Home » [NEW] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | him แปลว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | him แปลว่า – NATAVIGUIDES

him แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บทความนี้จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ คืออะไร พร้อมอธิบายหลักการใช้ Adverb ละเอียดแจ่มแจ้งสุดๆ ที่ต้องไม่พลาด

Table of Contents

Adverb คืออะไร?

Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์คือคำที่ขยายคำกริยา และคำคุณศัพท์ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับคำวิเศษณ์ในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษนั้น คำวิเศษณ์จะเป็น กริยาวิเศษณ์ เท่านั้นไม่มีการแยกย่อยได้เยอะแยะเหมือนภาษาไทยบ้านเราเลยรับรองว่าเรียนได้ง่ายๆ จำได้นาน ไม่ยากนะคะ

โดยปกติแล้วคำกริยาวิเศษณ์ แบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. Simple Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์ทั่วไป
2. Interrogative Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์คำถาม
3. Relative(Conjunction) Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยค Simple Adverb คือ กริยาวิเศษณ์ที่ใช้ขยายกริยา ขยาย รายละเอียดจะมีดังต่อไปนี้

เรียนรู้ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ ในภาษาอังกฤษ

Adverb ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคุญต้องไม่พลาด

ตำแหน่งของ Adverb ที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC

1. หน้า V. = [S + Adv + V] 
ยกตัวอย่างเช่น
Jim suddenly realized that he forgot to bring the financial report.

2. ระหว่าง V. = [S + V + Adv + V]
ยกตัวอย่างเช่น 
– will surely finish (Future Simple)
– had greatly improved (Past Perfect)

3. หลัง V. = [S + V + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
Employment levels are unlikely to rise significantly before the end of next year.

4. หลัง O. = [S + V + O + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
 She reads quickly.
 She reads (the contract) quickly.

5. หน้า Adj. = [Adv + Adj + N]
ยกตัวอย่างเช่น
Ben is an extremely responsible employee.

6. ระหว่าง BE กับ Adj. = [BE + Adv + Adj]
ยกตัวอย่างเช่น
Online sales are relatively easy to track.

7. หน้า Adv. = [V + Adv + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
Helen screamed extremely loudly when she fell down the stairs.

8. ใน Passive = [S + V + V.3 + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
The product should be checked thoroughly before being sent.

9. ใน To-Infinitive = [To + Adv + V.infinitive]
ยกตัวอย่างเช่น
Rita planned to quickly finish the task by tomorrow.

หน้าที่ของกริยาวิเศษณ์คืออะไร?

1. ขยายคำกริยา

บอกให้รู้ว่า ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ ทำอย่างไร ทำบ่อยแค่ไหน  เช่น

 • He came here yesterday. เขา มา ที่นี่ เมื่อวานนี้
  here เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา ที่ไหน
  yesterday เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา เมื่อไหร่
 • He walks slowly. เขา เดิน อย่างช้าๆ
  slowly เป็น  adverb บอกให้รู้ว่า เดิน อย่างไร
 • He always walk to school. เขา เดิน ไปโรงเรียน เสมอ
  always เป็น  adverb บอกให้รู้ว่า เดิน บ่อยแค่ไหน

2. ขยายคำคุณศัพท์ และขยายกริยาวิเศษณ์เอง

บอกให้รู้ว่าอยู่ใน ระดับไหน หรือเน้นย้ำว่าแค่ไหน เช่น

 • The fire is very hot. ไฟ ร้อน มาก
  hot เแปลว่า ร้อน เป็นคำคุณศัพท์ขยาย fire
  ส่วน very เป็น Adverb ขยายคำว่า hot บอกให้รู้ว่า ร้อนแค่ไหน
 • I like it very much. ผม ชอบ มัน มาก มาก
  much เแปลว่า มาก เป็นคำกริยาวิเศษณ์   
  ส่วน very ก็เป็น Adverb ขยายคำว่า much บอกให้รู้ว่า มากแค่ไหน

เรียนรู้ กริยาวิเศษณ์ ในภาษาอังกฤษ

หน้าที่ของ Adverb ในภาษาอังกฤษ

ประเภทของคำกริยาวิเศษณ์ (Kinds of Adverb)

Simple adverb แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ

1. Adverb of Time

คือ กริยาวิเศษณ์บอกเวลาใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นเมื่อไหร หรือ เกิดขึ้นหรือยัง” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time)ความหมายNow /nau/ตอนนี้So far /səu faː/จนบัดนี้Yesterday /ˈjestədi/เมื่อวานToday /təˈdei/วันนี้Tomorrow /təˈmorəu/พรุ่งนี้Already /oːlˈredi/แล้วLately  /ˈleɪt.li/ไม่นานมานี้During /ˈdjuəriŋ/ในช่วงFinally  /ˈfaɪ.nəl.i/ท้ายทีสุดEarly /ˈəːli/แต่เช้าJust /dʒast/เพิ่งจะRecently  /ˈriː.sənt.li/ไม่นานมานี้Still /stil/ยังคงAfter /ˈaːftə/หลัง

ยกตัวอย่างเช่น:
I saw him yesterday. แปลว่า ฉันเห็นเขาเมื่อวาน เราจะเห็นว่าในคำถามมีคำภามเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และได้คำตอบคือ เมื่อวาน
I will go shopping tomorrow. แปลว่า  ฉัน จะ ไป ชอปปิ้ง พรุ่งนี้ ก็เช่นกับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ในคำถามมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และได้คำตอบคือ พรุ่งนี้
I’ve already done my home work. แปลว่า  ฉันทำการบ้านของฉันแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เรื่องเกิดขึ้นหรือยัง ตอบ เกิดแล้ว
I haven’t done my homework yet.  แปลว่า  ฉันยังไม่ได้ทำการบ้าน ของฉันแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เรื่องเกิดขึ้นหรือยัง ตอบ ยัง

ว่ายังไงบ้างคะ ง่ายๆ เลยใช่ไหมคะกับวิธีการใช้ กริยาวิเศษณ์บอกเวลา Adverb of Time ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการใช้งานและตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ Adverb of Place นะคะ

2. Adverb of Place

กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นที่ไหน”  คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place)ความหมายHere /hiə/ที่นี่There /ðeə, ðə/ที่นั่นBehind /biˈhaind/ข้างหลังNear /niə/ใกล้Far /faː/ไกลAway /əˈwei/ห่างBack /bӕk/กลับNowhere /ˈnəuweə/ไม่มีที่ใดEverywhere /ˈev.ri.weər/ทุกที่Above /əˈbav/เหนือBelow /bəˈləu/ใต้Into /ˈintu/ไปในInside /inˈsaid/ข้างในOutside /ˈautsaid/ข้างนอกOut /aut/นอกIn /in/ใน

ยกตัวอย่างเช่น:
Please come here. แปลว่า กรุณามาที่นี่ ในนั้นคำถามคือที่ไหน ได้คำตอบคือ ที่นี่
Go there please. แปลว่ากรุณาไปที่นั่น คำถามคือ ที่ไหน ได้คำตอบ ที่นี่
Please come inside. แปลว่ากรุณา มา ข้างใน คำถามคือ ที่ไหนได้คำตอบ ข้างไน

3. Adverb of Frequency

คือกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง  (Adverb of Frequency)ความหมายAlways /ˈoːlweiz/เสมอUsually  /ˈjuː.ʒu.ə.li/โดยปกติOften /ˈofn/บ่อยๆNormally  /ˈnɔː.mə.li/ เป็นปกติOccasionally  /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/เป็นบางโอกาสSometimes  /ˈsʌm.taɪmz/บางครั้งRarely  /ˈreə.li/มักจะไม่Never /ˈnevə/ไม่เคยDaily /ˈdeili/ทุกวันWeekly  /ˈwiː.kli/ทุกเดือนMonthly  /ˈmʌn.θli/ทุกเดือนYearly  /ˈjɪə.li/ทุกปี

ยกตัวอย่างเช่น:
He always runs in the morning. แปลว่า เขาวิ่งตอนเช้าเสมอ ในนั้นคำถามคือ บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ เสมอ
The bill is paid monthly. แปลว่า บิลถูกจ่ายทุกเดือน ในนั้นคำถามคือ
บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ ทุกเดือน
I sometimes read grammar books. แปลว่า บางครั้งผมอ่านหนังสือไวยากรณ์
ในนั้นคำถามคือ บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ บางครั้ง

กริยาวิเศษณ์ความถี่จะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ่อยเพียงใด

วิธีใช้ “adverbs of frequency”

4. Adverb of Manner

คือกริยาวิเศษณ์บอกอาการ  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นอย่างไร” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner)ความหมายFast /faːst/อย่างเร็วQuickly /ˈkwɪk.li/อย่างเร็วBeautifully  /ˈbjuː.tɪ.fəl.i/อย่างสวยงาม, อย่างไพเราะCarefully  /ˈkeə.fəl.i/อย่างระมัดระวังWell /wel/อย่างดีNeatly  /ˈniːt.li/อย่างประณีตSlowly  /ˈsləʊ.li/อย่างช้Calmly  /ˈkɑːm.li/ อย่างสุขุมPolitely /pəˈlaɪt.li/อย่างสุภาพKindly /ˈkaɪnd.li/อย่างมีเมตตาBadly  /ˈbæd.li/อย่างแย่Quietly  /ˈkwaɪət.li/ อย่างเงียบๆ

See also  เพลงบูชาท้าววิรูปักษ์ | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides

ยกตัวอย่างเช่น:
He runs very  fast. แปลว่า เขาวิ่งอย่างเร็วมาก ในนั้นคำถามคือ อย่างไร ตอบ อย่างเร็ว
She sings beautifully.  แปลว่า หล่อน ร้องเพลง อย่างไพเราะ ในนั้นคำถามคืออย่างไร ตอบ อย่างไพเราะ
We speak louldly. แปลว่า พวกเรา พูด อย่างดัง ในนั้นคำถามคืออย่างไร ตอบ อย่างดัง
They cry quietly. แปลว่า พวกเขา ร้องให้  อย่างเงียบๆ ในนั้นคำถามคือ อย่างไร ตอบ อย่างเงียบ

5. Adverb of Quantity

คือ กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย (Adverb of Quantity)ความหมายMany /ˈmeni/มากมายVery /ˈveri/มากToo /tuː/เกินไปQuite /kwait/ค่อนข้างRather /ˈraːθə/ค่อนข้างNearly /ˈnɪə.li/เกือบAlmost /ˈoːlməust/เกือบEnough /iˈnaf/พอExtremely  /ɪkˈstriːm.li/อย่างยิ่งCompletely  /kəmˈpliːt.li/ อย่างสมบูรณ์

ยกตัวอย่างเช่น:
He has too much money to give me. แปลว่า เขามีเงินมากเหลือเกินที่จะให้ผม ในนั้น too เป็น Adverb ไปขยาย much จึงวางไว้หน้า much
I had almost finished my meal when he came in. แปลว่า ผมเกือบจะทานอาหารเสร็จแล้ว เมื่อเอาเข้ามาข้างใน ในนั้น almost เป็น Adverb ไปขยายกริยา finished
He walked very quickly to school yesterday. แปลว่า เขาเดินเร็วมากไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ ในนั้น Very เป็น Adverb ไปขยายคำกิริยาวิเศษณ์ คือ Quickly

6. Adverb of Affirmation or Negation

คือ กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ (Adverb of Affirmation or Negation)ความหมายYes /jes/ใช่No /nəu/ไม่Not /not/ไม่not at allไม่ใช่เลยSurely   /ˈʃɔː.li/แน่นอนCertainly /ˈsɜː.tən.li/ แน่นอนPerhaps /pəˈhaps/บางทีProbably  /ˈprɒb.ə.bli/ อาจIndeed /inˈdiːd/แน่นอนDefinitely  /ˈdef.ɪ.nət.li/อย่างแน่นอนObviously /ˈɒb.vi.əs.li/เห็นได้ชัด

ยกตัวอย่างเช่น:
He did not come here. แปลว่า เขายังไม่มาที่นี่เลย
Surely you are mistaken. แปลว่า แน่นอนคุณเป็นฝ่ายผิด
Perhaps she will tell you the truth. แปลว่า บางทีหล่อนจะบอกความจริงให้คุณทราบ
It is, indeed, a hard case.แปลว่า มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆ

Interrogative Adverb  กริยาวิเศษณ์คำถาม

Interrogative Adverb  แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ

1. บอกเวลา (Time) แปลว่า “กริยาวิเศษณ์ถามเวลา” หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาขยายกริยา เพื่อถามถึงเวลาว่า “นานเท่าไร” หรือ “เมื่อไร”

Interrogative Adverb กริยาวิเศษณ์ บอกเวลาความหมายWhenเมื่อไรHow longนานเท่าไรHow soonนานไหม

ยกตัวอย่างเช่น:
When will he come here again? Next Year . แปลว่า เมื่อไหร่เขาจะมาที่นี่อีก? ปีหน้า
How long have you been here? For five years . แปลว่า คุณได้มาอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้ว? เป็นเวลา 5 ปีแล้ว

2.  บอกสถานที่ (Place) กริยาวิเศษณ์ถามสถานที่ หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาใช้ขยายกริยา เพื่อถามสถานที่ เท่าที่ปรากฏเห็นและใช้กันบ่อยก็ได้แก่ where ที่ไหนและจะวางไว้ต้นประโยคเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น:
Where does he live? แปลว่า เ ขาอยู่ที่ไหน?
He lives in Bangkok. แปลว่า  เขาอยู่ในกรุงเทพฯ

3. บอกจำนวน (Frequency ) กริยาวิเศษณ์ถามถึงความถี่หรือจำนวนครั้ง หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกริยาถามถึงระยะเวลาหรือจำนวนครั้ง และตำแหน่งวางจะอยู่ต้นประโยคเสมอ ได้แก่ คำต่อไปนี้ คือ How often
ยกตัวอย่างเช่น:
How often does she come here? แปลว่า หล่อนมาที่นี่บ่อยไหม? (หมายถึงกี่ครั้ง)
How many books has he? Ten. แปลว่า เขามีหนังสือมากเท่าไร? 10 เล่ม

4. บอกกริยาอาการ (Manner) กริยาวิเศษณ์ถามถึงกริยาอาการ หมายถึงคำที่ไปขยายกริยา เพื่อถามถึงอาการของการกระทำหรือพฤติกรรมนั้น ๆ ว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ได้แก่คำว่า How อย่างไร และตำแหน่งอาจจะอยู่ต้นประโยคเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น:
How do you do this? แปลว่า คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
How does she come here? แปลว่า หล่อนมาที่นี่ได้อย่างไร

5. บอกปริมาณ (Adverb of Quantity) กริยาวิเศษณ์ถามถึงปริมาณหรือความมากน้อย หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกิริยาในประโยค เพื่อถามถึงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งนั้น ได้แก่คำว่า How much มากเท่าไร How far ไกลเท่าไร และก็เช่นกันตำแหน่งก็อยู่ต้นประโยคเสมอ 
ยกตัวอย่างเช่น:
How much do you pay? แปลว่า คุณจ่ายมากเท่าไร
How much is it? แปลว่า ราคาเท่าไร?

6. บอกเหตุผล (Reason)
กริยาวิเศษณ์ถามถึงเหตุผล หมายถึง คำที่ไปขยายกริยาเพื่อถามถึงเหตุผลของการกระทำอันนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ได้แก่ Why ทำไม และวิธีใช้วางไว้ต้นประโยคอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น:
Why do they go to Hong Kong every day? แปลว่า ทำไมพวกเขาจึงไปฮ่องกงทุก ๆ วัน?
Why doesn’t she love you? แปลว่า ทำไมหล่อนจึงไม่รักคุณ?

Conjunctive Adverb  กริยาวิเศษณ์ที่ใช้เป็นคำเชื่อม 

Conjunctive Adverb แบ่งออกเป็นชนิดย่อย ๆ ได้ 6 ชนิด คือ

1. Conjunctive Adverb of Time เป็นสันธานวิเศษณ์ บอกเวลา หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกเวลา ได้แก่ when เมื่อไร
ยกตัวอย่างเช่น: 
Can you tell me when he will arrive here? แปลว่า คุณบอกผมได้ไหมว่าเมื่อไรเขาจะมาถึงที่นี่

2. Conjunctive Adverb of Place  สันธานวิเศษณ์ บอกสถานที่ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ ได้แก่คำว่า where ที่ไหน ที่ ที่
ยกตัวอย่างเช่น:
This is where is stayed last year. แปลว่า นี้คือสถานที่ที่ผมมาพักอยู่เมื่อปีกลายนี้

3. Conjunctive Adverb of Frequency สันธานวิเศษณ์ บอกความถี่ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกความถี่หรือจำนวนครั้ง ได้แก่คำว่า How often บ่อยไหม กี่ครั้ง 
ยกตัวอย่างเช่น:
I asked him how often he had gone there. แปลว่า ผมถามเขาว่า เขาไปที่นั้นบ่อยไหม

4. Conjunctive Adverb of Manner สันธานวิเศษณ์ บอกกิริยาอาการ หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่ทั้งเชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกอาการของพฤติกรรม หรือการกระทำอันนั้น ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้แก่ How อย่างไร 
ยกตัวอย่างเช่น:
My father knows how I shot the tiger แปลว่า คุณพ่อของผมรู้ดีว่า ผมยิงเสือตัวนี้ได้อย่างไร

5. Conjunctive Adverb of Reason สันธานวิเศษณ์ บอกปริมาณ หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกปริมาณมากน้อยได้แก่ คำว่า How long นานเท่าไร How far ไกลเท่าไร 
ยกตัวอย่างเช่น:
No one knows how long she will live with him. แปลว่า ไม่มีใครทราบหรอกว่า หล่อนจะอยู่กับเขานานเท่าไร

6. Conjunctive Adverb of Time สันธานวิเศษณ์ บอกเหตุผล หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้าหลังให้กลมกลืนกัน และขยายกริยาในประโยค
ยกตัวอย่างเช่น:
Panya did not know why she cried. แปลว่า ปัญญาไม่ทราบเลยว่า ทำไมหล่อนจึงร้องไห้

ความผิดพลาดที่มักจะเจอบ่อยเมื่อใช้ Adverb

สับสนในการใช้ Adjective กับ Adverb วิธีการจดจำก็คือ

Adj. = Adjective  คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำนาม
Adv. = Adverb  คำกริยาวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำกริยา หรือคำคุณศัพท์
คำ adjective ส่วนมากทำให้กลายเป็น adverb โดยการเติม –ly ต่อท้าย แต่ก็ไม่เสมอไป

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ดังนี้
[slow] (adj.) / [slowly] (adv.) ช้า / อย่างช้า

 • He is a slow walker. เขาเป็นคนเดินที่ช้า
  [slow] เป็น adj. เพราะขยาย walker (n.)
 • He’s a person who walks slowly. เขาเป็นคนเดินช้า
  [slowly] เป็น adv. เพราะขยาย walks (v.)

กลุ่มกริยาวิเศษณ์ที่มีความหมายเหมือนกัน

 1. โดยสิ้นเชิง: totally, entirely.
 2. อีกต่อไป: anymore.
 3. ค่อนข้าง: quite, rather, pretty.
 4. ดังนี้: thus
 5. เลย: at all.
 6. แทบจะไม่: seldom, hardly, rarely, barely, scarcely.
 7. ระมัดระวัง: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaborately
 8. รวดเร็วทันใจ: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly.
 9. อย่างเพียงพอ: adequately, sufficiently
 10. ค่อนข้างมาก: relatively, quite
 11. มาก/ที่สุด: highly, extremely, very, really
 12. สมบูรณ์: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)
 13. ทันใดนั้นไม่คาดคิด: dramatically, suddenly, unexpectedly
 14. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: Especially, specifically
 15. เร็ว หรือทันที: shortly, soon, right after/before, briefly
 16. ปัจจุบัน: currently, recently, lately, already, still
 17. บ้าฃที่: occasionally, sometimes
 18. ขั้นตอนแรก: firstly, initially, primarily, originally
 19. โดยปกติ/สม่ำเสมอ: frequently, regularly, usually, often, consistently
 20. อย่างแน่นอน: surely, definitely, absolutely, by all means.

ตัวอย่างประโยค

 • Surely I will come back.แปลว่า ฉันจะกลับมาแน่นอน
 • You will win definitely. แปลว่า คุณจะต้องชนะแน่นอน
 • It’s absolutely possible. แปลว่า มันเป็นไปได้แน่นอน
 • If you want to use the telephone,by all means do. แปลว่า ถ้าคุณอยากใช้โทรศัพท์แน่นอนคุณใช้ได้

สรูปว่าอย่างไรคะคุณ ฉบับ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ สมบูรณ์นี้หวังว่าจะมีประโยคต่อคุณ การจดจำ Adverb นี้ไม่ยากเลยค่ะ เราสามารถเขียนมาเป็นประโยคเพื่อจำได้ง่ายขึ้น อย่าลืมติดตามเราเพื่อแชร์กันประสบการณ์เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

[Update] 25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า โกหก – หลอกลวง – โกง | him แปลว่า – NATAVIGUIDES

ไม่ได้มีเฉพาะในภาษาไทยเท่านั้น สำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “โกหก” โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษนั้นมีคำศัพท์ที่เป็นทั้งคำนามและคำกริยาที่เป็นคำโกหกได้ เช่น Biggest Lies ที่แปลว่า โกหกคำโต, Canard ที่แปลว่า รายงานเท็จ, Pretend ที่แปลว่า เสแสร้ง, Deception ที่แปลว่า การหลอกลวง และ Fake ที่แปลว่า สร้างเรื่อง เป็นต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า โกหก – หลอกลวง – โกง

ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า “โกหก” กัน และจะถูกนำมาใช้ในประโยคแบบไหน มาดูกันได้เลย…

See also  มนุษย์เงินเดือนทำธุรกิจส่วนตัวคู่งานประจำทำอย่างไร ? | 8 เทคนิคบริหารงานให้รุ่งทำธุรกิจให้รวย | อยาก ทํา ธุรกิจ ส่วนตัว แต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร | Nataviguides

1. Bluff

Bluff (บลัฟ) แปลว่า การหลอกให้หลงกล

ตัวอย่างการใช้ : Is he going to jump or is he only bluffing? แปลว่า นี่เขากำลังจะโดดจริง ๆ หรือแค่หลอกให้หลงกลเฉย ๆ

2. Canard

Canard (แค นาร์ด) แปลว่า เรื่องเท็จ รายงานเท็จ

ตัวอย่างการใช้ : Look! It is a canard แปลว่า ดูสิ นี่มันรายงานเท็จนี่

3. Deceit

Deceit (ดิ ซีท) แปลว่า การหลอกลวง

ตัวอย่างการใช้ : Finally, his deceits were revealed แปลว่า ในที่สุดการหลอกลวงของเขาก็ถูกเปิดโปง

คำโกหกในภาษาอังกฤษ เขาพูดยังไง?

4. Deception

Deception (ดิ เซพ เชิ่น) แปลว่า การหลอกลวง ตบตา

ตัวอย่างการใช้ :  It wasn’t really magic – just some kind of clever visual deception แปลว่า ไม่ใช่เวทมนตร์อะไรหรอก มันก็แค่ภาพตบตาเจ๋ง ๆ

5. Distortion

Distortion (ดิส ทอร์ เชิ่น) แปลว่า การบิดเบือน

ตัวอย่างการใช้ : False retelling of events is an example of distortion แปลว่า การเล่าเรื่องแบบผิด ๆ เป็นตัวอย่างของการบิดเบือน

6. Equivocation

Equivocation (อิค ควิ เวอะ เค เชิ่น) แปลว่า การพูดกำกวม อ้อมค้อม

ตัวอย่างการใช้ : He answered openly without equivocation แปลว่า เขาตอบคำถามอย่างเปิดเผย ปราศจากการพูดกำกวม

7. Exaggeration

Exaggeration (อิ๊ค แซก เจอะ เร เชิ่น) แปลว่า การพูดเกินจริง

ตัวอย่างการใช้ : Honestly, without any exaggeration, the fish was three metres long แปลว่า นี่ไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะ ตัวปลามันยาวตั้ง 3 เมตรจริง ๆ

8. Fable

Fable (เฟเบิ้ล) แปลว่า เรื่องโกหก เรื่องที่แต่งขึ้น

ตัวอย่างการใช้ : What you have said is just a fable แปลว่า ที่เธอพูดมามันเรื่องโกหกทั้งนั้น

9. Fabrication

Fabrication (แฟ บริ เค เชิ่น) แปลว่า การปลอมขึ้นมา

ตัวอย่างการใช้ : The whole story about how her stepson died was a fabrication แปลว่า เรื่องการตายทั้งหมดของลุกเลี้ยงเธอมันเป็นเรื่องปลอม

การใช้ Apology vs Apologise ต่างกันอย่างไร?

Link : seeme.me/ch/englishafternoonz/k77dRk?pl=EpPYVE

10. Fairy tale

Fairy tale (แฟรี่ เทล): เรื่องแหกตา เรื่องโกหก

ตัวอย่างการใช้ : He’s telling us another fairy tale about how great the software will be แปลว่า เขากำลังเล่าเรื่องแหกตาเกี่ยวกับความดีงามของซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้เราฟัง

11. Fallacy

Fallacy (แฟล เลอะ ซี่) แปลว่า เรื่องหลอกลวง

ตัวอย่างการใช้ : It’s a common fallacy that women are worse drivers than men แปลว่า เรื่องหลอกลวงที่รู้กันดีคือผู้หญิงขับรถแย่กว่าผู้ชาย

12. Falsehood

Falsehood (ฟ้อลซ์ หูด) แปลว่า การโกหก

ตัวอย่างการใช้ : She doesn’t seem to understand the difference between truth and falsehood แปลว่า ดูเหมือนว่านางจะไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับการโกหกนะ

13. Falsify

Falsify (ฟ้อลซิไฟย์) แปลว่า ปลอมแปลง

ตัวอย่างการใช้ : The certificate had clearly been falsified แปลว่า ประกาศนียบัตรนี่ถูกปลอมแปลงชัด ๆ

14. Falsity

Falsity (ฟ้อลซิติ) แปลว่า เรื่องปลอม

ตัวอย่างการใช้ : Believe me, it’s not the falsity แปลว่า เชื่อฉันเถอะ มันไม่ใช่เรื่องปลอมนะ

15. Fib

Fib (ฟิบ) แปลว่า โกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ

ตัวอย่างการใช้ : I can tell he’s fibbing because he’s smiling! แปลว่า ฉันบอกได้เลยว่าเขาโกหกอยู่ ก็เพราะเขากำลังยิ้มอยู่นั่นไงล่ะ!

คำโกหกในภาษาอังกฤษ เขาพูดยังไง?

16. Fiction

Fiction (ฟิค เชิ่น) แปลว่า เรื่องโกหก

When he’s telling you something, you never know what’s fact and what’s fiction แปลว่า ตอนที่เขากำลังเล่าเรื่องบางอย่าง เธอไม่เคยรู้เลยว่าอันไหนเรื่องจริงกันไหนโกหก

17. Half-truth

Half-truth (ฮ้าฟ ทรูท) แปลว่า เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้าง

ตัวอย่างการใช้ : I don’t care! half-truth is a whole lie แปลว่า ฉันไม่สนใจหรอก เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างก็คือเรื่องโกหกนั่นแหละ

18. Humbug

Humbug (ฮัม บั๊ก) แปลว่า การหลอกลวง ต้มตุ๋ม

ตัวอย่างการใช้ : Don’t try and humbug me, tell me everything แปลว่า อย่าแม้แต่จะลองหลอกฉัน บอกฉันมาให้หมดเดี๋ยวนี้

19. Invention

Invention (อิน เว้น เชิ่น) แปลว่า การกุเรื่องขึ้น เรื่องที่กุขึ้น

ตัวอย่างการใช้ : Her story is a total invention แปลว่า เรื่องของเธอน่ะมันเป็นเรื่องที่กุขึ้นทั้งหมด

20. Jive

Jive (ไจ้ฟ์) แปลว่า หลอก เรื่องเหลวไหล

ตัวอย่างการใช้ : Quit jiving me and just tell me where you were! แปลว่า เลิกหลอกฉันได้แล้ว แค่บอกมาซะทีว่าเธออยู่ไหน!

21. Libel

Libel (ไล้ เบิ้ล) แปลว่า ใส่ร้ายป้ายสี

ตัวอย่างการใช้ : She threatened to sue that guy for libel แปลว่า เธอขู่ว่าจะฟ้องผู้ชายคนนั้นข้อหาใส่ร้ายเธอ

22. Mendacity

Mendacity (เมน แด ซิ ติ) แปลว่า การโกหก

ตัวอย่างการใช้ : You need to overcome this mendacity, or no one will ever believe anything you say แปลว่า คุณต้องเอาชนะการโกหกนี่ให้ได้ ไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครเชื่อที่คุณพูดอีกเลย

23. Untruth

Untruth (อัน ทรู้ท) แปลว่า คำโกหก

ตัวอย่างการใช้ : Don’t told him an untruth แปลว่า อย่าโกหกเขาเชียว

24. Whopper

Whopper (ว้อพ เผอะ) แปลว่า การโกหกที่ร้ายแรง

ตัวอย่างการใช้ : He told us a real whopper แปลว่า เขาเล่าเรื่องโกหกคำโตให้เราฟังเลยล่ะ

25.  Liar

Liar (ไล อ่าร์) แปลว่า คนขี้โกหก

ตัวอย่างการใช้ : Don’t trust him, he is such a liar แปลว่า อย่าไปเชื่อเขา เขาเป็นคนขี้โกหก

ที่มา : www.dailyenglish.in.th

Written by : Toey


【完整版MV】Dragon Pig – All About You 全部都是你 (feat. CNBALLER \u0026 CLOUD WANG) 中国嘻哈 Chinese Hip Hop


Produced by CNBALLER, Cloud Wang
Composed by CNBALLER, Dragon Pig, Cloud Wang
Lyrics by CNBALLER, Cloud Wang

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

【完整版MV】Dragon Pig - All About You 全部都是你 (feat. CNBALLER \u0026 CLOUD WANG) 中国嘻哈 Chinese Hip Hop

G-Eazy – Let’s Get Lost (Official Music Video) ft. Devon Baldwin


‘These Things Happen’ Available Now iTunes: http://smarturl.it/TheseThingsHappen?IQid=yt GEazy \”\”Let’s Get Lost\”\” ft. Devon Baldwin Director Tyler Yee Produced by The Revels Group \u0026 Deltree Executive Producer Matt Bauerschmidt Director of Photography Bobby Bruderle Line Producer Abby Vo Gaffer John Lands Editing \u0026 Post Production Tyler Yee Music video by GEazy feat. Devon Baldwin performing Let’s Get Lost. (C) 2014
Follow GEazy
Website: https://geazy.com
Facebook: https://www.facebook.com/G.Eazy
Twitter: https://twitter.com/G_Eazy
Instagram: https://www.instagram.com/g_eazy
Listen to GEazy
iTunes: https://itunes.apple.com/bs/artist/geazy/id275649746
Spotify: https://open.spotify.com/artist/02kJSzxNuaWGqwubyUba0Z\”

G-Eazy - Let's Get Lost (Official Music Video) ft. Devon Baldwin

The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!)


The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!) East Thailand Island Trip Ep. 2
Exploring the west coast of Koh Chang ➡️ https://youtu.be/THYEPgqA8j0
After we explored all around the west coast of Koh Chang, its time to do the same on the less known east coast of the Thailand island. The eastern side of Koh Chang is less busy, you see less hotels, less villages and less people. Koh Chang’s east side has a lot of beautiful nature to offer. When you come to the Trat province in Thailand, definitely visit Koh Chang and then also check out the stunning east coast of this Thailand island.
Watch the full East Thailand Islands Playlist
➡️ https://bit.ly/3c2b76Y
Long beach
➡️ https://goo.gl/maps/pZht1cr2Q3C3u82h8
The organic coconut farm
➡️ https://goo.gl/maps/KjgWehxBFvxst4Ey8
Thailand travelthailand kohchang

See also  [NEW] หลักการใช้ Conjunction ฉบับเข้าใจง่าย | yet ใช้ยังไง - NATAVIGUIDES

🙋🏼‍♂️A B O U T M E
I am Ken Abroad, a fulltime traveler traveling southeast Asia, currently living in Thailand, making Thailand travel vlogs. It is my goal here on this channel to visit every country in southeast Asia and bring you along the journey.
You won’t see much tourist places in my videos, I rather like to show the “real” sides of each country in my videos. Where do the local people go to eat? Where do they hang out? How do the locals travel through the country? Stuff like that.
Click here to subscribe and follow my trip around Bangkok Thailand \u0026 southeast Asia
➡️https://bit.ly/2A2GheP

📷 I N S T A G R A M
Check also my Instagram, where I post regularly pictures, daily stories \u0026 lots of behindthescenes stuff: @Ken__abroad
➡️ https://www.instagram.com/ken__abroad/

☕ S U P P O R T T H E C H A N N E L
Many of you asked me how to support the channel and the videos. If you feel like supporting the channel by sponsoring me a coffee or a drink, here’s your chance ➡️https://www.buymeacoffee.com/kenabroad

📷 M Y G E A R
➡️ https://www.amazon.de/shop/kenabroad

🌐 W E B S I T E \u0026 S H O P
Check out my website for merch or BUSINESS INQUIRIES
➡️ https://www.kenabroad.com

The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!)

Troye Sivan – for him. (Live on the Honda Stage at the iHeartRadio Theater LA)


Buy, Download or Stream for him by Troye Sivan taken from the album Blue Neighbourhood: https://UMA.lnk.to/TroyeSivanYM
Blue Neighbourhood’ merch \u0026 more here: http://troye.si/vanStore
Subscribe to the official Troye Sivan YouTube channel: https://www.youtube.com/user/TroyeSivan18?sub_confirmation=1
Follow Troye on…
Facebook: https://www.facebook.com/troyesivan
Twitter: https://twitter.com/troyesivan
Instagram: https://www.instagram.com/troyesivan/
Tumblr: http://www.troyesivan.tumblr.com
Official Website: http://www.troyesivan.com/
Lyrics:
[Verse 1: Troye Sivan]
We are runnin’ so fast
And we never look back
And whatever I lack
You make up
We make a really good team
And though not everyone sees
We got this crazy chemistry
Between us
Jump starting your car cause this city’s a bore
Buying ecigarettes at the convenience store
Making new clichés on our own little tour
Let’s ride
[Chorus: Troye Sivan]
You don’t have to say I love you to say I love you
Forget all the shooting stars and all the silver moons
We’ve been making shades of purple out of red and blue
Sickeningly sweet like honey, don’t need money
All I need is you
All I need is you
[Verse 2: Troye Sivan]
We try staying up late
But we both are light weights
Yeah we get off our face, too easy
And we take jokes way too far
And sometimes living’s too hard
We’re like two halves of one heart
[Chorus: Troye Sivan]
You don’t have to say I love you to say I love you
Forget all the shooting stars and all the silver moons
We’ve been making shades of purple out of red and blue
Sickeningly sweet like honey, don’t need money
All I need is you
All I need is you
[Verse 3: Troye Sivan]
We’re not a commercial for everyone else
We go out for coffee and keep it to ourselves
We make little homes out of three star hotels
I know what you’re feeling cause I feel it as well
[Chorus: Troye Sivan]
You don’t have to say I love you to say I love you
Forget all the shooting stars and all the silver moons
We’ve been making shades of purple out of red and blue
Sickeningly sweet like honey, don’t need money
All I need is you
All I need is you
American Honda has created a platform to discover and share music. From partnerships with iHeartMedia, Live Nation, REVOLT, YouTube and Vevo to music festivals and Honda Civic Tour, Honda Stage brings live events, behind the scenes videos, interviews, exclusive content and more from your favorite artists.
Universal Music Australia Pty Ltd
American Honda has created a platform to discover and share music. From partnerships with iHeartMedia, Live Nation, REVOLT, YouTube and Vevo to music festivals and Honda Civic Tour, Honda Stage brings live events, behind the scenes videos, interviews, exclusive content and more from your favorite artists.
Subscribe to discover new music from HondaStage: http://honda.us/YTSubscribe
Find us on Facebook: http://honda.us/HSFacebook
Follow us on Twitter: http://honda.us/HSTwitter
Follow us on Instagram: http://honda.us/HSInstagram
Follow us on Tumblr: http://honda.us/Tumblr
Visit our website: http://honda.us/HondaStage

Troye Sivan - for him. (Live on the Honda Stage at the iHeartRadio Theater LA)

แปลเพลง Met Him Last Night – Demi Lovato ft. Ariana Grande 🌙ความหลงใหล มัวเมา ที่มอมเราให้ถลำลึกไป


อายตาแปลเพลง methimlastnight demilovato
อินโทรเพลง Closure (What I Want) Snake City ค่ะ
ติดตามอายตาได้ที่
https://www.facebook.com/eyetaeyeta/
http://instagram.com/eyetayungmaitaii
http://www.eyeta.net
Snapchat : imeyeta

แปลเพลง Met Him Last Night - Demi Lovato ft. Ariana Grande 🌙ความหลงใหล มัวเมา ที่มอมเราให้ถลำลึกไป

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ him แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.