Home » [NEW] themselves ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ฝึก ฟัง ภาษา อังกฤษ ด้วย ตัว เอง – NATAVIGUIDES

[NEW] themselves ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ฝึก ฟัง ภาษา อังกฤษ ด้วย ตัว เอง – NATAVIGUIDES

ฝึก ฟัง ภาษา อังกฤษ ด้วย ตัว เอง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.

และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้ง “กลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.

jw2019

They were, in effect, comparing themselves to each other and arguing over “which one of them seemed to be greatest.”

พวก เขา เปรียบ เทียบ กัน เอง และ เถียง กัน ว่า “ใคร จะ นับ ว่า เป็น ใหญ่.”

jw2019

Those desires aren’t wrong in themselves, but if left unchecked, they can make temptation harder to resist.

ความ ปรารถนา เหล่า นี้ ใน ตัว มัน เอง ไม่ ใช่ ความ ผิด แต่ หาก ไม่ ควบคุม ก็ สามารถ ทํา ให้ ต้านทาน การ ล่อ ใจ ได้ ยาก.

jw2019

(Romans 10:2) They decided for themselves how to worship God instead of listening to what he said.

(โรม 10:2) พวก เขา ตัดสินใจ เอา เอง ใน เรื่อง วิธี นมัสการ พระเจ้า แทน ที่ จะ รับ ฟัง สิ่ง ที่ พระองค์ ตรัส.

jw2019

Jehovah promised Abraham: “By means of your seed all nations of the earth will certainly bless themselves.”

พระ ยะโฮวา ทรง สัญญา กับ อับราฮาม ว่า “โดย ทาง พงศ์พันธุ์ ของ เจ้า ทุก ชาติ แห่ง แผ่นดิน โลก จะ ทํา ให้ ตน เอง ได้ พระ พร เป็น แน่.”

jw2019

Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in themselves help us to store up any spiritual treasures in heaven.

พระ ยะโฮวา ไม่ ได้ ห้าม เรา ที่ จะ เพลิดเพลิน กับ กิจกรรม ดัง กล่าว แต่ ตาม จริง แล้ว เรา ทราบ ว่า กิจกรรม เหล่า นี้ ใน ตัว มัน เอง ไม่ ช่วย ให้ เรา ส่ํา สม ทรัพย์ ฝ่าย วิญญาณ ใน สวรรค์.

jw2019

For centuries people have on occasion found themselves involuntarily without work.

เป็น เวลา หลาย ศตวรรษ มา แล้ว ที่ ผู้ คน พบ ว่า ตัว เอง ตก งาน บาง ครั้ง บาง คราว โดย ไม่ สมัคร ใจ.

jw2019

But those who received Jesus’ disciples with kindness put themselves in line for blessings.

แต่ คน เหล่า นั้น ที่ ต้อนรับ สาวก ของ พระ เยซู ด้วย ความ กรุณา ได้ นํา ตัว เอง เข้า มา อยู่ ใน แนว ที่ จะ ได้ รับ พระ พร.

jw2019

* But they also began to appreciate that the name that they themselves had taken —International Bible Students— did not do them justice.

* แต่ พวก เขา ก็ เริ่ม เข้าใจ อีก ด้วย ว่า ชื่อ ที่ พวก เขา เรียก ตัว เอง นั้น คือ นัก ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล นานา ชาติ ยัง ไม่ ได้ ระบุ ถึง ตัว เขา อย่าง ครบ ถ้วน.

jw2019

They had to teach themselves, however, since experts jealously guarded their trade secrets.

อย่าง ไร ก็ ตาม พวก เขา ต้อง เรียน รู้ ด้วย ตัว เอง เนื่อง จาก ผู้ เชี่ยวชาญ ต่าง หวง เคล็ดลับ วิชา ชีพ ของ ตน.

jw2019

The psalmist sang: “By the word of Jehovah the heavens themselves were made, and by the spirit of his mouth all their army.”

See also  [NEW] ดูไม่เนิร์ด แต่ดูฉลาด! รวม 40 'แคปชั่นเรียนเก่ง Ver.Eng' #ความขยันไม่เคยทรยศใคร ( ̄ヘ ̄) | กินเก่ง ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

ผู้ ประพันธ์ เพลง สรรเสริญ ร้อง เพลง ว่า “พระ ยะโฮวา ได้ ทรง สร้าง ท้องฟ้า ด้วย คํา ตรัส, ด้วย ลม พระ โอษฐ์ ของ พระองค์ หมู่ ดาว ทั้ง ปวง ก็ เกิด ขึ้น.”

jw2019

For the love of money is a root of all sorts of injurious things, and by reaching out for this love some have . . . stabbed themselves all over with many pains.”

เพราะ การ รัก เงิน เป็น ราก แห่ง สิ่ง ที่ ก่อ ความ เสียหาย ทุก ชนิด และ โดย การ มุ่ง แสวง หา ความ รัก แบบ นี้ บาง คน . . .

jw2019

“It is not just the languages themselves that are disappearing,” reports London’s Independent newspaper.

“ผู้ หญิง อีก คน หนึ่ง ส่ง เงิน 1,250 บาท เพื่อ [เขา] จะ ได้ ซื้อ ‘บุหรี่, แสตมป์ และ ซอง จดหมาย’ ใน เรือน จํา.”

jw2019

4 And it came to pass that after I had finished the ship, according to the word of the Lord, my brethren beheld that it was good, and that the workmanship thereof was exceedingly fine; wherefore, they did ahumble themselves again before the Lord.

๔ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากข้าพเจ้าต่อเรือเสร็จ, ตามพระดํารัสของพระเจ้า, พี่ ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่าเรือนั้นดี, และเห็นว่าฝีมือต่อเรือนั้นยอดเยี่ยมนัก; ด้วยเหตุนี้, พวกเขานอบน้อมถ่อมตนกต่อพระพักตร์พระเจ้าอีกครั้ง.

LDS

If elders make themselves available to fellow believers and enjoy being with them, the sheep will be more likely to ask for assistance when needed.

และ เป็น เรื่อง ง่าย กว่า ด้วย ที่ พี่ น้อง จะ บอก ความ รู้สึก และ ความ กังวล ของ พวก เขา กับ ผู้ ปกครอง.

jw2019

(Numbers 12:3) Yet, it seems that Korah envied Moses and Aaron and resented their prominence, and this led him to say —wrongly— that they had arbitrarily and selfishly lifted themselves up above the congregation. —Psalm 106:16.

(อาฤธโม 12:3) กระนั้น ดู เหมือน ว่า โครา อิจฉา โมเซ กับ อาโรน และ ขุ่นเคือง ใน ความ เด่น ของ ท่าน ทั้ง สอง และ นั่น ก็ ทํา ให้ เขา กล่าว อย่าง ผิด ๆ ว่า โมเซ กับ อาโรน ยก ตัว เอง ขึ้น เหนือ ชน ทั้ง ชาติ อย่าง เห็น แก่ ตัว และ ตาม อําเภอใจ.—บทเพลง สรรเสริญ 106:16.

jw2019

Bucks go off by themselves.

แต่ตัวผู้จะชอบหนี

OpenSubtitles2018.v3

This leads all the people to prostrate themselves and thank Jehovah, “for he is good, for his loving-kindness is to time indefinite.”

สิ่ง นี้ ได้ ทํา ให้ ประชาชน ทั้ง ปวง ซบ หน้า ขอบพระคุณ พระ ยะโฮวา “เพราะ พระองค์ ทรง พระ กรุณาคุณ; และ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง อยู่ ถาวร.”

jw2019

“Evildoers themselves will be cut off . . .

“คน ที่ กระทํา ชั่ว จะ ต้อง ถูก ตัด ขาด . . .

jw2019

WHEN the elders consider whether a Bible student qualifies to participate in the field ministry, they ask themselves, ‘Do the person’s expressions show that he believes that the Bible is the inspired Word of God?’

เมื่อ ผู้ ปกครอง พิจารณา ว่า นัก ศึกษา พระ คัมภีร์ มี คุณสมบัติ ที่ จะ เป็น ผู้ ประกาศ ได้ หรือ ไม่ เขา จะ ถาม ตัว เอง ว่า ‘การ พูด จา ของ เขา แสดง ให้ เห็น ไหม ว่า เขา เชื่อ ว่า คัมภีร์ ไบเบิล เป็น พระ คํา ที่ มี ขึ้น โดย การ ดล ใจ จาก พระเจ้า?’

jw2019

12 Those who ignore warnings issued by the faithful slave inevitably cause harm to themselves and to their loved ones.

12 คน ที่ ไม่ ใส่ ใจ คํา เตือน ของ ทาส สัตย์ ซื่อ ย่อม จะ ทํา ให้ ตัว เขา เอง และ คน ที่ เขา รัก ได้ รับ ความ เสียหาย อย่าง ไม่ อาจ เลี่ยง ได้.

jw2019

It is therefore nothing great if his ministers also keep transforming themselves into ministers of righteousness.

ดัง นั้น จึง ไม่ แปลก อะไร ที่ ผู้ รับใช้ ของ มัน มัก จะ ปลอม ตัว เป็น ผู้ รับใช้ แห่ง ความ ชอบธรรม.

See also  [NEW] Present simple tense คืออะไร มีการใช้อย่างไร | tense ที่ใช้บ่อย - NATAVIGUIDES

jw2019

As a parent, you can learn from this example and grant your young ones increased freedom as they show themselves capable of handling it.

ใน ฐานะ ที่ เป็น พ่อ แม่ คุณ สามารถ เรียน รู้ ได้ จาก ตัว อย่าง นี้ และ ให้ เสรีภาพ กับ ลูก ๆ มาก ขึ้น เมื่อ พวก เขา แสดง ให้ เห็น ว่า สามารถ ใช้ เสรีภาพ นั้น ได้ อย่าง เหมาะ สม.

jw2019

(Laughter) It’s impossible, of course, for your eyes to see themselves, but they seem to be trying.

(ฮา) มันเป็นไปไม่ได้ แน่นอน ที่ตาของคุณจะมองเห็นตัวมันเอง แต่มันก็ดูเหมือนจะพยายาม

ted2019

That is why the Bible says: “The righteous themselves will possess the earth, and they will reside forever upon it.” —Psalm 37:29; Isaiah 45:18; 65:21-24.

นั่น คือ เหตุ ผล ที่ คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า “คน สัตย์ ธรรม จะ ได้ แผ่นดิน เป็น มฤดก, และ จะ อาศัย อยู่ ที่ นั่น ต่อ ไป เป็น นิตย์.”—บทเพลง สรรเสริญ 37:29; ยะซายา 45:18; 65:21-24.

jw2019

Table of Contents

[NEW] นิทานภาษาอังกฤษ รวมนิทานสองภาษาสั้นๆ ง่ายๆ และนิทานอีสป พร้อมคำอ่านคำแปลไทย | ฝึก ฟัง ภาษา อังกฤษ ด้วย ตัว เอง – NATAVIGUIDES

154

SHARES

Facebook

Twitter

นิทานภาษาอังกฤษมาแล้วจ้า รวมนิทานสองภาษาสั้นๆ พร้อมคำอ่านคำแปล เป็นตัวช่วยเสริมในเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ และแปลยังไม่เก่งเท่าไหร่ เป็นนิทานสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะ ผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆอ่านตามไปด้วยก็ได้ครับ

นิทานภาษาอังกฤษ
นิทานภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คำแปล

การอ่านภาษอังกฤษถ้าจะให้ดี ต้องอ่านเป็นข้อความภาษาอังกฤษเลย ผู้รู้ท่านกล่าวไว้ จริงอย่างว่าครับ แต่สำหรับคนที่ยังอ่านไม่ออกเลย และยังแปลไม่เก่งเท่าไหร่ การใส่คำอ่านและคำแปล ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องพะวงกับการไปหาคำอ่านและความหมาย ช่วยให้การอ่านสมูธยิ่งขึ้น

นิทานภาษาอังกฤษง่ายๆต่อไปนี้ จะเน้นการแปลที่ค่อนข้างจะยึดคำศัพท์คำศัพท์เป็นหลัก ถ้าจะเกลาให้สละสลวยก็ได้ครับ แต่อยากให้ผู้อ่านได้ความรู้ในการแปลเป็นเบื้องต้น ส่วนการเกลานั้นคงทำเองได้ไม่ยาก

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง The Hungry Monkey ลิงผู้หิวโหย

นิทานภาษาอังกฤษ hungry monkey

เนื้อเรื่อง

The monkey runs in the jungle. The monkey is hungry. He spots a banana in a tree. It is big and yellow. He climbs up the tree. He eats the banana. He sees another banana. He eats that one too. The monkey is hungry no more.

คำอ่าน

เดอะ มั๊งคิ รันส อิน เดอะ จั๊งเกิล เดอะ มั๊งคิ อิส ฮั๊งกริ ฮี สป็อท อะ บะน๊านะ อิน อะ ทรี อิท อิส บิก แอน เย็ลโละ ฮี ไคลมส์ อัพ เดอะ ทรี ฮี อีทส เดอะ บะน๊านะ ฮี ซีส อะนั๊ธเดอะ บะน๊านา ฮี อ๊ทส แด็ท วัน ทู เดอะ มั๊งคิ อิส ฮั๊งกริ โน มอ

คำแปล

ลิงตัวหนึ่งวิ่งอยู่ในป่า ลิงกำลังหิวโหย มันมองเห็นกล้วยอยู่บนต้นไม้ กล้วยมันใหญ่และมีสีเหลือง มันปีนขึ้นบนต้นไม้ มันกินกล้วย มันเห็นกล้วยอีกหนึ่งผล มันกินผลนั้นด้วย เจ้าลิงไม่หิวอีกแล้ว

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง The Baby Elephant ลูกช้างตัวน้อย

นิทานภาษาอังกฤษ baby elephant

เนื้อเรื่อง

The baby elephant plays in the lake. He plays with the other baby elephants. The lake is very big. His mother calls him to eat. He gets out of the lake. He runs over to his mother. The baby elephant walks between her legs.

คำอ่าน

เดอะ เบ๊บิ เอ็ลละเฟินท เพลส อิน เดอะ เลค ฮี เพลส วิธ เดอะ อั๊ธเดอะ เบ๊บิ เอ็ลละเฟินทส์ เดอะ เลค อิส เว๊ริ บิก ฮิส มั๊ธเดอะ คอลส์ ฮิม ทุ อีท ฮี เก็ทส เอ๊า ออฟ เดอะ เลค ฮี รันส โอ๊เวอะ ทุ ฮิส มั๊ธเดอะ เดอะ เบ๊บิ เอ็ลละเฟินท วอคส์ บิทวี๊น เฮอ เลกส

คำแปล

ลูกช้างตัวหนึ่งเล่นอยู่ในทะเลสาบ เขาเล่นกับลูกช้างตัวอื่นๆ ทะเลสาบใหญ่มาก แม่ของเขาเรียกให้เขามากินอาหาร เขาขึ้นจากทะเลสาบ เขาวิ่งตรงไปยังแม่ของเขา ลูกช้างเดินอยู่ในหว่างขาของแม่

นิทานภาษาอังกฤษเรื่อง The Cow Named Moo (เจ้าวัวที่ชื่อว่ามู)

นิทานภาษาอังกฤษ Cow

เนื้อเรื่อง

Moo escapes from a farm. Moo is hungry. He does not want to eat grass. Moo is looking for McDonald’s. Moo loves cheeseburgers. Moo wants a double cheeseburger and French fries. He saw an advertisement on a billboard. He dreams about it every night.

คำอ่าน

มู อิสเก๊พส ฟรอม อะ ฟาม มู อิส ฮั๊งกริ ฮี ดัส น็อท ว็อนท ทุ อีท กราส มู อิส ลุ๊คคิง ฟอ แม็คดอเนิลส์ มู ลัฝส์ ชี๊สเบอะเกอะ มู ว็อนทส์ อะ ดั๊บเบิล ชี๊สเบอะเกอะ แอน เฟร็นช ฟรายส์ ฮี ซอ แอน แอดเว๊อทิสเมินท ออน อะ บิ๊ลบอด ฮี ดรีมส อะเบ๊า อิท เอ็ฝริ ไนท

See also  [NEW] มา ย ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง √ – My Blog | ปลาย ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง - NATAVIGUIDES

คำแปล

มูหลบหนีจากฟาร์มแห่งหนึ่ง มูกำลังหิวโหย เขาไม่ต้องการกินหญ้า มูกำลังมองหาแมคโดนัลด์ มูชอบชีสเบอร์เกอร์ มูต้องการดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ และมันฝรั่งทอด เขาเห็นโฆษณาบนป้ายใหญ่ เขาฝันเห็นมันทุกคืน

นิทานอีสปภาษาอังกฤษ

ของแถมครับ รวมนิทานอีสปที่ควรค่าแก่การอ่าน ได้ข้อคิดคติสอนใจดีๆเลยเชียว

ผูกกระดิ่งแมว 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนูกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการสัญญาณเตือนเมื่อแมวเข้ามาใกล้ ซึ่งมีหนูหนุ่มตัวหนึ่งมีไอเดียว่าควรจะเอากระดิ่งไปแขวนคอแมว ซึ่งทุกตัวเห็นด้วย แต่ก็มีหนูผู้เฒ่ากล่าวขึ้นมาว่า แล้วใครจะเป็นคนเอาไปผูกคอแมวล่ะ

อ่านนิทานฉบับเต็ม คลิก

เต่ากับเป็ดป่า 

เป็นเรื่องราวของเต่าที่อยู่จะขึ้นไปบนฟ้าเพื่อชมโลก ความฝันของเต่าก็เป็นจริง เมื่อเป็ดป่าสองตัวอาสาจะพาบินขึ้นไป โดยให้เต่างับกิ่งไม้เอาไว้ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามพูด แต่เต่าก็เผลอพูดจนได้ ทำให้ตกลงมาตายบนลานหิน

อ่านนิทานฉบับเต็ม คลิก

กบกับวัว 

เป็นเรื่องราวของกบน้อยที่โดนวัวทับตาย แล้วพี่น้องของกบน้อยก็เอามาเล่าให้กบผู้เฒ่าฟังว่ามันตัวใหญ่มาก กบผู้เฒ่าก็เบ่งให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหน ท้ายที่สุดก็เบ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนท้องแตกตาย

อ่านนิทานฉบับเต็ม คลิก

หนูเมืองกับหนูชนบท

 เป็นเรื่องราวของหนูเมืองกับหนูชนบท หนูเมืองไปเยี่ยมหนูบ้านพร้อมกับบรรยายชีวิตที่หรูหราในเมือง จนหนูชนบทไปอยู่ด้วย แต่ท้ายที่สุดชีวิตในเมืองที่วุ่นวาย กลับไม่ใช่ชีวิตที่ต้องการของหนูชนบท

อ่านนิทานฉบับเต็ม คลิก

ลูกปูกับแม่ปู

 เป็นเรื่องราวของปูแม่ลูกที่เราน่าจะรู้จักกันดี แม่ปู้เห็นลูกปูเดินไม่ตรง เลยสอนให้ลูกเดินตรงๆ ลูกก็ทำไม่ได้ ลูกปูก็เลยให้แม่เดินให้ดู แต่คุณแม่เองก็เดินไม่ตรงเหมือนกันกับลูกปูนั่นแหละ

อ่านนิทานฉบับเต็ม คลิก

ลูกแพะกับหมาป่า

 เป็นเรื่องราวของลูกแพะที่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พอเห็นหมาป่าเดินผ่านก็พูดจาเยาะเย้ย ด่าทอ เพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในที่สูง หมาป่าคงทำอะไรไม่ได้

?อ่านนิทานฉบับเต็ม คลิก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 256

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


English Listening Practice Level 1 | Listening English Practice for Beginners in 3 Hours


☞ If you enjoyed my video, Please LIKE, COMMENT, SUBSCRIBE and SHARE as this really helps me out 🙂
☞ Subscribe for more interesting videos: https://goo.gl/3qNzzg
Learn to speak english, improve your English Vocabulary, Listening, Speaking, More and More…
——————————————————————————
▼ FOLLOW US
➤ Website: http://english7levels.com/
➤ Facebook: https://www.facebook.com/English7Levels/
——————————————————————————
▼ DISCLAIMER
➤ Please don’t reupload without my permission!
➤ If you have problems about copyright or label and (owners) want to remove this video, please CONTACT US DIRECTLY before doing anything. We will respectfully remove it.
Email : services@english7levels.com
——————————————————————————
english7levels, english7levelsdotcom, learnenglish englishconversation

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

English Listening Practice Level 1 | Listening English Practice for Beginners in 3 Hours

แบบทดสอบ\u0026ฝึกการฟังภาษาอังกฤษเสียงเจ้าของภาษา ระดับเริ่มต้น Level 1


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
Facebook: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Instagram: https://www.instagram.com/lactawarakorn
ติดต่องาน
Email: unfoxenglish@gmail.com

แบบทดสอบ\u0026ฝึกการฟังภาษาอังกฤษเสียงเจ้าของภาษา ระดับเริ่มต้น Level 1

ฝึกฟังประโยคภาษาอังกฤษจากหนัง | ใช้จริงในชีวิตประจำวัน | เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ


ฝึกฟังประโยคภาษาอังกฤษจากหนัง | ใช้จริงในชีวิตประจำวัน | มีภาพประกอบ | เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ
เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง และนำไปใช้ได้จริง cr.vdo. tiktok
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี! อื่นๆๆ
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuK…​
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv…​
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r…​
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1…​
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5s…​
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot…​
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK…​
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnAT…​
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnAT…​
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKY…​
cr.vdo. tiktok

ฝึกฟังประโยคภาษาอังกฤษจากหนัง | ใช้จริงในชีวิตประจำวัน | เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ

ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง Twilight EP.1


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
เรียนตอนต่อไป https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk8A4Ny8TVQ5X6ZU2unECMbU
ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก แต่มันยากที่ความตั้งใจฝึกของเราเอง วันนี้ผมเลยอยากมาแบ่งปันเรื่องของตัวเองที่ฝึกภาษาอังกฤษจากการดูหนังจนทำให้พูดได้ภายในเวลา 2 เดือน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องฝึกอย่างตั้งใจและต่อเนื่อง เพราะผลลัพท์มันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวัน
ฝึกอังกฤษจากหนัง หนังฝึกภาษาอังกฤษ twilight ฝึกอังกฤษด้วยตัวเอง

ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T
Script
Bella: You’re impossibly fast and strong. Your skin is pale white and icecold. Your eyes change color. And sometimes you speak like. . . like you’re from a different time. You never eat or drink anything. You don’t go out in the sunlight. How old are you?
Edward: Seventeen.
Bella: How long have you been seventeen?
Edward: A while.
Bella: I know what you are.
Edward: Say it. Out loud. Say it.
Bella: Vampire.
Edward: Are you afraid?
Bella: No.
Edward: Then ask me the most basic question. What do we eat?
Bella: You won’t hurt me. Where’re we going?
Edward: Up the mountain. Out of the cloud bank. You need to see what I look like in the sunlight.

ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง Twilight EP.1

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เดือนเดียวก็เก่งได้


สวัสดีค่ะ 🙏🏽 วันนี้ พี่จะมาแนะนำวิธี เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ที่สามารถเก่งได้ภายในหนึ่งเดือน 📚 วิธีฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนั้นก็คือการ ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง ภาพยนตร์หรือทีวีซีรี่ย์ค่ะ 📺 แต่ดูอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะ เก่งได้นะคะ tips ของพี่คือการฝึกไปพร้อมจดคำศัพท์และออกเสียงตามค่ะ 🧐 ลองทำดูซักเรื่องหนึ่งหรือตอนหนึ่งก่อนนะคะ จากนั้นค่อยทำไปเรื่อยเรื่อย ให้เลือกภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบค่ะแนวไหนก็ได้ ขออย่างเดียวคือต้องดูเป็นภาษาอังกฤษ ซับเป็นภาษาอังกฤษด้วย เวลาเจอคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจให้หยุดจดลงไปและแปลคำศัพท์จากพจนานุกรมค่ะ 📝 จากนั้นให้ลองเปิดซ้ำอีกรอบ และออกเสียงตามทุกประโยคค่ะ หากทำตามที่แนะนำทุกอย่างรับรองว่าภาษาอังกฤษจะเก่งขึ้นภายในหนึ่งเดือนได้แน่นอน ❤️
Instagram: Trin_Klinhnu

ต่างประเทศ toeic reading หนังใหม่ toeic reading

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เดือนเดียวก็เก่งได้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ฝึก ฟัง ภาษา อังกฤษ ด้วย ตัว เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.