Skip to content
Home » TULIP: Unconditional Election (full version) (part 6 of 9 in the series) | เงื่อนไขปรารถนา

TULIP: Unconditional Election (full version) (part 6 of 9 in the series) | เงื่อนไขปรารถนา

TULIP: Unconditional Election (full version) (part 6 of 9 in the series)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

March 14, 2008 John Piper finishes up the U in TULIP Unconditional Election.
© Desiring God
Permissions: You are permitted and encouraged to reproduce and distribute this material in any format provided that you do not alter the wording in any way and do not charge a fee beyond the cost of reproduction. For web posting, a link to this document on our website is preferred. Any exceptions to the above must be approved by Desiring God.
Please include the following statement on any distributed copy: By John Piper. © Desiring God. Website: desiringGod.org
http://www.desiringgod.org/resourcelibrary/seminars/tulippart6

TULIP: Unconditional Election (full version) (part 6 of 9 in the series)

กฎแห่งกรรม เรื่อง จุดหมายชีวิต ภัยและเงื่อนไขของชีวิต


vihantaweesakกฎแห่งกรรมจุดหมายชีวิตชีวิต กฎแห่งกรรม เรื่อง จุดหมายชีวิต ภัยและเงื่อนไขของชีวิต ชีวิตอันอุดม เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนปฏิบัติให้ถึง ถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือชีวิตอันอุดม ก็น่าจะต้องพิจารณากัน คำว่า อุดม แปลว่า สูงสุด ชีวิตอันอุดมคือชีวิตที่สูงสุด ผลที่ปรารถนาจะได้อย่างสูงสุดในชีวิตใช่ไหมเป็นชีวิตอันอุดม ถ้าถือเอาความปรารถนาเป็นเกณฑ์ดังนี้ ก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เกณฑ์จัดระดับชีวิตของพระพุทธเจ้าแน่นอน เพราะแต่ละคนย่อมมีความปรารถนาต่างๆ กัน ทั้งเพิ่มความปรารถนาขึ้นได้เสมอ จนถึงมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา(ความอยาก) ไม่มี” เช่น บางคนอยากเรียนให้สำเร็จปริญญาขั้นนั้นขั้นนี้ บางคนอยากเป็นเศรษฐี บางคนอยากเป็นเจ้าเมือง อยากเป็นอธิบดี อยากเป็นผู้แทนราษฎร อยากเป็นรัฐมนตรี อยากเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่คนที่มีความอยากดังนี้ จะประสบความสำเร็จดังที่อยากได้สักกี่คน ตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีจำนวนจำกัด จะเป็นด้วยกันทุกคนหาได้ไม่ บางทีคนที่ไม่ได้คิดปรารถนาว่าจะเป็นก็ได้เป็นบางคนคิดอยากและขวนขวายต่างๆ มากมายก็ไม่ได้เป็น ต้องไปเป็นอย่างที่ไม่อยากก็มีอยู่มาก ฉะนั้น ผลที่ได้ด้วยความอยากอันเป็นตัณหา จึงมิใช่เป็นเกณฑ์จัดว่าเป็นชีวิตอันอุดมเช่นว่าเมื่อได้เป็นอย่างนั้นๆ แล้วก็เป็นอันได้ถึงขีดชีวิตอันอุดม ในทางโลกอาจจะเข้าใจกันเช่นนั้น เช่น ที่พูดว่ากำลังรุ่งเรือง หมายถึงอยู่ในตำแหน่งสูง มีทรัพย์ มีบริวารมาก ก็ว่าชีวิตขึ้นถึงขีดสูง แต่ละคนย่อมมีขีดสูงสุดต่างกัน ขีดสูงสุดผู้ใดก็เป็นชีวิตอันอุดมของผู้นั้น แต่ความขึ้นถึงขีดสูงสุดของชีวิตแบบนี้ ตามสายตาของท่านผู้รู้ย่อมว่าเป็นเหมือนอย่างความขึ้นของพลุ สัญญาณหรือความขึ้นของปรอทคนเป็นไข้ คือเป็นของชั่วคราว บางทีในขณะที่ชะตาชีวิตขึ้นสูงนั้น กลับมีชีวิตไม่เป็นสุข ต้องเป็นทุกข์มากเสียอีก บางคนอาจจะไม่ต้องการตำแหน่งอะไรสูงนัก แต่อยากเรียนให้รู้มากๆ ให้สำเร็จชั้นสูงๆ สิ่งอื่นๆ ไม่สำคัญ แต่ความมีวิชาสูง (ทางโลก) จะหมายความว่ามีชีวิตสูงขึ้นด้วยหรือไม่
อันวิชาย่อมเป็นปัจจัยอุดมหนุนชีวิตขึ้นอย่างหนึ่ง แต่จะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมสนับสนุนอีกหลายอย่าง ดังจะเห็นตัวอย่างคนที่เรียนมามีวิชาสูงๆ แต่รักษาตัวไม่รอด หรือรักษาตัวให้ดีตามสมควรไม่ได้ ทั้งไม่ได้รับความนับถือจากคนทั้งหลายก็มีอยู่ไม่น้อย เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว จึงได้ทรงวางเกณฑ์ของชีวิตไว้ว่า ชีวิตมี 3 อย่างก่อน คือ ทุชีวิต ชีวิตชั่วร้าย หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตทำกรรมชั่วร้ายต่างๆ โมฆชีวิต ชีวิตเปล่า หมายถึงคนที่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์ และ สุชีวิต ชีวิตดี หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่างๆ และชีวิตดีนี้นี่เอง เมื่อมีมากๆ ขึ้น จะกลายเป็นชีวิตอุดมในที่สุด ชีวิตอันอุดมคือชีวิตอันสูงสุด ในแง่ของพระพุทธศาสนาคือชีวิตที่ดี อันเรียกว่าสุชีวิต หมายถึงความดีที่อาศัยชีวิตทำขึ้น ชีวิตของผู้ที่ทำดีจึงเรียกว่าชีวิตดี เมื่อทำดีมาก ชีวิตก็สูงขึ้นมาก ทำดีที่สุด ชีวิตก็สูงสุด ที่เรียกว่าชีวิตอุดมนั้น องค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าความดีในชีวิตมี 4 ประการ คือ กรรม วิชา ศีล และธรรมะ อธิบายสั้นๆ กรรม คือการงานที่ทำ หมายถึงการงานที่เป็นประโยชน์ต่างๆ วิชา คือความรู้ในศิลปวิทยา ศีล คือความประพฤติที่ดี ธรรมะ คือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ชีวิตที่ดีจะต้องมีองค์คุณทั้งสี่ประการนี้ ชีวิตจะสูงขึ้นเพียงไร ก็สุดแต่องค์คุณทั้งสี่นี้จะสูงขึ้นเท่าไร บุคคลในโลกที่คนเป็นอันมากรู้จัก เรียกว่าคนมีชื่อเสียง ลองตรวจดูว่าอะไรทำให้เขาเป็นคนสำคัญขึ้น ก็จะเห็นได้ว่า ข้อแรกก็คือกรรม การงานที่เขาได้ทำให้ปรากฏเป็นการงานที่สำคัญในทางดีก็ได้ ในทางเสียทางร้ายก็ได้ ในทางดี เช่น คนที่ได้ทำอะไรเป็นสิ่งเกื้อกูลมาก ในทางชั่ว เช่น คนที่ทำอะไรเลวร้ายเป็นข้อฉกรรจ์เหล่านี้ เกี่ยวแก่กรรมทั้งนั้น ไม่ต้องคิดออกไปให้ไกลตัว คิดเข้ามาที่ตนเอง ก็จะเห็นว่าการงานของตนเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิต คนเราทุกคนจะเป็นอะไรขึ้นมา ก็เพราะการงานของตน เช่น จะเป็นชาวนาก็เพราะทำนา กสิกรรมเป็นการงานของตน ของผู้ที่เป็นชาวนา จะเป็นพ่อค้าก็เพราะทำพาณิชยการ คือการค้าขาย จะเป็นหมอก็เพราะประกอบเวชกรรม จะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เพราะทำการเรียนการศึกษา จะเป็นโจรก็เพราะทำโจรกรรม ดังนี้เป็นต้น
กรรมทั้งปวงนี้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมเกิดจากการทำ อยู่เฉยๆ จะเป็นกรรมอะไรขึ้นมาหาได้ไม่ จะเป็นกรรมชั่วก็เพราะทำ อยู่เฉยๆ กรรมชั่วไม่เกิดขึ้นมาเองได้ แต่ทำกรรมชั่วอาจรู้สึกว่าทำได้ง่าย เพราะมักมีความอยากจะทำ มีแรงกระตุ้นให้ทำ ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “กรรมชั่วคนชั่วทำง่าย แต่คนดีทำยาก” ฉะนั้น ใครที่รู้สึกตนว่าทำชั่วได้ง่าย ก็ต้องเข้าใจว่าตนเองยังเป็นคนชั่วอยู่ในเรื่องนั้น ถ้าตนเองเป็นคนดีขึ้นแล้ว จะทำชั่วในเรื่องนั้นได้ยาก หรือทำไม่ได้ ชีวิตชั่วย่อมเกิดจากการทำชั่วนี่แหละ” ส่วนกรรมดีก็เหมือนกัน อยู่เฉยๆ จะเกิดเป็นกรรมดีขึ้นมาเองหาได้ไม่ แต่อาจรู้สึกว่าทำกรรมดียาก จะต้องใช้ความตั้งใจ ความเพียรมาก แม้ในเรื่องของกรรมดี พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่า “กรรมดีคนดีทำง่าย แต่คนทำชั่วทำยาก” ฉะนั้น ถ้าใครที่ทำดียากในข้อใด ก็พึงทราบว่าตนเองยังไม่ดีพอ ต้องส่งเสริมตนเองให้ดีขึ้นอีก ด้วยความพากเพียรทำกรรมดีนี่แหละ ถ้าเกียจคร้านไม่ทำกรรมดีอะไร ถึงจะไม่ทำกรรมชั่ว ชีวิตก็เป็นโมฆะชีวิต คือชีวิตเปล่าประโยชน์ ค่าของชีวิตจึงมีได้ด้วยกรรมดี ทำกรรมดีมาก ค่าของชีวิตก็สูงมากชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรม ทั้งที่เป็นกรรมเก่า ทั้งที่เป็นกรรมใหม่ จะกล่าวว่าชีวิตเป็นผลของกรรมก็ได้

กฎแห่งกรรม  เรื่อง  จุดหมายชีวิต ภัยและเงื่อนไขของชีวิต

LIBRA WOW! WOW! SURPRISE YOU WEREN’T EXPECTING THIS LIBRA \u0026 THIS IS WHY! NOVEMBER 16 TO 30


Book a Reading NOW OPEN FOR DECEMBER https://www.jenniferwalkerzen.com/productpage/60minutelivereadinglimited
LIBRA WOW! WOW! SURPRISE YOU WEREN’T EXPECTING THIS LIBRA \u0026 THIS IS WHY!NOVEMBER 16 TO 30
Jennifer Walker Zen
LIBRA you can check your Sun sign which represents your soul, Moon sign, which represents your emotions, and your rising sign that represents your physical you. All three of these signs make up who you are, so feel free to crosswatch LIBRA. I use Angels, oracle cards, tarot and so much more for this almost personal tarot reading!
My new deck The eye of Zen is now available on amazon: Order New Deck The eye of Zen https://www.amazon.com/gp/product/0578840251?pf_rd_r=3KNDVN06JAPYXY98CRA8\u0026pf_rd_p=1ab92b6998d74842a89bad387c54783f\u0026pd_rd_r=31fae58606e441ebb389749a5458278e\u0026pd_rd_w=MgRGw\u0026pd_rd_wg=4QQye\u0026ref_=pd_gw_unk
Welcome to one of my many free tarot card reading videos here on YouTube.
My name is Jennifer Walker Zen and I have dedicated my time to bringing psychic predictions and divine messages from the Universe to you.
In today’s tarot card reading, we’ll be looking into your love life during the month of November. Much can change and happen in a month, that’s why each reading contains a tons of clarification of tarot and oracle cards to provide you with as much information about your love life as possible.
I am a generational intuitive, empath, and psychic ; I have studied different techniques of reading tarot, lenormand cards, and oracles cards. I have over 24 years of experience with working with thousands of clients with relationship coaching through tarot readings to help people build great relationships so they can grow happy with the people they love. My other areas of study have included astrology, numerology, Reiki, yoga, meditation, and near death experiences, NLP. Thank you, for taking the time to check out my extensive tarot reading videos on youtube. Love and light to you.
Best Regards, Jennifer Walker Zen
Jennifer Walker Zen Contact Information
Official Website: https://www.jenniferwalkerzen.com/
Book an Reading https://www.jenniferwalkerzen.com/productpage/60minutelivereadinglimited
Order New Deck The eye of Zen https://www.amazon.com/gp/product/0578840251?pf_rd_r=3KNDVN06JAPYXY98CRA8\u0026pf_rd_p=1ab92b6998d74842a89bad387c54783f\u0026pd_rd_r=31fae58606e441ebb389749a5458278e\u0026pd_rd_w=MgRGw\u0026pd_rd_wg=4QQye\u0026ref_=pd_gw_unk
Become Channel Member https://tinyurl.com/y3wf2mz8
Instagram https://www.instagram.com/jenniferwalkerzen/
Facebook https://www.facebook.com/Jenniferwalkerzentarot/
TikTok https://vm.tiktok.com/ZM8Q821AW/
MERCH LINK https://jenniferwalkerzen.myteespri…
Donations https://tinyurl.com/y5g36non
Here are some Members bonus content videos to check out:
Why do they provoke my desires?? https://youtu.be/S8nNgutNUIM
Why can’t we be together?? https://youtu.be/6sENeiE4RLk
Who is your next love interest?? https://youtu.be/PxR9RdRioEQ
Check out some of my playlist sections for your sign:
Bi Weekly love Tarot Readings (Singles \u0026 Couples) https://youtube.com/playlist?list=PLx…
Weekly Love Tarot Readings ( Day to Day \u0026 overall) https://youtube.com/playlist?list=PLx…
Monthly Love, financial , Health https://youtube.com/playlist?list=PLx…
Oracle \u0026 Tarot Decks Used:
The Good Tarot: https://amzn.to/2zjco9Q
The Rider Tarot Deck: https://amzn.to/2SOSz0T
Mini Rider Tarot deck: https://amzn.to/3iKZtiq
The Light Seer’s Deck: https://amzn.to/2Whw5HO
The Hermetic Tarot: https://amzn.to/3bdU6nv
Cosmic Tarot : https://amzn.to/3cctG6Z
Chinese Fortune Reading: https://amzn.to/35NomVo
Celtic Lenormand: https://amzn.to/2LewEvW
Tarot Lenormand : https://amzn.to/2WhxhuM
Angel Answers Oracle Cards: https://amzn.to/3cjNIwn
The Romance Angels Oracle Cards: https://amzn.to/35L1tBR
Whispers of Love: https://amzn.to/3cx80BZ
Pixie’s Astounding Lenormand: https://amzn.to/2AF3a8A
PreRaphaelite Tarot: https://amzn.to/3gQkgRl
Mystic Monday: https://amzn.to/3auYlfU
Gilded Reverie: https://amzn.to/2PVjPcg
Golden Tarot: https://amzn.to/324m8k3
Gilded Reverie Lenormand: https://amzn.to/2Zd71D6
Wisdom Oracle: https://amzn.to/2G6cHsc
True Love Reading cards: https://amzn.to/36b4zRX
Equipment Used:
Microphone: https://amzn.to/3ccTjoa
Camera : https://amzn.to/2Wi8oPP
Disclaimer: As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

It is a legal requirement that we include a disclaimer on this site.
In accordance with the law in several countries we must point out that all tarot readings given here from Jennifer Walker Zen are for entertainment purposes only, and no guarantee can be given as to the accuracy of a reading. The user is responsible for his/her own life choices and decisions.

LIBRA WOW! WOW! SURPRISE YOU WEREN'T EXPECTING THIS LIBRA \u0026 THIS IS WHY! NOVEMBER 16 TO 30

อะไรกันนะ เงื่อนไขของคุณเว้อร์ไปเปล่า | My Roommate is a Gumiho EP.2 ซับไทย | iQiyi Original


ดูฟรี ซับไทย บนแอป iQiyi(อ้ายฉีอี้) และ iQ.com
ดูฟรีบนแอป http://bit.ly/iqappth​
ดูฟรีบนเว็บ http://bit.ly/iqwebth​
SWEET ON http://bit.ly/iQiyiSweetOn
เรื่องย่อ : \”My Roommate is a Gumiho\” บอกเล่าเรื่องราวของ\”ชินอูยอ\”จิ้งจอกเก้าหางผู้ปรารถนาจะกลายเป็นมนุษย์ เมื่อลูกแก้วจิ้งจอกที่เขาปกป้องมา 999 ปีถูก\”อีดัน\”นักศึกษาสาวกลืนลงไปโดยไม่ตั้งใจ เพื่อนำลูกแก้วออกมา ทั้งสองจำต้องมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ก่อเกิดเป็นเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกอันน่าประทับใจ
นักแสดงนำ:
จางกียง, ฮเยริ
ซีรี่ย์ฮิต:
【ซับไทย】My Roommate is A Gumiho https://bit.ly/3vsX02E
【ซับไทย】เพลงรักใต้แสงจันทร์ (Moonlight) https://bit.ly/3fdtic9
【ซับไทย】คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง (No Boundary Season 1) https://bit.ly/2SIDyR8
【ซับไทย】ปิ๊งรักไอ้ต้าวดิจิตอล (Love Crossed) https://bit.ly/3bsKJmT
【ซับไทย】ชะตาลิขิตมาพบรัก (Wonderful Fate) https://bit.ly/33HANld
【ซับไทย】ยิ้มรักปักใจ (In Love with Your Dimples) https://bit.ly/3tOxp2B
【ซับไทย】ยิ้มให้รัก จากหัวใจ (Make My Heart Smile) https://bit.ly/3hrndKH
【ซับไทย】คอลเลกชัน LISA https://bit.ly/2SGQOWe
【พากย์ไทย】ฉากรักวัยฝัน (Love Scenery) https://bit.ly/3faCmxw
【พากย์ไทย】กรุ่นรักกลิ่นบุปผา (The Blooms At Ruyi Pavilion) https://bit.ly/3eFkPys
【พากย์ไทย】ครึ่งทางรัก (Love is Sweet) https://bit.ly/2RN7Dyx
【พากย์ไทย】มหาเวทย์ผนึกมาร (JUJUTSU KAISEN) https://bit.ly/2SKszq9
【ซีรี่ย์ไทย】แพศยา (Lost Star) https://bit.ly/3bZDCCL
【ซีรี่ย์ไทย】เป็นต่อ 2021 (Pentor 2021) https://bit.ly/3tSsr56
【ซีรี่ย์ไทย】เสือ ชะนี เก้ง 2021 (BFF Story 2021) https://bit.ly/3ye3p3t
อัพเดททุกซีรีส์ใหม่:
Facebook : http://bit.ly/iqfbth​
Twitter : http://bit.ly/iqtwth​
Instagram: http://bit.ly/iqinsth​
iQiyi​ MyRoommateIsAGumiho​ จางกียง

อะไรกันนะ เงื่อนไขของคุณเว้อร์ไปเปล่า | My Roommate is a Gumiho EP.2 ซับไทย | iQiyi Original

ปราถนา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


เนื้อเพลง : ปรารถนา
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
. หากแม้น
เลือกเกิด เองได้
คนทุกคน เลือกเกิด อย่างไร
ก็ ตามใจ เขาปรารถนา
แต่ ตัวฉัน นั้นขอตั้ง
สัจจะ วาจา
ถึง ชาตินี้ ชาติหน้า
ปรารถนา เกิดมา ใกล้คุณ
หากร้อน ผิวกาย ใจระทม
ตัว ฉันยอม
เลือกเกิด เป็นลม
เฝ้า ลูบชม เนื้ออ่อน ละมุน
หากหนาวนัก ขอเอารัก
วางไว้ เป็นทุน
ขอเกิดมา เป็นผ้าอุ่น
เกิดเป็นหมอนหนุน
สำหรับ นาง
อยากเกิด มาเป็น สีแดง
แต้มแต่ง สองริม ฝีปากคุณ
อยากเกิดเป็นแป้ง หอมกรุ่น
ลูบไล้เนื้ออุ่น สองปราง
อยากเกิด เป็นสร้อย
ห้อยคอไว้
อยากเป็น ดอกไม้ ที่ทัดหู
อยากอยู่ ร่วมหอ ไม่ห่าง
จะขอ เป็นแหวน สวมก้อย
เป็นกำไร สวมใส่มือน้อย
เกิดเป็นรอย รับบาท ของนาง
อยากแนบเนื้อ
ขอเป็นเสื้อ สวมใส่สรรพางค์
ขอเกิดเป็น หมอนข้าง
เพื่อนาง นวลน้อง
ได้กอด นอน
. อยากเกิด มาเป็น สีแดง
แต้มแต่ง สองริม ฝีปากคุณ
อยากเกิดเป็นแป้ง หอมกรุ่น
ลูบไล้เนื้ออุ่น สองปราง
อยากเกิด เป็นสร้อย
ห้อยคอไว้
อยากเป็น ดอกไม้ ที่ทัดหู
อยากอยู่ ร่วมหอ ไม่ห่าง
จะขอ เป็นแหวน สวมก้อย
เป็นกำไร สวมใส่มือน้อย
เกิดเป็นรอย รับบาท ของนาง
อยากแนบเนื้อ
ขอเป็นเสื้อ สวมใส่สรรพางค์
ขอเกิดเป็น หมอนข้าง
เพื่อนาง นวลน้อง
ได้กอด นอน

ปราถนา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *