Skip to content
Home » [NEW] Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน | payroll คือ – NATAVIGUIDES

[NEW] Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน | payroll คือ – NATAVIGUIDES

payroll คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน :พัฒนาเพื่องานคำนวณเงินเดือนค่าแรง ของพนักงานประจำรายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานรายเหมา รองรับเงินเพิ่ม เงินหัก ต่างๆตามกฎระเบียบขององค์กร ยืดหยุ่นเพิ่มเติมได้ งวดการจ่ายรองรับงวคคร่อมเดือน งวดพิเศษจ่ายแยกงวดประจำได้ พร้อมรายงานตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณเงินเดือนที่ชัดเจน  

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีคุณสมบัติของ Client/Server ง่ายต่อการติดตั้ง (Install) ได้ไม่จำกัดครั้ง
 • ง่ายต่อการใช้งาน เมนูและรายงานมีให้เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ
 • ใช้งานง่าย มี Help และเครื่องมือเพื่องานบริการหลากหลายเพื่อความสะดวกให้เป็บผู้ใช้
 • ระบบมีความรวดเร็วในการทำงาน
 • รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100%
 • การค้นหาพนักงานสามารถค้นหาได้ทั้งจาก รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
 • มีระบบสำเนาและสำรองข้อมูลได้อย่างมั่นใจ เสริมด้วยการสำเนาข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมในขั้นตอนการทำงานที่สำคัญเพื่อให้ความปลอดภัยของข้อมูลแก่ผู้ใช้
 • ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานกับข้อมูลได้อย่างละเอียด สามารถแยกสิทธิ์ การอ่าน การเพิ่มเติม การแก้ไข การลบ และการใช้งานแยกจากกันได้ เช่น พนักงาน ระดับหนึ่งอาจมีสิทธิ์เพียงเพิ่มเติมข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูล
 • สามารถแก้ไขรหัสลับของผู้ใช้แต่ละท่านได้เอง
 • สามารถเก็บรายละเอียด (Log File) การเข้าใช้โปรแกรมของผู้ใช้แต่ละท่านได้
 • รายงานต่างๆ แสดงผลได้ทั้งจอภาพ และเครื่องพิมพ์ธรรมดาหรือเลเซอร์
 • มีฟังก์ชั่นรับข้อมูล (Import) รายได้, ค่าใช้จ่ายจาก Execel, Text File
 • มีฟังก์ชั่นรับข้อมูล (Import) และส่งข้อมูล (Export) เชื่อม-ส่งไปยังแฟกซ์, E-Mail, Internet, หรือ Export ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได้ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word เป็นต้น

คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • กำหนดรูปแบบองค์กร เป็นแผนกและแผนกย่อยได้เองไม่จำกัด ตาม Organization Chart
 • กำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ตาม Organization Chart ที่สามารถกำหนดและตั้งค่าเป้าหมายได้เองถึง 6 ตัวชี้วัด พร้อมสามารถนำค่าเป้าหมายเปรียบเทียบกับผลจริงเพื่อการวิเคราะห์และการบริหาร
 • เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมกำลังพลตามอัตราของแต่ละสาขา, แผนกและกะการทำงาน
 • มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงาน ระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
  • กรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่าย และตารางภาษีมีการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขได้เอง ตามที่กฎหมายกำหนด
  • แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุด และสูงสุดได้ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
  • วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเองหรือบริษัทออกให้(ไม่ต้องห่วงเรื่องรายได้เพื่อคำนวณภาษีระบบคำนวณให้อัตโนมัติ)
  • สามารถจำกัดยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
  • สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษในส่วนของเงินเดือน ประกันสังคม ภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่ม-เงินหัก และยอดจ่ายสุทธิได้หลากหลายวิธี
 • งวดเงินเดือน
  • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
  • สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
  • กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินเดือนได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge, เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น
 • ภาษี
  • กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท  เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 1%, เหมา 2%, เหมา 3%, เหมา 5%, เหมา 10% และ เหมา 15%
  • กำหนดเงินเพิ่ม/เงินหักได้ไม่จำกัด เช่น ค่าล่วงเวลาแต่ละประเภท, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่ากะ, ค่าบริการ, การลาหยุดงานประเภทต่างๆ, ฯลฯ และสามารถระบุข้อความที่ต้องการให้แสดงใน ภ.ง.ด. ได้เอง
  • กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เอง
  • กำหนดวิธีประมาณภาษีของเงินเพิ่ม/เงินหัก เป็นแบบประจำทั้งปี, แบบไม่สม่ำเสมอ และแบบเป็นครั้งคราวได้ตรงตามที่สรรพากรกำหนด
 • พนักงานทำงานไม่เต็มเดือนหรือเริ่มใช้ระบบระหว่างปีภาษี
  • นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
  • วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามารถเลือกได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อบรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่หรือลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง
  • เก็บยอดสะสมเข้ากองทุนฯ ก่อนปีปัจจุบัน หรือก่อนเริ่มใช้โปรแกรม หรือก่อนเป็นพนักงานได้
  • ระบุวันที่เริ่มสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เช่น เริ่มคำนวณเมื่อบรรจุเป็นพนักงาน เป็นต้น
 • เงินเพิ่ม-เงินหักของบริษัท
  • มีมาตรฐานเริ่มต้นใช้งานได้ทันที หรือปรับแก้ไขให้ตรงกับองค์กรได้
  • สามารถกำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์ในการสร้างเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อใช้งานได้ เช่น พนักงานมาสาย 2 ครั้ง หักขาดงานครึ่งวัน, พนักงานที่ได้รับเบี้ยขยันครบ 12 เดือนมีเงินรางวัลพิเศษให้ เป็นต้น

คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน

 • จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และ สามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้
 • เลขที่พนักงานและบัตรพนักงานสามารถให้โปรแกรมสร้างเลขที่ถัดไปได้โดยอัตโนมัติ
 • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือบุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.3 และการคำนวณค่าแรงเป็น Job Cost ได้
 • โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบายลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำ หรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง
 • เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียดได้แจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออกหรือลาพัก เป็นรูปสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • กำหนดให้โปรแกรมหักเงินกู้เงินผ่อนค้ำประกันได้โดยอัตโนมัติ และหยุดหักเมื่อชำระครบ และสามารถบันทึกข้อมูลการหักก่อนเริ่มใช้โปรแกรมโดยโปรแกรมจะหักต่อให้จนครบ
 • นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงาน มาลดหย่อนภาษีได้

คุณสมบัติในส่วนงานประจำ

 • สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวกสบายและหลากหลายวิธี เช่น สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมๆ กันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคนบันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
 • รองรับการบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหัก เพื่อลงบัญชีแยกแผนก แยกสาขาได้
 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตร เช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงานลาคลอด หรือลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื้นฐานเข้าระบบได้ เช่น ทำการบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่ายค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปีให้กับพนักงาน
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไขและคำนวณใหม่ หรือคำนวณย้อนได้ไม่จำกัดครั้งก่อนนำส่ง
 • แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคนให้อย่างละเอียด
 • จัดการเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งประกันสังคม และสามารถเตรียมข้อมูลส่งประกันสังคมแยกสาขาได้
 • รองรับการจ่ายเงินเดือนทั้งเงินสด และโอนเงินเข้าธนาคาร
 • จัดการเรื่องสื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและรองรับการโอนเงินในวันที่ต่างกันตามประเภทพนักงานเช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น

คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตรเช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงาน ลาคลอด หรือ ลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel เข้าระบบได้ เช่น การบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • กรณีพนักงานลาออก
  • สามารถระบุเหตุผลการลาออก พร้อมนำไปแสดงในรายงานแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 ได้อย่างอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
  • เก็บประวัติพนักงานที่ลาออกไว้ได้ ถ้าพนักงานนั้นกลับเข้าทำงานใหม่สามารถนำข้อมูลมาบันทึกต่อได้ทันที
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น

รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื้นฐาน 

 • รายงานต่างๆ สามารถเลือกพิมพ์โดยเลือกสาขา/แผนก/พนักงานได้และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • มีรายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหารและรายงานมาตรฐานของฝ่ายบุคคล
 • สามารถกรองข้อมูลที่เลือกเงื่อนไขในการสั่งพิมพ์รายงานได้หลากหลายรูปแบบ
 • มีเครื่องมือมาตรฐาน (Report Editer) สำหรับแก้ไขรายงานบางประเภท เช่น สรุปยอดเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานเปรียบเทียบ และการจัดลำดับต่างๆ เป็นต้น หรือต้องการแก้ไขรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เอง
 • สามารถใช้โปรแกรม Crystal Report สร้างรูปแบบรายงานต่างๆ ได้นอกเหนือจากรายงานมาตรฐานที่กำหนด
 • ทุกรายงานสามารถ Export โดยเลือกรูปแบบเป็นไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word เป็นต้น

รายงาน

 • รายงานการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • รายงานการจ่ายเงินสดและแนะนำแลกธนบัตร, ใบเซ็นรับเงินเดือน, สลิปเงินเดือนแบบมีฟอร์ม และ ไม่มีฟอร์มหลายรูปแบบ
 • รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งกรมสรรพากร เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, 50 ทวิ เป็นต้น
 • รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งสำนักงานประกันสังคม เช่น
  • รายงานแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่1), สปส.1-10 (ส่วนที่2)
  • แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)
  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
  • ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07)
  • แบบแจ้งการรับผู้เข้าประกันตนเข้าทำงาน (สปส.6-08)
  • แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน(สปส.6-09)
 • แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงาน กท.20ก
 • รายงานสำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และ รายงานสำหรับกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน ตามที่กฎหมายกำหนด
 • รายงานต่างๆที่ใช้ภายในบริษัทได้มากมาย เช่น ทะเบียนจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง, สรุปยอดเงินเดือนประจำงวด, รายงานพนักงานเข้าใหม่/ลาออก, รายงานเงินกู้ยืมคงค้าง เป็นต้น
 • หนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟและเลือกรูปแบบกราฟได้เอง เช่น เปรียบเทียบการมาสาย/ขาดงาน จัดลำดับการมาสาย ลา หรือทำล่วงเวลา เป็นต้น
 • รายงานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลพนักงาน เช่น สรุปอายุงานและวันลา, รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟ, รายงานจำนวนพนักงานเข้าออกประจำปีพร้อมเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ
 • รายงานอายุงานวันทำงานและจำนวนวันลาหยุด, รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นปี สามารถตรวจสอบได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือพิจารณาโบนัสให้กับพนักงานได้
 • ฯลฯ

ความต้องการพื้นฐาน

 • ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC กับระบบปฏิบัติการ (Operation System) ตั้งแต่ Windows 7 หรือสูงกว่า
 • ระบบเครือข่าย LAN รองรับ Windows Server 2008R2 หรือสูงกว่า
 • Open System เชื่อมกับ Data Base ได้หลากหลาย อาทิเช่น MSSQL, Firebird 3.0, ฯลฯ
 • ใช้งานบน .Net Framework Version 4.5 หรือสูงกว่า
 • ใช้งานบน CRRuntime_v.13.0.2.x ขึ้นไป (SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)

PR – Business Plus PAYROLL
Payroll Package program based on Window that complete and accuracy by using the best and updating technology to the most responding for user requirement. All would be used for all type of business and also cover for comprehensive payroll

• Based on Client/Server

• Based on PC which Operating System up to Windows 7 or higher

• LAN network support Windows Server 2008R2 or higher

• Open System connect to various Data Base such as MSSQL, Firebird 3.0, etc.

• Based on Net Framework Version 4.5 or higher

• Activate on CRRuntime_v.13.0.2.x or upper (SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)

• Easy to install for unlimited times

• Easy to use menu and report are available in Thai and other languages

See also  การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย | ตัวอย่าง โครงการ บัญชี รายรับ รายจ่าย

• Easy to use while working, there have Help menu for searching on every screen

• When found any problem while working can send a screen together with any questions to

our service center via the email immediately

• Help working is very fast

• Support unlimited data with 100% accuracy

• Support Windows feature complete functionality such as user manual (Electronic Manual), calculator, calendar, Online help

• Searching, resorting, selecting, copying, deleting data while working, switching between Thai and other languages and also request data in various perspective

• Employee searching would be searched by employee ID, employee name, ID card number and tax ID number etc.

• Customize menu to suit to your own personal use

• Strong and accuracy for the backup system

• Support copying and backup data system back to use automatically to ensure for data security protection for users

• Data security protection system can set the right for accessing data. There can separate rights categories as Reading, Adding, Editing, Deleting, and being able to operate separately. For example, a level of employee may have only rights to additional information but cannot edit or delete information

• Capable to edit password of each user by yourself

• Record access information (Log File) for each user

• Various Report can be displayed on screen or print out as a normal printer

• Capable to Import income, expense from Excel, Text File

• Capable to Import and Export to sync and send to Fax, E-Mail, Internet, or Export to other programs such as Microsoft Excel, Microsoft Word etc.

• Able to link employee card swipe information from the Business plus Time Attendance program or other brands of Time Attendance program

Qualification of Salary and Wage system

• Define organization chart format that would be divided into department and sub division unlimited with KPIs which can defined and set objective by up to 6 indicators and also can compare target value with the actual result for analysis

• Support personal rate for manpower control of each branch, department and shift work

• Provide standard value to enhance payroll system fast and accuracy

• Set up rate of deduction and tax table by yourself and would edit the revenue code in term of the law has been any changed

• Modify social security rate and the minimum maximum wage rate according to the

announcement of the Ministry of Labor.

• Social security deduction that can choose whether the employees paid or company

contribution

• Able to take Social security fund and provident fund before becoming employees which can be included tax deduction accordingly when using the program

• Able to limit the amount accumulated into a provident fund or a provident fund company has set the deduction rate to the provident fund as a fixed amount or can vary according to the service period

• Specify various methods of rounding for salary, social security, provident funds and tax deduction

• Specify salary payment period such as once a month, twice a month, every week or every 10

Days

• Set monthly payment period. For example, the period begins on 25th day and end of 24th day

of the following month and also pay on 30th etc.

• Specify special payment period, there can be paid not the same period with salary such as

over time, commission, service charge and bonus etc.

• Specify of various types of tax calculation such as withholding tax, company with one time

issue, company issue all the period of time, total 1%, total 2%, total 3%, total 5%, total10% and total 15%.

• Unlimited additional/deductions money such as overtime fees, bonuses, allowances, living

expenses, Shift fees, service fees, various types of leave, etc. and can specify messages that

would like to be displayed in the income tax form

• Set up the pervious conditions that related to tax calculation, social security and provident

funds

• Determine the method of estimating the tax of surcharge for tax deductions as a pattern of

annually or irregular pattern and from time to time as specified by the Revenue Department

• Additional /deduction of the company can define formulas or can create complex condition

See also  4.กระดาษทำการ การปิดบัญชี งบกำไรขาดทุน วิธี Periodic Inventory System | การปิดงบ

For example, employee who come late for 2 times, deduct as a half day absence, employees

who receive a full diligence for 12 months will be get a special reward

• The average of additional / deduction can be selected in various methods such as will be

received when employed or average as a actual working day in case of new employee

entering during the period, there will receive as a actual working day.

Qualification for employee profile

• Record profile with employee photo which can be printed as employee ID Card

• Employee no. and employee card can create the next number automatically

• Support employee based on monthly, daily, hourly or contract or individual job that

calculate all types of tax payment and wage calculation for job cost.

• The program can facilitate convenience, reduce process for the regular deduction such as

position fees, fuel cost by record only first time, then the program will automatic in every

period

• Record history of guarantee person including the status of employees such as still employ or

resign or leave as easy to verify

• Specify the program automatically guarantee deduct loan payment and stop deduction

when fully payment and can be recorded deduction data before beginning to use the

program then the program will continue to deduct until complete

• Able to keep resignation history. If any employees come back to work again can use the

existing data continuously

• Able to use other provident funds such as government pension fund, welfare benefit fund, investment in retirement fund, legal labor compensation that can be tax deductable

Qualification of routine job.

Available to record addition/deduction wage payment for each period with several methods such as.

Available to record either additional or deduction wage payment to each worker, or record on both additional and deduction to several workers by the same time.

Available to record additional/deduction on account of each sections or each branch.

Available to collect any funds for previous year, before program start or before joining the company.

Identify the starting date of joining provident fund e.g. calculate when become permanent staff.

Available to arrange salary adjustment and new wage will be automatically recorded or set up the formula e.g. 10% increasing for the whole section.

Available to arrange the resignation / leave / return to work after maternity leave or ordained leave.

Business Plus PAYROLL 

Business Plus Payroll, The program for Business Payroll System.

Available to transfer data from Text File or Excel such as all data from Excel work book can be automatically transferred to the program.

The reason for resignation can be recorded and declared for ending the social security insure according to สปส6-09.

Available to record and calculate accrued money for resignation workers on next payment e.g. overtime, commission etc.

Available to manage and calculate the salary, tax, social security fund, provident fund, loan, guarantee money, according to tax law quickly and accurately that can reduce the yearend additional or refund tax.

The calculation result can be checked, in case incorrect recalculation can be done and also available for repeat calculation with no limit.

The details of tax calculation can be shown to each employee.

To arrange the social security disk, and organize the disk as per branch offices.

Available to arrange the transferring of salary payment through several bank accounts or internet transfer. Arrange the payroll disk through bank account and report, and also arrange the disk as per branch office. Available to arrange for different transfer date such as daily rate employee on 25th and permanent employee on 30thetc.

Basic qualification of report.

The report printing can be selected by branch / section / workers as identifying period.

Available of data analysis report presented to executive and basic report to the personnel department.

Available to filter the data with selected condition to print as various type of report.

The standard tool (Report Editing) to edit some type of report e.g. summary of total labor cost, payroll account, pay slip, comparison data, and classify or change the report to English as require.

The Crystal Report program is available to arrange various type of report other than standard format.

Every report can be exported as selected e.g. Microsoft Excel, Microsoft Word and HTML etc.

Report Example

Report of money transfer through bank account, petty cash report and note exchange, salary receipt, pay slip form and.-

 • Form of insurer registration (

  สปส

  103)

 • List of insurers as (

  สปส

  6-07)

 • Form of acceptant for insurer to start the job (

  สปส

  6-08)

 • Form to inform the end of insurance (

  สปส

  609)

-The report submitting to Department of Labor Protection and Welfare for verifying.

-The report submitting to Department of Skill Development.

-Form to identify the yearly wage and contribution to Compensation Fund (กท 20ก), Form of wage calculation for report attachment (กท 20ก).

-Various type of report using in company such as.

Report Example.

 • Report for workers appraisal and analysis e.g. service years and day leave, comparison report c/w graph, annual report numbers of workers resignation and recruitment with comparison table in percent .

 • Report of service year, work day and day leave, report of year end appraisal. Available to verify as require period, the data can be collected to appraise for salary adjustment or bonus.

 • The wage and salary list, summary of periodic wage payment, report of new recruitment / resignation, report for outstanding debt etc.

 • Forms of any certifying letters e.g. certificate of employment, salary certificate.

 • Various type of comparison reports and graph are provided and selectable by user e.g. comparison report for late to work / absent, list of late to work, leave or overtime work etc.

 • A

  rrange the reports and forms submitting to Revenue Department e.g. P.N.D.1, P.N.D

  .

  1

  , P.N.D

  .

  91, 50 bis etc.

 • Arrange the reports and forms submit to Social Security Office such as

         – List of social security contributions สปส 1-10(part 1), สปส 1-10(part 2)

         – Registration form for new social security insurers (สปส. 1-03/1)

 

[NEW] PAYROLL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | payroll คือ – NATAVIGUIDES

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, n.
   1. Satisfaction; content. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An equivalent or return for money due, goods purchased, or
    services performed; salary or wages for work or service;
    compensation; recompense; payment; hire; as, the pay of a
    clerk; the pay of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       Where only merit constant pay receives. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       There is neither pay nor plunder to be got.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {Full pay}, the whole amount of wages or salary; maximum pay;
    especially, the highest pay or allowance to civil or
    military officers of a certain rank, without deductions.
    
 
   {Half pay}. See under {Half}.
 
   {Pay day}, the day of settlement of accounts.
 
   {Pay dirt} (Mining), earth which yields a profit to the
    miner. [Western U.S.]
 
   {Pay office}, a place where payment is made.
 
   {Pay roll},
    (a) a roll or list of persons entitled to payment, with
      the amounts due; now usually one word, {payroll}.
    (b) the total sum of money which is paid to all employees
      on payday.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 payroll
   n 1: a list of employees and their salaries; "the company had a
      long payroll" [syn: {payroll}, {paysheet}]
   2: the total amount of money paid in wages; "the company had a
     large payroll" [syn: {payroll}, {paysheet}]
   3: the department that determines the amounts of wage or salary
     due to each employee [syn: {payroll}, {payroll department}]


SCB payroll คืออะไร??


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

SCB payroll คืออะไร??

A Day in the Life of a Payroll Officer | Polyglot Group


All in a day’s work for our Polyglotters! Meet Edo Setiawan, our Payroll Officer from Sydney HQ at Polyglot Group. Come along with Edo to see what life is like handling the intricacies and complexities of payroll for our clients throughout APAC.

A Day in the Life of a Payroll Officer | Polyglot Group

ไฟล์จ่ายเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย – FlowPayroll โปรแกรมเงินเดือน ออนไลน์


ฟังก์ชั่นไฟล์จ่ายเงินเดือนของธนาคารกสิกรไทย ให้เจ้าของธุรกิจที่จ่ายเงินเดือนพนักงานด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย สามารถใช้ไฟล์จากระบบ FlowPayroll อัพโหลดเข้าเว็บไซต์ KCash Connect Plus ได้เลย
ไฟล์จ่ายเงินเดือนนี้จะช่วยข้ามขั้นตอนการคีย์ข้อมูลและตัวเลขลงในไฟล์ Excel ตอนเตรียมเงินเดือนแบบเดิม ทำให้มั่นใจว่าได้ตัวเลขถูกต้อง จ่ายเงินเดือนได้สะดวกและเร็วกว่าเดิมค่ะ
ลูกค้าที่ใช้ FlowPayroll สามารถเลือกใช้ไฟล์จ่ายเงินเดือนจากธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ได้ระหว่างทำรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง ใช้ได้ทั้งพนักงานแบบรายวันหรือรายเดือน โดยทั้งคนรับและคนจ่ายจะต้องใช้บัญชีจากธนาคารเดียวกันเท่านั้น
เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ https://flowpayroll.co/
ติดต่อสอบถาม 020268989

ไฟล์จ่ายเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย - FlowPayroll โปรแกรมเงินเดือน ออนไลน์

Payroll SMEMOVE


โปรแกรมบริหารธุรกิจ สำหรับเจ้าของ SME

Payroll SMEMOVE

UOB BizSmart: ระบบการบริหารจัดการพนักงาน (Payroll)


BizSmart โซลูชันจัดการธุรกิจ จาก UOB ที่รวมระบบบัญชี การจัดการ และการจัดการทรัพยากรบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มศักยภาพสูงสุดให้จัดการธุรกิจง่ายขึ้น

UOB BizSmart: ระบบการบริหารจัดการพนักงาน (Payroll)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ payroll คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *