Home » [NEW] 407 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน | เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] 407 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน | เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำความรู้จักกับคู่มือคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

 ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลากับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในทั้งหมด 15 หัวข้อดังต่อไปนี้ รับรองว่าการสื่อสารของคุณจะมีความก้าวกระโดดจากจุด ๆ เดิมอย่างแน่นอน

Table of Contents

Topic 1: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทักทาย 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายHello/ Hi/heˈləʊ/ /  /haɪ/สวัสดีMy/maɪ/ของฉันName /neɪm/ชื่อIs *strong /ɪz/ weak /z/ /s/เป็น อยู่ คือI’m **/ˌaɪˈem/ฉัน คือToday /təˈdeɪ/วันนี้Too/tuː/เช่นกันWell /wel/ดีLong time /ˈlɒŋ.taɪm/เวลานานLater/ˈleɪ.tər/ต่อจากนั้น/ ตอนหลัง(For) ages/ˈeɪ·dʒɪz/เวลานานMeet /miːt/เจอกันGlad /ɡlæd/ยินดีCard /kɑːd/บัตรIntroduce/ˌɪn.trəˈdʒuːs/แนะนำFrom /frɑːm/จากSee/siː/ดูStay /steɪ/ยืนหยัดFine/faɪn/สบายดีNice/naɪs/ดีYou/juː/ /jə/ /jʊ/คุณGood morning/ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/ สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)Good afternoon/ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/ สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)Good evening/ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/ สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)Good day /ˌɡʊd ˈdeɪ/สวัสดี (ตลอดวัน)Good/ɡʊd/สบายดีVery well/ˈver.i wel/สบายดีมากGreat/ɡreɪt/เยี่ยม, วิเศษSo so/səʊ/ก็งั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hi B, Haven’t seen you for ages. How are you? สวัสดีค่ะคุณ B, นานแล้วไม่เจอกัน คุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • B: Pretty good. It’s really nice to see you. You haven’t changed at all ดีมากค่ะ ดีจังที่ได้เจอคุณ คุณยังเหมือนเดิมเลย
 • A: Neither have you. How’s your family? คุณก็เช่นกัน แล้วครอบครัวสบายดีไหมคะ
 • B: Thanks, everyone is fine ของคุณค่ะ ทุกคนสบายดีค่ะ
 • A: Where are you going B? คุณ B จะไปไหน ?
 • B: To the library ฉันจะไปห้องสมุดค่ะ
 • A: It’s great seeing you again ยินดีมากนะที่ได้เจอกัน
 • B: So am I. I‘ll see you later เช่นกันค่ะ เดี๋ยวไว้คุยกันที่หลังนะ

Topic 2: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายArea code/ˈeərɪə kəʊd/รหัสพื้นที่Answer phone/ˈɑːn.sə.fəʊn/เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติBattery /ˈbætəri/แบตเตอรี่Business call/ˈbɪznɪs kɔːl/การโทรเรื่องธุรกิจCountry code/ˈkʌntri kəʊd/รหัสประเทศCall box/kɔːl bɒks/ตู้โทรศัพท์Cordless phone/ˈkɔːdləs fəʊn/โทรศัพท์ไร้สายDialling tone/ˈdaɪəlɪŋ təʊn/เสียงการโทรText message /tɛkst ˈmɛsɪʤ/ข้อความทางโทรศัพท์มือถือTo leave a message/tuː liːv ə ˈmɛsɪʤ/เพื่อฝากข้อความTelephone number/ˈtɛlɪfəʊn ˈnʌmbə/หมายเลขโทรศัพท์To hang up/tuː hæŋ ʌp/สายหลุดPhone/fəʊn/(คำย่อของ telephone) โทรศัพท์Telephone/ˈtɛlɪfəʊn/โทรศัพท์To ring/tuː rɪŋ/โทรศัพท์ดังTo call / to phone/tuː kɔːl/    / /tuː fəʊn/เรียกPhone card/fəʊn kɑːd/บัตรโทรศัพท์Phone book /fəʊn bʊk/สมุดโทรศัพท์Smartphone /ˈsmɑːtfəʊn/สมาร์ทโฟนSignal/ˈsɪgnl/สัญญาณMessage/ˈmes.ɪdʒ/ข้อความMobile phone/ˈməʊbaɪl fəʊn/โทรศัพท์มือถือRingtone /ˈrɪŋtəʊn/เสียงเรียกเข้าWrong number/rɒŋ ˈnʌmbə/เลขหมายไม่ถูกต้องFault /fɒlt/ or  /fɑːlt/ต่อสายผิดPersonal call/ˈpɜːsnl kɔːl/การโทรส่วนตัวSmartphone/ˈsmɑːt.fəʊn/สมาร์ทโฟนHang up/hæŋ ʌp/จบการสนทนาMiss call /mɪs kɔːl/สายที่ไม่ได้รับ

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

เมื่อคุณอยากคุยกับคน ๆ หนึ่งคุณสามารถเริ่มการสนทนาได้ดังนี้

 • Hello, can I

  speak

  to ……  please? สวัสดีค่ะ ฉันขอคุยกับ …..หน่อยค่ะ?

 • Hi, is …..  there? สวัสดีค่ะ มี …..  อยู่ที่นั่นไหมคะ?
 • Could I speak to Mr. Ning, please? ฉันสามารถคัยกับคุณ Ning ได้ไหมคะ ?
 • Am I speaking to Mr. Ning? ฉันอยากคุยกับคุณ Ning ได้ไหม?

เมื่อคุณโทรคุยกับคนๆ หนึ่งและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณสามารถใช้ประโยคดังนี้

 • I’m calling about …ฉันโทรหาเพื่อจะคุยเกี่ยวกับ…
 • It’s about…..สำหรับเรื่อง….

เมื่อคุณอยากให้คนๆ หนึ่งติดต่อกลับหาคุณ สามารถใช้ประโยคแบบนี้

 • Can I leave a message for him/ her? ฉันสามารถฝากข้อความไว้ให้เขาได้ไหม?
 • Could you tell him/ her that I called, please? รบกวนคุณแจ้งให้เขาว่ามีฉันติดต่อมาหาได้ไหมคะ?

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Topic 3: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่อไปช้อปปิ้ง

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAttendant/əˈten.dənt/พนักงานผู้ช่วยAisle /aɪl/ทางเดินระหว่างชั้นสินค้าBuy/baɪ/ซื้อBags /bæɡ/กระเป๋าBarcode/ˈbɑː ˌkəʊd/รหัสBasket/ˈbæs.kət/ตะกร้าBoutique/buːˈtiːk/ร้านขายเสื้อผ้านำสมัยCustomer/ˈkʌstəmər/ลูกค้าCashier/kæʃˈɪər/พนักงานเก็บเงินCheap/tʃiːp/ถูกCredit card/ˈkredɪt kɑːrd/บัตรเครดิตComplaint/kəmˈpleɪnt/การร้องเรียนCash/kæʃ/เงินสดCounter/ˈkaʊntər/เคาน์เตอร์Cheques/tʃek/เช็คShopkeeper/ˈʃɒpˌkiːpər/เจ้าของร้านSize/saɪz/ขนาดScale /skeɪl/เครื่องชั่งExpensive/ɪkˈspensɪv/เเพงReasonable/ˈriːzənəbl/มีเหตุผลReceipt/rɪˈsiːt/ใบเสร็จRefund/ˈriːfʌnd/คืนเงินให้Queue/kjuː/  คิวFitting room/ˈfɪtɪŋ ruːm/ห้องลองเสื้อผ้าOut of stock /aʊt əv stɑːk/  สินค้าหมดIn stock /ɪn stɑːk/มีสินค้าHigh heels/hai hi:l/รองเท้าส้นสูงShoes/ʃuːz/รองเท้า Jeans/dʒiːnz/กางเกงยีนT-shirt/ˈtiːʃɜːt/เสื้อยืดคอกลมTrolley/ˈtrɒl.i/รถเข็นTo go shopping/tu ɡoʊˈʃɑːpɪŋ/ไปซื้อของTo order/tuˈɔːrdər/สั่งของTo sell/tu sel/ขายManager/ˈmæn.ɪ.dʒər/ผู้จัดการElevator /ˈel.ɪ.veɪ.tər/ลิฟต์Gift voucher/ɡɪft ˈvaʊ.tʃər/บัตรของขวัญPurse /pɜːs/กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)Wallet /ˈwɒl.ɪt/กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)Loyalty card /ˈlɔɪ.əl.ti ˌkɑːd/บัตรสมาชิกสะสมแต้มNotes /nəʊt/ธนบัตรElectrical store/iˈlek.trɪ.kəl stɔːr/ร้านขายเครื่องใชเไฟฟ้าConvenience store /kənˈviː.ni.əns stɔːr/ร้านสะดวกซื้อDepartment store/dɪˈpɑːt.mənt stɔːr/ห้างสรรพสินค้าBakery /ˈbeɪ.kər.i/ร้านขนมปังBook shop/bʊk ʃɒp/ร้านขายหนังสือ

Topic 4:  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงาน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAppointment (date) /ə’pɔintmənt/  วันที่นัดหมายApplication form/æplɪ’keɪʃn fɔ:m/แบบฟอร์มใบสมัครBoss/bɔs/เจ้านายCompany  /ˈkʌm.pə.ni/บริษัทContract/’kɔntrækt/สัญญาCareer/kə’riə/อาชีพColleague/ˈkɒli:g/เพื่อนร่วมงานDirector/di’rektə/ผู้อำนวยการDepartment/di’pɑ:tmənt/สาขาOwner/´ounə/เจ้าของInterview/’intəvju:/สัมภาษณ์Job /dʒɔb/งานJob description /ˈdʒɒb dɪˌskrɪp.ʃən/รายละเอียดงานFull-time/ˌfʊl ˈtaɪm/เต็มเวลาPart-time /´pa:t¸taɪm/ไม่เต็มเวลาOvertime /´ouvətaim/ล่วงเวลาStarting date/ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/วันที่เริ่มMeeting /’mi:tiɳ/ประชุมManager/ˈmænәdʒər/ผู้จัดการWorking hours /ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz/ชั่วโมงทำงานSalary/ˈsæləri/เงินเดือนSalary increase/ˈsæləri  ɪnˈkriːs/การขึ้นเงินเดือนSecurity /sɪˈkjʊrəti/ความปลอดภัย

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hello B. You look tired. What happened? สวัสดีค่ะบี, คุณดูเหนื่อยจัง มีเรื่องอะไรหรือเปล่า?
 • B: My new job is so hard. I often make mistakes. I think I can’t do it งานที่ฉันทำมันยากมากเลยค่ะ ฉันผิดบ่อยมาก ฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้เลย
 • A: Don’t worry about it. Do your best, and you’ll get it, I believe in you. อย่ากังวลมากนะ คุณทำได้ดีแล้ว ฉันเชื่อว่าคุณจะทำได้
 • B: You are so kind to me. คุณดีกับฉันจังเลย
 • A: Let me know if there is anything else I can do for you บอกฉันได้นะถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยอะไร
 • B: Many thanks, I really appreciate it! ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ!
 • A: You’re welcome ยินดีค่ะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงานที่จะพลาดไม่ได้

Topic 5: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAirport/ˈeə.pɔːt/สนามบินAir ticket/eər ˈtɪk.ɪt/ตั๋วเครื่องบินArrive/əˈraɪv/มาถึงAirline schedule/ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/ตารางเที่ยวบินAccommodation/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ ที่พักBoarding Card/ Pass/ˈbɔːrdɪŋ kɑːrd/ /pæs/บัตรผ่านขึ้นเครื่องบินBaggage Tag/ˈbæɡɪdʒ/ /tæɡ/ป้ายติดกระเป๋าCheck-in/tʃek – ɪn/การลงทะเบียนเข้าพัก/โดยสารยานพาหนะ Deposit/dɪˈpɒzɪt/วางมัดจำDestination/ˌdestɪˈneɪʃn/จุดหมายปลายทางDeparture lounge/dɪˈpɑː.tʃə ˌlaʊndʒ/ห้องพักผู้โดยสารขาออกOne way trip/wʌn weɪ trɪp/เดินทางแบบเที่ยวเดียวRound trip/ˌraʊnd ˈtrɪp/การเดินทางทั้งไปและกลับItinerary/aɪˈtɪnərəri/แผนการเดินทางInclusive tour/ɪnˈkluːsɪv tʊə(r)การท่องเที่ยวแบบครบวงจรInternational flight/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl flaɪt/เที่ยวบินระหว่างประเทศHigh season/haɪ ˈsiːzn/ฤดูท่องเที่ยวLow Season/ləʊˈsiːzn/ ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวPassport/ˈpɑːs.pɔːt/ or /ˈpæs.pɔːrt/ หนังสือเดินทางFerry/ˈfer.i/  ท่าข้ามฟาก, เรือข้ามฟาก Flight/flaɪtเที่ยวบินPublic transport/ˌpʌb.lɪk ˈtræn.spɔːt/การขนส่งสาธารณะJourney  /ˈdʒɜː.ni/การเดินทางLuggage/ˈlʌɡ.ɪdʒ/กระเป๋าเดินทางLocation /ləʊˈkeɪ.ʃən/สถานที่ตั้งTrip/trɪp/การเดินทางTravel /ˈtræv.əl/ท่องเที่ยวTax/tæks/ภาษีSouvenir/ˌsuː.vənˈɪər/  or /ˌsuː.vəˈnɪr/ (n)ของที่ระลึกRoute /ruːt/เส้นทางการเดินทางTourism /ˈtʊə.rɪ.zəm/การท่องเที่ยว/ ธุรกิจท่องเที่ยวFlight number/flaɪtˈnʌm.bər/เที่ยวบินWindow seat/ˈwɪn.dəʊ ˌsiːt/ที่นั่งข้างหน้าต่างStopover/ˈstɒpˌəʊ.vər/แวะจอดGate/ɡeɪt/ประตูขึ้นเครื่องบินImmigration/ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/ด่านตรวจคนเข้าเมืองFlight delay/flaɪt dɪˈleɪ/เลื่อนเวลาขึ้น – ลงเครื่อง
Visa/ˈviː.zə/ตราประทับบนหนังสือเดินทางStandby/ˈstænd.baɪ/ผู้สำรองที่นั่งจากคนที่อาจสละสิทธิ์First classˌfɜːst ˈklɑːs/ตั๋วชั้นที่หนึ่งEconomy class/ɪˈkɒn.ə.mi ˌklɑːs/ตั๋วชั้นประหยัดBusiness class/ˈbɪz.nɪs ˌklɑːs/ตั๋วชั้นธุรกิจ

ประยุกต์คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการตั้งประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มักจะใช้บ่อย

 • May I have your passport, please? (ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยได้ไหม?)
 • Is anybody else traveling with you? (มีใครที่ไปเที่ยวด้วยกับคุณไหมคะ?)
 • How many bags are you checking? (คุณอยากฝากกระเป๋ากี่ใบคะ?)
 • Would you like a window or an aisle seat? (คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดินคะ?)
 • This is your boarding pass. (นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ)
 • Is the flight on time? (เป็นเที่ยวบินตรงเวลา?)
 • The flight will be delayed for … minutes/hours (เที่ยวบินจะล่าช้าเป็นเวลา…นาที / ชั่วโมง)
 • Please mark this bag as ‘fragile’. (โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’)

ประยุกต์ใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในบทสนมนาดังนี้

 • เจ้าหน้าที่: Welcome. May I have your passport, please?  ยินดีต้อนรับ ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณได้ไหม?
 • ลูกค้า: Here you are. นี่ค่ะ
 • เจ้าหน้าที่: Are you traveling alone or with anyone else?  คุณเดินทางคนเดียวหรือไปกับคนอื่นด้วยคะ
 • ลูกค้า: I’m traveling alone. ฉันกำลังเดินทางคนเดียว
 • เจ้าหน้าที่: How many bags are you checking?  คุณมีกระเป๋ากี่ใบคะ
 • ลูกค้า: Only this one, Please mark this bag as ‘fragile’ มีเพียงใบเดียวนี้ โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’
 • เจ้าหน้าที่: Ok, Please place your bag here. Would you like a window or an aisle seat?  โอเคค่ะ กรุณาวางกระเป๋าของคุณที่นี่ คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดิน?
 • ลูกค้า: I would like a window seat, please. ฉันขอนั่งติดหน้าต่างค่ะ
 • เจ้าหน้าที่: OK. This is your boarding pass. The gate number is 2. นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ หมายเลขเกต 2 
 • ลูกค้า: Thank you.  ขอบคุณ
 • เจ้าหน้าที่: You’re welcome. ยินดีตอนรับค่ะ

Topic 6: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสุขภาพ

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายBackache/ˈbæk.eɪk/ปวดหลังBlister/ˈblɪs.tər/แผลพองBoil/bɔɪl/ลวกBruise/bruːz/แผลถลอกCancer/ˈkæn.sər/มะเร็งConcussion/kənˈkʌʃn/การกระแทกกระเทือนCough/kɒf/ไอDisease/dɪˈziːz/โรคEarache/ˈɪə.reɪk/ปวดหูFatigue/fəˈtiːɡ/เพลียFracture/ˈfræk.tʃər/แตกหักPill/pɪl/เม็ดTemperature /´temprətʃə/อุณหภูมิInjection /in’dʤekʃn/การฉีดPregnant  /ˈpɹɛɡnənt/ตั้งครรภ์Allergy/´ælədʒi/โรคภูมิแพ้Flu/fluː/ไข้Fever/ˈfiːvɚ/ไข้Insomnia/in´sɔmniə/โรคนอนไม่หลับHeadache /ˈhɛdeɪk/อาการปวดหัวExercises/ˈek.sə.saɪz/การออกกำลังกายDiet /ˈdaɪ.ət/การควบคุมอาหารDiagnose /ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/การวินิจฉัยโรคTreatment/ˈtriːt.mənt/การดูแลPrescription / Rx./prɪˈskrɪp.ʃən/ใบสั่งยาBackache/ˈbæk.eɪk/ ปวดหลัง

Topic 7: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับงานอดิเรก

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายCooking/ˈkʊk.ɪŋ/ทำอาหาร, ทำกับข้าวCosplay/ˈkɒz.pleɪ/แต่งคอสเพลย์Draw/drɔː/วาดภาพGardening/ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ทำสวน, ตกแต่งสวน, ปลูกต้นไม้Painting/ˈpeɪn.tɪŋ/วาดรูปภาพReading/ˈriː.dɪŋ/การอ่าน, อ่านหนังสือSing/sɪŋ/ร้อง (เพลง)Hobby /ˈhɒb.i/งานอดิเรกLike/laɪk/ชอบLove/lʌv/รักEnjoys/ɪnˈdʒɔɪ/สนุกกับการGo swimming/gəʊ ˈswɪmɪŋ/ไปว่ายน้ำGo partying/gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/ไปปาร์ตี้Go shopping /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ไปซื้อของGo for a walk/gəʊ fɔːr ə wɔːk/ไปเดินเล่นGo to the pub/gəʊ tuː ðə pʌb/ไปที่ผับListen to music/ˈlɪs.ən tə ˈmjuː.zɪk/ฟังเพลงTake photographs/teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ถ่ายรูปSing /sɪŋ/ร้องเพลงSleep /sli:p/นอนSurf net /sɜːf nɛt/ท่องเน็ต/ การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์Play sports /pleɪ spɔːts/เล่นกีฬาRead books /ri:d bʊks/อ่านหนังสือGardening/ˈɡɑːr.dən/การทำสวนWant/wɑːnt/ต้องการ

Hi, I’m Ning, I’m from Japan. My favorite hobby is painting and playing piano in my spare time. After completing my homework, I usually spend lots of my free time playing piano and painting. My parents saw lots of my paintings, and decided to send me to an art center. I have been studying how to play piano at that center for 2 years. And I learn pain by myself, I am just attracted to art. Now, I really enjoy playing piano and participate in inter-school competitions.

แปล 

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อหนิง มาจากญี่ปุ่น งานอดิเรกของฉันคือวาดรูปและเล่นเปียโนในเวลาว่าง หลังจากทำการบ้านเสร็จเรียบร้อย ฉันมักจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อวาดรูปและเล่นเปียโน พ่อแม่ของฉันเคยเห็นหลายรูปที่ฉันวาด และตัดสินใจที่จะส่งฉันไปที่ศูนย์ศิลปะ ฉันเรียนเปียโนที่ศูนย์แห่งนี้มา 2 ปีแล้ว และฉันเรียนวาดรูปด้วยตัวเอง งานศิลปะดึงดูดฉัน และ ตอนนี้ฉันสนุกกับการเล่นเปียโนและมีส่วนร่วมในการแข่งขันระหว่างโรงเรียน

Topic 8: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับอาหารการกิน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายBowl/boʊl/ถ้วยBeans /biːnz/ถั่วNoodles/ˈnuːdlz/ก๋วยเตี๋ยวSpicy /ˈspaɪsi/รสจัด/ รสเผ็ดSweet/swiːt/ หวานSalty/ˈsɔːlti/รสเค็มSalad/ˈsæləd/สลัดTasty/ˈteɪsti/รสอร่อยNapkin/ˈnæpkɪn/ผ้าเช็ดหน้าGlass/ɡlæs/แก้วPlate/pleɪtจานChopsticks/ˈtʃɑːpstɪkz/ตะเกียบVegetable/ˈvedʒtəbl/ ผักWine/waɪn/เหล้าAlcohol/ˈælkəhɔːl/แอลกอฮอล์Smoothie/ˈsmuːði/น้ำผลไม้ ปั่นCocktail/ˈkɑːkteɪl/ค็อกเทลIced tea/ aɪst tiː/ชาเย็นMilk/mɪlk/นมFood /fuːd/ อาหารBreakfast /ˈbrek.fəst/อาหารเช้าLunch/lʌntʃ/อาหารกลางวันDinner/ˈdɪn.ər/อาหารเย็นCheese /tʃiːz/เนยแข็งScallop/ˈskɒl.əp/หอยแครงShrimp/ʃrɪmp/กุ้งSausage/ˈsɒs.ɪdʒ/ไส้กรอกEgg/eɡ/ไข่Soup/suːp/น้ำซุปSeafood /ˈsiː.fuːd/อาหารทะเลHoney /ˈhʌn.i/ น้ำผึ้งMeat/miːt/ เนื้อสัตว์Pork/pɔːk/เนื้อหมูBeef/biːf/ เนื้อวัวChicken/ˈtʃɪk.ɪn/ เนื้อไก่

Topic 9: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงหนัง 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAction/ˈæk.ʃən/แอ็คชั่นAdventure/ədˈven.tʃər/ ผจญภัย

Animation

/ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/แอนิเมชั่นMusical /ˈmjuː.zɪ.kəl/ดนตรีCrime/kraɪm/อาชญากรรมDirector /di’rektə/ผู้อำนวยการScreen/skri:n/จอภาพEntertainment  /,entə’teinmənt/การบันเทิงTrailer /’treilə/ภาพยนตร์โฆษณาMovie star/’mu:vi  stɑ:/ดาราภาพยนตร์Cartoon/kɑ:’tu:n/การ์ตูนAction movie/’ækʃn /’mu:vi/ภาพยนตร์แอคชั่นHorror movie /’hɔrə/’mu:vi/ภาพยนต์สยองขวัญAdventure movie /əd’ventʃə ‘mu:vi/หนังผจญภัยComedy /’kɔmidi/หนังตลกDocumentary/’dɔkju’mentəri/หนังสารคดีRomance movie / rə’mæns ‘mu:vi/ภาพยนตร์โรแมนติกCharacter /’kæriktə/ตัวละครBackground /’bækgraund/พื้นหลังFilm premiere/film ‘premjrə/ภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์

Topic 10: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับเรื่องกีฬา

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายSport/spoːt/กีฬาFavorite/ˈfeɪ.vər.ɪt/ or  /ˈfeɪ.vər.ət/โปรดPlay/pleɪ/ เล่นArena/ə’rinə/สังเวียนAerobics/ɛˈroʊbɪks/แอโรบิคBasketball/ˈbæskətˌbɔl/บาสเกตบอลBoxing/ˈbɑksɪŋ/มวยChess/tʃɛs/หมากรุกJogging/ˈdʒɑɡɪŋ/วิ่งออกกำลังกายSwimming/ˈswɪmɪŋ/สระว่ายน้ำWeightlifting /ˈweɪtˌlɪftɪŋ/การยกน้ำหนักFootball pitch/fʊt,bɔl pɪʧ/สนามฟุตบอลGym/dʒɪm/โรงยิม / สถานที่ออกกำลังกายTennis court/‘tɛnɪs koʊrt/สนามเทนนิสStadium/steɪdiəm/สนามกีฬาBoxing ring/bɑksɪŋ rɪŋ/เวทีมวยIce rink/aɪs rɪŋk/ลานสเก็ตน้ำแข็งFan /fæn/พัดลม / แฟนคลับ

ตัวอย่างบทสนมนา

 • A: Hi B, What is your favorite sport? สวัสดีบี กีฬาโปรดของคุณคืออะไร?
 • B: My favorite sport is soccer. How about you? กีฬาที่ฉันชอบคือฟุตบอล แล้วคุณละคะ ?
 • A: I like Swimming and Chess. ฉันชอบว่ายน้ำและหมากรุก
 • B: Wow, Swimming is good for health, I like it too. ว้าว, การว่ายน้ำดีต่อสุขภาพ ฉันก็ชอบเหมือนกัน
 • A: How often do you work out? คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?
 • B:  I go to the pool once a week. ฉันไปสระว่ายน้ำสัปดาห์ละครั้ง
 • B: What is the most popular sport in ThaiLand do you think? คุณคิดว่ากีฬายอดนิยมที่สุดในไทยแลนด์คืออะไร? 
 • A: I definitely think Muay Thai is. ฉันว่าเป็นมวยไทยแน่นอน
 • B: Yeb, I think so. There are millions of crazy Muay Thai fans in ThaiLand. ใช่ฉันคิดอย่างนั้น มีคนเป็นล้าน ๆ คนที่คลั่งไคล้ในกีฬามวยไทบ
 • A: Who is the most Muay Thai fighter in Thailand? ใครเป็นนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย?
 • B: He is Buakaw Banchamek, he’s very strong and has a lot of fans. เขาคือบัวขาว บัญชาเมฆ เขาแข็งแกร่งมากและมีแฟนคลับจำนวนมาก

Topic 11: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงเรียน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายBlack board/blæk bɔːd/กระดานดำBreak/bɹeɪk/หยุดCertificate/sərˈtɪfɪkət/ ใบรับรองClass/klɑːs/ชั้นComputer room /kəmˈpjuː.tər ruːm/ห้องคอมพิวเตอร์Course book/kɔːs bʊk/  หนังสือแบบเรียนCanteen/kænˈtiːn/ โรงอาหารclassroom/ˈklɑːs.ruːm/ห้องเรียน ชั้นเรียนChair /tʃeər/เก้าอี้Desk/desk/ โตะDrop-out /drɒp aʊt/หนีเรียนHalf term /ˌhɑːfˈtɜːm/ ครึ่งเทอมHead boy/hed bɔɪ/ตัวแทนโรงเรียน (ผู้ชาย)Head girl/hed ɡɜːl/ตัวแทนโรงเรียน (ผู้หณิง)Head teacher/hedˈtiː.tʃər/ครูใหญ่High school /ˈhaɪ ˌskuːl/มัธยมKindergarten/ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/ โรงเรียนอนุบาลPrimary school/ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/โรงเรียนประถมLesson/ˈlɛs(ə)n/บทเรียนLibrary/ˈlaɪbɹəɹɪ/ห้องสมุดMonitor/’mɒnɪtə(ɹ)/หัวหน้าในห้องเรียนSchool meal/skuːl mɪəl/มื้ออาหารของโรงเรียนTerm/tɜːm/เทอมEraser/ɪˈreɪ.zər/ยางลบInk/ɪŋk/หมึกPaint/peɪnt/สีNotebook/ˈnəʊt.bʊk/สมุดบันทึกPaper/ˈpeɪ.pər/กระดาษPencil /ˈpen.səl/ดินสอSchool bag /ˈskuːl.bæɡ/กระเป๋านักเรียน

Topic 12:  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อครอบครัว

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายParents/ˈpeərənt/พ่อแม่/ ผู้ปกป้องFather /ˈfɑː.ðər/พ่อMother     /ˈmʌð.ər/  แม่Granddaughter   /ˈɡræn.dɔː.tər/หลานสาวSister      /ˈsɪs.tər/น้องสาวหรือพี่สาวDaughter /ˈdɔː.tər/ ลูกสาวSon    /sʌn/ลูกชายGirlfriend /ˈɡɜːl.frend/ แฟน (ผู้หญิง)Boyfriend/ˈbɔɪ.frend/ แฟน (ผู้ชาย)Child    /tʃaɪld/  ลูก/ เด็กCousin   /ˈkʌz.ən/   ลูกพี่ลูกน้องUncle       /ˈʌŋ.kəl/ ลุงWife  /waɪf/  ภรรยาHusband /ˈhʌz.bənd/    สามีSister-in-law    /ˈsɪs.tə.rɪn.lɔː/ น้องสะใภ้Brother-in-law   /ˈbrʌð.ə.rɪn.lɔː/พี่เขยDaughter-in-law /ˈdɔː.tər.ɪn.lɔː/ลูกสาวบุญธรรมPartner    /ˈpɑːt.nər/ คู่สามีหรือภรรยา

ตัวอย่างบทสนมนา

A: Hi B, Long time no see. How are you?
สวัสดี B ไม่ได้เจอกันนาน คุณเป็นอย่างไรบ้าง?
B: Hello A, I’m fine, How’s the family? How’s everybody doing? 
สวัสดีค่ะ ฉันสบายดี ครอบครัวของคุณเป็นไงบ้าง ทุกคนสบายดีไหมครับ
A: Very well, thank you. Do you want to see pictures of my family? 
สบายดีค่ะ ขอบคุณคุณค่ะ คุณอยากดูรูปครอบครัวของฉันไหม?
B: Yes, of course…. What a big family! Do you stay with your parents?
แน่นอนครับผม… เป็นครอบครัวใหญ่จัง! ตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่ไหมครับ
A: Right now, no. ตอนนี้ไม่ค่ะ
B: Oh. Where do they live? โอ่ งั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
A: They are living in my hometown- Chiang Mai
พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของฉัน – เชียงใหม่
B: Does your family usually have dinner together?
ครอบครัวของคุณทานอาหารเย็นด้วยกันไหม?
A: Yes, we do. We often meet on weekends and public holidays
ก็มีค่ะ เรามักจะพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการค่ะ

Topic 13: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับการสนทนาที่ธนาคาร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการสนทนาที่ธนาคารภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAccount/əˈkaʊnt/บัญชีBank/bæŋk/ธนาคารInternet bank/ˈɪn.tə.net bæŋk/ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตBank Account/bæŋk əˈkaʊnt/ บัญชีธนาคารBalance/ˈbæl.əns/ยอดคงเหลือBranch/brɑːntʃ/สาขาPersonal Account/ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/ บัญชีส่วนตัวDeposit Account/dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/ บัญชีเงินฝากSaving Account/ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/ บัญชีออมทรัพย์Credit Card/ˈkred.ɪt ˌkɑːd/บัตรเครดิตBank loan /bæŋk ləʊn/สินเชื่อธนาคารBill/bɪl/บิลCash /kæʃ/เงินสดCounter  /ˈkaʊn.tər/เคาน์เตอร์Credit history /ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/ประวัติเครดิตCredit Card/ˈkred.ɪt ˌkɑːd/บัตรเครดิตDeposit/dɪˈpɒz.ɪt/วางมัดจำDepositor/dɪˈpɒz.ɪ.tər/ผู้ฝากเงินDebit Card/ˈdeb.ɪt ˌkɑːd/บัตรเดบิตExchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/แลกเปลี่ยนInterest rate/ˈɪn.trəst ˌreɪt/อัตราดอกเบี้ยMortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/จำนองPotential investor/pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/นักลงทุนที่มีศักยภาพRisk /rɪsk/ เสี่ยงInterest/ˈɪn.trəst/ดอกเบี้ยSignature/ˈsɪɡ.nə.tʃər/ลายเซ็นต์

Topic 14: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อกิจกรรมประจำวัน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายBrush your teeth /brʌʃ/ /ti:θ/แปรงฟันComb the hair /koum ðə heə /หวีผมEat out /iːt aʊt/รับประทานอาหารนอกบ้านFinish working/’finiʃ ˈwəːkɪŋ/ ทำงานให้เสร็จ Get up /get Λp/ตื่นนอนHave a bath /hæv ə ‘bɑ:θ/ อาบน้ำHave breakfast/hæv‘brekfəst/รับประทานอาหารเช้าMake breakfast/meik ‘brekfəst/ทำอาหารเช้าPlay outside/pleiˈautsaid/เล่นข้างนอกTo drink/tə driɳk/ดื่มWash the dishes/wɔʃ ðə dɪʃ/ ล้างจานWatch television/wɔtʃ ‘teli,viʤn  ดูโทรทัศน์Set the alarm/set ðə ə’lɑ:m/ ตั้งนาฬิกาปลุกRelax/rəˈlӕks/ผ่อนคลายWake up/ˈweɪk.ʌp ˌkɔːl/ตื่นนอนStudy/ˈstʌd.i/เรียนGo home/ɡəʊ həʊm/กลับบ้านGet home/ɡet həʊm/ไปถึงที่บ้านGet dressed/ɡet  /drest/แต่งตัวShower (take a shower)/ʃaʊər/อาบน้ำโดยฝักบัว

ตัวอย่างบทความเล่าเรื่องประจำวัน

I am a primary school student, I usually wake up at 5 o’clock in the morning to prepare my uniform and have breakfast. After having breakfast, I change my clothes and brush my teeth, then my father takes me to school. My school starts at 7 o’clock. My favorite activities are playing games and swimming

เเปลว่า

นจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียน ปกติฉันตื่นตอน 5 โมงเช้าเพื่อเตรียมเครื่องแบบและทานอาหารเช้า หลังจากทานอาหารเช้าฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าและแปรงฟัน  เเล้วหลังจากนั้นพ่อก็พาฉันไปโรงเรียนโรงเรียนของฉันเริ่มเรียนตอน 7 โมงเช้า กิจกรรมที่ฉันโปรดปรานคือเล่นเกมและว่ายน้ำ

Topic 15: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายSlim /slɪm/ผมFat /fæt/อ้วนWell-built /wel ‘bɪlt/ แข็งแรงLong/lɒŋ/ยาวOval/ˈəʊ.vəl/เป็นรูปไข่Round/raʊnd/ กลมShort/ʃɔːt/สั้นTall/tɔːl/สูงMedium-height /ˈmiː.di.əm/ / haɪt/ความสูงระดับปานกลางYoung/jʌŋ/วัยรุ่นOld/əʊld/เก่าShort black/ʃɔːt/  /blæk/ผมสีดำBald /bəʊld/ หัวโล้นDark-skinned /dɑːk/ /skɪnd/ผิวสีเข้มYellow-skinned/ˈjel.əʊ/  /skɪnd/ผิวสีเหลืองHead/hed/หัว/ ศีรษะEye /aɪ/ตาBones/boʊn/กระดูกLip/lɪp/ฝีปากShoulder/ˈʃoʊl.dɚ/ไหล่

เคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้นานๆ ก็คือหลังจากเรียนคำใดคำหนึ่งไปแล้ว คุณควรพยายามฝึกใช้ศัพท์นั้นให้บ่อย เช่นการตั้งประโยคสั้น หรือสร้างบทสทมนากับคำศัพท์นั้น บางคนก็เลือกวิธีการจำคำศัพท์ใหม่คือเรียนคำตรงข้ามและคำที่มีความหมายคล้าย ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกัน แต่ละคนก็จะมีแนวคิดและลักษณะการเรียนที่ไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้นคุณสามารถลองดูไปหลาย ๆ วิธีในการเรียนว่าตัวเองเหมาะสมกับการเรียนรูปแบบไหนมากสุด

และทั้งนี้คือ คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ที่ทางเว็บการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Breaking อยากส่งมอบให้คุณ และเราเชื่อว่าคุณสามารถจดจำได้ทั้งหมดได้ถ้าขยันและมีแนวทางในการเรียนที่ถูกต้องกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเรา EngBreaking.co.th เพื่อมีโอกาสได้รับเอกสาร ข้อมูลดี ๆ ในการเรียน พร้อมเข้าสู่ชุมชนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มากกว่าพันล้านคนของเราตั้งแต่วันนี้

คุณอาจต้องการที่จะเห็น: 278 คําศัพท์ภาษาอังกฤษควรจำ เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์!

ความคิดเห็น 635 รายการ

 

[NEW] 407 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน | เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำความรู้จักกับคู่มือคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

 ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลากับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในทั้งหมด 15 หัวข้อดังต่อไปนี้ รับรองว่าการสื่อสารของคุณจะมีความก้าวกระโดดจากจุด ๆ เดิมอย่างแน่นอน

Topic 1: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทักทาย 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายHello/ Hi/heˈləʊ/ /  /haɪ/สวัสดีMy/maɪ/ของฉันName /neɪm/ชื่อIs *strong /ɪz/ weak /z/ /s/เป็น อยู่ คือI’m **/ˌaɪˈem/ฉัน คือToday /təˈdeɪ/วันนี้Too/tuː/เช่นกันWell /wel/ดีLong time /ˈlɒŋ.taɪm/เวลานานLater/ˈleɪ.tər/ต่อจากนั้น/ ตอนหลัง(For) ages/ˈeɪ·dʒɪz/เวลานานMeet /miːt/เจอกันGlad /ɡlæd/ยินดีCard /kɑːd/บัตรIntroduce/ˌɪn.trəˈdʒuːs/แนะนำFrom /frɑːm/จากSee/siː/ดูStay /steɪ/ยืนหยัดFine/faɪn/สบายดีNice/naɪs/ดีYou/juː/ /jə/ /jʊ/คุณGood morning/ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/ สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)Good afternoon/ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/ สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)Good evening/ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/ สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)Good day /ˌɡʊd ˈdeɪ/สวัสดี (ตลอดวัน)Good/ɡʊd/สบายดีVery well/ˈver.i wel/สบายดีมากGreat/ɡreɪt/เยี่ยม, วิเศษSo so/səʊ/ก็งั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hi B, Haven’t seen you for ages. How are you? สวัสดีค่ะคุณ B, นานแล้วไม่เจอกัน คุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • B: Pretty good. It’s really nice to see you. You haven’t changed at all ดีมากค่ะ ดีจังที่ได้เจอคุณ คุณยังเหมือนเดิมเลย
 • A: Neither have you. How’s your family? คุณก็เช่นกัน แล้วครอบครัวสบายดีไหมคะ
 • B: Thanks, everyone is fine ของคุณค่ะ ทุกคนสบายดีค่ะ
 • A: Where are you going B? คุณ B จะไปไหน ?
 • B: To the library ฉันจะไปห้องสมุดค่ะ
 • A: It’s great seeing you again ยินดีมากนะที่ได้เจอกัน
 • B: So am I. I‘ll see you later เช่นกันค่ะ เดี๋ยวไว้คุยกันที่หลังนะ

Topic 2: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายArea code/ˈeərɪə kəʊd/รหัสพื้นที่Answer phone/ˈɑːn.sə.fəʊn/เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติBattery /ˈbætəri/แบตเตอรี่Business call/ˈbɪznɪs kɔːl/การโทรเรื่องธุรกิจCountry code/ˈkʌntri kəʊd/รหัสประเทศCall box/kɔːl bɒks/ตู้โทรศัพท์Cordless phone/ˈkɔːdləs fəʊn/โทรศัพท์ไร้สายDialling tone/ˈdaɪəlɪŋ təʊn/เสียงการโทรText message /tɛkst ˈmɛsɪʤ/ข้อความทางโทรศัพท์มือถือTo leave a message/tuː liːv ə ˈmɛsɪʤ/เพื่อฝากข้อความTelephone number/ˈtɛlɪfəʊn ˈnʌmbə/หมายเลขโทรศัพท์To hang up/tuː hæŋ ʌp/สายหลุดPhone/fəʊn/(คำย่อของ telephone) โทรศัพท์Telephone/ˈtɛlɪfəʊn/โทรศัพท์To ring/tuː rɪŋ/โทรศัพท์ดังTo call / to phone/tuː kɔːl/    / /tuː fəʊn/เรียกPhone card/fəʊn kɑːd/บัตรโทรศัพท์Phone book /fəʊn bʊk/สมุดโทรศัพท์Smartphone /ˈsmɑːtfəʊn/สมาร์ทโฟนSignal/ˈsɪgnl/สัญญาณMessage/ˈmes.ɪdʒ/ข้อความMobile phone/ˈməʊbaɪl fəʊn/โทรศัพท์มือถือRingtone /ˈrɪŋtəʊn/เสียงเรียกเข้าWrong number/rɒŋ ˈnʌmbə/เลขหมายไม่ถูกต้องFault /fɒlt/ or  /fɑːlt/ต่อสายผิดPersonal call/ˈpɜːsnl kɔːl/การโทรส่วนตัวSmartphone/ˈsmɑːt.fəʊn/สมาร์ทโฟนHang up/hæŋ ʌp/จบการสนทนาMiss call /mɪs kɔːl/สายที่ไม่ได้รับ

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

เมื่อคุณอยากคุยกับคน ๆ หนึ่งคุณสามารถเริ่มการสนทนาได้ดังนี้

 • Hello, can I

  speak

  to ……  please? สวัสดีค่ะ ฉันขอคุยกับ …..หน่อยค่ะ?

 • Hi, is …..  there? สวัสดีค่ะ มี …..  อยู่ที่นั่นไหมคะ?
 • Could I speak to Mr. Ning, please? ฉันสามารถคัยกับคุณ Ning ได้ไหมคะ ?
 • Am I speaking to Mr. Ning? ฉันอยากคุยกับคุณ Ning ได้ไหม?

เมื่อคุณโทรคุยกับคนๆ หนึ่งและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณสามารถใช้ประโยคดังนี้

 • I’m calling about …ฉันโทรหาเพื่อจะคุยเกี่ยวกับ…
 • It’s about…..สำหรับเรื่อง….

เมื่อคุณอยากให้คนๆ หนึ่งติดต่อกลับหาคุณ สามารถใช้ประโยคแบบนี้

 • Can I leave a message for him/ her? ฉันสามารถฝากข้อความไว้ให้เขาได้ไหม?
 • Could you tell him/ her that I called, please? รบกวนคุณแจ้งให้เขาว่ามีฉันติดต่อมาหาได้ไหมคะ?

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Topic 3: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่อไปช้อปปิ้ง

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAttendant/əˈten.dənt/พนักงานผู้ช่วยAisle /aɪl/ทางเดินระหว่างชั้นสินค้าBuy/baɪ/ซื้อBags /bæɡ/กระเป๋าBarcode/ˈbɑː ˌkəʊd/รหัสBasket/ˈbæs.kət/ตะกร้าBoutique/buːˈtiːk/ร้านขายเสื้อผ้านำสมัยCustomer/ˈkʌstəmər/ลูกค้าCashier/kæʃˈɪər/พนักงานเก็บเงินCheap/tʃiːp/ถูกCredit card/ˈkredɪt kɑːrd/บัตรเครดิตComplaint/kəmˈpleɪnt/การร้องเรียนCash/kæʃ/เงินสดCounter/ˈkaʊntər/เคาน์เตอร์Cheques/tʃek/เช็คShopkeeper/ˈʃɒpˌkiːpər/เจ้าของร้านSize/saɪz/ขนาดScale /skeɪl/เครื่องชั่งExpensive/ɪkˈspensɪv/เเพงReasonable/ˈriːzənəbl/มีเหตุผลReceipt/rɪˈsiːt/ใบเสร็จRefund/ˈriːfʌnd/คืนเงินให้Queue/kjuː/  คิวFitting room/ˈfɪtɪŋ ruːm/ห้องลองเสื้อผ้าOut of stock /aʊt əv stɑːk/  สินค้าหมดIn stock /ɪn stɑːk/มีสินค้าHigh heels/hai hi:l/รองเท้าส้นสูงShoes/ʃuːz/รองเท้า Jeans/dʒiːnz/กางเกงยีนT-shirt/ˈtiːʃɜːt/เสื้อยืดคอกลมTrolley/ˈtrɒl.i/รถเข็นTo go shopping/tu ɡoʊˈʃɑːpɪŋ/ไปซื้อของTo order/tuˈɔːrdər/สั่งของTo sell/tu sel/ขายManager/ˈmæn.ɪ.dʒər/ผู้จัดการElevator /ˈel.ɪ.veɪ.tər/ลิฟต์Gift voucher/ɡɪft ˈvaʊ.tʃər/บัตรของขวัญPurse /pɜːs/กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)Wallet /ˈwɒl.ɪt/กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)Loyalty card /ˈlɔɪ.əl.ti ˌkɑːd/บัตรสมาชิกสะสมแต้มNotes /nəʊt/ธนบัตรElectrical store/iˈlek.trɪ.kəl stɔːr/ร้านขายเครื่องใชเไฟฟ้าConvenience store /kənˈviː.ni.əns stɔːr/ร้านสะดวกซื้อDepartment store/dɪˈpɑːt.mənt stɔːr/ห้างสรรพสินค้าBakery /ˈbeɪ.kər.i/ร้านขนมปังBook shop/bʊk ʃɒp/ร้านขายหนังสือ

Topic 4:  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงาน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAppointment (date) /ə’pɔintmənt/  วันที่นัดหมายApplication form/æplɪ’keɪʃn fɔ:m/แบบฟอร์มใบสมัครBoss/bɔs/เจ้านายCompany  /ˈkʌm.pə.ni/บริษัทContract/’kɔntrækt/สัญญาCareer/kə’riə/อาชีพColleague/ˈkɒli:g/เพื่อนร่วมงานDirector/di’rektə/ผู้อำนวยการDepartment/di’pɑ:tmənt/สาขาOwner/´ounə/เจ้าของInterview/’intəvju:/สัมภาษณ์Job /dʒɔb/งานJob description /ˈdʒɒb dɪˌskrɪp.ʃən/รายละเอียดงานFull-time/ˌfʊl ˈtaɪm/เต็มเวลาPart-time /´pa:t¸taɪm/ไม่เต็มเวลาOvertime /´ouvətaim/ล่วงเวลาStarting date/ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/วันที่เริ่มMeeting /’mi:tiɳ/ประชุมManager/ˈmænәdʒər/ผู้จัดการWorking hours /ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz/ชั่วโมงทำงานSalary/ˈsæləri/เงินเดือนSalary increase/ˈsæləri  ɪnˈkriːs/การขึ้นเงินเดือนSecurity /sɪˈkjʊrəti/ความปลอดภัย

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hello B. You look tired. What happened? สวัสดีค่ะบี, คุณดูเหนื่อยจัง มีเรื่องอะไรหรือเปล่า?
 • B: My new job is so hard. I often make mistakes. I think I can’t do it งานที่ฉันทำมันยากมากเลยค่ะ ฉันผิดบ่อยมาก ฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้เลย
 • A: Don’t worry about it. Do your best, and you’ll get it, I believe in you. อย่ากังวลมากนะ คุณทำได้ดีแล้ว ฉันเชื่อว่าคุณจะทำได้
 • B: You are so kind to me. คุณดีกับฉันจังเลย
 • A: Let me know if there is anything else I can do for you บอกฉันได้นะถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยอะไร
 • B: Many thanks, I really appreciate it! ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ!
 • A: You’re welcome ยินดีค่ะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงานที่จะพลาดไม่ได้

Topic 5: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAirport/ˈeə.pɔːt/สนามบินAir ticket/eər ˈtɪk.ɪt/ตั๋วเครื่องบินArrive/əˈraɪv/มาถึงAirline schedule/ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/ตารางเที่ยวบินAccommodation/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ ที่พักBoarding Card/ Pass/ˈbɔːrdɪŋ kɑːrd/ /pæs/บัตรผ่านขึ้นเครื่องบินBaggage Tag/ˈbæɡɪdʒ/ /tæɡ/ป้ายติดกระเป๋าCheck-in/tʃek – ɪn/การลงทะเบียนเข้าพัก/โดยสารยานพาหนะ Deposit/dɪˈpɒzɪt/วางมัดจำDestination/ˌdestɪˈneɪʃn/จุดหมายปลายทางDeparture lounge/dɪˈpɑː.tʃə ˌlaʊndʒ/ห้องพักผู้โดยสารขาออกOne way trip/wʌn weɪ trɪp/เดินทางแบบเที่ยวเดียวRound trip/ˌraʊnd ˈtrɪp/การเดินทางทั้งไปและกลับItinerary/aɪˈtɪnərəri/แผนการเดินทางInclusive tour/ɪnˈkluːsɪv tʊə(r)การท่องเที่ยวแบบครบวงจรInternational flight/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl flaɪt/เที่ยวบินระหว่างประเทศHigh season/haɪ ˈsiːzn/ฤดูท่องเที่ยวLow Season/ləʊˈsiːzn/ ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวPassport/ˈpɑːs.pɔːt/ or /ˈpæs.pɔːrt/ หนังสือเดินทางFerry/ˈfer.i/  ท่าข้ามฟาก, เรือข้ามฟาก Flight/flaɪtเที่ยวบินPublic transport/ˌpʌb.lɪk ˈtræn.spɔːt/การขนส่งสาธารณะJourney  /ˈdʒɜː.ni/การเดินทางLuggage/ˈlʌɡ.ɪdʒ/กระเป๋าเดินทางLocation /ləʊˈkeɪ.ʃən/สถานที่ตั้งTrip/trɪp/การเดินทางTravel /ˈtræv.əl/ท่องเที่ยวTax/tæks/ภาษีSouvenir/ˌsuː.vənˈɪər/  or /ˌsuː.vəˈnɪr/ (n)ของที่ระลึกRoute /ruːt/เส้นทางการเดินทางTourism /ˈtʊə.rɪ.zəm/การท่องเที่ยว/ ธุรกิจท่องเที่ยวFlight number/flaɪtˈnʌm.bər/เที่ยวบินWindow seat/ˈwɪn.dəʊ ˌsiːt/ที่นั่งข้างหน้าต่างStopover/ˈstɒpˌəʊ.vər/แวะจอดGate/ɡeɪt/ประตูขึ้นเครื่องบินImmigration/ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/ด่านตรวจคนเข้าเมืองFlight delay/flaɪt dɪˈleɪ/เลื่อนเวลาขึ้น – ลงเครื่อง
Visa/ˈviː.zə/ตราประทับบนหนังสือเดินทางStandby/ˈstænd.baɪ/ผู้สำรองที่นั่งจากคนที่อาจสละสิทธิ์First classˌfɜːst ˈklɑːs/ตั๋วชั้นที่หนึ่งEconomy class/ɪˈkɒn.ə.mi ˌklɑːs/ตั๋วชั้นประหยัดBusiness class/ˈbɪz.nɪs ˌklɑːs/ตั๋วชั้นธุรกิจ

ประยุกต์คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการตั้งประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มักจะใช้บ่อย

 • May I have your passport, please? (ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยได้ไหม?)
 • Is anybody else traveling with you? (มีใครที่ไปเที่ยวด้วยกับคุณไหมคะ?)
 • How many bags are you checking? (คุณอยากฝากกระเป๋ากี่ใบคะ?)
 • Would you like a window or an aisle seat? (คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดินคะ?)
 • This is your boarding pass. (นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ)
 • Is the flight on time? (เป็นเที่ยวบินตรงเวลา?)
 • The flight will be delayed for … minutes/hours (เที่ยวบินจะล่าช้าเป็นเวลา…นาที / ชั่วโมง)
 • Please mark this bag as ‘fragile’. (โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’)

ประยุกต์ใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในบทสนมนาดังนี้

 • เจ้าหน้าที่: Welcome. May I have your passport, please?  ยินดีต้อนรับ ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณได้ไหม?
 • ลูกค้า: Here you are. นี่ค่ะ
 • เจ้าหน้าที่: Are you traveling alone or with anyone else?  คุณเดินทางคนเดียวหรือไปกับคนอื่นด้วยคะ
 • ลูกค้า: I’m traveling alone. ฉันกำลังเดินทางคนเดียว
 • เจ้าหน้าที่: How many bags are you checking?  คุณมีกระเป๋ากี่ใบคะ
 • ลูกค้า: Only this one, Please mark this bag as ‘fragile’ มีเพียงใบเดียวนี้ โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’
 • เจ้าหน้าที่: Ok, Please place your bag here. Would you like a window or an aisle seat?  โอเคค่ะ กรุณาวางกระเป๋าของคุณที่นี่ คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดิน?
 • ลูกค้า: I would like a window seat, please. ฉันขอนั่งติดหน้าต่างค่ะ
 • เจ้าหน้าที่: OK. This is your boarding pass. The gate number is 2. นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ หมายเลขเกต 2 
 • ลูกค้า: Thank you.  ขอบคุณ
 • เจ้าหน้าที่: You’re welcome. ยินดีตอนรับค่ะ

Topic 6: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสุขภาพ

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายBackache/ˈbæk.eɪk/ปวดหลังBlister/ˈblɪs.tər/แผลพองBoil/bɔɪl/ลวกBruise/bruːz/แผลถลอกCancer/ˈkæn.sər/มะเร็งConcussion/kənˈkʌʃn/การกระแทกกระเทือนCough/kɒf/ไอDisease/dɪˈziːz/โรคEarache/ˈɪə.reɪk/ปวดหูFatigue/fəˈtiːɡ/เพลียFracture/ˈfræk.tʃər/แตกหักPill/pɪl/เม็ดTemperature /´temprətʃə/อุณหภูมิInjection /in’dʤekʃn/การฉีดPregnant  /ˈpɹɛɡnənt/ตั้งครรภ์Allergy/´ælədʒi/โรคภูมิแพ้Flu/fluː/ไข้Fever/ˈfiːvɚ/ไข้Insomnia/in´sɔmniə/โรคนอนไม่หลับHeadache /ˈhɛdeɪk/อาการปวดหัวExercises/ˈek.sə.saɪz/การออกกำลังกายDiet /ˈdaɪ.ət/การควบคุมอาหารDiagnose /ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/การวินิจฉัยโรคTreatment/ˈtriːt.mənt/การดูแลPrescription / Rx./prɪˈskrɪp.ʃən/ใบสั่งยาBackache/ˈbæk.eɪk/ ปวดหลัง

Topic 7: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับงานอดิเรก

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายCooking/ˈkʊk.ɪŋ/ทำอาหาร, ทำกับข้าวCosplay/ˈkɒz.pleɪ/แต่งคอสเพลย์Draw/drɔː/วาดภาพGardening/ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ทำสวน, ตกแต่งสวน, ปลูกต้นไม้Painting/ˈpeɪn.tɪŋ/วาดรูปภาพReading/ˈriː.dɪŋ/การอ่าน, อ่านหนังสือSing/sɪŋ/ร้อง (เพลง)Hobby /ˈhɒb.i/งานอดิเรกLike/laɪk/ชอบLove/lʌv/รักEnjoys/ɪnˈdʒɔɪ/สนุกกับการGo swimming/gəʊ ˈswɪmɪŋ/ไปว่ายน้ำGo partying/gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/ไปปาร์ตี้Go shopping /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ไปซื้อของGo for a walk/gəʊ fɔːr ə wɔːk/ไปเดินเล่นGo to the pub/gəʊ tuː ðə pʌb/ไปที่ผับListen to music/ˈlɪs.ən tə ˈmjuː.zɪk/ฟังเพลงTake photographs/teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ถ่ายรูปSing /sɪŋ/ร้องเพลงSleep /sli:p/นอนSurf net /sɜːf nɛt/ท่องเน็ต/ การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์Play sports /pleɪ spɔːts/เล่นกีฬาRead books /ri:d bʊks/อ่านหนังสือGardening/ˈɡɑːr.dən/การทำสวนWant/wɑːnt/ต้องการ

Hi, I’m Ning, I’m from Japan. My favorite hobby is painting and playing piano in my spare time. After completing my homework, I usually spend lots of my free time playing piano and painting. My parents saw lots of my paintings, and decided to send me to an art center. I have been studying how to play piano at that center for 2 years. And I learn pain by myself, I am just attracted to art. Now, I really enjoy playing piano and participate in inter-school competitions.

แปล 

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อหนิง มาจากญี่ปุ่น งานอดิเรกของฉันคือวาดรูปและเล่นเปียโนในเวลาว่าง หลังจากทำการบ้านเสร็จเรียบร้อย ฉันมักจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อวาดรูปและเล่นเปียโน พ่อแม่ของฉันเคยเห็นหลายรูปที่ฉันวาด และตัดสินใจที่จะส่งฉันไปที่ศูนย์ศิลปะ ฉันเรียนเปียโนที่ศูนย์แห่งนี้มา 2 ปีแล้ว และฉันเรียนวาดรูปด้วยตัวเอง งานศิลปะดึงดูดฉัน และ ตอนนี้ฉันสนุกกับการเล่นเปียโนและมีส่วนร่วมในการแข่งขันระหว่างโรงเรียน

Topic 8: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับอาหารการกิน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายBowl/boʊl/ถ้วยBeans /biːnz/ถั่วNoodles/ˈnuːdlz/ก๋วยเตี๋ยวSpicy /ˈspaɪsi/รสจัด/ รสเผ็ดSweet/swiːt/ หวานSalty/ˈsɔːlti/รสเค็มSalad/ˈsæləd/สลัดTasty/ˈteɪsti/รสอร่อยNapkin/ˈnæpkɪn/ผ้าเช็ดหน้าGlass/ɡlæs/แก้วPlate/pleɪtจานChopsticks/ˈtʃɑːpstɪkz/ตะเกียบVegetable/ˈvedʒtəbl/ ผักWine/waɪn/เหล้าAlcohol/ˈælkəhɔːl/แอลกอฮอล์Smoothie/ˈsmuːði/น้ำผลไม้ ปั่นCocktail/ˈkɑːkteɪl/ค็อกเทลIced tea/ aɪst tiː/ชาเย็นMilk/mɪlk/นมFood /fuːd/ อาหารBreakfast /ˈbrek.fəst/อาหารเช้าLunch/lʌntʃ/อาหารกลางวันDinner/ˈdɪn.ər/อาหารเย็นCheese /tʃiːz/เนยแข็งScallop/ˈskɒl.əp/หอยแครงShrimp/ʃrɪmp/กุ้งSausage/ˈsɒs.ɪdʒ/ไส้กรอกEgg/eɡ/ไข่Soup/suːp/น้ำซุปSeafood /ˈsiː.fuːd/อาหารทะเลHoney /ˈhʌn.i/ น้ำผึ้งMeat/miːt/ เนื้อสัตว์Pork/pɔːk/เนื้อหมูBeef/biːf/ เนื้อวัวChicken/ˈtʃɪk.ɪn/ เนื้อไก่

Topic 9: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงหนัง 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAction/ˈæk.ʃən/แอ็คชั่นAdventure/ədˈven.tʃər/ ผจญภัย

Animation

/ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/แอนิเมชั่นMusical /ˈmjuː.zɪ.kəl/ดนตรีCrime/kraɪm/อาชญากรรมDirector /di’rektə/ผู้อำนวยการScreen/skri:n/จอภาพEntertainment  /,entə’teinmənt/การบันเทิงTrailer /’treilə/ภาพยนตร์โฆษณาMovie star/’mu:vi  stɑ:/ดาราภาพยนตร์Cartoon/kɑ:’tu:n/การ์ตูนAction movie/’ækʃn /’mu:vi/ภาพยนตร์แอคชั่นHorror movie /’hɔrə/’mu:vi/ภาพยนต์สยองขวัญAdventure movie /əd’ventʃə ‘mu:vi/หนังผจญภัยComedy /’kɔmidi/หนังตลกDocumentary/’dɔkju’mentəri/หนังสารคดีRomance movie / rə’mæns ‘mu:vi/ภาพยนตร์โรแมนติกCharacter /’kæriktə/ตัวละครBackground /’bækgraund/พื้นหลังFilm premiere/film ‘premjrə/ภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์

Topic 10: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับเรื่องกีฬา

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายSport/spoːt/กีฬาFavorite/ˈfeɪ.vər.ɪt/ or  /ˈfeɪ.vər.ət/โปรดPlay/pleɪ/ เล่นArena/ə’rinə/สังเวียนAerobics/ɛˈroʊbɪks/แอโรบิคBasketball/ˈbæskətˌbɔl/บาสเกตบอลBoxing/ˈbɑksɪŋ/มวยChess/tʃɛs/หมากรุกJogging/ˈdʒɑɡɪŋ/วิ่งออกกำลังกายSwimming/ˈswɪmɪŋ/สระว่ายน้ำWeightlifting /ˈweɪtˌlɪftɪŋ/การยกน้ำหนักFootball pitch/fʊt,bɔl pɪʧ/สนามฟุตบอลGym/dʒɪm/โรงยิม / สถานที่ออกกำลังกายTennis court/‘tɛnɪs koʊrt/สนามเทนนิสStadium/steɪdiəm/สนามกีฬาBoxing ring/bɑksɪŋ rɪŋ/เวทีมวยIce rink/aɪs rɪŋk/ลานสเก็ตน้ำแข็งFan /fæn/พัดลม / แฟนคลับ

ตัวอย่างบทสนมนา

 • A: Hi B, What is your favorite sport? สวัสดีบี กีฬาโปรดของคุณคืออะไร?
 • B: My favorite sport is soccer. How about you? กีฬาที่ฉันชอบคือฟุตบอล แล้วคุณละคะ ?
 • A: I like Swimming and Chess. ฉันชอบว่ายน้ำและหมากรุก
 • B: Wow, Swimming is good for health, I like it too. ว้าว, การว่ายน้ำดีต่อสุขภาพ ฉันก็ชอบเหมือนกัน
 • A: How often do you work out? คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?
 • B:  I go to the pool once a week. ฉันไปสระว่ายน้ำสัปดาห์ละครั้ง
 • B: What is the most popular sport in ThaiLand do you think? คุณคิดว่ากีฬายอดนิยมที่สุดในไทยแลนด์คืออะไร? 
 • A: I definitely think Muay Thai is. ฉันว่าเป็นมวยไทยแน่นอน
 • B: Yeb, I think so. There are millions of crazy Muay Thai fans in ThaiLand. ใช่ฉันคิดอย่างนั้น มีคนเป็นล้าน ๆ คนที่คลั่งไคล้ในกีฬามวยไทบ
 • A: Who is the most Muay Thai fighter in Thailand? ใครเป็นนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย?
 • B: He is Buakaw Banchamek, he’s very strong and has a lot of fans. เขาคือบัวขาว บัญชาเมฆ เขาแข็งแกร่งมากและมีแฟนคลับจำนวนมาก

Topic 11: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงเรียน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายBlack board/blæk bɔːd/กระดานดำBreak/bɹeɪk/หยุดCertificate/sərˈtɪfɪkət/ ใบรับรองClass/klɑːs/ชั้นComputer room /kəmˈpjuː.tər ruːm/ห้องคอมพิวเตอร์Course book/kɔːs bʊk/  หนังสือแบบเรียนCanteen/kænˈtiːn/ โรงอาหารclassroom/ˈklɑːs.ruːm/ห้องเรียน ชั้นเรียนChair /tʃeər/เก้าอี้Desk/desk/ โตะDrop-out /drɒp aʊt/หนีเรียนHalf term /ˌhɑːfˈtɜːm/ ครึ่งเทอมHead boy/hed bɔɪ/ตัวแทนโรงเรียน (ผู้ชาย)Head girl/hed ɡɜːl/ตัวแทนโรงเรียน (ผู้หณิง)Head teacher/hedˈtiː.tʃər/ครูใหญ่High school /ˈhaɪ ˌskuːl/มัธยมKindergarten/ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/ โรงเรียนอนุบาลPrimary school/ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/โรงเรียนประถมLesson/ˈlɛs(ə)n/บทเรียนLibrary/ˈlaɪbɹəɹɪ/ห้องสมุดMonitor/’mɒnɪtə(ɹ)/หัวหน้าในห้องเรียนSchool meal/skuːl mɪəl/มื้ออาหารของโรงเรียนTerm/tɜːm/เทอมEraser/ɪˈreɪ.zər/ยางลบInk/ɪŋk/หมึกPaint/peɪnt/สีNotebook/ˈnəʊt.bʊk/สมุดบันทึกPaper/ˈpeɪ.pər/กระดาษPencil /ˈpen.səl/ดินสอSchool bag /ˈskuːl.bæɡ/กระเป๋านักเรียน

Topic 12:  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อครอบครัว

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายParents/ˈpeərənt/พ่อแม่/ ผู้ปกป้องFather /ˈfɑː.ðər/พ่อMother     /ˈmʌð.ər/  แม่Granddaughter   /ˈɡræn.dɔː.tər/หลานสาวSister      /ˈsɪs.tər/น้องสาวหรือพี่สาวDaughter /ˈdɔː.tər/ ลูกสาวSon    /sʌn/ลูกชายGirlfriend /ˈɡɜːl.frend/ แฟน (ผู้หญิง)Boyfriend/ˈbɔɪ.frend/ แฟน (ผู้ชาย)Child    /tʃaɪld/  ลูก/ เด็กCousin   /ˈkʌz.ən/   ลูกพี่ลูกน้องUncle       /ˈʌŋ.kəl/ ลุงWife  /waɪf/  ภรรยาHusband /ˈhʌz.bənd/    สามีSister-in-law    /ˈsɪs.tə.rɪn.lɔː/ น้องสะใภ้Brother-in-law   /ˈbrʌð.ə.rɪn.lɔː/พี่เขยDaughter-in-law /ˈdɔː.tər.ɪn.lɔː/ลูกสาวบุญธรรมPartner    /ˈpɑːt.nər/ คู่สามีหรือภรรยา

ตัวอย่างบทสนมนา

A: Hi B, Long time no see. How are you?
สวัสดี B ไม่ได้เจอกันนาน คุณเป็นอย่างไรบ้าง?
B: Hello A, I’m fine, How’s the family? How’s everybody doing? 
สวัสดีค่ะ ฉันสบายดี ครอบครัวของคุณเป็นไงบ้าง ทุกคนสบายดีไหมครับ
A: Very well, thank you. Do you want to see pictures of my family? 
สบายดีค่ะ ขอบคุณคุณค่ะ คุณอยากดูรูปครอบครัวของฉันไหม?
B: Yes, of course…. What a big family! Do you stay with your parents?
แน่นอนครับผม… เป็นครอบครัวใหญ่จัง! ตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่ไหมครับ
A: Right now, no. ตอนนี้ไม่ค่ะ
B: Oh. Where do they live? โอ่ งั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
A: They are living in my hometown- Chiang Mai
พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของฉัน – เชียงใหม่
B: Does your family usually have dinner together?
ครอบครัวของคุณทานอาหารเย็นด้วยกันไหม?
A: Yes, we do. We often meet on weekends and public holidays
ก็มีค่ะ เรามักจะพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการค่ะ

Topic 13: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับการสนทนาที่ธนาคาร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการสนทนาที่ธนาคารภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายAccount/əˈkaʊnt/บัญชีBank/bæŋk/ธนาคารInternet bank/ˈɪn.tə.net bæŋk/ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตBank Account/bæŋk əˈkaʊnt/ บัญชีธนาคารBalance/ˈbæl.əns/ยอดคงเหลือBranch/brɑːntʃ/สาขาPersonal Account/ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/ บัญชีส่วนตัวDeposit Account/dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/ บัญชีเงินฝากSaving Account/ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/ บัญชีออมทรัพย์Credit Card/ˈkred.ɪt ˌkɑːd/บัตรเครดิตBank loan /bæŋk ləʊn/สินเชื่อธนาคารBill/bɪl/บิลCash /kæʃ/เงินสดCounter  /ˈkaʊn.tər/เคาน์เตอร์Credit history /ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/ประวัติเครดิตCredit Card/ˈkred.ɪt ˌkɑːd/บัตรเครดิตDeposit/dɪˈpɒz.ɪt/วางมัดจำDepositor/dɪˈpɒz.ɪ.tər/ผู้ฝากเงินDebit Card/ˈdeb.ɪt ˌkɑːd/บัตรเดบิตExchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/แลกเปลี่ยนInterest rate/ˈɪn.trəst ˌreɪt/อัตราดอกเบี้ยMortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/จำนองPotential investor/pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/นักลงทุนที่มีศักยภาพRisk /rɪsk/ เสี่ยงInterest/ˈɪn.trəst/ดอกเบี้ยSignature/ˈsɪɡ.nə.tʃər/ลายเซ็นต์

Topic 14: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อกิจกรรมประจำวัน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายBrush your teeth /brʌʃ/ /ti:θ/แปรงฟันComb the hair /koum ðə heə /หวีผมEat out /iːt aʊt/รับประทานอาหารนอกบ้านFinish working/’finiʃ ˈwəːkɪŋ/ ทำงานให้เสร็จ Get up /get Λp/ตื่นนอนHave a bath /hæv ə ‘bɑ:θ/ อาบน้ำHave breakfast/hæv‘brekfəst/รับประทานอาหารเช้าMake breakfast/meik ‘brekfəst/ทำอาหารเช้าPlay outside/pleiˈautsaid/เล่นข้างนอกTo drink/tə driɳk/ดื่มWash the dishes/wɔʃ ðə dɪʃ/ ล้างจานWatch television/wɔtʃ ‘teli,viʤn  ดูโทรทัศน์Set the alarm/set ðə ə’lɑ:m/ ตั้งนาฬิกาปลุกRelax/rəˈlӕks/ผ่อนคลายWake up/ˈweɪk.ʌp ˌkɔːl/ตื่นนอนStudy/ˈstʌd.i/เรียนGo home/ɡəʊ həʊm/กลับบ้านGet home/ɡet həʊm/ไปถึงที่บ้านGet dressed/ɡet  /drest/แต่งตัวShower (take a shower)/ʃaʊər/อาบน้ำโดยฝักบัว

ตัวอย่างบทความเล่าเรื่องประจำวัน

I am a primary school student, I usually wake up at 5 o’clock in the morning to prepare my uniform and have breakfast. After having breakfast, I change my clothes and brush my teeth, then my father takes me to school. My school starts at 7 o’clock. My favorite activities are playing games and swimming

เเปลว่า

นจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียน ปกติฉันตื่นตอน 5 โมงเช้าเพื่อเตรียมเครื่องแบบและทานอาหารเช้า หลังจากทานอาหารเช้าฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าและแปรงฟัน  เเล้วหลังจากนั้นพ่อก็พาฉันไปโรงเรียนโรงเรียนของฉันเริ่มเรียนตอน 7 โมงเช้า กิจกรรมที่ฉันโปรดปรานคือเล่นเกมและว่ายน้ำ

Topic 15: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมายSlim /slɪm/ผมFat /fæt/อ้วนWell-built /wel ‘bɪlt/ แข็งแรงLong/lɒŋ/ยาวOval/ˈəʊ.vəl/เป็นรูปไข่Round/raʊnd/ กลมShort/ʃɔːt/สั้นTall/tɔːl/สูงMedium-height /ˈmiː.di.əm/ / haɪt/ความสูงระดับปานกลางYoung/jʌŋ/วัยรุ่นOld/əʊld/เก่าShort black/ʃɔːt/  /blæk/ผมสีดำBald /bəʊld/ หัวโล้นDark-skinned /dɑːk/ /skɪnd/ผิวสีเข้มYellow-skinned/ˈjel.əʊ/  /skɪnd/ผิวสีเหลืองHead/hed/หัว/ ศีรษะEye /aɪ/ตาBones/boʊn/กระดูกLip/lɪp/ฝีปากShoulder/ˈʃoʊl.dɚ/ไหล่

เคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้นานๆ ก็คือหลังจากเรียนคำใดคำหนึ่งไปแล้ว คุณควรพยายามฝึกใช้ศัพท์นั้นให้บ่อย เช่นการตั้งประโยคสั้น หรือสร้างบทสทมนากับคำศัพท์นั้น บางคนก็เลือกวิธีการจำคำศัพท์ใหม่คือเรียนคำตรงข้ามและคำที่มีความหมายคล้าย ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกัน แต่ละคนก็จะมีแนวคิดและลักษณะการเรียนที่ไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้นคุณสามารถลองดูไปหลาย ๆ วิธีในการเรียนว่าตัวเองเหมาะสมกับการเรียนรูปแบบไหนมากสุด

และทั้งนี้คือ คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ที่ทางเว็บการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Breaking อยากส่งมอบให้คุณ และเราเชื่อว่าคุณสามารถจดจำได้ทั้งหมดได้ถ้าขยันและมีแนวทางในการเรียนที่ถูกต้องกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเรา EngBreaking.co.th เพื่อมีโอกาสได้รับเอกสาร ข้อมูลดี ๆ ในการเรียน พร้อมเข้าสู่ชุมชนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มากกว่าพันล้านคนของเราตั้งแต่วันนี้

คุณอาจต้องการที่จะเห็น: 278 คําศัพท์ภาษาอังกฤษควรจำ เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์!

ความคิดเห็น 635 รายการ

 


500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris


สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris
VIDEO INFO
http://www.englishbychris.com/portfolioitems/500

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris

เพลง abc | เพลงสำหรับเด็ก | สัมผัสชั้นอนุบาล | Alphabets For Kids | ABC Song | Educational Videos


สวัสดีเด็กคุณรู้ ABC ของคุณหรือไม่ เพลงนี้จะสอนคุณทั้งหมด 26 ตัวอักษรของตัวอักษร สนุกกับเพลงการศึกษานี้
Visit our website http://www.uspstudios.co/ for more Children’s Nursery Rhymes \u0026 Kids Video.
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

เพลง abc | เพลงสำหรับเด็ก | สัมผัสชั้นอนุบาล | Alphabets For Kids | ABC Song | Educational Videos

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


วีดีโอสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ มาพร้อมกับรูปสัตว์ คำอ่าน คำแปล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ A-Z ตอนที่ 1 ( A – H )


คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ AZ ตอนที่ 1 ( A H )
รวบรวม คำศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมการสะกด และออกเสียง
หากผิดพลาดยังไง ต้องขออภัยณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ A-Z ตอนที่ 1 ( A - H )

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ

See also  [NEW] คำศัพท์ ''*การเขียนโปรแกรม*'' แปลว่าอะไร? | การเขียนบ้านเลขที่ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.