Skip to content
Home » [Update] การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) | สภาพคล่องทางการเงิน คือ – NATAVIGUIDES

[Update] การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) | สภาพคล่องทางการเงิน คือ – NATAVIGUIDES

สภาพคล่องทางการเงิน คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

กลับหน้ากระดานสนทนา
.::วิทยาการจัดการ ::.

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

 

ผู้ตั้งคำถาม :

lukeAtMe

วันที่ Post :

 จำนวน Post:

1714

ครั้ง

User:

lukeAtMe

โพสต์: 

1714

 

ครั้ง

id Post

1045918

วันที่ Post :

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

1.การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL) 
วัด ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ถ้าค่าที่คำนวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ทำให้คล่องตัวในการชำระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก โดยปกติ อัตราส่วน 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) /หนี้สินหมุนเวียน 
หรือ( Quick Ratio = CA – Inventory )/CL 
เป็น การวัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้หักค่าสินค้าคงเหลือ ที่เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่ำสุด ออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการได้ โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว1.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
A/R Turnover = ขายเชื่อสุทธิ หรือใช้ยอดขายรวม (ครั้ง หรือ รอบ) /ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย 
ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด )/ 2 
หากค่าที่คำนวณได้ มีค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว1.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Avg. Collection Period) (วัน) = 365 วัน /อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ 
ยิ่งต่ำยิ่งดี
แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ 
ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการให้สินเชื่อทางธุรกิจ1.5 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย (COGS) /สินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory) 
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย =( สินค้าต้นงวด + สินค้าปลายงวด )/ 2 
หากค่าคำนวณได้สูง ย่อมแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินค้าได้เร็ว1.6 ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า 
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า(วัน) = 365 (วัน) /อัตราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) 
ยิ่งขายได้เร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิ่งดี2.ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)1.1 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
1.2 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) 
1.3 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
1.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE)อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย หรือ SALES – COGS / ขายสุทธิ SALES 
= กำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit /ขายสุทธิ SALES ยิ่งสูงยิ่งดีอัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = กำไรจากการดำเนินงาน(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES) 

ยิ่งสูงยิ่งดี

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) 
ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้วผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE %) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) 
ยิ่ง สูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดำเนินการของกิจการนั้นในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากำไรสูงด้วยDupont Equation 
ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity 
หรือ ROE (%) =รายได้จากการขาย สินทรัพย์ทั้งหมด= กำไรสุทธิ X รายได้จากการขาย X สินทรัพย์ทั้งหมด / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
= (ความสามารถในการหากำไร) (การใช้เงินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) 
หรือ สมการนี้เท่ากับ 
ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage)3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) 
ยิ่ง สูงยิ่งดี เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการ ดำเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) = กำไรสุทธิ (Net Profit or NP) /รวมสินทรัพย์ถาวร (Fix Assets) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)(ครั้ง) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) 
ยิ่งสูงยิ่งดีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) 
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) (ครั้งหรือเท่า) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) 
จำนวน ครั้งสูง ดี เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด (TA) เมื่อเทียบกับยอดขาย (SALES) ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำ แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์มากเกินความต้องการ4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เท่า) = หนี้สินรวม (Total Debt) /ส่วนของเจ้าของ (Equity) 
ยิ่งต่ำ ยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการ ถ้าอัตราส่วนสูง 
แสดงว่า กิจการมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) (เท่า) = {กำไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได้ (Tax) – ดอกเบี้ยจ่าย(Interest)} /ดอกเบี้ยจ่าย (Interest) 
เป็นการวัดความสามารถของธุรกิจในการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ผลคำนวณออกมามีค่าสูง แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูงอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend /share) /กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 
แสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจ 
อัตราส่วนที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน เพื่อท่านจะได้พิจารณางบการเงินได้ในระดับหนึ่งสัญญาณเตือนภัยจากการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.ขาดทุนมากๆ และติดต่อกันหลายปี 
2.ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้น 
3.อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูงขึ้นเร็วมาก 
4.สินค้าคงคลังสูงมากผิดปกติ 
5.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
6.ยอดขายสูงขึ้น แต่กำไรลดลง 
7.หนี้สูญเพิ่มขึ้น 
8.รายงานผู้สอบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ 
9.ขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อสร้างกำไรให้เข้าเป้าในระยะสั้น ข้อมูลนี้นำมาจาก : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gabliel&month=05-2008&date=03&group=1&gblog=2


User:

Dang01

โพสต์: 

373

 

ครั้ง

id Post

1046209

วันที่ Post :

ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์ มากทีเดียวหากต้องการสนทนา กรุณา Login ก่อน

[Update] การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) | สภาพคล่องทางการเงิน คือ – NATAVIGUIDES

กลับหน้ากระดานสนทนา
.::วิทยาการจัดการ ::.

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

 

ผู้ตั้งคำถาม :

lukeAtMe

วันที่ Post :

 จำนวน Post:

1714

ครั้ง

User:

lukeAtMe

โพสต์: 

1714

 

ครั้ง

id Post

1045918

วันที่ Post :

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

1.การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL) 
วัด ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ถ้าค่าที่คำนวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ทำให้คล่องตัวในการชำระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก โดยปกติ อัตราส่วน 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) /หนี้สินหมุนเวียน 
หรือ( Quick Ratio = CA – Inventory )/CL 
เป็น การวัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้หักค่าสินค้าคงเหลือ ที่เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่ำสุด ออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการได้ โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว1.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
A/R Turnover = ขายเชื่อสุทธิ หรือใช้ยอดขายรวม (ครั้ง หรือ รอบ) /ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย 
ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด )/ 2 
หากค่าที่คำนวณได้ มีค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว1.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Avg. Collection Period) (วัน) = 365 วัน /อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ 
ยิ่งต่ำยิ่งดี
แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ 
ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการให้สินเชื่อทางธุรกิจ1.5 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย (COGS) /สินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory) 
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย =( สินค้าต้นงวด + สินค้าปลายงวด )/ 2 
หากค่าคำนวณได้สูง ย่อมแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินค้าได้เร็ว1.6 ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า 
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า(วัน) = 365 (วัน) /อัตราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) 
ยิ่งขายได้เร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิ่งดี2.ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)1.1 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
1.2 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) 
1.3 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
1.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE)อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย หรือ SALES – COGS / ขายสุทธิ SALES 
= กำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit /ขายสุทธิ SALES ยิ่งสูงยิ่งดีอัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = กำไรจากการดำเนินงาน(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES) 

ยิ่งสูงยิ่งดี

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) 
ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้วผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE %) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) 
ยิ่ง สูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดำเนินการของกิจการนั้นในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากำไรสูงด้วยDupont Equation 
ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity 
หรือ ROE (%) =รายได้จากการขาย สินทรัพย์ทั้งหมด= กำไรสุทธิ X รายได้จากการขาย X สินทรัพย์ทั้งหมด / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
= (ความสามารถในการหากำไร) (การใช้เงินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) 
หรือ สมการนี้เท่ากับ 
ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage)3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) 
ยิ่ง สูงยิ่งดี เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการ ดำเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) = กำไรสุทธิ (Net Profit or NP) /รวมสินทรัพย์ถาวร (Fix Assets) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)(ครั้ง) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) 
ยิ่งสูงยิ่งดีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) 
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) (ครั้งหรือเท่า) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) 
จำนวน ครั้งสูง ดี เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด (TA) เมื่อเทียบกับยอดขาย (SALES) ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำ แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์มากเกินความต้องการ4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เท่า) = หนี้สินรวม (Total Debt) /ส่วนของเจ้าของ (Equity) 
ยิ่งต่ำ ยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการ ถ้าอัตราส่วนสูง 
แสดงว่า กิจการมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) (เท่า) = {กำไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได้ (Tax) – ดอกเบี้ยจ่าย(Interest)} /ดอกเบี้ยจ่าย (Interest) 
เป็นการวัดความสามารถของธุรกิจในการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ผลคำนวณออกมามีค่าสูง แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูงอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend /share) /กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 
แสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจ 
อัตราส่วนที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน เพื่อท่านจะได้พิจารณางบการเงินได้ในระดับหนึ่งสัญญาณเตือนภัยจากการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.ขาดทุนมากๆ และติดต่อกันหลายปี 
2.ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้น 
3.อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูงขึ้นเร็วมาก 
4.สินค้าคงคลังสูงมากผิดปกติ 
5.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
6.ยอดขายสูงขึ้น แต่กำไรลดลง 
7.หนี้สูญเพิ่มขึ้น 
8.รายงานผู้สอบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ 
9.ขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อสร้างกำไรให้เข้าเป้าในระยะสั้น ข้อมูลนี้นำมาจาก : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gabliel&month=05-2008&date=03&group=1&gblog=2


User:

Dang01

โพสต์: 

373

 

ครั้ง

id Post

1046209

วันที่ Post :

ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์ มากทีเดียวหากต้องการสนทนา กรุณา Login ก่อน


โมดูล 9.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โมดูล 9.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง เช็กได้ ง่ายนิดเดียว


เอสเอ็มอี รู้แล้วรอด หัวข้อ \”สภาพคล่อง เช็กได้ ง่ายนิดเดียว\”
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบความรู้ได้ที่ http://goo.gl/eENBwq
00:25 งบดุล คืออะไร ประกอบด้วยอะไร
01:50 สภาพคล่อง คืออะไร สำคัญอย่างไร
วิธีการคำนวณอัตราส่วนต่างๆ เพื่อประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ
02:20 ความสามารถในการจ่ายหนี้สิน (อัตราส่วนทุนหมุนเวียน)
03:52 ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ (อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า)
05:25 ความสามารถในการต่อรองหนี้ (อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า)
07:12 ความสามารถในการบริหารสต็อก (อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ)
09:04 สัญญาณเตือนภัยทางการเงิน ประกอบด้วยอะไร
ติดตามรายการเอสเอ็มอี รู้แล้วรอด
ได้ที่ https://goo.gl/nUfsyQ

กด Subscribe ช่อง K SME \”วาไรตี้ธุรกิจ ฟิตไอเดีย\”
กลยุทธ์ เคล็ดลับธุรกิจดีๆ มีให้เรียนได้ไม่รู้จบ
คลิก http://goo.gl/t6i0Nw

สภาพคล่อง เช็กได้ ง่ายนิดเดียว

เรียนรู้เรื่องงบการเงิน 1: งบการเงินคืออะไร? หาได้จากที่ไหน?


งบการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกหุ้น ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่างบการเงินคืออะไร เราหางบการเงินได้จากที่ไหน
อ่านบทความอื่นได้ที่ http://www.adisonc.com/
ติดตามได้ที่ Facebook : http://facebook.com/smartstockinvestment

เรียนรู้เรื่องงบการเงิน 1: งบการเงินคืออะไร? หาได้จากที่ไหน?

ลงทุนคอนโดให้เช่า และลงทุนบ้านเช่า สไตล์ 52 สัปดาห์​ 52 ทรัพย์สิน


บันทึกสัมมนาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
บรรยายโดย: The MONEY COACH จักรพงษ์ เมษพันธ์ และอมรเทพ ผันสิน
ผู้แต่งหนังสือขายดี \”เกมเศรษฐี\”​ และ \”52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน\”
ขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)​ ที่เอื้อเฟื้อการบันทึกการบรรยายในครั้งนี้ด้วยครับ

ลงทุนคอนโดให้เช่า และลงทุนบ้านเช่า สไตล์ 52 สัปดาห์​ 52 ทรัพย์สิน

3 ทักษะการเงินพื้นฐานที่คุณต้องรู้ ถ้าอยากมั่งคั่งร่ำรวย แต่ในระบบการศึกษากลับไม่เคยสอนซะอย่างงั้น


ความมั่งคั่งไม่ใช่ของคนที่เกิดมารวย แต่ความรู้และความฉลาดทางการเงินคือกุญแจสำคัญในการทำให้คน ๆ หนึ่งนั้น สามารถรวยขึ้นมาได้ต่างหาก
อ่านเวอร์ชั่นบทความ http://www.blueoclock.com/the3basicmoneyskillsyouneedtoknow/
ขอบคุณข้อมูลจาก https://youtu.be/JptcIw3H2Mg
กดติดตามช่องตรงนี้เลย http://bit.ly/SubscribeBlueoclock
ติดตามพวกเราได้ที่
Facebook Page : https://www.facebook.com/theblueoclock
Website : https://www.blueoclock.com
Academy : http://bit.ly/bocacademy
ติดต่อเรื่องงาน
Email : [email protected]
Facebook : https://m.me/theblueoclock

3 ทักษะการเงินพื้นฐานที่คุณต้องรู้ ถ้าอยากมั่งคั่งร่ำรวย แต่ในระบบการศึกษากลับไม่เคยสอนซะอย่างงั้น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สภาพคล่องทางการเงิน คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *