Home » [NEW] CONDITIONAL SENTENCES | future perfect tense คือ – NATAVIGUIDES

[NEW] CONDITIONAL SENTENCES | future perfect tense คือ – NATAVIGUIDES

future perfect tense คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

CONDITIONAL SENTENCES

Conditional Sentences (if-clause)   หมายถึง ประโยคเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วย
ข้อความ 2 ส่วน คือ if clause และ Main clause

if clause    เป็นประโยคส่วนที่เป็นสาเหตุ หรือต้นเหตุ
Main Clause     เป็นประโยคส่วนที่เป็นผล เช่น
If he comes, I will tell him.
(If clause), (main clause)

Conditional Sentence แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. Future Possible
2. Present Unreal
3. Past Unreal
4. Mixed Type
1. Future Possible
หมายถึง ประโยคที่แสดงถึงความเป็นไปได้ เกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย
if + present simple, future simple
will + V
shall
หรือ
future simple + if present simple
will + V
shall
If he studies hard, he will succeed.
She will stay at home if it rains.
หมายเหตุ
1. กริยาใน main clause อาจจะใช้ may, can, must, (be) going to แทน will, shall ได้
ตัวอย่าง
are going to
If you don’t hurry, you                                      miss the train.
may, can, must
2. บางครั้งกิริยาใน if clause และ main clause ใช้ present simple tense อาจจะใช้ whenever แทน if ได้ เช่น
If (when, wheneven) the weather is good, I play tennis.
If (when, wheneven) the teacher asks, answer her.
3. ถ้า if clause มี should อยู่ด้วยสามารถทำให้เป็น infinitive form ได้ โดยตัด  if   ออกแล้วนำ  should
ขึ้นมาไว้หน้าประธาน เช่น
If she telephones , tell me at once.
หรือ Should she telephone , tell me at once.

2. Present Unreal
หมายถึง ประโยคที่สมมุติว่าเหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับความเป็นจริง ประกอบด้วย

   if + past simple                                past future simple
verb to be ใช้ were ทุกพจน์           would, should + V
(ใช้ could , might + V ได้)

 

   past future simple                             if + past simple
(could, might, would , should + V) verb to be ใช้
were ทุกพจน์

ตัวอย่าง
If I were rich , I should travel around the world.
(but I am        not rich)
He would meet her if he went to the party.
(but he doesn’t go to the       party)

หมายเหตุ : สำหรับประโยคที่มี were นั้น ทำให้เป็น Inverted Form ได้ด้วยการ
ตัด if ออกใช้ were ขึ้นต้นประโยคแล้วต่อด้วยประธานและส่วนขยายอื่นๆ เช่น
If I were rich, I should travel around the world.
หรือ
Were I rich , I should travel around the world.
แต่ถ้าหากในประโยคเงื่อนไขไม่ม่ were เราก็สามารถจะละ if ได้ แต่ต้อง
เปลี่ยนรูปประโยคดังนี้ คือ
If I had more money , I would buy a new car.
Were I to have more money , I would buy a new car.
If she got a higher marks, her mother would buy her a new dress.
Were she to get a higher marks, her mother would buy her a new                           dress.

3. Past Unreal
หมายถึง ประโยคที่มีสมมุติว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีต แต่ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับความจริง ประกอบด้วย

   if + past perfect tense , past future simple
had + V3 (could , might , would , should + have + V3)
หรือ
past future perfect.             if + past perfect tense
(could , might , would , should + have + V3)       had + V3

ตัวอย่าง
If she had been there , she would have seen the accident. (but she wasn’t there)
He would have given her money if she hadn’t gone out. (but she went out)
หมายเหตุ : สำหรับประโยคที่มี had + V3 ทำให้เป็น Invered Form ได้ด้วยการตัด if ออกใช้
had  ขึ้นต้นประโยคแล้วต่อด้วยประธาน + V3 + ส่วนขยายอื่นๆ เช่น
If she had been there, she would have the accident. หรือ
Had she been there, she would have seen the accident.
He would have give her money if she hadn’t gone out. หรือ
He would have give her money, hadn’t she gone out.
5. Mixed Types
เป็นแบบผสมระหว่าง Past Unreal และ Present Unreal ประกอบด้วย

Past Unreal
Present Unreal

if + past perfect
(had + V3)
past future simple
(would + V)

 

หรือ

Present Unreal
Past Unreal

past future simple
(would + V)
if + past perfect
(had + V3)

ตัวอย่าง
If you had gone to bed early last night, you would be in Chiangmai today.
เมื่อคืนถ้าคุณเข้านอนแต่หัวค่ำ วันนี้คุณก็คงอยู่ที่เชียงใหม่ (ความจริงก็คือ เมื่อคืน
คุณนอนดึกและวันนี้คุณก็ยังอยู่ที่นี่)
You would be in Chiangmai today if you had gone to bed early last night.

See also  The The - Uncertain Smile (Audio) | the the

จะสังเกตได้ว่าทั้ง 2 ประโยคนี้มีความคล้ายกันคือ เราจะใช้past Perfect กับส่วนที่มีคำบอก
อดีต ซึ่งในที่นี่ก็คือ last night ส่วนอีกส่วนหนึ่งจะมีคำบอกเวลาที่เน้นปัจจุบันนั่นก็คือ today
เราจึงใช้กริยาในรูป Past Simple Tense   ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วมันควรจะเป็นรูป
would, should, could + have + V3     ตามกฎของที่ได้เรียนมามากกว่า
หมายเหตุ : สำหรับประโยคที่มี had + V3 ทำให้เป็น Inverted Form ได้ด้วยการตัด   if   ออกใช้
had ขึ้นต้นประโยคแล้วต่อด้วย
ประธาน + V3 + ส่วนขยายอื่น ๆ  เช่น
If you had gone to bed early last night, you would be in Chiangmai today.
หรือ     Had you gone to bed early last night, you would be in Chiangmai today.

You would be in Chiangmai today if you had gone to bed early last night.
หรือ     You would be in Chiangmai today, had you gone to bed early last night.

[NEW] เทคนิคการใช้ Future Tense ศึกษากันได้แบบง่ายๆ กับการวางแผนสิ่งที่จะทำในอนาคต!!! | future perfect tense คือ – NATAVIGUIDES

 

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราก็นำเทคนิคดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคย สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการทำงานในส่วนของ Future Tense วันนี้เราเอาคำอธิบายแบบง่ายๆ มาฝากค่ะ

 

present-tense

 

 

1. Future Simple Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยมีคำหรือวลีบอกเวลาอยู่ด้วย อันเป็นการคาดหมายล่วงหน้า ให้คำมั่นสัญญา หรือแสดงความตั้งใจเอาไว้ และที่เป็นการขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบด้วย

 

simple_future_tense

 

โครงสร้างประโยค : Subject + will/shall + verb 1

1) ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งขณะที่พูดเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น มักมี Adverb บอกเวลา เช่น Soon, shortly, in a short time, tonight, next month, next Monday เป็นต้น

2) ประโยคแสดงอนาคตที่มีกริยา 2 ตัว ให้ใช้ Future Simple Tense กับกริยาเพียงตัวเดียว ส่วนอีกตัวหนึ่ง (คือประโยคที่อยู่หลังคำเชื่อม) ให้ใช้ Present Simple Tense หรือ Present Perfect Tense กริยาที่ใช้ Future Simple Tense คือ กริยาที่อยู่หน้าคำเชื่อม และคำเชื่อมที่นำมาใช้เท่าที่พบมาก ได้แก่ if, unless, when, until, as soon as, before, after, the moment that, by the time that, now that

2.1 การใช้ (be) going to + verb 1 เพื่อแสดงความตั้งใจ แทน will, shall ได้ เช่น I am going to write to Anong this                  evening.

2.2 ใช้ (be) going to + verb 1 เพื่อแสดงการคาดคะเนแทน will, shall ได้ เช่น I think it is going to rain.

2.3 ใช้ (be) going to + verb 1 เพื่อแสดงข้อความซึ่งเชื่อว่าเป็นจริงเช่นนั้นโดยปราศจากข้อสงสัย แทน will, shall ได้ เช่น             My wife is going to have a baby.

 

 

 

2. Future Continuous Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคต ที่คาดหมายว่าจะกำลังดำเนินอยู่ในช่วงวัน – เวลาที่ระบุเอาไว้นั้น

ตัวอย่างเช่น
He will be coming home around five p.m..
My son will be calling me up tonight.

 


โครงสร้างประโยค : Subject + will/shall + be + verb -ing

1) ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่าง ที่จะเกิดขึ้นก่อน-หลังกันในอนาคต โดยมีหลักการแต่งประโยคดังนี้
– เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Continuous Tense: Subject + will/shall + be + verb –ing
– เหตุการณ์ใดเกิดหลังใช้ Present Simple Tense: Subject + verb 1 เช่น He will be sleeping when I visit him.

2) ใช้กับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น  This time tomorrow I        shall be flying to New York.

3) ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่า จะทำเช่นนี้จริงๆ เช่น We shall be working all day tomorrow.

 

 

 

3. Future Perfect Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและดำเนินไปจนเสร็จ       สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้นั้น

ตัวอย่างเช่น
We’ll have finished our homework by 10 o’ clock tonight.
By this time tomorrow she‘ll have done all her assignments.

 

future_perfect_tense
โครงสร้างประโยค : Subject + will/shall + have + verb 3

3.1 ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต ซึ่งขณะที่พุดเป็นเพียงคาดการณ์ไว้ล่วง
หน้าว่า ถ้าถึงตอนนั้นแล้ว เหตุการณ์อันหนึ่งจะได้เกิดขึ้นสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้ว จึงมีเหตุการณ์อันที่ 2 เกิดขึ้นตามมา

– เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ Future Perfect Tense: Subject + will/shall + have + verb 3
– เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple Tense: Subject + verb 1

See also  [Update] Pronoun คืออะไร? มีทั้งหมดกี่แบบ ใช้ยังไงบ้าง? มาดูกัน! | การใช้ them - NATAVIGUIDES

เช่น โจทย์ : The play (start) before we (reach) the theatre.
เฉลย : The play will have started before we reach the theatre.
3.2 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในประโยคและพึงสังเกตไว้ว่า คำหรือกลุ่มที่บอกเวลาเป็นอนาคตนำมาร่วมกำกับไว้นั้นจะนำหน้าด้วยบุรพบท “by” เสมอ เช่น by tomorrow, by dinner time

3.3 ใช้เพื่อแสดงความสงสัยว่า “คงจะอย่างนั้น อย่างนี้แล้วก็ได้” เช่น
I expect you will have heard that Ladda is going to be married next month.

 

 

 

4. Future Perfect Continuous Tense คือ ประโยคที่พูดถึงกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและจะยังคง     ดำเนินอยู่ต่อไปในระยะเวลาที่ระบุไว้นั้น เช่น

By the end of this semester we will have been studying English Grammar for two years.

How long will you have been studying English here when you go home next week?

 

future-perfect-continuous-tense

 

โครงสร้างประโยค : Subject + will/shall + have + been + verb -ing

มีวิธีใช้เช่นเดียวกับ Future Perfect Tense ทุกประการ ต่างกันก็ตรงที่ว่า เราใช้ Tense นี้เพื่อ “เน้นถึงการต่อเนื่องของการกระทำว่า ได้ดำเนินต่อเนื่องกันไป แม้เมื่อถึงเวลานั้นการกระทำก็ยังคงดำเนินอยู่ และก็จะดำเนินต่อไปอีกมิได้หยุด”

ซึ่งประโยค Future Perfect ทั้ง 2 แบบ จำเป็นต้องมีคำพูดถึงระยะเวลาอยู่ด้วย โดยอาจอยู่ในรูปของอนุประโยคนำด้วย when หรือ วลีนำโดย by อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเอาไว้นำหน้าหรือต่อท้ายประโยคก็ได้ คำพูดถึงระยะเวลาเหล่านี้ ได้แก่

By 8 p.m., by next June, by that time, by noon, by this time next month, by the end of July, by midnight, by the end of this semester

 

 

 

ไม่ยากเกินไปใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆ ถ้าลองทบทวนดีๆ เราก็จะเข้าใจถึงรากของ Future Tense เลยล่ะ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ ใครที่จำไม่ได้ลองวาดภาพดูนะคะ จะช่วยได้มากๆเลย

source: gotoknow

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า…


How to Use FUTURE PERFECT, FUTURE PERFECT CONTINUOUS, and FUTURE CONTINUOUS in English


In this live lesson you will learn how to use the \”Future Perfect\”, \”Future Perfect Continuous\”, and \”Future Continuous\” in English.

// MOST POPULAR PRONUNCIATION VIDEOS
Improve your Pronunciation: https://youtu.be/qynfT0DZPx4
The Alphabet: https://youtu.be/lMb7IF356OE
Can vs. Can’t: https://youtu.be/IzjX0ghVSgg
The Consonants: https://youtu.be/nI9BL4AB5Y0
The Vowels: https://youtu.be/jORgKrANiMw
Pronounce \”Clothes\”: https://youtu.be/FLXknxPOBZw
Pronounce \”ed\” Endings: https://youtu.be/VfCzDdgIQ68
The Yorkshire Accent: https://youtu.be/vB7HCwmHTk

// SUBSCRIBE FOR WEEKLY VIDEOS
https://www.youtube.com/pronunciationwithemma?sub_confirmation=1

// PDF VERSION OF TODAY’S LESSON
http://bit.ly/2kIMaXr

// FREE PHONEMIC CHART
http://bit.ly/pronunciationwithemmachart

// FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA
Kofi Donations: https://www.kofi.com/pronunciationwithemma
Website: http://pronunciationwithemma.com
Instagram: https://www.instagram.com/pronunciationwithemma
Facebook: https://www.facebook.com/pronunciationwithemma
Twitter: https://www.facebook.com/prowithemma
I teach using just one of many accents in the world. Please only learn it if you like it and if you are interested in learning it. I do not believe there is one “correct” accent or manner of pronunciation and I fully encourage EFL/ESL learners to expose themselves to as many varieties of English around the world to become accustomed to the beautiful variations of this world language. I focus mostly on teaching “Modern RP” (I may just say “RP” in my older videos, but to clarify, I do specifically mean “Modern RP”), however, you will hear a lovely little Yorkshire twang to my accent from time to time too. Please LOVE and BE PROUD of your accent. After all, it is part of your identity and makes you unique. 💚

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

How to Use FUTURE PERFECT, FUTURE PERFECT CONTINUOUS, and FUTURE CONTINUOUS in English

Future Perfect Continuous Tense”فعل مستقبل مکمل جاری”Tenses Definitions with Examples…By S Jabeen


Future Perfect Continuous Tense”فعل مستقبل مکمل جاری”Tenses Definitions with Examples…By S.Jabeen
\”How to Learn\” is a channel where you can find lots of knowledge related online English Classes.I all
the solution and the best knowledge you are seeking so you can have better updated solutions to your
problems.How to Speak English?Got any question? just contact me in my Facebook link or comment in my videos and let me know
your problem about learn English online classes through Urdu. So i can deliver the solution to you.

See also  ตั้งชื่อจริงลูกสาว ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อผู้หญิง ชื่อสวยๆ | มาลาริน ชามา รชิดา | ตั้งชื่อพร้อมความหมาย | ชื่อ จริง เด็ก ผู้หญิง

How to Learn Speak English
انگریزی بولنا کیسے سیکھیں؟

English language has become an international language as well as the language of science and technology.
Beside it has become medium of education in many countries beyond Europe and has been recognized as a
second language in those countries.With the development and achievements in the fields of commerce and business,
it has got even more importance.
Hence everyone who is associated with any of these or else other feels that he should have command over English
especially Spoken English.But it is not easier as it is considered to be.
Then the question arises how it should be achieved.Many techniques and methods have been devised to meet this
purpose but not successful attempt has been made in this respect.
The idea in the past has been this that \”to speak\” was considered the first and only step in getting command
over Spoken English which was a wrong one.
Infact Speaking English is the last step of knowledge about English language.
There are three main steps:
a……reading
b……writing
c……speaking
Correct reading requires Sound knowledge of pronunciation.
Correct writing needs Sound knowledge of grammatical rules and wide range of vocabulary.
When you achieve both these two, you are able then to express your ideas and expressions to others.
English alphabet to Speak English fluently.
Note:
But condition is this, i will share my English knowledge step by step no in fast way.Because, slow motion
is the name of success.
YouTube …….. http://www.youtube.com/c/sjabeenenglish
Please Subscribe , Like and Comment on my channel.Thanks

Future Perfect Continuous Tense”فعل مستقبل مکمل جاری”Tenses Definitions with Examples…By S Jabeen

Future Perfect Tense Examples


Learn how to use the future perfect tense in English with this fun and easytounderstand video.

Future Perfect Tense Examples

FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE


Created using PowToon Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your website, office meeting, sales pitch, nonprofit fundraiser, product launch, video resume, or anything else you could use an animated explainer video. PowToon’s animation templates help you create animated presentations and animated explainer videos from scratch. Anyone can produce awesome animations quickly with PowToon, without the cost or hassle other professional animation services require.

FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

สรุป โครงสร้าง Future Perfect Continuous Tense ม.2 | TUENONG ( PART 13/13)


เนื้อหา โครงสร้าง Future Perfect Continuous อธิบายถึง ภาพรวมของ Future Perfect Continuous Tens ในภาษาอังกฤษ โดยมีหลักการใช้หลักๆ คือ
1) ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ดำเนินอย่างต่อเนื่องมานานแค่ไหนแล้ว ณ จุดเวลาหนึ่งในอานาคต (ระบุเวลา) เช่น วันครบรอบต่าง ๆ
2) ใช้คู่กับ Present Simple เมื่อเรื่องที่หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ แล้วมีเรื่องที่สองเกิดขึ้นต่อกันพอดี
โดยที่เรื่องที่หนึ่งอาจจะเสร็จแล้วหรือไม่เสร็จก็ได้ Future Perfect Continuous ตามด้วย Present Simple
รับน้องโมจิไปเลี้ยง ซื้อเลย !
https://line.me/S/sticker/14546743
ดูเนื้อหานี้แบบละเอียดได้เลยที่
www.tuenong.com/futureperfectcontinuoustense/
อ่านเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่
www.tuenong.com
หรือ ติดตามข่าวสารอัพเดทล่าสุดได้ที่
Facebook Page : Tuenong

สรุป โครงสร้าง Future Perfect Continuous Tense ม.2 | TUENONG ( PART 13/13)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ future perfect tense คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.