสำคัญ

         
การประสมสระ-พยัญชนะเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอ่านออกเขียนได้ 
เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการประสมสระ-พยัญชนะได้โดยอัตโนมัติเพราะเป็นทักษะอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนไทยและผู้สนใจทั่วไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   
นักเรียนสามารถเทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษได้

2.   
นักเรียนสามารถประสมสระ-พยัญชนะเป็นคำๆได้โดยอัตโนมัติ

สาระการเรียนรู้

1.    การเทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษ

2.    การประสมสระ-พยัญชนะ

3 .   สามารถเขียนตามคำบอกได้ (Dictation)

กระบวนการจัดการเรียนรู้

         
Warm Up

1.  ให้นักเรียนฝึกออกเสียง เอ-แอะ  บี-เบอะ ซี-เคอะ
จนถึงตัวแซด

(A-Z นั่นเอง)

2.    ถามว่าสระภาษาอังกฤษ 5 ตัวมีอะไรบ้าง
(A  E  I  O  U  Y)

3.    เรามานำพยัญชนะและสระมาประสมกัน

         
Presentation

4.   
นักเรียนศึกษาตารางเทียบเสียงสระ-พยัญชนะภาษาอังกฤษจนครบหลักสูตร

       (ท้ายแผนการสอน)

5.   
ครูแนะนำให้นักเรียนฝึกประสมสระ-พยัญชนะโดยเริ่มการเขียนชื่อนักเรียนเอง

6.    ต่อมาให้เริ่มประสมคำเริ่มจากคำง่ายๆสั้นๆ
เช่น คำว่า  bat  rat  cat  corn etc.

         
Practice

นักเรียนฝึกออกเสียงคำแต่ละคำ

7.    แบ่งนักเรียนออกเป็น  3 
กลุ่มเท่า ๆกัน

      a.     
กลุ่มที่  1    ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ
เช่น  b

      b.     
กลุ่มที่  2    ฝึกอ่านออกเสียงสระ  
เช่น  a

      c.     
กลุ่มที่  3   ฝึกอ่านเสียงตัวสะกด  
เช่น   t

รวมแล้ว  เป็นคำว่า  bat
แต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงสลับกันจนครบทั้งสามกลุ่ม

8.   นักเรียนฟังเพลงและฝึกร้องเพลง  A 
B  C  หรือ ครูผู้สอนจะประยุคใช้
เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองก็ได้ค่ะ   
(ท้ายแผนการสอน)

คำแนะนำ คุณครูอาจจะ  ทำเป็นบัตรพยัญชนะ  บัตรสระ 
บัตรตัวสะกด แล้วเล่นเป็นเกมส์
ประสมคำให้นักเรียนวิ่งหาคำของตัวเอง  จนกว่าจะได้เป็นคำๆ 
เกมส์นี้สนุกค่ะ
นักเรียนชอบมากๆเพราะได้ผ่อนคลายที่ได้วิ่งหาคำศัพท์ของตนเองค่ะ

    
Production(ผลการประเมิน)

9.    นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ 
(ท้ายแผนการสอน)

     Wrap Up(บทสรุป)

1.   
นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับชนิดของพยัญชนะ สระ 
ตัวสะกด

2.    นักเรียนคัดตารางเทียบสระ-พยัญชนะ
ลงในสมุด

     
สื่อการเรียนการสอน

1.    บัตรพยัญชนะ  บัตรสระ 
บัตรตัวสะกด

2.    เพลง  :    A 
B  C

3.    แบบฝึกเสริมทักษะ

     
การวัดและประเมินผล

การวัดผล  วัดผลโดยวิธีการ  ดังนี้

1.    สังเกตการณ์ออกเสียงตัวสระ-พยัญชนะ

2.    สังเกตการณ์บอกชนิดและบอกชื่อตัวอักษร 
การบอกคำ  การประสมคำ

3.    สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม

4.    ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ

การประเมินผล 
ประเมินผลโดยถือเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ได้คะแนนจาก

การวัดผล ร้อยละ  80  ขึ้นไป

     
สื่อที่ใช้ในการสอน

ความรู้เรื่องการเขียนชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
       

วิธีเขียนชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ให้สะกดคำภาษาอังกฤษตามเสียงอ่านในภาษาไทย อักษรตัวใดไม่ออกเสียงไม่
ต้องเขียนลงไป

ชวน = Chuan

พิพัฒน์ = Phipat

แดง = Daeng

จำลอง = Chamlong

ศักดิ์สิทธิ์ = Saksit

เอกพล = Ekkaphol

   
ตารางเทียบเสียงสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษในการเขียนชื่อเฉพาะ

ะ , -ั , -า = a

-ิ , -ี = i , ee

-ึ = u

-ื = ue , ua

-ุ = u /oo

-ู = oo / u

ริ = ri

รึ = ru

เรอ = rer

แ- = ae

เ-ีย= ia

โ-, เ-อ= o,oe

เ-ือ, -ัว = ua

เ- = e

ออ = o

ไ- ,ใ-, -ั ย = ai

เ-า= ao

-อย= oi, oy

เ-ย= oei, oey

-วย = uai, uay

-ำ = um,am

เ-ียว= iaw

เ-ิม=oem

เ-ือม=uamตารางเทียบพยัญชนะไทยกับพยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย

ตรงกับ

พยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย

ตรงกับ

พยัญชนะอังกฤษ

K

ข,ค

Kh

Ng

จ,ฉ,ช,ฌ

Ch

ซ,ศ,ษ,ส,ทร

S

ญ,ย

Y

ฎ,ด

D

ฏ,ต

T

ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ

Th

ณ,น

N

B

P

ผ,พ

Ph

Bh

M

ฝ,ฟ

F

R

W

ล,ฬ

L

ห,ฮ

H

 

 

 

 

 

 


หลักการใช้ตัวสะกด

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ

ใช้

พยัญชนะอังกฤษ

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ

ใช้

พยัญชนะอังกฤษ

ก ข

K

Ng

จ ช ฒ ด ต ถ ท ศ ษ ส

T

ญ ณ น ร

N

บ พ

P

L

M

W

 ตัวอย่าง

หยกฟ้า = Yokfa , บุหงา = Bungn , เฉลา = Chalao, ปราการ = Prakarn
, รวงทอง=Ruangthon
ร้อยเอ็ด=Roi-Et , Roy-Et , วังน้อย = Wangnoi , ไทรย้อย=Saiyoy , เลย
= Loei , Loey ,
ฉลวย=Chaluay , เพลิน=Phloen , สัญญา=Sanya , ฉวีวรรณ=Chawiwan ,
ดรุณี=Darunee ,
ปณิชา=Panicha , พิทักษ์=Phithak , โกสุมภ์=Kosum , นิพนธ์=Niphon ,
นิรันดร์=Niran ,
ประดิษฐ์=Pradit , วงศ์ทิพย์=Wongthip , ปากเกร็ด=Pakkret ,
เด่นชัย=Denchai , สมัย=Samai ,
สาหร่าย=Sarai , เสวก=Sawek , ปรางค์ศรี=Prangsri , กฤษณา=Kritsana ,
สัมฤทธิ์=Samrit ,
นฤมล=Narumol , หฤทัย=Haruthai , ชัยพฤกษ์=Chaiyaphruk ,
ฤกษ์ดี=Rerkdee, คลองเตย=Khlongtoey ,จันทบุรี=Chanthaburi ,
ครรชิต=Khanchit , ซับตะเคียน=Saptakhian ,
ลั่นทม=Lanthom , หนองแขม=Nongkhaem , สุรินทร์=Surin ,
คึกฤทธิ์=Khukrit ,
บานชื่น=Banchuen , รวยรื่น=Ruayruen , อุบลรัตน์=Ubolrat ,
อุไรวรรณ=Uraiwan , อุทัย=Uthai ,
อำภา=Umpha , อำนวย=Umnuay , กำพล=Kamphol , ธรรมศาสตร์=Thammasat
,
วิษณุกรรม=Witsanukam , ดิลก=Dilok , จำนง=Chamnong , ฉกาจ=Chakat ,
กิจจา=Kitcha ,
สำราญ=Samran , บุญชอบ=Boonchop , ประจวบ=Prachuap , นภดล=Nophadol
,
เกษม=Kasem , แววมยุรา=Waewmayura , ทองเกลียว=Thongkliaw ,
เฉลย=Chaloey

A :
นักเรียนเลือกเสียงสระและพยัญชนะไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

ตัวเลือก

Pre-test

Post-test

1

K ตรงกับพยัญชนะ

a. ข

b. ฆ

c. ก

d. ค

 

 

2

Kh ตรงกับพยัญชนะ

a. ค

b. ข

c. a and b

d. d

 

 

3

Ng ตรงกับพยัญชนะ

a. น

b. ฌ

c. นง

d. ง

 

 

4

Ch ตรงกับพยัญชนะ

a. ช,ฮ

b. ช,จ

c. ค

d. ฮ

 

 

5

D ตรงกับพยัญชนะ

a. ฎ

b. ค

c. ต

d. ท

 

 

6

ao ตรงกับสระ

a. เ-

b. –

c. เ – า

d. –

 

 

7

u ตรงกับสระ

a. ุ

b.โ-

c.  ออ

d. ะ

 

 

8

ia ตรงกับสระ

a. เอีย

b. เออ

c. อา

d. ี

 

 

9

E ตรงกับสระ

a. อี

b. เอะ

c. เอ

d. เออ

 

 

10

ai ตรงกับสระ

a. ไอ

b. เ-า

c. -า

d. เออ

 

 


B:
ข้อใดเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่สะกดได้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

ตัวเลือก

Pre-test

Post-test

11

สุริยา

a. Siriya

b. Curiyo

c. Shuriya

d. Suriya

 

 

12

กำแพง

a. Kumpang

b. Kampang

c. Kamphaeng

d. Khamphang

 

 

13

โกวิท

a. Gowit

b. Kowit

c. Korwit

d. Khowit

 

 

14

สรจักร

a. Sorachak

b. Sorajad

c. Saurajak

d. Soorachak

 

 

15

เดือนเด่น

a. Dumdaeng

b. Danden

c. Duenden

d. Daoden

 

 

16

กรรมาชีพ

a. Khamacheap

b. Kanmacheep

c. Kunmajeeb

d. Kumacheeb

 

 

17

ไตรภพ

a. Traiphop

b. Taipob

c. Thaiphob

d. Thaipop

 

 

18

คมขำ

a. Kamkham

b. Komkam

c. Khomkam

d. Khomkham

 

 

19

งามงอน

a. Ngaem Ngon

b. Nam Ngon

c. Ngam On

d. Ngam Ngon

 

 

20

อรอนงค์

a. On Anong

b. On Anongk

c. On Angk

d. Or Angk

 

 


C :
นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

คำตอบ Pre-test

คำตอบ Post-test

21

โสภี

 

 

22

แซฉั่ว

 

 

23

แม่แพร

 

 

24

ปัทมา

 

 

25

กชกร

 

 

26

สุรัสวดี

 

 

27

พรณรงค์

 

 

28

ดำรงค์ทรัพย์

 

 

29

ทรงธรรม

 

 

30

วาปีปทุม

 

 

D : คำสั่ง :
นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

1. ยาหยี

 

7. ปรัชญา

 

2. เพียงอุมา

 

8. บัณฑิต

 

3. กัญญารัตน์

 

9. อาณัติ

 

4. จงรักษ์

 

10. ประสงค์

 

5. ยุพิน

 

11. มานพ

 

6. พวงทอง

 

12. อวยชัย

 

E : คำสั่ง :
นักเรียนเขียนชื่อภาษาโรมันที่กำหนดให้เป็นภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

1. Yanyong

 

7. Banyat

 

2. Lert

 

8. Chaba

 

3. Kwanjai

 

9. Sawaeng

 

4. Somphit

 

10. Thanom

 

5. Sakdech

 

11. Thasanee

 

6. Lamyai

 

12. Ngamying

 

 ตัวอย่างการผสมคำ

บางแสน = บ / า / ง / ส / แ / น = B / a / ng / s / ae / n =
Bangsaen
วิเชียร = ว / – ิ / ช / เกีย / น = W / I / ch / ia / n =
Wichian
ประเดิม = ป / ร / ะ / ด / เ -อ / ม = P / r / a / d / oe /m =
Pradoem
ศักดิ์สิทธิ์ = ส / -ั / ก / ส / -ิ / ด = S /a / k /s / i / t =
Saksit
เชิดไทย = ช / เ-อ / ด / ช / ไ -ย = Ch / oe / t / ch /ai =
Choetchai

ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
A – E – I – O – U – Y

สระ
ใช้ ตัวอย่าง
A
a      แอ    
badminton  = แบดมินตัน
       อะ     
aluminium   = อะลูมิเนียม
     
 อา     
Chicago       = ชิคาโก
      
เอ      
Asia          
= เอเชีย
      
ออ     
football      = ฟุตบอล
ar     แอ    
arrow        = แอร์โรว์
      
อา     
bar           
= บาร์
      
ออ     
ward        
= วอร์ด
       เออ    
Edward      = เอดเวิร์ด
are   แอ     
mare         
= แมร์
 หมายเหตุ ยกเว้น are (verb to be) ใช้อาร์
aa     อา     
bazaar       = บาซาร์
        
แอ     
Aaron        = แอรอน
ae      อี      
Aegean = อีเจียน
        
แอ     aerosphere = แอโรสเฟียร์
        
เอ      sundae = ซันเด
aea    เอีย   
Judaea = จูเดีย
aer    เออ    
kaersutite = เคอร์ซูไทต์
ai     
เอ       Spain = สเปน
       
ไอ       Cairo = ไคโร
air     แอ      Bel
Air = เบลแอร์
ao     เอา    
Mindanao = มินดาเนา
au      อา    
laugh = ลาฟ
         ออ  
  Augusta = ออกัสตา
        
เอา     Bissau = บิสเซา
       
โอ      
Auger = โอเจอร์
        
แอ      Laughlin = แลฟลิน
    
aw     ออ    
lawernce = ลอว์เรนซ์
ay      เอ    
Malay = มาเลย์
ayr     แอ  
Ayrshire = แอร์เชอร์
E
e        อี   
Sweden =  สวีเดน
         เอ 
  Lebanon = เลบานอน
          อิ
   electronics  = อิเล็กทรอนิกส์
         เอะ 
 Mexico  =  เม็กซิโก
 er     เออ  
Canberra = แคนเบอร์รา
        
อา    Clerk  =  คลาร์ก
ere   
     เอีย   cashmere  =
 แคชเมียร์
ea          อี
     Guinea = กินี
      
       เอ    
Dead Sea = เดดซี
       
      เอีย  
Caribbean = แคริบเบียน
ear  
       แอ   
Bear =  แบร์
          
   เอีย   gear =  เกียร์
          
    อา    Heart
 = ฮาร์ต
         
     เออ   Pearl Harbour
 = เพิร์ลฮาร์เบอร์
eau          โอ 
  Beaufort  = โบฟอร์ด
          
    อิว    Beauty  =
 บิวตี
ee      
     อี     Greenwich
 =  กรีนิช
eer           เอีย
  beer  =  เบียร์
ei      
      อี     
Neit  =  นีล
        
      ไอ
    Einsteinium  =  ไอน์สไตเนียม
   
           เอ
     Beirut  = เบรุต
eir            แอ
    heir  =  แอร์
         
     เอีย    
Peirse =  เพียร์ส
         
     เออ
    peirce = เพิร์ซ
eo      
     อี      
people  =  พีเพิล
         
      เอ     
Leominster  =  เลมินสเตอร์
     
          เอีย
    Napoleon  =  นะโปเลียน
         
     เอียว    Borneo
 = บอร์เนียว
eou           โอ
     Seoul  = โซล
eu     
       อิว
    leukemia  = ลิวคีเมีย
        
       ยุ
      Europe = ยุโรป
        
       ยู
      Euphrates  = ยูเฟรทีส
         
     เอีย   
 oleum =  โอเลียม
         
     อู
       Reuben =  รูเบ็น
eur     
    เออ     
fleur-de-lis = เฟลอร์เดอลีส์
ew           อิว
      New York  =  นิวยอร์ก
         
     โอ       sew
 =  โซว์
         
      อู
      Andrew  =  แอนดรูว์
ey      
     เอ     
Yardley  =  ยาร์ดเลย์
         
     อี       key
 =  คีย์
I
i         
    อิ       
King  =  คิง
          
    อี
       ski  =  สกี
          
    ไอ      Liberia  =
 ไลบีเรีย
ir       
     เออ     zircon  =
 เซอร์คอน
          
    อี       
Pamir  =  ปามีร์
ire      
    ไอ      
Ireland  =  ไอร์แลนด์
        
      เออ, เอีย
      Hampshire = แเฮมป์เชอร์,
แฮมป์เชียร์
ia     
       เอีย     
India  =  อินเดีย
ie     
       อี
        riebeckite =
 รีเบกไกต์
       
       เอีย      
Soviet  =  โซเวียต
       
       อาย      
pie = พาย
       
       ไอ
        necktie =
 เนกไท
ier          
เอีย      
 glacier = เกลเชียร์
iew   
      อิว        
view  = วิว
ion   
       เอียน    
Union =  ยูเนียน
    
          อัน       
lotion = โลชัน
iu     
      เอีย       
aluminium = อะลูมิเนียม

O
o       
    โอ      Cairo =
 ไคโร
         
    ออ     Tom  =
 ทอม
          
   อะ      Washington  =
 วอชิงตัน
           
  อู         To day
 =  ทูเดย์
or           ออ
     corruption  =  คอร์รัปชัน
           
  เออ    
Windsor = วินด์เซอร์
ore          ออ
     Thomas More = ทอมัส มอร์
            
 โอ       Ben
More = เบนโมร์
oa         
 ออ      Broadway  =
 บรอดเวย์
            
 โอ       Oakland  =
 โอกแลนด์
             
อัว       Samoa = ซามัว
oar         
ออ       board  =
 บอร์ด
oe           โอ
      Joe  = โจ
              
อู         Shoemaker  =
 ชูเมกเกอร์
             
เออ       goethite
 = เกอไทต์
             
อี          Phoenix =
 ฟีนิกซ์
oer        
เออ        oerlikon
 = เออร์ลิคอน
oi           
ออย      thyroid  =  ไทรอยด์
              
อัว        chamois  =
 ชามัวส์
oo           
อุ         foot  =
 ฟุต
              
อู          wood
 = วูด
              
อะ        Bloodsworth =
 บลัดส์เวิร์ท
oor          
อัว       Moor  =
 มัวร์
              
ออ       door  = ดอร์
               
โอ      Doorn = โดร์น
ou            
เอา     counter  = เคาน์เตอร์
               
 อาว     ground  =  กราวนด์
                
โอ       Boulder  =
 โบลเดอร์
                 
อะ      thermocouple =
 เทอร์โมคัปเปิล
                 
ออ      Gough  =  กอฟ
                  
อุ       soup  =  ซุป
                  
อู      Vancouver  =  แวนคูเวอร์
our
             
ออ    bournonite = บอร์โนไนต์
                  
เออ    Melbourne  =  เมลเบิร์น
                  
อัว     tour  =  ทัวร์
                  
โอ      Mourne =  โมร์น
ow              
โอ      bowling  = โบว์ลิง
                   
เอา     Cowpens  =  เคาว์เพนส์
             
      อาว    
townhouse  =  ทาวน์เฮาส์
                  
 อู        Cowper  =
 คูว์เปอร์
oy
              
ออย      Lloyd  =  ลอยด์

U
u
            
     อะ  Hungary  =
 ฮังการี
                    
อิว  Cuba  =  คิวบา
                    
อุ  Lilliput  =  ลิลลิพุต
                    
อู  Kuwait  =  คูเวต
                    
ยู  Uranium  =  ยูเรเนียม
                    
อิ  busy  = บิซี
ur
                
เออ hurricane  =  เฮอร์ริเคน
ure
               
อัว  Sure  =  ชัวร์
                
    เออ  lecture  =
 เลกเชอร์
                    
เอียว  Pure  =  เพียวร์
ua
                
อัว  Guadalupe =  กัวดาลูป
ue
                
อิว  Tuesday  =  ทิวส์เดย์
                     
อู  wuestite  =  วูสไทต์
ui
                      
อุ           fruit
 =  ฟรุต
                          
อู          juice  =
 จูซ
                          
อิ           circuit
 =  เซอร์คิต
                         
ไอ
          Ruislip
Northwood =  ไรสลิปนอร์ทวูด
uir
                      
อิว         Muir  =
 มิวร์
uy                       
ไอ         Schuyler  =
 สไกลเลอร์
                          
อาย        Guy =  กาย
Y
y                         
อิ           Odyssey
 =  โอดิสซีย์
                           
อี           Syria
 =  ซีเรีย
           
               ไอ
         cyclone  =
 ไซโคลน
ye
                      
ไอ          rye
 = ไรย์
yr                       
เออ          Myrna
 = เมอร์นา

ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
พยัญชนะ
 พยัญชนะต้น  ตัวสะกดและตัวการันต์
ภาษาอังกฤษ ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
b บ base = เบส บ Gibb = กิบบ์

c+a ค cat = แคต ก cubic =
 คิวบิก
+o  cone = โคน     
+u  Cuba =  คิวบา    
+r  crown = คราวน์     
+l   Cleo = คลีโอ     
c+e ซ cell =  เซลล์  ซ  Greece =
 กรีซ
+i  cigar   = ซิการ์
    
+y  cyclone = ไซ&l

c (ออกเสียง ช) ช glacier =  เก<

[NEW] 35 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิด | เวลา ดีๆ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี พร้อมคำแปล

กำลังใจดี ๆ บางทีเราก็ได้มาจากข้อความสั้น ๆ เนี่ยแหละ มาอ่านคำคมดี ๆ กันดีกว่า รวม 35 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ พร้อมคำแปล แคปชั่นสร้างแรงบันดาล อ่านแล้วให้ข้อคิด ได้รับพลังบวก อ่านเองก็ฟีลกู๊ด ส่งให้เพื่อนก็ดี หรือจะโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ไอจี ก็มีคนไลก์รัว ๆ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

People can’t love and appreciate others, If they cannot love and appreciate themselves.

คนเราไม่สามารถรักและเห็นคุณค่าของใครได้ ถ้าเรายังไม่รักและเห็นคุณค่าของตัวเอง

You get what you work for, not what you wish for.

เธอจะได้ในสิ่งที่เธอลงมือทำ ไม่ใช่สิ่งที่เฝ้าร้องขอ

Don’t let people decide who you are.

อย่าให้คนอื่นมาตัดสินว่าเราเป็นคนยังไง

Do it from love not for love.

จงทำมันขึ้นมาจากความรัก ไม่ใช่เพื่อความรัก

Your future need you. You pass doesn’t.

อนาคตต้องการคุณ แต่อดีตไม่

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

Your only limit is your mind.

ขีดจำกัดอย่างเดียวก็คือความคิดของเธอเองนั่นแหละ

Great things never come from comfort zones.

สิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่เคยเกิดขึ้นมาจากคอมฟอร์ทโซน

The only way to do great work is to love what you do.

วิธีที่จะทำงานได้ดี ก็คือรักในสิ่งที่ทำ

Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path.

พายุทุกลูกไม่ได้เข้ามาเพื่อขัดขวางเส้นทางชีวิตของเธออย่างเดียว บางลูกก็เข้ามาเพื่อเคลียร์ทางเดินชีวิตเหมือนกัน

A good idea becomes a great idea when you let it out.

ไอเดียที่ดีจะกลายเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยม ถ้าเธอพูดมันออกมา

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

Make it happen. Shock everyone.

ทำมันสิ เอาให้ทุกคนหน้าหงายไปเลย

Be yourself no matter whatever they say.

จงเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าใครจะพูดว่ายังไง

Good things can come from unexpected places.

สิ่งดี ๆ บางครั้งก็มาจากที่ที่เราคาดไม่ถึง

Don’t stop when you are tired stop when you are done.

อย่าเพิ่งหยุดตอนที่เธอเหนื่อย ให้หยุดตอนที่เธอทำมันเสร็จแล้ว

Your future is created by what you do today not tomorrow.

อนาคตของเธอขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำในวันนี้ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

Sometimes silence is a really good answer.

บางครั้งความเงียบก็คือคำตอบที่ดีที่สุด

Take the risk or lose the chance.

จะยอมรับความเสี่ยงนั้น หรือจะเสียโอกาส

What’s coming is better than what is gone.

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

Expect nothing, appreciate everything.

จงอย่าคาดหวังอะไร แต่ให้ยินดีกับทุก ๆ สิ่ง

You only fail when you stop trying.

เธอจะทำมันไม่สำเร็จก็ต่อเมื่อเธอหยุดที่จะลองทำมัน

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

**

ชีวิตเราก็เหมือนรถไฟเหาะ ใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกไปกับมันเถอะ

**

มันไม่ใช่งานของเราที่จะต้องเป็นทุกอย่างเพื่อคนอื่น

**

ทุก ๆ วันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

**

ทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลบางอย่างนะ

**

จงทำสิ่งที่ตัวเองในอนาคตจะรู้สึกขอบคุณเธอ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

**

ในทุกเรื่องมีข้อดีหมดแหละ จงหามัน

**

ไม่ว่าเธอจะรู้สึกยังไง จงตื่นขึ้น แต่งตัว โชว์พลังออกมา และอย่ายอมแพ้

**

เธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเป็นได้ แล้วทำไมไม่ลองรักตัวเองดูล่ะ

**

มือนึงถือแก้วกาแฟ อีกมือนึงจงถือความมั่นใจไปลุย

**

อย่าเรียกมันว่าความฝัน ให้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังจะลงมือทำ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

**

อย่าทำดีแค่กับคนอื่น ทำดีกับตัวเองด้วย

**

ความลับของอนาคตเธอ มันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละ

**

จะให้มันเป็นวันธรรมดาวันนึง หรือเป็นวันที่หนึ่งที่เริ่มต้นลงมือทำ เลือกเอา

**

อะไรก็ดูเป็นไปไม่ได้หมดแหละ จนกระทั่งเราทำมันสำเร็จ

**

ผู้ชนะคือคนที่มีความฝัน แล้วไม่เคยยอมแพ้ให้กับมัน

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าวิธีใด ๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คัดมาให้แล้ว รวม 30 แคปชั่นเสี่ยวๆ ประโยคเดียวสะดุ้งทั้งไทม์ไลน์

แคปชั่นไอจีโดน ๆ 54 แคปชั่นอ่อยแรง อ่อยยังไงให้ดูแพง ผู้ชายตกหลุม

35 แคปชั่นคนโสด แคปชั่นสายอ่อย เอาไว้โพสต์หยอด รอผู้มาตกหลุม(รัก)


ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ กับ 100 คำที่คุณควรรู้ | คำนี้ดี RANDOM100 VOL.1


คลิปพอดแคสต์ย้ายไปลงที่ช่องยูทูบ THE STANDARD PODCAST แล้ว กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆ http://bit.ly/SUBthestandardpodcast
อยากพูดอังกฤษให้คล่อง ต้องพยายามไม่แปลจากภาษาไทยในหัวก่อนชั้นนึง แต่ต้องเห็นปุ๊บพูดเป็นอังกฤษได้ปั๊บเลย แบบฝึกหัดนี้น่าจะช่วยได้ กับ 100 สิ่งที่คุณควรรู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร จากเวลาที่เห็นภาพ เราให้แค่ 3 วินาทีเท่านั้นในการพูดศัพท์ออกมา แต่ถ้าอยากได้เวลามากกว่านั้น ให้กด pause เอาเองได้เลย
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
KNDRANDOM100 คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ กับ 100 คำที่คุณควรรู้  | คำนี้ดี RANDOM100 VOL.1

ปล่อย – NUM KALA「Official MV」


MV ปล่อย
NUM KALA
ALBUM \”TIME TO SMILE\”
genie records
ติดตาม หนุ่ม KALA ได้ที่…
https://www.facebook.com/NumKALA6/ | IG @NUMKALA
เพลง : ปล่อย
เนื้อร้อง : จเร วรพจน์พิศุทธิ์
ทำนอง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร \u0026 เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อยความคิด ทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิด
ปล่อยชีวิต ไปตามแต่โชคชะตา
ปล่อยความหลัง ฝังใจ ให้มันด้านชา
ปล่อยน้ำตา ให้มันหลั่งริน
ปล่อยแม่น้ำ ให้ไหลร่วงไปจนสุดสาย
ปล่อยใบไม้ทิ้งใบร่วงลงพื้นดิน
ปล่อยให้นกหลงทาง ได้กางปีกบิน
ไปตามเสียงที่ได้ยินในใจ
ปล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดี ปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่
ปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอ ได้เจอจุดหมาย
ปล่อยความรักนำทางให้เธอ
ปล่อยความฝัน ของฉันให้เป็นแค่ความฝัน
ปล่อยดวงจันทร์ ให้ตามตะวันไม่เจอ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ
ปล่อยฉันให้ละเมอ เดียวดาย
ซ้ำ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ ปล่อยฉันให้ละเมอ
NKL Band : ศิลปกร มณีเนตร , อิทธิพล มุกดา , อิสระ สุวรรณณัฐวิภา , กฤษณพงศ์ มีพรหมดี
Additional Musician : เวธกา วสุรัตต์ (ซิดนี่ย์) (Acoustic Guitar)
Chorus : กัลป์ธีรา ทรงประโคน
Sound Engineer : ยศธร แสนสาร
Mix down : กมล กันฤทธิ์
Mastering : ศราวุธ พรพิทักษ์สุข at Westside mastering Studio
Recorded \u0026 Mixed at Polarbearstudios
Produced by : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อย available on
♪ JOOX : https://bit.ly/2NAHnST
♪ iTunes : https://apple.co/30qHMg0
♪ Spotify : https://spoti.fi/2trNJNt
♪ LINE TV : https://tv.line.me/v/11906120
NUMKALA
genierecords

ปล่อย - NUM KALA「Official MV」

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ – ใครจะเข้าใจ【Official Audio】


\”ใครจะเข้าใจ\” บทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจพลีกายแลกกับเงินเพื่อความอยู่รอดของตนเองและคนข้างหลัง จากอัลบั้ม อยากขึ้นสวรรค์ ของปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิต
Remastered by Woody Pornpitaksuk @Westside Mastering
เนื้อเพลง
รู้ว่าหลอกเธอไว้ และหวังว่าเธอเข้าใจ
ดั่งว่าเดินทางมาไกล ไกลจนกู่ไม่กลับ
รู้ว่านี่น่ะร้าย เป็นตายเธอคงไม่ยอม
เราเคยประนีประนอม ออมชอมกันได้ทุกอย่าง
เพราะเธอเคยบอก อย่าทำกับฉันอย่างนี้
เพราะเธอเคยบอก ว่าเธอทนไม่ได้
ไม่รู้สึกได้ไหม เธอบอกใครเล่าจะทนไหว
มีเลือดมีเนื้อหัวใจ ให้ตายซะยังดีกว่า
หิวท้องกิ่วฉันล้า ถึงออกมาไล่ล่าหาเงิน
หมดสิ้นความคิดอับจน ที่เหลือก็คือเรือนร่าง
เพราะเธอเคยบอก อย่าทำกับฉันอย่างนี้
เพราะเธอเคยบอก ว่าเธอทนไม่ได้
แล้วฉันล่ะ ใครเคยเข้าใจฉันไหม
แล้วฉันล่ะ ใครเคยคิดถึงฉันไหม
ฉันต้องนอนกับชาย ที่ฉันไม่เคยรู้จัก
ฉันต้องพลีร่างกายแลกเงิน เลี้ยงใครต่อใครตั้งกี่ร้อยคน
เพราะเธอเคยบอก อย่าทำกับฉันอย่างนี้
เพราะเธอเคยบอก ว่าเธอทนไม่ได้
แล้วฉันล่ะ ใครเคยเข้าใจฉันไหม
แล้วฉันล่ะ ใครเคยคิดถึงฉันไหม
ฉันต้องนอนกับชาย ที่ฉันไม่เคยรู้จัก
ฉันต้องพลีร่างกายแลกเงิน เลี้ยงใครต่อใครตั้งกี่ร้อยคน
เธอกำลังไป มองคล้ายฉันเป็นกากเดน
ทุกอย่างเป็นดั่งควรเป็น ฉันเห็นสมควรทุกอย่าง
น้ำตาอยู่ตรงไหน อยู่ในใจไม่ไหลออกมา
ไม่เชื่อคือโชคชะตา นี่คือสิ่งที่ฉันทำและฉันเป็น
【 ช่องทางติดตามข่าวสาร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 】
Facebook ► http://www.facebook.com/pupongsitofficial
Instagram ► http://instagram.com/pupongsitofficial
LINE ► @PuPongsitOfficial หรือ http://line.me/ti/p/%40pupongsitofficial
TikTok ► https://vt.tiktok.com/ZSJBeAeu5/

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - ใครจะเข้าใจ【Official Audio】

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น ในชีวิตประจำวัน EP.1


ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัด ฝึกฟังภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนจะได้ยินเสียงประโยคสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำ 2 ครั้ง (แบบไม่มีซับ) แล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินอีกครั้งแบบมีซับ
นักเรียนลองฝึกฟังดูนะคะ ว่าพอจะฟังออกไหม ตรงกับที่เราเข้าใจไหม

ฝึกพูด 100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน
https://www.youtube.com/watch?v=NEOO6wgqZMw\u0026t=837s
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคสั้นๆง่ายๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน miniconversation
https://www.youtube.com/watch?v=_mdqpBLMEkA
Playlist ฝึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษคล่องด้วยตนเอง: ระดับ Beginner (พื้นฐานในชีวิตประจำวัน)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfgvKgVmGD7V56x_zgAIPsF0fdrLmF5x

สนใจเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษกับ Kru.First
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.krufirst.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID: @englishkrufirst

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น ในชีวิตประจำวัน EP.1

วิธีบอกเวลาภาษาอังกฤษ l ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วยตัวเอง l กัส ดี้ ชาแนล


เรียนภาษาอังกฤษ วิธีการบอกเวลาในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา
สนใจการฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สามารถคลิกติดตามเราได้ที่
Youtube:https://goo.gl/Svd65u
Twitter:http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog:https://goo.gl/JthDFX
Facebook:http://bit.ly/2CIaLBa

วิธีบอกเวลาภาษาอังกฤษ l ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วยตัวเอง l กัส ดี้ ชาแนล

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เวลา ดีๆ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *