Skip to content
Home » [Update] การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) | คล่อง – NATAVIGUIDES

[Update] การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) | คล่อง – NATAVIGUIDES

คล่อง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

กลับหน้ากระดานสนทนา
.::วิทยาการจัดการ ::.

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

 

ผู้ตั้งคำถาม :

lukeAtMe

วันที่ Post :

 จำนวน Post:

1714

ครั้ง

User:

lukeAtMe

โพสต์: 

1714

 

ครั้ง

id Post

1045918

วันที่ Post :

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

1.การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL) 
วัด ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ถ้าค่าที่คำนวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ทำให้คล่องตัวในการชำระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก โดยปกติ อัตราส่วน 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) /หนี้สินหมุนเวียน 
หรือ( Quick Ratio = CA – Inventory )/CL 
เป็น การวัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้หักค่าสินค้าคงเหลือ ที่เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่ำสุด ออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการได้ โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว1.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
A/R Turnover = ขายเชื่อสุทธิ หรือใช้ยอดขายรวม (ครั้ง หรือ รอบ) /ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย 
ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด )/ 2 
หากค่าที่คำนวณได้ มีค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว1.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Avg. Collection Period) (วัน) = 365 วัน /อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ 
ยิ่งต่ำยิ่งดี
แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ 
ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการให้สินเชื่อทางธุรกิจ1.5 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย (COGS) /สินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory) 
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย =( สินค้าต้นงวด + สินค้าปลายงวด )/ 2 
หากค่าคำนวณได้สูง ย่อมแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินค้าได้เร็ว1.6 ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า 
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า(วัน) = 365 (วัน) /อัตราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) 
ยิ่งขายได้เร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิ่งดี2.ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)1.1 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
1.2 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) 
1.3 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
1.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE)อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย หรือ SALES – COGS / ขายสุทธิ SALES 
= กำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit /ขายสุทธิ SALES ยิ่งสูงยิ่งดีอัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = กำไรจากการดำเนินงาน(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES) 

ยิ่งสูงยิ่งดี

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) 
ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้วผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE %) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) 
ยิ่ง สูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดำเนินการของกิจการนั้นในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากำไรสูงด้วยDupont Equation 
ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity 
หรือ ROE (%) =รายได้จากการขาย สินทรัพย์ทั้งหมด= กำไรสุทธิ X รายได้จากการขาย X สินทรัพย์ทั้งหมด / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
= (ความสามารถในการหากำไร) (การใช้เงินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) 
หรือ สมการนี้เท่ากับ 
ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage)3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) 
ยิ่ง สูงยิ่งดี เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการ ดำเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) = กำไรสุทธิ (Net Profit or NP) /รวมสินทรัพย์ถาวร (Fix Assets) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)(ครั้ง) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) 
ยิ่งสูงยิ่งดีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) 
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) (ครั้งหรือเท่า) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) 
จำนวน ครั้งสูง ดี เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด (TA) เมื่อเทียบกับยอดขาย (SALES) ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำ แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์มากเกินความต้องการ4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เท่า) = หนี้สินรวม (Total Debt) /ส่วนของเจ้าของ (Equity) 
ยิ่งต่ำ ยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการ ถ้าอัตราส่วนสูง 
แสดงว่า กิจการมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) (เท่า) = {กำไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได้ (Tax) – ดอกเบี้ยจ่าย(Interest)} /ดอกเบี้ยจ่าย (Interest) 
เป็นการวัดความสามารถของธุรกิจในการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ผลคำนวณออกมามีค่าสูง แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูงอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend /share) /กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 
แสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจ 
อัตราส่วนที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน เพื่อท่านจะได้พิจารณางบการเงินได้ในระดับหนึ่งสัญญาณเตือนภัยจากการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.ขาดทุนมากๆ และติดต่อกันหลายปี 
2.ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้น 
3.อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูงขึ้นเร็วมาก 
4.สินค้าคงคลังสูงมากผิดปกติ 
5.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
6.ยอดขายสูงขึ้น แต่กำไรลดลง 
7.หนี้สูญเพิ่มขึ้น 
8.รายงานผู้สอบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ 
9.ขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อสร้างกำไรให้เข้าเป้าในระยะสั้น ข้อมูลนี้นำมาจาก : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gabliel&month=05-2008&date=03&group=1&gblog=2

See also  เตือนแรง!!แทบไม่เหลือความหวัง 2เดือนต่อจากนี้อันตรายสุดๆ ภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกมุมโลก | กรรมการ ยืม เงิน บริษัท


User:

Dang01

โพสต์: 

373

 

ครั้ง

id Post

1046209

วันที่ Post :

ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์ มากทีเดียวหากต้องการสนทนา กรุณา Login ก่อน

[Update] การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) | คล่อง – NATAVIGUIDES

กลับหน้ากระดานสนทนา
.::วิทยาการจัดการ ::.

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

 

ผู้ตั้งคำถาม :

lukeAtMe

วันที่ Post :

 จำนวน Post:

1714

ครั้ง

User:

lukeAtMe

โพสต์: 

1714

 

ครั้ง

id Post

1045918

วันที่ Post :

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

1.การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL) 
วัด ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ถ้าค่าที่คำนวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ทำให้คล่องตัวในการชำระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก โดยปกติ อัตราส่วน 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) /หนี้สินหมุนเวียน 
หรือ( Quick Ratio = CA – Inventory )/CL 
เป็น การวัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้หักค่าสินค้าคงเหลือ ที่เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่ำสุด ออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการได้ โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว1.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
A/R Turnover = ขายเชื่อสุทธิ หรือใช้ยอดขายรวม (ครั้ง หรือ รอบ) /ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย 
ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด )/ 2 
หากค่าที่คำนวณได้ มีค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว1.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Avg. Collection Period) (วัน) = 365 วัน /อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ 
ยิ่งต่ำยิ่งดี
แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ 
ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการให้สินเชื่อทางธุรกิจ1.5 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย (COGS) /สินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory) 
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย =( สินค้าต้นงวด + สินค้าปลายงวด )/ 2 
หากค่าคำนวณได้สูง ย่อมแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินค้าได้เร็ว1.6 ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า 
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า(วัน) = 365 (วัน) /อัตราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) 
ยิ่งขายได้เร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิ่งดี2.ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)1.1 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
1.2 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) 
1.3 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
1.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE)อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย หรือ SALES – COGS / ขายสุทธิ SALES 
= กำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit /ขายสุทธิ SALES ยิ่งสูงยิ่งดีอัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = กำไรจากการดำเนินงาน(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES) 

See also  [Update] สตาร์ทอัพสามารถ "ตั้งบริษัทคนเดียว" ได้แล้ว และได้รับขยายเวลามาตราการภาษี | จัดตั้งบริษัทคนเดียว - NATAVIGUIDES

ยิ่งสูงยิ่งดี

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) 
ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้วผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE %) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) 
ยิ่ง สูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดำเนินการของกิจการนั้นในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากำไรสูงด้วยDupont Equation 
ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity 
หรือ ROE (%) =รายได้จากการขาย สินทรัพย์ทั้งหมด= กำไรสุทธิ X รายได้จากการขาย X สินทรัพย์ทั้งหมด / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
= (ความสามารถในการหากำไร) (การใช้เงินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) 
หรือ สมการนี้เท่ากับ 
ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage)3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) 
ยิ่ง สูงยิ่งดี เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการ ดำเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) = กำไรสุทธิ (Net Profit or NP) /รวมสินทรัพย์ถาวร (Fix Assets) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)(ครั้ง) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) 
ยิ่งสูงยิ่งดีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) 
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) (ครั้งหรือเท่า) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์รวม (Total Assets) 
จำนวน ครั้งสูง ดี เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด (TA) เมื่อเทียบกับยอดขาย (SALES) ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำ แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์มากเกินความต้องการ4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เท่า) = หนี้สินรวม (Total Debt) /ส่วนของเจ้าของ (Equity) 
ยิ่งต่ำ ยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการ ถ้าอัตราส่วนสูง 
แสดงว่า กิจการมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) (เท่า) = {กำไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได้ (Tax) – ดอกเบี้ยจ่าย(Interest)} /ดอกเบี้ยจ่าย (Interest) 
เป็นการวัดความสามารถของธุรกิจในการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ผลคำนวณออกมามีค่าสูง แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูงอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend /share) /กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 
แสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจ 
อัตราส่วนที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน เพื่อท่านจะได้พิจารณางบการเงินได้ในระดับหนึ่งสัญญาณเตือนภัยจากการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.ขาดทุนมากๆ และติดต่อกันหลายปี 
2.ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้น 
3.อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูงขึ้นเร็วมาก 
4.สินค้าคงคลังสูงมากผิดปกติ 
5.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
6.ยอดขายสูงขึ้น แต่กำไรลดลง 
7.หนี้สูญเพิ่มขึ้น 
8.รายงานผู้สอบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ 
9.ขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อสร้างกำไรให้เข้าเป้าในระยะสั้น ข้อมูลนี้นำมาจาก : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gabliel&month=05-2008&date=03&group=1&gblog=2


User:

Dang01

โพสต์: 

373

 

ครั้ง

id Post

1046209

วันที่ Post :

ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์ มากทีเดียวหากต้องการสนทนา กรุณา Login ก่อน


Talking Thailand – พูดโชว์เลยดิ! ถ้า “ประยุทธ์” พูดอังกฤษได้คล่องแบบที่ “ธนกร” การันตี


รายการ TalkingThailand ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ท้า “ประยุทธ์” พูดภาษาอังกฤษโชว์เลย ถ้า “ธนกร” โฆษกรัฐบาล จะการันตีว่าพูดคล่อง พูดเก่ง ก็โชว์เลย! “อ.วิโรจน์” ชวนย้อนดูภาพหารือต่างชาติ แต่ละครั้งก็ งึมงำ ๆ แถมที่บอกว่าหลายประเทศชื่นชมนโยบาย ก็ต้องหาคลิปมายืนยัน ไม่งั้นก็จะ\r
โดนโซเชียลขุดมาแฉเรื่อยๆ
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/TalkingTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Talking Thailand - พูดโชว์เลยดิ! ถ้า “ประยุทธ์” พูดอังกฤษได้คล่องแบบที่ “ธนกร” การันตี

Realestk – WFM


Realestk WFM
» Descargar:\r https://open.spotify.com/track/18ddJHQ7CUzNBiy55L0Xjj
\r
» Apoyo Realestk:
https://www.instagram.com/iamrealestk/
https://www.tiktok.com/@iamrealestk
https://twitter.com/iamrealestk
(Lyrics):
Temptations
It’s knocking on your door
And you’re waiting
On me baby (on me)
Won’t you hold me close
Baby, I’ll go wherever you go
Even if it means that I’m on the road tonight
And I don’t
Your company
Baby, you can’t get enough of me
I wait for you you wait for me
Tonight
Baby, take my hand
I promise we’ll be fine
Cause baby, I am yours
And baby you are mine
But baby trust me again
And baby we’ll be fine
And now she’s walking
And I don’t understand baby why can’t you
Wait for me
Wait for me
Wait for me
Wait for me
Tags:
WFM Lyrics
Realestk WFM
WFM Realestk
Realestk WFM Lyrics
WFM Realestk Lyrics
Realestk Lyrics
Wait For Me
WFM
Realestk WFM Lyrics
Contact: [email protected]

See also  [Update] กิจการเจ้าของคนเดียว และ กิจการจดทะเบียนคนเดียว #RederSMEs | จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว - NATAVIGUIDES

Realestk - WFM

Fed ลดสภาพคล่องแล้ว การลงทุนในหุ้นยังน่าสนใจไหม ประจำวันที่ 15 พ.ย. 64 โดย LH Bank


เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 15 พ.ย. 64 โดย LH Bank
เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16
รับชมบทวิเคราะห์ Fed ลดสภาพคล่องแล้ว การลงทุนในหุ้นยังน่าสนใจไหม เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณกัมปนาท โอมฤก
LH Bank Advisory
LHBank​​ LHBankAdvisory​​ TNN16

Fed ลดสภาพคล่องแล้ว การลงทุนในหุ้นยังน่าสนใจไหม ประจำวันที่ 15 พ.ย. 64 โดย LH Bank

Money Fitness The Series EP4 : สภาพคล่องดี โดย The Money Coach


EP 4 ของ Money Fitness The Series จะพาคุณไปสำรวจสภาพคล่องดี ต้องออมเท่าไหร่ถึงจะประสบความสำเร็จ พร้อมวิธีการวางแผนการเงินที่ไม่มีสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
“หากคุณไม่บริหารเงิน เงินจะบริหารคุณ”
สภาพคล่องดี เงินเก็บ TheMoneyCoach
=====================
นีโอมันนี่โค้ชการเงินยุคดิจิตอล
ช่องทางการติดตาม
Facebook: https://www.facebook.com/neomoney
Instagram: https://www.instagram.com/neomoney.ig
Website: https://neomoney.com

Money Fitness The Series EP4 : สภาพคล่องดี โดย The Money Coach

FIN | ทำผิดคิดชั่วแต่ยังกินข้าวได้คล่องปากคล่องท้อง โหดเหี้ยมเกินใคร | บุพเพสันนิวาส | Ch3Thailand


หลังจบละครทางหน้าจอทีวี สามารถรับชมได้อีกครั้งทันทีเวลาเที่ยงคืน 2 ช่องทาง
ในไทย ทาง www.mello.me/drama
ในต่างประเทศ ทาง www.youtube.com/Ch3thailand
สำหรับแฟนช่อง3 ทาง Youtube ในไทย รอติดตามชมทาง Youtube Ch3Thailand หลังทีวีออนแอร์ 2 วัน นะคะ
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวก่อนใครที่นี่
Facebook : http://www.facebook.com/ch3thailand
Youtube : http://www.youtube.com/ch3thailand
Instagram : http://www.instagram.com/ch3thailand
Twitter : http://www.twitter.com/ch3thailand
นำแสดงโดย : โป๊ป ธนวรรธน์, เบลล่า ราณี, หลุยส์ สก๊อต, ซูซี่ สุษิรา, ปั้นจั่น ปรมะ, ปราง กัญญ์ณรัณ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา,
เหมียว ชไมพร, ก็อต จิรายุ, เจี๊ยบ ปวีณา, เก่ง ชาติชาย, นุ่น รมิดา, อำภา ภูษิต, เก่ง ธชย, และนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง
บทประพันธ์โดย : รอมแพง
บทโทรทัศน์โดย : ศัลยา
กำกับการแสดงโดย : ภวัต พนังคศิริ
ผลิตโดย : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
ดูคลิปย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/playlist?list=PL0VVVtBqsouqJkbkqMp0WQZkvPgMQ_IjD
[เพลงประกอบละคร]
บุพเพสันนิวาส Ost.บุพเพสันนิวาส | ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช | Official MV
https://www.youtube.com/watch?v=uNWIeZWD4sw
เพียงสบตา Ost.บุพเพสันนิวาส | ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ | Official MV
https://www.youtube.com/watch?v=s0DFN3CthOE

FIN | ทำผิดคิดชั่วแต่ยังกินข้าวได้คล่องปากคล่องท้อง โหดเหี้ยมเกินใคร | บุพเพสันนิวาส | Ch3Thailand

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คล่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *