Skip to content
Home » [NEW] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | meticulously แปลว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | meticulously แปลว่า – NATAVIGUIDES

meticulously แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

บทความนี้จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ คืออะไร พร้อมอธิบายหลักการใช้ Adverb ละเอียดแจ่มแจ้งสุดๆ ที่ต้องไม่พลาด

Table of Contents

Adverb คืออะไร?

Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์คือคำที่ขยายคำกริยา และคำคุณศัพท์ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับคำวิเศษณ์ในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษนั้น คำวิเศษณ์จะเป็น กริยาวิเศษณ์ เท่านั้นไม่มีการแยกย่อยได้เยอะแยะเหมือนภาษาไทยบ้านเราเลยรับรองว่าเรียนได้ง่ายๆ จำได้นาน ไม่ยากนะคะ

โดยปกติแล้วคำกริยาวิเศษณ์ แบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. Simple Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์ทั่วไป
2. Interrogative Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์คำถาม
3. Relative(Conjunction) Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยค Simple Adverb คือ กริยาวิเศษณ์ที่ใช้ขยายกริยา ขยาย รายละเอียดจะมีดังต่อไปนี้

เรียนรู้ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ ในภาษาอังกฤษ

Adverb ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคุญต้องไม่พลาด

ตำแหน่งของ Adverb ที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC

1. หน้า V. = [S + Adv + V] 
ยกตัวอย่างเช่น
Jim suddenly realized that he forgot to bring the financial report.

2. ระหว่าง V. = [S + V + Adv + V]
ยกตัวอย่างเช่น 
– will surely finish (Future Simple)
– had greatly improved (Past Perfect)

3. หลัง V. = [S + V + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
Employment levels are unlikely to rise significantly before the end of next year.

4. หลัง O. = [S + V + O + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
 She reads quickly.
 She reads (the contract) quickly.

5. หน้า Adj. = [Adv + Adj + N]
ยกตัวอย่างเช่น
Ben is an extremely responsible employee.

6. ระหว่าง BE กับ Adj. = [BE + Adv + Adj]
ยกตัวอย่างเช่น
Online sales are relatively easy to track.

7. หน้า Adv. = [V + Adv + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
Helen screamed extremely loudly when she fell down the stairs.

8. ใน Passive = [S + V + V.3 + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
The product should be checked thoroughly before being sent.

9. ใน To-Infinitive = [To + Adv + V.infinitive]
ยกตัวอย่างเช่น
Rita planned to quickly finish the task by tomorrow.

หน้าที่ของกริยาวิเศษณ์คืออะไร?

1. ขยายคำกริยา

บอกให้รู้ว่า ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ ทำอย่างไร ทำบ่อยแค่ไหน  เช่น

 • He came here yesterday. เขา มา ที่นี่ เมื่อวานนี้
  here เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา ที่ไหน
  yesterday เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา เมื่อไหร่
 • He walks slowly. เขา เดิน อย่างช้าๆ
  slowly เป็น  adverb บอกให้รู้ว่า เดิน อย่างไร
 • He always walk to school. เขา เดิน ไปโรงเรียน เสมอ
  always เป็น  adverb บอกให้รู้ว่า เดิน บ่อยแค่ไหน

2. ขยายคำคุณศัพท์ และขยายกริยาวิเศษณ์เอง

บอกให้รู้ว่าอยู่ใน ระดับไหน หรือเน้นย้ำว่าแค่ไหน เช่น

 • The fire is very hot. ไฟ ร้อน มาก
  hot เแปลว่า ร้อน เป็นคำคุณศัพท์ขยาย fire
  ส่วน very เป็น Adverb ขยายคำว่า hot บอกให้รู้ว่า ร้อนแค่ไหน
 • I like it very much. ผม ชอบ มัน มาก มาก
  much เแปลว่า มาก เป็นคำกริยาวิเศษณ์   
  ส่วน very ก็เป็น Adverb ขยายคำว่า much บอกให้รู้ว่า มากแค่ไหน

เรียนรู้ กริยาวิเศษณ์ ในภาษาอังกฤษ

หน้าที่ของ Adverb ในภาษาอังกฤษ

ประเภทของคำกริยาวิเศษณ์ (Kinds of Adverb)

Simple adverb แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ

1. Adverb of Time

คือ กริยาวิเศษณ์บอกเวลาใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นเมื่อไหร หรือ เกิดขึ้นหรือยัง” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time)ความหมายNow /nau/ตอนนี้So far /səu faː/จนบัดนี้Yesterday /ˈjestədi/เมื่อวานToday /təˈdei/วันนี้Tomorrow /təˈmorəu/พรุ่งนี้Already /oːlˈredi/แล้วLately  /ˈleɪt.li/ไม่นานมานี้During /ˈdjuəriŋ/ในช่วงFinally  /ˈfaɪ.nəl.i/ท้ายทีสุดEarly /ˈəːli/แต่เช้าJust /dʒast/เพิ่งจะRecently  /ˈriː.sənt.li/ไม่นานมานี้Still /stil/ยังคงAfter /ˈaːftə/หลัง

ยกตัวอย่างเช่น:
I saw him yesterday. แปลว่า ฉันเห็นเขาเมื่อวาน เราจะเห็นว่าในคำถามมีคำภามเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และได้คำตอบคือ เมื่อวาน
I will go shopping tomorrow. แปลว่า  ฉัน จะ ไป ชอปปิ้ง พรุ่งนี้ ก็เช่นกับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ในคำถามมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และได้คำตอบคือ พรุ่งนี้
I’ve already done my home work. แปลว่า  ฉันทำการบ้านของฉันแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เรื่องเกิดขึ้นหรือยัง ตอบ เกิดแล้ว
I haven’t done my homework yet.  แปลว่า  ฉันยังไม่ได้ทำการบ้าน ของฉันแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เรื่องเกิดขึ้นหรือยัง ตอบ ยัง

ว่ายังไงบ้างคะ ง่ายๆ เลยใช่ไหมคะกับวิธีการใช้ กริยาวิเศษณ์บอกเวลา Adverb of Time ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการใช้งานและตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ Adverb of Place นะคะ

2. Adverb of Place

กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นที่ไหน”  คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place)ความหมายHere /hiə/ที่นี่There /ðeə, ðə/ที่นั่นBehind /biˈhaind/ข้างหลังNear /niə/ใกล้Far /faː/ไกลAway /əˈwei/ห่างBack /bӕk/กลับNowhere /ˈnəuweə/ไม่มีที่ใดEverywhere /ˈev.ri.weər/ทุกที่Above /əˈbav/เหนือBelow /bəˈləu/ใต้Into /ˈintu/ไปในInside /inˈsaid/ข้างในOutside /ˈautsaid/ข้างนอกOut /aut/นอกIn /in/ใน

ยกตัวอย่างเช่น:
Please come here. แปลว่า กรุณามาที่นี่ ในนั้นคำถามคือที่ไหน ได้คำตอบคือ ที่นี่
Go there please. แปลว่ากรุณาไปที่นั่น คำถามคือ ที่ไหน ได้คำตอบ ที่นี่
Please come inside. แปลว่ากรุณา มา ข้างใน คำถามคือ ที่ไหนได้คำตอบ ข้างไน

3. Adverb of Frequency

คือกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง  (Adverb of Frequency)ความหมายAlways /ˈoːlweiz/เสมอUsually  /ˈjuː.ʒu.ə.li/โดยปกติOften /ˈofn/บ่อยๆNormally  /ˈnɔː.mə.li/ เป็นปกติOccasionally  /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/เป็นบางโอกาสSometimes  /ˈsʌm.taɪmz/บางครั้งRarely  /ˈreə.li/มักจะไม่Never /ˈnevə/ไม่เคยDaily /ˈdeili/ทุกวันWeekly  /ˈwiː.kli/ทุกเดือนMonthly  /ˈmʌn.θli/ทุกเดือนYearly  /ˈjɪə.li/ทุกปี

See also  cl4pers - want me (lyrics) bad lil b she giving me knowledge shawty real fine and she go to college | gnarly แปล

ยกตัวอย่างเช่น:
He always runs in the morning. แปลว่า เขาวิ่งตอนเช้าเสมอ ในนั้นคำถามคือ บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ เสมอ
The bill is paid monthly. แปลว่า บิลถูกจ่ายทุกเดือน ในนั้นคำถามคือ
บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ ทุกเดือน
I sometimes read grammar books. แปลว่า บางครั้งผมอ่านหนังสือไวยากรณ์
ในนั้นคำถามคือ บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ บางครั้ง

กริยาวิเศษณ์ความถี่จะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ่อยเพียงใด

วิธีใช้ “adverbs of frequency”

4. Adverb of Manner

คือกริยาวิเศษณ์บอกอาการ  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นอย่างไร” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner)ความหมายFast /faːst/อย่างเร็วQuickly /ˈkwɪk.li/อย่างเร็วBeautifully  /ˈbjuː.tɪ.fəl.i/อย่างสวยงาม, อย่างไพเราะCarefully  /ˈkeə.fəl.i/อย่างระมัดระวังWell /wel/อย่างดีNeatly  /ˈniːt.li/อย่างประณีตSlowly  /ˈsləʊ.li/อย่างช้Calmly  /ˈkɑːm.li/ อย่างสุขุมPolitely /pəˈlaɪt.li/อย่างสุภาพKindly /ˈkaɪnd.li/อย่างมีเมตตาBadly  /ˈbæd.li/อย่างแย่Quietly  /ˈkwaɪət.li/ อย่างเงียบๆ

ยกตัวอย่างเช่น:
He runs very  fast. แปลว่า เขาวิ่งอย่างเร็วมาก ในนั้นคำถามคือ อย่างไร ตอบ อย่างเร็ว
She sings beautifully.  แปลว่า หล่อน ร้องเพลง อย่างไพเราะ ในนั้นคำถามคืออย่างไร ตอบ อย่างไพเราะ
We speak louldly. แปลว่า พวกเรา พูด อย่างดัง ในนั้นคำถามคืออย่างไร ตอบ อย่างดัง
They cry quietly. แปลว่า พวกเขา ร้องให้  อย่างเงียบๆ ในนั้นคำถามคือ อย่างไร ตอบ อย่างเงียบ

5. Adverb of Quantity

คือ กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย (Adverb of Quantity)ความหมายMany /ˈmeni/มากมายVery /ˈveri/มากToo /tuː/เกินไปQuite /kwait/ค่อนข้างRather /ˈraːθə/ค่อนข้างNearly /ˈnɪə.li/เกือบAlmost /ˈoːlməust/เกือบEnough /iˈnaf/พอExtremely  /ɪkˈstriːm.li/อย่างยิ่งCompletely  /kəmˈpliːt.li/ อย่างสมบูรณ์

ยกตัวอย่างเช่น:
He has too much money to give me. แปลว่า เขามีเงินมากเหลือเกินที่จะให้ผม ในนั้น too เป็น Adverb ไปขยาย much จึงวางไว้หน้า much
I had almost finished my meal when he came in. แปลว่า ผมเกือบจะทานอาหารเสร็จแล้ว เมื่อเอาเข้ามาข้างใน ในนั้น almost เป็น Adverb ไปขยายกริยา finished
He walked very quickly to school yesterday. แปลว่า เขาเดินเร็วมากไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ ในนั้น Very เป็น Adverb ไปขยายคำกิริยาวิเศษณ์ คือ Quickly

6. Adverb of Affirmation or Negation

คือ กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ (Adverb of Affirmation or Negation)ความหมายYes /jes/ใช่No /nəu/ไม่Not /not/ไม่not at allไม่ใช่เลยSurely   /ˈʃɔː.li/แน่นอนCertainly /ˈsɜː.tən.li/ แน่นอนPerhaps /pəˈhaps/บางทีProbably  /ˈprɒb.ə.bli/ อาจIndeed /inˈdiːd/แน่นอนDefinitely  /ˈdef.ɪ.nət.li/อย่างแน่นอนObviously /ˈɒb.vi.əs.li/เห็นได้ชัด

ยกตัวอย่างเช่น:
He did not come here. แปลว่า เขายังไม่มาที่นี่เลย
Surely you are mistaken. แปลว่า แน่นอนคุณเป็นฝ่ายผิด
Perhaps she will tell you the truth. แปลว่า บางทีหล่อนจะบอกความจริงให้คุณทราบ
It is, indeed, a hard case.แปลว่า มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆ

Interrogative Adverb  กริยาวิเศษณ์คำถาม

Interrogative Adverb  แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ

1. บอกเวลา (Time) แปลว่า “กริยาวิเศษณ์ถามเวลา” หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาขยายกริยา เพื่อถามถึงเวลาว่า “นานเท่าไร” หรือ “เมื่อไร”

Interrogative Adverb กริยาวิเศษณ์ บอกเวลาความหมายWhenเมื่อไรHow longนานเท่าไรHow soonนานไหม

ยกตัวอย่างเช่น:
When will he come here again? Next Year . แปลว่า เมื่อไหร่เขาจะมาที่นี่อีก? ปีหน้า
How long have you been here? For five years . แปลว่า คุณได้มาอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้ว? เป็นเวลา 5 ปีแล้ว

2.  บอกสถานที่ (Place) กริยาวิเศษณ์ถามสถานที่ หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาใช้ขยายกริยา เพื่อถามสถานที่ เท่าที่ปรากฏเห็นและใช้กันบ่อยก็ได้แก่ where ที่ไหนและจะวางไว้ต้นประโยคเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น:
Where does he live? แปลว่า เ ขาอยู่ที่ไหน?
He lives in Bangkok. แปลว่า  เขาอยู่ในกรุงเทพฯ

3. บอกจำนวน (Frequency ) กริยาวิเศษณ์ถามถึงความถี่หรือจำนวนครั้ง หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกริยาถามถึงระยะเวลาหรือจำนวนครั้ง และตำแหน่งวางจะอยู่ต้นประโยคเสมอ ได้แก่ คำต่อไปนี้ คือ How often
ยกตัวอย่างเช่น:
How often does she come here? แปลว่า หล่อนมาที่นี่บ่อยไหม? (หมายถึงกี่ครั้ง)
How many books has he? Ten. แปลว่า เขามีหนังสือมากเท่าไร? 10 เล่ม

4. บอกกริยาอาการ (Manner) กริยาวิเศษณ์ถามถึงกริยาอาการ หมายถึงคำที่ไปขยายกริยา เพื่อถามถึงอาการของการกระทำหรือพฤติกรรมนั้น ๆ ว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ได้แก่คำว่า How อย่างไร และตำแหน่งอาจจะอยู่ต้นประโยคเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น:
How do you do this? แปลว่า คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
How does she come here? แปลว่า หล่อนมาที่นี่ได้อย่างไร

5. บอกปริมาณ (Adverb of Quantity) กริยาวิเศษณ์ถามถึงปริมาณหรือความมากน้อย หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกิริยาในประโยค เพื่อถามถึงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งนั้น ได้แก่คำว่า How much มากเท่าไร How far ไกลเท่าไร และก็เช่นกันตำแหน่งก็อยู่ต้นประโยคเสมอ 
ยกตัวอย่างเช่น:
How much do you pay? แปลว่า คุณจ่ายมากเท่าไร
How much is it? แปลว่า ราคาเท่าไร?

6. บอกเหตุผล (Reason)
กริยาวิเศษณ์ถามถึงเหตุผล หมายถึง คำที่ไปขยายกริยาเพื่อถามถึงเหตุผลของการกระทำอันนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ได้แก่ Why ทำไม และวิธีใช้วางไว้ต้นประโยคอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น:
Why do they go to Hong Kong every day? แปลว่า ทำไมพวกเขาจึงไปฮ่องกงทุก ๆ วัน?
Why doesn’t she love you? แปลว่า ทำไมหล่อนจึงไม่รักคุณ?

Conjunctive Adverb  กริยาวิเศษณ์ที่ใช้เป็นคำเชื่อม 

Conjunctive Adverb แบ่งออกเป็นชนิดย่อย ๆ ได้ 6 ชนิด คือ

1. Conjunctive Adverb of Time เป็นสันธานวิเศษณ์ บอกเวลา หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกเวลา ได้แก่ when เมื่อไร
ยกตัวอย่างเช่น: 
Can you tell me when he will arrive here? แปลว่า คุณบอกผมได้ไหมว่าเมื่อไรเขาจะมาถึงที่นี่

2. Conjunctive Adverb of Place  สันธานวิเศษณ์ บอกสถานที่ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ ได้แก่คำว่า where ที่ไหน ที่ ที่
ยกตัวอย่างเช่น:
This is where is stayed last year. แปลว่า นี้คือสถานที่ที่ผมมาพักอยู่เมื่อปีกลายนี้

3. Conjunctive Adverb of Frequency สันธานวิเศษณ์ บอกความถี่ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกความถี่หรือจำนวนครั้ง ได้แก่คำว่า How often บ่อยไหม กี่ครั้ง 
ยกตัวอย่างเช่น:
I asked him how often he had gone there. แปลว่า ผมถามเขาว่า เขาไปที่นั้นบ่อยไหม

4. Conjunctive Adverb of Manner สันธานวิเศษณ์ บอกกิริยาอาการ หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่ทั้งเชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกอาการของพฤติกรรม หรือการกระทำอันนั้น ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้แก่ How อย่างไร 
ยกตัวอย่างเช่น:
My father knows how I shot the tiger แปลว่า คุณพ่อของผมรู้ดีว่า ผมยิงเสือตัวนี้ได้อย่างไร

5. Conjunctive Adverb of Reason สันธานวิเศษณ์ บอกปริมาณ หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกปริมาณมากน้อยได้แก่ คำว่า How long นานเท่าไร How far ไกลเท่าไร 
ยกตัวอย่างเช่น:
No one knows how long she will live with him. แปลว่า ไม่มีใครทราบหรอกว่า หล่อนจะอยู่กับเขานานเท่าไร

6. Conjunctive Adverb of Time สันธานวิเศษณ์ บอกเหตุผล หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้าหลังให้กลมกลืนกัน และขยายกริยาในประโยค
ยกตัวอย่างเช่น:
Panya did not know why she cried. แปลว่า ปัญญาไม่ทราบเลยว่า ทำไมหล่อนจึงร้องไห้

See also  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Present perfect Continuous | perfect continuous คือ

ความผิดพลาดที่มักจะเจอบ่อยเมื่อใช้ Adverb

สับสนในการใช้ Adjective กับ Adverb วิธีการจดจำก็คือ

Adj. = Adjective  คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำนาม
Adv. = Adverb  คำกริยาวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำกริยา หรือคำคุณศัพท์
คำ adjective ส่วนมากทำให้กลายเป็น adverb โดยการเติม –ly ต่อท้าย แต่ก็ไม่เสมอไป

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ดังนี้
[slow] (adj.) / [slowly] (adv.) ช้า / อย่างช้า

 • He is a slow walker. เขาเป็นคนเดินที่ช้า
  [slow] เป็น adj. เพราะขยาย walker (n.)
 • He’s a person who walks slowly. เขาเป็นคนเดินช้า
  [slowly] เป็น adv. เพราะขยาย walks (v.)

กลุ่มกริยาวิเศษณ์ที่มีความหมายเหมือนกัน

 1. โดยสิ้นเชิง: totally, entirely.
 2. อีกต่อไป: anymore.
 3. ค่อนข้าง: quite, rather, pretty.
 4. ดังนี้: thus
 5. เลย: at all.
 6. แทบจะไม่: seldom, hardly, rarely, barely, scarcely.
 7. ระมัดระวัง: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaborately
 8. รวดเร็วทันใจ: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly.
 9. อย่างเพียงพอ: adequately, sufficiently
 10. ค่อนข้างมาก: relatively, quite
 11. มาก/ที่สุด: highly, extremely, very, really
 12. สมบูรณ์: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)
 13. ทันใดนั้นไม่คาดคิด: dramatically, suddenly, unexpectedly
 14. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: Especially, specifically
 15. เร็ว หรือทันที: shortly, soon, right after/before, briefly
 16. ปัจจุบัน: currently, recently, lately, already, still
 17. บ้าฃที่: occasionally, sometimes
 18. ขั้นตอนแรก: firstly, initially, primarily, originally
 19. โดยปกติ/สม่ำเสมอ: frequently, regularly, usually, often, consistently
 20. อย่างแน่นอน: surely, definitely, absolutely, by all means.

ตัวอย่างประโยค

 • Surely I will come back.แปลว่า ฉันจะกลับมาแน่นอน
 • You will win definitely. แปลว่า คุณจะต้องชนะแน่นอน
 • It’s absolutely possible. แปลว่า มันเป็นไปได้แน่นอน
 • If you want to use the telephone,by all means do. แปลว่า ถ้าคุณอยากใช้โทรศัพท์แน่นอนคุณใช้ได้

สรูปว่าอย่างไรคะคุณ ฉบับ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ สมบูรณ์นี้หวังว่าจะมีประโยคต่อคุณ การจดจำ Adverb นี้ไม่ยากเลยค่ะ เราสามารถเขียนมาเป็นประโยคเพื่อจำได้ง่ายขึ้น อย่าลืมติดตามเราเพื่อแชร์กันประสบการณ์เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

[NEW] cruses แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | meticulously แปลว่า – NATAVIGUIDES

อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitableเบ้า[bao] (n) EN: cast ; crucible  FR: creuset [m]เบญจเพส[benjaphēt] (n) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years oldบี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeezeบล็อก[blǿk] (x) EN: block ; crucibleบด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériserบุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabosséเช็ด[chet] (v) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub  FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotterเช็ดหน้า[chet nā] (v, exp) EN: scrub one’s face ; rub the face dry ; wipe one’s face  FR: essuyer le visageเช็ดถู[chetthū] (v) EN: rub ; scrub ; wipe ; cleanเชื้อราในร่มผ้า[cheūarā nai romphā] (n, exp) EN: tinea crusisชม[chom] (v) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment  FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s’extasierเด็ดขาด[detkhāt] (adj) EN: absolute ; perfect ; categorical  FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partageดิบ[dip] (adj) EN: uncooked ; raw ; half-cooked  FR: cruโดยละเอียด[dōi la-īet] (adv) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously  FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusementโดยประณีต[dōi pranīt] (adj) EN: meticulously ; scrupulouslyดอกเบี้ยค้างจ่าย[døkbīa khāng jāi] (n, exp) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payableดอกเบี้ยค้างรับ[døkbīa khāng rap] (n, exp) EN: accrued interest receivableดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressifดุร้าย[durāi] (adj) EN: fierce  FR: féroce ; cruelเอื้องปากนกแก้ว[eūang pāk nok kaēo] (n, exp) EN: Dendrobium cruentum Rchb.f. ฝัง[fang] (v) EN: insert ; implant  FR: insérer ; implanter ; incrusterไห[hai] (n) EN: earthen jar ; jug  FR: jarre [f] ; cruche [f]เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitilessเหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacableเหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroceเหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocementเหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adj) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless  FR: brutal ; cruelเหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellementหิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitiéหีบ[hīp] (v) EN: press ; squeeze ; crush ; compress  FR: presserเหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraintsโหด[hōt] (adj) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless  FR: cruel ; méchant ; sans coeurโหดเหี้ยม[hōthīem] (adj) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel  FR: inhumain ; tyrannique ; cruelโหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensibleหัวเลี้ยวหัวต่อ[hūalīohūatø] (n, exp) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition  FR: transition [f]ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitiéใจร้าย[jairāi] (adj) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean  FR: mauvais ; méchantจ้าง[jāng] (v) EN: hire ; employ ; engage  FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services deจุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]กรรมาธิการงบประมาณ[kammāthikān ngop pramān] (n, exp) EN: scrutinizing committee  FR: comité de suivi [m] ; comité d’évaluation [m]กำไรสะสม[kamrai sasom] (n, exp) EN: accrued profit ; retained earningsกางเขน[kāngkhēn] (n) EN: Cross ; cross of Jesus Christ  FR: croix [f] ; crucifix [m]การสรรหา[kān sanhā] (n) EN: recruitment  FR: recrutement [m]การสรรหาบุคลากร[kān sanhā bukkhalākøn] (n, exp) EN: employee recruitment  FR: recrutement de personnel [m]เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s’enfermer ; se cloîtrer ; s’isolerเกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (v, exp) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist  FR: incorporerค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[khāchaijāi khāng jāi] (n, exp) EN: accrued liabilitiesคั้น[khan] (v) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract  FR: presser ; écraserคะแนนเสียง[khanaēnsīeng] (n) EN: vote ; ballot  FR: vote [m] ; scrutin [m]

See also  Học tiếng anh qua đoạn phim (42) - EngSub; VietSub. | ข้อสอบ future perfect tense พร้อม เฉลย


\”Through Thick and Thin\” สำนวนนี้แปลว่าอะไร ?


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ https://lin.ee/uVp0whL (@ajarnadam) หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส https://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
ภาษาอังกฤษ อาจารย์อดัม AjarnAdam

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

\

มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ https://lin.ee/uVp0whL (@ajarnadam) หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส https://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
ภาษาอังกฤษ อาจารย์อดัม AjarnAdam

มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

(part 2) Advanced English Expressions with a Psychologist


Advanced English expressions with a psychologist. Learn 17 words and expressions.
visit website: https://www.accurateenglish.com
Instagram: https://www.instagram.com/accurateenglish
TWITTER: https://twitter.com/LisaMojsin
https://www.facebook.com/AccurateEnglishLisa

(part 2) Advanced English Expressions with a Psychologist

Cj in different languages meme


Part 2 https://youtu.be/wchkGGQbQYE
Part 3 https://youtu.be/_C2xYxpCJzY
Twitter https://twitter.com/LapatataYouTube
Songlist:
1. (Bengali) Amar Bondhu Moyuri Shorif
2. (Hungarian) Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5
3. (Estonian) Metsavendade laul Anthem of The Estonian Forest Brothers
4. (Italian) Tarantella Napoletana
5. (Slovak) Sága krásy A ja taka dzivočka. Folk song from eastern Slovakia. Slovak folk music.
6. (Hindi) Daler Mehndi Tunak Tunak Tun by Bilal Göregen
7. (Finnish) Finnish Winter War Song ”Njet, Molotoff”
8. (Turkish) Mustafa Yıldızdoğan Ölürüm Türkiyem
9. (Polish) Polish Folk Song Lipka Zielona
10. (French) French Accordion Traditionell Musette
11. (Czech) Jožin z bažin
12 (Indonesian) cublak cublak suwengindonesian instrumental musicjawa island
13. (Portuguese) (Brazil) Sergio Mendes Magalenha.
14. (Serbian) Serbia strong
15. (Chinese) Dehao Zhang Ching Chang Hon Chi
Outro: enoshy solitude

Cj in different languages meme

【vietsub】【Hindi】【engsub】ep31-The legend of Zhen Huan in entertainment circles –光环之后Ten subtitles


Subscribe to the channel:https://goo.gl/yxAUYP
Drama Playlist:https://goo.gl/Zz2qoW

【vietsub】【Hindi】【engsub】ep31-The legend of Zhen Huan in entertainment circles --光环之后Ten subtitles

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ meticulously แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *