Home » [NEW] Câu bị động trong tiếng Anh: Công thức Passive Voice và cách chuyển đổi | past simple passive – NATAVIGUIDES

[NEW] Câu bị động trong tiếng Anh: Công thức Passive Voice và cách chuyển đổi | past simple passive – NATAVIGUIDES

past simple passive: คุณกำลังดูกระทู้

Câu bị động (Passive Voice) là một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng, dùng trong các kì thi trung học phổ thông, TOEIC, IELTS… Vậy câu bị động là gì và công thức chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động là gì? Hãy theo dõi bài học dưới đây nhé!

Table of Contents

A. Câu bị động là gì?

Câu chủ động là gì? Câu bị động là gì? Cùng tìm hiểu định nghĩa về câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh nhé

Định nghĩa câu chủ động:

Nói chung, chúng ta có xu hướng sử dụng câu chủ động (Active Voice). Khi động từ của một câu là ở trong câu chủ động, chủ thể thực hiện các hành động được biểu thị bởi các từ ngữ.

Ví dụ câu chủ động:

She would type the letters.

I visited my uncle last week.

Định nghĩa câu bị động:

Câu bị động là một cấu trúc ngữ pháp của động từ, nơi mà sẽ là đối tượng của một câu tương ứng có thể trở thành chủ đề của một câu trong các câu bị động.

Câu bị động (Passive Voice) được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động.

Ví dụ câu bị động:

The letters would be typed by her.

My uncle was visited by me last week.

Ví dụ thêm về câu chủ động và câu bị động:

The snake might have killed him. (Active) –> He might have been killed by the snake. (Passive)

My father had Tom wash his car. (Active) –> My father had his car washed by Tom. (Passive)

B. Quy tắc sử dụng câu bị động

1. Câu bị động được dùng khi người thực hiện hành động không được biết đến, không rõ ràng hoặc không quan trọng trong ngữ cảnh.

Ví dụ:

Jane was shot. (We don’t know who shot her.)

–> Jane bị bắn (Chúng tôi không biết ai đã bắt cô ấy)

This house was built in 1815. (unimportant agent).

–> Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1815. (người làm không quan trọng)

2. Câu bị động được dùng để tạo sự trang trọng và lịch sự hơn.

Ví dụ:

The trees haven’t been watered. (more polite)

–> Cây cối đã chưa được tưới nước (lịch sự hơn)

You haven’t watered the trees. (less polite)

–> Bạn chưa tưới nước cho cây. (kém lịch sự)

3. Câu bị động được dùng khi hành động quan trọng hơn chủ thể, như trong các quy trình, hướng dẫn, sự kiện, báo cáo, đầu mục, quảng cáo…

Ví dụ:

60 people were killed in shootings across Chicago between Friday and Monday morning.

–> 60 người đã bị giết bởi súng dọc Chicago trong khoảng thứ sáu và sáng thứ hai.

4. Câu bị động được dùng để nhấn mạnh chủ thể hành động

Ví dụ:

The new bar will be opened by Sean.

–> Quán bar mới được mở bởi Sean.

C. Cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động trong tiếng Anh

Khi học cách chuyển đổi từ câu chủ động và câu bị động, hãy lưu ý:

V1: Động từ nguyên thể (Base form of Verb)

V2: Động từ chia quá khứ (Past Simple)

V3: Động từ chia quá khứ phần từ (Past Participle)

Công thức chung:

S + V + O (active)
–> S + be + V3/ed + by O (passive)

Trong đó: Tân ngữ của câu chủ động sẽ trở thành chủ thể trong câu bị động O (active) –> S (passvie)

Chủ thể trong câu chủ động sẽ trở thành tân ngữ trong câu bị động: S (active) –> O (passive)

1. Thì hiện tại đơn – Present Simple Tense

Câu chủ động:

S + V1

Câu bị động:

S + am/ is/ are + V3

Ví dụ:

I make a cake. (Active)

A cake is made by me. (Passive)

2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous Tense

Câu chủ động:

S + am/is/are + V-ing

Câu bị động:

S + am/ is/ are + being + V3

Ví dụ:

They are planting some trees. (Active)

Some trees are being planted. (Passive)

3. Thì hiện tại hoàn thành – Present Perfect Tense

Câu chủ động:

See also  [Update] Miami | ไมแอมี - NATAVIGUIDES

S + have/ has + V3

Câu bị động:

S + have/ has + been + V3

Ví dụ:

Someone has eaten my muffin. (Active)

My muffin has been eaten. (Passive)

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous

Câu chủ động:

S + have/ has + been + V-ing

Câu bị động:

S + have/ has + been + being + V3

Ví dụ:

Lisa has not been practicing English. (Active)

English has not been being practiced by Lisa. (Passive)

5. Thì tương lai đơn – Future Simple Tense

Câu chủ động:

S + will/ shall + V1

Câu bị động:

S + will be + V3

Active and Câu bị động Ví dụ:

My parents will take us to the park. (Active)

We will be taken to the park by our parents. (Passive)

6. Thì tương lai gần – Future with BE GOING TO

Câu chủ động:

S + am/ is/ are + going to + V1

Câu bị động:

S + am/ is/ are going to be + V3

Ví dụ:

I am going to read the book. (Active)

The book is going to be read by me. (Passive)

7. Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous Tense

Câu chủ động:

S + will/ shall + be + V-ing

Câu bị động:

S + will/ shall + be + being + V3

Ví dụ:

She will be taking care of her children at this time tomorrow. (Active)

Her children will be being taken care of at this time tomorrow. (Passive)

8. Thì tương lai hoàn thành – Future Perfect Tense

Câu chủ động:

S + will + have + V3

Câu bị động:

S + will have been + V3

Ví dụ:

I will have finished my report by the end of this month. (Active)

My report will have been finished by the end of this month.. (Passive)

9. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future Perfect Continuous Tense

Câu chủ động:

S + will + have + been + V-ing

Câu bị động:

S + will + have + been + being + V3

Ví dụ:

I will have been teaching English for 5 years by next week. (Active)

English will have been being taught by me for 5 years by next week. (Passive)

10. Thì quá khứ đơn – Past Simple Tense

Câu chủ động:

S + V2

Câu bị động:

S + was/ were + V3

Ví dụ:

I visited my uncle last week. (Active)

My uncle was visited by me last week. (Passive)

11. Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continuous Tense

Câu chủ động:

S + was/ were + V-ing

Câu bị động:

S + was/ were + being + V3

Ví dụ:

Sam was delivering the letters to the department. (Active)

The letters were being delivered to the department by Sam. (Passive)

12. Thì quá khứ hoàn thành – Past Perfect Tense

Câu chủ động:

S + had + V3

Câu bị động:

S + had been + V3

Ví dụ:

He had read the book before Nick came. (Active)

The book had been read before Nick came. (Passive)

13. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past Perfect Continuous

Câu chủ động:

S + had + been + V-ing

Câu bị động:

S + had + been + being + V3

Ví dụ:

I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday. (Active)

The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday. (Passive)

14. WOULD – Future in the Past

Câu chủ động:

S + would + V1

Câu bị động:

S + would + be + V3

Ví dụ:

She would type the letters. (Active)

The letters would be typed by her. (Passive)

15. Câu cầu khiến – Causative Form

Câu chủ động:

S + have/ has somebody + V1 + something

S + get(s) somebody + to + V1 + something

Câu bị động:

S+ have/ has/ get(s) something + V3 + (by + someone).

Ví dụ:

My father had Tom wash his car. (Active)

My father had his car washed by Tom. (Passive)

16. Động từ khuyết thiếu – Modal Verbs

Ở hiện tại

Câu chủ động:

S + modal verb + V1

Câu bị động:

S + modal verb+ be + V3

Ví dụ:

You can solve the problem. (Active)

The problem can be solved. (Passive)

Ở hiện tại hoàn thành

Câu chủ động:

S + modal verb + have + V3

Câu bị động:

S + modal verb + have + been + V3

Ví dụ:

The snake might have killed him. (Active)

He might have been killed by the snake. (Passive)

D. Bài tập câu bị động trong tiếng Anh

Bài tập 1: Chuyển các câu sau sang câu bị động

1. My father waters this flower every morning.

2. John invited Fiona to his birthday party last night.

3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

4. We should clean our teeth twice a day.

5. Our teachers have explained the English grammar.

6. Some drunk drivers caused the accident in this city.

7. Tom will visit his parents next month.

8. The manager didn’t phone the secretary this morning.

9. Did Mary buy this beautiful dress?

10. I won’t hang these old pictures in the living room.

11. The German didn’t build this factory during the Second World War.

12. The Greens are going to paint this house and these cars for Christmas Day.

13. Ann had fed the cats before she went to the cinema.

14. The students have discussed the pollution problems since last week.

15. Have the thieves stolen the most valuable painting in the national museum?

16. Some people will interview the new president on TV.

17. How many languages do they speak in Canada?

18. Are you going to repair those shoes?

19. He has broken his nose in a football match.

20. Have you finished the above sentences?

Đáp án bài tập câu bị động trong tiếng Anh

1. This flower is watered (by my father) every morning.

2. Fiona was invented to John’s birthday party last night.

3. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

4. Our teeth should be cleaned twice a day.

5. The English grammar has been explained (by our teacher).

6. The accident was caused in this city (by some drunk drivers).

7. Tom’s parents will be visited (by him) next month.

8. The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning.

9. Was this beautiful dress bought by Mary?

10. These old pictures won’t be hung in the living room (by me).

11. This factory wasn’t built (by the Greens) during the Second World War.

12. This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens.

13. The cats had been fed (by Ann) before she went to the cinema.

14. The pollution problems have been discussed (by the students) since last week.

15. Has the most valuable painting in the national meseum been stlen (by the thieves).

16. The new president will be interviewed on TV (by tsome people).

See also  หลักสูตรที่สิงคโปร์เป็นยังไง ? | เวลา ที่ สิงคโปร์

17. How many languages are spoken in Canada(by them)?

18. Are those shoes going to be repaired?

19. His nose has been broken in a football match(by him).

20. Have above sentences been finished?

>>> Xem thêm các chủ đề học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

[Update] Strona bierna była nauczana ⋆ Angielski Speakingo ⋆ | past simple passive – NATAVIGUIDES

Past simple passive voice czyli strona bierna w czasie przeszłym prostym jest chyba najpopularniejszym jej zastosowaniem w języku angielskim. Zobacz jak tworzyć i używać tej przydatnej konstrukcji gramatycznej!

Na obrazku: Trzy „głosy” (strony) w piśmie

 1. Strona czynna: Zjadłeś sześć pączków.
 2. Strona bierna. Sześć pączków zostało zjedzonych przez Ciebie.
 3. Głos pasywno-agresywny: Zjadłeś sześć pączków i ja nie dostałam żadnego. Nie martw się, wszystko gra. Widzę, że pączki są dla Ciebie bardzo ważne.

Co musimy wiedzieć, zanim zaczniemy używać passive voice w czasie past simple?

Aby móc poprawnie konstruować zdania w stronie biernej (passive voice) w czasie przeszłym prostym past simple, musimy wiedzieć następujące 4 rzeczy:

A potem przejdziemy do meritum sprawy:

Na początek w skrócie przypomnijmy sobie te cztery tematy, by potem już same zdania w stronie biernej czasu przeszłego okazały się błahostką!

past simple passive voice tense, strona bierna, angielski, passive-aggressive, pasywna agresjaTwoja pasywno-agresywna odpowiedź została skrzętnie odnotowana i (była) w pełni oczekiwana. Proszę wybacz mi, że mam to gdzieś.

1. Czas past simple

Czas past simple opisuje rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości (raz lub kilkakrotnie) ale w niej już zostały, za bardzo nie wpływają na teraźniejszość (grania jest płynna, ale jeśli uznamy wpływ za znaczny prawdopodobnie powinniśmy użyć raczej czasu present perfect).

Past simple to bardzo prosty i przyjemny czas – chyba najprostszy z wszystkich 12 angielskich czasów gramatycznych!

Jak tworzymy zdania w tym czasie

Mamy tu dwie główne możliwości:

1.1 Past simple jeśli czasownik jest regularny

Jeśli czasownik jest regularny sprawa jest naprawdę prosta. Po prostu dodajemy końcówkę -ed i już.

 • I walked home yesterday.

(Wczoraj poszedłem do domu na piechotę.)

Do przeczeń używamy przeszłą formę od do not czyli did not, a skoro did już jest w czasie przeszłym, to nie musimy nawet dawać końcówki -ed:

 • She didn’t walk to school yesterday.

(Ona wczoraj nie poszła do szkoły na piechotę.)

I podobnie w pytaniach:

 • Did we walk to school last week?

(Czy w ubiegłym tygodniu poszliśmy spacerem do szkoły?)

1.2 Sprawa komplikuje się w przypadku czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne to takie w których… nie ma żadnych regularności. W praktyce oznacza to, że trzeba się ich wyuczyć na pamięć i już, bo nie ma tam żadnej logiki.

Na przykład formą przeszłą od go jest went:

 • I went home yesterday.

(Wczoraj poszedłem do domu.)

W przeczeniach będzie analogicznie jak w przypadku regularnych czasowników:

 • She didn’t go to school yesterday.

(Ona wczoraj nie poszła do szkoły.)

I podobnie w pytaniach:

 • Did we go to school last week?

(Czy my w ubiegłym tygodniu poszliśmy do szkoły?)

Więcej na temat tego przyjemnego czasu we wpisie poniżej:

czas przeszly simple past strona bierna angielski„Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie.” Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

2. Co to jest trzecia forma angielskiego czasownika?

W czasie past simple używamy „drugiej” formy czasownika z tabelki czasowników nieregularnych. Prawdopodobnie jednak słyszałaś czy słyszałeś już o czasie present perfect – to ten magiczny czas, który łączy przeszłość z teraźniejszością, o którym wspominałem przed chwilą powyżej.

Aby zbudować formę bierną – chociaż jest to nadal czas past simple –  będziemy używać tej samej „trzeciej formy czasownika” (past participle) właśnie (go-went-gone).

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że w przypadku czasowników regularnych – czyli ich większości – druga forma i trzecia jest taka sama. Po prostu ma końcówkę -ed.

Natomiast całą historię o tym, skąd w ogóle wzięły się czasowniki nieregularne oraz praktyczną listę do wykucia znajdziesz we wpisie:

3. Jak w czasie przeszłym past simple odmieniać czasownik posiłkowy to be?

Tym co sprawi, że nasze zdania w stronie biernej (passive voice) będą jednak w czasie przeszłym prostym (past simple) będzie to, jak odmienimy tak zwany czasownik posiłkowy (auxiliary verb).

W stronie biernej używamy czasownika posiłkowego to be (być), który w czasie przeszłym past simple wygląda następująco:

I was ja byłemYou were ty byłeś/byłaś She / He / It wasona /on /ono było

Oraz w liczbie mnogiej:

We weremy byliśmyYou werewy wyliścieThey wereoni byli

4. Poznaj przyimek by.

Co to znaczy by?

Z angielskimi przyimkami (by, at, for, on itd.) jest pewien kłopot, ponieważ nie da się ich przetłumaczyć tak do końca na polski. To znaczy da się, ale w różnych kontekstach znaczą one coś innego. Ale to zupełnie inna historia.

Tutaj musimy wiedzieć jedynie, że jeśli coś zostało wykonane czy zrobione „przez” kogoś, ten ktoś to zrobił, to po angielsku powiemy, że zostało to zrobione „by ktośtam” (by John, by him, by her etc.).

Strona bierna (passive voice) w czasie past simple

Uzbrojeni w tę wiedzę spróbujmy więc teraz zamienić normalne zdanie – to znaczy zdanie w stronie czynnej (active voice) w czasie past simple – na stronę bierną (passive voice). Na przykład takie:

 • Bonnie and Clyde robbed a bank.

(Bonnie i Clyde obrabowali bank. – Strona czynna.)

Czasownik „rabować” ma regularną końcówkę -ed więc wiemy że jest w prostym czasie przeszłym past simple.

A teraz tak: stronę bierną używamy głównie po to, żeby ukryć wykonawcę czynności.

Dlatego w zdaniu w stronie biernej (passive voice) znika nam para zakochanych rabusiów:

 • A bank was robbed.

(Bank został obrabowany. – Strona bierna.)

Mamy was w formie przeszłej, oraz robbed w trzeciej formie – która wygląda tak samo jak druga, ponieważ to rob jest czasownikiem regularnym.

Jeśli natomiast uprzemy się, żeby wspomnieć o legendarnej parze, na końcu zdania możemy wymienić ich po przyimku by:

 • A bank was robbed by Bonnie and Clyde.

(Ban został obrabowany przez Bonnie i Clyde.)

Zwróć uwagę, że chociaż jest to para kryminalistów mamy was (liczba pojedyncza), a nie were (liczba mnoga).

Dlaczego?

Ponieważ bank jest jeden!

Natomiast were użyjemy w poniższym przypadku:

 • Your dog stole five sausages!

(Twój pies ukradł pięć kiełbasek!)

 • Five sausages were stolen (by your dog)!

(Pięć kiełbasek zostało skradzionych przez Twojego psa!)

Zaginionych kiełbasek było wiele, użyliśmy więc were.

Zauważ również, że czasownik „kraść” jest nieregularny (steal-stole-stolen) dlatego w zwykłym zdaniu (strona czynna) w past simple mamy 2 formę (stole), ale w stronie biernej tegoż czasu już trzecią (stolen).

angielskie idiomy z psami„Co mogę zrobić, to świat w którym pies zjada psa (hot-doga) Patrz również: Angielskie idiomy z psami.

Kilka przykładów zdań w stronie biernej (passive voice) w czasie past simple

 • My father built this house in 1995.

(Mój ojciec zbudował ten dom w 1995 roku. – strona czynna)

 • This house was built in 1995. 

(Ten dom został zbudowany w 1995 roku. – strona bierna)

Albo

 • When did Graham Bell invent the telephone?

(Kiedy Graham Bell wynalazł telefon?)

 • When was the telephone invented?

(Kiedy telefon został wynaleziony?)

Albo

 • They didn’t invite me to the party.

(Oni nie zaprosili mnie na imprezę.)

 • I wasn’t invited to the party.
See also  Q3 ENGLISH 6 LESSON 1 Present a Coherent, Comprehensive Report on Differing Viewpoints on an Issue | สอดคล้องกัน ภาษาอังกฤษ

(Ja nie zostałem zaproszony na imprezę.)

Natomiast najpopularniejszym zdaniem w stronie biernej w czasie past simple jest prawdopodobnie:

(Gdzie się urodziłeś?)

Jest to tak popularne zdanie, że aż poświęcam mu osobny wpis!

Kiedy get a kiedy got w stronie biernej?

Oprócz tego warto wiedzieć, że nieformalnie stronę bierną tworzyć można przy użyciu słowa „to get” (dostać/zostać).

Na przykład:

 • We had an accident, but luckily nobody got hurt.

(Mieliśmy wypadek, ale na szczęście „nikt nie został zraniony” = nikomu nic się nie stało.)

Równie dobrze (chociaż w potocznym użyciu zabrzmiałoby to dziwacznie) można powiedzieć:

 • We had an accident, but luckily nobody was hurt.

(Mieliśmy wypadek, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.)

Got używamy często w sytuacjach, gdy wydarzyło się coś niespodziewanego, nieplanowanego:

 • Due to coronavirus restrictions, she got bankrupt.

(Z powodu obostrzeń koronawirusowych, ona zbankrutowała.)

To be (was/were) można używać zawsze, natomiast to get (got) tylko jeśli zachodzi jakaś zmiana:

 • He was unknown until very recently.

(Był nieznany do bardzo niedawna. – Nie można powiedzieć he got unknown)

Zupełnie podobnie będzie w zdaniach w stronie biernej w czasie teraźniejszym present simple:

 • Be careful! I don’t want these glasses to get broken!

(Bądź ostrożny! Nie chcę, żeby te szklanki „zostały potłuczone” = potłukły się!)

 • Please, get dressed.

(Proszę ubierz się.)

Ale o stronie biernej w czasie present simple szerzej piszę w podobnym do niniejszego wpisie:

Ćwiczenia na past simple passive i inne czasy w stronie biernej

Czasami zaskoczyć nas może fakt, że tak z pozoru trudna gramatyka angielska okazuje się całkiem prosta!

Problem nie polega jednak na poznaniu teorii, tylko na stosowaniu jej w praktyce!

I tu zaczyna się problem, ponieważ w rozmowie „na żywo” wskakiwać nam będą kalki z języka polskiego, czyli coś co zwykle nazywamy „błędami„.

Aby móc ich uniknąć, musimy przyzwyczaić swój mózg do nowych konstrukcji gramatycznych.

A jak?

Najlepiej przez praktykę oczywiście!

I o ile rozwiązywanie ćwiczeń na papierze być może pomoże nam zdać jakiś egzamin z języka angielskiego, to jednak niekoniecznie przyda nam się w rozmowie.

Aby poprawnie mówić po angielsku – a przede wszystkim nie bać się mówić – musimy zacząć mówić!

gerund infinitive ing„Przed Speakingo / Po Speakingo”.

Ale nie z błędami, które w ten sposób tylko ugruntujemy, ale używając poprawnych zdań i konstrukcji!

Jak to zrobić?

Wystarczy zapisać się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka polega na nim na przyjemnej rozmowie z komputerem lub telefonem, który rozumie nas, chwali lub poprawia.

A rozmawiamy z nim zdaniami, które zawierają wszystkie potrzebne nam konstrukcje gramatyczne, oraz 2000 najpopularniejszych angielskich słów (jeśli je poznamy, rozumieć będziemy 90% wszystkich rozmów po angielsku).

Taka nauka jest nie tylko skuteczna, ale też bardzo przyjemna!

Zresztą najlepiej zobacz sama lub sam, czy taka metoda nauki angielskiego Ci odpowiada! Po rejestracji dwoma kliknięciami poniżej pierwszy tydzień dostajesz w prezencie zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!

Nie bądź bierny!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Czy wiesz już wszystko o passive voice w czasie past simple? Jeśli nadal masz jakieś pytania to zadaj je śmiało w komentarzu – z przyjemnością odpowiem również w komentarzu!


Active versus Passive Voice


This short video provides a brief introduction into the differences between active and passive voice when writing sentences.
For other videos by Dr. Jodie Salter, visit https://www.youtube.com/c/DrJodieSalter.
Check out this great strategy for organizing and structuring your sentences: https://www.youtube.com/watch?v=JvEUJWB4zms\u0026t=4s

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Active versus Passive Voice

Passive with Modals


Practice the passive form of modals. MODAL VERB + BE + PAST PARTICIPLE
Learn more at www.teacherdiane.com

Passive with Modals

Passive Voice in English: Active and Passive Voice Rules and Useful Examples


Passive Voice Rules for All Tenses | Examples of Active \u0026 Passive Voice: https://7esl.com/passivevoice/
The passive is used:
• When the agent (= the person who does the action) is unknown, unimportant or obvious from the context.
• To make more polite or formal statements.
• When the action is more important than the agent, as in processes, instructions, events, reports,
• To put emphasis on the agent.

WATCH MORE:
★ Grammar: https://goo.gl/pK8eBC
★ Vocabulary: https://goo.gl/d4dJfR
★ Expressions: https://goo.gl/mNKvAB
★ Phrasal Verbs: https://goo.gl/Riw1r6
★ Idioms: https://goo.gl/KrEMRx
★ Conversations: https://goo.gl/MxQEnV
★ Kids Vocabulary: https://goo.gl/K96toU
★ English Writing: https://goo.gl/3zxuQB
★ IELTS: https://goo.gl/5fi2Sk
★ TOEFL: https://goo.gl/3rdyML
★ British vs. American English: https://goo.gl/ySYPWp
★ Pronunciation: https://goo.gl/UXYD2M
★ Business English: https://goo.gl/xpVNkr

OUR SOCIAL MEDIA:
Pinterest: https://www.pinterest.com/7english/
Facebook: https://www.fb.com/7ESLLearningEnglish/

For more videos and lessons visit:
https://7esl.com/

Passive Voice in English: Active and Passive Voice Rules and Useful Examples

Practice Passive English Listening – Tracklist #1


Practicing passive English listening while doing housework will help you both improve your English listening skills and save time. You also can listen to this video anytime day or night and for the best results listen as you go to sleep and leave on while sleeping.
Turn on Captions [CC] to see subtitles.
Practice Passive English Listening
Practice Passive English Listening
Practica la escucha pasiva en inglés
受動的な英語リスニングの練習
수동 영어 듣기 연습
Üben Sie passives Englischhören
Pratiquez l’écoute passive de l’anglais
ฝึกฟังภาษาอังกฤษแบบพาสซีฟ
Pratique a audição passiva de inglês
Практика пассивного слушания на английском
Luyện nghe tiếng Anh thụ động
Esercitati nell’ascolto passivo dell’inglese
Pasif İngilizce Dinleme Pratiği Yap
Berlatih Mendengarkan Bahasa Inggris Pasif
Ćwicz pasywne słuchanie angielskiego
निष्क्रिय अंग्रेजी सुनने का अभ्यास करें
练习被动英语听力
Tracklist 1

[ 00:00 ] Track 01: Hey, Jenny!
[ 00:52 ] Track 02: Good afternoon
[ 02:12 ] Track 03: So, what are the differences between…
[ 03:15 ] Track 04: So, there’s a great walking tour…
[ 04:02 ] Track 05: Where shall we eat tonight?
[ 05:17 ] Track 06: Hello, how can I help you?
[ 07:07 ] Track 07: Can I also ask you about the…
[ 09:52 ] Track 08: Hello, everyone. Sorry to interrupt…
[ 11:24 ] Track 09: Internet safety is a big concern…
[ 13:13 ] Track 10: The Health and Education Summer Camp
[ 14:05 ] Track 11: The Duke of Edinburgh’s Award…
[ 15:40 ] Track 12: Good morning, everyone, and thank you…
[ 17:31 ] Track 13: Now, some of you won’t have been to …
[ 19:49 ] Track 15: Hi, everyone. How are you all?
[ 20:21 ] Track 16: We’ve really got to decide…
[ 22:12 ] Track 17: Hi, Roger.
[ 24:42 ] Track 18: Do you want to make a start…
[ 27:24 ] Track 19: So, I think we’d better start…
[ 29:18 ] Track 20: Right, shall we get started on some…
[ 30:41 ] Track 21: My family isn’t very big
[ 31:36 ] Track 22: Firstly, I am going to talk about…
[ 33:19 ] Track 23: As we have seen, changes in the…
[ 35:58 ] Track 24: The family is a topic which we will…
[ 37:27 ] Track 25: In Victorian times, the upper…

Practice Passive English Listening - Tracklist #1

PASSIVE FORM (Present Simple) in 4 MINUTES!!!


Learn when to use the passive form and how to make it!
Let’s connect! Find the links to my website, social media and podcast here ➤ https://linktr.ee/enbooo.official

PASSIVE FORM (Present Simple) in 4 MINUTES!!!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ past simple passive

Leave a Reply

Your email address will not be published.