Home » [NEW] Present Continuous: как образуется и когда используется | present continuos – NATAVIGUIDES

[NEW] Present Continuous: как образуется и когда используется | present continuos – NATAVIGUIDES

present continuos: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Present Continuous Tense (или Present Progressive Tense) переводится с английского языка как «настоящее длительное время». В английской речи оно употребляется наравне с Present Simple, с той же частотой, и занимает важное место в грамматике.

Когда используется Present Continuous — когда требуется подчеркнуть длительность действия в настоящем. Пределы «длительности» могут быть разными: действие может продолжаться неопределенный срок или занимать определенный промежуток времени ¬— все это случаи употребления Present Continuous.

Present Continuous — образование предложений разных типов

Утверждение

Согласно правилам английского языка, любое предложение строится в определенном порядке. В утвердительных предложениях подлежащее занимает первое место, сказуемое — второе. В Present Continuous сказуемое составляют вспомогательный глагол to be и основной (смысловой) глагол, который выражает действие. To be принимает нужную форму (am, is, are) в зависимости от подлежащего, а основной глагол приобретает окончание -ing.

 1. Формула: I am + глагол-ing
  Пример: I am singing – Я пою.
 2. Формула: He/She/It is + глагол-ing
  Примеры: He is smiling —Он улыбается. She is dancing — Она танцует. It is shining — Оно светит.
 3. Формула: We/You/They are + глагол-ing
  Примеры: We are listening — Мы слушаем. You are reading — Вы читаете. They are swimming — Они плавают.

Добавление к глаголу окончания -ing — общее правило. Однако присоединение окончания может трансформировать основу некоторых глаголов при образовании Present Continuous.

 1. Глагол заканчивается на —е
  Правило: последняя буква отбрасывается
  Пример: make — making (делать)
 2. Глагол оканчивается на —ie
  Правило: -ie заменяется на -y
  Пример: lie — lying (лежать)
 3. Односложный глагол, оканчивающийся на гласную с согласной
  Правило: последняя согласная удваивается
  Пример: get — getting (получать)

Отрицание

Когда Present Continuous употребляется в отрицательных предложениях, вспомогательный и основной глагол разделяются частицей not.

 1. Формула: I am not + глагол-ing
  Пример: I am not singing – Я не пою.
 2. Формула: He/She/It is not + глагол-ing
  Примеры: He is not smiling – Он не улыбается. She is not dancing – Она не танцует. It is not shining – Оно не светит.
 3. Формула: We/You/They are not + глагол-ing
  Примеры: We are not listening – Мы не слушаем. You are not reading – Вы не читаете. They are not swimming – Они не плавают.

Вопрос

В случаях употребления Present Continuous в вопросительных предложениях вспомогательный глагол занимает первое место, за ним следует подлежащее и далее основной глагол.

 1. Формула: Am I + глагол-ing
  Пример: Am I singing? – Я пою?
 2. Формула: Is He/She/It + глагол-ing
  Примеры: Is he smiling? – Он улыбается? Is she dancing? – Она танцует? Is it shining? – Оно светит?
 3. Формула: Are We/You/They + глагол-ing
  Примеры: Are we listening? – Мы слушаем? Are you reading? – Вы читаете? Are they swimming? – Они плавают?

Present Continuous — употребление в типичных случаях

1. Действие происходит прямо сейчас, в момент речи. Также можно употреблять конструкцию Present

Continuous для нескольких происходящих одновременно в настоящем действий.
Слова-маркеры: now (сейчас), at the moment (в данный момент).

Пример: She is eating apple while I am drinking juice – Она ест яблоко, пока я пью сок. (два действия совершаются одновременно)

2. Действие растянуто во времени и происходит в настоящем, но не ограничивается настоящей секундой. Оно началось какое-то время назад и будет продолжаться еще некоторое время. В течение этого отрезка времени выполняется обозначенное действие.

See also  5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ (5 Basic Sentence Structure) | เรียง ตาม ลํา ดับ ภาษา อังกฤษ

Слова-маркеры: now (сейчас), currently (сейчас, теперь), these days (В эти дни, на днях).

Пример: We are moving into a new house – Мы переезжаем в новый дом. (Мы заняты процессом переезда и продолжим его, но в момент речи мы не заняты конкретно этим, просто находимся в состоянии переезда)

3. Ситуация имеет временный характер.

Слова-маркеры: until (пока не), for (в течение), during (в течение).

Пример: He is staying in New York for three months – Он живет в Нью-Йорке три месяца. (через три месяца по каким-либо причинам он покинет Нью-Йорк, закончится срок его пребывания в этом городе; данная ситуация носит временный характер, постоянно он проживает, например, в Москве, а в Нью-Йорке находится по работе или в связи с учебой)

4. Действие развивается или постоянно меняется, предложение часто содержит определенные глаголы для его обозначения. Описание процесса изменения — это случай употребления Present Continuous.
Слова-маркеры: get (становиться), change (меняться), rise (подниматься), fall (падать), grow (расти), become (становиться), start (начинаться), improve (улучшаться), begin (начинаться).
Пример: Your English is getting better – Твой английский становится лучше. (наблюдается постепенное повышение твоего уровня английского)

Особые случаи использования конструкции Present Continuous

1. Дело запланировано и обязательно будет совершено в ближайшем будущем, часто с указанием сроков, места или каких-либо других деталей.

Слова-маркеры: this/next week (на этой/следующей неделе), tonight (вечером), today (сегодня), tomorrow (завтра), this/next year (в этом/следующем году), this/next weekend (в эти/следующие выходные).

Пример: Next week we are buying a new car – На следующей неделе мы покупаем новую машину. (мы не просто решили, а уже выбрали марку машину и автосалон, где будет совершена покупка)

2. Речь идет о действии в настоящем, влияющем на ближайшее будущее с употреблением глаголов, обозначающих движение.

Слова-маркеры: go (идти), move (двигаться), leave (уходить), start (начинать), come (приходить), return (возвращаться).

Пример: I’m tired. I am going to bed. – Я устал. Я иду спать. (прямо сейчас я чувствую усталость и пойду спать сразу после того, как сообщу об этом)

3. Речь эмоционально окрашена, говорящий испытывает недовольство, раздражен или возмущен чем-то, что постоянно случается.

Слова-маркеры: all the time (все время), always (всегда), constantly (постоянно)

Пример: You are always interrupting me! – Ты постоянно меня перебиваешь! (ты делаешь это все время, и меня это раздражает)

4. Present Continuous – случаи употребления с глаголами состояния.

Такие глаголы в английском языке по правилам не употребляются в настоящем
времени, поскольку обозначают чувства, умственные процессы, которые не имеют временных пределов — эти глаголы выражают скорее состояние, чем действие.

Однако если необходимое вам значение такого глагола — конкретное действие,
имеющее начало и конец, то фраза может строиться по формуле Present Continuous.

Слова-маркеры: to love (любить), to feel (чувствовать), to wish (желать), to think (думать), to see (видеть), to look (выглядеть), to smell (пахнуть), to have (иметь) и другие

Примеры: The steak tastes good. – У этого стейка прекрасный вкус. (стейк, приготовленный по этому рецепту, всегда вкусный) The chef is tasting the steak. – Повар пробует стейк на вкус. (он делает это в данную секунду)

Употребление Present Continuous в сложных случаях

1. Речь идет о чем-то новом с противопоставлением старому.

Пример: He has left university, now he is working with his friend – Он бросил университет и теперь работает со
своим другом.

2. Речь идет о необычном поведении определенного человека, он внезапно начал вести себя не так, как раньше.

Пример: She is eating too much – Она слишком много ест. (до этого у нее не было такого хорошего аппетита)

3. Present Continuous используется в придаточных предложениях времени после союзов. В предложении говорится о двух действиях, одно из которых единичное или «короткое» (Present Simple), второе длительное (Present Continuous). Для действия, которое происходит “на фоне”, используют Present Continuous, а для прерывающего его события — Present Simple.

See also  [Update] มาเรียนภาษาอังกฤษผ่าน 12 บทเพลงความหมายดีๆ เพิ่มพลังบวกให้กับชีวิต | ฉันแพ้ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Слова-маркеры: as long as (пока), when (когда), in case (в случае если), if (если), while (в то время как), unless (пока не).

Пример: I try not to make noise in case my daughter is reading her book – Я стараюсь не шуметь, когда моя дочь читает.

[Update] Present Continuous | present continuos – NATAVIGUIDES

Present Continuous

(also called Present Progressive)

We often use the Present Continuous tense in English. It is very different from the Present Simple tense, both in structure and in use.

How do we make the Present Continuous tense?

The structure of the Present Continuous tense is:

subject
+
auxiliary be
+
main verb

conjugated in Present Simple

 

am, are, is
present participle (-ing)

The auxiliary verb (be) is conjugated in the Present Simple: am, are, is

The main verb is invariable in present participle form: -ing

For negative sentences we insert not between the auxiliary verb and the main verb.

For question sentences, we exchange the subject and the auxiliary verb.

Look at these example sentences with the Present Continuous tense:

 
subject
auxiliary verb
 
main verb
 

+
I
am
 
speaking
to you.

+
You
are
 
reading
this.


She
is
not
staying
in London.


We
are
not
playing
football.

?
Is
he
 
watching
TV?

?
Are
they
 
waiting
for John?

How do we use the Present Continuous tense?

We use the Present Continuous to talk about:

 • action happening now
 • action in the future

Present Continuous for action happening now

a) for action happening exactly now

I am eating my lunch.

past
present
future

The action is happening now.
 

Look at these images. Right now you are looking at this screen and at the same time…

the pages are turning
the candle is burning
the numbers are spinning

b) for action happening around now

The action may not be happening exactly now, but it is happening just before and just after now, and it is not permanent or habitual.

John is looking for a new job.

past
present
future

 

 

 
The action is happening “around” now.
 

Look at these examples:

 • Muriel is learning to drive.
 • I am living with my sister until I find an apartment.

Present Continuous for the future

We can also use the Present Continuous tense to talk about the future – if we add a future word!! We must add (or understand from the context) a future word. “Future words” include, for example, tomorrow, next year, in June, at Christmas etc. We only use the Present Continuous tense to talk about the future when we have planned to do something before we speak. We have already made a decision and a plan before speaking.

I am taking my exam next month.

past
present
future

 
!!!

 
A firm plan or programme exists now.
The action is in the future.

Look at these examples:

 • We‘re eating at Joe’s Cafe tonight. We’ve already booked the table..
 • They can play tennis with you tomorrow. They‘re not working.
 • When are you starting your new job?

In these examples, a firm plan or programme exists before speaking. The decision and plan were made before speaking.

How do we spell the Present Continuous tense?

We make the Present Continuous tense by adding -ing to the base verb. Normally it’s simple: we just add -ing. But sometimes we have to change the word a little. Perhaps we double the last letter, or we drop a letter. Here are the rules to help you know how to spell the Present Continuous tense.

See also  ข้อคิดชีวิต วาทะคำคมขงเบ้ง | คํา ทับศัพท์ พร้อม ความ หมาย

Basic rule
Just add -ing to the base verb:

work

working

play

playing

assist

assisting

see

seeing

be

being

Exception
If the base verb ends in consonant + stressed vowel + consonant, double the last letter:

s
t
o
p

 
consonant
stressed
vowel
consonant

vowels = a, e, i, o, u

stop

stopping

run

running

begin

beginning

open

opening

Exception
If the base verb ends in ie, change the ie to y:

lie

lying

die

dying

Exception
If the base verb ends in vowel + consonant + e, omit the e:

come

coming

mistake

mistaking

Note that continuous tenses are also called progressive tenses. So the Present Continuous tense is sometimes called the Present Progressive tense.

Back to 12 English Tenses


How to Use the Present Continuous – English Verb Tenses Grammar Lesson


Learn how to use the present continuous verb tense in English. You can see different meanings of the present continuous and how to use them in English. Practice this tense and more with a certified English teacher: http://bit.ly/ooeteachers.
See the full version of this free lesson, including the full script and a quiz, here: https://www.oxfordonlineenglish.com/usepresentcontinuousverbtensevideolesson
In this lesson, you can learn about the present continuous verb tense in English.
Do you know to form and use the present continuous? Like many verb tenses in English, the present continuous has many different uses and meanings. You can learn more in this class.
You’ll see all the possible meanings of the present continuous; whether you’re a beginner or an advanced learner, you’re sure to find something new.
You can learn:
How to use the present continuous to talk about actions happening now or around this moment.
How to use the present continuous to talk about temporary or changing situations.
Using the present continuous to talk about the future.
Advanced ways to use the present continuous verb tense.
SUBSCRIBE to continue improving your English! https://goo.gl/UUQW8j
Become an OOE member to see our newest lessons before they’re available to the public, and more! https://www.youtube.com/channel/UCNbeSPp8RYKmHUliYBUDizg/join
You can see more of our free English lessons on this page: https://www.oxfordonlineenglish.com/freeenglishlessons

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

How to Use the Present Continuous - English Verb Tenses Grammar Lesson

What is the Pink Panther doing? Present Continuous


Marisol Alba Echeverria
Alix Yackeline Chavarro Gomez
Camilo Alberto Garcia Lopez
Leidy Orozco Durango

What is the Pink Panther doing? Present Continuous

Describing Clothes and Actions . Learn English


This video teaches how to describe clothing and people’s actions using the present continuous. Lots of vocabulary, including clothes, colours, patterns and materials.

Describing Clothes and Actions . Learn English

Present Simple and Present Continuous: The Grammar Gameshow Episode 1


Welcome to the Grammar Gameshow! Test your English grammar knowledge in this crazy quiz! In this episode, our two brave contestants answer three grammar questions about the English present simple and present continuous tenses. One is all about habits, the other describes actions in progress…but which is which? Do you know? Can you answer the questions? Which contestant will win? Find out in this episode of The Grammar Gameshow!
We like receiving and reading your comments please use English when you comment.
For more videos and content that will help you learn English, visit our website: http://www.bbclearningenglish.com

Present Simple and Present Continuous: The Grammar Gameshow Episode 1

Engels – Present continuous – deel 1 – EngelsAcademie.nl


Wil je meer uitleg? Ga dan naar www.EngelsAcademie.nl.
Disclaimer: Het embedden van de video’s is alleen toegestaan wanneer er toestemming is verleend door De OnderwijsAcademie. De video’s maken deel uit van het auteursrecht en blijven te allen tijde eigendom van De OnderwijsAcademie. Imiteren en kopiëren van ideeën en voorbeelden in deze video is zonder toestemming van De OnderwijsAcademie niet toegestaan.

Engels - Present continuous - deel 1 - EngelsAcademie.nl

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ present continuos

Leave a Reply

Your email address will not be published.