Home » [NEW] Common Nouns แบ่งได้เป็น Countable Nouns และ Uncountable Nouns | countable nouns นาม นับ ได้ – NATAVIGUIDES

[NEW] Common Nouns แบ่งได้เป็น Countable Nouns และ Uncountable Nouns | countable nouns นาม นับ ได้ – NATAVIGUIDES

countable nouns นาม นับ ได้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ในบทที่ผ่านมา เราทราบกันแล้วว่า Nouns แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Common Nouns และ Proper nouns ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Common Nouns (นามทั่วไป) กันให้เข้าใจมากขึ้น

Common Nouns คือ คำนามสำหรับใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ความคิด โดยที่คำนามในประเภทนี้ จะไม่ระบุเฉพาะเจาะจงเหมือนกับ Proper nouns

ยกตัวอย่าง เช่น คำว่า man ที่แปลว่าผู้ชาย เป็นคำเรียกรวม ๆ ที่ไม่เจาะจงชัดเจน คำนี้จึงเป็น Common Nouns แต่ถ้ามีการระบุชื่อว่า Jim ที่เป็นชื่อเฉพาะก็จะกลายเป็น Proper nouns

คำว่า month ที่แปลว่าเดือน ไม่ได้ระบุชัดเจนจึงจัดเป็น Common Nouns แต่ถ้าบอกว่า May (เดือนพฤษภาคม) ก็จะอยู่ในประเภท Proper nouns

ประเภทของ Common Nouns

แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

  • นามนับได้  ( countable nouns, count nouns )

  • นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns )

 

countable nouns หรือ count nouns

คือ คำนามนับได้ คำว่านับได้ในที่นี้หมายถึงการนับจำนวนของคำนามแต่ละคำ อะไรก็แล้วแต่ที่นับได้จะจัดอยู่ในกลุ่มคำนามทั่วไปประเภทนี้ โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีรูปร่างก็ได้

ตัวอย่างคำนามนับได้ที่มีรูปร่าง เช่น dog , boy , table เป็นต้น

ตัวอย่างคำนามนับได้ที่ไม่มีรูปร่าง เช่น day , month , year , trip

 

countable nouns สามารถอยู่ได้ทั้งในรูปเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ซึ่งทั้ง 2 มีรายละเอียดดังนี้

1. Singular count nouns (นามนับได้เอกพจน์) คือ นามนับได้ที่มีจำนวนเพียงแค่ 1 เดียว เช่น a book , a woman , a wish , an idea

นามนับได้เอกพจน์ มีข้อกำหนดในการใช้อยู่ว่าไม่สามารถนำไปใช้โดดเดี่ยวได้ จะต้องมี determiner นำหน้าเสมอ เช่น

the table  , that English teacher  , a bird  , my latest idea

นำหน้าด้วย quantifier

some new books , a few teachers , lots of good ideas

 

Singular count nouns

 

2. Plural count nouns (นามนับได้พหูพจน์) คือ คำนามนับได้ที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป ในภาษาอังกฤษจะมีวิธีระบุให้ทราบว่าคำนามเหล่านี้มีจำนวนมากกว่า 1 ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

– โดยทั่วไปจะให้วิธี เติม S ข้างหลังคำ

book เป็น books  , dog เป็น  dogs ,  friend เป็น friends

 

– คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s , sh, ss ,ch , x , z จะใช้วิธีเติม -es ข้างหลังคำ

class เป็น classes  , watch เป็น  watches , gas เป็น gases , wish เป็น wishes , box เป็น boxes

 

-คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

lady เป็น  ladies  , country เป็น  countries , party เป็น  parties

แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s เช่น

boy เป็น  boys  , day เป็น days  , play เป็น plays

 

– คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

tomato เป็น  tomatoes , hero เป็น   heroes

คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำ ก็เติมแค่ s เพียงอย่างเดียว เช่น

auto เป็น  autos , piano เป็น pianos , bamboo เป็น bamboos

 

–  คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

thief ( ขโมย )     thieves
life ( ชีวิต )     lives
knife ( มีด )     knives
wife ( ภรรยา )     wives

แต่ก็มีคำยกเว้นต่อไปนี้ที่เติมแค่ s

belief ( ความเชื่อถือ)     beliefs
dwarf ( คนแคระ )     dwarfs
brief ( สำนวนคดีความ )     briefs
grief  ( ความเศร้าโศก )     griefs
chef ( หัวหน้าพ่อครัว )     chefs
gulf ( อ่าว )     gulfs
chief ( หัวหน้า)     chiefs
reef (หินโสโครก )     reefs

cliff ( หน้าผา )     cliffs
safe ( ตุ้นิรภัย)     safes

cliff ( หน้าผา ) cliffssafe ( ตุ้นิรภัย) safes

 

– คำที่ทำให้เป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

man ( ผู้ชาย )     men
woman (ผู้หญิง )     women
louse  ( เหา,หมัด )     lice
mouse ( หนู )     mice
ox ( วัว )     oxen
foot ( เท้า )     feet
child ( เด็ก )     children
tooth ( ฟัน )     teeth

– คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน์

aircraft ( เครื่องบิน )
herring ( ปลาเฮอริง )
deer ( กวาง )
species ( ชนิด )
carp ( ปลาคาร์พ )
salmon ( ปลาซาลมอน )
bison ( วัวกระทิง )
corps ( กองร้อย )
fish ( ปลา )
mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )
shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )
series ( ชุด )
sheep ( แกะ )
trout ( ปลาเทร้า )
barracks ( โรงเรือนทหาร )

** จะเห็นได้ว่าการแปลงคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์มีมากมายหลายแบบ ซึ่งการจะรู้ให้ได้ทั้งหมดนั้น ส่วนหนึ่งต้องมาจากการหมั่นสังเกต **

uncountable nouns

คือ นามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ การทำความเข้าใจในส่วนนี้จะต้องทราบก่อนว่า ภาษาอังกฤษใช้วิธีมองสิ่งต่าง ๆ ในภาพรวม จึงมีคำบางประเภทที่ไม่สามารถจะนับได้ เช่น น้ำตาล ,น้ำ เป็นต้น การกระทำต่างๆที่เป็นรูปธรรม( abstract nouns )

ตัวอย่าง uncountable nouns

Concrete : เช่น  water, milk, butter, furniture, luggage, iron,equipment,clothing,garbage, junk
Abstract  : เช่น anger, courage, satisfaction,happiness,knowledge
ชื่อภาษา:  เช่น English,German,Spain
กีฬาต่างๆ : เช่น hockey, football, tennis
ชื่อวิชาต่างๆ : เช่น  sociology, medicine, anthropology
กิจกรรมต่างๆ : swimming, eating
อื่นๆ : news, money,mail ,work,homework,gossip, education, weather, difficulty, information,feminism, optimism,machinery,information, research,traffic,scenery,breakfast, accomodation, advice, permission

หลักการใช้ uncountable nouns

– มีรูปเป็นเอกพจน์ ซึ่งถ้าเป็นการกล่าวถึงโดยทั่วไป และไม่เคยกล่าวมาก่อน ไม่ต้องมีคำ articles (a ,an , the) ใด ๆ นำหน้าทั้งสิ้น

We ate a lot of foods > We ate a lot of food
We bought some new furnitures > We bought some new furniture
That’s a useful information > That’s useful information

– ทำให้เป็นพหูพจน์ได้โดยบอกจำนวนตามภาชนะที่บรรจุ กลุ่ม น้ำหนัก และลักษณะนาม เช่น

two cups of water, three pieces of information, five patches of sunlight
three games of hockey, two lumps of sugar
I need two lumps of sugar for my coffee.  ฉันกินกาแฟต้องใส่น้ำตาล  2  ก้อน

 

นอกจากนี้ยังมีคำ nouns ที่เป็นได้ทั้ง Countable และ Uncountableคำนามบางคำสามารถเป็นได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ แล้วแต่การใช้ เช่น

abuse ( ใช้ในทางที่ผิด )

faith ( ความเชื่อ )

nature  ( ธรรมชาติ )

adulthood ( ความเป็นผู้ใหญ่)

fear ( ความกลัว )

paper ( กระดาษ )

afternoon ( ตอนบ่าย )

fiction ( เรื่องอ่านเล่น )

passion ( หลงไหล )

age ( อายุ )

film ( ภาพยนต์ )

people ( ประชาชน )

anger ( ความโกรธ )

fish ( ปลา )

personality  ( บุคลิกภาพ )

appearance ( สิ่งที่ปรากฏแก่ตา )

flavor ( กลิ่น )

philosophy  ( ปรัชญา )

art ( ศิลปะ )

food ( อาหาร )

power ( พลัง )

beauty ( ความสวย )

friendship ( ความเป็นเพื่อน )

reading ( การอ่าน )

beer ( เบียร์ )

fruit ( ผลไม้ )

religion ( ศาสนา )

belief  ( ความเชื่อ )

glass ( แก้ว )

revision ( การทบทวน )

breakfast ( อาหารเช้า )

government ( รัฐบาล )

rock ( หิน )

cheese ( เนยแข็ง)

hair ( ผม )

science ( ศาสตร์,วิทยาศาสตร์ )

chicken ( ไก่ )

history ( ประวัติศาสตร์ )

school ( โรงเรียน )

childhood ( ความเป็นเด็ก )

innocence ( ความไร้เดียงสา )

shock ( ตกใจ งงงวย )

college ( วิทยาลัย )

jail ( คุก )

society ( สังคม )

competition ( การแข่งขัน )

jealousy ( ความอิจฉา)

sorrow ( ความเศร้าโศก)

crime ( อาชญากรรม )

language ( ภาษา)

space ( ที่ว่าง )

culture ( วัฒนธรรม )

law  ( กฏหมาย )

speech ( สุนทรพจน์ )

death ( ความตาย )

liberty  ( เสรีภาพ)

spirit ( วิญญาณ, จิตใจ )

divorce ( การหย่าร้าง )

life ( ชีวิต)

stone ( หินมีค่า )

disease ( โรค)

love ( ความรัก )

strength ( ความเข้มแข็ง )

drama ( บทละคร )

lunch  ( อาหารกลางวัน )

teaching ( การสอน )

duck ( เป็ด )

man  ( คน )

temptation ( สิ่งล่อ ยั่วยวนใจ)

education ( การศึกษา)

marriage ( การแต่งงาน )

theater ( โรงละคร)

environment ( สิ่งแวดล้อม )

meat ( เนื้อสัตว์)

theory ( ทฤษฎี )

evening ( ตอนเย็น)

metal ( โลหะ )

time ( เวลา)

exercise ( แบบฝึกหัด ออกกำลัง)

milk ( นม )

trouble ( ปัญหา )

fact ( ความจริง)

morning  ( ตอนเช้า )

wine ( เหล้าองุ่น )

 

[NEW] Countable Noun and Uncountable Noun (คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้) | countable nouns นาม นับ ได้ – NATAVIGUIDES

Countable Noun and Uncountable Noun

(คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้)


    สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน สำหรับวันนี้ เราจะมาพูดถึง เรื่อง Countable and Uncountable Noun ว่าคำนามเหล่านี้ มีความพิเศษอย่างไร แยกแยะอย่างไร จะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนนับได้ คำไหน นับไม่ได้ บอกได้เลยว่า ง่ายนิดเดียว!! มาดูไปพร้อมๆกันค่ะ

คำนามนับได้ (Countable Noun)

 

“คำนามนับได้” หมายถึง คำนามที่เราสามารถนับและระบุจำนวนได้อย่างชัดเจน คำนามนับได้นี้ เราจะสามารถเติม s,es ได้ 

***คำนามนับได้นั้น เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ 

      **ถ้าเป็นคำนามเอกพจน์ จะใช้ “a” หรือ “an” นำหน้านำนามนั้น 

      **ถ้าเป็นคำนามพหูพจน์ จะเติม s และเติม es ท้ายคำนามนั้น ๆ

      **ถ้าต้องการถามถึงจำนวนของคำนามนับได้เหล่านี้ เราจะถามโดยใช้ “How many?” ตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์

 

เช่น  Q: How many dogs do you have? (คุณมีสุนัขกี่ตัว)

         A: I have three dogs.  (ฉันมีสุนัขอยู่ 3 ตัว)

 

เอกพจน์

พหูพจน์

one cat

two cats

one watch

two watches

one man

two men

one chair

two chairs

one fox

two foxes

 

ตัวอย่างประโยค

                – She has three dogs.

        – I have a house inLondon.

        – I would like two books please.

        – How many friends do you have?

 

คำนามนับไม่ได้

 (Uncountable Noun)

 

คำนามนับไม่ได้ หมายถึง คำนามที่เราไม่สามารถนับ หรือบอกจำนวนได้อย่างชัดเจน คำนามที่นับไม่ได้เหล่านี้ จะอยู่ในรูปของของเหลว เช่น นม, น้ำ, น้ำปลา หรือวัตถุที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถนับได้ เช่น แป้ง, เกลือ, ข้าว,น้ำตาล  หรือไม่มีรูปร่าง เช่น ก๊าซ, สภาพอากาศ ,ชื่อวิชา,ชื่อกีฬา,ภาษา, กิจกรรม (เติม ing) , คำรนามที่เป็นนามธรรม (ขึ้นต้นด้วย ความ เช่น ความสุข,ความสมหวัง, ความดี เป็นต้น) คำนามนับไม่ได้ ถือเป็นคำนามเอกพจน์ ดังนั้นคำนามเหล่านี้ จึงใช้คู่กับคำกิริยาที่อยู่ในรูปเอกพจน์ 

ตัวอย่างเช่น

tea = น้ำชา

sugar = น้ำตาล

water= น้ำ

rice=ข้าว

oil=น้ำมัน

juice=น้ำผลไม้

bread=ขนมปัง

air=อากาศ

gas=แก๊ซ/ก๊าซ

electricity=ไฟฟ้า

power=พลังงาน

knowledge=ความรู้

homework=การบ้าน

information=ข้อมูล

research=การวิจัย

advice=คำแนะนำ

beauty=ความงาม

fear=ความกลัว

love=ความรัก

safety=ความปลอดภัย

money=เงิน

currency=เงินตรา

furniture=เฟอร์นิเจอร์

luggage=กระเป๋าเดินทาง

****เราไม่สามารถใช้ a/an นำหน้าคำนามเหล่านี้ได้ 

คำบอกปริมาณของคำนามนับไม่ได้ มีดังนี้ some, a lot of, much, a bit of, a little, a little bit เป็นต้น หรือเราสามารถใช้คำที่บอกปริมาณที่เจาะจงไปเลยว่า เป็นขวด, เป็นถ้วย,เป็นถุง, เป็นแก้ว, เป็นก้อน, เป็นชิ้น เช่น a bottle of, a cup of, a bag of, a glass of, a bar of, a piece of

** ในการถามหาปริมาณของนามนับได้ สามารถถามได้โดยใช้ 

How much….?

ตัวอย่างใบความรู้Count and Noncount Nouns


Do you like to cook? Do you enjoy eating with your family? This video reviews count and noncount nouns through a discussion about a family meal. Count nouns are shown in blue and noncount nouns are shown in orange.
To learn more English or to get additional resources for English language teaching, see:
http://www.facebook.com/AmericanEnglishatState 
http://www.facebook.com/AmericanEnglishforEducators
http://americanenglish.state.gov

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Count and Noncount Nouns

NOUN SONG | LEARN ENGLISH | CHILDREN’S SONGS | FunKiddzTV


Help FunKiddzTV Teach your children English Basics with our Fun Song that explains NOUNS!
SUBSCRIBE: http://bit.ly/2hKuOlO
Follow Us On Social
Facebook https://www.facebook.com/funkiddztv/
Twitter https://twitter.com/funkiddztv
Instagram https://www.instagram.com/funkiddztv/
Useful Book for Grammer https://14d7fe18u9s2czjemp04bn2pb3.hop.clickbank.net/
Lyrics
Have you heard the word buzzing all around?
Everybody’s asking \”what is a noun?\”
It’s a person, place, idea, or thing
It’s a train you ride or a song you sing
Dogs and schools and jewels and crowns
They’re all nouns
They’re all nouns
If it has a name
It’s a proper noun
If it doesn’t have a name
It’s a common noun
A cookie is common
Rina is proper
Great Wall of China, kangaroo,
Mom and dad are all nouns, too
Have you heard the word buzzing all around?
Everybody’s asking \”what is a noun?\”
It’s a thing, idea, person, or place
It’s a tiger’s tail or a planet in space
Bears and bikes and creepy sounds
They’re all nouns
They’re all nouns
A specific noun
It’s a proper noun
An unspecified noun
It’s a common noun
A candle is common
Punjab is proper
Regent street and balloon,
Cat and mouse are all nouns, too
Let’s break it down!
What is a noun?
Person! Like Rohan, Tom, teacher, or you!
Place! Like Italy or a house or the zoo!
Idea! Like love or anger or hope!
Thing! Like a car, duck, bus, or soap!
A specific noun is oh so proper
Like Anna knows that nothing can stop her!
A more general noun is a common noun
Like a girl, hat, mug, flower, pizza, or clown!
Have you heard the word buzzing all around?
Everybody’s asking \”what is a noun?\”
It’s a person, place, idea, or thing
It’s a friend you love or a flapping wing
Hats and drums and smiles and towns
They’re all nouns
They’re all nouns

NOUN SONG
Lyrics Becca Anderson
Music Lalit Korde
Producer FunkiddzTV
About FunKiddzTV
FunKidzTV is designed to engage and educate kids from all over the world through a series of upbeat animated Music Videos, stories and interactive learning. Here, your child can learn everything under the sun, from ABC to Animals, colors to shapes, and so much more! Our programming is among the best at helping children learn education basics in an entertaining way Here we house one of the internet’s largest collections of educational resources, nursery rhymes for children, and cartoons for the whole family. Our content is intended help grow with your child. Enjoy our huge collection of nursery rhymes for your children, that you and baby can sing together. Make sure to subscribe today so you don’t miss any of the fun!

NOUN SONG | LEARN ENGLISH | CHILDREN'S SONGS | FunKiddzTV

Countable Noun \u0026 Uncountable Noun -คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้


Countable Noun \u0026 Uncountable Noun -คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

Count, Noncount Nouns Song – Rockin’ English


Animated musical English lesson on count and noncount nouns. Sing along, learn English and rock!
We can count the stars
We can count the numbers,
trees and books and cars
months and years and hours
but snow and rain
we can’t count the weather.
Time and space
we can only measure
We can count the clouds.
We can count the numbers,
birds and bees and pounds,
wishes dreams and flowers,
but North and South
we can only measure.
Water and air
happiness like weather
we can’t count.

Count, Noncount Nouns Song - Rockin' English

คำนามนับไม่ได้ uncountable nouns ในหมวดอาหาร l คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l ศัพท์อังกฤษน่ารู้


เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำนามนับไม่ได้ หรือ Uncountable nouns ในหมวดของอาหารกันน่ะครับ
เยี่ยมชม Blog ของเรา: https://goo.gl/JthDFX
ติดตามช่องของเราได้ที่: https://goo.gl/Svd65u
============================================
แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เพิ่มเติม
============================================
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ: https://goo.gl/EUg17d
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน: https://goo.gl/cFosez
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/pv6srr
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nYNBAx
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: http://bit.ly/2nYJBA2
เกมส์ผ่อนคลายสมอง: https://goo.gl/TE4kJS
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ต่างๆ: https://goo.gl/o7LmPY
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/nxPQEj
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต: https://goo.gl/qpbF3q
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สี color: https://goo.gl/ZuE2YB
เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ: https://gooXgl/Z7uE8G
แอพเรียนภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nsZE7Y

คำนามนับไม่ได้ uncountable nouns ในหมวดอาหาร l คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l ศัพท์อังกฤษน่ารู้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ countable nouns นาม นับ ได้

See also  [NEW] ขอโทษที่รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีนะ? -- รวม 10 ประโยคภาษาอังกฤษ ในที่ทำงาน | OpenDurian เตรียมสอบ | รายละเอียดภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.