Skip to content
Home » [NEW] adjust ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ปรับปรุง ตัว เอง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] adjust ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ปรับปรุง ตัว เอง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ปรับปรุง ตัว เอง ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.

13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.

jw2019

Since a traveler’s body needs to adjust to different strains of bacteria in the atmosphere, food, and water, it is especially important during the first few days that you be careful about what you eat.

เนื่อง จาก ร่าง กาย ของ ผู้ เดิน ทาง จําเป็น ต้อง ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ สาย พันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ ต่าง ออก ไป ซึ่ง อยู่ ใน บรรยากาศ, อาหาร, และ น้ํา จึง เป็น สิ่ง สําคัญ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน สอง สาม วัน แรก ที่ จะ ต้อง ระมัดระวัง เรื่อง อาหาร การ กิน.

jw2019

Yes, but you will need to make a few adjustments.

ได้ สิ แต่ คุณ ต้อง ปรับ ตัว.

jw2019

(Proverbs 5:18) Such adjustments involve sacrifice, but they bring peace to the home.

(สุภาษิต 5:18) การ ปรับ เปลี่ยน เช่น นั้น เกี่ยว ข้อง กับ การ เสีย สละ แต่ การ ทํา เช่น นั้น นํา สันติ สุข มา ยัง บ้าน ของ ตน.

jw2019

When Adam and Eve rebelled against God, this did not thwart his original purpose, but it did cause a necessary adjustment of some details in order for his purpose regarding humans and the earth to be fulfilled.

เมื่อ อาดาม และ ฮาวา กบฏ ต่อ พระเจ้า สิ่ง นี้ ไม่ ได้ ขัด ขวาง จุด มุ่ง หมาย แรก เดิม ของ พระองค์ แต่ เป็น เหตุ ให้ มี การ ปรับ ราย ละเอียด ที่ จําเป็น บาง อย่าง เพื่อ จุด มุ่ง หมาย ของ พระองค์ เกี่ยว ด้วย มนุษย์ และ แผ่นดิน โลก จะ สําเร็จ เป็น จริง.

jw2019

Just as the builders in Jerusalem adjusted their work method, so Jehovah’s Witnesses today prudently adjust their preaching methods when under attack.

เช่น เดียว กับ ช่าง ก่อ สร้าง ใน กรุง เยรูซาเลม ปรับ เปลี่ยน วิธี ทํา งาน ของ ตน พยาน พระ ยะโฮวา ใน ทุก วัน นี้ ก็ ปรับ เปลี่ยน วิธี ประกาศ อย่าง รอบคอบ เมื่อ ถูก โจมตี.

jw2019

(1 Timothy 5:5) Be assured that Jehovah will strengthen and support you through this difficult period of adjustment.

(1 ติโมเธียว 5:5, ล. ม.) จง แน่ ใจ ว่า พระ ยะโฮวา จะ เสริม กําลัง และ เกื้อ หนุน คุณ ผ่าน ช่วง แห่ง การ ปรับ ตัว ที่ ลําบาก นี้.

jw2019

Bible highlights will be followed by a half-hour Service Meeting, which can be adjusted so as to have either three 10-minute parts or two 15-minute parts.

จุด เด่น จาก การ อ่าน พระ คัมภีร์ จะ ต่อ ด้วย การ ประชุม วิธี ปฏิบัติ งาน ซึ่ง ใช้ เวลา ครึ่ง ชั่วโมง ทั้ง นี้ จะ มี การ ปรับ ส่วน การ ประชุม วิธี ปฏิบัติ งาน โดย กําหนด ให้ มี สาม ส่วน ส่วน ละ 10 นาที หรือ มี สอง ส่วน ส่วน ละ 15 นาที.

jw2019

Adjustable’s our bread and honey.

สามารถปรับเป็นขนมปังและ น้ําผึ้งของเรา

OpenSubtitles2018.v3

Moving to a fully integrated unitary decentralized system of government and administrative consolidation of small LAOs into larger and more financially viable units can make the central-local government relations more efficient. Local authorities can also be incentivized to deliver quality public services through adjustment of the intergovernmental fiscal transfer system.

การกระจายอํานาจแบบบูรณาการและการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กต่างๆ ให้เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นและมีศักยภาพทางการเงินมากขึ้นจะทําให้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นจะมีแรงจูงใจที่จะให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการถ่ายโอนและจัดสรรงบประมาณระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น (Intergovernmental fiscal transfer system)

worldbank.org

As Jehovah’s celestial chariot adjusts its course, are you keeping pace with it? —Ezek.

ขณะ ที่ ราชรถ ของ พระ ยะโฮวา ใน สวรรค์ ปรับ เปลี่ยน ทิศ ทาง คุณ ก้าว ทัน การ ปรับ เปลี่ยน นั้น ไหม?—ยเอศ.

jw2019

If adjustments are made, can the family live on just one income?

หาก ทํา การ ปรับ เปลี่ยน ครอบครัว จะ อยู่ ได้ ไหม ด้วย ราย ได้ จาก คน คน เดียว?

jw2019

As a result of recent advances in design, modern braces are less obvious and need less-frequent adjustment.

นวัตกรรม ล่า สุด ของ การ จัด ฟัน ทํา ให้ แทบ จะ ไม่ เห็น เครื่อง มือ และ ไม่ จําเป็น ต้อง ปรับ บ่อย ๆ.

jw2019

What needs to be adjusted is, not the text of the Universal Declaration, but the behavior of its disciples.”

สิ่ง ที่ จําเป็น ต้อง ปรับ ปรุง แก้ไข ไม่ ใช่ ข้อ ความ ใน ปฏิญญา สากล แต่ เป็น พฤติกรรม ของ เหล่า ผู้ ติด ตาม ปฏิญญา นั้น ต่าง หาก.”

jw2019

If they did not adjust their thinking, disaster was certain.

See also  [Update] เศร้าแต่ทนไหว! รวม "สถิติคนอกหัก" นานแค่ไหน จึงจะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติ | นานแค่ไหน ก็จะรัก - NATAVIGUIDES

หาก พวก เขา ไม่ รีบ ปรับ ความ คิด หายนะ จะ ตาม มา อย่าง แน่นอน.

jw2019

In January a few adjustments will go into effect with a view toward helping students to get the most from the arrangements.

ใน เดือน มกราคม จะ มี การ ปรับ เปลี่ยน บาง อย่าง ที่ จะ ช่วย ให้ นัก เรียน ได้ รับ ประโยชน์ มาก ที่ สุด จาก การ จัด เตรียม นี้.

jw2019

• How does Jehovah lovingly help us to see where we personally need to make adjustments?

• ด้วย ความ รัก พระ ยะโฮวา ทรง ช่วย เรา ให้ มอง เห็น สิ่ง ที่ เรา ต้อง ปรับ ปรุง ตัว เอง อย่าง ไร?

jw2019

If we find that our magazines still tend to accumulate, perhaps it would be good to adjust our schedule to spend more time in magazine work.

หาก เรา พบ ว่า วารสาร ของ เรา ยัง มี แนว โน้ม จะ กอง เพิ่ม ขึ้น เรื่อย ๆ ละ ก็ บาง ที คง จะ ดี ที่ จะ ปรับ ตาราง เวลา ของ เรา เพื่อ ใช้ เวลา มาก ขึ้น ใน งาน วารสาร.

jw2019

13. (a) What purpose have organizational adjustments served?

13. (ก) การ ปรับ เปลี่ยน ใน องค์การ ช่วย ให้ บรรลุ จุด ประสงค์ อะไร?

jw2019

If we find we are receiving more magazines than we can distribute, we should consider adjusting our order.

หาก เรา พบ ว่า เรา กําลัง รับ วารสาร มาก กว่า ที่ เรา จําหน่าย เรา ก็ ควร คํานึง ถึง การ เปลี่ยน จํานวน ที่ เรา สั่ง.

jw2019

A study of four-year-old children revealed that those who had learned to exercise a degree of self-control “generally grew up to be better adjusted, more popular, adventurous, confident and dependable teenagers.”

การ ศึกษา ครั้ง หนึ่ง ใน กลุ่ม เด็ก วัย สี่ ขวบ เผย ว่า เด็ก ที่ รู้ จัก ควบคุม ตน เอง ใน ระดับ หนึ่ง นั้น “โดย ทั่ว ไป แล้ว เติบโต ขึ้น เป็น วัยรุ่น ที่ ปรับ ตัว ได้ ดี กว่า, เป็น ที่ ชื่น ชอบ, กล้า คิด กล้า ทํา, มี ความ มั่น ใจ, และ เป็น ที่ ไว้ วางใจ มาก กว่า.”

jw2019

• Consider either moving into a new residence or adjusting the existing home, so that new members do not feel like intruders.

• คิด ถึง การ ย้าย บ้าน หรือ การ จัด บ้าน ใหม่ เพื่อ สมาชิก ใหม่ จะ ไม่ รู้สึก เหมือน ตัว เอง เป็น ผู้ บุกรุก.

jw2019

The birds adjust their flight to avoid being blown off course, judging their position in relation to the wind rather than to landmarks on the ground, as was previously thought.

นก เหล่า นี้ จะ ปรับ ลักษณะ การ บิน ของ พวก มัน เพื่อ ไม่ ให้ ถูก ลม พัด ออก นอก เส้น ทาง และ กําหนด ตําแหน่ง โดย อาศัย กระแส ลม แทน ที่ จะ เป็น วัตถุ ที่ น่า สังเกต บน พื้น ดิน ตาม ที่ เมื่อ ก่อน เคย คิด กัน.

jw2019

It is presently considered incurable, but symptoms can be treated with medication and adjustments in life-style —with varying degrees of success.

ใน ปัจจุบัน ถือ กัน ว่า โรค นี้ ยัง รักษา ไม่ ได้ แต่ อาการ ต่าง ๆ ก็ อาจ บําบัด ได้ ด้วย ยา และ การ ปรับ เปลี่ยน รูป แบบ ชีวิต ซึ่ง ก็ มี ความ สําเร็จ มาก น้อย ต่าง กัน ไป.

jw2019

No need to adjust your dialect

ไม่ต้องแก้สําเนียงสํานวนอะไรหรอก

OpenSubtitles2018.v3

[NEW] adjust ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ปรับปรุง ตัว เอง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.

13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.

jw2019

Since a traveler’s body needs to adjust to different strains of bacteria in the atmosphere, food, and water, it is especially important during the first few days that you be careful about what you eat.

เนื่อง จาก ร่าง กาย ของ ผู้ เดิน ทาง จําเป็น ต้อง ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ สาย พันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ ต่าง ออก ไป ซึ่ง อยู่ ใน บรรยากาศ, อาหาร, และ น้ํา จึง เป็น สิ่ง สําคัญ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน สอง สาม วัน แรก ที่ จะ ต้อง ระมัดระวัง เรื่อง อาหาร การ กิน.

See also  [Update] สีสันกับความสัมพันธ์ต่อความอยากอาหาร | สีแชทบอกความรู้สึก - NATAVIGUIDES

jw2019

Yes, but you will need to make a few adjustments.

ได้ สิ แต่ คุณ ต้อง ปรับ ตัว.

jw2019

(Proverbs 5:18) Such adjustments involve sacrifice, but they bring peace to the home.

(สุภาษิต 5:18) การ ปรับ เปลี่ยน เช่น นั้น เกี่ยว ข้อง กับ การ เสีย สละ แต่ การ ทํา เช่น นั้น นํา สันติ สุข มา ยัง บ้าน ของ ตน.

jw2019

When Adam and Eve rebelled against God, this did not thwart his original purpose, but it did cause a necessary adjustment of some details in order for his purpose regarding humans and the earth to be fulfilled.

เมื่อ อาดาม และ ฮาวา กบฏ ต่อ พระเจ้า สิ่ง นี้ ไม่ ได้ ขัด ขวาง จุด มุ่ง หมาย แรก เดิม ของ พระองค์ แต่ เป็น เหตุ ให้ มี การ ปรับ ราย ละเอียด ที่ จําเป็น บาง อย่าง เพื่อ จุด มุ่ง หมาย ของ พระองค์ เกี่ยว ด้วย มนุษย์ และ แผ่นดิน โลก จะ สําเร็จ เป็น จริง.

jw2019

Just as the builders in Jerusalem adjusted their work method, so Jehovah’s Witnesses today prudently adjust their preaching methods when under attack.

เช่น เดียว กับ ช่าง ก่อ สร้าง ใน กรุง เยรูซาเลม ปรับ เปลี่ยน วิธี ทํา งาน ของ ตน พยาน พระ ยะโฮวา ใน ทุก วัน นี้ ก็ ปรับ เปลี่ยน วิธี ประกาศ อย่าง รอบคอบ เมื่อ ถูก โจมตี.

jw2019

(1 Timothy 5:5) Be assured that Jehovah will strengthen and support you through this difficult period of adjustment.

(1 ติโมเธียว 5:5, ล. ม.) จง แน่ ใจ ว่า พระ ยะโฮวา จะ เสริม กําลัง และ เกื้อ หนุน คุณ ผ่าน ช่วง แห่ง การ ปรับ ตัว ที่ ลําบาก นี้.

jw2019

Bible highlights will be followed by a half-hour Service Meeting, which can be adjusted so as to have either three 10-minute parts or two 15-minute parts.

จุด เด่น จาก การ อ่าน พระ คัมภีร์ จะ ต่อ ด้วย การ ประชุม วิธี ปฏิบัติ งาน ซึ่ง ใช้ เวลา ครึ่ง ชั่วโมง ทั้ง นี้ จะ มี การ ปรับ ส่วน การ ประชุม วิธี ปฏิบัติ งาน โดย กําหนด ให้ มี สาม ส่วน ส่วน ละ 10 นาที หรือ มี สอง ส่วน ส่วน ละ 15 นาที.

jw2019

Adjustable’s our bread and honey.

สามารถปรับเป็นขนมปังและ น้ําผึ้งของเรา

OpenSubtitles2018.v3

Moving to a fully integrated unitary decentralized system of government and administrative consolidation of small LAOs into larger and more financially viable units can make the central-local government relations more efficient. Local authorities can also be incentivized to deliver quality public services through adjustment of the intergovernmental fiscal transfer system.

การกระจายอํานาจแบบบูรณาการและการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กต่างๆ ให้เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นและมีศักยภาพทางการเงินมากขึ้นจะทําให้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นจะมีแรงจูงใจที่จะให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการถ่ายโอนและจัดสรรงบประมาณระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น (Intergovernmental fiscal transfer system)

worldbank.org

As Jehovah’s celestial chariot adjusts its course, are you keeping pace with it? —Ezek.

ขณะ ที่ ราชรถ ของ พระ ยะโฮวา ใน สวรรค์ ปรับ เปลี่ยน ทิศ ทาง คุณ ก้าว ทัน การ ปรับ เปลี่ยน นั้น ไหม?—ยเอศ.

jw2019

If adjustments are made, can the family live on just one income?

หาก ทํา การ ปรับ เปลี่ยน ครอบครัว จะ อยู่ ได้ ไหม ด้วย ราย ได้ จาก คน คน เดียว?

jw2019

As a result of recent advances in design, modern braces are less obvious and need less-frequent adjustment.

นวัตกรรม ล่า สุด ของ การ จัด ฟัน ทํา ให้ แทบ จะ ไม่ เห็น เครื่อง มือ และ ไม่ จําเป็น ต้อง ปรับ บ่อย ๆ.

jw2019

What needs to be adjusted is, not the text of the Universal Declaration, but the behavior of its disciples.”

สิ่ง ที่ จําเป็น ต้อง ปรับ ปรุง แก้ไข ไม่ ใช่ ข้อ ความ ใน ปฏิญญา สากล แต่ เป็น พฤติกรรม ของ เหล่า ผู้ ติด ตาม ปฏิญญา นั้น ต่าง หาก.”

jw2019

If they did not adjust their thinking, disaster was certain.

หาก พวก เขา ไม่ รีบ ปรับ ความ คิด หายนะ จะ ตาม มา อย่าง แน่นอน.

jw2019

In January a few adjustments will go into effect with a view toward helping students to get the most from the arrangements.

ใน เดือน มกราคม จะ มี การ ปรับ เปลี่ยน บาง อย่าง ที่ จะ ช่วย ให้ นัก เรียน ได้ รับ ประโยชน์ มาก ที่ สุด จาก การ จัด เตรียม นี้.

jw2019

• How does Jehovah lovingly help us to see where we personally need to make adjustments?

• ด้วย ความ รัก พระ ยะโฮวา ทรง ช่วย เรา ให้ มอง เห็น สิ่ง ที่ เรา ต้อง ปรับ ปรุง ตัว เอง อย่าง ไร?

jw2019

If we find that our magazines still tend to accumulate, perhaps it would be good to adjust our schedule to spend more time in magazine work.

หาก เรา พบ ว่า วารสาร ของ เรา ยัง มี แนว โน้ม จะ กอง เพิ่ม ขึ้น เรื่อย ๆ ละ ก็ บาง ที คง จะ ดี ที่ จะ ปรับ ตาราง เวลา ของ เรา เพื่อ ใช้ เวลา มาก ขึ้น ใน งาน วารสาร.

See also  นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song | ประโยค อดีต ภาษา อังกฤษ

jw2019

13. (a) What purpose have organizational adjustments served?

13. (ก) การ ปรับ เปลี่ยน ใน องค์การ ช่วย ให้ บรรลุ จุด ประสงค์ อะไร?

jw2019

If we find we are receiving more magazines than we can distribute, we should consider adjusting our order.

หาก เรา พบ ว่า เรา กําลัง รับ วารสาร มาก กว่า ที่ เรา จําหน่าย เรา ก็ ควร คํานึง ถึง การ เปลี่ยน จํานวน ที่ เรา สั่ง.

jw2019

A study of four-year-old children revealed that those who had learned to exercise a degree of self-control “generally grew up to be better adjusted, more popular, adventurous, confident and dependable teenagers.”

การ ศึกษา ครั้ง หนึ่ง ใน กลุ่ม เด็ก วัย สี่ ขวบ เผย ว่า เด็ก ที่ รู้ จัก ควบคุม ตน เอง ใน ระดับ หนึ่ง นั้น “โดย ทั่ว ไป แล้ว เติบโต ขึ้น เป็น วัยรุ่น ที่ ปรับ ตัว ได้ ดี กว่า, เป็น ที่ ชื่น ชอบ, กล้า คิด กล้า ทํา, มี ความ มั่น ใจ, และ เป็น ที่ ไว้ วางใจ มาก กว่า.”

jw2019

• Consider either moving into a new residence or adjusting the existing home, so that new members do not feel like intruders.

• คิด ถึง การ ย้าย บ้าน หรือ การ จัด บ้าน ใหม่ เพื่อ สมาชิก ใหม่ จะ ไม่ รู้สึก เหมือน ตัว เอง เป็น ผู้ บุกรุก.

jw2019

The birds adjust their flight to avoid being blown off course, judging their position in relation to the wind rather than to landmarks on the ground, as was previously thought.

นก เหล่า นี้ จะ ปรับ ลักษณะ การ บิน ของ พวก มัน เพื่อ ไม่ ให้ ถูก ลม พัด ออก นอก เส้น ทาง และ กําหนด ตําแหน่ง โดย อาศัย กระแส ลม แทน ที่ จะ เป็น วัตถุ ที่ น่า สังเกต บน พื้น ดิน ตาม ที่ เมื่อ ก่อน เคย คิด กัน.

jw2019

It is presently considered incurable, but symptoms can be treated with medication and adjustments in life-style —with varying degrees of success.

ใน ปัจจุบัน ถือ กัน ว่า โรค นี้ ยัง รักษา ไม่ ได้ แต่ อาการ ต่าง ๆ ก็ อาจ บําบัด ได้ ด้วย ยา และ การ ปรับ เปลี่ยน รูป แบบ ชีวิต ซึ่ง ก็ มี ความ สําเร็จ มาก น้อย ต่าง กัน ไป.

jw2019

No need to adjust your dialect

ไม่ต้องแก้สําเนียงสํานวนอะไรหรอก

OpenSubtitles2018.v3


พูดภาษาอังกฤษได้ ใน 3 เดือน ฝึกภาษาด้วยตัวเอง เคล็ดลับที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ


วันนี้ตั้งใจมาแชร์เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษของผมให้ทุกคนที่ติดตามได้ลองนำไปใช้กันดูนะครับบอกว่าทีมนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอมีสาระวันนึงนะครับ
เคล็ดลับการฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกได้ด้วยตัวเอง
วิธีง่ายๆฝึกได้ที่บ้าน
ภาษาอังกฤษ เทคนิคภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาด้วยตัวเอง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พูดภาษาอังกฤษได้ ใน 3 เดือน ฝึกภาษาด้วยตัวเอง เคล็ดลับที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ

Ep.1 What’s the weather like ? | ป.4


วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง ?
วันนี้ครูขอเสนอหัวข้อ What’s the weather like ? ครูจะสอนคำศัพท์ และการสร้างประโยคเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยกตัวอย่างจ้วด ๆ นะคะ
Thanks for watching!

Ep.1 What's the weather like ? | ป.4

9 สูตรอาหารสำหรับซอมบี้ / ถ้าหาเพื่อนสุดเลิฟของคุณคือซอมบี้


สมัครสมาชิกที่นี่ WooHoo Thai: https://www.youtube.com/channel/UCUTNwjovakBF0FQi7bOB6Bg?sub_confirmation=1
10 ชาเลนจ์ไอเดียแปลกที่คุณสามารถทำกับแตงโมได้ https://youtu.be/xiktPor78fo?list=PLD8y3iz_hfShcBtwNw_O_Kc42pxMZt7E
คุณอยากรู้เกี่ยวกับอาหารซอมบี้ใช่มั้ย? แล้ววิธีไหนที่จะหามัน, ไม่ใช่เพื่อกินหรอกใช่มั้ย? พวกเรามีไอเดียนะ! มาถามฮีโร่ของเราที่มีแฟนเป็นซอมบี้ดูซิ!
วัตถุดิบและอุปกรณ์:
• เกล็ดช็อกโกแลต
• ซีเรียลรูปลูกบอล
• แก้ว
• ถุงมือยาง
• Fruittella
• ไม่จิ้มฟัน
• เยลลี่แท่ง
• กล่องพลาสติก
• ฉลากโลโก้
• แป้งอเนกประสงค์
• แม่พิมพ์รูปขวาน
• สีผสมอาหาร
• มาร์ชเมลโล่
• เกร็ดมะพร้าว (มะพร้าวขูด)
• เค้กสปอง
• ไม้เสียบอาหาร
• แผ่นรองอบ
• คัพเค้กช็อกโกแลต
• เวเฟอร์
• ลูกพีช
• ราสเบอร์รี่
• ถ้วยพลาสติก
ดูเพิ่มเติม ทูม ทูม:
วิดีโอยอดนิยม:
14 Weird Ways To Sneak Food Into Class / Back To School Pranks: https://youtu.be/W5p2ndS34vA
18 Funny Pranks! Prank Wars! https://youtu.be/yWazGzCNtJ4
11 DIY Edible Makeup Ideas/11 Funny Pranks: https://youtu.be/kewz3hF63Xo
17 Weird Ways To Sneak Makeup Into Class: https://youtu.be/bvhBIsmzhwE
Gummy Food vs Real Food Challenge! https://youtu.be/jBIG6GsQcq8
เพลย์ลิสต์ยอดนิยม:
Funny Pranks: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0LaulZe0vRyRDcwVaqbvnbSqhSQNtS
Back to School: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0LaulZe0vSzNLVwlQZVJszbLCsIwl_C
Life Hacks: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0LaulZe0vSljAapkasaxsIKJp7I7j0
Beauty And Makeup Hacks: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0LaulZe0vSUQifjokDaw5m9aIgOQKt
Home Décor: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0LaulZe0vRWdxuF7xEwK_eJV2cZ8dt0
ติดตาม ทูม ทูม:
สมัครสมาชิก: https://www.youtube.com/channel/UCZr7drqblTlL3Xr1XvBZxXw?sub_confirmation=1
Instagram: https://www.instagram.com/troomtroom/
Facebook: https://www.facebook.com/troomhands
Pinterest: https://pinterest.com/troomtroom/
Troom Troom EN: https://www.youtube.com/channel/UCWwqHwqLSrdWMgp5DZG5Dzg?sub_confirmation=1
Troom Troom ES: https://www.youtube.com/channel/UCu6oyJJ6PlkeNNv6n26ZNyA?sub_confirmation=1
Troom Troom FR: https://www.youtube.com/channel/UCyNeKmBHI10u4bwYEKimlZA?sub_confirmation=1
Troom Troom RU: https://www.youtube.com/channel/UCq1JpGFxcZTbbOAz010Uog?sub_confirmation=1
Troom Troom DE: https://www.youtube.com/channel/UCzgmxZIlgfH1fgch7OpigIA?sub_confirmation=1
Troom Troom CN: https://www.youube.com/channel/UCV3NWBs2K7pOEGmI4w_2dhg?sub_confirmation=1
Troom Troom PT: https://www.youtube.com/channel/UCgCQlMYN2XypwYC2wcR32bA?sub_confirmation=1
Troom Troom JP: https://www.youtube.com/channel/UCPCwT9JMWPjg6xAWrQxhQaw?sub_confirmation=1
Troom Troom KR: https://www.youtube.com/channel/UClSxH8KQdfytf2raNAByMiA?sub_confirmation=1
Troom Troom India: https://www.youtube.com/channel/UCwP0n9or789Y33JNNetlA?sub_confirmation=1
Troom Troom Arabic: https://www.youtube.com/channel/UCyiLrFQqqJDQFOGAQ5pyC9w?sub_confirmation=1
Troom Troom TR: https://www.youtube.com/channel/UCprQp1WQZzwApvQdb31OtQ?sub_confirmation=1
Troom Troom PL: https://www.youtube.com/channel/UC8_99hNgsYFdPem3EA67HSg?sub_confirmation=1
Troom Troom IT: https://www.youtube.com/channel/UCQ94FCb9MnmhxtH67ADcQ?sub_confirmation=1
Troom Troom Vietnam: https://www.youtube.com/channel/UC3ZOEebvMhGBRmVvEcvrYKQ?sub_confirmation=1
Troom Troom Indonesia: https://www.youtube.com/channel/UCtGmhXT_NSTK5j_r9a9xdYA?sub_confirmation=1
Troom Troom SELECT: https://www.youtube.com/channel/UCIJ44QRtVGm_gBh_deuL5ow?sub_confirmation=1

เกี่ยวกับ ทูม ทูม:
บทเรียนวิดีโอ \”วิธีการ\” ไอเดีย DIY ง่ายๆ อุปกรณ์เสริมไอเดีย DIY , สอนแต่งหน้า , แฮ็กชีวิต ,เล่นแผลง ๆ , การตกแต่งบ้านและอีกมากมาย! ทำให้ง่ายขื้น!
สอบถามข้อมูลธุรกิจใด ๆ โปรดติดต่อฉันได้ที่: [email protected]
คำถามประจำวัน: วิดีโอส่วนไหนที่คุณชอบมากที่สุด? แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่าง!
อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเช่น กดไลนน์ และ กดสมัคร!

9 สูตรอาหารสำหรับซอมบี้ / ถ้าหาเพื่อนสุดเลิฟของคุณคือซอมบี้

อยากพูดภาษาอังกฤษได้ ต้องทำยังไง | Tina Academy Ep.117


♡ รายละเอียดคอร์สสอนภาษา https://www.tinaacademy.com
♡ดูตัวอย่างหนังสือเสียง https://www.tinaacademy.com/listenup
♡ติดต่อซื้อหนังสือ @linetina (มี @ ด้วย)
♡ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
♡ Instagram: https://www.instagram.com/tinathanchannel
♡ Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
♡ Line ID: @linetina https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x

อยากพูดภาษาอังกฤษได้ ต้องทำยังไง | Tina Academy Ep.117

ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วง หายไว ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/ สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FB โรงเรียน : http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm

ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วง หายไว ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ปรับปรุง ตัว เอง ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *