Skip to content
Home » [NEW] ambition ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ambition แปล ว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] ambition ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ambition แปล ว่า – NATAVIGUIDES

ambition แปล ว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

30 For Young People —Guard Against Ambition!

30 สําหรับ เยาวชน—อย่า เป็น คน ทะเยอทะยาน!

jw2019

19 Those obsessed with love for money, with voraciousness for food and drink, or with ambition for power make such desires their idols.

19 คน เหล่า นั้น ที่ การ รัก เงิน, ความ ตะกละ ใน การ กิน และ ดื่ม, หรือ ความ ทะเยอทะยาน อยาก ได้ อํานาจ เข้า ครอบ งํา ย่อม ทํา ให้ ความ ปรารถนา ใน สิ่ง เช่น นั้น กลายเป็น รูป เคารพ สําหรับ ตัว เอง.

jw2019

But reformers burning candles of personal ambition could hardly be expected to be God’s choice for restoring true worship.

แต่ พวก นัก ปฏิรูป ที่ จุด เทียน แห่ง ความ ทะเยอทะยาน ของ ตัว เอง นั้น ยาก ที่ จะ คาด หมาย ว่า เป็น ผู้ ซึ่ง พระเจ้า เลือก ให้ ฟื้นฟู การ นมัสการ แท้.

jw2019

Some scholars view them as a group that came out of the Hasidim, a pious sect who supported Judah Maccabee in his religious goals but left him when his ambitions turned political.

นัก ประวัติศาสตร์ บาง คน มอง ว่า พวก ฟาริซาย เป็น กลุ่ม ที่ ออก มา จาก พวก ฮาซิดิม คือ นิกาย ศาสนา ที่ สนับสนุน ยูดาห์ แมกคาบี ใน ด้าน จุด มุ่ง หมาย ทาง ศาสนา แต่ ละ ทิ้ง เขา ไป เมื่อ เขา หัน ไป ทะเยอทะยาน ทาง การ เมือง.

jw2019

Latourette candidly admits that some of the new religious denominations “were born of envy, strife, and personal ambition.”

ลาทัวเร็ท ที่ ได้ กล่าว ถึง ข้าง ต้น ยอม รับ อย่าง ตรง ไป ตรง มา ว่า นิกาย ใหม่ ๆ ทาง ศาสนา บาง นิกาย “ได้ กําเนิด ขึ้น เนื่อง ด้วย ความ อิจฉา การ แข่งขัน ชิง ดี และ ความ ทะเยอทะยาน ส่วน ตัว.”

jw2019

His ambition built up to such a degree that it moved him to challenge God’s authority.

ความ ทะเยอทะยาน ของ เขา ก่อ ตัว ถึง ขีด ที่ ทํา ให้ เขา ท้าทาย อํานาจ ของ พระเจ้า.

jw2019

Pride and ambition have no place in the Christian congregation, for those who “search out their own glory” will fail in the long run.

ความ หยิ่ง และ ความ ทะเยอทะยาน ไม่ ควร ให้ มี อยู่ ใน ประชาคม คริสเตียน เพราะ คน เหล่า นั้น ที่ “เสาะ หา เกียรติยศ ใส่ ตน เอง” จะ ล้ม ลง ใน ที่ สุด.

jw2019

(1 Corinthians 12:18) Personal desire or ambition for a position in the Kingdom is not the determining factor.

(1 โกรินโธ 12:18) ความ ต้องการ ส่วน ตัว หรือ ความ ปรารถนา แรง กล้า ต่อ ตําแหน่ง ใน ราชอาณาจักร ฝ่าย สวรรค์ มิ ใช่ ปัจจัย ตัดสิน.

jw2019

And in a way, one aspect of this conversation was triggered on New Year’s Eve, when I was talking about the Olympic agenda in China in terms of its green ambitions and aspirations.

และหนึ่งในแง่มุมของบทสนทนานี้ ก่เคยถูกกระตุ้นเมื่อวันส่งท้ายปีเก่าที่แล้วโน้น ที่ผมได้พูดถึงแนวคืดสีเขียวของโอลิมปิคในประเทศจีน ในแง่ของทะเยอทะยานและความปรารถนาที่จะให้เกิดเป็นสีเขียว

ted2019

That’s not our ambition here.

นั่นไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเราที่นี่

OpenSubtitles2018.v3

11 When Paul encouraged the men in the congregation to strive to qualify for greater responsibility, his intention was not to encourage anyone to satisfy personal ambition.

11 เมื่อ เปาโล สนับสนุน พี่ น้อง ชาย ใน ประชาคม ให้ พยายาม เพื่อ จะ มี คุณสมบัติ เหมาะ จะ รับ หน้า ที่ รับผิดชอบ เพิ่ม ขึ้น ท่าน ไม่ ได้ มี เจตนา จะ สนับสนุน ใคร ให้ สนอง ความ ทะเยอทะยาน ของ ตัว เอง.

jw2019

How do you feel about those ambitions now?

ตอน นี้ คุณ รู้สึก อย่าง ไร กับ ความ ฝัน นั้น?

jw2019

Roger Rosenblatt, writing in Time magazine, comments: “As noble a standard as loyalty sets, there is simply too much fear, self-doubt, opportunism and ambition in our makeup to expect our frail species to adhere to it.”

โรเจอร์ โรเซนบลัตต์ เขียน ใน นิตยสาร ไทม์ แสดง ความ คิด เห็น ว่า “ถึง แม้ ความ ภักดี เป็น มาตรฐาน ที่ สูง ส่ง ก็ ตาม ก็ เห็น ได้ ชัด ว่า มี ความ กลัว, ความ ไม่ มั่น ใจ ใน ตัว เอง, การ ฉวย โอกาส, และ ความ ทะเยอทะยาน มาก เกิน ไป ใน นิสัย ของ เรา ที่ จะ คาด หมาย ให้ เผ่า พันธุ์ มนุษย์ ที่ อ่อนแอ ด้าน ศีลธรรม รักษา ความ ภักดี ไว้.”

jw2019

(Luke 21:1-4) On another occasion he used a young child as an example of being humble, free from ambition.

(ลูกา 21:1-4) อีก โอกาส หนึ่ง พระองค์ ทรง ใช้ เด็ก เล็ก ๆ เป็น ตัว อย่าง ของ ความ ถ่อม ใจ และ การ ไม่ มัก ใหญ่ ใฝ่ สูง.

jw2019

His ambition was to fly, and between 1898 and 1905, he built and flew 11 dirigibles.

See also  #ไม่รักแล้วมานอนกับฉันทำไม# | ไม่ รัก แล้ว มา นอน กับ ฉัน ทํา ไม

เขา ปรารถนา อย่าง แรง กล้า ที่ จะ บิน และ ระหว่าง ปี 1898 ถึง ปี 1905 เขา สร้าง และ บังคับ เรือ เหาะ 11 ลํา.

jw2019

CA: And what’s the scale of ambition here?

คริส: จุดมุ่งหมายของคุณในเรื่องนี้คืออะไร

ted2019

“Over a third of the young men and women between the ages of nineteen and twenty-nine have little or no ambition ten years after their parents’ divorce.

“มาก กว่า หนึ่ง ใน สาม ของ หนุ่ม สาว อายุ ระหว่าง สิบ เก้า ถึง ยี่ สิบ เก้า ปี แทบ ไม่ มี กําลังใจ จะ ทํา อะไร เลย ใน ช่วง สิบ ปี หลัง จาก พ่อ แม่ หย่า กัน.

jw2019

If we want to draw close to God, we must strive to uproot any traces of pride, jealousy, and ambition we might see in ourselves.

ถ้า เรา ต้องการ ใกล้ ชิด พระเจ้า เรา ก็ ต้อง พยายาม ขจัด ลักษณะ นิสัย ใด ๆ ที่ แสดง ถึง ความ หยิ่ง, ความ อิจฉา, และ ความ ทะเยอทะยาน ที่ อาจ มี ใน ตัว เรา.

jw2019

Or is it no longer your ambition to become an Auror?

ถ้ามือปราบมาร ยังเป็นความใฝ่ฝันของเธออยู่

OpenSubtitles2018.v3

Because it was cheaper, she lived with a boyfriend who displayed his temper more than his ambition.

และเพราะว่ามันประหยัด เธอเลยอาศัยอยู่กับแฟนของเธอ ซึ่งเป็นคนที่มีอารมณ์มากกว่า ความทะเยอทะยาน

ted2019

Never let anyone stand in between you and your ambitions.

ไม่เคยปล่อยให้ใครยืนอยู่ระหว่างเจ้า และความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้า

OpenSubtitles2018.v3

Pride and ambition impelled him to try to usurp the throne of Jehovah’s appointed king.

ความ หยิ่ง และ ความ ทะเยอทะยาน ทํา ให้ เขา แย่ง บัลลังก์ จาก กษัตริย์ ที่ พระ ยะโฮวา แต่ง ตั้ง.

jw2019

Her hopes, desires, and ambitions became wrapped up in his future.

ความ หวัง ความ ประสงค์ และ ความ ใฝ่ฝัน ทุก อย่าง ผูก พัน อยู่ กับ อนาคต ของ ลูก คน นี้.

jw2019

Pride and ambition have no place in God’s organization. —Proverbs 16:19; 1 Corinthians 14:12; 1 Peter 5:2, 3.

ไม่ มี ที่ สําหรับ ความ หยิ่ง และ ความ ทะเยอทะยาน ใน องค์การ ของ พระเจ้า.—สุภาษิต 16:19; 1 โกรินโธ 14:12; 1 เปโตร 5:2, 3.

jw2019

Yes, her sole ambition now is to be Mrs. Orson Hodge.

อืม ใช่ เธอขายความทะเยอะยาน และกลายเป็นคุณนายออร์สัน ฮอดจ์

OpenSubtitles2018.v3

[NEW] ambition ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ambition แปล ว่า – NATAVIGUIDES

30 For Young People —Guard Against Ambition!

30 สําหรับ เยาวชน—อย่า เป็น คน ทะเยอทะยาน!

jw2019

19 Those obsessed with love for money, with voraciousness for food and drink, or with ambition for power make such desires their idols.

19 คน เหล่า นั้น ที่ การ รัก เงิน, ความ ตะกละ ใน การ กิน และ ดื่ม, หรือ ความ ทะเยอทะยาน อยาก ได้ อํานาจ เข้า ครอบ งํา ย่อม ทํา ให้ ความ ปรารถนา ใน สิ่ง เช่น นั้น กลายเป็น รูป เคารพ สําหรับ ตัว เอง.

jw2019

But reformers burning candles of personal ambition could hardly be expected to be God’s choice for restoring true worship.

แต่ พวก นัก ปฏิรูป ที่ จุด เทียน แห่ง ความ ทะเยอทะยาน ของ ตัว เอง นั้น ยาก ที่ จะ คาด หมาย ว่า เป็น ผู้ ซึ่ง พระเจ้า เลือก ให้ ฟื้นฟู การ นมัสการ แท้.

jw2019

Some scholars view them as a group that came out of the Hasidim, a pious sect who supported Judah Maccabee in his religious goals but left him when his ambitions turned political.

นัก ประวัติศาสตร์ บาง คน มอง ว่า พวก ฟาริซาย เป็น กลุ่ม ที่ ออก มา จาก พวก ฮาซิดิม คือ นิกาย ศาสนา ที่ สนับสนุน ยูดาห์ แมกคาบี ใน ด้าน จุด มุ่ง หมาย ทาง ศาสนา แต่ ละ ทิ้ง เขา ไป เมื่อ เขา หัน ไป ทะเยอทะยาน ทาง การ เมือง.

jw2019

Latourette candidly admits that some of the new religious denominations “were born of envy, strife, and personal ambition.”

ลาทัวเร็ท ที่ ได้ กล่าว ถึง ข้าง ต้น ยอม รับ อย่าง ตรง ไป ตรง มา ว่า นิกาย ใหม่ ๆ ทาง ศาสนา บาง นิกาย “ได้ กําเนิด ขึ้น เนื่อง ด้วย ความ อิจฉา การ แข่งขัน ชิง ดี และ ความ ทะเยอทะยาน ส่วน ตัว.”

jw2019

His ambition built up to such a degree that it moved him to challenge God’s authority.

ความ ทะเยอทะยาน ของ เขา ก่อ ตัว ถึง ขีด ที่ ทํา ให้ เขา ท้าทาย อํานาจ ของ พระเจ้า.

See also  [Update] Verb (คำกริยา) คืออะไร มีกี่ประเภท ตัวอย่าง | ได้แก่ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

jw2019

Pride and ambition have no place in the Christian congregation, for those who “search out their own glory” will fail in the long run.

ความ หยิ่ง และ ความ ทะเยอทะยาน ไม่ ควร ให้ มี อยู่ ใน ประชาคม คริสเตียน เพราะ คน เหล่า นั้น ที่ “เสาะ หา เกียรติยศ ใส่ ตน เอง” จะ ล้ม ลง ใน ที่ สุด.

jw2019

(1 Corinthians 12:18) Personal desire or ambition for a position in the Kingdom is not the determining factor.

(1 โกรินโธ 12:18) ความ ต้องการ ส่วน ตัว หรือ ความ ปรารถนา แรง กล้า ต่อ ตําแหน่ง ใน ราชอาณาจักร ฝ่าย สวรรค์ มิ ใช่ ปัจจัย ตัดสิน.

jw2019

And in a way, one aspect of this conversation was triggered on New Year’s Eve, when I was talking about the Olympic agenda in China in terms of its green ambitions and aspirations.

และหนึ่งในแง่มุมของบทสนทนานี้ ก่เคยถูกกระตุ้นเมื่อวันส่งท้ายปีเก่าที่แล้วโน้น ที่ผมได้พูดถึงแนวคืดสีเขียวของโอลิมปิคในประเทศจีน ในแง่ของทะเยอทะยานและความปรารถนาที่จะให้เกิดเป็นสีเขียว

ted2019

That’s not our ambition here.

นั่นไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเราที่นี่

OpenSubtitles2018.v3

11 When Paul encouraged the men in the congregation to strive to qualify for greater responsibility, his intention was not to encourage anyone to satisfy personal ambition.

11 เมื่อ เปาโล สนับสนุน พี่ น้อง ชาย ใน ประชาคม ให้ พยายาม เพื่อ จะ มี คุณสมบัติ เหมาะ จะ รับ หน้า ที่ รับผิดชอบ เพิ่ม ขึ้น ท่าน ไม่ ได้ มี เจตนา จะ สนับสนุน ใคร ให้ สนอง ความ ทะเยอทะยาน ของ ตัว เอง.

jw2019

How do you feel about those ambitions now?

ตอน นี้ คุณ รู้สึก อย่าง ไร กับ ความ ฝัน นั้น?

jw2019

Roger Rosenblatt, writing in Time magazine, comments: “As noble a standard as loyalty sets, there is simply too much fear, self-doubt, opportunism and ambition in our makeup to expect our frail species to adhere to it.”

โรเจอร์ โรเซนบลัตต์ เขียน ใน นิตยสาร ไทม์ แสดง ความ คิด เห็น ว่า “ถึง แม้ ความ ภักดี เป็น มาตรฐาน ที่ สูง ส่ง ก็ ตาม ก็ เห็น ได้ ชัด ว่า มี ความ กลัว, ความ ไม่ มั่น ใจ ใน ตัว เอง, การ ฉวย โอกาส, และ ความ ทะเยอทะยาน มาก เกิน ไป ใน นิสัย ของ เรา ที่ จะ คาด หมาย ให้ เผ่า พันธุ์ มนุษย์ ที่ อ่อนแอ ด้าน ศีลธรรม รักษา ความ ภักดี ไว้.”

jw2019

(Luke 21:1-4) On another occasion he used a young child as an example of being humble, free from ambition.

(ลูกา 21:1-4) อีก โอกาส หนึ่ง พระองค์ ทรง ใช้ เด็ก เล็ก ๆ เป็น ตัว อย่าง ของ ความ ถ่อม ใจ และ การ ไม่ มัก ใหญ่ ใฝ่ สูง.

jw2019

His ambition was to fly, and between 1898 and 1905, he built and flew 11 dirigibles.

เขา ปรารถนา อย่าง แรง กล้า ที่ จะ บิน และ ระหว่าง ปี 1898 ถึง ปี 1905 เขา สร้าง และ บังคับ เรือ เหาะ 11 ลํา.

jw2019

CA: And what’s the scale of ambition here?

คริส: จุดมุ่งหมายของคุณในเรื่องนี้คืออะไร

ted2019

“Over a third of the young men and women between the ages of nineteen and twenty-nine have little or no ambition ten years after their parents’ divorce.

“มาก กว่า หนึ่ง ใน สาม ของ หนุ่ม สาว อายุ ระหว่าง สิบ เก้า ถึง ยี่ สิบ เก้า ปี แทบ ไม่ มี กําลังใจ จะ ทํา อะไร เลย ใน ช่วง สิบ ปี หลัง จาก พ่อ แม่ หย่า กัน.

jw2019

If we want to draw close to God, we must strive to uproot any traces of pride, jealousy, and ambition we might see in ourselves.

ถ้า เรา ต้องการ ใกล้ ชิด พระเจ้า เรา ก็ ต้อง พยายาม ขจัด ลักษณะ นิสัย ใด ๆ ที่ แสดง ถึง ความ หยิ่ง, ความ อิจฉา, และ ความ ทะเยอทะยาน ที่ อาจ มี ใน ตัว เรา.

jw2019

Or is it no longer your ambition to become an Auror?

ถ้ามือปราบมาร ยังเป็นความใฝ่ฝันของเธออยู่

OpenSubtitles2018.v3

Because it was cheaper, she lived with a boyfriend who displayed his temper more than his ambition.

และเพราะว่ามันประหยัด เธอเลยอาศัยอยู่กับแฟนของเธอ ซึ่งเป็นคนที่มีอารมณ์มากกว่า ความทะเยอทะยาน

ted2019

Never let anyone stand in between you and your ambitions.

ไม่เคยปล่อยให้ใครยืนอยู่ระหว่างเจ้า และความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้า

OpenSubtitles2018.v3

Pride and ambition impelled him to try to usurp the throne of Jehovah’s appointed king.

ความ หยิ่ง และ ความ ทะเยอทะยาน ทํา ให้ เขา แย่ง บัลลังก์ จาก กษัตริย์ ที่ พระ ยะโฮวา แต่ง ตั้ง.

jw2019

Her hopes, desires, and ambitions became wrapped up in his future.

ความ หวัง ความ ประสงค์ และ ความ ใฝ่ฝัน ทุก อย่าง ผูก พัน อยู่ กับ อนาคต ของ ลูก คน นี้.

jw2019

Pride and ambition have no place in God’s organization. —Proverbs 16:19; 1 Corinthians 14:12; 1 Peter 5:2, 3.

See also  [NEW] Thì Tương Lai Gần Be Going To + V), Thì Tương Lai Gần (Near Future) | going to - NATAVIGUIDES

ไม่ มี ที่ สําหรับ ความ หยิ่ง และ ความ ทะเยอทะยาน ใน องค์การ ของ พระเจ้า.—สุภาษิต 16:19; 1 โกรินโธ 14:12; 1 เปโตร 5:2, 3.

jw2019

Yes, her sole ambition now is to be Mrs. Orson Hodge.

อืม ใช่ เธอขายความทะเยอะยาน และกลายเป็นคุณนายออร์สัน ฮอดจ์

OpenSubtitles2018.v3


Living Full Time In A DIY Camper – What It’s Really Like


A day in the life living full time in a truck camper we built ourselves!
► SUBSCRIBE for videos on Sunday \u0026 Wednesday https://bit.ly/2VUaUOJ
► WATCH Complete Camper Build Series: https://bit.ly/3k6qQWv
Who Are We?
We’re Riley and Courtney Casey! We vowed to live debt free and follow our dreams of building whatever we want, wherever we want! SUBSCRIBE to see what skill we might tackle next!
Silicone Bowls: https://amzn.to/37CJKhH
Pour Over Coffee Kit: https://amzn.to/37FUig0
Folding Trash Can: https://amzn.to/2QysDc7
Dog Food Bin: https://amzn.to/3b70zDN
Mini Instant Pot: https://amzn.to/3u8h2Pw
Automatic Dish Soap Dispenser: https://amzn.to/2Si3gfb
Shower Soap Dispenser: https://amzn.to/3e5pucK
Support Our Channel \u0026 Get Exclusive Content: https://www.patreon.com/ambitionstrikes
Shop Our Favorites:
https://www.trailtestedmfg.com/shop
Backcountry Snack Box Subscription: https://bit.ly/3ctEtw3
Renogy 10% Discount Code: ambitionstrikes
Instagram: https://www.instagram.com/restless_redhead/?hl=en
Amazon Wish List: https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/234ZGTHGWKQW9?ref_=wl_share
Ponderay, ID 83852

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Living Full Time In A DIY Camper - What It's Really Like

Lofi Ver Chill Hộp Nhạc Số #3 – Nhạc Lofi Nhẹ Nhàng Không Lời – Cute Lofi Playlist 2021


Lofi Ver Chill Hộp Nhạc Số 3 Nhạc Lofi Nhẹ Nhàng Cho Ngày mới Cute Lofi Playlist
Lofi Ver Chill Hộp Nhạc Số 3 Nhạc Lofi Nhẹ Nhàng Cho Ngày mới Cute Lofi Playlist
Lofi Ver Chill Hộp Nhạc Số 3 Nhạc Lofi Nhẹ Nhàng Cho Ngày mới Cute Lofi Playlist
Thanks for watching!!
Like and subscribe for more!!!
cutelofimusicchillstudyrelax

Lofi Ver Chill Hộp Nhạc Số #3 - Nhạc Lofi Nhẹ Nhàng Không Lời - Cute Lofi Playlist 2021

NAPT – ชีวิต = ความหมาย Feat.DISWEN


Song : ชีวิต = หมาย
Artist : NAPT \u0026 DISWEN
Lyrics : NAPT \u0026 DISWEN
เรียบเรียง : NAPT \u0026 DISWEN
Mixed \u0026 Master : RUDEBOY214
Beat Prod : RUDEBOY214
Follow IG : natim_x
Follow IG : diswen23
Follow FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009473504507
Follow FB : https://www.facebook.com/kobbun.suanjan.7
Hook NAPT
ไม่เป็นไรคนดี ลองลุกขึ้นอีกสักที
ไม่มีอะไรได้มาฟรี โลกมันก็เป็นเอาแบบนี้
ชีวิตเธอยังมีความหมาย ยังต้องเจอเรื่องราวอีกมากมาย เจ็บแค่นี้เดี๋ยวมันก็สลาย
แค่ผิดพลาดไม่ได้แบบว่ามันสาย
Versr : NAPT
อยู่ในความเป็นจริง ที่มีทั้งดี และร้าย
ผู้คนหวังผลประโยชน์ และพร้อมจะโยกจะย้าย
บางก็มาแสแสร้งทำดี แต่มันก็แค่จะคล้าย
Don’t am a way you can’t to cry
บางทีสังคมบีบ ไม่ไห้ยืนและคอยพิง
ความรู้สึกที่เสีย ไม่มีคืน คือความจริง
บางคนถือปืนจ่อหัว และพร้อมจะรอยิง
ผ่านเรื่องร้ายมาทั้งคืน พอลืมตามันกลับชิน
Peehook : NAPT
โลกไม่ได้สวย เหมือนที่เคยได้ยินมา
ทั้งหมดทั้งมวล กลายเป็นภาพที่ชินชา
บางคนหมดก็มาดี พอได้ดีและกลับลา
อยากอิสระเหมือนนก และบินหายไปกับฟ้า
คนเหมือนคน แต่ว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
บางก็ทำเพื่อฝัน เพื่อรัก หรือว่าเพื่อตัง
ก็ยังทำแบบเดิม เพื่อให้มันได้ข้ามวัน
สิ่งที่อยู่ข้างหลัง คอยเป็นแรงขับเคลื่อนมัน
Hook NAPT
ไม่เป็นไรคนดี ลองลุกขึ้นอีกสักที
ไม่มีอะไรได้มาฟรี โลกมันก็เป็นเอาแบบนี้
ชีวิตเธอยังมีความหมาย ยังต้องเจอเรื่องราวอีกมากมาย เจ็บแค่นี้เดี๋ยวมันก็สลาย
แค่ผิดพลาดไม่ได้แบบว่ามันสาย
Versr : DISWEN
ถึงจะดียังไง โลกก็โหดร้ายอยู่ดี
ไม่เข้าใจอารมณ์ without my g
เมื่อไหร่ฝันร้ายมันจะจบลงสักที
you can’t without to the happy
ตอนอายุ 18 ทำงานได้ตังวันละเก้าพัน
เจอพิษร้ายโควิดเลยต้อง หาตังใช้เพื่อข้ามวัน
แต่ก่อนชีวิตกูเคยหลงอยู่ในเพลิงตะวัน
แค่ลุกขึ้นมาRollแล้วก็เติมพลัง
ออกจากเรียนในตอนมอสาม กูยังสานความฝัน
ถึงแม้ มีคนประเภทพวกที่ด่าตามหลัง
ยังมีอุปสรรครออยู่ตรงที่หน้าฉัน
มันกัดกินทุกอย่างแม้แต่ความหวัง
หลังจากนั้นกลายเป็นกูที่เสียตัวตน
พยายามเป็นมนุษย์ให้มากกว่าคน
เรืออยู่บนมหาสมุทรไม่คิดว่าจะจม
ยังคงว่ายต่อไปให้สุดบนเส้นทางผจญ
Hook NAPT

NAPT - ชีวิต = ความหมาย Feat.DISWEN

Why you need more AMBITION with Erick Hercules #TheStartup


Ambition is the one of the major keys in entrepreneurship. Without ambition and action, you will never know your full potential.
On this profile, photographer Erick Hercules shares how his ambition allowed him to become more self aware with were he wanted to be in life and how he was going to achieve his goals.
What does ambition mean to you?
Shop the Startup collection at http://www.kswiss.com/thestartup
Follow Erick on Instagram: https://instagram.com/erickhercules/

Why you need more AMBITION with Erick Hercules #TheStartup

Think Big – The Power of Ambition


PLEASE SUBSCRIBE for weekly episodes and tour dates.
Free mp3 of this episode on iTunes: https://itun.es/i66Y78r
Free transcript on the blog: http://tmblr.co/ZTb1Dv1As4q2M
Free copy of Brendon’s book: http://www.TheChargeBook.com/yt
Free daily motivation: http://www.FB.com/BrendonBurchardFan
Meet Brendon here: http://www.BrendonBurchard.com
Quotable: \”Ambition is the great fire, it’s the liberator of the unconscious person. No goals, no growth; no clarity, no change.\” @BrendonBurchard
This is Brendon filmed in a single take and unscripted, just ranting about life and high performance without notes or a prompter.
Brendon Burchard is a 1 New York Times bestselling author whose books include THE CHARGE, THE MILLIONAIRE MESSENGER, and LIFE’S GOLDEN TICKET. Larry King named him \”one of the top motivation and marketing trainers in the world.\”
The Charged Life is a weekly YouTube show full of motivation and inspiration with Brendon Burchard. It’s also been the 1 Podcast in all of iTunes, and is regularly the 1 podcast in SelfHelp and Health. Get it here: https://itun.es/i66Y78r
Free book offer details: $26 book is free with our compliments, but you have to pay shipping and handling to receive it.
Meet Brendon at http://www.BrendonBurchard.com

Think Big - The Power of Ambition

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ambition แปล ว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *