Skip to content
Home » [NEW] 3/2001 – Vesitalous | di,liirdi – NATAVIGUIDES

[NEW] 3/2001 – Vesitalous | di,liirdi – NATAVIGUIDES

di,liirdi: คุณกำลังดูกระทู้

SISÄLTö
Päätidoitus
Iuhani Keltunerl
G
fialanlosualul€cn tailloilul
len0nlliin
Tuija Honkaflett, Harri
Pasi Laihonen
lai
Heluite4
Här,tri
en
ja
Kalankasvatuksen osuutta Saaristomeren rehevöitymiskehityksessa
ei voi päätellä velvoitetarkkailujen perusteella. ovatko tarkkailut
tehottomia vaionko kuormitus
merkityksetön?
E
lärvien uu0rouailuncinen IInn0stus
ia noito
I
ha Keto
Päijät-Hämeen järviä hoidetaan talk00v0imin. Tul0kset 0vat
innostavia.
Etslä-saimaan ia uu0lsen
tila lohentunut
Riitta Heikka, Pertti L6ine, Sitx-Pid Reittikdi
ia Pe tti Miltkkillc
c
Puunjalostusteol suus 0n tehn!'t suuria rnvestOinteja vesiensuojeluun. Tu 0ksel näkyvät vede r raadLn pa'alPnisena.
In
uusi lapustlategia
Ai Marflottcrl
Hoitostrategia pyrkii nostamaan rapuvesien iuottoa ja turvaamaan
kotimaisen jokiravun säilymisen.
TOI
M
ITUS KUNTA
MATII TIIÄIÄ
NIUill!
teÅ-,r rri. do.s.,nrli
drpl. r/rs.. f oirniaL.sloht.V.l
ivlatti Ettalet Oa
(rr.rpion Uliopisao
tultÄ] tcllultEll
lehn tri, dosenllr
t ttkollusiahtai a, p rok ssa ri
Riistu Jo koloralorld€n
t
Tek nil
1
i
ne
t1 ko
rkeakoLltL
PIIPPO
ye'si J.r |iend,il.zrtosl/i.isar/s,_rl
r
s
dipl.
Låt
N
t
it
u0la
s.. U mpäristöne uuos
1
si Suani
e
t1 U mpånstöl
7'eknilltt.,n korhe.lftorrltl
||Ants
tekn tri. dose-ntti
n Akatenrie tr uanhe
r/rnp.iri.sf öuaiku rIrsrlÅ-siÅ-Å-ö
9
Mlntfiu mauilulA
tBtflfl vuonl
ins., ue si\li tarka sta ie
nna j a me tsä tabusministe nö.
maaseutu la luatltlonuaraosQsta,
Helstngit ltLiapista.
IRIA tunaM0
clipL.ins., iohtaja
ra sta
Vesi ja vietnänlaitosllhdistgs rg
|!lu
f esii,,a?,.otri ksikkL)
ui
U IIA1IAIA
.fiL.oi, hudrcLogi
Siromen VtliplinstöÅ-esku-s,
L.
pe
drpl.rns
tsK0 r(uusrsr0
d ip
u
t
a
me
;.it.!t,
n
o.1
Irixoastoininriat
IANÄM UEilffi
0(Ä
tut kia
.t,.1.ntar l,wi
atk e u s I ä ö k eti e te e rL lcri to s
[Eltn
npi
ru||r fl|
on
uimauesiGn lfl atu smme$sa
l,aiualiilGnteu aane[flama el00si0
P0niois-lilist0lla
Outi Zacheas
Iorma Rytkönefl, Tuula Kolrone ja loon,ts Vi+asalo
Laivaliikenne aiheuttaa v0imakkaita virtauksia P0hj0isAiristolla. Veden sameus ia kiint0ainespitoisuudet kaksinkertaistuvat useita kert0ia päivässä. Liettyykö P0hjois-
EU-jäsenlys r0mahdutti suomalaisten uimavesien laadun
Se Dalaului ennalleen oarissa vuodessa.
utön tolsisuussGulanta
Ainsto?
EU
Etkki Yuoi ja Anna Pelanler
lJusi havaint0: rantaveden myrkyllisyys säilyi
silalan lisäänuminGn uaaHssa
leväkukintoien iälkeenkin.
P0lti0i$-Ailistolla
Peti Vahtei ja llppo Vuoiflen
uulisia
Pohjois-Airisto on yksj Saaristomeren tärkeistä
silakankutualueista. Viime vu0sina kutu on j0k0
uilcnalemisto
huuht0utunut alustoiltaan tai kuollut.
A[$tnGts
Rantoien uiilistysldvtön arui0innista
louko Peltokangts
uicmsBnä
l\4arkkina-arv0 ei kerr0 kaikkea loma-asuntoon liittyvistä
Pertti Vakkilainen
arvostuksista.
uapaa-aianlolastulsGn l0nioismai$el
aru0t
Anna-Liisa Tohtonen
Vapaa-ajankalasluksen arvo Pohjoismaissa 0n lähes
5 miljardia markkaa. Potentiaalinen kysynk ol,si
kaksinkertainen.
uGsimhus-bn[ nyl
lntenetissä 0somGessa
www.uesitalous.c0m
Pyydå vesihuollon
tarviketarjous Vesitalouden
markkinaDaikan kautta!
tr
E
('T'
"-
,4.'
a.."
^, '
t
'c
;
tr
-*
ig
--
:
j.-':
.t
Ymp äristöystävällistä kalanvilj elyä
Roval Plus- ia Vital Plus -kalanrehuilla.
PÄÄKIRJOITUS
II
UE$ITAII|UIIEII KTSA
nen rdntdliinteistöJen loinen \ apdd-aiail
kalastuksen perspektiivistä. Arvot ovat
suuremPid luin yleen.d (u\ ittelemme.
markoissakin. Vapaa-ajankalastuskin on
miljardibisnesiä.
Vesien |r]rlnosrusid ja hoitoa låciiellään lehdessä paitsi rehevöitymisen
myö. odotulcia heraffavän raPulalouden nåkokulmå'la. \e<iclöien tilda n vol
vdilu Had jokdmje5kin, kuten kirioittajdJnme oqoidaa. Vierd'k! nämme muithrttaa lu|jjoifd hyd-rologisen ljenon kekeisestä merkitylcestä koko ihmiskurl-
kuin emen. Muutokset saattavat olla
huomattavia.
Suomen uimavesien laatu romahtl
dramaattisesti Eu:iin liittynisen jälkeen.
! herätti lansala.i.\a viha'ru-ta ja huvitusta: kyse kun oli siitä, että uimavedet kyllä olivat entisensä, niistä ei vam
Eu:lle raportoitu sen haluamalla tavaF
tuli välittömästi.
Sinilevien myrkyllisyys Puhuttaa io-
la ja kuittaus
ka kesä. Utön edustalla on tehty uusi havainto. Leviim)'rkyt saattavat sziilyä vedessä vielä sen jälkeen,
kun levät ovat
a Juhani Kettunen
nan olemassaololle.
siitä kadonne€t.
toimituskunnan iäsen
Liekö li.ädnt) nerden durinSonpillkujen ansiota tai syytä se, että reilun
uudistusprosessi jatkuu. Vuoden alussa
mmenen vuroden tauon jälkeen le.kLlsLelu vesi\töjen fa-rklailuisLa id larkkailumenetelmistä on taas aktivoitu-
ll
ma<so. I ch ti
julkaiseelin kalci artille-
Kesästä huolimatta Vesitalouslehden
uudistimme lehden ulkoasun ja menimme verkkoon, jonne pystytimme
myös kauppapailar. Parhaillaan olemme sisällöllisen uudishrksen kimPussa.
Kesä on ehdotonta vesitalouden aikaa
Suomalaiset vetäyt)'vät 444 023 mökilleen harjoitlamaar ve.iLaloudellsia har-
hiftää. Kalanv lel).n velvoitelarl].allurd
arulysoineet ki4oiti,ajamme vaativat koSdr-
tijiirkuluessa lirlastamaan lehden loimifuspolitiikan ja uudistamaan kirioittajaohjeet. Kaikenlaikkiaan pyirnme nostamaan lehden.i.illcilIisl.ä ja ulloa'ullista tasoa. Asia, iossa emme tingi Vesita-
rasLuL>iaan. Puu tarharsa kur atelaar ja
kaslellaan. Kaivojd LaiveLaan ia saunan
pesuvedet johdetaan oii<eaan Pdillåan,
maata tutkineet ki/joittajat ovat sitåi miel-
loLrs lehdcn yb 40 vuofisesld Perinlees-
Ua,joi"ta molempien iohlopäätö. on selvä: seurantaohjelmia, seurantafulosten
analysointimenetelmiä ja seurantoien
tulkintaa tulee nylyisestä oleellisesti ke
maahan imeytettiir jlsi. Useiinmai 'uomalaisi5lå uivat luonnonr e.i....ä, PUolcl
kalastaa ja kaikki virkistäylyvät vesien
td
j;iie.telmää remunrhin.
tä, että dineislojen
analwcimenetelfiu.
säkin olisi kehittämistä.
Ruotsin ja Suomen välinen lauttalirkenne on ollut otsikoissa koko keväåin.
On mm. vaadittu liikenteen tukemista ja
umeron teemaksi kesi;n ja ke-
-
sekin
Kosla on todennäLöisu, että Hilä leh
leä luetdan useanmin möklllä M"inl'yharjutla (42-Zq mökkiä vuodpn 2000 aluc-
\d) kuin kotona laupr"rngis'a, olemme
n
-eu rdn
lkkaj:i! estelmää. T?im?in nurneron kirjoiftajiamme askamrttaa liikenteen toinen puoli, lauttojen aiheuttamat )4np:iristömLlutoGet ia nijden \ dikuhlkset Saaristomeren luormolle ja kalakannoille. laivaliikeme aiheuttaa virtauksia, jotka irrottavat ia Iiikuttelevat
äärellä. Vain media päivittelee
vesistöjen sinilevätilannetta.
valimeet
lo
nettopa
aiheel afimaftilaicten nälöLul-
pohiamassoja. Toisaalla takaisin laskeu-
mdsta. Kak\i ki rjoitlajistamme dnalysoi vesien virUsfyskä) ttöön liittyviä tå-
johon kalat ovat aiemmin kuteneet. Niin-
loudellisia ja aineettomia arvoia. loi
p; lålnipn kulupaikdlLjn oval erilai.et
,åiiset
Kehitamme artiklelpiden
re fero i-n
jestelrnää ja tulerrme kes:in ja syksln
ia on se, eru \e"itdlou\ on arnmdttildisten lehti. Tiillä tarkoitarnme pyrkimystzimme, että kaikki siinä julkaistavat artikkelit ovat ammattimaista tasoa. Sen
arsaitsevat lukijarnrne ja sitä vaativat il
moittajamme. Vesitalous-lehti on koko
historiansa ollut myös kirjoittajiensa lehti.5e elää älmälleen niin kauan kuin sii
hen halulaar kirjoitlaa losiasiaa vedestä. Toivotarnmekin vanhat ja uudet kirjoittajat tervetulleiksi tarjoarnaan veteen
ja vesitalouteen liittyviä artikkeleitaan
lehden palstoilla julkaistaviksi.
tuva liete muuttaa Pohjakasvillisuutta,
H''vää vesitaloudellista
kesää!
&
TARKKAILUT JA MENETELMAT
KAmllKA$UATUKStN
TARKKAIlUT
w
Tuija Honkanen
fil. tri
Lounais-Suomen ympäristökeskus,
RIM0llilllll
Turun yliopisto
E-mail: [email protected]
lixäxfl
1,il,1i;'JruilHfl ''x::;', H::
kasvatuksen ympäristövaikutukset. Nykyisin
hän tutkii rehevöitynisen vaikutuks'a litoraalissa.
{" Harri Helminen
fil.tri, dosentti
Lounais-Suomen ympärlstökeskus
E-mail: [email protected]
i
Kirjoittaja 0n erik0.stunut ekosyslee"nilutkinuksiin ja vesien rehevöitymisproblematiikkaan. Hän 0n
mm. Saaristoneren rehevöity-
Kalankasvatuksen aiheuttaman kuotmituksen laajuutta tai osuutta Saaristomeren rehevöitymiskehi'
tyksessä ei voida päätellä nykyisiä velvoitetarkkailututkimuksia käyttäen. Tässä työssä saatuja tuloksia voidaan tulkita kahdella tavalla. Jos kalankasvatuksella oletetaan olevan merkitsevä rooli ympäristön rehevöitymisessä, tulokset osoittavat ny'
k5riset seurantamenetelmät huonoiksi. Jos taas kalankasvatuksen osuus ympäristön rehevöitymisessä on vähäinen, velvoitetarkkailuohjelmat eivät anna perustetta rajoittaa kalanviljelyn tuotantoa.
mistutkinLS -hankkeen vastuullinen j0htaja.
ip
Jari Hänninen
VesiensuojelutoimenPiteitä
fil, tri
suunnitellessa ja kohdennettaessa
Saaristomeren tutkimuslait0s. Turun yli0pisto
lankasvatuksen osuus Saaiistomeren
E-mail: [email protected]
Kirj0ittaja on bi0l0gi. Hänen erikoisalansa on
Itämeren ekologia sekä Hämeen hydrologiset
ja bi0l0giset pitkäaikaismuutokset.
*,. Pasl Laihonen
tutkimuspääll kkö
Lounais-Suomen ympäristökeskus
E-mail; [email protected],f
i
Kirjoittaja 0n tehnyt mm.ltämeren biologiaan
ja ev0rdutiobiologiaan "'ttyvää tJtk.mustyötä.
kare-
hin sitoutumattomat ravinteet: kalojen
ulosteet, eritteet ja käyttämättä jäänyt
rehu. 1990luvulta lfitien kalankasvatusmenetelmät ovat kuitenkin kehitiy-
hevöitymisessä on pitkäaikainen kiistakysymys (Vadopuro ym. 2000, Hel- neet, mm. rehun laadun parantumisen
minen & Honkanen 2001). Saaristome- seurauksena. Voidaankin olettaa kalanrellä kalankasvatuskeskittymät ovat kasvatuksen Saaristomerta rehevöittäKustavin ja Taivassalon merialueilla, vän vaikutuksen vähentyneen, minka
Houtskarin ympäristössä, Rymätiyl?in tulisi ilrnetä mm. kalankasvatuksen )tnsalmissa sekä Hiittisten alueella. Ka- Päristövaikutuksia monitoroivien vellankasvatuslaitostenkuormitusonpe- voiteseurantaohjelmientuloksissa
Kalanlasvatuksen vesistövaikrrhrkräisin kalojen ruokintaan käytetystä rehusia,joka sis:iltää sekä typpeä että fos- sia on tutkittu 1970luvu1ta alkaen seufoda. Jätteenä vesistöön joutuvat kaloi- rantaohjelmien suosihlksia noudattaen.
qrurrntdohtcLniin -i.:ilh \ it \ h|n.J r,d({r rd \ i rrqpit,,i-u J (- i*n , h Dli- j,r to-fi)ripitoisuus), näkijs\ \ \'_rden, planktonin j.r perifvtonin sis:jltämän a-klorofvl Iin sek:i pohjaeläimistön s!'uranrlat
tr'.rrn. lunrfl'antrr &
L:ii'ni. Tu lkiH,r\ ir)d muutrujinJ ' '\ Jl \ *
,l.n k'l.rn ri-t,':fori ,u Inlonrr.tvl'pi
I'ii,r.Lru-, fl,rrlltonin i.l l'pril\ l,rnIr ,rkl,'n'i\ ll:f il.'r.uu. -, 1., 1,,.1,1.,.1.lin,"n
Li.i
i.1
\L-ilnnriär: t -r'f:i l.r,'nri.
\l.rllil.r lqqll
T.rrlLJrlulcrl Lrrloitu\-.nd url .pl\ tl:i.r
kalar-rkasv.rtuksen ja rnuun Pistcmäisen
\'ccr:löLui \rnrluL-en rplrc\ Llll.ir.rn ! Jr-
ilUdmusalue
Tutki nrusalue käsittää Kustavi-läivas.
ton kalarr
..11.,. I
ka svatu
kscn seurauksista
nr.r'..1u\ar,lkrr.t l). \1ueell.,.n
\ uollcsta 197().rlkaen harjoitettu kal.]nI u.r.rl r, - .r \ li 2l' lr-.rnk.1\\ Jlu\l.rit,,\
Jitc-l, n lul
Lrm,r:rr.j
jr . ii,l(n
tosten aiheuttan1a kuormitus on tasar'H.fi \ ihul|l\ n\ r {lur u .'t Kal.rnlr.ra
lu-.a.Lnk-iu on , l\ t-erli Ku..rr in ia
\'artsalan saarion \'äliscssä salmessa,
rnu utnrn ka Iankr. v.-r tu -l; in 'l-et or..rt l.r
lo. merialL
l.rucurt.r'L rnello tl.a
'e\ri
eclle (kur';r 1).
kutuksen sur.rruus ja vaikutusalueiden
,t.tjuu- \'ailurr -rrrt .tr r io nri--a Lär tctvt !el\'oitetarkkailulllenet.lnlät eiyät
uscinkaan ole antanfet kiistatonta ti(-
-.r n|.
hpufl,|lnJ \ crtrtiiluormiru' uli ,uurrrr.
rl'ill r rr I r\rl :vul,.r. jorka jr,^r" n Lri
.ri
liIeislol
A rFi-tt\t I'Fru-turdt \e-i<tiijer \ el\1'rtctarkkåiluja toteutiavjen konsultticn
(Honkanen & Helmincn 2000). Asiasia
r.rll- ll: ulcr ..r cr ila r.et I a-iir k-el j.rl.tu\.rl I u itcrrLrn pd i.r-i.r--- -iil.j. qllli rr\ \ .1k\i loelnr),r jJ \ lrtri.e.fi \o\ irlarjr -L Lrr.rrrr.rolrr"Jnr
i.r tuln(tcn dnnlv-oi l
-
rncncl,lnu:i JJ rLirden lull i^rå.r t,iol' \ehltett\,.
Vclvoiteseurantojen aineistojcn tilaslIl'r.clla a r.rlr r -illJ \ oiJa.rn tu ll.å l.
Lnla-r anrl:-cn mcrLrtl \iJ \iin\lomF-
rrn rplrcv"it\'1r:-\, hitr I -e-ri Ail,r:sempi. tilastollisiin rncnetelm jin Perustu !.1, l{\ |] r.r tt\ lJ n '.rlrnicn lala n[,r-i .'
.Lrrt.r I
o-' u\ - turk nlul.ernnr( \Hor-
kallen vm. 1999), osoitti erit!is!'sti kas\
rflJrllonlll r pcfll\ l^n n ,,-\luro \ I
li1'ritej.r,rr,1"t, sclkeiInnlin ilnlentä\':in
L.il.lnlJ.\ .rtul'en .lihcutt.lmrcn r ä\ ilrnc'päästöjcn \ aikutuksia (katso m\'ös
\4dtlilJ & R.ri-.rrcr l(DF). qerr iiiå?r \i .
.ilqmia lli.e t rniLL,,ul.(.1 j.L pnhi.rclJirryhtcisöjer1 laji- ja vksilömäär:it ei\':it
rn-rullurect l rlanl -rc,,rru- Jrro:lcn lälrer.rroess.r tHonl,rmcn \'m ltrao) \el.
voitetarkkailuohjelnrnt ci\'äi kuitenkaail
,,l, iJ, nlli.ii mm. 1'.rilall -;.r.r,'.,,-.1h.
tpr5l.r
ja tutkimusalue.
160
140
johlucn L-irner klrr |.rl.rrrla-r.r-
ful.cn InJ.lra r r'lrr'.te-e.Lr.rnta.rl'j, lIrtiu ha\.r'rtrod-e1rr'rr lu\u rr.r.rr,rl -, L.r n||Jen -llr,rttunrrn( r -uhtu( -.d l.rlr rrl'a-r; tu.l.r.lol-rirt rai rt*l,.r.rl.l. l.ristJ lalJnLa.\ JLu..rlLctLd tuli:ilirr sF
tcrr r,rr|.r-telh eriL.r'cn. jnll,r l.tlanlrc\dtuL-.n r.r\ inneFi-i.röJ.n h'Llpl rn r'
trr(rl.t\. q.lnri.tonrel\,n
-.
c
Fosfori
100
80
=
E
o
60
=
)<
40
Tässä iutkirnukscssa keskit\-mmc
20
>eu-.1 )-
iaohjelrrarr airrei-tojcn hlJ-lollr.een Li
-ittelJ \ n ['\ fim-r'e Er.L\ ii(-u se]\ .ttJ'llädn (t | .culd rrla n lerrele"r irll kd\ lr,ilell,oi-x1r11.1 ldlankn-! dtukcerl rJ\ In-
nepiiä-tojen
Typpi
120
rel- eriit l\'m t-kehih'kscssä roitaisiin ar!ioid.1.
Kuslar'- lrrr.r:-alo rr)(rir.uiir'r
I
|-
|c-irtnrn.lL.u-ten
lnren-
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
Kuva 2. Kustavi-Taivassal0n alueen kalankasvatuslaitosten yhteenlaskettu lyppi- ja
f0sforikuormitus (t0nnia/vuosi) vuosina 1981-l998.
LLoun.tis-5uome11 ve'ien.uoielLryhd i'r! r\. r\ uodet lq80Llqqo ia lqq4-looq)
aralysorriLn alallr.ia muuiok-ia selä Ldlanka.\ årul5en vailutul.ia. Selil l;\ i-
ja Ve<i-Hvdro Ov rr uodel lqq l-q1)l re
kemiin tutkimuksiin, joiden aineisto on
tallennettu valtion ymPäristöhalliinon
ymp?iristötietojä4estelmään.
\eden laädun seu rant,t rävtteet otclriin 2-5 Lertaa \ Lode.-d. ja nlvtteenot-
"lä muJlLLrrinå
reiliin jalamalla låldnlas\ atuslailol.en h lpt- Iat fo-ior'Luormihrs \ uo-.1'
ld in navaintorsemdn etäi-\rydellä {m,t\
l0 Lml kalanla.r atu'ldiioGesta. l05l'a
to painottui elo-c) vsLuuhun. Koko-
\ aintoa5ema
ndi-h pen l,rdjd seuranLa dlortekiin Ku'
la
'
oiornJ-.J.rn mdlli.ta Foistetti in ensin
havaintoaseman svvyyden ja vuoden
vaikutuksei, minkä jälkeen jäljelle jää'
r\ | jdännöc\ ai\ lelu korreloi.'in Luor'
mitusindeksin kanssa.
la) tettiin jolo \ uotta ta:
nl. kuormilr,.indel.5iä. jol',r muod05-
Merileden nuinneiltoisuudet
oli usean [alankac\ d lu\irokcen var\utu'alueella, |.rlrnla<r a-
VerivedHn I okona icfo.foripr toicu udesa ilmeni iaikula kasva! a cuuntau.
jJ \ Lrode.la l006 nousu on merkit-e
\ ä-h kjihtynvl llu\ d la). Kolondi.i) ppipitoi.u-rl:is:a on r uode.la loql låhtlrn ollui merlil5cv; Ld.\ dva lireaarinen trendi 1\ur a Jb). Kokonri.to.foripitorsuLden jJ ld Id n kdsvJ tul5en drheuttaman f osf orikuormituksen välillä
ei ollui me-lil-evåä riipprvLruHd (ku-
tuslaltosten valtavi-Taivassalon
T'l:":": i;å;' n,, ruros eisiis rue esirenyä ole- illil':JJ:-[j
åi1."',,;,.,,- tusta, Gttä muutoIsct ponia- ;;",;,;;;p
ja kokonaistyp- eläinyhIGiSöSSä ilmentäVät $ä- kokonaisros{oripinäytteet sekä manailaisGsti SGld 0ailalli$ia pitoisuuden sekä
näiilöirä errä yt8istä rereuöity- i,Tålr"öl",_"
.uuden rrippu6iq11 ;n -rrnoi|,, mlSl0.
'
ijil,,':il,:j'
havaintoasemilta. HavainLoJ!emlen
telee
\ rollLtair 5:.la
lulunäJrä \'aih29 een. Veder
la"-
tua koske\af tilactollisel dndl\vcrt tehtiin pitk;d i Läisrarioien I'okonai'tvPPi-
ritettvjen pitoisuuksien perusteella
riJvtonin a-Llorohllipi (oi-u utta riipou\ uJLla luorn''tu"indel:i:ta analy.oitirn re8res>ioandl) ).in ar ulla. lohia-
PlJnltorun d-Uoroh lliPito.. J Ldet "nadrite(tiin kokoomanJ\ llei.u (2 \ näLö
s)'vyys)
te.ifylonin eir pääll\ -le\ å-rön a-Llo
I
l(TICAt Analvrsei.'ä Ld!Iettrn
"ololakuun
luuLau.ile-Liar r oja
ke<ässä) Hävainloa-em e_'ukumäärå
ko. vuosina oli 60, 39, 62 ja 62.
he\
tutkimusvuoma.
P
-u hdetta pohjaplåinldiien ti
ia LoLonais-
8,=0.06, t=4.85, P <.0001
Br=0.39, t=2.76, P=0.007
q)
134
a32
:,
Taitekohta =99.0, t=21 .75, P<.0001
a
a
en
azö
'E
?
^a
20
!!:.'
o 1n
v'
1
lllast0llinen analyy$i
Aineistojen tilastollisessa tulkinnassa
(ta
(a Llo'ofy11i =
2,109+0,012*vuosi, P<.0001, R2=0,281)
Planllonin d-klorofyllin -näår; Lasvoi
Lolona i.va ih telu
Bo=15.91 , t=2'1 .96, P<.0001
uusien äikand,
tilastollisissa testeissä huor11ioitiin vain
sena
Plannonin a-ldor0fylli0il0i$nus
3a
tlimu.\
1e | { Idjia,,otla olivat määriietty joldr-
R2=0,029).
Pe-
kuo'n'ilu.in-
l-i'n. ldjilukun'ääriin
tohjaeläir) htersöiä tu iLiltiin elo
.yy-klru5s,1 \uosrna l08l, lS84 lq86
lqo2, loqsja loqS Hd\ äinioa-emien lu\Lmäärä Lo vuosina oli 18, 18,61.64,
65 ja 44. Jokaiselta havalntoasemalta
u
R2=0,002, kokonaistyppi: P=0,107,
Lou-
ta rnalli selitli !ain 2E'o airei.ton
delsin
t
>uude>.a er ilmcrrllyt merl't-evää riip
puvuutta (kokonaisfosfori: P=0,431,
anall 1.i lä ia Spedrm,rnin järjesrvlor-
to87 tqqt Joo4ja lqqT l2_J \oeidlsod
tarlenruneel
lo
ankron'n a-UoroFy llip'loiru ude..a il
meni la.r ar a lineaarlnen trendi, mut-
relaaLiolla. Te)lal tde5-a
pohja nout imella rpinta-ala 270-2q6
cm ) \;\ heet cii\ ilöitjir 0.5 mm siivi
lä llJ. Ldborator,o-sa näytieet naäritettiin laji- tai nuutamassa lapauksessa
ryhmäta'olle. N;1 ttei.ta laslerliir r Lsilömäärät. Koska lajimääritykset ovai
kuorn itu.indelciir merireden
konaisfo.iori- ja lolonaistvppipitoi-
eläinainei'tot anal) -oitiin regre5<io-
rofyllipitoisuutta tutkittiin vuosina
Ekm.rr-Bi-ge
Lrormirulsen lasvoe..a (Jd). Suhtee:
>a
ripiro -uuk.ier -ekä a-klorofvllipiioisuuden ajallisia muutoksia analysoitiin
nk. raiteLohta-regre.-ian,lr,r.illä |STA-
tetLä
merlitcevä5h la lanLa.vr luk.en b ppj
tucindekc.stä analyso'trrn reBre.sioanall-vsillä (PROC REG, SAS Institute
ln. L Kolonai-tvppi- ia kolonai-fo'Fo-
ja kolonai-lo:foripitoisuubi:ld (Lg/1..
Koska a.emien lokonai,'nrr det r ai,htelivat. anallJ.ei.si la:Lellirn lp.kiarvor \.ain 0- l0 'netrin .\ !\a l-i>td mää-
orelliin kolme rd\
va 3c). Kokonaistvppipitoisuus pieneru
vuutta kuorrni-
990
Vuosi
3b
BO=284.32, t=1 8.08, P<.0001
B1=-1 57, I=O.942, P=0.356
-o)
=-
380
merLit'evä.Li Lokona -fo'loripitoi-
cuuden
kd-\
ae-.a
1a-klorofylli=
0,b4b-0, I07'lo'for rpitoi.uu-. l<.000 l,
Bz=4.25, t=2.39, P=0.026
Taitekohta =16.0, t=3.46, P=0.002
R'?=0,596). Kokonaistyppipitoisuuden
ja a-Llorol\ lliprioisuuden vä lillä o'
.uunlaa Jntavd po.itirr hen suhde (a-
.a
340
klorofylli=0,022+0,0 11*kokonaistyppi,
p- 0,087 R2=0 40q) suhtees.a kuormrtu5inder -iin plänl tonin a-llorotyllip.-
=
'o-
320
lor-uudp-.d er ilmenn) I merl ii.P\ ä;
300
fi
u)
f
f
360
o-
.a
Cd
c
o
280
260
PcfiMonin a-kloruMlinnoisuus
240
Vuonna 1987 korledn luormirusindelsaar illa hav.llnlod\emrlld oli mer
220
Y
ippuvuutta (P=0,297, R2=0,003).
'rn
kitsevästi voimakkaamPi perifytonin
lds\ u kuin alhdr\emmdn Luormilu-in-
1996
1994
Vuosi
28
n=18
26
P=0 5240
R'?=o.o2sB
del.in
raav illa hd!dintoa-en'illd mo
lempina koejaksoina (kuva 4a).
Vuonna lggl heinåkuun lahden viimer -en r iikon arlan; lehdi..å lolee*.a luorm rfucindcl \r'lå jd peri6 tonin aklorofyllipito jsuuden välillä ei ollut
merL it-{'vää riippuvuuitd, lIutia clo-
luun lahden en-rmmai-en ! iikon aikdnd tehdy.-; kokee'ra luormrfu sinde".in ld.vu lis;-i mer-il-e\ ä.ti PPri-
24
a
'-
€,"
a
aa
a
a
16
14
12
14
16
18
iytonjn d-Uoroh llipitotuutla (luva 4b..
Vuonna loq4 perifytonin la'vuloLeitJ te\liin Lolmena olarial.ona. Ka]lden ensimmäisen mittausjakson aikana
kalaikasvatuslaitoksen laheisyyden ja
peril) torun a-llorol) llroitoicuuden \ ä
lillJ ei ilrnennyt merkit-evåä riioptl
! uulla, muttJ elokuun lrhden r rrmei
20
\'i\on a
Fosforikuormitus (tn/v)
tehd)rsäIolPe..a La
lankasvatuslaitoksen läheisyys lisäsl
n=B
pitoiosuutta (kuva 4c).
-en
and
mpr kil.evå.1 i
P=0.0168
340
a
R2=0.642
Kokonaistyppi=402.9-0.001 8typpikuormitus
320
a
c
\l
Kuva 3. a) Kok0naisfosforipitoisuus vuosina
1
980-1 999, b) k0konaistyppipitoisuus
vuosina 1991-1999, c) kokonaistosforipitoisuus suhteessa kalankasvatuksen
f 0sforiku0rmitukseen ja d) kokonaistyppi-
o 300
'cg
periivtonin a-klorofu ll'-
pitoisuus suhteessa kalankasvatuksen
280
typpiku0rmitukseen. B0 = epälineaarisen
regressi0analyysin kulmakerroin, B1 =
ensimmäisen jakson kulmakerroin, 82 =
260
240
60
70
B0 90 100
Typpikuormitus (tn/v)
110
120
ensimmäisen ja toisen jakson
kulmakertoimien ero ja taitekohta =
ensimmäisen ja t0isen jakson välinen
'katkeamispiste', t = analyysin testisuure.
4b
4a
'
30.7 t3 8. 1987
al3
E
8.-26
8
1987
F, rr5.278, P=0.025', b=O 018. R2=0 082
F1.e9.40i, P=0 003", b-O 023, F2=0137
Fr3s 1 111, P=O 298, b=O OO7, F?=0.028
Fr 3i 7178 P=0 0t l'. b=0 013, R'=0162
30
E
E
:d
50
Ö
+30
.^t
!
r. 'i^
.i:.ir.ä
ö
10
0r0200,0q060080
I 1994
r-äia iäiid.rlrea
.
2otz1.7
å
.
3t1
* rarz Ä :ö eiis
30
20
,10
50
Kuormlusirdeksi(N)
Kuormitusi.deks (N)
F,.6r 2 984, P=0 039 b=
O
016 R2=O05
to O-.J
F;;,D307.P=os81 b=ooo4, F2=ooos
rgg+ r, li .r soz e=o.o:o'. o=o osa. n'=o oaz
i
loo
D
b O.OO.P 00
Oo)8
L,. O0O.
iloor.D ooor" o.oo, F-o i
^)r)4r.;ie,ge
+6/?a.20/21.a 1997 Fr
57
4d
3 a92, P=O OO4-. b=0.035. F2=O 135
E
E
50
2A
g
å
2A
30
20
40
KLormlusndeksi(N)
30
40
Kuormitusindeksi(N)
Kuva 4. perifytonin a-klorofyllipitoisuus vuonna a) 1987, b) 1991, c) 1S94 ja d) 1997. Regressioanalyysit 0n tehty log-transformoiduilla
**P<.01, ***P<.001, 82=mallin selitysaste
*
arvoilla. F=regressioanalyysin testisuure, b=suoran kulmakerroin, P<.05,
Myö: vuonna l',q,/ P.riJvlonin la'
vukokcild lelrtiin Lolmcnd djdnjal -ond
t;llöin heinäkuun puo envalin arkaan
tendy-'ä I olee.rd luormilurirrdel 'in
ja perifytonin a-klorofyllipiioisuuden
!älillä ei ilmenn) | nerlil'e!ää riiPpu\ utld. mu tta elokuun I ahlenr lor-]al5ona lorlean l.]orrniru.indeL'in -ravilla har a mtoa'emill: uli myö- ! orl err
p. rf) to,rin d
va 4d).
I o'ofi ljpitoi-Lruder (lu-
P0hiadiiincl
Poh;aelä urlalien mäarå
l"-ki rnerk'l.c-
d\li rutNrmu'arlana (lauluklo I j.r lu
\.r -/. loh]delirnlen lolondr.\L-i1ö
määra ja kokonai.b.oma-..r cr\ äl kui
0.14805
0.11619
0.00096*
0.04738
0.4089
O.A4230'
Yksilöiden blomassa
ls/m2)
sa (taulukko 1).
\
Kuormitusindeksi
Lajimäärä
m2)
ci ole mer I it.evaa -uh'
detta pol.rjaeläiryhteisön laji ja yksilömäärien sekä kokonaisbiomassan kans
nritu'rndel.ilL
rP
Yksilöitä (yks
lenlddn muull'unl.ci merki..e\ d'h fut.
kittuina vuosina (taulukko 1). Kuor
r = korrelaatiokerroln, P = tilastollinen med<itsev)rys
Kalarkasvatuksen ravinnepäästöjen vä'
hencminen lqsd-lur un lopus.a alLaen
ei .lmenn\ t !eden laadun mrliauk.issa
ei\ åtl J vedpn rJVrnnepitoicuudrt I tl,ne..t kdlanla-våtu.laito.tell Iaher.)Jieen. Tutkimuksen tulokset osoittavat,
että kalankasvatuksen aiheuttaman
0.00453
0.a4352
0.9389
0.03634
0.5379
-P <.05,
Uduoilescunnl0ien nctltiu$
"
P<.01
0.4604
kuorrnitu k-er r la.rjuufld ldioqLUila qaari.tomeren rehe\ öifvmi-LelLih Ge-"ä t-'
\ orda pJätell; veden f\ -ilrålis-Lemial
.r.ten om:ndi:uul-ien Perurleell,i. Tu
.o-rJ fulpe aild.ernp . R) mdfh ldn meri. uren \ e lvo r'e -F u rdinan ainpi.tuihlr
perustuva tutkimuksemme (Honkanen
ym. 1 999). Veden ravimePitoisuudet,
(r:r rlul-ell.r ole\,l|r |llerLrl-e\ä rooli
,vmpäristön rehe\'öit,vmisessä, saadui
iuloL<er o-oittavar nyl\ l-et -eurdniåInenelelmät huoroil:'. loi-aalla fuloL-
8.0
7.5
-ra \ nrdddn lull rra
7.O
E
:d
r1ö. -ilin,
efu la-
lJnl,a.\ rtul,en ocJLl. \ rrFiri-lon 'ehevöitvmisessä on r'ähäinen. Näin tullrllu n.r r o dr.rnlirr -dno.r, i.rri \ el\ oltetarkLailuohlelnta t eiväl dnn,r pe'u-lelld rajo:r(a.i Lalanr iljell n tuoranroa.
6.5
6.0
Kirjallisuus
5_5
Bonsdorff.
E.,
Aarnio. K. & Sandberg. E.
-e"pora ard sp,r o \drabi
5.O
mrfites
Bolt,
\
0'700b"1'ric.on
n the afch pe agol'ratefs 0f the Noirhern
("o
o r eqi
or.o(
or
ö
oof a
Or^
terfatiofa e rev!e Der Gesamten Hydrob
ei
plal*tonin a-klo
il lurrcn|jn l.i-
ruil llipiloi-uu. )i'ttyi\
.iin.a. lären
r
eden 'J\':nnelailoicuLrdpl
vedr-n lrrrur, InurlJ laåJLrn muulol-er ci\ Jl -uorJrn lirtv LJlarkasvatukseen.
ilmenli\Jl
HälyllJvintä tulol-r--d or al loko
lren ryneeL
l.rlan\dc!dluL.en rd\ rrnc-
l'åå.iö1. lohjdrlärJdjr:1, ,n rnäår äiiä lrä
\ diitim I Lr ilenlin ld-ker a aja L iren hend', milä roivhJe-.a veden lJJdun n'i
tausten kanssa kertoa Saaristomeren
vle .e.lJ rehevoilvmi.lchtq l<e-l; TLrlos ei siis tue esitettvä oletusta, että
na i.iosforipitur.r- r,lerr jrl\LV,r noL-e
T
vr -LrLrnlJu-la erirvi.en \ oim,1k,,r5 La\ u vuodrrtd 199o':ihtien:elJ lolo-
tävät samanaikaisesti sekä paikallisia
hdi-ioili clld vlpi.ld rehe\ öit\ rn ist;i
(Bonsdorff )'n. 1991).
naistyppipitoisuuden kasvu vuodesta
lqqj lJhhl'n. \y'uulo- \oi liiltvd
5ddris-
tomeren vlei.een rehe\ oityni.kel hIlKirllala lqqx. [iru\ala ym Ic)q8\
ni'1
on, nim n) L) i'ren kaltaiste laJolaj1La'r'ahrl-en r e-r.töreurdnto]en h) ö-een
d)
lli-q
<
Kustav r-Ta rva.-alon TerialL,
eelL 'aatta r err 'se:laänLin tihelJ.
Yllättävää tuloksissa oli se, että
plrn\rorurr a-klorofl llipiroisuuden
de-.; ;u 1o1r,tao-t r,ul'ten \ dlr"ä ci | 'ncnnvt ri:Ppu\ uulta. fdelli-er-ä rut
kinuksessanlne Rymäiivlän salmissa
re
lHonl.men r rn Icqq\. pl.rnlionir.r ( o
rofr llrprior.uus kaiLlei-n herlimrnin I
mensi kalankasvatuksen ravinnepäästöjä- Tässä tutkimuksessa on kuitenkin
rndhdolli<lä. että ladja- alainen l-a.r u ra-
vinnepilorsuul.r'-a peittäJ nv.\. lJ
lalli.et nou.uL plartlronin a-llorofr ll.pitoisuuksissa.
VJ ilLd pohjaelJin\ hrei"ö.så ldpdhtuvia muutolsid I'idelå;in t:irkcin:i vlnpä
ri5lön
m u u losten
indil,ialrore'nd.
pohjaeläinaineistossa ei\'ät näkyneet
lq80-luvLr n Ioppupuolelta lähiier) vå-
-
o ogie
Helminen, H., Juntura. E., Koponen. J.. Laiho-
vuosina.
nen, A.
veden näkösyvyvs ja
l
76:433 449.
Kuva 5. Pohjaeläinyhteisön keskimääräinen (aSE) a) lajimäärä, b) yksilömäärä ja c)
vksilöiden kokonaisbiomassa
'oo
uu
lol.el lohjael;iirvlrtei.ö--ä
Inen-
Kalarkasvatuslaitostenravi repääs
tojcrr r diluhÅ5et nreni\ ät.elleirnrrun
feriiylonir.r-llorofr
lip'torcu
u
l< i<"4
lL,rt-o m1ö: I.o.dlo \ m lq85).Huonloilavda o r Luitenlirt .e, eLra r aill.r
regre..ioaI'rl) \ -ien tulol-ei rli\
dt
I
Ylinen, H. looS Ac.o
.i qor 0 qds
idl"bd.L,gotdt ' q ' load -g t0'"
d- lipe-
ago Sea Northern Baltic w th a hydrodynamic
mode . Env ronmenta model
in! & Software I3:
5T 1-518.
Helminen, H,, & Honkanen,T.
R0 e 0f aqLacultu
rc rn eutrophicaton prccess ofArch pelago Sea SW
F
nlafd Verh Intemat
Vere n. L
Honkanen,t, Helminen,
mno
(submitted)
H. & Laihonen, P.
T
999
Kalankasvatuksen se! ra! kset Saadstomerc ä:seu
rantamenelelmien vertailu Vesita0!s 40 (2):21 27
Honkanen.l E Helminen H.2000 l-p"cl.0 sn
'd rrrq or p-troof coL01 ,orpd i.or o o 0 di
torfg m eth0ds.
85 673-686
lerent bomon
lnternat ona Bev e\
of Hydrob oogy
Jumppanen, K. & Mattila,
J.
9q,1
S". slo -
fer t lan keh tys ja s her va kutlåvat tekijät Turkr
o.
tdt\S.o F \F.F cdole.,ldi.y
j
JLta-
ucern-mrlen me-kit<r\ iä, mållit celitt,väl dlle 20"o aLrer<rojen "oLonäi5\ ailrlelucld. quurin o-a periÅ ronb a-kloro-
su
yllipiioisuuksista selittvv siten muilla
Lel'jöillä kuin Ldidn|.r.vJluk-er rd\ i'r-
kasvatuksen vaikutuks€t Kustav n Stfööm n tilaan
nepäästöillä.
KulP'1 n\ ky'ncn jd ar\ai-ernpi Rt -
87 s.
f
mJ
lh
lln
vel\ orle-curdntoihrn ferus-
82 206 s.
lsotalo,
1.,
Huthrla, T., Leskinen, E., Niemi, J., Ni€-
mi, M.. Pitkänen, H.8 Sarkkula. J. lcl85
l"S"ld g8a.
VFsfd
Kirkkala, T. 1998.
Louras Suomen
M ten voi Saarstomeri?
r.ihunen lalanlasvatuI'e'la
SW Fin and Hydrobioloo a
a
iheu
Lu
t
a
T. 70 s
Kirkkala,l, Helminen,
e
T!rku
ympäristökeskLrs Ympärstöf
Loufas Slomessa
ldb .t\ 011.
.
iJk e lno. c r,"_6 J5i
uva dnal) v.im me o5oilrr \ d l, f erirteisten vesikelniallisten tunnuslukujen
ja pohjaeläintuikimusten kävttöaNo on
I
/J.r
H. &
Erkkilä,4., qq8
Vir-
hnldllo'llr fp^-'pödqoSFo
363 117126
'998 De pl r,4or growll
van ravimekuormituksen vaikutusterr
seurannds5a. Ku"lav j-Ta iva.salon m. rialueell.l perillonin a lloroh llipito'.uu. ilrnenlää Irerlirmrur paiLalliria ra-
Varjopur0 F., Sahivirta E., Mäkinen T. & Helm -
vinnepäästöjä.
nen H, 2000. Reg!latof and fionitorlng 0f mar ne
Tulolsia r oidaan rulLiia kahdella Laralla. Fn.irrräkin. jo: oletetdan lalan-
aqJdcL l rtp
Mattila, J. & Räisänen, R.
a<
dl trd. aro-of 6u-opr rd-i01 drde\peJn"lld
approach. Hydrobiolog a 377 15-23.
loqy
n
l6;148156.
rard.JoJ,ldlofA00iedlclh.-
g*8i.!i::i:.
JÄRVIEN HOITO
IARUITI{ UUORO.
UAIKUTTEIIIEII
KUil]r0$TUS fA
HOITO
Lahden Vesijärvellä toteutetut, l99O-luvulla pääasiassa talkootyönä tehdyt kunnostus- ja hoitotoimet ovat tuottaneet hyvää tulosta ja innostaneet
toimintaan yhä useammilla Päijät-Hämeen järvillä.
Jätevesikuormituksen loputtua l97o-luvun jälkipuoliskolla Vesijåiweä ilmastettiin ja hapetettiin vuosina 1979-83 {Keto 1982f. Vuonna 1984 aloitettiin
järven eteläpäässä Enonselällä biomanipulaatio eli
ekologinen kunnostus (Sammalkorpi 1985' Keto &
Sammalkorpi 1988). Vesijärvi-projektissa vuosina
l9a7-94 tehostettiin perinteistä vesiensuojelua ja
laajennettiin ekologista kunnostusta koko järven
alueelle. Tulokset oHvat erinomaiset, mm. myrkylliset leväkukinnat ja levien massaesiintymät poistuivat vuonna 199O. Vuosina L987-94 näkös5rvy5rs
kasvukauden keskiarvona kaksinkertaistui ja veden
kemiallinen laatu palautui l95o-luvulla vallinneeseen tilaan lKeto & Tallberg 2OOO|. Peruskunnostuksen jäIkeen hoitoa jatkettiin.
*. Juha Keto
Vesijärven kunno-tur
maat.metsät.maist., limnologi
Talloi<5d on oLlut pdrhaimmillaar yti 30
mie. t ä kd ld s tu.1uinis td ) m Pä ri j"in eä.
Lahden kaupungin valvonla- ja
ympäristökeskus &
Vesijärven kalastusalue
E-mail: [email protected]{i
Kirjoittaja 0n tutkinut Vesijärven kunnostusta
ja 0n osallistunut sen ja Päijät-Håmeen järvien
kunnostuksen käylånnön toteutukseen.
ia hortotal
koot käynnj\tyi\ät lqqO luvLln alu'så
Koko r alurna-alueen käsrttåivää )htei'
torminlaa kaupungrn ia fiuaseudun, crityi"esli mdanv ilieliiöiden ia lalastaiien
(kalastuskuntien) kesken tehostettiin
EU:n LiJe-projektissa vuosina 1 995-98
(Kairesalo et al 1998, Suoraniemi et al
2000). Verl lokalastu Lsen säälel\ saatiin voimaan moden 1997 alussa, ja sen
tulokset ovat olleet rohkaisevat.
ftiminta laaieneG
lahden kaupungin ymp:iristötoimen ja
Naslolar Lunnan selii Ve.ijärven ja Nastolan kalastusalueiden yhteistoimfrta
I:ihti '"uoden 1995lopulla kjlTrliin ia su-
j.]i ni'rr hvt ir'. rl.a l nc-tu-l,r lrJlcrlpa;rnkjn alueelliseen toimintaan virisi
j'ol'rKd ld.L ti-. rl. rccl IPli\.r \'ltei-r\
n ja aloit. \lr tu\'Jen loo{' dlu'
.d \ Lcl-r- nr,,rarrjr rto..olal.t-.u-rt-.( - rlkor'rå1l|-cn. t llopuul,-L: r.r'to.
rr-u"-
Lu,ta -rrtr.n lLl'l')i-ln '.1 :
'd mct-:jlnl.u.r-rin: terstä.
"'
lr_J.l-
;.;n 1.1[61rU-lj1_-
AlkLr\ uL,Je-td Jrje-let\ i--J p\ \ Ll\ -talkoissa on parhainnill.larl ollut vli 50
gffi#ffi
rnies.,r 10 2C I J.d-tJ-L urmä..d. YlrJesä on rakennettu kolnc isoa nuottaa ja
r l' 10 louLlua. Tnno-ttl-l,r I u\ JJ, -itJ
1
\ \ Lr\
\-ei nn \ lcer-- -ddlJ
\
rlr' lk'l
Ir!i, lF-.r -rrl: dl,i-td. l-llll o'l olluL r'rr.r t.LrrJ. \ 'rJe-.å on ' drI^il.Ll In\ .r- r ilio- ja vetolaittect, lautat, Perämoottorjt,
nLror.arLrmnrul I'eräta-l\.in,' K i\ Lö'-
.J on Nrl-r t-\
JL
lli.ri r.lv'
l'oo h,rnrllu
' uorrr.
Lå
tJ \.r-tob-ld. lln lol.r-r.r j: A..il\rl-tJ. \ u('-rnJ loq- lqoo Ic n intd,ln soJ
i.ir'rr .ra- a rrel.itJ nu'n1 l1i'lerlöl) fO
\lO-rJlrortL-1. . \ "-ne . ro-irra
.r t
j'
r
.rrdn Lclrrr mr o. rrlllih ö.i ullo
jn
\r-J-
N||r \
rieru
Ve'i
puolisille järville. 'lalkoolaisista ei ole
nllut
puulella. K.ri\kra haluk'
nrroltauskalustoa.
J,,
järveltä ja Kvmijtu\'eltä Alasenjtuvelle,
Ruuhijäl'e11e, Salaiä elle, S] lvöjäruel'c ja
Är ':iärr *llc iä -eu_JatnrJ iLlolLrå
'.oilore.L.).r.-.r.lijo lr .ir\ eä l.rhde*
^o.lJJr.
k.rit,r er ke-JUruoton\ ctoor ole roilu otrda. ko<la lauloille mahtuu rdjallilen
näärä väkeä.
Vuo'rl'.i 2001-2002'aatttr FU:tl ralpnneruli|arorru.' läijät Håmeen i.r'
\ ip'r LuFno-tuk-er jd ho'don yhter'hankkeeseen". jossa on uusia järviä n
30 lähinnä maakunnan pohjoisosista
Heinolasta, Sysmästä, Padasjoelta ja
Hartolasld. HanLett" edL l-i e>iprojekr'. jo.s"r ruoro\ ,r iku Ltc'-P r iä | \ ien kurro"luk-en ja hoidon merplelln.ä letatiiin kuudella järvellä.
Taroittecna omat0in suus
''JJr\ ipn omdto:rniren \o
to
-Loulu-
.u-hdnle lJynni-let|in LJrtlen iJ
ldsiu.alJerder:e\j
L.r
rdp-
u
kJ
iLu r-
Loulutus\e.kukser \ htei-wörä -\ l.\ llå loqqja se r.rl^L rundenTnn0.vl-
\\vn rlJ\
a lr. Harllkeen rdrkoiiLlL5, ol:edr.tää
p.-rilalli'een aLtiir isuuna
'är\
'en hoito- i,l \un-een peru.lu\ aa
no-lu-ryötä Konkreettiserd ld!oittec
na oli aluksi kouluttaa kuusi osaavaa
ja "kotijän'ensä" hoidosta huolehtivaa
toimintaryhmää.
Kuhunlin rr Lnair kuLlui l-: henkeå.jotla -ii\rtopPir idr\en -uoie uja horio(J.peen drvioin.i'n hoitocu.ln
nilelmdr l lad tim i-eerl, \'pdenlorleuL-ien seLrrarlaan. pyyd) -ien råkerlld_
miseen, hoitokalastuksen ioteutukseen
saalIn kJ-illel\ \ r. ranloien I Lnno--
ja
Lul.epn, ilma5LLrk-pen ta muLrrun jdr-
vilohL.liseen lurlno-l uc- Läi hoilolo minrdar. \4\ ö. järvier \ dlumd-alueillä iapahLu\ an toimjnndr LehitLämi'tarpeet käytiin läpi.
l..ohdejlirven hr drologiiel. \uorm tu.-. vedenla, lu-. rehev\''v(- Jå kala.totiedot kerättiin ja tietoja täydennettiin
tdrpeen nu\ddn. Järvillä teht.in koe
kalasfu\cet ja niille låad. t.iin ho'tosuunnitelmat, joita ryhdyitiin toteuttamaan. Kou luiul>er diLana'alennettiin mm. tarvittavat hoitokalastusPlTdykset. P!rydystarpeet (noin 5000
n* /
lpl) rahoitti kLrlrn \Lrnta KLr>5indl-u 100 mk/o.dllistLja .uli lala.tu-ku]lnista. Muuta rahoitusta saatiin ope-
tusministeriön ja kalastusalueiden
kaulla. KokenuLset
oli va
t .iino
määrin hyvät, etiä koko maakunnan
kattavaa hanketta lähdettiin edisiämään.
Juotavan hyvää vettä hanasta
-seminaari
Tiistai 11 .9.2001
Tiedekeskus Heureka, Tikkurila, Vantaa
Vesihuolto 2001 -teknologiaohielma, Ympäristöterveyden tutkimusohielma (SYTTY) ja Vesiyhdistys järjestävät.yhdessa talous-
vesiseminaarin. Seminaarin tavoitteena on tuoda esllle alanKonlalsel
talousveden terveysvaikutuksiin liitwät haasteet sekä esitellä keskitetyssä vedenhankinnassa esiintyvien ongelmten ratKalsemlseen
sovelluvat uudet teknologiat.
Seminaari on tarkoitettu vesihuoltoalan yrityksille, tutkijoille. suunnittelijoille, viranomaisille ja muille juomavesiasiantuntijoille.
Seminaari on maksuton,
OHJELMA
Puheenjohtaja: Professori Terttu Vartiainen, Kansanterveyslailos
9.30
llmoittautuminen
10.00 Tilaisuuden avaus
Professori Terttu Vartiainen, Kansanterveyslaitos
10.15 Emeroinq water qualiw issues
Dr. JolhriFawell, Warien Associates Ltd.
11.00 Tunturipurojen kirkkaus
-
myytti vai etuoikeus
?
Yli-insinööri Leena Hiisvirta. sosiaali- ja terveysministeriö
11.30 Keskustelua
11.45 Lounas ja tutustuminen dinosaurusten perhe-elämään
13.15 Sinilevät vesilaitoksilla
Toiminnaniohtaia Kirsti Lahti,
Vantaanjoön ja'Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
13.45 Virukset iuomavedessä - toteamisesta valvontaan
Professoii CarFHenrik von Bonsdorff , Helsingin yliopisto
14.15 Giardia ia oelottava Cryptosporidium - riski Suomessa ?
Protessöri Marja-Liisa'Hänninen. Helsingin yliopisto
1 4.45 Fosforin merkitys talousveden mikrobikasvussa
Tutkija Markku Lehtola, Kansanterveyslaitos
15.15 Kahvilauko
1 5.45 Tekopohiavettä muodostamalla luonnonmukaista talousvettä
Toimistobäällikkö Jorma Pääkkönen, Suunnittelukeskus Oy
16.15 Kalkkikivisuodatuksen hyödyt veden laadun kannalta
Suunnittelupäällikkö Jukka i\ileriluoto, Maa ja Vesi Oy
16.45 Kemiallisen vedenpuhdistuksen uudet tuulet
Toimituslohtaja Aiiä Jantunen, Kemira Kemwater Oy
17.00 Pvörreviitausilotaåtio - ainutlaatuinen selkeytysmenetelmä
Töimituslohtaja Oiva Suutarinen, Rictor Oy
'17.15 Nanosuodatuksella superpuhdasta vettä?
Tutkija Riina Liikanen, Teknillinen korkeakoulu
17.45 Verkottumista
19.15 Tilaisuus päättyy
llmoittautumiset 4.9.2001 mennessä. Ympärjstöterveyden
tutKi-
musohielma, SYTTY PL 95, 70701 Kuopio, sähköposti: [email protected]'
puh. (017) 201321, fax. (017) 201 265.
Lisätietoia: ohielmapäällikkö Riku Vahala, Vesihuolto 2001 -teknolooiaohiefma. puh. (09) 8689 01 13, sähköposti [email protected] ja
ko-ordinäattori soilä Juuti. Ympäristöterveyden tutkimusohjelma,
SYTTY puh. (017) 201 163, sähköposti [email protected] ti.
(Verkkosivut: www. ktl.f i/sytty).
100u1$i
l-l-- t-r. ,. irLl.tJr l) minen. l^mr.d,J lLt- j.r rnalL.r'1u-1ir
ta ijJ t-HJ ml.l.-.J
leinol luk..rlLv.rl 'uurell.l o-in j.itr
i
,uonLonn, Jo'lon liifry) m,idLunrJn rlul-en vetovoi-ndn \t-JLePIrcn L.li tL.r mi-
lPliJr hv\äJ !P
niiden ldl"-to l" PUhtJulla, eJurtJ kokna j.r ...r a i. v.l r'n u u I I "
>uompn ) mPJrFröke-kul'cn 'cl\ it!lnen. Vesi-töill; edcll\
denl..ratuu ju
I
sen mukaan rnaassamme on noin 2000
rmo-tu.la odullJ\ Jd \e-'-lLlä (Trru-
kU
nen & Ay.lö 20tjrr,
t;ir.it Hd-n"cn
vL
.ipr-u.rje.uohie.man I VJnt\ lJ lqrlT\
InulJJn I Lrnnorlu.rd vrdlii lJijJiHJ nee--J +0 jJ r! e.r. HorLJnr t l rPep--a oler u järr ij cn r.iJ llntJdn -drnJ ndå
rä. Perinteisen vesiensuoielun keinoin
er ole ^\ eLl! fv..r\ lränrJJr ld
I i.n m.r.rkunn.rn J;rr ier tilr n l'pi\.n
ilnri-ll. RehP\örnminen d \.J, r .r' L
Jun hpik^enemrn.n ^n to.i.r-iJ, ritv
-r-lrlrdjd'n.e|. lålr.-töll- olP\ ...d är
vissä.
Kirjallisuus
Kairesal0,l, Laine,
S.,
M.&Keto,J. qo8
slccesf!
Malinen,l, Su0raniem
tlo' "."t" ,iri. on
manage-
bioman p! auof io slJstaiJ'lable
meni. N,larkpdnt 0y Lahti.92
Keto,
Kuva 1. Järvien omatoiminen h0ito -koulutushankkeen toimintakaavio.
P
J. 98/ -1ö o' 0.ör'. 01
.
V"
.
i'al
sewage dlv€ISion Hydr0b 0logia 86:
Keto, J., & Sammalkorpi,
|
T
0 o lil
o
95 I99.
_0
1"rF dbi La 0l
a lake
j"l
v 2000 S"hivs\e d"
p"t(ld
r .d
e'sr. SJo "l f 0d i5r0
Turunen, A. & Äystö.
o10
.-r 'o
southern Fil
keskuksen moniste I B0 47 s
land BorealEnv R€s.5 1 13.
1988. A fading re
coveTy: a c0fceptua model foi Lake vesljar
q
md dqemo 'd1O ro "d' 1 Ac d Te11i d B
F
t."a000d.|
mafageneft 0lvesjårv
Co-pr"
_
244
Keto, J. &Tallberg, P 2000 The fecovery 0t Lake
- d.0 \\dro oLd 1 d_d 01.
\o tjd \O | 'r
qÖ r '6
'0p d lr'0'l F 0r'lo o- ' BOlFd 26
[.]äntylä, J. ] 997. Päjät Häm€en ves ens!OJe
u
ohjelma. Laht Lahden ka!pung n va v0nla- la
ympäristökeskuksen julkaisusafla A 2/97, 130 s
Sammalkorpi.l. oB Deio di rpidp' dn Fr
. I 01 d.t 1ö^ o r. . o0g "ra ^.Qra /a
'r'ol. ao5 01,1:0ol o,e;il alepr'ilt0
s
Sammalkorpi,
1,,
nen, E. Mäkelä,
tO
VääIiskoski, J.& Lammi,
qg /e ;' 00id.' qB,-
tok€tj!kunnostus
lLL.He
Keto, J., Kairesalo, T., Luokka-
lM.,
tLrtk rnukset ia t0 menp dek0ke
1- /e. o)
saiaA 218.
H€
E
gor' cd.l
pa siordli
l0 JLa,
a
sinki,131 s.
Su0raniemi, M., Laine, S., lvlalinen,
nen, A., Luokkanen, E, &
l,
Törma-
Kairesalo,l 2000
Kuva 2. Särien kutu pyyntiä Vesijärvellä (kuva
J
Keto 1992).
S+i:$.:ii;r,
TARKKAILUT JA MENETELMÄT
* Riitta
Heikka
tekn.tri., assistentti
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu.
lt
ETTIA.SAIMAAII IA
kemiantekniikan osasto
E-mail: [email protected]
uu0K$Hl
Kirjoittajan erikoisala on kemometria,
II1A KOHENTU]IUT
{" Pertti Laine
f
il.maist., toiminnanjohtaja
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry.
E-mail: pefi [email protected]
** Satu-Pia
Reinikainen
tekn.tri, tutkia
Eteläisen Saimaan Jätevesikuormitus on alentunut
merklttävästl viimelsen kolmenkymmenen vuoden
aikana. Myös alueen veden laatu on selvästi parantunut. Suurimmat muutokset havaitaan jätevesien
purkupaikkojen läheisyydessä. Myönteinen kehitys
näkyy vielä lgrmmenlen kilometrien p:ässä Suur-Saimaalla. Kuormituksen ja veden laadun muutosten
analysointiin ja havainnollistamiseen kiiytettiin tässä työssä monimuuttujamenetelmiä, joiden avulla
useiden seurantamuuttujien ilmentämä kehitys voidaan tiivistää helposti tulkittaviksi kuviksi.
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu,
kemiantekniikan osasto
E-mail: satu[email protected]
Kirj0ittajan erik0isala on kemometria.
Vesistöjen
# Pentti Minkkinen
professori
Lappeenrannan teknillinen korkeak0ulu,
kemiantekniikan osasto
E-mail: oentti,[email protected]
i
Kirjoittåja on epäorgaanisen ja analylttisen ke-
mian professori ja kemometrian asiantuntija.
1a
niiden
kuormituksen Ruraar
seurannat tuottavat runsaasti mittaustietoa. Useista toistuvasti havaituista
muuttujista koostuvan havaintokokonaisuuden mieltämhen yksittäisten havaintojen alulla on vleensä mahdotonta. Koska veden laatu on suhteellinen
käsiteja tietoa onpaljor; kokonaiskuva
saattaakin muodostuå tulkitsijan sub-
numerotiedon hallinta helpot-
tuu, jos se voidaan pelkistää kuormitusta ja vesistön tilaa kuvaaviksr tunnusluvuiksi. Pitkiin ajan tarkastelut puo
lestaan perustuvat tavallisimmin ha-
vaintojen esittämiseen yksittäisten
muuttujien aikasaioina ja niiden tilastollisena tarkasteluna. Kehityssuunta
esitetään tilan positiivisena tai negatiijektiivisennäkemvksenmukaiseksi. visenamuutoksena,jotkavksittäisten
muuttujien o.nlta 5ddtt,rvat olla lonBr-
ta
iden aiheuttanan kuormitukserr
(;-,llucr.lla. Näirlen teh!diden jäte\ e-i-
.ialin,
muutoksiin ja niiden vesislö\ aikutu\
ten \'ålillå tehtiin Id.kettujen monrrnuuttLj.rr'rdllien tuloksierr ar ulla. Ta\ oitteena oli selilllii kuormitukserr
muutok.ia jn sitoa ne vesistirn filamuu-
pää5tö lä o|l suurirr varkufu- alueen ve
den laatuun ia sen muutoksiin.
Saimaan pohja viettää etelåstä poh.
joisecn päirr. leollicuusjätevedet ker-
toksirn .ekä sel\ ittäJ, nlrren \ edcn lJd'
tu vcsistössä on kehittvnvt.
vätLi .ekoitu hyr in luonnonvesiin.
Nä in Tappssnv6nnan ja Toulsenon
muLld usern .riLdqaridt ovdt keskenään ristiriitaisia.
TässJ q ös-ä Sain-ddn erelli.imlåän
osdan sijoiltuvan lemidllisen metsä"
teolli.Lr uLlen tchtaiden jätevesÅ uormituksen ja \ a.tranoLto\ e:istön
lilr"ilddn oli
tt,viJ veden laadur seulnrrtatulol-i,l
valtava määrä. Ainersto malLnrlettiir,
alueiden metsäteollisuusjätevedet le-
monimuuftujdmenetpl mien Leinuln. Ne
o! at tekniikoita, joiden avulla user.len
lletoa luolen uuo8iiadan aialta
muuttujien muodostdmat suurel tietomäii-råt \ oidrJn tiivi\lJä helponmin kä'
Tutlimusalueena olr Suur-sd imaan ele-
-ireltävjL,i
jr tullirlJViksi Inkonai-
suuksiksi.
Alueella olcvan teollisuuden kuor-
mitusta (i.r teltir n pääkomponenthdn.rlwsin drulla. \ es islöseu-rannan fu
lolsia ja reden laadun muutoksid tutlrttrin Pl \-nralhn a,. ulla. Yhret - telr-
rostuvdt tdlvelld pohjan tunfumaan er-
viävätkin talvisin pohjaa myötäiller
lJosa ja .rrhen
vastavirtaan pitkälle såimaan selkä\'esille. KUaniemen ldsoa ne ei\'at koslaan
ole ylittäneet vesistökynnysten ansios-
UPM-K|mmene Ovi:n Kauhdn tehtaal
mvötäisesti etelärannikkoa pitkin Vuok-
liitt).väl vesialueel {luva
IL Aluee l.r toimiral Lappeenrarna..a
itäisen Pien-Saimaalr va Iuma-alueeella,
Metsä-Boinia Oy:n Joutseno Pulpin teh
ta. Ke.dllä jätevedet lev'rvät pinla
O\j:n
E tel., i,inlmJ n 5a imaa n aluetta ur
kuormitettu jåt..r ecrllå jo r li sadan vuo'
den ajan. Alueen vcden ladtua ia jäte.
Imatran tehtaat lmatralla Vuoksen nis.
ve5ikJorritu.rd on seurrttu tästä dja..
tJ.r t
Jout.enossJ Suur-Saimaan cellJ-
vesien eteläreunalla ja Stora-Enso
milla standardimentelmillä mitattu jen
kanssa. Taulukossa 1 on esitetty tässä
tutkimuksessa käytetyt muuttu jat.
liileuosiluonntul$cn lGhilys
Tehtaiden jätevesicn tutkimusalueelle
aiheuttama veqistökuormitus lu tkimu5aiän (vuodet 1973- lo98) alussa ja 1o-
pulla on esitetty taulukossa 2 ailaviilke.krarvoinå. Kuorm itu k.en aleneminen on Saafu ailaän cckä proses"i- että
puhdistusteknjsin keinoin. Vesiensuojeluinvestuinlien suunrus on olJul yhteen-ä noin 1.5 miljaJdia marklaa. Yk-
iletså-Botnia
Oyj
OyJ
rntE)
o
sittdisistä puhdiqtusteknisistd toimen-
6l
5
piteistä suuiimmat ovat olleet Joulceno
Pulpin tehtajden aktiiviljelelaitos (\ dlm.
v. l984,laajennus v. 19q4, Kaukaan tehtaiden aktiivilietelaitos (valm. 1 992) sek; Stora Enson lmatrdn lehtaiden dl<tiivilietelaitos ja kemialliset puhdistamot
ill ,'..{-,å
10 ,t -.
Kuva 1. Etelä-Saimaa, aluetta kuormittavat kemialliset metsäteollisuusyksiköt ja työssä
kåyleM veden laadun havaintopaikat.
ta noin puolct eli yli 50 vuoHa. Tarkkailu
aloitettiin 1960luvulla ja on ollut 1970luvulta alkaen s) stemaathsla. Viimei
sen kolmenkl mmenen \ uoden ve\i.töhavainnol on tehty samo ta paikoilta ja käytetyt seurantamenetelmät ovat
vertailukelpoisia.
Jätevesikuormitukseen liittyvä tieto
on kerätty alluperäisten
k
uormitur
tarklaiJujen tulok.i.ta ia ne on käsitelty vuo<ikeskiar! oina. Vesistön veden
laatuun liittyvä tieto vesistön Iaatu
muuttuji.ta on koottu alueen velvoiletarkl.ailujen tulokcista. Aineisto on tdrkastettu lisäksi monimuu ftujaisten tiIastollsten val!ontamenete]Jnien avul
(valm. 1992- lq93). Prosessiteknisin keinoin on keiftokemikaalien talteenotto
parantunut ja jätevesien laatuun on
myös oleellisesti vaikuttanut kaasumaisen kloorin käytön lopettaminen
la (T2 ja SPEx larkastelu, KoLrrti, ym.
1995). Jokaiselta
järvihavaintopaikalta
näytteet on oleftu vertikaalisarjoina neljä kertaa vuodessa. Vuoksesta näytteei
on oteHu normaalisti kerran luussa yhden metrin näytteinä. Tulokset on klisi-
r.rllaisuproses.eissa ja.en korvaaminen klooridioksidi- ja happivalkaisulla
(EFC-mass.rl). llosessiteLnjsin keinoin
vuo.i-
on jäteveden määrää saatu m)öc
Päästölähteiden jätevesien ja vesi<tö-
pienennettyä sellaiseksi, että biologinen
puidistus on mahdollista.
telt) havaintopailkojen
Lu
lo<ten
kcskiarvoina.
ve.icn pitoisuudet on määritett) Lulloin].in käytö.rä oJJeiden määrriys-
Tehtaiden kuormituksen muutoksia
menelclmien muLaisesfi. Menetelmar
(uv.rttiir päälomponenttimalleilla. Kuvassa 2 on esitetty kullekin tehtaalle
ovat vuosien saatossa jonkin verran
muuttunect, mutta nylyr.illä standal
erikseen la5ketut PCA mallit. Fri k'htdiden tuloksid ei voi \ err,rla keslenä:in.
dimenetelmillä saadut tuloket voidaan
lehtaiden luormitusmuulosten leskcn:iinen verlailu on tehfy kuvassa 3 esi-
muuntaa vertailukelpoi5iksi van}lcm-
Vedenlaatumuuttujat
Kuormifusmuuttuiat
Yksikkö
mg/l P
ms/l N
Sähkönjohtavuus
l']S/cm,
pn
mVm
Natrium
mg/
Sameus
FTU
Kemiallisen hapenkulutus C0Dcr
mg/l 0z
Liuenneen hapen kyllästysaste
02 kyll-%
Biologinen hapen kulutus, B0D7
ngll02
Väri, väriluku
Kiintoainepitoisuus
mq/
Kokonaisfosforipitoisuus,
mg Pyl
ms/l P
mg/l N
mg/l Na
ms
Kokonaisfosforipitoisuus,
Kokonaistyppipitoisuus,
Pkok
Nkok
Na
Kokonaistyppipitoisuus,
Pkok
Nkok
Natrium
Kemiallisen hapenkulutus C0DMn
0/
Na
Aika
(ks/d)
(vd)
1973-79
1980-84
'198F89
613096
'1990-94
535861
'1995-98
306
50
328
225
40
22
IJ
587440
104
1288
191
tzo
1618
91
130
1961
276
376
39
111
1716
225
11
120
1399
110
123
114
308
66
884232
731376
151
lery
man kasvu. Kuormitus kä:intlf' erittäin
vät ole olleet kovin suuria vuodesta
töön johdetta\ dn iäteveden Looslu-
5elväån ja nopeaan la.kuun vuonna
1qq2 kaiklien muiden muuftujien pail
)i naLriLrmin suhteen. \esistön Lannal-
1976 vuoteen 1984. Tilanne muuttuu
\ uoru1a I q85. jolloin parrn vuoden aian
kaikkien kuormitusmuuthiien suhteen
ta positiivisin jakso on ollut vuodet
loo3-lqoo, jonla jälkeen kaikki mallit5a mulana ole\ at Luormitusmu u ttujd f
kuornifus kasvaa. Vuoden lq87 j:illeen
kuormilus allaa lasled. orgdanjsen di
kasvalleet. M uLltolse5sa vuosiia 1oo7-q8 na friu min osuus
on dominoiva.
Joutseno I.u lpin lehtardell ve"i'lökuormituksessa vuosina 1973-1984
kai-kl<i muuttujat osoiLta\ åi UevJJ IuorrniLu'laskr-ra (kuva 2B). Muutolset ei
min kujn ndtrium- ja ravtnneluormifus.5uuntausjalluu aina \ uoteen Iqq6
ss; PCA-mallissa. Ve5ien5uoieluin
vestoinneilla ja Prosessimuutoksilla on
ollul vdikuLu'ld m)ös fehtaiden vesis
mukseen.
|.aukaan tehtaiden fCA-mallLn muLaar lLuva 2A) havartaan luornxtuk
ten heman larLeneen lg70-luvulld \ uo.ilymmenen ! iime vuodel Poislukiell
ovaljonlin vefian
198Oluvun vaihteen läheisyydessä
luormiluq BOD-Luormilusta lLl[.uunotlamdtta allaa kohotå ia se kasvaä aina vuosikymrnenen loPPuun saakka
I ähän \ailuttaa enilen ravinneluol-
B).Nletsä-Botnia
A) UPM-Kymmene Oyj
ry
../)
:l
Iw
of
F
1
I
_1L
saakka.
Enson lmatrdn tehtaiden kuormitus
pienenee kaikkien muuttujien osalta
jaLson 1q72.80 dilana rkuva 2C). Voimakkaimmin maliin vaikuttavat COD-,
,l
)8
i
IN
sl
^11
o\l
'l
3ol
qåh
7l
-21
luormilu5 noPeam-
C) Stora Enso Oyj
0y
#;
,6%
F
'l
9
:t.
88
neen aiheuttama
-11
a--
\
024
-202
T1(50 %)
Na
T
{46
Yo)
NnN
0.2
N
,L
coD
P
P2
P2
lr.a,
k.:
BOD
-0.2 n
o.2
Pr
0.4
BOD
0.6
--L2
coD
o.2
P1
0.4
P1
'1972-1998. Pistearvot (D kuvaavat muutosta eri vuosina Niihin liittyvät muuttujien
Kuva Z. pCA:Tehtaiden kuormituskehitys vuosina
komponentin
lataukset (p) kuvaavat muuttujien merkitystä mallissa. Eri tehtaiden PCA-mallit eivät ole toisiinsa verrattavissa. Kunkin
selitysaste,
R2, 0n
on esitetty suluissa akselin selityksessä. Kuvapisteissä numero tarkoittaa vuosilukua.
BOD- ja kiinloarneluornan dlerpm i-
Ravinnekuormitus kasvaa koko
1980 luvun ajan kiintoainekuorman
I uilenki,a la.l,roc.a. lq80- u\ un I ehiry t
jatkuu vuoden 1990-alkuun saakka Jo
ner1.
vLro5ina lqol-q2 [uormilu[-e\-J
pdhtuu tvppr- ia kiinlo,linekuormdd
lrlLr'
luunotiamalld .elvJi la-kua Lunnekuormitus vuonna 1993 pienenee h)'vin
merkitta\ ä.ti m u idpn Luin narriurnluorman -uhteen. I ämän fll e;in ld.kunjälkeen kuorrritu- on P\tlnvt lä
hes eniallaan, vaikkakin se on hieman
kasvanut vuonna 1998.
Kun kaikkien kolmen tehdasyksikön
jätevesikuormifu sta verlataan vhteisen
taA mallin ar ulh, Larairaar. eHä t iime vuosikvmmenellä kaikilta kolmelta
tehtaalta tuleva kuormitus on samaa
-uuruu.luofkaa ja Ioo0 lur un tulok-pl
r\hmrlryvåi .upPed'tr (kuvd l). l.oilkcuksen tästä tekee Imahan tehtaiden
r uoJen laa8 kuormiLu.,Jola on rJvinte den o-alra -eha.Li muilJ -uure'rPdd.
ldrld-rplujdk-on rnalli-,a nåkr " .clkeästi 1970luvu1la Imatran tehtaiden
lorled I iinlodinepn jd liuennecn ur
gaan .i.r air l-l''l .ek; ||dh.untr luol
mitustaso ja tehtaiden kuomitus Pyslry
I990-luvulle sddlld -pl\ d.li muitd teh..rilJ -uurempdnd. Kuorr ilulren pie-
renprninen \ uL'nn,r lqql Ulinist\rnern
.i- -elkPä.li
hdvaittavi..d Vlalli.\a nä(}y hn m -el-
pu hd isla mon m! ölä on m\
a-lr m) ör K tulaan rar irnekuorminrl.r.n ka-r u lq70-lur un loppupuolel-
\
tJ !uotpen
lc)c)2.
\uonna lqq2
liyn-
n;-refyn d ktii vilielplditok.pn välif(öm
nä vdiluluksenJ nJhdään lPhtaån J'
lreu
Lla
man luormilLrL-en
-pl\ei la.l.u.
Pulpil ravinteiden kuormituskasvu on
m) ö. -el\ ä-t i nd h tå \ i--ä, m ut LJ li( -
E
.}|
O
tptyn Kv'inienlen pohioispuolisen reden laatu on luoliteltu erinomaiselsi
(laatuluolla I). lq70 luturr puolir'äli.sä tehtaiden edusldn \ edet ovdt olleet
laatuluokaltaan huonoja (luokka V) ja
IlkonselJn ;a Mänh \elän alueet oli\ at
UPM-KYMMf,NE oYJ
>
METsÄ-BorNrÄ oY
st:one-etso ov.r
Vesi'LömuutoLlia on mallinnetlLr
erotteler ar PLSmallin atulla. Malli las-
kertiin lä\ ttäen neljää havainlopiqtett:
jotka edustavat puhdasta referenssiä ja
LunLin päästölähteen edustan vesistdä
^l
s
\o
g
0.s
F
luten ldrtassd (ku\ a I ) on eqitett\
0
DLPgmallia käytettiin, koska mallissa
hnlutriin l.dinottda näiden havaintopaiklojen r alista erod. Eräislä mittauspisteistä puuttui\ äl lq70-luvun tuloLsei, joten käsittelyvn otettiin vuodet
I981-Iqqs. DPL9mdllirl tulokset on esi-
teth lu!assa
-3
-l
-2
3
0l2
Tr
4
s
(13 oh)
Kuva 3. PCA:Tehtaiden aiheuttama kuormitus suhteessa toisiinsa kuvattuna kahden
ensinmäisen pääkomponentin pistearvojen ([) ja latausten (P) avulla.
J.
Iulolsia tarla<teltae5
-a cn huomioitJra, että veden låadu5
.a hÄPpiprtoicuuden kastLl ilmentää \'etlen laadun paranemista, nruiden muultujien an ojen la'r u .en heillenemi'
En'inxnJinen lL5-kompone'rrti kuraa päadsi,rssa puhtdan referenssin ia
teollisten jätevesien vaikutusalueiden
iä.
välistä eroa. Toinen komPonentti kuvaa
vemFänä
luin lahden
sen naJpuriteh-
musalueella on tutkimusjakson aikana
r'.rihdellut erinomJiscsta huonoon
taan.
Teht.riderl edustJlld veden ldatu viinrc
ruosina on tåDrär milrarin mulddn ollut h1d\ ftä\'ää (laahrluok.lG III) ldi \'ält-
lä\ ää (lddtuluolla TV) ia sel|jvesill;
Suomen ympäristökeskuksen laatiman
tiisiluolkar.en \ e5ien vleislä\ llöluo-
(TlLorl5elkä j,r Mäntysdarensellä) h\ \ äa
litulsen mukaalr \eden laalu Iutli-
(laatuluokla II). Relerenssialueen.r Lär'
.
. )'
.
'
toisaaltä tuotaMon lnsvusta aiheutu
nutta Nd pitoisuuden nousua, toisadlta se Lu\ da mvös uusien
fuhdistustel-
niikoiden diheuflamad Yesislön tilan pdranemista (happipitoisuuden kasvua)
Mallrr mukaan puhtaan referens:idlueelr, HielasJaren (piste 22), vesi erotfuu, luten Iuoruroll|5ld onlin, h\'\ in sel-
PISTE 6
PISTE 3t
PISTE.Ig
-
3l
ir"-
-,
ae
/ut
\yf
T.
,," jll,
I
,i-
rt
|
'
PtsrE 6
PtsTE
Pr
,,
it
-t0l2t.l
T.
Kuva
4.
DPLS: Neljän havaintopisteen erottuminen toisistaan ja vedenlaadussa tapahtuneet muutokset. A) 1. ja 2. PLS-komponentti, B) 1.
ja
0/o:n luottamusalue. Piste
6 sijaitsee UPIVI-Kymmene oyj;n, piste
3, PLS-komponentti, Ellipsi on puhtaan veden (piste 22) monimuuttujainen 95
joka toiselta vuodelta sen
piste
projisoitu
pistearuot
49 Stora-Enso oyj:n edustalla- Kuvaan on
havaintopaikkojen
35 Metsä-Botnia oy:nja
tulkinnan selkeyttiimiseksi.
[email protected]
\,r-r're
du5tJ
rraiden edu-toJen \ edPn la.r-
llJ\.r
+1. I'Lh.adn
\cdpn nir-
taustulosten hajor-rta on \.arsin \,ähäistå, e'\ä olpl. r-ta mJLrlo-lJ ol" hå\ d Lavrs.. r eden laadu'.a. KaLlaJr '.'\
!e-illå , uo-;r låhe l; (p'-le 6) \ ede.1
laJtu o- lq80-lur.rlla hr rk.nn rrvt h,r
pipitoisuutta lukuunotlamatta. Vuoma
:1992
tapahtunut suuri kuormituksen
aleneminen näkw m)-ös tehtaan edus-
(ar \ede'l;aou--a. f im., I'ar "iraa '
nirn napprprto.LuJin k,r-\ J-d kLin
karlIre r-rJpnlin nLJllLt te-t dr\o-
Dre|'e-ri.enä llukJu.lo.tr.l rllJ -illkönjohtayuutta ia natriumpitoisuutia)
Jd\-"n \ .i nr .rnä \ un-ind I larlne o'l
j .nkr_ rerrarr Jre.l.cnn r\ I \JLJtl.- rdJen
\r r rJ' r-erla ja
r
ap p ip 'to'- u u r
I
a l.-r-
kuunotia]natta kaikissa rnuuttujissa
loLt.eror edu-l.ll.a \pi-le l5l \edcrr lndiu lie\ ä'i- herllr-,\' Lok', o90 lur un
.r1an. \ uoden loSq ;lkr.en 'eden ldrlu
paranee kaikkien mu uttujien osalta
loJ t-enon eJ J-.d'l ,. e-i or loof)l u '. u la ollui likaisempaa kuin Kaukaan ja
Inatran tehtaiden edustojen vedel
lrn. lra la \alrt.rl.arna ' r'r\,rirrrnfai-
k,rlla'pi.re.1o'rLden a.l lu l "hrr - on
Ll fo-rl.i\ r-rrrtJ ja loo0 lur u l" .af.il lunul nrJL... on lcdrllr -Jur'. -,,1tä ennen tuloksissa näkvv enemmän
\ :rrdu.te- lJ i.lL te_ JiherltaTdl rruL,.ct,<l (u r lphrd,lir.r:\eull"rnJ I uor-
.l
rnitus alueella.
Kaikkien kolmen iehtaan lähitesien
- 1- poil kera mcrlitta\ d-t: rele
e---i\ pJp t laadu-r, j" r'--J nr ldpJhtLnJt -( vrä (uurn'itul-en la'kL''2d1Lr
ta
aiheuiuneita positiivisia muutoksia
Q
pi.t.
reundlle. Sama.l mallin mukaan Kaukaan jätevesien vaikutusalueella olevan
pisteen 17 \esi on ollul laadultaan sel! ä.li referen..ialuetta heikompd,. Aktiivilietelaitoksen käyttöönotto vuonna
1992 on parantanut veden laatua myös
22,n 95 oh:n rnonimuuttujailen luottamusalue
,\l'5
I
-"
-'
tässä pisteessä. Suur-Saimaan selkäve-
ti6
sillä (piste 2l) vesi on lq80-luvulla poikennut jonkin verran refetenssialueen
veden laadu.td ja tähän on vailuftdnur
enitcn veden \ ari- ja ra\'innearvol \ekä
happipitoisu u.. Nämä aivot pardnevat
selvästi 1990-luvulla ja havainnot ryhmiLtvvät referenssipdilan 95 "o:n luottamusalueen sisäpuolelle.
T
'2(enn)
0
-0.5
-l
Vuokses.d (piste 61) ve.i on ollut koko ajan Haukiselän (piste 17) vettä parempaa, muLta jonkin verran selkävesien ;a referen..tpaikan vettä huonom-
-I.5 :
-5
Trlenny
piste
I
F>
piste
l7
O>
piste
2l O..>
piste
6l
paa. laa0Juvulla veden idatu on
B
0.4
0.2
0
T
kail-
kien muuttutien suhteen kuitenlin koko aj.-rn hiemar parantunut (kuv; 5 4.).
Kuvassa 5B vuosina 1984-86 näkyvän
siirtymän on aiheuttanut sameuden ja
pH:n nousu. S),inä tähän ovat olleet
muut tekiiät luin iätevedcf Uucren,ätevedenpuhd i5lamoiden käynniswmisen jälkeen myös Vuoksen veden laatu
käy vuonna 1994 referenssipisteen
'3(enn)
95,'/o:n luottamusalueella.
-n.2
-0.4
YhteHNeto
-0.6
Suomessa vesistöjen tilan muutoksia
seu rataan vleensä hyvinkin sy\temaat-
tisten mittausten a\ ulla. Mittaus-
T,1"nn1
menetelmät ja mitattavat muuttujat
ovat keskenä:in vertailukelpoisia tai sel-
Kuva
5.
DPLS: Referenssipisteen, Vuoksen
ja kolmen järvipisteen erottuminen toisistaan. A)
ja 2. PLS-k0mponentti ja B) 1. ja 3. PLs-komponentti. Ellipsi on puhtaan veden (piste 22)
monimuuttujainen 95 %:n luottamusalue. Kuvaan on projisoitu havaintopaikkojen pistearvot
joka toiselta vuodelta sen tulkinnan selkeyttämiseksi.
1,
Käyttäen nvt mdlinnuksessa mukana
olleita muuttujia ja diskriminoivaa
PLs:ää, iok.r on tehokas luoLrttelumenetelmä, ei eri tehtaiden edustojen
vedenlJatua \ oida erlJ; l'loo-alluluolella allaen erottaä sel\ ä5tr toi.i.taan.
Eril\ i\esti tu tLimusjakson loplupuolella loqu-luvulla läma erottelulvkr häYiää låihes kokonaarlja kaikkien kolmen
alueen veden laadut lähenevät toisiaan
malla niiden havainnot edellä esitett\'"t""n
malliin 1f uva 5, huom: ku r a n J ja 5
"l-
seleiden asteikot ovat vertailutelpoiset)
Kaulaan länsrpuolella sijditse\.an havuintopaiLan /pi-re l) veden laatu or
.d marl t\ I FPistJ Luin puhtaan reicrenssialueen vesi (piste 22). Pitoisuus.
arvot ovat happipitoisuutta lukuunot
ldrn.rtrd luitenlrn hreman referen'si
alueen hd\ arntopdikan pitoi\uusarvojd
-uurenpia. Pist"e.r t havdinnot rvh-
jär\ i tm. lc8g. Muiunen \ m. lcc6).
\yi tehd\ illä malleil'd pyritliin ku-
g5 oo:n luol-
\ aamaan eleldi5en Saimaan veden laä-
musaluecn sisäpuolelle, mutta sen
dussa sek.l luormiluk5essa tapahtu-
Kauempan" iitcve.ien pu rku paikoista olevien havaintopaikkojen veden
mitt\'\är releren\-ifårkan
laadun kehirv.ta on seurnttu proji-ioi-
la
4reA'ru
Iai5ik\i mu u nnettevissa hyvinkin pirkiltä aikajaksoilta. Vesistö on kuitenldn
luonteeltaan monimuuttujainen systeemi. jonl<a tildn kehitvksen tarlastelu tuli>' perustua useiden muuttujien, tekF
jöiden. vhtädiLaiseen havarnnornliin.
Monimuuttujamentelmät on kehitettv
eril\ i.e5ti täll,ri.en aineiston mallintami\td \ arten, mutta rurden kävttö vmpäri5tdön liittvtien mittäusten tulkinnas:a on 5uomessa viplä suhteellisen
han'inaista. Eteläisen Saimaan vesistön
tilan monimuutfu,aistd lårkasteluå peru>ruen mm. !en kuorni Iustieloihin on
lLritenkin tchtv ailaisemminlin tSa;ks-
neitå n'u utol5ra. Alkuprerä:ne laaja
DraleriaJll t\ hJelli h.l\ rinloflsteelli
rnit.rttu dlluFerJinen aineislo s.lattor \rsåltäå jopa 10 000 nräJrih -iulostJ) tii
vi:lertiin asirntLLlLenlul-cer1 PerLrsruer I
rroin J00 Le:lia^ oorl mallin stabiloi
ei kuitenkaan voicl.r mallien rnukaan
karsor JihcuttJncen rnerlitrår'äa trar rtumista låte\ esren purlualueilla. Reieren.-in,r Fideh n pistecrr r c(len l\ -\ -
otu.jaLsort,r;an rndilor Jlueclle 5uur-
beke, J., 1997 Hårdbool. or C're-o-p
miseksi. Monimuuttujarnenetelnlillä he-
Sdrmanlt.r tulevdn rcden ld.rdun p\ sr-
oualimelrics Pad A. Elsevier.
to tiivistettiin edelleen ja visualisoitiin
kokonai-lur arr saanrrsel.i lrell.ostr tu.LittJ\ ddn muoloon. Pail5i liedon tii\ is-
mistä verrattain muuttumattomana.
Tässä esitetvllä Inonimuuttujaisella
lllassart. 0.1., Vanderginste. B.G.[4,, Buydens,
tarkastelulla saatiin kohtuullisen katt;rva vleiskuva alueen \-eden laaclusta ja
sen päänsiallisten kuornittajien muu-
beke, J., 1998. Handb00k 0f Chenr0nretrics and
olra metrics
tänl
iqen. niin
kivtct\r
mdllinnuc-
nlenere rla! tarjoJ\ at m\ o:. nrahdolli
<uuden tarkJ\tella esrmcrlrlsi pro:,ec-
nriren .anrrnlaltaisenJ Lok.)
tutli
lysis, mon
prO
F,
lorng
t0"
erl
and diaon0sis. us ng mu tvar ale
0d, ['emomp
.s
and nrellq",,r
Laboratory Systems. 28. 3-21.
lllassart. 0.1.. Vanderginste.
B.G.lvl.. Buydens.
L.M.C.. de Jong, S., Lewi, PJ. & Smeyers-Ve-
r
,a
d
L.lV.C.. de Jong. S.. Lewi, PJ. & Smeyers-Ver-
Part
B
E
sever
IIIATLAB, Reference Gu de The [4ath Works. nc
toksistd. \ ['dmuuttujai5ia metretel min
usA. 1s93.
sirnLrulo.tcn åihcuttnlnad mLrLrrtujien
Lcskutä.sen korrelaarioralenteert rru utosta ja sen merkih'stä.
'I
u loksista selkein on u usren JJlc\ er.lenpu hd istarnoiden In\ ö.i lJpahtunL t
voidaan tämän tutkimuksen mukaan
-orelld,r veci-tör tilan Le\it\.Lsen .ir'
\ iointiin ja JopJ sen cnnustanlr5een
Muiunen. S-P. lMinkkinen P, Holmbom B. & 0i-
kuormitustietoten perusteella.
l0 4|.424
Luormiluksen merLitlä\ å lJ5lu 1990Iuvulla, mikä näk\1 koko tutkimusalueen veden laadussa. Aivan viime vuo.
5ina luoLaruroll Las\ a('\a oD tchtailta
Kirjallisuus
Sääksjarvi. E.. Khalighi. M. & Minkkinen. P.
'989 Wasle Wa p'pollLnol lvod",rrg I ripSo r
tuleva kuormitus alkanut hitaasti nous
ta. Tämän Flenen Luorrrxfukien la5rLrn
de. CoftrolCAD 0y: Espoo. Finland
kari.4., '99o. DCA ard P S -1,.t00s dppt "d to
e.olo..ologrd,o.ld FLoLdlar,. e Dqe. r - ChP|
hern Area of Lake Sa maa Finland by the SIN4CA
Haario. H. & Taavitsainen,
V"lM..
l,si. 00b0 'o L>ef.f ['4
Kourti. T. & l\'laccregor. J.
99
Dard A1a
LABTI\4.l]s- s
F.
Pattern Recognlt on [,/]ethod. Ch€monr.
Systems, 7
GL
1
7l -l
& nt
B0.
995. orocess drd.
BETO]IIPAINOJA PEH.PUIKIEI{ VESISIOIHIlI
UPOIIATilSTA UARIEN
FLEXIPAINO
MAAKAASUSATULAPAINO
IUIAPAINO
SATUIAPAINO
PUUKIIIAPAINO
KUUTIOPAINO
MUO'ff|?OJå\t Ji\ SåMir\f'n OY
Puh.03 7531393,7532375 Fox 03 7535796
Lab
KALAVESIEN HOITO
UUSI
RAPUSTRAITGIA
Kalatalousviranomaiset määrittelivät rnronna 1989
ne periaatteet, joiden mukaisesti rapuvesä tulee hoitaa. Täplärapuistutukset ohjattiin Etelä-Suomessa
Kokemäenjoen vesistöalueelle, osaan Kymijoen vesistöaluetta sekä näiden eteläpuolisiin vesiin. Toistakymmentä vuotta palvellut rapustrategia päivitettiin vuonna 2OOO. Sen tavoitteena on nostaa rapuvesiemme tuotto moninkertaiseksi.
U usi
ttu
rapuciraiegia Loimiipeli-
sääntöinä, jotka kaikki osapuolet, niin
vesienomistajat, neuvontaj:irjestöt kuin
vir.lnoma i,etkin ova t ! al'n iild h) \ ä1.<ymään. Stralegian päi\ ifvlse.li vd:taineet TE-keskukset ovatkin jo uuteen
järjeslelmåan <itouLunpel. Råpustrat(-
* Ari Mannonen
tutkija
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
E-mail: ari.mannofl [email protected]
i
Ki4oittaja on Raputietokeskus -hankkeen ve'
täjä. Hän toimi kalataloushallinn0n råpustra'
tegiaa uudistaneen tydryhmän sihteerinä.
gialla on nelj; Le.lei.lä tavoiiettd: rapuve.ien para. mahdollinen tuofto. Ul'l;ravun hallitlr,r loliu tta minen. jokir"r un elinalueen turvraminr.n 'ekä ra
puruton jd murden raPutaulien le\ Iåmisen ehkäiseminen.
leli.ääntöjen päivitv. i uli åianLohtaiseksi muun muassa siitä slystä, että
5d imaan re-istöon, \uoden lq8q(rlateg dn lJplärdpualueen ul\opuolelle, oli
myönnetty täpftirapujen kotiutuslupia.
Lisäksi oli olemassa lukuisia vahvoja
viiLteiLä siilä cttä lLvatlomia täplära
pui<tutuk.ia oli tehtv harval.eltadn lä
hes Loko Etelä ja Ke.Li Suomen alueelle. Luvattomien istutusten laajuutta
ja siten täplära\ un todellista levinnei
-ry.alueHa ei runneta. fäplarapujen istutldminen Vuol>Pn \ esi.töön >eL;
itäisiin rajavesistöihin aiheuttaa uhan
seli iäplåravun elU rdouruton levl;misestä \'enäjän puolelle.
Rap||stnlegian nulainGn
täilä14[ualue
\ uonna 2000 läplärapualuella lddiennettiin .iten. että täpliirdpudluee>een .i-
sällyteitiin Kymijoen vesistöalueella
Hartolan jd s) smiin lala<tusalueilla srjart-evd 5y5mdn reifti. Vuol5en vesislö-
5 121). lo. rrpu,'utto tuho.D re.i:lön jo-
Illf,
ill[f, Ii[f, Ilr llllIl
lltl
'iin L;ylr:i:i
tlillillililil[
en'i-ij.j'.'ti L.tirnrr.
tr j^
Krapua.
loldrauun sloielu
$oläHoralueella
Uusille täplärapualueille on kalastusaluerden I,.I-tä\ J ennpn IntiuturlLpip'r
myonlJ'rr.tJ rJpurp.ren LJl Hö JJ hol
ro- runnilclmal, Ini.-a rliJrilpldar \e.
\irtör, jnihin lapl.rrupu.r roiJ,rrn r,,
tiuttaa ia vesistöt, joiden raputaloutta
kehiteiään jokiral'ulla.
Täplärapualucclla tulec työvoima- ja
elinkeinokeskusten yhteistyössä kalastusalueiden kanssa laatia suunjlitelma
jokiravun suojelemiseksi.
Kuva 1. Täpläravun (vasemmalla) er0ttaa jokiravusta (0ikealla) saksen taipeessa 0levasta
vaaleasta täplästä (Kuva J. Tulonen).
alucclla täplårapualueeseen sisällytef
tiin Etelä-Saimaan Kyläniemen etelä
puoliset vesistöalueet. Vuoksen vesis.
töalueella tehtyjen lisäysten seurauksena jouduttiin vesistöaluerajoista läplärdpu,rlueFn polrjand o-in luopunraar
Uusitun strategian mukaincn tåplärapualue on merLitq Lartiaar kur a...r 2.
luuaflomien i$t[tu$en
raIgai$tauuus
Iälläraluislulusten oniaus
läplår.)DUi-tuluL.ir -.r-lilJrn \ Jin
\ {..
sisiöissä, missä ne eivät \,älittömästr
\ d.lrdnnå tuL'trr\ i.i tdr el\ ytFitä\ r.-a
olp\ iJ lnlimJiter rJvun lanlojJ. I-lL
lu-luvJn m) önlJJ r) ö\ oima- jJ elin
leinolerluL'en Lalaldlou.\ L-iklö fK-
Luv,irtomid rdlui-tulul-id on lä) tån
nössä vaikeata rajoittaa nojautumalla
pelL.r.taän laL-turlain lrJa 6 n '.rin
nöL:i[r vaaral aireuttdnxse'ta Lalå\.
delle. Sen vuoksi ilman kalastuslain
$:n
muLi-rr lupJJ lehl) l ^liulu.-
121
lai
-iir toictuhuc tuliri -äJtJä rJngai.ta\ al
.i teol-i. Maa- ja -nel-ätdlou.mrni.te-
e.'.2W i',".T...
ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa sekä Eläin-
Kuva2, Kalataloushallinnon uudistetun rapustrategian mukainen
Kuva 3. Riista-
täplärapualue.
lääkintä- ja elintarviketutkimuslait0ksessa
vu0sina 1980
-
2000
måiäriteM rapuruttotapaukset.
riön tulee huolehtia siitä, että luvatto'
mat istutukset lisätään kalastuslain 107
s:ssä olevaan Fngaistavien dkkomusten luetteloon.
nfl [unuilielt'n luuanualai$uu$
Rapujen viliel)
j! varastointi
altåissa tu-
lee saattaa luvanvataiseksi tautiriskien
ja rapuien karlddrnisen vuoki. Ravun
\ iljelyä ei tulisi saadä aloittaa h)'vien ra
puvesien yläpuolisLsa vesislöissä mLrista vesistöistä Peräisin olevilla emora-
luilla.
[
övofnd-
ia
e]inleinole'Lusten
ei lule myöntää ralennetukea täpl.iravun viljelr yn täpLärapualueen ullopuolella.
että yhdessä sovittujerL selkeiden Pelisäålntöjen seuraul<sena lalavesien omiq-
tajat uskaltavat panostaa raPuvesien
hoitoon niin tåpl;irapuajueen sisä- kuin
ulkopuoleLlÅin. Täplärapualueella r or
daan rav u s ru snla}ld o L-tisu rÅs ia lisäU istuttamålld täpl"irapuja sellaiciin \ P'iin,
joihin joLkapu istuhÅ5et eiväl oletuottaneet tuloksia. Soveliaissa täplärapuvesissä täplärapukannan dittävän te-
Rapustrategidn suurin
merliry'
I
ienee
Rapurutoo täPläravun ja elinympä-
ristön vähittäisen muuttumisen yhdessä aiheuttama jokiravun elinalueiden
kapenemisen ia lantoien Pirstouturrusen ehLäi'1 on vk:i raputalouden suurimnista haasteista tulevaisuudessa.
Pir.toutuneelja heilot Lannal ovat allriimpia eri tekiiöiden satunnaisille vaihteluille. Jo[.irapLrLantoien mää rän p\-
hokas hyödyntäminen mahdollistaa
s],rninen emallaar edeLlyttää. ehä lolirapuldntoia elp).v ioko itsestä:in taiih-
myös si\,'utoimism mvushlksen seki ravustusmatkailun. Myös heikot ja koh-
misen toimesla <amaa vauhtia l'.uin rapuruton ja muiden syiden seurauksena
talai>el rdpukdnnaL voi\at olld talou
delli.ecti tuoHd\ ia jd paikallisesti mer-
tuhoutuu. Kehittyviä jokirapukanioja
on oltava riittävå määrä, sillä joljrapuldntojen kehittv'minen on eienlin karuis$ laNave.i.(ä hidastå Pitlällä täh-
kittäviä virkistysravustuskohteita.
Or olemassa riski, ettii luvalliset ja lu\
Rapustratcgian mel|tiBs
la.
d
ttoma t
tä p
liir,r p ui5
Lu Lu
Lset heiken
ii
vät pitkällä tähtäyksellä iokiaPukaniojen 5elvi) tvmismahdollisuuk>ia ioLi
ravun luontaisella levinneislrysalueel-
täyksellä tåirkein toimenPide tuottavien
jokirapukantojen siiilyttzimiseksi on tåiPl?irapujen halliisemattomar leviiirnisen
ehkäiseminen, sillä täplälaPukannan
poistaminen vesistöstä on käytännössä
mahdotonta. Mikäli rapushategia ei riiF
tävästi huomioi todellista tilannetta,
kasvaa riski, että täplärapuistutukset
rjistä) tyvät \' iranomaisten konLrollistd.
\äiden <) iden vuolsi on ollut välL
tJmätöntä laatia sellainen raputaloudellinen ohjelma, jonka avulla maamme raputaloutl,a kyetään jdlkossakin ke-
hittämään kahden laloudellisesti merkjttäv:in rapuldjin pohialta. liajoien täplärapuistutusten myötä on nähtävissä
mahdollisuus ravustuksen ja rapulalouden merLiLyksen voimakkaaseen
kasvuun. Täp1äravusta saattaa tulla
taloudellisesti jokirapua merlittävämpi rdpulaji. Tämä sJdttal kuitenlin nä.
kvä ld jicn .rrvostu k\en ,a niislä makser-
vedettJonavrhr.
tu jen
1998. 152 s.
hintoien nyLyislä voimakkdampana eriytymisenä. Jokirapukantojen
fun adminen on maamJne kotoperäisen
Tulonen, J., Erkarno, E., Jiirvenpää,I, Westman,
-998. qap jK., Savolainen, R. & Mannonen,A.
q,
slan ja kalanlul{nLS. Llelsir.
Westman, K. & Nylund, V. 1985. Rapu ja ravus
tus. W€ilinq+Göös, Espoo, Finlafd. 173 s.
Jajin suojelun ohr.lla mvds virkistykserli\esti ja taloudellicesfi arvolkaan p11,n
Westman, K., Hakulin, K., Jåirvenpää,1, Kilpiner.,
nin turvaamista.
la-Pärnänen, E, 1991. BapuraLlirydryhmän muis-
K., Kirjavainen, J., Lahti, E., Nylund, V & Bimai-
i0 Tydryl^-ärl sliolvrt4\,4
Kirjallisuus
TE-keskusten bröryhmä, Mannonen, A., Halonen,
I
2000. Kalataloushallinnon rapustrategia. Kaa ja
iistahaliinnon julkaislja 47:1 -44.
tes.
-991
6
97 s.
+ i/
li
*S:*
VIRTAUKSET JA VEDEN LAATU
lAIUAlIIKTIITTEII
AIHEUTTAMA
*
Jorma Rytkönen
IR00sl0 P0Hf0ls-
tekn.lis., erikoistutkija
Vfi
valmistustekniikka
E-mail: [email protected]!tt.f
i
Kirj0ittajan johtaman VTT:n meriliikenne- ja
AIRI$TO11A
ympäristöryhmän tavoitleena on edistää
Itämeren merenkulun turvallisuutta
ja
meri-
ympäristön suojelua.
e Tuula Kohonen
Jil.maist., tutkUa
Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun yliopisto
E-mail i [email protected] i
Kirjoittaia 0n toiminut ympäristö- ja merigeologian tutkimusprojekleissa aihealueena eri-
tyisesti rannik0n sedimentaati0prosessit ja
ihmistoiminnan vaikutukset sedimentin laa-
Laivaliikenne aiheuttaa voimakkalta virtauksia Tu'
run edustan mafalilla vs5ialueilla. Rantamatalan virtaus-ja aaltohäiriötä tutkittiin keväåillä 2OOO kahdessa kohden Airistoa. Mitatut virtausnopeuksien
maksimiarvot olivat 40...50 cm/s. Huomattavaa
eroosiota ja löyhien sedimenttien resusPenaiota ta'
pahtui rannan tuntumassa, mikä saattaa vaikuttaa
mm. silakan kutuolosuhteisiin. Virtausten ja aaltoliikkeen vaikutuksesta veden kiintoaineksen määrä tutkituilla kuturannoilla kasvoi alusten ohitustilanteissa jopa yli kaksinkertaiseksi Pohjois-Airiston
keskimääräisiin pitoisuuksiin verrattuna. Suurimmat kiintoainespiikit olivat lyhytaikaisia, mutta ylittivät vesi- ja ympäristöhallituksen laatuluokan II
(8mg/ll lukuisia kertoja päivässä'
uun.
*
Joonas Virtasalo
geol.yo., tutkimusaPulainen
Saaristomeren lufl\imuslaitos.Turun yliopisto
E-mail: [email protected]
Kirjoittaja valmislelee pro gradu -tutkielmaa
laivaliikenteen ja luonnollisten virtausien var-
kutuksisla merenpohjan sedimentaatio-0losuhteisiin.
edtyisesPerinteisesti olleet tärkeitä silakan kutualueita. Silakan on lodeLtu Lulevan aivan kaupungin vesialueiden tuntumassa (Rajasilta ym. 1986, Rajasilta ym.
1993). Ruissalon ulkopuoliset alueet ja
satamaar johtavar laivaväylåin reunaalueet ovat olleet merkittävässä ase-
Turun
edustar1
meialueet
fi Airiston selin l?ihialueet ovat
massa. Kutualueet siiaitsevat varsin
matalassa vedessä. TyyPillinen kutupohja ulottuujopa aivan iantamatalasta Lorkeintaan muutainan merrin vesi-
syvyyteen
Viime vuosina on silakan havaittu
taantuneen tuntuvasti Saaristomerellä
Vaikka silakkakantoien tiedetäåin vaihtelevan paljonkin eri vuosina ja tiettyä
.ilen. ertå -n ila lu L nopeu\Lomponentit edustavat nopeusarvoja noin 10 cm
pohjan r läpuolella. Vesis) ! \ v. 1r iltäu.kohlee.sa oli noin 1.5 nr. Ranld ")venee nopea)li td.oon -+0'n. MerLille
p-mta\ da on n! tLa u.kohteen -iialnii lievä5ti LaJre\ Jn r.rntar iivatr ke>Lellä.
Rannan edusta oli hiekkaa ja soraa,
jo<Lin l;lliornen ranta indiloi \arsin
ohuttd .edimenttipdljad rdnnan lähel
lä.
M ittäuk<et
iLorilefliin .rlen, eitä
ran
nalla oler at mitrJu5lielokoneet Lä) n
ni'ietriin alul sen ohilld{.ssd m'lLa u.
pi-leen N4iHau, pidcLhin
(J\. J.-i
dal-
lojen ()5Lres.d rdntddn id LatLJi-fiin ioilakin minuutrej,r \ iirnei.len laiva-ddltojer tulo:ld. loilalirr mittaLrL:'a jallelFin \auemrnin, joita .äaLdi.iin e.ille h; r-
dön kesto rantarryöhykkeellä. Aallokon
ja v irla u. n o pc Lr.J r flr r'n lulutaaiuuk.i
nd \åyteltiin l00Ja 25 nä\lellJ/ldnd-
va/s, vastaavastiPohjois-Airistolla Jtuvistensaaren ja
Kuuvan ed ustall.r suor'tettu]en miI
Kuva 1. Näyteasemien sijainti Kuuvannokan ja Järvistensaaren edstalla.
tausten nojalla todettiiry eitä ohi ajavat
alukset voitiin aallonmuodostuksen ja
pitkän aikavälinkin kannanvaihtelua
\ inen aaltoanturi. Ko mijålLåån
on olema>5d, on tddrlfuminen aiheultanJt huolesr-un :>ta .eLä kålasrajien ella
tetliin
vmpäristöasiantuntijoiden keskuudes-
m\
ö. aku(tinen virtdu.no-
peu.anrufl . AD\. Virtdusnopeusanfu ri
mittasi virtausnopeuden kaikki kolme
nopeursLomponen|r
sa.
Yhrenä
seli
.jvdna tet ijänä
nr pidet-
fv rddJictomeren rehe\ ciifvmrcrä ia pe
rinteisten kutualueiden liejuuntumista
(Kääriä ym. lq88). Ve<irnas-r.ra eciinry^ ä runsas I iinlodine. lackeLtu u poh
jalle pe'lläen pohjir jJ pohtJLd(vill,.uuitd Ja mahdolli'e-t: m\ ö< e-tää kudun lehithmi.tä. Iurun eduslan idrklailurutlimu|:is:a or e'imerkÄsi Ruir-alon eteläpuolt ll,t lodeliu iois5aLin
voimaLas.a liett)
liirDi
a,
jolloir saatiin
kä
sitvs ohittavan aluksen aiheuttamasta
\ irtdu.håiriö-tä ranndn lunlumd(<a ja
laiva-aaltojen aiheuttamasta virtauksen
vaihtelusta.
cijail
Jä r\ i5tensaaren r.ittäuckohde
,i v;l'ftömästr alueelle rakennpiun Le;nore[oi'en lrtualustdn'iheic\ yde-så.
Vi
rtau.mi ltdri a\emlettiin Lol mijallaan
virtausvaikutuksiensa johdosta jakaa
\dhteen ry nmJän 'Lrurer mdtku-taja
aluk:el, joita [o mittau.ia\.olld edust'val \ iling l.dbella ia Silja turopa, -e
kä muut alukset.
\uurte'l mdtku-tajaldullojcn d leut
raa llonlorleus oli Jän i.len.aare.sd Iuollaa 50...60. m ja aalto
jen periodi .i .4 s. Tv'vpillisesri aluk'i-ta eleni\ ät raniadn ensin aluksen leula aallor ja .itten peräaallot. Joic(dLin
tapaul-ts.a todetiiin mvö. kolmä\ häi
riöaaltoryhmä.
tama malsim
-
"ohdin ranLa-dlueitd
n '.iä. jonla on epä'lD haittåavar kutualueita. Liett,vmistä aiheuttaviksi tekijöiksi on arueltu rnm. laivaliikenteen
aiheuttarnaa vlrtausta ja aallokkoa seka
Airisto.la olev. La l;jih calueeltd mah
dollise.ii virtausten mu\ana LulLertuvaa sedimenttiä.
mllol ia uinaulset
raL enret riin ohit.e
LulLevien alu-ten daltojen n'ilrda-ni-
tohjoi.- Ar.i.lolle
'elsi
jonla
kol mijallainen metallikehillo.
) äpäähän LiinnitPttiin kapa.i(i'-
Kuva 2. Aalto- ja virtausanturin mittaustietokone sijaitsi rannalla.
(KuvaVfi 2000)
tut Jlukset oliv.lt
kustajalauttoja.
Mklng Lin€ /Lsabålra ulos Tur0slå
3.5.00k1o2142
60
l.rill.i
sen.riLaisia ma.-
Mittauksissa todettiin, että alusten
kulkicssa noin 12...14 solmun nopeudella mitattiin Stabo Uddessa aallon
korkeuksia 0,2 - 0,45 m. Periodit vaih-
55
-50
d45
;40
telivrt välilli
ö."25
-Y
5zo
-6
15
2,1
- 2,8s.lmuvJrluLul
\t-n havaitLiin olevdn jvrlläpiirtei.ellJ
r-rnnalla noh 5...20 cm tapdul.estd nippuen. Björniuvudin mittauksissa saatiin samoille aluksille hieman pitemmät
periodit, 2,4 - 3,7 s. Pcrjodialueen kasvamincn Jiheutui 5u urcmm i\ta a lu\
nopeuksista, jotka tillöin otvat luokkaa
lc - I7 snl-nua. \i[ildtut rd]lunkorleuden arvot olivat varsin samansuuruisia
Stabo Udden kanssa, 0,1...0,4 m veden-
5
0
-5
,10
_15
-20
_25
N,4ittausaika Isl
piman aleneman ollessa 0...20 cm.
Kuva 3. Esimerkki aluksen aiheuttamasta häiriöaallosta.
Suurimmat aallot mitattiin Marössa,
jossa suudmmat aallonkorkeudet
lair;-arltojLI lJn..J mii-
mista autolautoista ollen luokkaa,l0 cm
taulsissa todettrin aluksen nk. uPpounrd\ irt,ruk-..1r johlu \ r .ikillincn reLlenpiru'ran dlrnernd, lold mdlsuni5)ddn
Maksimivirtausnopeu.len an'ot olivai
luokkaa.l0....l5 cm/s.
Rinnan
oli luoklau l0 cm. Akilli5ert,r \e,lcnpinnrn alenemJ(td -.urn.i \,lr(in lilkJpcriodinen (6t) 80 s) v.rirnener'.r herldhtelu,
jold
nosti rJnnan(du.t.rlla mi
lrHujn virlJurta(ojä. ia rJiLutti seloitlJvJsli rluc.n virtJu.hla.rn uritlerr rnrnuuttien aid n. Mit,liut virl,JU-noFeuk
.jen mal-inriJn ol Jdn i5tcn-r,Lrcj.J olivat luokkaa.l0...50 cn1/s. Mittauspiste
.ijaiisr rrnnarr cJu-l.rlla
1,5
n srrr
\cs\ä veLle.rd, noin l0 crn lL'lllrn
i
\l;
puolella.
uenailu aiem[lin mnaulsiin
I .rrolcn Jilreuttdmi.r Jnlt,,ja jJ vrrtduk
sia on kuvattu myös låhteessä llaleke
e- al 1989: lLrkholm.rn sadri:l\,i>.1:Joritettiin Furusundin \'ä\,1ällä mittauksia
lolnrcssr kap'eilo.s.r, 5tabo UdJc\rr.
Björnlruvudissa ja Marössa. StaLlo Ud.
kulkivat 150 200 Dr etäi
-!'\ dclli rannnn milt.rusl''.tec.ta. Lun
[rolemnT issa jälkimnläisissä mittaus.
pisteissä etäisvys oli noin 300 m. N{ita'
dessa alukset
olivat
80 -85 cm alu>nopeuksilla l-l-2l,8solmu,r. Aaltolen lc5LimJärJinen periodi
oli JlLrl.e-tJ ja uopeud!5tr riippuen rd-
j,6 - 1,8
s. Va\taa\a\li imuvdi
kuru. ka-vuija ailreutti rdn'lrlla äl illi
sen vcdenpilr1an alenenran, luokkaa
;or.sa
0..30 cm.
Rantaan murtuvista aalloista ja imu\ ailutul:i.tJ .1r\ ioitiin Lo. lihtee.-J
m!os mal.imivirlrusnopeulsia rdnnallr. A.rlLojcr aiheutt,rnrl.i m.ll'imr\ rriJusnopeuk5il.i qtrh' UJde5\d ar-
vioitiin 0.i7 - 1.2q m/5, jd imuvdiLutukserl an'ioitiin aihed+av an0,39 - 1,77
m/s r irt.ru'nupeuksra. BjomhutuJ issa
laskennalliset viriaukset todettiin oler an 0.1...0.s
rn/., p,rit.i \ hdcs.ä
t.l-
paukscssa missä 15,7 solmua kulkeva
Murdcn alustcr'I J-hcLlttam.lt a.11lor
oliYat t\'\'pillisesti korkeintaan 20 cm
korkeita ja pcriolliliaän 1,5 - 2,0 s. Toi.
saalta niiden aiheuttamat virtäLlsvai.
luiukset rJnn.rlla olivat nr_r ö* r'.rr*in
suuria,20...50 cnr/s.
Kuuvas.J cur\rileluir<a IniltduL-i--d
lodcLtiin \u
u
rim nrd
I
aallonlorkeuJet
ja
virtaushäiriöt alusten saapuessa Tur-
[uun
Sen srjaan
luructa ulosquulllau-
luneen liil,pnleen ddltohäiridt jJr\:il
häisiksi, joskin uppoumavirtauksisia
v:i
a
j'
heutui voimakkaita oskilloivia ja pitkä'
ke.toisia pyorteiti rann,rn edu:talle.
Kuuvas5.1 ! irrau<rnillJri sijoiterti.rr l,q
m \v\f iseen vetecn. ia antuJin nlittapä:
sijaitsi 10 cm pohjar1 ylapuolella.
Suurilnmat mitatut aallonkorkeudel
riheutui\ dt mvös Kuu|a55J <uurim-
qcEffirtrffi
&
vffi
rut'b
vrhEE*
_
P ,.u
"],,
., ;
",
ä,
-!*-'
il
rl ll
1'i t
lr
frH!l
Kuva 4. Järvistensaaren vesinältteiden kiint0ainesmäärät ja hiekka- sekä savi/silttifraktioiden osuudet kiintoaineksessa. Valkoiset pylväät = raekokojakaumaa eitutkittu.
ErerrupÄltrt
AJATTELU
MAHDOtt|STAA
5EN
YhleenrBlo
Teht_vjen
ntttausten pcrustcclla Yoidaan
että suurimpien ohiiiavien
dlu-l.r "-llur,d \ irt,ruk--r "ihiLIId\ rl
milldu.\olrlei-.- )l \ Jil d .i.r \ irj"Lrrral -ireja joi--J \ r-ldu-nopFLdp- -r-
påäte11ä,
vot vlittä\'ät saven, hickan ja sorankin
pron- nr,,P.uJ.l. Tir\ i-1, n-ddrF..,r l.:
In.v\):-.-- \e.le,-J j,r KLJlJr' l.o n
-.,\\', --ii \rJr--J -uufi.e.L:.lJ \:r
hu.rnirt.,u5tulols,ita
\ oida.ul
-n\'ö- re
r-i -{.johrop;JtL;- el.:i r.rrrnerrP.,n ' v:'
.dLr-rrope--Jr\ ot n\ ot \'.1.r -Lurer'rpi
r.
Iirj. ll .LLr.\erJi ul|j.r reur,r rfi.rrrrla-kentojcn nojalla ko. rnaksimit Yoivat
paikallisesti ja hetkcllisesti olla luokkaa
1,8 2,0 m/s (huom- esim. murtu\,ien
- ,.lJ,{.r ,r.lrpLrtån..rrctLel irl.I v r
Kuva 6. Tutkimusvene Seili-5 ottamassa vesinävtteitä. Takana matkustaia-alus tulossa
Turkuun. (Kuva YfT 2000)
tausmaksiuri).
-vvpr-nrlilli'arl'aa aluk. r'ta " h..-r
tuvien virtausnopeuskoinponenttien
seksi Pohjois-Airiston keskinääräisiir-r
f' loi-
amplitudiarvot vaimenevat nopeasti
lor.dd ld uppoum \ rrau'.hde--. .r.t
lclrJ riö-'^Jr\)5.r 'iill.iå rro.rJrn"dn ke\ vllii eloper-'..J j.r k.\ ir ic..td rdffn -ta ja matalilta pohjilia ja kuljeiiamaan
-it; -duhdll..prnm.lle alLre lle JJ .) \ lr
teisiin.
\;yrleenoHopnikaL olir ar, lr i00.ne.rin l-;--i dr\.r\ å\ '-rd J,r \u nm.n\r_r
pdil
\cden-\ \ \ \ - oli r l. r ii-i m, irii.
"rr
qilri veteen ---pe_do'rui v:ilrint"lin me'
-irrLorlculc.n polrj"r \l;pLL'lcllc rn\.Lc-Led.. r- eLl r.r. iola rl' er -J li l\u.-r
'a.liu\ulalla l"
pohj,r,r f iil irr I er'ma
-d r"d.'on" h\ pl i.n Kdrl pIr iJ--:' tuL
frakL.o (O I : rr-rn)
laskeutuu tvvnessä vedessä rlopeasti,
l r-ru\...-n r ildliJ
metrin matkan seitsemässä sekunl1issa
t'5nul-b) looT). Yk-.rl;r-l*n,lL-ren
eroo5io\ rilutuls,a on dile.r dr\ icidd
'
\ ereen er!
Jr' tu r, en \i nlc 'i
r;ä .Lurddm"l
".
Fri
l".'
rr ,
'ep Inir'
JriH r.-ll nJr
rul- '\i
rrJhruu. I-oin nr.I kiin1o, p.-pr'il il oli\.rt l\ h\ rdrk ...r4 Inutlr \-ill"\ ' \'p-:-Jd \ n r';ri.röl dllilul-. n I | .tL uok.rJ 'T lu\urrrJ (( rtn]) pJl
Kirjallisuus
Daleke, 0, Hedström. H: E Nissar
I
VALB34 011094 63 s.
ensarbete No 303
oo doooo [rooo
!" O "o.O 0to.ro d.oe rd-fg. d
.. r,J0t0.Fl..ö F E B0 rq. "d \od .
.d\' ".0" ..qod d do". cnl po
1993 5. S 50 55.
Granath,L.
r
Huttula.l, Kroqerus. K. & Virtanen. l\4. oo0 tö d iOr bp\ eo ..d% [ ',
d d od . l.d
6 lf Cher€m s noff N. P led )
' , opoodo LO o. d], o 0 cr'd,"
dfd ( o-nc .dter [0.. Phero"rero H0 L0 G€lf Lr€fts Chapter
ra!0fili
I
oeo_io
Era
l,
I
I2 1999
Saår stOrnefef
op sto. 82 s
+
p00
VTT
Val" 1..-tf l-t-
R!,tkönen, J., Sassi J. & Koskivaara.
q 2000
Lai
vOj€n a heuttama aaltQ ja v rtaushä r ö rafnassa
Aato
la virtalrsm ttauksetA ristOlla
Espoo
\rflva
s+51
02 05.05 2000
m stlrst€kn kka VAIB34
t
Bäisänen.F., 000
-'-,
001016 40
od
tarkka ltutk mus lLrorna I999 Vlosiyhteenveto
Louras Suomen vesi ja ympädstötutk m us. Lou
na s Slromen ves ensLrole lylrd st),s ry. TltkinLrs
se oste
ta
I68
77
s+
tt
R. oo D,1a-r. o' o 1p .o d. L
-'a dPP d o Loldo Tlo d.
.d'o
d
Po
Soulsby.
264
Vahteri. P. Virtasalo. J.. Vuorinen.
saar stossa 1
kuusi nefuiä vuorokaudessa eli metrin
_J
-leL ru nx-eea kJl-ri-i 're fu I'. ia l\ i"
lanar \'r' loqq. Huttul- r rr. lood\.
YhLeerrr crona \ oidaa[ Lriten\ir. >J
rö,r, elli \'oopr krinlo" -lel-er1 näiri
tutkituilla kuturannoilla kasvoi alustcn
oh'Lu 'L..rn(c..J jopd )li kdl - rkl r.,l
E/ffitrffi
K.
k!t!
T
0.T 1
2000
tllk m!s
L
la p0 kastuO
taf t0a Lreid€f su0jelLr la kuf nostLrstLrtk mLrs
[rn -]äpimittaisen
a.l
'e
-Lr. I .old I
Kohonen.
.- lirJlp{.n.- J-\.oilJ ld.kertJ\d
I Soikkeli, [4. 90.
o"dl." o. p b.d
0 1'
sed.lr-( ..I a.
Nl., Kääriä,J. Bannikko, P
eo 0,50. 0r '/ rqqa öL |tdl0q Lo;'
fg Co. 2l
S\{
343
Biipi.l & Rytkönen. J.. Vp 61p0f d1 F-J \a
lot d o opp;,. ,t. 1.-0. .t.d dd i
oro ! ,l-a -e de' :o ee dll .e I d' do \ . d"'
o8o t,r'
.!ia " - d"" " .;gdde S"0
sh
the sea area ofTurku
246.
& Helminen, U. 2001 Ka 0l€f
nesta. Esimerkiksi 12
II
a Supp 4 339
Ophe
od.. gor e g
Flri \ l-i
u -edmPien l- i\ ojerr a.l dan- aarn.er r dal
lojcn J \ i" du.l.r I rJrl. n.,l h.cn. r '
9B1j RepfodLrct0n of the Baltc herr fg lC upea
Bajasrlta. M.. Eklund. J.. Hänninen. J.. Kurkilah-
ti,
|
Plb
e- nä\ ic -natror -r.Jliiå
T
Ffand
\'ässä.
teasernat rrsein niin lvhven aian sisällä,
\
K.
hafengLrs membras L
a tOs
Tutk
TLrf Lrf
mls
TLrf!f yl
itteet
Te
ford
Plb catofs . 249 p
Virtanen, M., K0p0nen, J., Huttula,l & Alasaa.
rela, E. ogB
0 - d o ol od,-rö, d o- aro
^pp
p0)0,t, d p0r-0d.. D0.0'rtpN0d
" d'ooq o [e'""." f0"Y\0.ood . o
Kääriä, J., Eklund, J., Hallikainen, S., Kääriä,
Comm ltee fof
8.. Bajasilta, [,1.. Banta-aho. K. & S0ikkeli. [4.
Report
1988 Eflects 0i c0asta
eLrtrof
cati0f 0r the
22
dL isen
Sondefh 6,348 356.
48s
Rajasilta, lM., Kääriä, J., Eklund, J. & Ranta-aho,
CoLrntries NHP
Vesi ja ympäristöhallitus. 1988. Vesist0len
f! lrounds ol the Ba tic hefr n_0 n the s\rv
Archlpe ago of F n and K e ef l\4eeiesforsch
spatln
Hldrcqly r Nordc
1. 281 293.
Part
käJ,ttoke
posulrden lokttam nef.
k.Vesi-la ympärstöha !nnoi iu
ka
aa
He s n
slla sarlaA 20,
&
&*.*F. KALAT
ll
$llAKAll
ll
1I$AA]IIYMIlIElI
UAARASSA
P0Hf0lsAINFTOllA
p Petri Vahteri
B.Sc.
Saaristomeren tutkimuslail0s, Turun yliopisto
E-maiI [email protected] i
Kirjoittaja on tutkinut erityisesti 'nurtoves alueiden litoraaliwöhykkeen kasvillisuutta ja
kalojen kutualueita.
gl.
Ilppo Vuorinen
dosentti
Saarislomeren tutkimuslait0s. Turun yliopisto
E-maiI [email protected],fi
Kirjoittaja on Saaristomeren tutkimuslaitok'
sen johtaja.
Silakan lisääntyminen on vaarassa Pohjois-Airistolla, joka on sen tärkeimpiä kutualueita Saaristomerellä. Vuonna 2OOO tehdyn tutkimuksen mukaan 98
prosenttia silakan mädistä huuhtoutui alustaltaan
ennen kehittymistään kuoriutumisvalmiiksi. Irronneesta ja kasvillisuusvyöhykkeestä pois huuhtoutuneesta mädistä ei kehity poikasia. Syinä silakan lisääntymisongelmiin pidetään T\rrun edustan rehevöitymistä, vilkasta laivaliikennettä ja väylien varrelle läjitettyjä ruoppausmassoja. Potkurivirtojen takia ruoppausmassat leviävät kalojen lisääntymisalueille muuttaen kutualustoina toimivia kasviyhteisöjä ja ehkäisten mädin kiinnittymistä ja silakan lisääntymistä.
Pohjois-Airisto
on silakan tär-
ykcittäisis>å kutuaalloi.(a oli lähes
Leimpiä kutudlueita Sddristomerelld.
90 % (Kohonen ym.1999). Vuonna:1999
Vuoteen 2000 saakka on alueella seurattu silakan mädin kuolleisuutta (Val'
|eri 2000/. Mädin kuolleisuus La-voiq0-
mädin Luollersu us näylli laslevd n i) rkästi, mutta samaLla huomattiin rnädin
kutualu5toilta t.lpahtu\ an hL uhtoutLr-
luvLrn ailana ja caavuttihuipun vuonna 1998, jolloin kuolleisuus joissakin
misen olevan en ti>tä runsddmPaa.
Vuonna 2000 silalan mäd in huuhtoLl
tumista tutkittiin tarkemmin (Kohonen
ym.2001).
\4ädin lpciq.tl -eurdLLiir lå) ttäen
apuna haporle.täräctä terär secti vdl-
mistettuja kehikkoja. Kehikot loivat
pohjalle valokuvattavat nä_ytepisteet,
joilld mäd jn huuhloutumr.La tarll'ail
liin joka toinen pa vJ. Tämi'r li.iL<i
kutualueelta kerättiin mätinäytteet
I u olle :u u den ja nrJd in huuLtoulumismaäricn ar\ ioirni.eL-i. NåJ tte-.td
määriLeftiin l.boralorios5a rnäd in må;-
rä. kuolleisuus ja nåvtleen lolonaisma.-o 1-näti 1a la.vtlli-uu. ihteensä).
Valoluvi'ta ld'letul huuhroutumi.måäril dntoi\ at Le.kim;ärin q8 t pra,entin hävilin lutJa"lloi-ta. samanr'
kaisestr eri Fuo'ellr \ulu.jalto" Leräh iclä IniilinäytLe:.lJ midin huJhtoutui.iseL.r arr ioitiin a7 prosen|tia. \4ää-
rä vaihieli 96 ja 99 prosentin \'älillä
\ävrtei,tä måärileftii.l.nvö. mädi,n k.
h:h-dslepl Ja luolleiiLUr. io\a vaihleli
lahden jr 45 pro'ennn \ älillå. MäLrailloista huuhtoutui Pohjois-Airistolla kesLimåJri.r o8 pro-entria (lur a l). Havajt tu huuhtoutumi.pro-entti o-r to-
jsempj kuin mädin
dennäköisesti
lodellrnen hu uhtou lum'nen, (illä nävrLeet Lerilliin <ieltä Tisli mJlrJ lövr\ i
(Kohonen ym. 2001).
alha
Valokuvattujen tutkimuspisteiden
pohjalta -ådloimme todeta näd 1.li
lymi-en ole,. an vai\lelevåd dlueen pri
osissa. Airistolla mädin huuhtoutumis-
edu-ldlla sila kd n rnäd In
h L
Lr
h.ou lu-
m',el:i Lo'\ermmillaan 27.q %. lv)nenmeren r-llillä cn 'nidii hävilin todettu olevan keskimäärin 58
9/",
tästä Z1
pro<enttid .\ övät laldt, 5e'\ärdngatiornat e1äimet tai linnut. (Hagaele &
Schweigert 1990).
ci dl an Ii.äantym.'en e-teenä Potjois-Airisiolla näyttåisi olevan alueen
relle\ öih mmer ia ohikulke\a lauitalil
kenne, joka siitää alueelle laivaväylien
lahpi-lrylee.t läjrletiviä her! läliillei.id
.edimelttejä. 85
% La<villi.u
ld olevd-ld mdteriäali.la on
Jder påål
\ar poil"-ruotdnnon
Kirjallisuus
Haegele,
W & Schweigert. J.F '9q0 Egg l0s)
C.
-e.
g Spau.. Ceorga Strat B'ts
C0- ba Do. rr. -F'rir g SymposiJr Ancl 0 dge
.
A asKa.
Hahtonen L. & Joensuu,0. 1984 Spawning
shoa strlct!re and spawnln0 tlme of th€ herr ng
\rlr
riston pohjan sedimenteistä (Kohonen
ym. 2001).
\ äl L.ömäl to'-net -ilalLalanran I
ta er ole a-laisemmrr iutLitru. Oula:
riänt) mi.er rur\ aini-e[-i lulhmusdlueell.l o\ dt rält lå mJ llöm iå. M;d i
virta yrn. (1985) raportoi Helsingin
huuhlouLLrmi<en melan..meja ja -ila-
Kohonen,
400
E
^^^
r! .tuu
d
Y
I
L in La I oflfpas'pl
Vahteri, P, Suominen,
l.
ooo
qr oppaJ.
;mi,e .o.-rLkse .as"rdol
os
I
l,
U., & Vuorinen.
.
Air sro
a Rapoft
ld l.rJ, / op..or
tos 120
s.
33
+
\
l,
Helminen.
nasso.e
läj l-
0-tee Pof
-998 pfdvsii - ItiT-l-
Sdar
a €lata
.lo-erel ILtfi-fJSd
iltleet
l,Vahteri, P,,Virtasalo,
& Helminen.
I
nb d-
12
Kohonen,
500
g . -p
paa farpt
pair ofthe Bothn an Bay Bothn an Bay Repolts
perai.ir Ai-
KPL mätiä / gramma kasvia
LUrvd.r\ id loi-
menpiteiiä tulisi tutkia lisaä.
LJ.
J., Vuorinen, L
2001. l^a o e1 l.---- ja p0 taslLL
tant0a ueldef suoj€
!
ja k! nnostustutkim us T! r! n
T.r-r y op __of
mls aitos 82s + itteet
5dd 5L05.d
Sddl sLor erel ILtk
_
Käaria, J.1990. Silaka (C'upoa hare-gus memt
lrtonainen mäti nåytteesså
Kiinni oleve måli
nåytteesså
aS I -L-.pd1 pr ldl^p l"e..d. Sda1q"
'
m rarld
dlLe"
re.ep.
a
jd
elsilael c-i TL-
L,a.e^
r
S,.r aiol
ed .stdn
-e
d-0 p0gradr-'-lL,ie-aear
-d --'-llopst01 booqa'a-o'
5's
200
0ulasvida P, Rissanen,J. & Parmanne, H. '985.
100
Sp.r1 g olBo l. ier-ifg (C rpea o'"roJ' L l 1
l-" \^a p - pa'i ol GJ' o l- | Jr o -i -isi 'ish
0
Res.5 41 54.
Vahteri, Petri, 1000. D .oppal'^
re
/d l LtL^)el
'"nl^isee
Kuva 1, Kutuaallon sisältämien mätimunien määrä kasvillisuutta kohden laskettuna Päivä
0 0n juuri kudettua mätiä ja päivä 10 on kuoriutumisvalmista mätiä.
dJsoe å ra-
Sld"a-rr_LIn.dId,t1ddl
sld.a1
-å-ir lL'1 /r00'io
eidel
Sd'-
rstom€rcn tutk muslatos rapodtj 11 sivua
å
&S*ii:. HYöDYN JA VAHINGON ARVIOINTI
RAilr0ttll
la
!T
UIRKISIYSKAYTTO-
HAIITOITlI
IRUt0llilil$rA
Subjektiivisten arvostusten maailmassa on vaikea
objektiivisesti määrittää läheskään kaikkia anroja.
Markkina-anro ei kerro kaikkea esim. loma-asunnon
käyttöön ja kä5rttömahdolllsuuteen liittyvistä subjektiivisista arvostuksista. .Ionkin hankkeen aiheuttamat haitat tai mahdolllset hyödyt esimerkiksi rantojen virkistyskiiytöUe joudutaan kuitenkin jollaln keinoin arvioimaan lupa- tai korvausprosessien
yhteydessä. Rantakiinteistöjen vesistösidonnaisesta virkistysanrosta onkin tehty runsaasti tutkimuksia erityisesti jätevesien johtamishankkeiden ja ve-
sistöjen säännöstelyjen korvauskysymyksiä ratkaistaessa. Oikeita anroja on haettu mm. kauppahinta- ja kyselytutkimusten avulla. Oikeuskäytännössä Joudutaan kuitenkin joskus tekemään vain
"valistunut arrraust', ellel parempaa aineistoa ole kåytettävissä.
p Jouko Peltokangas
tekn,tri. dosentti
Vaasan hallinto-oikeus
E-mail: [email protected]
Lomakiinteistöj en virti.tyskäyttömahdollisuuksiin vaikuttavat
monel tekijät. Merkitlävimpiä vdikutuksia on vesi5tön lilaantumisella veden laadun jd kävttökelpoisuuden eri
cyistä huonontuessa. \eden laatu vai-
Kirioittaja toimii tekniikan alan hallinto0ikeustuomarina ympäristönsuojelu- ja vesi-
kuttaa eritvisesti veslharrasteiden pe-
lainsäädännön alaan kuuluvissa asioissa.
rusteella muodostuvaan virkistvsar-
voon. M) ös rdntoien l.tvtettä!'m s vaikuttaa ainäkin urntiin ra veneilyyn sckä loma-asuntoien, leirintåalueiden ja
uifiarantojen läyttöön. Lrsäksi on merkitvslä j:irvimaiseman kauneudella. Veden laadun ohella ovJl vcteen välittömästi liittyvjlle \ irkisb <muodoille tärkeitä veden riittävä syvvys, riittävän
[email protected]@
pienet |edenlorleuden \ ailrtelut ja tesirajan paikka. Itse vesiympäristön
rnuodostama vrrlisD -dr! o liilr) \ \e-
Eräissä muissa tutkimuksissa (mm
caria 190q, Vyhrberg et al lqgl ja Aibto
simai<emaan j.r \|llren \ hletdcs\ä ole-
sistrisidoruraiscksi v irki rtvsa rvok si sdJtu 50-75 ".'å ja ralennusten osalta 30-40 %
Katselmu5tormrlu k.i-.a on melLo va-
viin maaharrastuksiin.
Rantaliailci$röien
uGsistösldonnaise$t|
uilldsty$aluoslfl
V$i5lön liladnlumisen vdilutulsia eritvi.ecli loma-.,u ntojen \ irkistJ sl;\ ttöarvoon on tulliftu eri \ hrevLsissä. (erinr.
Lvber 1981, Mr hrberg et al 1991 ja MaF
niemi lqql) on lorna-ralennu'pail an ve-
kiintunee\ti laytett\ ranratonl rien virli(tyskävttöarvon.r 80 'o tonlin koko ar
vo-r.r j,r ralcrulusr{.n o.alid \ ajtdavasll
i. JoitÅin poiklearnjaLi-n on. Taustana lävtännölle lienevät em. tutLr
mustulokset.
Oikeu\lävtärlrld..ä \'uotuinen rantaliintcistön r irkisty.läy ttoarv o on vaih
,10
HilJ :,""::i:,",'"',i:niLiili-,;-
*
ristön.uojeluld In mukarner sictl,\ el
voite ei kävtJnnössä muuttaisl ! eii
lain muLdista korvduskäytäntöä, vdilLa vecilai.sa tällairta sietovelvoitettd pi
olekaan- Sietovelvoitteessa ei myöskä?in
ole kv'vmvs mi<tään "omavastu uosuude-1a", vdan korvau.rajan ylrttvc.\ä koko \ dhinko tulee lorvaLlJvaksi. Ehkapa suurin muutos on siinä,
että luvan aikdprroriteetilld ei vesi<tön
pi)aam i'asioi..a ole enää välttämättä
samaa merkitystä kuin vesilain mukaal
oli ;a r esitalousa.ioissa edelleen on.
Kuu-iniemi (lqq7) toteaa, ettei ia
vallisellä lainsäädännöllä "edellylelä
on \esistön läheisv\de.lä aiheulutaa
dellut tapauskohtaisesti 3000 - 8000
mk/a. Pääomitettuna iämå noudattaa
varsin hvvin edellä esrtetvrssä tutkr-
hirmarli>av.ta. vesiitö-idonnär-td \ ir-
muksissa saatuja tuloksia. Tämä onkin
voita\ an loukdld omai*uuden tavan-
|jsh sarvoa. Luku ku\
aå leskrmäärdis-
luonnolli.lJ, sillä u.eimmitcn päåtöl-
tä arvoa. Kävtännössä arYo vaihtelee
melko paljon eri osissa maata.
Mattila (lqqatsai I a uppalrin ta ma l-
set perustuvat prtlälti katselmustrJimih-rLsr:.a tehtyihin va h ingona rv ioihin.
omaistd. jårke\ åä Ja lohtuullista lä) Ltöä, jola pitää sitällään mvös nc mdan-
tilä loq:). K)berin tutlimulsen mulaan
rantatolrrilr hinn.lsta les|jmäärin 7H0
oo
lren perusteella ihannelonlin {5000 n1:)
\ irli.iysar\ o-n.uudek.i noin 60 "o, rnr-
jokseer ir yhiipilar ä Kvbc'rn h-rlosten k.rn\\d, Eri rirLi5tv>lävftomuo-
Lä on
tojen osalta painotukset tutkimuksissa
po:ll.eavat loi.rsta,rn. muttd l.lpu rulo[set rastaa\at toisidan (lu\a I). \ildttilan mLllaa n rantatonlin virki.trsarvo,tJ roirl puolet rnuodo.tuu \ e-i) rnpäflstön !irLr\lvsar\'ostJ ja puolet vesiharrasteiden viikisiysan osta.
1,0
Kålasius
0,17
fi0nilslaamf,ädännö$ä h scn
Ullinnasto
YmFäri\lön5uojelulain esitöidcn mu
kaan (HF 8l/1999 vpt lain säälämisen
\ hteyde--ä ei arFrnf.da ylnPä'i.töva
hinlojen lorr ausjiirje.telmää ollut tarkoitus oleellisesti muuttaa. Lain pe
ru.tclr.rrs-a lorosterJan mm., pllä ran.
nanomi5tajalle tulisi lorvala pilaantu-
ovat selväsh epäl.rkoituLsenm ula isia.'
Korvaussuojaa nauttivia intressejä voi.
e*imerlil.i
lousveden ottaminen vesialueelta, rannan käyttämin{'n virlistvkseen yms.).
r
at olla
Veneily 0 07
Oleilu
VYO 5l/1993: säännösrely luvall halrija väitti toimenpide ja korvau,'.
! elvollisuutensa mä;i-råytyv:in lu
\ an myöntä mishctLen maan
kävttömuodon mul.lan. Vesiyliorkeus lat<oi, että maanomi5ta
jalla oJi lur art m) öntämisen jäl-
0,11
keenkin oikeus käyttää omai\uLlttaan Iavanomdisella, koh-
Vesimaiserna
o,27
ruulhsella ja j:irkev;ilJä lavalla, mikä voi merkitä myös maankäyt-
o,4
Saunomrnen
o,25
tömuodon muutoksille, joiden tavoit.
teena on lisätä mdksettJvJksi tulcvi,:r
korvauksia tai jotka muutoin erulustet.
tavan maankäyttdtilan(een kanndl la
Kalastus 0,05
Saunominen
0,18
Uiminen
0,23
tuksena ei ole antaa korvaussuojaa kåiyt.
misesta aiheutura vesialueen virkis-
0,15
0,6
malla on luitenfun lirtuilettävä huomiota prioriteettiperiaatteeseenr tarkoi
rantal<iinteistön faktiseen fukcutumiscen vieraaseen vesialuee,een pcrustuvat lä\ llöedul (lo
Uiminen
0,10
0,8
käytön muutolset. iotka obiektiivisecli
arvioiden soveltuvat ko. alueelle. 5o-
iömuodon
4,2
Maaharrastukset
0,20
Maaharrastukset
0,22
mu uttu mista tehol*laamma L'i (odotu-arvo). Täti
omistajalJe kuulurad oikeuttd e
voi raioittaa ilman korvausta. Lu-
vdnsaajan \ astuu ! vörymävd
hinl<ojen o.alta ci raioitu vain luKyber
Mattila
Kuva 1. Hantatontin arvonmuodostus vastaajien arvostusten mukaan (Kyber 1981, Mattila
vanantohetken käyttömuotoon.
(Sämoin \ YO 96l lq9l, KHO: e
1995. Mattilan 1995 mukaan).
valituslupaa)
Kun loma-asuru rorr ralent.-rniien ja :er
kJ\ tto oli! rl \:n L.latr r..rrt.l-.llu-
tavJronuista ld\ friiä,lold nl
ollut lupda m\'önnr'tiäe\..i crrnalorLa\.ii-a. .ucjÄu.\ el\ uity i ilaf.
een
råru1an osalta P\'svtettiin.
Kurl B:n tilat ei\,ät kuuluncet ennen
.äJrttöstcl!lurrrr In\ iirlI:irrrr-tä
tehdvc'a tutlirnuk'e\\<r \ \ ör\ -
VYO 99/1993r Kalankasvatusta lrlercs
s:i koskevassa päatokscssa fatsottiin \ esistön kävttöajn perustrr\ nl:i ! ilki5t\.kir ttör'rluk-i
lrlrl0 In[ .] \esrorkeJdurr pjätök>u11,nLohctLen h,n(Jt,i50--d. Peru\telui\r,,r toLlettiin, ( tti Liinte.
tökohtaisen virkistyskävttöl-Iaitall
lolr aul,,en suuruutta nr:iärdl..)c:.sä on erih i:e.li otett,l \ d lr uo-
mih('!lJl"i luolrteltu urr aluee
-een ja lun cäil!rö-tel\ tr crääi'j
pi!,r.5.iän11östcl\ lJ\ Jn hJL ia
Ld(sortiin \ el\ ('lli-el.i lorr a.r
mran B:lle <äänrlörlel\.t;i arlrPU
luneet rannJrl juoj.rd rn i:ku:tdrr-
mi\'or'. lullrl..1 ll\ \ in r.rttd .1lu(
rdlerlnulsirlcerl >o\ eltuLr \ e-r-tiisiclomraisecrr r irkistl'skä\'ttöön
sek:i missä n:i:irin niitä kä\'tetä:in
\ irli)l \ 5lIk()i I ul-rilL Torrritu5llrie5ten ja resroileuden liirriei-lön Frnld-JlaJn j.l ranldrii!rT lrrruureen Ilrinottr\ iJ kerloinli,l
rDuuletti'rr .rten, eltei kor!du\riJia toi5lcns,r \uhtecn nllut lohLuLrttom..t crr\iJ. \e-,\ liL\ilcu- lr-
nukset.
tesi mvös, että \,ain rakennettua
l,rrkoituL.end olr ollul rJnlJ\ \ ö
rvmien \':iherrtänu rcr r, B olil, nr
a-urrr'rort r.rlcrrlru.pa iLkaa r alrle\:,aan vornut luort.l.l siiher), että rlue oli rarrLlralcn{amiscen 50-
KHO
HLlolinlJlla priorrtcettiF ri.r.r ftcen mclLifvlsen v;ihenn Di:e.lä. \ oit.mee- lil'-
tiiloht.lna edcllecn l,itäJ.itä, plli korrdu.leruqteel mäirä\ t\ \ ät PrJ\åän-
töisesti luvan n1vö11tämishetken tiedon
peru-t<ell.r. Kor\.au5Pe-uste. nd on >j-
ten luPahetkcn |naankä\'ttömuoto ja
virkistvskävtön reaalinen odotusarvo.
Aruioin[liiyriinrtiä
Useissa
eli tutkir11uksissa ja katselmus-
toimituksissa on päädl'ttv Yarsin lähcllä toisiaan oleviin arvioihin \-irkistys-
k;ivttöhaitrn j.r \..si-tö1 vjrli.r).1äyLtölelporsuudeu väli-i.iä riil'f u\ uul-i.ta. K\'ser-ssä on toisdJltn leor{]ell'-
.cn tutlirnu\.err .rnrdnri tiero jJ
loJ-
rnntakrLtteistiiJ l)i.letiiin \ irLIs-
ldl5clmustoimiluL<is:d nuudi'adlr.r
I
telu .rr\ ioinliFeru.le.l {lu\ J 2). \-o'Jaarr r,.1or1aa. että rt-. \ e.il'uited irektilvin väistämättä cdelh'ttämän uuden
h \ l,Fiserr \e.rstöluolituksen lehittä-
5.9.199,1 T:3891 ei muLlttanut
t\ k.een kå\ tutt-\ J r.i. 5arralla
rr inc r tulep J'nnlin jo.crin mJdrin en-
\ \ O:n FJilöL:en l.l rutlrl.-tä
onristajalla ja k;ivttäjällå \'oi olla
\.rin \ k.i rirli'h L.ecn l,r\ lett;\'.i, kon'åukse(,n oikeutta\ J Liirtcistö.
Usein lomakiinteisiölr .1rvoo11 \'aikuttavai vesistösidonnaisei etuudei Perusfu\'Jt "rllalin osm \ lei\kä\ Hooileut(tD rJi
enintää-l osuuteen vhteisistä \'eshlueista. Fdellä esitch rr rru|aar \'nrl.åri-lo'rsuojelulain perusteluissa todeta.tn Dlvös
.ren lrltk.iä \'JrLuLtanr.rJn
ln\o.
är-
Yiointikä\{äntöö11, \'aikkei\,ät perusLrhiolohLla I
.rn johdo\t,r
\.a15inaiscsti
tulekaan muuttulnaan.
Menetys rantäkiinteistön virkistysarvosta eri tutkimusten mukaan
vleiskävttöoikeuteen perustu\'icn n]eneh -len korvatlJvuus rJnndnortlrsrdlrrle. Korvaus ei kuitenlaarl kohdistu suoraatr \ leislä\ llöoikeutee , r'.ran vleir
käyttöoikcuden nojalla tapahtuvan vesierl r irlisr\':kä\'tön tuom.r.rr.irvonlrsään loma-asunnon kä\'tössä.
Nykvisin virkistyshaittakorvausten
ou
lähtoLohtana nä\ ttåisi ole\ dn. ert:i rJrtatontti on rakennettu ja sitä kä\,tetään
virkistvkseen. Koska !irkistä\'t! minen
orr Lor i r subjelriir ijlJ. .n t.rt;i läh.i
lolrida Fi.lettä\
a
40
oilean-u untai.l.nn.
20
Hollo (1979) on todennut, ett;i Iirkistvskd\ ton suhleen lrrtäl'r l:ihte;i sirt;. cL
tä korvattavuuden edellvtvksenä on
alueen aktuaali kä1'ttäminen virkish s
nlueena. losid merlkinä voi\ .rl ('ll.r l, n]aråLcnt.rlr'rin.n, raleruru'len 5rjdrnti
0
rantaviiYaan nähden vlns. seikat. Tos
aluetta ei ole otettu loma- tai nuuhun
virkistvskåvttöön, olisi korvattä\,a va jn
se
Pennald 1980
Peltokangas 1984
Kyber l98l
Kärmeniemi l99l-95
Anttila
cdunnlcnet\'<, jol.t ilmenee nraan-
1983
kävtöllisen pcrusarvon rnukaisen maan
Kuva
myvntiarvon alenett'tiscna.
tutkimusten mukaan (kuvasovellus kirjoittajan).
-
Mattild 1995
2. Menetys ranlakiinteistön virkistysarvosta virkistyskäyttökelpoisuuden lunktiona
eri
tn. lurklnukst..r ur \ä\
teth fPn'l -
keus Kyber 1981) laskentaperusteena
koko rantakiinteistön virkistysarvon
.nerrery.lä. | änr; or peru-.eltud, l u'r
7)
\dr-\, \-orL u- dn rordaar er'L-ecr
8)
rirLi\h
tontille ja rakennuksille.
t-itct\ L l.r-k.'rLaPe'iJ.rhcel voivat drvoltuar cri di-ten Lifl tpistöjen n-a td
-ee\\d !dr\'n .amånldinen
.ri
ql
ko. aLueen r
ahI'
opro-enri -
-o. 5ddtu 5ummd on ralennuk..rl
virkistyskä)'ttöhaitan suuruus.
) liruJ.len lor\ dukrlen välttdmi.e\-l on (d/tefh dielnlnirl e- lirL\
j;
rap.rurl-
-i-.r O:[eu.lä) Iarurö.-ä lidk'i Poik
lea\ ld l.'l enl"lu lolrta ldi an ioiLr onkir rr.lai-ir kertoinin lJ\1ttu (l'. edel-
Kerrotaan rakemuksen käypä arvo
rålennul-en \ irkirtv-drvop-o.en-
tilla jr
_ohtaa
hvr i_l'n err.rLr-u'-rln korvaul.iin. K rilen-Lh vesi-tön v-rU-ry.kävtön
e-h ml5r'.1ä Loett"\ d hdl'1d onPeridd.-
v:o tu nnrn Puolcl rL'nlin virl i'iy-arvoptosentrsta,
Ar\ in'dddn ral.erurul.enLirPJ ar-
ylärajoja r ronHi q000 m7
7U m7:n hJ \
ya mtiL! i
äl unlornen hir-iraken
nus).
l0) Ldrkctdan \or\ äuktel lontin i.i rd-
l; \l O qq/ lqq l) Kor\dträvuudcn vlä
rajana on pidettJi sellaisen kiinteistön
aruoa, jonka pinta ala on noin 5000 m2
j, ;olla on 70 n2:n h.r-ih ur ila. \ rkina r5en asutuksen suhteen
vläraiana on prdetty vas-
virkistvskä),tölle pysyvää haittaa,
jonka vuoksi tilan käyttö-
ja
mw'ntiarvo oli alentunut niirL että kiinteistön virkistysarvosta oli
menetetty noin kolmarmes. Otta-
en huomioon
viimeisimmät
kauppahintatilastot ja kiinteistön
arvioidun an'on (n. 500 000 mk)
VEO:n päätöksen lopputulosta
60 000 mk:n kertakaikkisesta
myyntiarvon alenerniskorvauk
sesta ei muutettu. Tämän lisäksi
tilan omistaja ei voinut saada vir_
kistyskäyttöhaiiasta vuotuiskorvausta. ryirkistysarvoLsi saadaan,
nk eli 36 % kiinteis-
I ennuL.en oralta vl_teen id'nuutc-
tästä 180 000
rain ko-\au-.Jmlna vuo'iLor-
tön arvosta. Tämä vastaa melko
hyvin Mattilan esittämää vesiympäristön virkistysarvoa. To
vauksiksi.
# oilcuslävtännössä mntaldinteistön uiddstvsldvt;,;;J;;;i-i",,-.
ber rle81, siivora reri, 1i16rug 6n UAIdG[ut U0A|HOnEISGSI| 3001H000 mlda.
";
vrt. myös Mattila 1995).
Mvös Mylubcrq et al
dettakoon, ettei tässä ole
k)'se pelkästä maisemaawosta, vaan myös (Pääasiassa) sataman käytön
virkistyskäytö11e aiheut
tamasta haitasta.)
(1991) ja eräissä muissa tutkimuksissa
littäjänä myös rarulan ja veden laatua
Oikeuskäyt?innössä on viime aikoina
painotettu kiinteistön todel1ista käyttöä
muidentekijöiden (etäisvYs asutuskes-
\
kuksista yms.) ohella.
ryi-kontar.ia Lunlin li'rle'-rön
or läyLell\ ränt.r\iirtte..tö1 Jr\un -(
\ .r Li.iy-kå) ttöhdrtdn ,: rv ioLnnin lu
ku orl 11) k\;;n pdiPiirtei--Jin 'eura'
va (Mattila 1995):
lJ ViJrrtetäär \eJer1 \;\
lroLelFo -
suuden perusteclla likaanfu misalue
hdirrav) cjh\ \keineen. ApunJ \ o -
daan käyttää vesistön virkistYskä]'itöluokitusta. \/ahin-koproseniti
vaihtelee 0ja 100 9i:n välillä (k. kuva 2).
lJ
Ar\ rordJrn e-rm. lauPPahinralu limurtcn ar ulla 'antalon.in Le'l i
Ti.jr;inen npll.iniala Jlu.ella, n i
käli vesi olisi puhdasta.
3) Arvioidaan tontin veteen Perustuva
virkistvsarvoProsentti.
,1) Saatua neliöhintaa ko4ataan kunkin
tontin ominaisuuksiin perustuvilla
i)
.ee1.
I
irri
edellv.tirrr 1k-t
-elmu-toimifulre-.J yk.irvi'lohtdi-en
lu\.rulren \ dhinl odr\ ion -uoriHdml
re-la. Veneltel) vd-ldd periddllee--a
on lJ\ li-r_o.-i
mJl^ooronrd. \
ltsl.trl'
-, 1ä onkin li).clt\ pe"iJJlctld. ell,
kunkin kiinteistön virkistYskäyttö on
samansuuru$ta.
MrrL;lJ llrlo:) e.'ltää, erta dr\ ioin
ni--d pildi.i eroltdd ve\'\lön -uu,J virkistyskäyttö ja vesiympärisiön virkis-
mvö-lir td'oiLLai'i Lor-d na rl alueen Js i.lno-ar<ten r ä l:lla. Ve- ) npari.tön ! i'li-l)sdrvon erolldmlnen vp'ielr I iv
töön liittyvistä arvoista lakentamist\)ppi.i*ä hanlk.i--d voi nlld peru*
b -arvo. | åmi
vdu--urr'nia
teltudkir. Toderl.rl oon, erl; Vihcr\ uoren iloS;) mLr krdn: "F\ ) 'r-vv-\ arl'
mu: estää lor! du.\ elr olli- u uder re>ia lueo -u u
lt, vailla oleralle
rar'
lo"rtin lol ondr-]1l1lr kerrotaall \ l--
mallista haittaa tai haittaa virkistys-
Jrtoprurenr.i, iol.i on r lecn'i ;r-
[email protected]
Majuri 2001) esittää
\ irL i-
kertoimilla.
Näin saatu summa on rantatontin
virkistvskäyttöhaitan suuruus.
Arvioidaan rJl e rtrlUl.en \lrLi-ty'
(2000, ref.
tyskäyttöselvityksiä, mikä useimmiten
ndnomlstd;,ille t.rpJUk.e--d, i.i.' d e'im
ve5istörakerulelmasta aiheutuu maise-
\:.lv.ar\ opru-cnlill" l,r Lo hdilldr r öh1 Lkeer vJh.nkopro'enlillä
-;
irli-ivl
Anttila
jite\ c.ren iohtdmr-ta åldPuo i-Ppn \ ( .rrtöön \ alkeako-le.J kö\lP\a'-d ldr-
lil tölle ta' kullLr\ htev[ -ill..'
O
keuskäytäntö on kuitenkin muotoutunut jossain määrin toiscksi, vrt- esim.
VYO 195/1996: Laituiista Ja sen käylö.1ä .at'oftrLn ail'reuluneen ja .,iheutuvan lomakiinteistön rarman
Kl berin ju Mdrirlan P-ittäLJ; ld(len
tdr,ipäa. lonfin \ etepn Peru.tuvaru \ ir
ki.iJ -arvona on k;\ lett\ 8U o tontin
drvo-ta jd rdkennurten o.alta puniPt 'Lrä eli40 o. Jäteverrr'1 on Ldr-oltu va'
i ulldvJn puo.een em. "rvoi-la ell lä
hinna VaLLildn e.itlämädn \ e.ih,lrrd5terden drvL,on eil å niinlään \|..l\rr'
päristöön sin:insä.
Oulujoen sä?inl1östcl)11 kehittämisen
vhrelder-; on LehiLelh diempien tutLirnJ.ten pohialid {Aifturiemi lclql) n\
VIRKI-malli (virkistyskäyttömalli), jonka avulla rantojen virkistyskäyttöä on
tarkasteltu käyitäjåin n:ikökulmasta. Ve
-udjdn ra' \ edenl orkeuden oprirnir r ö_
nyf leellä ta-r|..oit"iåån \] öhvlehlä, io\sa vesirajan tulisi olla, jotta rantaa vo1taisiin parhaitcn käyttää. Kun vesira)a
riirqy tie\ lla rdnl.ro-alld Poi- ophrni
vyöhykkeestä ioko järvelle tai maalle
pdin, rdnndn
kä!iettJ$
c ia
virki.tv'
\äytön a rr o I lluu huononiua ruord\\d
suhteessa vesirajan siirtymäär (Aitio-
niemi 1993).
Kirl allisuu
Aittoniemi,
P
s
/.
993. /es stoje- saalnöclp
va -
<-tLl.set raj lojen v ( stys^ä,,Itöö'- d'v o 1lmenelermå ja sovelluksra KarnLJn Jarv4lä lmatran
Voima oyrn tutk
+
s.
! srapo dteja
m
lvo-A-01/93. 135
itteet
Anftila, J.
'983
6A5 0y.r l\/länlan tehG.den.äte-
vesien j0htaminen vesistööf lalatevesistä a heutuneet alkaisemmal vahingot. Katselmuskirja
Anttila, J, 2000.
UPI\.,I-Kymmene
jåtevesien j0htam
seK
oij:n hakemus
Valkeak0sken alap!0liseen
/assldo^ (dl,el-Ls[ir.a 82<./ref lva.Jr 200'
Halliuksen esiiys ed.iskun ralle ympanstönsuoleluja vesilainsåådäf nön uldistanriseksi HE 84/1999
vp. 246
, opt mivyöhyke
S
Hollo, E, 1979 Fanta,/aiinlojen ko1aa"l.se1 oe-
e
vesircja
Vesiråja siinlyjärvelle päin
siirw
maåll€
päin+
rusteet. oelensor legis 1979. s. 375-392.
Xuusiniemi, K. 1997 Y-pirsrolmJ-toste- Lo.
Kuva
3. Vesirajan siirtymä hwästä asemastaja virkistysarvon muutos siirtymän suhteen
kaavamaisesti esitettynä (Aittoniemi 1993).
ranavJLs pd<koroim lra-re ssa
!e
sink . Kauppå.
kaari0y.361s.
Kyber, M. 1981. Ves stön ikaantumisen virkistys{d)4d le arl-euflarar fafial jd
VirLisrysarvon huononemista eli vLkistyskäyttöhaittda laskettdecca olete-
Ylilecnueto
taan, että kun vesirajan siirtyminen on
tarpeeksisuuri, on v irkistysarvo nollas-
Rantakiinteistöjen vesistösidonnaista
virlistyskäytlöarvoa on tutkittu koh-
eli virkistyskäyttöhaittd maksimissaan. Suuremmilla siirtymisillä ei ole
tuulli.en runsaa<ti ja dlueelliset ia ta-
sa
enää merkitystå, koska tällöin koko \ i-rkistysarvo on jo menetetty. Periaatetta
voidaar havainnollistaa kuvar 3 avulla.
TarviLlavat parametrit (rnm. optirtu-
vyöhykleen leveys eritylppisillä rannoilla ja virkistysarvon nolla&ohtaa vas-
taavat vesiraian siiitymät) arvioidaan
tapauskohtajsesli. Menettelyä on sovellettu 'nm. Ouluj;irvelJe ja eräiJIe Karnuun jiirville.
Vaikka Aittoniemen mallissa onkin
tarkasteltu otannan avulla eri säännöstelyvaihtoehtojen vaikutuksia rantojen
virkistvs[äyttöhaiftoihin ] leistäen,'"ordaan ajatusmallia sinänsä pilää lählö
kohtana kiinteisiökohtaiseenkin såännöstelyhaittojen aryiointiin.
Rannan laadun vaikutusta rannan
Läyttökelpoisu uteen ia arvoon on tu l-
kittu myös eräi\sä aiemmissa tutkimuksis>a (mm. Jaakson 1970, MiekkVyhrberg et al l9g1, ref. Ma2001).
Nåmä menetelmät ovat kuriuri
tenkin enemmän rannan arvopisteytyksiä kuir vahingonarvion perusteita
Myhrbergin menettelyä lukuun otta
matta, jota on käylettv mm. Uudenoja 1971 ja
']
de1 a'r 0
rl
kat-
se'rJStormrluksessa Espoo.Valrion lekr.llinen lut
pau.\ohtaiset erot huomioon ottaen nLden määrälliset ja mä:irittelyperusteeF
kin ovat oikeuskäytärmössä jokseenlin
vaki intuneet. Vuotuiset tai kertakailkiset korvaukset kussakin tapauksessa
riippuvat useista tekijdistä, mm. haittaastcen arvioinnin tarlkuudesta, mikå
kim uskeskus.
Tedote 23 90 s. + litteet
Kirmeniemi,l
I 991 -1 995. Avustavan virkamiehel
.aLSUlnot eräissä kaBelmus.0rmrlJrsissd.
Iel.
]\,4ir
jurl2001)
lvlajuri, H. 2001 Fjdd/f d' / oi'r. \e" sLöje- kJ- nostushankkeissa. Jull€ semaion käsikii0rtus.TTKK.
203 s + liitteet.
Mattila,l
veö,sdn
I
19S5. Rantakinteislön v rksR/sarvo ja
laantLm sen va hJir,s s"he
r
SJomen
y
-
-
päristökeskuksen moniste 6. 88 s. + liitteet.
l\,lyhrberg, 0., Heinonen.
I
& Väänänen.
J.' 99'.
monicsa såår.nö<tely- ja ralemu<ha-n-kkeissa voi olla vaikeaa. Vesistön LuormiluL(en aiheu ttamd n Läyttökelpoisuuden muulosten vaikufukset \ irLrs-
laindekgl Suomessa 1 982 90 l\.iaanmittaLshall
tuksef julkasu 69 64 s. (rel. lMajur 2001)
tyskävttöarvoon ovat sen siiaan melko
te0llisuuden vesie'rsuojeruvaihtoentojen
Ona a1'aislel o1a'a<e11Jsoa <^oje
l
rLd a 1ir-
Peltokangas, J. '984. Jamsä- seldJ r -etsaedullisuLs-
vakiintuneesti arvioitavissa. Oikeuskäyt:intö on viime vuo:inä menn) t srr-
'rLste[-lkal obaslo vestel.ril{(a. -0]
hen suuntaan, että rakentamattomien
Pennala, S. 1 980. Jämsänjoen ja Keski'Päijänteen
ranlojen odotusarvoa ej
jä
tevesja)iois-
korvauk5issa huomioon. Tapau\kohtaista hdrkintdd Luitenkin tdrvitaan. Aikaprioriteettiperiaatteen sosa otpLa
veltdminenkaan ei näyLä oikeuskäyt;innössä täysin
johdonmulaiselta.
Kirjoitus pohjåutuu aiemmin Ympäristöjuridiikkalehden numerossa
1/2001 julkaistuun laajempaan arlikkelj i n'Virkistyshaittakorrauksipn ar-
vioinnista".
/en ailL. Tampe'eer
a
ree' jate\es a
te(ni 1en rcr<eakoJlu. 'a €Ts
-
,ifteel
kosqeva ka selmJsto mrtLs Kat.
s€ musk rjaja t0imitusmiesten lausLrnto.
Sarja, M.
-969.
LaDp4å-ven,a Venerjoen lebtar.
ve^ vrkistyskåltl0lLtkimLs ia vi'kislysarvol 1raa.
I
ha- re- lelsi
g n y opisrOr
raalteleön
laitog
Pr0-gradu-tutk elma. 102 s. (rei. tulaj!ri2001)
Siivola, L. 1992 Vir'{stysdynö. K.4assa:Aitd. H..
s[\ola L.8 va\'( a'e1. o HvÖd)1Ja rd1:-qor ar
/o
1
ves laloJdessa Espoo Tekl ll ne1 ko'kea.
koulu, s.451-470.
Suomen säädöskokoelma otteet.
Vihervuori, P 985 aallaor(e-den pe',rsreFl SJomen Lakimiesliiton Kustannus 0y.211 s.
kaupungin mdledvesialfäan katsel-
Vesy 0 {eLde1(Vaasar
mustoimituksen yhteydessä.
kollsto 1988-2000
lal
-r0-oikeLdp
)paaros-
&*.::i:+ HYODYN JA VAHINGON ARVIOINTI
KAIAT, KIII|T,
TUROT, I1OT
Vap aa-aj ankalastukse n
pohjoismaiset anrot
Tuoreimmankin tilaston mukaan 4O prosenttla suomalaisista kalastaa joka vuosi. Vapaa-ajankalastajien vuosisaalis on lähes 50 miljoonaa kiloa, kymmenisen kiloa Jokaista kansalalsta kohden. Varovaisen arvlon mukaan kalasaaliin arvo lähest1ry 35O
miljoonaa markkaa. Tämä tilastoissa esitetty anrlo
on kuitenkin alaraja. Siihen on päädytty olettaen,
että onkimiehetkin toimisivat rahasta Ja myisivät
saaliinsa samaan hintaan kuin ammattikalastajat.
Näin ei lnritenkaan ole. Marklrojen lisäksi vapaa-ajankalastuksella on myös aineettomat arvonsa. Pohjoismaissa tulevaisuuden kalastusmahdolllsuudet
ovat jokamiehen optioita, jotka arvostetaan korkealle.
Suomalaiset
Anna-Lllsa
Tolvonen
uapaa-ajankdlastajat
vapaa-ajan
La la
stajien juokseval ku-
läyttä\ ät harractukseensa vuodessa
1 220 miljoonaa markkaa. Arvioon on
lut ovat 2 730 miljoonaa kruunua,
kalasaalis 58 miljoonaa kiloå ja
päädvtty, kun lasketaän vhteen rahamäärä, jonka suomalaiset kuluttavat
kalastushaJrastulsen yhtevdessä mat-
sen arvo ammattikalastajahinnoilla
mitaien noin miljardi lruunua. Tiedot ilmenevät äskettäin julkaistusta,
vapaa-ajankalastuksen taloudellista
ja kalatal0uden tutkrmuslaitoksen elinkeino-
koihin. majoitulsiin, lupiin ia muihin
juokseviin menoihin. MuLaan ei ole
oLettu kalastusvälineitä eilä muita pit-
kalatalouden tulosyksikössä.
lävaikutteisia hankintoja. Ruotsissa
2000).
4p
tekn.lis.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
E-mail: [email protected] i
K.'jortTaja
tutkii vapaa-ajankalastusta Biistå-
[email protected]!
arvoa mitanneesta pohioismaise:ta k}selytutkimuksesta (Toivonen et al.,
Joista talv kalastusta
Vapaa-ajanTanska
Suomi
n
23
575
28
21s
454
1295
kalastajia
n
546
451 000
1 263
1 390 000
lslanll
268
55 000
Norja
1161
1 450 000
Ruols
1 286
2 020 000
Yhteensä
4 524
5 360 000
Liiketaloudellisissa hankkeissa vesistö
jen kåyiöstä voidaan vleensä vlsrselrt
6 000
263 000
710 000
1 630 000
lella. Pitkar ailutreiser in\ estoirnit Ldldqtu<rajlinei.iin jajtettiin iämän tarlas-
telun ulkopuolclle, losla niiden t hukainpn rdjnaminen on vail'eaa.
tei-e.h lasLed nii\tå saalavd hyöly. Kdlataloudellisia hankkeita perusteltaes-
der
eHi niiden \eurauksena vc
:-i.tön vlrkist).arvo ka'vra, muftJ tuon
ainepl loman arvon mjtt.rdminen tuoltaa vaikeuksia- Vesistön virkistvsarvo
kertyy mm. vapaa-ajankalastaiien \dd-
muita arvoja
s.t Hpdetäan,
K
18 000
632 000
jo.kus kavdään piLJemmällä lalaret-
I(u$tannus-hyöty -aianGlu
ma.td .rrnc.ltoma<ta hyödystä.
harrastavia
J.-
tannus-hvötv -dn.ilw\iä iehtäessä ku:.tannukset ja hyödyt mitataan samalle
tulospaikalle: kenen kustannukset, sen
hyödyt. Julkisten kustannusten osalta
mitataan siis julkista hyötvä eli hvötvä
yhteiskuImalle.
Vastineeksi maksustaan kuluttaja saa
vleensä jonkin hvvinkin konkreettisen
fuohteen tai pdlvelLln \ apar-aianl.alas
tajalr muuttuvat kustannukset smt)'vät
juuri näin: ostetaan bensaa, maksetaan
kalastuksenhoitomaksu ja låänilupa,
m
Vapaa-aJankdld(iukseerl liirh v selvä.ri
luin pelLla ealiista
<aa-
tava hvöry. Luonnossa liikkumisen nau-
trnno-la, h\ \ rstä hetkislä Lv\'ä"sä,eura5\d taijoillelin har\ rnai'esta \ |\inäis)ryden herku.ld ollaan valmilta mdk'
5rmdan. Vapaa-ajanlala-taian ku'Lacnulset katravat laiLen aineellisen lis:il.i aineettomana hvötvna saddun ldlastuselämyksen.
P0hl0ismaisd
ufiimulsel
Aihepiirlstä kiinnostuneet rä5taa\ al Lvcelvtu tkimul*Lrn muita aLhi\ isernrnin.
Sen vuolsi tässäLin tutkimukses(ä lala5la\ ien o"uudel kus>a\in maa>,a arvioitiLn muila lahteitä Lä\1täen. Kala.tavien osuus väestöstä on kansallisten
100 %
80%
E Yleiskalaslaiat
60%
tr Koiitarvekalastajat
!
Satunnai6et onkijat
E urheilukalasiajat
40 ./.
20%
Tanska Suomi
Norja lslanti
Buolsi
Kuva 1. Vapaa-ajankalastajanryhmien osuudet Pohj0ismaissa.
t' d -ro]erl ja l\ övo:Td
lu
ll in u'len \ h
re\oe.i; lehti\ iFn n- On nrbu_ h'elljen muka"n suo-re--a l0 " lRii-r"-
ja kalatalouden tutkimuslaitos 2000),
\or1.r--.l
;0 o '5t,lt.-ti-k
-enlrr'Lr\
ra
lquutjd (uoL- j-d J5 o r-r-[e-i!e-lr
2n007. Tan-1,--a vJonnå looT Ie\d\ n
prhr,.rk\ -el\ n Boh- "n.l Rctlr looT)
muf .r.rn 125 o \JF.rö-td\ala-1.r.,jdT'ld rfr--.r vonå\ a-tpn ! Pv :ållJ 1000 CJ
lupin tekemlin puhelinkvselt'n mukaar
31,5 "å väestöstä kalastaa. Pohjoismaissa lasketaan ole\ran yhteensä 5,!
In'ljoorda LJ la -tu-t. lr"r-d-tJ\4" l8-{o
-\,uotiasta (taulukko 1).
Kalastar,at luokittelivat itse itsensä jo
ko urheilukalastaiiksi, kotitarvekalas.
tJJr.... \ er-kåla.ui'k-r rai -atu rai-il-
-i onl ijo -.i. \ iinel' naln lluä .\h|n;; e' -er elleLtu ruol5Jlai)r tn. joi.La >dtu-ndr.eLkin o-kr Jt o\ at pai\a)li-en
n
534
1 183
95 %
Kalastus
Jo...-rrs.
| 15.d, r r. <-.
Keskiarvo / ka astala %
! 26
a24
t l'1
934
dti
KUSIANNUKSEI
Arvo yhteensä
364 000 000
1 220 000 000
1ö
2 55U
262
Kalastus
138 000 000
1 170 000 000
1 108
t
925
1179
'13
1 710 000 000
4 266
nå-rilelntl- riuk.
L1 L
-l-eilu kald-ldJia.
5uorna-aiicl.*ottu\'J -uhteelli'Pn -Lu-pll,r .ori(J1.ldla-LJjic- o-uurdella a r--
låntilaisilla painottuu urheilukalastajien
osuus (kuva 1).
Kala-R.pi:\ i; ler nr lohjor.tr.li..a
r.rrr err-a r ..17 n:ljoon,rd iJ lrl\ i-:å lilI i-lJp;r\ iäl n Ioin .l n1'lroonaa. No-jassa ja Tanskassa kalastetaan eniten
rannikolla tai merellä, rnuissa maissa
järvi1l:i. Norjassa ja Tanskassa iilanne
In\ o\ vd\rnd o,lrhJ'len nnPad-dldnl .
lastajien toiveita. Islantilaiset kalastavat
järvissä, vaikka haluaisivatkin kalastaa
jo. --J.
\\ \
.et1ee
ko.kr\d dsrL\-en \or-
keissa hinnoissa.
Y
n
määräinen
Kesk arvo / ka
Tanska
Suomi
ts
anl
\orla
484
1 013
237
1 426
Ruotsl
1 192
Yhteensä
3 952
95
'/"
maksuha ukkuus luottamusvä
434
446
851
502
344
424
aslala
27
! 11
+ 23
1T3
! 21
aB
:r
Ylimäärä nen
i
lslannissa elilai$a
maksuhalukkuus
Arvo Yhteenså
175 000 000
501 000 000
42 000 000
Kun kala-.u.ha-ra-t-l -.rn kJ\ lel\ t
Äurrdnnu\-el muu(Plddn Suoren mal lo \-i llaulul\o )'. nän.lJin Pttä i-lrntil.risten keskikulutus on muiia palion
643 000 000
-uL.empt \lui5-å mai>.a kv-|..\u.rannu\-rr ova( h\ \ r-lin lrhellä toi''adn
2010000000
Kokonaiskertymä on suurin Ruotsis-
648000000
.a
-uJri o-d Johtuu
\air T.lrnr'-ra lJPdl'l,rk5LJen o\Ju\ on cuur.a
_
f.r - ka.-a ja:uome--a JtLrLlai'el onI jal l;\ 1ä\ äL \e-l'rnä;-'n \ iriicn rd
1..
u- ron n
Lr
l. - r.
rd
po .Lndrreioen lalleude-1.r.
had hatra>LLr
\-.en-J. He toi-aalta nuo-
dostavat valtaosan kalastajista, joten
heidär tr.uuLe^-" \okonai-.u'ta rul
sista on huomattava.
\ I mi;rä.nen
maL-uh,lu\\uu'';'
masta kalastuskokemuksesta on keslimJärin suuri- ,:lannrc'a, rti:'.. to-
delli.etk'n ku-ld"trrUk.eL nral lor\..m
mat (tauluklo 3). Pienintä ] linääräinen
mal.uhalukluu. on RJ.l-i--d. Ruotsissa ja Norjassa ylimääräisen maksu-
halukkuuden kokonaisar'r'io on suurin.
Ylimääräinen maksuhalukkuus on
Kuva 2. Kalastus on k0k0 perheen harrastus Se on helppo al0ittaa j0 nuorena
{Kuva A-L Toivo nen)
@ffiffiffi
suurxrilleen puolct todellisista kustannuksista, Islannissa ja Ruotsissa vain
\ oidaan srirtäå kdn-anldlouleen Sa1000
2500
I
Urniläräinen
morn ajaLellen Pohioi.mai'sa on t hteensä 4,6 miljardin markan markkinoiden i.äk.i norn i miljard a vlimää-
räsä malsuhalukkuutta. Jos osakin tarjolla olevasta panostuksesta saadaan
2000
f
1500
Todclisel
1000
500
0
Urheiukalåstajat Kotitanekahstajai YleBkahståjat Sanmaaetonkijat
ja
Kuva 3, Suomalaisten vapaa-ajankalastajaryhmien keskimääräiset vu0sikustannukset
cLLrntdulumaan vdPaa-aia n ka lastul.een, kaikki harrasluksen Piiri5'ä loimivat h) dt)'vät. Srlloin laiLenlainen toimeliaisuus ja yrittäminen Iisääntyvät
vapaa-ajalkalasfuksen alueella Jos taas
vapaa-ajankalastus ei houkuta iarjolla
olevaa rahaa, joku toinen kansantalouden sektori kerää sen pois-
keskimääräinen ylimääräinen maksuhalukkuus, markkaa.
Raha liilrlruu munei iää
olemassroloarvo, I oinen e.fl maaiti va
paa-ajankalastuksen kokonaisarvolle
noin kolmaines.
Vapaa-ajankalastuksen taloudellinen
kokonaisaIvo jää tässä tutkimuksessa
saadaan
daan luitenlin 5anoa, eltä \olonai>arvo on \ åhiniä:in 5aafujen lulosten suuruinen. Kokonaisatvoa voidaan lähesb ä la hdecta suu nnasla {iau lu[.ko 4)
vien k;) ttöarvosta. \ apaa-aianLalar tuksen taloudellinen kokonaisarvo on
siis taloudellinen nettohyöty yhteis-
laloudellt"een lokonairdr! oon lasletaan lala.tavien ) limääräinen mak'uhalulluus seLä kalastamaftomien mÅ5uhalulkuu- ) leensä vapaa-aiartr.rla.-
kumalle.
Su"rrilla luvurlla r oidaan lehdJ mielenkiLntoisid ajatusleiLLeiä quome'iä
vapaa ajankalastuksen suotanaisessa
) hteyde..i li t.u\dn |,2 miliardin Inal
tusmahdollisuuksista- Tämä estimaatti
muodo.tuu sii. kalasrd\ ien la) ttöar\ osta
[rn Ii.äl.i on tarjollå l;he. I miliardl
ylimääräistä maksuhalukkuutta, joka
ja laldstamatiomien olelna:-d-
oloaruosta. Siitä puuttuu kalastavien
Käyttöarvo
(miljoonaa mk)
kaikkieo sekä kalastavien että
kald>ldmaitomien. ylei,e.tä mal>uhdlulku ude,ta. 5aadu:ta e.timd.Jticta taas
rodeturälöiseslr puullu u ora lalasta-
kayleryillä meneLelmillä aliawioksi. Vo -
Olemassaoloarvo Taoudellinen Taloudellnen
(n iljoo.aa 'nk) Koko-a,sa vo koko^aisa'vo
(miljoonaa mk) (mllioonaa mk)
(1)
Kalaslavien
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)
Kalastamattomren
ylimääräinen
maksuhalukkuLls
maksuhalukkuus
vapaa-ajankalastus-
Kalastus-
mahdo Iisuuksien
kokemuksestaan
olemassaolosta
uYdy|(siin
Haasteena on 1öytää liikeioiminnalle
otollisia kohderlihmiä. Urheilukalasiajar ja ylei'LalasialaL låyttävär Leckimäärin moninkertaisesti rahaa hafiastukseensa kotitarvekalastajiin ja satunnaisiin onkijoihin verrattuna (kuva 3)
Lahes 60 % kalastukseen käytettävistä
kustaruruksis ia kertyy näiltä kahdelia
ryhmältä. Myös heidän ylimäärainen
maksuhalulkuurer.a on eri ld'olla ja
yli
70 % kokonaissummas
ta. Asuinympäristöstä ei juuri ole kohmuodostaa
dentamiseen apua, silla kokonaiskustannuksisia 42 % tulee kauPunlilaisilta,joita on 44 % kalastajista. Taajarissa
asuvat, joita on 29 % kalasiajista, käyttävät kalastukseen keskimä:irirl eniten,
1 150 mk vuodessa. Maaseudulla asuvien osuus, keskikulutus ja kokonaiskustamukset ovat pienirnmät. Kurl vapaa-ajanl<alastusta haIIasf avat jaetaan
kolmeen ryhmään koulutuksen keston
mukaary 11 - 13 vuotta koulua käyneet
käyttävät keskimäärin ja yhteensä
enemmän rä}laa kalatnrlseen luin heitä våihernmåin tai enemmiin opiskelleet.
Myös heidän maksuhalukkuutensa on
Ieskimaå-rm ja yhlePncä -tluremPi Luin
muiden. Iällä ei näytä olevan suurtakaan merkiiystä 18 - 69 -vuotiaiden va-
175
1 162
501
493
85
paa-ajankalastajien kalastuskustannulsir5a iai n'al'uhalulluudessa. Korkeimmat keskiarvot ja kedymät ovåt
ik;iryhrnissä 38 - 47 ja 48 - 57 -vuotiaat
Sen sijaan sukupuolen merkitys raha-
648
483
asioissa on selkeä. Vail<ka naisten osuus
643
880
2 009
3 103
5
112
5 296
kalastajista on 35 %, heiditn osuutensa
kalastuskustannuksista on vain 19 %
Naiset kuluttavat keskimaztin alle puo-
/'alinP'tlas-
Tuunainen, P. & Weissglas, G. 2000. fco-o-
let siitä mitä miehet. VIyös mäk.Lrhalukkuus noudattaa samaa kaavaa.
paa-aarkaas Ls 1998 S-0ren
Vapaa-djånlalaslJjan on enl iclå helpompi perLrstella itse leen harra-tul,een käytt:imi:insä menoja. Vapaa-aianLalastusrektorilla lirkLutat rdhat vilLd5f uttavdt loko seklorin elinl.elnoelåmää. Mitä u.eammat lulutavdt ja m'tä enemmiin kulutta\ at !apaa-aiankalastukseen, sitä elinvoimaisempi alasta
tulee taloudellisesti. VapaamatLuctajaajatus käväsee lähellä; miksi itse laittaa
rahaa harrastlrkseen. lun hvödvt ovat
pdljolti yhteise!, siis aniaa toisten malVapaa djdnkaldsrulcen piiris.i toi'aa.
mivien omat valinnat ratkaisevat.
Toivonen, A.-L.,Appelblad, H., Bengtss0n, 8..
c0untries. N0rdic Council 0f Ministerc, TemaNord
Gertz-Hansen,
2004 604 11 p Saatavana myös osoitteesta
l'f(p /'$rwn0'den.org/f i5VsVoJbl ul 0ner.asp.
lo:
l\,,laa-.
melså- ja kalaiaious 2000:'. 27 s
P,,
Gudbergsson, G., Kristo-
fersson, D., Kyrkjebo, H., Navrud, S., Roth, E.,
Kirjållisuus
Bohn, J. and Roth, E. 1997 Survey 0n Angling
n Denmark
'997 - Resllls a-d Co-lTer
s. Te-
maNord 604:79'88.
Fiskeriverket 2000. Fiske 2000
En undersök-
rr-g 0T Svers{a'ras Sp01 oc't f,sOefovs'rs-
ke Flnfo 2000i1 53s
Statistisk sentralbyrå 1999.
Levekår-
sunders0kelsen 1997, 0sl0-K0ngsvinger
B
isra. a,dora.o-der rJlkTrslartos 2000
Va-
Kuva 4. Vapaa-aiankalastus tuottaa iloa! (Kuva A-L Toivonen)
mrc value 0l recreatonal i'snenes
'n
lhe No'drc
VALVONTA
UIMAUE$IEII 1AATU
$UOME$$A
Suomessa on noin 3 OOO yleistä uimarantaa, joiden
veden laatua on valvottu l97O-luvulta lähtien. Suurten uimarantojen valvontatutkimusten tulokset raportoidaan Euroopan yhteisöjen komissiolle vuosittain. Tällaisia EU-uimarantoja Suomessa on n. 44O.
Uimavesistä
Lavja
-äännöllise.ii
iutlit
mitrobiologisid muuttuiia o\ dtLo-
liformi.ei bdkieerjl, fekaali.et Loliformi.el bJkieeril Ja felåalrset streplo\okil. \4ikrobiologisren tutl imu.ten li9älsi uima\ eden Iaalud Iarkaslellddn
m\ ö. a rstinva ra ise'tt. A istinvdrd i(ella
ta rh:lelu lla larLoitetaan Pesuainevaahdon, mineraaliölj.vjen ja fenolien
mi5Lä uimavedessä. letuaine\ aahdon lotl"dminen on ruottanut meillä eniten tulkintavaikeul'i.i, .illä ran
e'iinl\
tutkija, fil.tri
taviivassa esiintyvä vaahto voi olla
myös siilepolyn Ia voimaklarden tuulren Jiheufiamaä. MiLäli rånta\ edessa
e.iinty\ jatLuvaa, p).) vää vaahiod-
Kansanterveyslaitos,
mr-ta.
qn'
Outi Zacheus
ympäristöterveyden osaslo, Kuopi0
E-mail: [email protected]
i
tuli.il'n pinta-altii!
den esi intymiren .elvittda
la anal11'sillä.
rsten ainei-
lemialli'el-
ti ei tarkastele ainoastaan uimavesien
laatua, \ dan rijnä otetaan huomioon
myds u ima rdtuloilia oleitujen näytleiden lulumairä. Miläli riiftävån näytleenollotiheydpn \ adtirnus Pi ti\ ty.
alennetaar ky-eisen u i maraman laaruluokitusta, vaikka otettujen näytteiden
osalLa uinar eden laatu olisilin moitieeionta ja laaiu\ aatimul)et tävrLäviä.
RirIlJ\ än näytLeeloHotiheydpn .aavLli
taminen on iuottanuL merlle onSehrid
ja monissa tapauksissa yhden näytteen
puultuminen on iohtdnut u ndraman
laatuluokituksen alentamiseen. Viime
vuosina kuntren terve\ densuoielu\ iranomai.ille onLin jaettu enh.lå enemm:in tietod di-rel,tiivin vdahmuL.i5id ja
t:illä hetlella rij ttävä näyileenoLtolihe) '
saa\ uteraan lähes I ail illa uimaran-
Kirj0ittaja rap0rtoi vu0sittain Su0men EU-
tUrn Lomi..io laatii \ u05illa in ui-
noilla. Uimalauden 2000 (ulo.ien Pe-
uimarantojen valv0ntatuikimustul0kset Euroopan komissiolle. Hän 0n myös yhteyshenkilö
maveden lååfua koskevar raportin, ioLajullai-taan ioukoluus>a. iu Lrri el1tre']
ceuraavan u.malauden alLua. Raport-
tiheyden uimarantoja oli Suomessa
enää 0,o oo, l..un vielå \ uotta aikaicer
uimavesrdirektiivin uudistamispr0sessissa.
rusieella ri ittämäl töm:in nd) tteenoilo-
min vastaava luku merenrannoilla oli
Merenrantojen laatuluokitus
'::
ffiE
ffiH
t-t tl
nt
In
lll
'.
l_L
lU
ntikielto
ELaålu huono lai puutteeilinen
ELaatu hyväksy'llåvä, ri ttämåtön
fåy,tteenotto
El Låatu hyväksy'iåvå,.iittävå
trLaal!
oo
jd sisämaan rannoilla 12,5 "" (Luva 1) (Euroopan komissio 2000).
5,4
995-2000
lill
l|l
Lt u tttl
E.,
l_l
1
hyvå,
ii
åvä
nältesnoiio
Suomen uimavesien laatua voidaan
pitää h\'"väna, siliä suurin osa uimavesistärnme täyttää jopa direktiiviin asererui ohjeellicei lavoltearvot (ku\ a 1).
Vuosina 1995 ja 1996, kurr uimavesiraportti perustui fekaalisten koliformis-
bdltee en vdlvontarutl.imu5rulolsiin, suurimmdlsi ongelmaksi muodostu i riittävän näytteenottotiheyden
saavudamiren. Vuonnd 1997, lun larkasteluun otetl iin mukaan kolme a,ten
ka.isefi rmin maini tfu a aistinvaraisesti ar-
vosteltavaa m uuLtujaa. Suomen uimavesien laatu näytti romahtavan. Syy
1995 '1996 997 1998 1999 2000
'1
huonoiksi luokiteltujen uimarantojen
äkilliseen kasvuun ei kuitenkaan ollut
uimaveden laadussa, vaan aistinvara'sesti arvosteltavien muutfu jien valvon-
Sisämaan rantojen laatuluokitus 1 995-2000
100
ta tu
m
N
i
tl
tl
80
o
60
E
.E
40
l
luinlrkielro
nassd
ELååtu huono tåi p!utteellinen
E Lååru hyväks){ävä, nittämätö n
DLaatu hWäksyltävä, riiliåvä
DLaaiu hyvä,
20
rii
ävå näyiieeno o
I
u
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kuva 1. Suomen EU-uimarantojen laatuluokitus uimakausina 1995-2000. Kauden 2000
tul0kset perustuvat k0mission tekemään alustavaan arviointiin,
E '1999 tr 2000
10 000
1 000
E
fi
100
E
'10
1
Koliformiset
bakteerit
Fekaaliset
koliformiset
bakteerit
trl
Fekaaliset
streptokokit
Kuva 2, Suomen EU-uimarantojen vesien keskimääräinen mikrobiologinen laatu uima-
kausina'1999 ja 2000
(_
direktiivin laatuvaatimus,
direKiivin ohjeellinen tavoitearvo).
lLimusten puutteplli<essa rapor-
toiruussa. Sekaannusta tulosten tulkin
-
kansallinen laatuvaatimus,
--
diheuttr se, ettå uimavesirapor-
tissa puu tteellinen raportoLrltija laatu-
vaatimusten uivttymättömy7s luokilellaan samalla tunnusvtuillä. Puutteellr-
raportoinnin taustalla oli Suomen
arkai.empi ka) f:intö raportoida nåden
aistinvaraislen muuttujien tulokset ajnoastaan silloin, ios niitä esiintyi uimavedessä. Raportointitavan äki11inen
muutos aiheutti sekaarulusta monissa
kunnis.a, minl.ä vuoksi osa näistä valvontai utkimusluloksisla jåi raporloimatta komissiolle. Tehosletun tiedottamicen ja koulutuksen avulla nämä raportointiin liittyvät puutteet ovat nyt
poistuneet.
Komission uimavesuaportista ei kär
ilmi uimavesien todellinen laatu, sillä
uimarannat arvioidaan ainoastaan laatuvaatimusten ja tavoitearvojen ylitysten, navt eenottotiheyden ia raportoinnin riittävlyden perusteella. Kuvaan 2
on koottu valvontatutkimustuloksiin
peru.tuen Suomen kaiLlien EU-uinarantojen veden mikrobiologinen Iaatu
sen
kahden edellisen uimakauden ajalla. Direktiivin mu uttujalle dseltama laatu-
vaatimus on merkitty kuvaan paksulla
viivalla, kansallinen laatuvaatimus
ohuemmalla viivalla ja direktiivin ohjeellinen tavoitedjvo katl,oviivalla. Direktiivi(sä laatuvaatimus on asetettu koliformjsille balleereille, l0 000 pmy/100
ml, ja fekaalisille kolilormisille baktee-
kesån aikareille,2 000 pmy/100 ml (pmt pesäk- vaa on se, että komissio ei ole antånut mavesidirektiiviksi tulevan
uilrlrdeksi
keen muodostava yksikkö). Kansalli- uusille jäserunaille yhtä piikää aikaa so- na. Laatiessaan ehdotusta
mavesidirektiiviksi. komissio Pyrkii otsessa säädöksessänune on koliformisil- peutua direktiivin vaatimuksiin kuin
le bakteereille asetettu sama laatuvaa- mitä vanhemmilla jäsenmailla on ollut. tamaan huomjoon rnm. jäsenmaiden ditimus kuin direktiivissä, mutta fekaa- Suomessa uimavesiemme hyvän laa- rektiiviuudistusta koskevat kommentit,
WHO:n ohjeet virLi't) -Lä\ tlisten koliformisten
lhön rårloileruista ve5i.l; (ekä
-bakteerien laatuvaati-
Syy nu0noilsi luoliteltuien uimatanl0ien eliF ;;,;;i".ärimåin\,.uodenhuhpi kuin direktiivissä, lisGGn lHsuuull Ci lruitenlaan 0llil uimauGdGn 188' tik.russa pidetvn uimavesi'
konferenssintulokset.vierät:ir500 pmy/ 100 ml. fe- dussa, uaan aistinuataisGsti aru0stGllauien
mus on meillä tiukem-
{"
m[[l-
kaalisjlle sheptokokeille on asetettu ainoastaan kansallinen laatu-
ruiiGn ualv0ntatutl(muslen ruuttcGllisGssa ra00r :"1"ifi1åä':,äil"1ili:1:
t0innissa.
tarkemPaa neroa.
vaatimus, 200 pmy/100
ml.
Tulosten perusteella voidaan todeta
etlä Suomen uima\ e\ien kc'kimääräl-
dun säilyttämistå pidetäån jatkossakin
erittäin tärkeänä.
Kirjallisuus
nen miLrobiologinen lddtu on eri'romainen jd tulok.et tä)itä\ät erinomaisesti direktiivin laatuvaatimukset,
kansalli:eL laaiu\ datimuk-et jä dirPklii\ in ohjeell .et tdr oitearvol fku\ a 2,.
KoliJormi'ten bak teerlen Le.Li määrä.
nen pitoi-Llu\ on 250 Pny,/ 100 ml. lc
laali.ten koliforni.ten balteerien P.toi,uu.20 pmy/ J 00 ml ia fekadli'ten
streptokokkien 10 pmy/ 100 ml. Vuoden
2000 tulo'ten ppru<teella Suomes'a otr
dinoa.iaan yk.i uimararta, jo<sa yl-ittä nen näyte ei täyttinvt direltiivin laa-
Nyki i.tä u'ma\ e-idirekti.viä p'detä;in vdn}lenfuneend, minlä vuol'i lomi.-io on k;ynni5tån) t prose.s:n di-
tJ oopal
tuvadtimusta. \äihin yLiHäi.iin lä4tuvaatimusten ylityksiin on vaikea aina
lö)tää 5yltä, cillä ne voirat iohlua P,lemmrnl.in rannalla vieraillpe.ta linnu.ta Luin jdlluvåsta, ihmi.en aiheurtamasta jätevesikuormasta. Luonnon
omien tekijöiden vaikutusta uimaveden
laatuun on vaikea eliminoida.
Jokai.en mdd n tLllee luonnollise>ll
lehdä työtä uimd\ e'ien {'nti.tä pare-rman laadun saavuttamiseksi, mutta
edella mainithrjen seikkojen perusteella ei voida moittia SuomPn uimave'iä
uimdkelvoHomik<i lai huonolaatuiciLsi. Suomessa on aina
plritty ko4aamaan
uimavesien valvonnassa ja raPortoin_
n i..a t.rpdhtuneet puujiFet mdhdollrsimman pian, mikä ilmenee myös ko-
mission uimavesiraportin tuloksista
Meillä reaBointi !alvonna'r ia raportoinnin paranldmiqek'i on ollur merliiiävä,ti nopeampaa moniin \ arhoihjn ji-enmaihjn \ prrattund. Välitetta-
reltiir in uudi.lami:el.'. Konus.ion
\ orlteena on anlda ehdotus
Ia-
uudek:i u'
2000
-
,0m
csio.li-a/eder laal .-01(0kL-
EUR 19505
${$.::rri: SINILEVÄT
TI
uT0lt r0l6t$uus$TUBA]IIA
dF
Erkki Vuori
protessori
Helsingin yliopisto,
oikeuslääketieteen laitos
E-mail: [email protected]
Kirjoittaja 0n Oikeuskemian professori. Hän
tutkii ja opettaa myös yrnpäristöhygienlaa.
Sinilevien eli syanobakteerien aiheuttamat veden'
kukinnat voivat olla myrkyllisiä. Myrkyllisyyttä ei
voi varmasti päätellä leväkasvuston lajimäärityksen
perusteella, vaan toteamiseen vaaditaan esim. kemiallinen analyysi tai biologinen toksisuustesti. Itämeressä tavalliset Nodularia -suvun levät ovat usein
myrlryllisiä ja sisältävät maksamyrkkynä tunnettua
nodulariinia. Työssä seurattiln keslnä 1998ja 1999
nodulariinin esiintymistä Utön saaren eteläpuolen
rannan läheisessä vesialueessa. Kesällä 1998 vedessä ei todettu toksiineja, mutta elokuussa 1999 löydettiin leväkukinnan aikana nodulariinia. Toisesta
kohdasta saaren rantavedestä otettu näyte sisälsi
nodulariinia, vaikka vedessä ei enää ollut sllmin havaittavaa määrää leväkasvustoa. Tulostemme mukaan vesi ei ollut koskaan toksista ennen leväkukintaa. Uusi havainto sen sijaan oli toksiinin lö5rtyminen vielä jonkin alkaa vedenkukinnan jälkeen.
e Anna Pelander
til.tr, assistentti
Helsingin yliopisto,
oikeusläåketieteen laitos
E'mailr [email protected]
i
Krfjoitala ryos(enrelee 0,keuskemian assistentina. Hänen väitöskirjansa aihe oli syano-
Sinilevälautat, r'edenkukinnat,
näköisiä
bakteerien tu0ttanien maksamyrkkyjen ana-
ovat aina hätkähd)'ttävän
lytiikka.
luonnonilmiöitä ja esiintyessään
muistuttavat vmpäristöongelmasta
{tt'.
huippu on vasta heinå - elokuussa (LeYesiä saastuttavasta ravinnekuormi pistai 1998). Vuodesta 1998 Suomessa on
tuksesta (Rapala ja Sivonen 1999).
ollut tehostunut leväesiintymierl hasi 1997 oJi poikkeuksellisen paha
\'ainnointijäiestelmä, jossa 299 havain-
Keijo Laakso
fil.lis.
Suunnittelukeskus 0y
E-mail: [email protected]
ne
ia
\'äkasvun ja kukiruun. Le\,älauttoja tavattiin vesialueilla jo heinäkuun alku
puolella, vaikka tavallisesti esiinh rnis-
i
Vuoler'ävuosi. KesäkuLrssa alkanut lämmin ja
tyyni sääjakso aiheutti voimakkaan le-
topisteessä eri puolella maata silmämääräisesti arvioidaa:r kerran viikossa
NODULARIININ
KVANTITATIIVINEN ANALYYSI
ET = El TODETTU
EA = El ANALYSoITU
NODL = NODULARIINI
leviin esiintvmisen mä:irä (Lepistö vm
1998). Avomerellä tapahtuvasta
levati-
lanteen ceuraami-esla on vdstaffuL \4e-
rentutkimuslaitos, jolla on kuusi havaintopaikkaa 5uomenlahdeIla tRissanen ja Lepistö 2000),
Tehtyjen havaintoien mukaan vLrosi
1998 oli koko q0 luvun helpoin vuosi:
ilmoituksia oli alle puolet tv_vpillisestä
måärä\tä (Lepistö ym. lqqS). Vuonna
lq99 Suomenlahdella lö) dettiin leväesiinty mia ensi kerran le'äluun loppupuolella, muLta suurempia levämääriä todetliin heinäkuun alussa ja eritvisen pdljon elokuun alussa. Tuulinen säå
esti kuitenkin.uLrrten lauttojen muodostumisen. Tavallisimpana löydöksenä olivatmlrkyttömät Aphajrizomenon
-.uvun
le\ äe5iint) mät.
mLttaloppuke-
s.illä todeftiin niin ikåän Nodularia -Lasvustoa, jonka tiedetääin yleensä olevan
ioksista (Rissanen ja Lepistö 2000).
LeväLilanteen seurantd perustuu siis
silmämääräisiin havaintorhin ja toksisuuden arvrolnti tehdå:in pääasiäs,a le-
väku[.innan lajinmäärilvksen avulla.
Tähåin menettellyn on uieita syitä: iok-
sisuuden määri(läminen on kallista;a
tutkimuskapa\iteetti on niin ikiän ra-
jallinen. Toisaalt" run5d> levå[.uLinta
vasterunielisen näköisenä ia hajuisena
rajoittaa jo sinäniä veden käyttämistä
ja estää myös virkistyskäyttöä, joten
tarkka tieto toksisuudesta ei aina ole
edes välttämätöntä.
Syanobakteerien tuottdmien Loksii
nien mä:i-rittämi,,een on jo pitkä:in ollut
nestelromatograafinen menelel mä.
pakastettiin suodoksella huuhdellussa
Niin ilään on kehitettv ohutkerro.Lromatograalinen seulontåmenetelmä, jolla voidaan edullisestija nopeasli tunnistaa toksiinit leväkasvustosta (Pelan-
muovipullossa (-18 oC). \ävtleet .äilvtetriin pakasterfuna kLrnres ne dndl\ soitiin.
der vm. Iq96) ja mvös vedestä (Pelander vm.2000). Vuoden 1997 runsaan le-
väkukinnan innoittamana aloitimme
-1
meriveden
toksisuuden seurannan, josta saadun
Lokemuksen perusreella .euraniaa jarvuonna
998 svstemaattisen
kettiin kesällä 1999.
$eunnnan iärlc$åmlnGn
Koealueeksi valittiin Utön saari (21"22'
ip, 59"75' pl) koska saaresta avautuu aava lt:imeri ja nä_vtteenoHo pystvttiin iärjestämään yhlei.tyds'ä puolu(ru<hallinnon ralcenauslaitoksen kanssa. NävF
teenottopaikaksi valittiin etelärannan
laitud (saunalaituri) koska sää- ja tuuliolosuhteista riippumatta nävtteenotto
oli mahdollista toteuttaa laiturilia erF
nalta suunnitellun näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Kesällä 1998 nävtteitä
otettiin 3-5 keriaa viilossa ja ke'ållå
I999 laksr kertaa viiko<ca. Nävtterdenotto-ohjeen mukaan ler'äkukiruan
dikand nåytteidenotto lihenneLtiin tapahtuvaksi päivittäin.
Näyte otethh Limnos -\'edennouhmella ämpäriin. Ennen näytteenottoa
noudin huuhdottiin nä\'tepaikan vedellä. Sdadusta vesinaytteesta suoda-
iettiin vakuumin avulla
25
!m plänk-
tonverkon läpi vhden litran näyte, joka
ileyncidcn ilolysolnti
Nodulariinin kvalitatiiviseen seulontaar
(vuoden 1999 vesinävtteet) kävtettin
ohutlerroskromatograafi.ta rTLC) menetelmää, jossa toteaminen pelustuu no-
dulariiJrin visualicointireaktioon N,Nd imetvv li-1.4- fenvleen id iå mmoniumdikloridin kanssa. Menelelmä on esilettv vkit]'iskohtaGesh toisaalla (Pelander
ym. 2000). Julkaistusta menetelmästä
poiketen kävtettiin 250 ml:n nävtetilavuutta, jolloin saavutettiin 0,2 Ig/l to-
Kvantitatii\ inen nestelromatograafinen (H PLC-DA Dl andlv\ si tehtiin
kvalitatiivisen seulonnan perusteella
positiivisille nävtteille (\'uosi l9g9).
Vuoden I998 näytteitä dnalvsoitaessJ
kvalitatiivista menetelmää ei vielä ollut
kävtö\sä, joten np andl\ 'oitiin 5uoradn
kvantita tiivise,ti. Menelelma on e>iteF
t\ rksit\ iskohtdi<esti roisaalla (\uori
vm. 1997). Julkaistusta menetelmästä
poiLelen kalibr^in ti tehtiin kolmelh pis-
teellå pitoisuus\'åiillä 0,2 - 5 pg/1, ia
näytteen lopputilavuus oli 100 ;rl.
ruloI$ct
\uonnd 1998 nävtteenottopa ikalta kerättiin 13.7. - 9.9.98 \,älisenä aikana
:.:
.ll
Näkymä utön etelärannalta v. 1999 (Kuva Jorma Seppänen).
La.f L dan 50 11äylPIIä. K\ -ei-ena di(a-
ra pr nerivetle-.ä ha\aillu -llmämi.r
räi!e>ti dr\ iortLnd \p-ra"Laa r ler "J.
Ti't;
-\ \. tä
l"'kkir rävlleir"
ei tutliL-
ii.rJ
vcde-tä. NJvltce"-ä tooe-tiin nodulnr.irlid ia p to it I udel -i
cr" liin l-l,rgl L n;! ie er -lriltJrvl Tilreen m\ ö-
rokl, stiinejä.
rä
viikoilld
j"
20
etne iakdutui!
"t 5rterl
lTjokai.elle vii\olle -r-
\ ä lr ir r;; 11 vl -' ru tLitru nä\'.e.
Vr.sään lulLitLr..a -äylt{.ic-å e' .odettu noduldriirid eiLå m rk rol \ 'lii-
joirtui
nejä.
Vuonra loao hä\ tleiden L erä). Iåpdhtui 2o.o. - 8
teen-J
I'
o qo
rä lhLn 25
våli.enä a ika rd. \ h'rd\ Ietlå. Ko'L.r \a\ -
tö.-ä ol: dilai-enrpaa nopeamP ohullerro: Lrom.l tog-a a'inHn -cu onlå
menerelTå, ldil l i ri\ lteet Invö- tutkitiiin. Näytteet jakaantuivat viikoille
- 36 siten, että jokaisella viikolla o11
v;h ntään ka\,i turlittua .]a\ lettä flo
26
kuun alu.cJ nretJis.a nd\ lle'--ä rodel
t"n nodulat.:nid, Fn-:mmä ner havdirto tehlrm 2.8.oojr r rrneinen \eiLlo har
10.8.90. Oh "r tI er-n -L-o ma
"rnro
tograafisella menetelnä11ä a^'ioituna
-L urin prto:qu u- oll '1 8 oq olPfus'J nä\ |
_lu
tee,'d.
ol-et \ arl-i'terHin ne-tel rl.maio graaf isella lnenetelmä11ä; korkein
piroi-uu- o i4 8 oq todl'|tu l- pg'1 ltaulukNo lJ. \4i).dän nJvflee._.l el todeHmikrokystiinejä.
Nävtteenottaja (A.S.) totesi 5.8.99
Utön saarenns. koulun lahden vedessä
kuolleita simpukoita. Medvesi oli tälla
lol'drlla ^irLa.r, eiLå -ilmJnåårä .erli ar\ roifund -i-älränvL le\ Iä. Iutk,-
mu.onjelTa>lå po:leten
[email protected]
\.i-
otti
nävL
rl TYö- lc\ ä
tteer njim"d-rh -tä \ drlen. ioi leväå
puun ld."Lrilij,rt ottd\
tu. A_d.\,oir-ujen nJ\ tLeiJen mäårä cli
r hteensä lh
puolrlla maaLa eri ! Lrdnom.r''el id m) ö.
yksityiset henkilöi tekevät havaintoja
måärit\ r \e-ialreen e\ätildntee-ta \'ikoiHdin le.a\ rLrn d.u-ra cv1.\uLrn loo-
Pohdinla
ruomen v npä ristö\c-Lu' on orga_ir^ nLl le\ärildnteen -eur"nn, .jo'-J cri
n,r\
o_'u-r-dd\ll
tai
e'illäirl run-aa.li
(Rr<-
sdnen ä | ePi-lö 20001. Seurrntäan Pi
luirenLaan k:ulu 'r -ternadttinen levä-
kukinnar tokisuuLlen kent.rllinen anah,sointi.
li.la. etli r eri rr 'i oll.r rrr\ r|.r llisli. vnil-
Tclen)Jssånrn(' 5eurJnlalulkirnLrk
:essa Uton 5.rdren ctelä'rr1lurl h.r\ J-n
la !iin.i
top;1L011u
lecirlla iqqs loJellu me"t
re.s:i le!äLJ.\ u.to,l.5Fn sild,rr Lc:-;lla
1999 eloluun alus'a lol(:llnnr( le\ Jkulimar, jrrh osui rneri.rluciden lrrurl
ld ha\ Jintola.loilla rodetluj.n le\;esiinh mien maksimin kohdalle (Rissa
ei olL' lra\.ritta\ iJ
rrlaäril c\.t
kdr\'usioa. To(leflu tol.i.uu.lliln r Luitenkin jur,rr. crl..rätr(e.eerr voirnJll.l.lseen vedenkukintaan.
Seurantatutkin1uksenrne tulostcn
Kukinnan alkaessa 2.8.99 suctclateluss.r \c\r :i\ ltees(,r toLlcttirn r)('L1uldriinia. Seuraavina päivinä piloisuus kasvoi nopeasti ia suurin määrä ha\ aittiin
,1.8.99. Tämän jälkecn pitoisuudet olivat
alcnelia eikä 10-8.99 jälkcen otetuissa
r1ä\'ttci!sä tol'iirlra eniJ todeltu Tu
lokset tukcvat käsih'stä lc\'äesiintvniin
jd tol'||nrn sdrnrnai|Ji{sta eriint\ m,
.esra. VIeIi\edcrr ldmpötild nlr rolsisuusmaksimin aikana -1.8.99 kesä
koikein, 22,8'C (t.iulukko 1).
Uusi ia siksi nerkittär:i llal'airlto oli
5.E.99 tol:estd Lohtda 5J.rrerl lrllt<r\ edestJ uleturr !F-irtl\rleen lurkca rr.dulariiniPitoisuns, r'aikka kvseisessä
Kirjallisuus
Lepistö L.
-qg8.
S rrhevdr a
vrlr"a redelLulLa
Ympäf sto la Terveys 29(2-3)i54-58.
Lepistö 1.. Fissanen J. 8 Kotilainen
Tefveys
.uuLlestJ \ oiLladn edelleen laitai ohjet-
cyanObacterial
n]vrk\'llistå ennen le
\ ähs\ u:LL'rr u5iinh rrrrstå. Sa[ranailarie.tr on lurtenlin r ulstetlr\,r, ettii \ rdessä \'oi olla toksiineja vielä joikin
rilaa r r.denlukrnn.rn 1;lkeen. [uloksemme eivät anna vastausta siihen
kuinka kauan \esi loi ollä lnvrklllista
lJ\innan iillecn. nruttJ nl\ rk\ llis\'\ den Lr'.t,' r"l'punee r'eden sclc,ittunrr.e.i.1. \ dilrlurni\e:tå jd vrrtJuLsrstJ.
b,
1.,
Sivonen K., Himberg
M. & Niinivaara K
t0xifs
I
-gqo
kerur rr:lJ
la
sirli-"
ilo.l.r lr\ r.ist:i \ hlcist\ ö.1:i. {.
lruL'lelli-e.Lr ndlttyi!lcnoIo5
ld ld I\ldd- r.r
\c.ildl'uJcn tuli n:Lt
loudellisesta tuesta.
t.r
I' 1 a,er 1o _alog dp_r /rdte
aes"a
cl
30:l496-1470.
Pelander 4., Lahti K., ojanperä
&Vuori
E.
1.,
Niinivaara K.
2000.Vs-a 0"r"cr01olc,.-oba.r!1a
"epdior0',ns by
rf
r.layer chromaroqraohy and a0-
p cat0n to urater analyss Water Researcl]
34:2643-2652.
-9o9 \r1) k] s I cya'o.
0
toftd\d /y Ve. ! 0-S 10 .r.6-
Rapala J. ja Sivonen K.
bati"pl\J(n
t0
.aseLrorla )mpa'slo
a
/asa1 qgq
e-
Terve] 3 .2r.5/ o-
Vuori E., Pelander 4., Himberg K., Waris M. &
Niinivaara K. 1997. Remova 0f n0du ar
n fronl
brackish u/ater w th reverse osmosis orvacuum dis-
t laton. Wat€r
Research 31 2922-2924
Talousvesisuodattimet Käänteisosmoosijananosuodatus
Teollisuussuodattimet Uv-sterilisaattotit
Kemikaalienannostelulaitleet Uraaniniaradoninooistolaitteet
Ultnpuhtaanvedenlaitokset Uima-allaslaitteet
trEsepartecov
Sflee "9 'o-
bloom ard straln sarnpies
Rissanen J. & Lepistö L. 2000
ra
998.
29(7)30'36
Pelander 4.. ojanperä
K.. Waris
lelijat liilra\ ät puolu'ru-h.rllrnnon
P
Reaala kainen levalilafteen seuranta Ynrparsio ja
mJkJJn muisli)iäntönä \ rLlen tnks,
ta, että \'esi ci ole
nen ia Lepistö 2000).
wåterre.hnofogy
lohcl.r...r ci loclettuL.rJn sil r)1ärnä:ir;i,
-c-tr .1r'\ ruiiurl.r le\:i:i. Orr .ris Indll.lL'.
€wa
UÄhTi'ÅlilEifi
t
UUTISIA
Mool fiiuet
Ka-astLr5 on
toiminu t vuo.ia Thdimaan
- mis$ä ouat lalatfl
lot(nallituk.en ma! samai)
eiväL I
elp"d
Mool River Villagen a.uLkaiden iär-
kyl?il?iisille. Kyl?il?iisten mukaar1 maa on
keimpänä elinkeinona. Nykyäiin kalaa
-aadaan cilloin, I'u1 PaL Moolin Pato
luna.Lettu heiltä pilkj.a,hlj-tndlla, ei\ ätkä he mahdu isoine perheineen uusiin
lalo n. He ihmettele\ nxiä he teLP-
a\ ataan.
Hallifu. .uo.iui<i avamåan pa-
dorl nelj;iJr"i kuuLdutena ! uodes.,r. mul
ta l1lälär.ille tåmä ei rijtä. Vitä vdiLutul"id padon rakentami>ella ia kävlölla on ollur vähävarJisLen Päil alli-len
elämään?
Mool Rjverin kylä..ä on elelll levotlomia ailoja io lauan. Kymmenen vLlotia siiten rdkennettu Påto iä\ taä halli
*-en. vormd) hLion ja Lr lälai:len t älelä. lJ lrllr.et a.ulkaat tunle\ dt itsensä petetyiksi: mikä:in ei ole niin kuin
eruen, eilä r ar.inlaan Luinl a lur attu
"iL
vät leveä11ä tiellä tai sähköllä, eihän
he'llä ole r araa maL.aa sahkölaskLlja.
saati ostaa autoja. Hallitus on pyrkinvt
talojen ar ulla kortaamaan o'an ai
heutrdmd.tadn elrnLei non menelyk-
Noin tururin ajomatkan päässä sijait.evan Lbon-Rachathdnrn yliopi>to on
mu kdna auLlamd.sa kylilaisiä entisen
elintason saavuttamisessa. Nokka
miehenä puuhastelee yliopiston dekaa
ru Phanl<a<em. Delaaru. opi.Leliiat. L1läläi<et ja dkli!rstit Lapaa\at säännolli-
-e.ti miettien kyläläisille parempdd lule! di-uutta. Yk5i d.lel on lalastajille pidetyt seminaarit, toinen jokisysteemin
pard ntaminen. Siihen kuuiuu
muun muassa vähäisen kalakannan
kanoitu.. Li.älsi mdidollisimmar mo
tilan
sestä.
llctaani ruolestarunuiana
Padon olPmd..a olo\ld on läyfy suuria mellaloita lalnjpn polttami:en li-
nia pyrrlaan hformoimaan jocn ia sen
) mpäri>lö-<ä elä\ ien a.ukl.aiden tilas
ta.
Nylyisrn kvlälärset riendd\ al elan-
tiin. "100 000 perhettä Mekong- ja MooI
joUen liihei-y1de'sä on riiPPuvai5i, Ld-
lvlaläi-iä.
'ä L<i poiii-it
amPumi-\ohtdu[m)ör
H Lrhu lertoo
,i-ld. Vl.dia \ d;ri.telee tietoja halli
lasta. Nykyä?inMool Riverin kalat ovat
tulten påinostuk.e'r alla. Su u'impr
lähes hävinneitä. Isoja kaloja ei pääse
padon vuoksi lainkaan iokeen. Vedestä
on löytynyt enemmän raskasmetalleja
Lum pdloa edeliä\ dnd ailana. lhmi'ia
ralhei.iin luleuLuu våite joe'"d uic
ni:tu. kosLa ves' on peittän!'l m) ö.
kenlelevasLa -u
lot. Alue ei ole myöskään entisenlaista
o\ at hakarLnpet
ur
re-ta kalapopulaario-La. \4yö-lään lolme \ uotL.!.ilten lu
u
vdttud esijohloa ei ole raLenneltLl.
\
ion5d pääasids'd kä-itö'den tekemi'ell; ja sienjen ia bambun m1'vmi-ella. Rrisin \ illelykäån {.i enli.een ldPåan on-
\ anha luonnonsuojelualue on jlrätty nykyteknologian
launi.ta laL-oflaraa.
on )airr-tunul l.''ldr-irn Para-iittitdu'
reihin. Kukaan ei ole sämalld lailld on
nellinen k.r'n pnnen . kerloo k) läläiten tukena toimiva Vallida.
Nå1.) kylässä on p) s:ihdvtla! d. BaJnbu-t,i kyhätfyjd maioiå on.rellä tääll-.
O-a on h;-atty. ni der Ldtoi-td töI7örlä-
!ät j:tjellä !ain mu.tiLi hi b neerb,mbJparrLlL. Alemodna, liihellä veden rajdd .ijäiL.ee ldsoiLtain Lr\'ä. Ne ovdt
varhojen talojen perustuksia sekä muistomeikkejä nii1le kodeille, jotka padon
aiheuttaman veden nousun vuoksi ovat
nou.uveden o'la-ra jääneet veden v.rraan H iilryneei måiar mu isLutta \ at rirtä. \uinla Lylälåi5ten kodrt on PolrPllu mdan ra.ålle hallrtuk.en ja vorm"
yhtiön toimesta.
L udet, lauemm.-r\-i uuden hienon
tien \arrelle rakennelut lunnon t"-
Kalastajien veneet ovat tyhjinä (kuva
Pel
H. Tuovinen)
Pak Moolin pato (kuva lvl. Ulan).
Kalastusvälineet syntyvät kyläläisten
0missa käsissä (kuva H. Tuovinen).
hanr1.ar.16. 11u11r1,., lJntuu. Inilsi -e,lri-pl ihmi.et \ |lteträJn laaloll.r.r kel]rt\ l-en rdlräi-rin, iotlä ei\;l -Ilrc hd-
\4ool Rirenn
lJtof rolcltin
L.1n-älni-
.rllivrrrri luulurr csJn,r lLrhlii farlt-
cipaiion
in En|ilonncntal ltrpact
A:5es:rl), nt ill
A.i.rn.ourtrip." -Fro-
Itltt'://rr'r'
rr'.r r h
ttlt ne/rrrr,,"'r' r.
gional /.rsian/asem/.rsia.htm
ielt' n. i"-..r tL j.) Aa-ian nril.rr rorllli\ dt \ lrLle>:.i A.r.:drl \ 1rlr.rri-lo
d:rni.l(rr lld r'.1rriaiI r.el-r Li.iiJ informaat joita lijvtv\ SYKE:n sivuilt.r
Harr,',rlhr Irri,i'r,rdrl
Kalan fiysynnällä $uotuisat
näfiymät
Kalaan liith r:it lnielikuvat o\?t h\.\'irl
ln\ önlei.iJ Se|J lrrlutral"t.rtt k.ll.r-
il I .r',).' rndLrlkadrtä. Ier\('(lli-enä j,r rlLrll'.erta elirr'
tan iLlten,r. Suont,rlai'et u'lc,r.ri sekii
trlousJldn \ rrHiJä I lili\
lalan lu utul>err l->vuulr erhl ld atuoiieiden Yalikoirnan lisääntYnliseen
lähivuosina. Kalata4onnan oclotetaarl
la.rjenevan mm. luonru- Ja ckor)er[it
t\ jerl ].llJluotreidcn.uunl,ran I tedot
perusiu\:at Riista- ja kalatalouLlen tutkimuslaitoksen huhtikuussa julkaise.
maan ldl,lLllou-l'drome irn. j,,s-a lut
Lillrur.:nanaiLarse.r .clä I ulutralien
että elinkeinon näkelnvksiä k.llatalou.
den tulevaisuudesta.
K.IIalle m\'öntersten I ä-ih <tcn laustalla orr u.ejrr o r.rlnhrail]crr ja lon^-
r'eettinen suhde k.rlaan:95 !o suorna.
l.ri:i-l.r -\ ö L.rl.-ra, (0 o \.1 rn -l.r.r il..'
k;rlarur'tkia tuorekalasta ja \li puolct ka.
l.r-lad il.e l.rl o-dlllsruu airrrl in jo-Lur
ldluoiierLlen
Lrlrcl.lmi-een. \ar.el ovJr jonlin \ er.
ran rniulriä lrut('kLJ.r Infr.r kalJ.uolier.
.ell.-r
Jlmi.tnj:.r \liehet \ J-tn.l\ d-tr kJI.rc
t.1\'at sel\'ästi usearrmin kuin llaiset
kaltar-ia. eLtä
\
Nnl.rn kohtnr i.uutla dn \,:LelJ.1rr pdljorr. Uusilla kotimaisilla kasvatctuilla
kalala'eilla nä\'ttäisi ole!an kysvntää.
Ulkomaista k.rlaa ei koeta merkittäviiksi
Llhaksi kotiDtaiselle kalalle. \'alt.rosa
suomalaisista uskoo, että uusia tet|eIS\ aikutteisia kalatuotteita tulee tarjolle ruokakauppo rirrrme lähiluosina.
Sen siiaan.ekä elinkeino että kulutta
|\
s\ nr,r.ir,
r
illJi-, tliiile
\'ästi-
Ilieliku\ ai
k.rlasi.r ja kalataloudest.r
n\.rl \ d-:.rr -,rnrnr'lalrar.r.r kuut <rlc
-
nIrtau.l errall,r, \ uuttJ are.ltnrit..
Usen( niraiJ.ctJ a.ror-rr ,,r rrlrrl
h
s\ nr\': un cr].'nlnl;in
>err
pF
svräisluonteisista ascnteista kuill alati
muuttuvista lnielipiteistä.
Tulokset pelustuvat \,hteensä noin
\ rit\ l\en ja 2 1n0 kuluttajarr nlok.r'crr Tic.lor lelJl.. n !.u r*lirrhrrstatrLluilla helmikuussa 2001. Lis;iä aiheesta
n.\ri (rc.<s,r' lrtlp!Ir_!$!_[Ll]._G_
'1110
h / lalanrarl|rnat,/ L.lronrctriiulhi
sut.nur)l
jai sulrtautuvat geenimuurureltujen ka-
qF[Eirss
YmRäristötulri muutti
uilielylräuläntöiä
\,4aatalouden ymp:irictötuki muuLti ensimmäi.eliä ohjelma ka udella viliell läy fäntöJä ympäristön kannalta parempaan suuntaan. I drmoitus aleni ia
lannan käyHö ia-rlenhli. Ve<istöien var-
Ift olnilusmuutolset nieniä
Arvioidui muutok\et veslrtöLuormilukses>a ovat vielä melko pieniä. Niiraa$r)?en huuhtouma on | ähenfYn)'l
eri alueilla 4-15 oo ja eroosiolo.forir 5l3 %. Liukoisen fosForln kltormiLu5 on
såilynyt ennallaan tai hieman 1isäänrynli. \ mpäri5lötuen tavoifteek.r asetet
lua ?0-40 oo vähenny,tä ravinneluot
jätettiin vilielemädömiä suoidlaistojd ja pcltojen talr iaiLalnen ka:vipeiF
leis)ls lisääntyi. Kosteikloia, la"leu-
"ille
fusa ltd iia sekä le\ eitä suojd\ ) öh) kkei
tä perustettiin aiempaa enerllnåin.
Ymp:iri.tdfupn a-rvioiLiin v:ihentävån
mitul5essa ei srten vielä .d.r !'u i eLtu. Nit
maataloudesta vesistöihin kulkeutuvan
kolonaisloslorin määräå 40 oo ia kolo-
raathrypen huuhtoumaa ähen-i LvP
pila nnoitulcen ja karjanJannan levitys
naisLypen måärää 30 oo. Tähän mennessä n?iitä tavoitteita ei kuitenkaan ole
täysimääräisesti saavutettu.
friryisesti leveiden .uoja'"f?öh) Lleiden ja ko'reiLkoien määrä iåi tdvoitteisrin nähden ! aatimdlLomdksi. Eriq i-tuLen piiri..i olr erbimffdiiellä tulikaudella niin pienr oca vilielyalasta,
määrien pieneneminen ia eroosiofo:fo-
että niiden \
dilulu- Lolonaicraviru-e-
!
rin huuhloumaa siirq nunen sryslynnö<tå kevennetq yn muokl.aul.een ja
evätLynlöön. Kevennettv muoklauc
on silti ri-firiitainen viljel) loimenPide,
koska se voi lisätä liukoisen fosforin
luormiiu5ia. I iukoi.en forforin Luor'nitu-td li>ää m) ös nLumien ldnnoiluLI
sessa yleisesh
kavtetty lo.16t; O;',,u1"-
f osf orilannoi fus \ äheni Fo!forildnnoitus on vähenr)'nyt ke"kimäärin l54r:o LukiLduttd edeltänee-een Iasoon
vefiaLtuna, mutta lannoituL.en v:ihentymisen vaiku lus fosforihuuhtou miin
näk1ry r a"ta ! ähilellen pellon helppo-
liukoisen fosforin pitoisuuden muutfuessa. Foslorildnnoitusta ei ole aina
I.iehtojen sallimad pcru.lannoitusmäärää.. R Lrnsaasti lo5foria .is:ilUvillä mailla peru<tason mu LaLnen fos[ori]arlnoitus on ollul ka.\ erlle tarpeetonta. Toi
caalta perusfason kåyHö on ehkäisbyf
viljavuuden parantamisen siell:i missä
foclorilainoitu.ta oli5i .adontuoton ja
ravhteiden h).v:ilsikiv tön Laffalta hd-
lut lisätä.
Lisää
d
ihee,ta
http: / /r4'ww.\!vh.fi
Suomalai<e{ kayttivät möLkien o.toon
L
Kesämökkien määrä
Kunta
1 . Kuusamo
Ekenås
2. Tammisaari
3. Mäntyharju
4. Kuopio
5. Uusikaupunki Nystad
6. Asikkala
7. Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk
4
4
3
3
3
3
8, Tampere -Tammerfors
3 481
-
-
9, Pori- Björneborg
10. Taipalsaari
osoiltee.'a:
aiankohtlticda:
å
Meren ranta lmllista
2.o miljardia marllaa vuonna 200C.
Marja Salmela lirjoitti Hel>ingrn 5anomi:sa 26. touLokuuta, etta meren
rdntahuviloiden hinnal 5ådan Lilomeldn säteellä Helsingistä ovat ylittzineet
m iljoondn matldn raian. Suurim ma
möllien kerU ttymät eiväl Luitenldan
ole Helsingin ympäristössä, kaukana
siitä (Tilastokeskus 31.12.1999).
,/
tel syke /tiedol /t010511.htm
vitys.
kuormitukseen oli vähåinen.
riil-
tävästi tarkennellu vdstaamaan maan
fosloripitoisuutta vdan on käyleft) tu-
5274
622
229
916
655
553
517
3 351
3 194
0hieita ucsitalous-lehden hiiloittaiillc
vesitalousctmvtt fi
Artikkelit toimitetaan lehden toimitussihteerille sähköpostiosoitteeseen
rivinväki4oitetaan,l,5
Teksti
ka.ikinoit kr"n loivo1tdva enimmäispituus on noin 12000 merkkiä.
sekå
yhteystiedot,
ryöpaikkd
lisäksi
oppiarvo
ia
iilä.';;:t;;;i;;rl" ii"urr" merU tään'rekijän nimen
myös sähköpostiosoite.
ki.lolttulå
valokuva julkaistaan artikkelin
värikuvana. Toimitetaan
ihteydessä, .mieluimrnin
1530)'
ia hktrisesti tdi postjt5e (tojmifu k.en oroite: fontunmäentje 3I D 02200 L:poo, puh. .t09)412
ioko
"iåf..iti
Läyei
sii'
kursiroinlia)
tabulointia
lihavointia.
tirioit"trai raakatelstinä. A:etuk>ia 1esim.
r
äliol'iloiden
sekä
otsikon
Artikkelin
\
älillä.
kappaleiden
il"inurinro ainoastaan
t"ia.,'
prt.li:"""
ja tarpiiåa Ji"lynyita ja selkeitä. Väliotsikoita äi numeroida. Kirloitusten tulee olla viimeisteltyjä
kistettuia.
[. irioitta ia n odotetaan laalivan myö::
.'iiiri.i"inla". Artikkeli,ta julkJistadn sisä lly5luetteloa u keamalla.kirjoitta ian tekemä ytimeLäs liiennen
vistelmä, jonka pituus on korkeintaan 250 merkkiä. Kirioittajan tekstissä tlrvrstelma srloltetaan
artikkelin otsikkoa.
,, - ei ole tiivrstelmä,
: i;;;.;i;. - i;;sinahen artikleli allda kiqoittaian laa_tima lla .ingressillä,. ioLa
Ingres:in pituu: on 200-400 merkil5e artikkeliin. Infes:in
kiinnoslus it5e
on hei;tta;
herättåä klinnosrus
,"-f.f., iärt.t
i"it"it"fsena
l."n, ån
clytä .r.rloittaa
liotsrko
välrotsrkolla'
loittaa^vä
ei
ole
e1s
"rrr'i8J,
ja
Leipätek5,1,
Leipätek5tiä
väliin.
Ieipälekslin
Ieipälekstin
ot.ikon
siioitetäan
kiä.
Se
ia
";. se
";
kirloittamerkillä
noin
100
eli
Lukipll,e tdrjotaän hieman tausl.atietoå
laustafiedot. Lukijalle
jy:
Kirioitraian iuurtuti"dbt.
x-iiiäitrri""
T'",'Il";
l?::':t1:i:]l,T11
siioilelaan
kinoitldiän
Tdu5tatiedot
tietoa.
olenlaista
in" n-åfuttoriuu ldi muuten artiklelin kannalta
ieksiissa artikkelin loppuun.
Taulukon otsikon tulee
Taulukoita ei aseteta tekstiin, vaan tekstin loppuun numerojä4estyksessä.
käytetään.prlKKua.
uissa
Decimaalilur
Desiåaaliluvuissa.käytetään.pilkk
sisälfö.
,rtoa Å"nå.iilri*man
olerinäinen sisältö.
Iyhyesti taulukon olennainen
mahdollisimman lyhyesti
rcti."
Kuvia
meroidddl,
loppuun
*iloiteia
vaan.
tekstin
iytRl!-tlitJ_
teL.tiin,
ia .ne .nu
Kuvia ei myö5kä:in
lilli
tui";;iil sellaisenaan pa'ii9r1a|11ita ja y,{51-lt\|.i1l ':i"1,y1:.:.:11:
siis. kuvren
er \rrs.
ryhmänä, ei
yhtenä rynmana,
ki4oitetaan yntena
Kuvatek.iit Klrloltetddn
pienennervs.a koosca. KuvateKctlt
i"åii"Ji*r-."0.
luettavissa mvöc pienennefYscä
I
voi kirioitja
siioiLuspaikoista
taulukojden
Åt""1"å". Vltol.iuistu mahdotliset rajausohieeL. Kuvien
tl.jqli,lll:T:l
"tähy'ä#;;". i,l;i;;
taja antaa ohieet.
. Kiriallisuus. Käytetäiin nimenomaan sanaa kirjallisuus (ei siis esim. lähteet, viitteet tml)
Kiri;iifi;;;i;iaa åyris kirjallisuusviitteittensä inte'rnet- osoitteet hypertekstikohdassa mainitulla
tavalla.
'-ineiannlnkielinen
lyhennelmä artikkelista julkaistaan haluttaessa. Se saa olla enintään noin 100
sanai njtuinen. Kääruiös ia kielentarkasfus tehdään lehden toimesta
Sähköisessä muodossa tulevien kuvien osalta huomattavaa:
. Kuvan tarkkuus vähintäån 300 dPi
. Kuvan koko vähintäåin lehteen tulevan todellisen koon suuruinen
. Kuva
CMYK-muodossa
Kuvan tallennusformaatti .EPS tai TIF
. Wortå-, powerPoint ym. kuvat tulostuvat 72 dpi:nä eli ne eivät pääsääntöisesti toimi lehdessa
. Toimitus 100 Mb Zipilla tai CD-ROM:illa
.
Koska lehdestä tulee mvös verkkoversio, on huomattava seuraavaa:
. åaf,f.op."ti.*ite. Vårkkolehdessä lukijalla on mahdollisuus antaa artikkelista- suoraa palautetta kirjoitta'ial1e. Tämän vuorovaikutteisuuden luomiseksi olisi toivottavaa, että ki4oittaia antaisi
Åi" iltiop"rtiosoineensa. Se tulee ki4oittajan nimen jälkeen sulkuihin t1ryliin: Kirjoittaian Nimi
( mailto:etunim i..ukunimi u )'rity' fi )
; Hw,ert"krtl. v"rk[Chiåa varten tekstiin suositelläan liifeftäväksi myös nc. hvperteksLeiä.
Su"Jiålrtu- kirioittaja haluaa linkin asiaa lisää valaisevaan irtternet-osoitteeseen, merkitään alleviityyliin: Titanne Baikal-järvellä
iälkeen sulkuihin osoite
jatLua nåin. Ki4oiLtalan tulee tarkjstaa IinLin
voi
poliution.htmllei
ilrtåTwrr.rnibaikallake/inderi
qelalmen osolreo.oite niin, eltä se osoittaa suoradn oikedtä ww\ -sivud. lämä osolte näK) ) mm
\
iisi
kapPdlelta
palkisla. H v pertek<ti linkketä voi siioittdd tek<tijn korkeintäan
Tämä tdrkoittdd
' . iåui"f.f.å. Kirioittäja voi valita taulukon,johon haluaa skaala u cominai.u uden
;;#n;
i;'
,å.
sitä, että lukijan klikaiessa taulukkoa se aukeaa verkossa tarkemmassa koko ruudun koossa.
Ki.ioiftuiu voi näin dntad kaksi taulukkoa. joi.td toise5),r on vain peru<a<iat ia toisessd enernm:in ld
rietoa. farlukot nimetäån gryliin: Perustaulukko 1 ja Tarkennettu taulukLo 1. Lehdessä
;i;;;;,
iulka istaan r ain peructaulukko
LtiYt&ååå:€EM{ST#
lLRsi
PUMPING
C O S T-EFFECTIVE
o pumppaamot
.
. jätevesipumput
kaukolämpöpumput
*$w
A I N U T LA AT U
I
SI
A R AT KA I S U J A
a j ä rv
ien kunnostam iseen
valumavesien hallintaan ja
puhdistamiseen
. suotovesie n pu hdista miseen
. öliyisten vesien puhdlstamiseen
. jätevesien pu hd istam iseen
. biokaasu kom pressorit
. epäkeskoruuvipumput
r työmaauppopumput
. potkuripumput
.
'tyhjöPumPut
o sekoittimet
ABS Pumput Oy
Höyläämötie 16, 00380 Helsinki
puh. (09) 506 8890, fax (09) 558053, www.abspumps.com
AKVA FILTEB
PUOLESTA
Akva Filter
-
-
PUHTAAN VEDEN
patentoitua osaamista:
-
LOKAPALVETU
kansainvälisesti
H. EEROTA OY
_
vedenottamoille 10-1000 mr/vd(
omakoiitalouksiin, maatiloille, laitoksiin
suodattimia myös vesipistekohtaiseen
vedenpuhdistukseen
oainesäiliösugdattimia ia suodatusinatenaaleta raudan, manqaanin,
oroaanisleh ainerden. raskasmetallien,
kJörin poisloon sekä veden
Monipuolislo viemörihuollon polveluo
koivon tyhiennyksestö viemöreiden
suunnittelua ja palvelua yli 30 vuoden
kokemukselJa
..ionmukoiseilo erikoiskolustollo
neutrabtnttn
ku"ciuksiin lo soneerouksiin
OTA YHTEYTTAI
Suodattimet manuaalisena lai moottodventtiiliautomatiikalla
Puh. (09) 852 1600, (09) 852
Fox (09) 852 1616
PL 33, 19650 Joulsa
Jlt
AKVA FILTE R
ov
puh. {014)-883 52i, fax (014)-883 522
i"+ ri/vriivs/akva irie'
l'h:1'.?:f".1: [email protected], nel 'i
Jätevedenpuhd
1 perheestä 5 000 asukas-
vastikkeeseen
. B OTEK bioroottorit
.
B OCLERE biosuodatt
.
.
.
met.
F!
JÄTEVESIPUMPPU UUTUUS FLYGTILTA!
.
TUKKEUTUMATON JUOKSUPYÖRÄ
r SNÄSTÄÄ ENERGIM
SÄILYTTÄÄ KOBKEAN HYÖTYSUHTEEN
KOKO PUMPPAUKSEN AJAN
Oy
01800 KLAUKKALA
ITT Flygt-Pumput
Yrittäjäntie 28
tr/ffifitrm
I\,4EVA
-porrasvälpät
HUFO -suodat nmater aa ,
myös e ntarvikelaatu
DRAINy'AD -säkkikuiva rnet
Läkaru 6
C
15900 LAHTI
fax 103)751 3306
BIOPERT-ohjelmistot jätevedenkäsitte yn ohjaukseen
sekä rapodointiin. lMyös erillis ä rapono nt järjestelmiä
lähinnä Wl
N
DOWS-ympäristöön.
Enviro Data Oy,
Tekniikantie 21, 02150 Espoo,
ouh. 09-437 5246. fax 09-437 5247
N-PUMPUT
.
FINN-CLEAN -rumpusiivilät
OY EKOFINN AB
DUh. 103) 751 3171,
rD>
I l78
EKffiFINN
stamot
.
Puh. 964-424 7580, fax 424 7588
. Akkreditoitu testauslaboratorio T1 53
. Jutkisen \a,or 1an a a;'el ves aboralo o.
. EELATn hyväksymä vesilaboratorio.
. Sosiaa - ja terveysmin steriön hyväksymä vesilaborator o.
I
JäteYeden puhdistamot:
www.greenrock.fi
Puh. 09-84941 11
Fax 09-8524910
Cfe€n RocL O)
www.flygt.com
9rr00li
Teollinrnic
I
Puh +153
Fa\: +:58
r0)S 8l9l
(0r8 8192
100 E- arl: [email protected]]]laqtlii
lll lntc.ner q$!€rcenIaqL!
Ctewer. Ctean
Water
TösmönikrobeihinperLstuvia
vedenpuhdistusjörjestelnid
yhdvkunrojdte
kösittelwn.
Juve: Anåtytical Chemistry
Atgaanisenkenionynpatlstö
onalwsit.h\lttotekniikonkes-
teallisuus jo
kuksen
vesien
testouslobotota.io f184,
okkeditoino
FtNAs
Juvegfo!p Oy, Pahtäjäklja 7,96400 Rovaniemi
p!h. 016 34 24 6E9, fax 0i6 14 24 687
www.juvegroup.fi
Mryntikonttori: Koetjlåntie 7. 00710 Helsinki
puh. 09 35 05 960, 040 70 l3 294, fax 09 15 05
v;
l{åh-råksltrtklmusQ
* kalatalous
:a lesistötutkimus
*
H
\,
TIJFTEC'
96 50
vedenhankinta
Luotsikalu 8 001
Puh. (09) 692 71 00 Fax (09) 692 71 24
www.silakka.pp.fl
=IL.|CIMI
Oy HV-TURBO SUoMI Ab, PL 49, 0221'l ESPoO
Puh (09) 884 5500, Faksi (09) 884 5600
OY KART AB
HV-TURBO komoressorit
STAMO
LANDIA
sekoittimet
upposekoittimet ja pumput
-
urakoiva la valmistava konepaia
Jätevedenpuhdistamot, -pumppaamot
Välppeenkäsittely
Raakavesipu mppaamot
Kalkkirouhesäiliöt, -siilot, -suodattimet
Suodatussäiliöt
Kivenlahdenkatu 1, 02320 Espoo
puh. 109) 8190 440, fax {091 8190 4410
-=iLdNGE
I Beagenssit
a Analysaattorjt
.,1
I
Laboratoriolaitteet
PL 16.04261 KERAVA puh (09) 417 4500. faks 4174 5100
VESIKEMIKAALIEN
YKKöNEN
.
ja alumiinipohjaiset koagulantit. polymeerit. hiililähreet sekä näirauta-
den vhdislelnläIuotteel
rcvAHvrsrus
ov
. Betonisoneerous
mm. vesilornif, ferroahoat, sillot
.
tuotteiden so|ellutukser veden- ja järe\
mm.
a jär\ien kunnostukset
Kemira Chemicals Oy
Kemwater
PL 330, 00101 Helsinki
poropoaluf, ankkurointi, esiiönnilykset
puh. 010 861 211
Moo- iq.kolliorqkenleiden liiviriys iq itqbilointi
mm. tnteKtotnn rulsKuoetonotnlt
Puh. (0'17) 554 4216 , tax (017) 554 4217
Kaivostie, 71 470 Oravikoski
Hatanpää'rvartatie 34 A. 33100 Tampere
puh. lO3\ 273 2212,fax (O3) 273 2213
cdenkisi elyyn
o r,idkr\kohrai:er. rJiiliiloidyl kn eul.rnlir
.Peru5luSlen vqhvi5tus
.
#
d,
Zh-
KETIIRA
KEMWATER
fax 010 862 1968
http://kemwater-fi.kemira.com
kemu [email protected],com
KALVOSUODATUS JATE- JA
KMV-tuotteet
RAAKAVEDEN PUH DISTU KSEEN
- rauta, rnangaan humus COD, BOD, typpijne
l': '1:::tj. a 1': :'): l::':
KAIKKEA VEDEN PUl\,4PPAUKSEEN
JA SUODATUKSEEN.
PANS ONT E 48,52 20240 TURKU FINLAND
PUH. (02) 4151 400 FAX (02) 4151 450
Kirk^onJmmel l\y'etall.va m ste
Pippurint e 122
02400 KIRKKONUI\,41\,4 |
Puhelin: 09-298 2141
Fax: 09-298 5860
-'i
[email protected] DDS
ILMASTUSJARJESTELMAT
Nopeasti
asennusvalmiit
KOKKO'Painot
-
.
.o ?{ :'
YHDYSKUNTA- JA TEOLLISU US JATEVESIEN
PUHDISTUKSEEN
NOPON OY
nopon
lvla i; KoKKO S-10
Tu
rvekuja 6
Bli:%Xå,;l"lå,
Fax. 09-351 5620
90 mm slä ylospä n
Ma
JA O.K.l.
iKOKKO S 20
Sidos
75 mm:sta a aspain
06ov
A8G 8223123
BETON rruoTEfE lpas _
PL 2O2, 67101 KOKKOLA
DOmltTEt
fax 06-
INTEHNATIONAL LTD OY
TUOTENÄVM JÄTI\tsDEN KASINETYÄ
YLI 15 WODEN KOKEMUKSELTA
PUHDÄSVESI / JÄTE\trSILAITOSLR{KOINNIT
JA KATTAVAT L{ITTEISTOTOIMITUKSET
-hydraulisetporMsvälpät -hiekkapes[rit
LANNEN
-hydråuliset välpepuristimet Jiete,- kalkki- ja AlR siilot
-suotonauhåpuristimet -selklaahakoneistot
-rumDusiivilåt
-flotaatiolaitteet
OY
AtITUgPAtVEtU
28400
Läpikäytäväntie
103
-polJmeerilailteistot
-ruuvikuljettimet
Ulvila
puh. (02) 538 3655 GSI\4 0400'593928 fax (02) 5383093
Varikontie
60800
\vwv.pomiltek.fi
1
Ilnqioki
VEDEN LAADUN MITTAUSANTURI
HYDROLAB DATA. TAI MINISON'DI
e-rnail:
info(4porniltek.li
VAATIVAA VE
Yhdellä sondilla voit mitåtå jopa 12 eri suuretta
yhtäaikaisesti pohja-, järvi-, meri- tai jätevesistä.
D EN
pub:
06 424o7oo
Faxr 06 4240750
KÄSITTELYÄ
Pr Minent- 'fl!'"'
RATKAISEI\,4 I\,4E ANNOSTUSPU LI\4AN N E
lämpötila
johtoktky
PH
ProMinent Finland Oy
(HPY sivu 20 79149), 00320 HELSINKI
39
Orapihlajatie
Puh. (09) 477 7890, Fax (os) 4777 8947
liuennut håppi
s]
rt Is
lQ
nitråatit
kloridi
euueeuroxua
: 8oVATT
,:. PUVlPEX
lyhjennys ja lletepumput
- kesk pakoplmput
ti- Paineenkorotr.rsasemat
ji, Er ko ssailiöt
)npärillä valliL*iå valo
ii:
clorofyUi
+W-e!tllgn
GPS
OY LABKOTEC AB
Labkotie
1
36240 KANGASALA 4
Puh. 03-2855 1 11
Telefax 03-2855 320
@ffiffiffi
sPEcK
-vesilaitospLrmpul
VEDEN JA JATEVEDEN
KASITTELYLAITTEET- JA LA TOKSET
-
kotitalouksi
le
-
kunnile
- ves osuuskunn lle- teol suude le
Yrittäiäntie 4,09430 SAUKKOLA
puh. (019) 371 000 fax. (019) 371 011
www.puraooulohia.f
Langattomaan tiedonsiirtoon laitteita, joiUa
voit siiniiii RS 232: tai RS 485-tietoa,
ON/OFF-detoa, ,+-20 mA viesteja pulsse-
ja.
Langalliseen siirtooo modeemejasekä
valinnaiseen verkkoon että kiinteille
yhteyksille, myös optiseen kuituud.
Kysy r4eihä ELPRO- ja WESTERMO-
SALMETEK OY tuotteita.
PL 103,0r80t
Klaukkala
Pnh. 09-2766 250
Fax. 09-2766 2550
www.salrnetek.fi
@ salmetek.fi
info
5 U
il
0tvti
N
PUT(ISTO
TARVIKT OY
. Vesiiohlorcrkosrcicn \ uotoien \c1\iitel\(
. Vuoilonhrku .la paikanrusiaiuect
. \lckaani\cl.
\l(lx!ni-1. ultfr:iiini
dllf-.i..ni ja
cl(.r',"n-.ncirli.(t \c\inifiafir
\<.l|t .rl.,frl
iå clektronlrgnccIi\cr
. NlitlausjairjcsieLn:il puhl.lille
jr \icmäfr\csillc
. K(n jrusnuh\ir ja l.rifpaporaharfiLt
. \'lci5liifiirret
. PE-sLihköhilsrusnruh\ il It pislolii(irnet
\äihtotie 9.l.rl70 'l löiärli. Puh.
(0.1r 31 8J 6EE.
fa\
t0-3) -3.18 .1699
e-mäil:
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdfivsvesilaitokset
30 vuofta erikoisalana flotaatjotekniikka
/1
rrerxööRtrotrraro oY RlcloR
o.o:30^lE!:rlIl
lrEELlVKSENrArusB
pul-t. 09-440 164
FAX 09 445 912
RUI',lPUSllvlLAT .
KONEVÄLPÄT .
BUUVIKULJETTII\IET
E
YIT ENVIRONMENT OY
\g/
PL36.00621 HELSINKI
Kåyntiosorte: Panuntie 6
Puhelin 020 433 111
Faksi 020 433 2066
sähköposii [email protected]
SUOTONAUHAPUBISTINIET
N
ESIESUO DATTIN/ ET
.VÅLPEPUBISTIfUET
DEKANTTERLTINGOT .P0tY[/EERLAITTEET
o:r
SIIåA[iItsX
PL 20, 00981 HELSIN KI
an
PUH. (09) 343 6200, TELEFAX (09) 34s6 2020
"Jos kaikki
Suomen järvet...
S**
!\ä
VESISTOJEN KUNNOSTUS JA HOITO
SUUNNITTELU JA TUTK
MODERNIA TEKNIIKKAA YESIHUOLTOON
. Åutomatisoinri - sähköistys - valvomoratkaisr.rr
.
Paineenkorotusasenat
. Suunnittelu - asennus - huolto
1!)SLATEK
PL 333, 90401 oulu (Tuor.kuja 4)
puh. (08) 5620 200, fd (O8) 5620 220
',/E
i
l"lNi råv.ic:rs.n:;
.: :<lrs lJ! -:..
MUs
st.
ToTEUTUS WrY
[,1 xCI rirr.|]!r,i,{or1l
-_e
tiffi b4tt4{*'r ii?rjirl fi -, {r?
Yriltlijånd.12
VV,'fi;F[?a
70150 Kuopio
Puh 017-580 0050
Fax 0i7'580
0051
lieduste uriivcs eko.fi
@ffimsn
Yhteistyöllä luontoa säästäviin tuloksiin
ö Laaia valikoima kiertomäntäpuhaltimia:
Hlbon rå l(oots / ttotmes
I Elmacrån-nävtieenottimet ia pHlartteet
I ProMinent-pumput, hoiioi ji valvontavälineei
t Mukavat ja hajuttomat BioLet-kompostivessat
Kysy lisää! Meiltä saat asiantuntevaa palvelua!
Launeenkatu 67
156] O LAHT
madilman huipulta
DyhåsandNoxon'
Zickert
Meva
suodanmet
ieneenkuivausnqot
hydraulselkaapimet
välpåI. PirnslLmel
Laadukkaat å tieel la I etolaito puhlaan veden
kastleyyn.läleveden kåslteyyn Ja teo isuuden
uesital0us-lchti nyl
Intclneti$sä
0s0itteessa
Ota meihin yhteys.
Lirpaamme hyvån palvelun.
www.uesital0us.c0m
Pyydä vesihuollon
tarviketarjous
Vesitalouden
p!h 109) !r31 9300. rar los)
E må , [email protected]{are iki
4131 9330
markkinapaikan kautta!
st"i0MEN
Hgul/{}T?Er"gv!Å
i r{ ss ruÖ Ö R3T ö I &f I s
Kiuru & Rautiainen
Oy
vesihuollon asiantuntiiatoimisto
OLavinkalu 18 LH 21
57130
Puh./faxi {015) 510 855
SAVONLINNA
ia
0500 705
337
KOSSäJ:,T?NTOSMTS?ÖJE}i
5"II?SlE ,åÄSEltET
T* Jå
'!åililliÄ,nnro"
'
ågf,?å""r ,"
. Yles
t-i!#;#,
","
T YMPÄRISTÖNSUOJELU
rueerurÄvrrö * TtE- JA LIIKENNE
r-vt * sÄxxö * AUToMAATto
VESIHUOLTO
ia prosessisuunnitte u
PL 453,33101
Vesi- ia ympärisrörekniikan aslantunt€musta ja
Puh.
1031
2442
TAI\,IPERE PL52,20181 KAAF
l1l
Puh. {021 515
NA
9500
Sepånkatu947,901000ULU
Puh 108)883 030
TRITONET OY
Pinninkatu 53 C, 33100 Tampere
3l4l 4100, fax (03) I141 4140
E'mail
Puh. (03)
Vesitekn iikka
J ätevesitekn iikka
30 vuotta flotaatiotekn iikkaa
Puh. 09-447
161
Fax 09-445 912
/^, OY VAYLA
130 Kajaani
Joensuu
013-120
. jätehuolto ja
kornpostointi
08-628 373
Nurmijärvi 09 276 8022 Pori 02-6339 454
' kunnallistekniikka ja vesihuolto . geotekniikka
. tie ja liikennesuunnittelu 'vesitiet ja satamat
rr.srr.öötrlo.r.rgro (!Y RIGS(lItI AB
sibe luksenkato e B 00250 HELSLNKI
\ ^/ l,rsrnooritolmtsto
. rakennesuunnittelu
^\(t/
'JYvåskYlä
. Vesihuolto, vesirakenteet
. Suunnittelu, työnlohto
AVoy vesira"kerrlaia
Hi htomaent e 39
A 1 00400 He s nkl ouh 09_75521100
Kuopio ' Lahti
.Låpp€enrånb.' Lapla' Oul!
'Tamoere'Turku'vanlaa
n.
o
j n I e' i. t, o.t r r..l i
JAAKKo PöYRY INFFA
Maa ia vesi
Ma.j. vesioy.
.
PL 5a ldr..k
PLn Ps) 582 6€1
tu3).1621 l.nlaa
.. ret .ic1ölry.ri
Finnish journal for professionals in the water sector
*l!-.
=
iiE
.
Maasilta
f,.Ifo'-nF.l,i./ Timo
!*
Å.ldress
Anlrankatu 29 A 18'
OO1OO
Helsirki, Finlard
ABSTRACTS
Obligatory monitoring of
fish farning to be
restructured
subected
a'rie:
by Tuija Honkanen, Harri
Helminen, Jari Hänninen
and Pasi Laihonen
le.llouec
r
l0 indicate
the impacts 0f nutrient re eases ffOm fsh larms
0r
ware cou
ses s st-ded by slaiistco
melhods. The survey shows thal convenliona
water chemica analyses and benthic afimals
are of ltl e LSe i1 etfons i0 'noril0 t"e lJtienl
,odd from rish la'm'ng. 0[rh€ varidbles Invesll
gated, the concentration 0l a-chlOrophyll ln
pe'pfl,lor was rfe Ore thal beql
Indrcaleo
local nutrlent releases
Effluent load and water
quality in southern Lake
Saimaa and the River
Vuoksi
pollutants lrom various sources.
I
especially since 1992. due t0 advances
p-ocess rechnoogy a rd r wasre water trearment In Ihree pulp an0 paper
FoLl
'nlegråles.
out of six varlables moritored in the ettluent
flux sl"rowed a decreasing trend during the
study period. Multivariate methods proved their
mont0 iqg and Inlerp'etirg
ts
n
qe
|
recreational usabllity caused by the oad 0n a
walercOurse can be assessed lairly reliably. ln
recp
yea's. lega p'a\rs fas rcreasrg\
relded rot l0 l"ke l6e erpectarol vdl"e oi
unbJilt sfores inlo account rn cases 0f com
pefsati0n due t0 effuents Each case needs,
sepdrolell,.
i\roreover. appricaiion 0f tne l,me pr.orrty d0es
not seem t0 be fu ly consistent in egal praxis.
Counting money instead
of fish
by Anna-Liisa Toivonen
The econom c value 0f a c0mmodity is the net
beneft that is composed of the consurf€T sur
us and the pr0dlcer sulplus The produce
surplus is part 0f the real market bu1 the con
sumer surplus is an additionål sum pe0ple are
wrlr g l0 oay and -erefore a pore'rl a
nlluencing the market.
a1d I o1.f shern e4 were a s0 asked fow nJcr)
they woud be wling l0 pay for pfeservng
cLrerr 'rsh s.Ocks ard l'e cJ'e.l qJalty o'
recreational fishing.
Aggregate fishlng expendrtures exceed
I iof annuaily lt s est mated that
f5lernen woLld 0e w'l.i19 r0 pay ddd Iiorail.
F
M 4600 m
more than Fll\4 2000 rnilion. NonJshermen
also e,p-essed tle
r wrl-g-ess t0 pay e.tra
!p the majoriiy 0l the
and since they make
l0-
-he
5000 millon in the Nordic courtries t0 be
sJT I 0rpelsat ons deper d 01 seve'al lac'0'<
e.g. the accuracy of the estimaton 0f the
degree 0t inconvenience. which may be
0"icJt - Tarv pgLlafo- a-0 bL otng 0'0
.ecls. l'owever. chalges 1fe vdl"e 0'
p
pay before it became too expensive. Fishermen
circulated in the business.
compact form.
Reproductlon of Baltic
herring in danger in northetn Airisto
by Petri Vahteri and llppo
Vuorinen
asked aboJl lherl
annual lishing expenditures. They were also
dsked hOw much more over and above the
actual experdltures they woud be wilng t0
stJ0y liJS Lor cludes that there is an exlra potential ol Fll\y'
Assessing the recreational use of shores
by Jouko Peltokangas
iow.ve. t0 be fo'-sidpred
[o-nrres fshermen were
I0 O,/er Fl\,4 J000 -'r
reg onar ard ocal d "ere'rces
qJarilarve oeli ror of lne vaJes n rega
prax s is farrly well establsied. Annua or Lrnp
t1e F.!e' VLoksi was srLdied by nultva'ate
Terfods. p r^pa c0npo1err a-a\ss /o.A)
and drscflm,nanl pdrlral leasl squares re.
gression (DPLS). The data consisted ol len
wate'va ab es that were regu'arly' dele'T red
during a perlod oi 16 years (1982 1998) Tlre
water qualily was f0und to have inprover.
A rnai survey was conducted n the live Nord c
p0pulation their aggregate wrliingness am0unts
cofs de rg
The water quality of southern Lake Saimaa and
multivariate lrends and dispiay ng the resu
'qe sarF Irne lre or OJr I ol upaw'r
losl r'he spaw. rg pLlses rcreased. r 2000
more than 9891, 0f eggs were lost in the
spawlrq a-ea. rfF -eprodLCti/e oLrpLt 0l
Bdri( le rirg rar Lollapsed n lfe r01he-1
Aiflslo spawring groLnds. ll is iypoliesi,/ed
t'tat tl'p rar'r 'pds0t s tue 1er.^r practce 0'
rtroddr ^g ur-orsoidated ,edi-e1ts (0rposeo 0l dreoged nalerials r0gelhpr wln
At
0'lhe recreatona, ,rse 0f sh0re propen es has beer studied'a rrv illelsrve y anL.
Satu-Pia Reinikainen and
Pentti Minkkinen
in
p-lses
The vdrue
hv Pii+ra HailzLå
Pertti Laine,
userulness
several anlhrop0genic dislLthhe a'ed is 'ega dPo as one 0' the
major spawn ng grOunds for Batic herrno
of fish farming in the Kustavr-Talvassalo area.
ability 0fmonitoring
l0
Spawn m0nalrty increased slead,ly Ln[i 1998
wier it exceeded 80oo s0ne spawnilg
The afiic e deas with the environmental effects
tie
sOawfl1g g 0Lrds i roJue n Ar'st0
A(1pe ago Sea. npa rfe lowr 0f -Jrlu. d e
-he
facror
Other articles:
Summer of water management
by Juhani Kettunen
Interactive reconditioning and maintenance of
lakes
by Juha Keto
A new crayfish strategr
hrr Ari T\[annnnen
Erosion by ship traffic ln
northern Airisto strait
by Jorma Rytkönen, Tuula
Kohonen and Joonas
Virtasalo
Quality of Finland's bathing waters
by Outi Zacheus
Monitoring toxity at Utö
by Erkki Vuori,
Anna Pelander
and Keijo Laakso
Some thoughts about
water
by Pertti Vakkilainen
if!. i*F
r::ii:.
VIERASKYNA
AIATUKSIA UTIIE$TA
tterenkiertoon
"Jat nökenVksensa kehon
sen
otni iisullksiin
sairasta patilast.l, lneid.in fulisl tnjuta
tlen kiertokuhm merkitseodn biasftiärin
uden kiertak lkua,
professori
ves lal0uden ja
E-mai : [email protected]
Teknillisen korkeakoulun 150-\'uotis-
juhlien julkaisuun haastateltiin pari
vuotta siiten kohneatoista henkilöä,
joilla tiedettiin olevan 1-dkemyksiä tekniil"-ta ja naailmdn mero-ta ylei
semn1:nkin. \ L.l haa.rdlellui.l.r ol
ruol"d ld ine- profe.'ori Maljn Fålkenmark. Hän pohti haastattelussaar
"Vesi on yhteinen, maailma erilainen"
vesi- ja muiden ymPäristöongelmier
ratkaisumahdollisuuksia.
Falkerunarkin haastattelu on virkistävää luettavaa. Hän kritisoi nykymenoa ankarasti: "Kesfdo ti kehitys
nitö
se
-0e-
toiooa ei ole paljoa
jnl-
-
kukann
oikein on.
Se
on
.arthrl:nah. S'la hoPtotltl lRil'1,;ol1a. ja
kaikki twlteaat tly1faiisllttä. Ktiy tanme
,ia,i4 tnyj- <a o0 v'11piit;'tö \ Iaa'1ei
I ed1 In,Lllleen t,ttl l <t:lböD lopultn n r
kitsee."
Ke-le -'mmä">i orgelmal'i\än näk*e lo\onai.u-r\-ren hdllinndn Puut
lurtusen. Yliopr.toldi o- un Pir-lalo:tunut jd jouLuu \'liclemJJn
anellessaan toimintaansa taloudellista
m
uoti-anoid
'u.eminddri, jo' -d muun muä5'd poh-
puhuu. Hydrologinen kierto on Pe
rimmäinen kierrätysprosessi, jossa vesi huuhtoo mukaansa muita aineita.
puhdistuu haihtumisProsessissa ja on
siksi käytettävissä )'hä uudelleenja uudelleen.
Ympäristöä kuormittaessamme me
itse asiassa kuormitamme ilmass;r,
maan pinnalla ja maaPerässä olevaa
vettä. Vesi mahdollistaa biologisen tuotannon, on keskeinen tekijä kasvihuo
neilmiön aiheuttajana ja yleisemminkur n'aapallon lämpöoloier'äätäiind
Ihmiskunnan suurimmat tulevarsuuden ongelmat ovat vesiongelmia.
Nälkä, )'mpäristön pilaantuminen, il-
mastonmuutos. Veden kiertokulku
näyttelee näissä kaikissa ratkaisevaa
roolia. Lisäksi pelätään, että iidat niu-
koista vesivaroista tullaan ratkaiscmaan sotia käymällä.
Nälkä on vesiin liittyvistä ongelmista akuutein. Ihmisten määrä lisääntynee noin kahdella miljardilla seuraavien 25 vuoden kuluessa. Lisäys ta-
pahiLiu lähp. vf ''n,.rmaan l.ehillt-
maissa. Vesipula koskettaa ensi sijassa
ravimon fuotartoa, sillä näissä maissa
ole iio'r -uunnileltJ ,ellai.ek.i,
päätöl -ertco--d I uliiva[ [.t.dPdinoi
mukaan han"Leiden ldikLi va'-
käytetystä vedestä.Parissakymmenessä valtiossa, joiden yhteenlaskettu vä
e5lö or noin 500 miljoonao. veden
'estr
kutukset.
Prolpscori Fallenmarl Loro-tdd vesitaloudellisen kokonaisnäkemyksen
välttämättömyyttä ja hydrologisen
osaamisen Pelustavaa laatua olevaa
merl iq rtär
'\ttn
I uin ladkortt
p",t 'la
densrirtoihin myö- .eo.li'ur:mar--a
Kalmari-.a PidPllr in viiml. *lolLru'5d
.uPped'r ä'i.rntuntiiaioulon kui-
kuluu kasteluun noin 90% kaikesta
eLlå
paikoin niirl likaantunutta, että sitä on
h) v'n \orkea .a,dd lJyltölelPoit*k-i. Tjmä .adftda jol-laa md--:ir icih ve-
Hän näkee siis hydrologian roolin
maa.lmrn tule\ dlsuuden kanndlld di-
ei
tulea. Viranon,disten tehlä\ änialoa
dun heil.lenem.nen. \e.t on mon'n
jella".
van keskeisenä. Ja tottahan Falkerunark
vesirakennuksen laboratorio
ei tarkaLleen tiedii
De-
rcnkiertoa. Ios nqaillllassa ei ynlln(irretä
*. Pertti Vakkilainen
lekflllinel korkeakoLlL,
ja
diagnostisaidessaan
yli kriittisen raian
\ uonn" 2025 \ eden 5uhteen Lrriltr(iä
valtioita on jo noin 30 ja niissä asuu
noin kolme miljardia ihmistä.
Veden riittävyyttä kuristava tekijä
käyttö onjo nyt
maailmadaajuisesti on vesivarojen laa-
diLtrin tdrveLLd lormiLt.r, !*ttä lohioi'
maisia Keski-Eurooppaan.
Nykyään vallalla olevan käsityksen
mukaan ilmasto lämpenee ja sateiden
jdlduma muuftuu. llmd.-a olevd !esihoyry on yksi kasvihuonekaasuista ja
sen määrän muutokset sekä Pilvien
mLrodo(tu m inen vdikutlavat merkit
li\;.ti
llon såierlvolorhin. Ve'i
vaikuttaa siis merkittävästi ilmastoon
mddpd
ja sen muutoksiin. Mahdollinen ilmas-
tonnuuto.
La
d. !dtlulldd re-ivaroi-
hin. Yleisimm:in käsityksen mukaan ne
alueet, joissa veden puute jo nyt on
hu u lav.r, lu Ie\ at enti(tä L u'\ enuniL5i
Joha ihmi.Luntd r oi.i ratkai'La t e
teen liitLvvål ongelmal, tdrvltdan hvd
rnlngian o'aami.ta. Lrityi.e'ti h) dru
logiria pro.e-<Pia oii-i ymmärreii;vä
nykyistä syvällisemmin. Vedellä on
monta Lå) ttäjäJ, iolen lolondi.uuL
,ren hallinta nou)ee FnL .td merkittä-
vämpään asemaan.
Hydrologra ja r e.rtaloudellrnen ko
I onai>nJlemy: tulevdl >ii. nävllelemään ) hä tärkeämpää ia Lärl cämPäa
roolia niin ihrrrisen elämiin perusedelIyryk.j; l d.n vmpäri'töonge'mid rä kotiae..a M iplpen paldaval edecmenneen opettajani Pentti Kaitelan sanat
1960-luvultal "Ei ale alemassa mitdän
ku
nn allis t a
o e si t aI o u t t a, e i er ity is t ii
j okiet1
D, ilalautl0. lcollt,uudcn. kaupunkiea
taikka tnnaloloudrn ue-tlaloullo. On rain
rp<italau' la,,e'ilaLoudclltnen kokonai'
fulaa uha
aakeary . an krht t'aL pr
'nttkana
t(irketimmäksi."

3/2001 – Vesitalous

See also  กยศ.ขยายเวลาชำระหนี้เป็น 30 ปี ชำระขั้นต่ำ 10 บาทต่อเดือน อัพเดท 22/7/64 | วิธีสมัคร กยศ

Table of Contents

See also  [NEW] ผู้ชายสวมกระโปรง ผู้หญิงใส่กางเกง สำรวจนโยบาย gender-neutral uniform จากทั่วโลก | กางเกงนักเรียน - NATAVIGUIDES

[NEW] New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 03, 1855, Page 8, Image 8 | di,liirdi – NATAVIGUIDES

Newspaper Page Text

                

Mot hare for collection. It it believed that thi* ar
?axgemevt w?l largely iucroaae tb* mveetmeot? of
for* igo capital ib thit ?t- k. and tuih co dcoht. will
he- the refill
The Bank SUUniciit alow* 6 .msJier d* create In
the bbjbIb Im than we? if ocreU* antL-pated, beioir
BtW Btj rut-dre-d Upland B>1?' TL? ,!re*1
nwted tic I'M daring tie week at three-quarter* af ?
wil ion toamiUion. Ib the face of thit con'inned
lot* >f gold, tbe Banit are tfill expiJKling, their line
of loatt bavin* inrreaied. in two week*, over
twelve knitdn d thon??nd dollar*, loting, darint* the
Mm* period, nearly a million of coin, and over nine
bain, red thousand dollars of deport*. Tro If
Lnatt. kf
, >ja mo tit
. 9>.' -4 Ml
Srxci*.
Ib.* 2.729
i?,rib H5
CirfMa'V.
7 tSJXl
7 137.433
BBBBatta
76 JOT tti
7>,600.18?
art * are:
Mere* 24.
Malta SI.
lacret**. i*3 Iti . .
De ere**. t ?24 llifiM ?49.737
lb* Bank balance* are being drawn dorn, which
account* (or the fall'.Dg off in D'prwits Tbe loan*
Bis now very tear aa high a* the bigho*t p Ant tince
\bi weekly tUtetnet.it counncncod Could'he ?pecie
he maintained at the preeent poV. thi? rrocid
ivo derger, but of thi* there it no proapect. The I*
oe'pte from CaiifomU are much bt io v the foreign
abiprnent*, and the difference mart c none ou: of the
Baxk*. The rtatement it:
CeairiitTivr TaILE of ta* Loan, Spone, Cirroiativn and T),
aaeiu t/tAe Bank, ,f th, Off, / Se t- Yorh.f.r Uu w<c*t eai.
no Satorit, Marek 24, 1*46 and Saturday, Mir,? II, Uta,
To wkiah ft aJU?d ta* Capital of oath bank at the 'Jitter dolt.
-March24? .-M?rch31.-,
Amount Average Aver*?? Average Avert**
?!**>(? or of tm'ntof in not 1 ?tn'ot r,f amount
Bttt*. Capital I.oailtA Of h"?Oi* of
Man 24 Diac'nre Specie jIliac'nt* Specie.
? 196 ?ti 119 152
as mil MS i tu art
l>-7 122 '1 591 893 1 179,730
1,1'?. 255 4 034 175 77n 7U7
4 7 2'5 2 973 >3**l 340,751
2 "76.578 4 119 98? 1.9*3,503
4 1.754.2 liS 918 4?3.424
191'42 i,?88 671
I4A075 1.032.119
K4.13ll.29ti.727
2j*>;?ll.'*e.?"4
4? 30t 1.372 91?
Jl I 171 .'?83 ai.
134 031 I.1U.152
ll'J.?S7ll.28?,"J
fcV9> 7(1052
?i MS tK.ii'
2i? TM 1,735.3*2
'94 519 1,109,332
741. ? 9 3 6.54.137
1,144.?09'?.711,7? I
B.ofNewTork
Mai. I v, :? .
Merchant** ...
M-- .
Union.
He of America.
?beul*.
Okte.
Worth River...
Tradrafbeii't...
2fl, '.
Cbr.mica!.
Bftrcb. Kncb i
Meli'''.?'.
Bus l.rrv* Dro.
Mecb.ATrtdri.
Oreen? blk.i ?
Leetbrr Men".
AVvrnib Wurd
Bk.Hi.'eN V .
Ami r i' hai.ee
Mr, I, Bk'f Aa*
IJodiii.i rce.
Bowery.j
Broiulwey.
Oeetn.
Bleriaul'le.
Pecihc.
Bk. of Republic
Cbithun.j
feople'e.
North America
Ha-.:.
Irvine,.
Metmpoiitan...
OtiM ue*.!
Srocera'..
Naaaan.
?aat Kiv.-r.|
Marhrt.i
8'- Nichol**....
Shoe aud Leat'rj
Com la .i. .?
Guiittueatal....
tlomuioiiwea.'b
Oriental.
l,V*i.at*i j joi g,2
Xjmpttl 4^? '72
I,tun 3.74?.344
1,440.1**1 3 gort r/m
l^ooA*) 3.'IS frei
IfWO?m 4.037 773
l^W.Ouo 2 4-0.937
1.000.0(1(1 i?tt 4?i
?55,000 I n4n^?c
, 400,0"0 1.V8I 410
; loo.o.? leOa/BMl
! SOO.fKK) jjjaj, .jjj
ljmjttt\$ tsihtn
750 (-io lib* Kf)\
I ?JOO fKan | JK7 ;,ej
> Joe 0"0: BbS ?SS
1 ?00 (KVft 61 I 7)9
; BSB^BB 1,745 105
i sou ixvi j'o?? 3i9
3.0<? 0iei 3C07 i ,|
j <**: ? ? r v. i.?
?32 tat 1 if*5 rvrr,
5.000.000 | n? m,2
356 tat 90i; ftjf.
?no.orwi j ami o-^
1/11*1.000 j -vj|'i98
WO.fiOli 2.249 "! I
1-*'." 7K.-..I7
l,V?' l. 3 010b7(i
t'/OiN?. 515 62b
412 000 r?698
1 ,l?00,00(| 1 tt4 5/5
1 ooo/Kdi j j,ry .196
S<ni.(*" '52o4v*
2/.mi/hi?, 4 (jcrj <?)
avi.o??!, ?74,12(1
3o0.m.ii
500,000
413,050
Atlauik*.
I? CltT.I
N V llry Dock.l
V Y Ezibunte, j
Bulla Uead....'
615,i?v
?90.?17
?21 351
1.114 419
oOO.fXHJ 683 21?
*oo(h?i| 79? inr.
t.lMW.flOO 1 475 519
l.V?' '? ?" 2.771 11.
750,iKrr) 1.107 961
SOO.oix. 410) lajj
tat.ajB] fljujii
486.924
319 6<9
Vi 11
19*.9U
?07 916
?Bt,.
130.000
200,0001
2' 16.112
94.e?i
?i,.*)
2T.I52
4aA,i77
BWAet
813,757
1IJ
60.92
35 207
ISk.t'l
15(5 879
67?,of 1
,455 tot
8" 1.191 7'. c2 7 i
r.< ' l!?.?i2 2.? l.e/2 22.
13*027 93.1771' 148 7'7
2( 5 "61 1 334 717 195.71?
lS9 4'j'l.'M8.4:'i| 11? ('25
21? SWt;2,tl7 229 171354
?4 872 tri.4)6, 41,027
,V0J.;i3 J.IWT.'Ol.
59 8641 559,0841
58 266 811 fjr
21 ".7Ai 1,605.665
77 3 54 1.'11 4" J
55 06l| ?18 470
9 I 978 4 6IO.tr.4'
?6 3591 set AB:
?...720 f..' . *
128 161, 8917?'
C6.488 4.9 58 i
151^21 Ii, 13'4;7j
4',3'>0 'I74.1U2I
4ri.312l 7741*37
2<)9.83 'i 1,4.59 50?.
21 2)11 2 702 442
172.0'0 I.MJtBl
4M T*J 5-0.331
691 270|
4*4 174
354,l"0'
4M iMi
2"J.4U'
. i .. '.
t79,537
39 6>3
a 71
BD .t
n 7 3,
64 8< a,
Jt9ti
.1.75?.
I'i i-9
18 8'(7|
54 35}
958 101
?7,58-J
?7 .06
119 065
46 4?
12ft,7X
35 188
(aI'm .
171 III
243 4.59
:9d7h*
45 976
71 467
4J.7HJ
32 373
-
11,48?
MJS4J
foOTiaea?Total amount of Capital, Marcb 31. t)48.14-l,9'iO.
Total aveiafe amonut of Loana aid l7itcount*, fdaree .4.
BJBMB 773. Total a*era*e amount ef "pecie. Marco 24.
Bl?e02.729. Total averate amount i I Loei.t and Ulacoutiia,
March 31 B?.'i 6*4,041. Total avert;* rmrur,t of Hpi :ie, MarcL
91, B16 0I8,H5.
BAMII or la Sk ?
Bk ofNew-York
Manhattan.
Merrhant*'.
Mecliauiet'.
Colon.
Am.
Ktakt.
?Uy.
No. I River.....
IVtilftmeu't
Faltoii.
Chemlrrd.
Merch. Eicli'fe.
VtatioDal.
Bau brii'A Uro ,
Mecli ATiao M
Green* ich.
Ltath'r Mai
Bevern). V. trd...
Bk. Ritte N. Y .
Aaaei. Etchant?.
Mecb.Bk * Att u.
Commerce.
Bowerj.
flroedway.
Ocean.
Mercantile.
ra.-it'H.
Bk ofR'i i'> le.
Ckmthan.
Feopie'.
Moith Abm i I
lltnovrr.
Irvtn*.
Meiropo'i'an ...
Cltitruf.
Olocrre'.
Ntaeaii .
r*at Uiver.
MarV.t.
Bt NiclK.lt*....
!?: ' '
Com Ktrheiife.
ftloiitineiital.
Commonwealth.
Ori'tltr.'.
Ma.iue.
Atlantic*.
lale ml City.
M V. lira'Ii.. ?.
M. Y. Kichautt.
Bull a Head.
? March 24 ?
Amount ; Avr'jte [Avera/*
( f 1 arri,.'nt an our.t
CaplUl of ctr-J of
MarrhSI , cuUt'n DepotUt
1,500.00:
?Marek SI.
Arr're I Arerax*
aaeo/rat aniotttit
C( Cef? Cf
culat'n Depoaltt| culat'c j DepoilU
t?mjtmt
i ,4Bt I '??
1,440.000
liJOO.OtH.
2.000.1KK'
1.B00 ,(i(K>
1,000,000
BM ooti
400.000
?oO,0(Ki
StKi.ntki
l^ti.OOO
TW.fllX)
(Jen. Chi :
MM,tHHl\
2,000,00(1,
3,o.in o ?
?Ji.Ooei
' la.i m.i
'iSl.'l.V
600,1100'
1 |?hi,(VC
. 800 OllO|
422.7991
12Kai,0iai|
150 .mihi
412.000]
l.oiw.oool
i.ooo,00?!
i. -
2,-MHI OC
j.So,.HH
300 ouiV
iOO.UOO
t, l,BM
64<\(>00!
fVW.OOO:
?HP .000
1 ooo ?m
1,500,000'
740,0(KI I
?00 ,(xiO!
500,.ihi'
400JBtl
soii>ioi
?ftaJ.iiOOi
iso.iioo ?
too.ooo
? ?
.'7- II 2 Sit 432
S65 112 3 254 857
3*7 798 3 828 961
353 247'3.788,215
16? 122 2,84 1,144
U9.S25 J.fvt 9*
103 i73'2 261 Ua?
7'' 114 1.211 510
173 29? i*22 275
19iS3J 0*5 377
125.764 1 . e'',984
284 91011 222.170
121 740|2,OI4,l 82
141,18'' 985 V?
S4.3f,f< 717 9H9
1(3 167 MeW
114 491 San?, M7
i'ri tH ? .t; BN
143 ill 702 .07.
5*7 69^2 701 SM
2.59 75.'i6 III. BS*
178 663 89J678!
2 20 ,4 961497:
177 196 7r.Ht>Pt
2i7 7'i 1.169,8??,
?4.2751 7'f M2'.
?7 915 I .'?42 3811
110 424 481,434
71 139 3,072.4361
88,681 .??.Jtl
111,624 4*31.437,
83 334 1 3il M7
88.U98 620 196
97 647| tlB2'2
1(2.82' :5,215 344
251 125| 2,751.24S
Itt Ml 3 364,179
214 319 3 St7 5.58
351 1>. i I,*, . -1
168^42 2 613 275
12 7?: |,943 5'7
12I.WI 2,112 29.4
72 45.11.211.2*1
'74 004. IStjMI
IM 76-1 710
134.8? 1,1 M? 307
2*0 I S3 1 315 715
130 ;6I 2,119 IM
1j9 7i,;,1 ...... 9",j
146,270
86 589
123 221
92.12.
12 391
A4 398
108 489
521,-. I
4.1,735
79Jiif*fi
2.43 16?
873 436
i 7 "I i
386. |9U
006' 1 .mm Iii
91.894 1.8-8,137
90.2.'>2i .... |91
35 371
113.971
ittjnt
2M.145
116,01,2
49',7.5
2.59 61?
I 41.
2 165
172,179
212.?4j
89(39
01,281
11",^:;^
6? ?25
88.' 61
114 ?JO
tlfi?
ttjut
? 04.920
..7.5
1V..2I
8(". 818
12.1 '?..*
94.5.8
113,521
80,144
108 319
8i; i /?
501,437
381.7 ,1
1.225 1 :2
?9 ? ?22
Jim' ?,
6.5f8 417
82 612
;
7'J7 779
1 169 7il
4- .
I,46?.7*6
*BI 17J
J.203C2I
kniai
512 712
l,387.(V'i
6'?8 168
4M 2 I
6.28J.117
5:41.9
545,753
798 141
21.' 3.7
876 7.11
39E f 48
414I.v?
103 i;42,1.289 ",t5
89 ?44 1.759 148
M.525
90 2161
86.941
92 4191
I ll
91 461
93.8a7|
Sil
492 728
250 167
150,257
: ,i ii'.
113.830
1"2 271
90,306
9iri7
:?2 . -4
89 214
?5 258
58,527
?1 IN
91 619
;ni ?;? 5
313 157
441,651
21,1117
15t 169
91.811
121.222
107 785
Boorikut ?Totti amo'int of OaBltal Marek M, ft".ft 1,900.
Tt'Ui ateraf* aatonc. of l'iri<ilit...n kltich 24. *7,452 Sil.
Total average amount of Deponite, March 24, $76 289,93.
Total avera/a ameant of Circulation March 31, rf.7,337,433.
Total averaja amoact et ?epoailt. Mar k 3i, #74,600,11';.
"The fem Bai ka cao rd below tk* Atlantic have as con
atctloo with tba Claaiing lloaee.
clka*t?(.-iioi'tr. TBABBACTIBM
Kaokaofet fcr week ending March M.Bli?0,018.f07
Alach* ret lot wtek ending ApiU 2. 93'90?'"22
Balancet fm week anding Mareh to. f> (67 6:4
Baler cei for week ending April 2. 5,117 565
Tke payments at the Sub-Trca?ury to day tre-e
larre, Bii.'fi.Tno; Received, ftor.so'1: BaJan:?,
?3,35e,r>fi4; Paid from A?*ay Orti e, tfji'.'. Paid on
Dbburtbg Ct ecka, IT5 044.
The American Sexurhit* pla.H-3 cn the L^nd"n
Block Excharge Li?f, and regularly oailcd, have been
incTrarcd. and now eomptieee the loiloiring? eecuri
tiet: Illkoli Central S?g. C>t, mortgage and F.-e i?
land Bond*, Michigan t entrnl ka, New-York Ceatral
C* ard 7*. Kiie* l-i 2 1171 ttf and 1878, Ohio an 1
PtM*jl5aiia Incomea. Ohio and Mit*i*?ippi Fir*t
?Bt) Second Mortgage*. Pennijlvania Central First
and Sex-oiad M jrtgsgea, and H.ad'ng First and Second
Moitgtgce. ftiro, Illinoi* CenUal eharc*. Other Kail
road abaics would be placed on the liat, if there were
trantftr bcokt in London, as in the case of the La
ltnoi* Central.
The private letter* by the steamer are ilnanMally
favorable, and the account* by ptwaenger* are ef the
aaine tenor. The ordert for American Securities are
coDkiderable, including Erie, Central. Pennsylvania
CeLUal, Michigan Southern, IUioo!* Central, and
Beading, Share* and Bou.de. rkime of fkaM order* are
limited bedow tbe market, but a fair portion can b-*
BBBa nted. The letter* ?peak of an eaaior Money tnar
kot, and growing confidence in tbe futttre. Capitaliat*
in London and Pari? were looking more to tkl* coun?
try for fate and profitable isveatmenta, and BMaflj
fiiM-clact loan* of complerted Koad* could be p'.a-.-d
arith facility. Koa?'s in an unfin:*bed atate were not
in favor, and it weald be difBcidt to attract the atten
tiotvcf ctpitalifh* to them. The " Ingersoll pamphlet
wa? freely dittributed in London, and a'tracted aome
attention, bat one ?ftre Directors of the Road. r>eln4?
fortunately ia London, waa enabled to give ?ach pe*?
tonal explanation a* were tati*f?ctory, and the
pamphlet failed of ita intended effect. The action ef
take New-Haven Railroad Director* m refaaingtodo
anything for the relief of tke bolder* of tbe Schuyler
atock, bad dose more to injttre ArnericaB 8e:nritiea in
Europe than anything since the fa&ire of the Unite!
State 1 Bank.
A lettdiag banker in London write* to hit ccrre
ajiondent in thla City aa annexed i
" Notwithstanding the rback given to oar Ce mmerce
by Uta unoartauity aaU conae^uant anxiety, it adores
na maeh pleasure to report a sUttht rertral of trade in
certain imr^rtant branches, arsing from the areater i
abundance of money, from a er?**aal redaction from !
toe highest patal in the prfa I "f breadstuff's, and from
?eine improved demand in foreign markets.
Honey it more abundant and continue* e**y,
which hia a h-caef cial ?flVct on oar s'cik market, *A
?i-iu.iliea eeaeraily are firmer. wi:h a uudescy to
-.1-. tmk a.rir. \''-Ti rt eilend? to our marke'. i'<"
AmeVcsn i?r,T,'.r<, but daring tha week the tran
aetiors bave been to few tbat we can make oomste,
r.r.l alteration in our quotetion*. Theee tranaac;ionj
compriae Pennsylvania Sute stock at 19. and haa i
Of the llUnoia Central, Pennsylvania, and New-Jork
and trie Comttanie* at eiigbtly better pne- s. L ia
tola, which laat week were at "3, are to day a' n\
" It la reported tbat the Chancellor of the Exdiejusr
will rcouire i 99 999 000 for the exigencies of the war.
and tie inactivity in our atock market may be tru.ed
to ti ii riraaaaataaea, aa the pubtic ?r. waiting to tea
eeoN niay be adopted for raising the amsurt."
The rcceipta of "- Id in London darin/ the fortnight
preeediegthe ateamer baa reached X:,000,000 Ster?
ling, nearly all from Australia. Continental exchan?
ges are more favorable, and on Paris the rate would
lavas! allow oi imports ot gold uto London. C 'n
aols closed at 19}.
Qui c a large MfVBrt of interes* and dividends on
Bono's snd S:oJt? was pajeble to-day. invading over
half a million by the Illinois Central Railroad Co ;
about the same amount, on various accounts, by
Wirt!;w, Lanier A; Co.; a considerable amount by
Duncan, Sherman m Co , and other loading houses.
We heard of no default, excepting in the case of the
Akron Branch Road Bonds. Another Road was in
doubt during the morning, but after 2 o'clock the
coupons were duly paid.
We understand the attachments upon Mr. Hoodley,
Mr. Bacon and others, alluded to some days ag7,
have been removed,, the matter in dispute having
been settled.
Thebusintasat theClearlng-Houre was ?*:?.:?'*
The Cleveland and Toledo Real are paying a 10 9
cent stock dividend to day. Tho monthly receipts of
this Road for the year itvt, compared with rJ3, are
as followt:
IBM. ISM,
January.?H.6i7 92 fXl?M
February. 23.918 # ti.l'eO li
Merrh. IV 75" 71 C9.6I0 14
Apiil. 31 Ml S! Ts.an 17
Mzj. 24.423 17 36 9*3 73
Jane. 25.065 97 47, US fin
ay. 2>,7i?S :? JO 437 I I
Aoint. ??.?ta lb oJ.?i7 23
eeptean-jer. N 731 37 M,t?t 12
October. C9 b 8 79 e5,76v 7j
Novrr.--.tr. 6 -.127 62 77 ?21 ?2
Heceinbet. 54 4*7 74 19,%%% M
Total.?413 4?1 W #6-15.7 )7 17
slowing tn iucreaic cf #330.2?c in lrJt. Tne
D.rectots tay:
Ihe Ncriiern Division has only rer-'ntly been
bronchi .nto use. it is now in operation, and will
au.l )nr^'' 'y to the raeaipto i f the road. The Cleve
lsi.d and Mal oning Road . onnee'ring upon tbe same
depot gounds with the Northern Division at Cleve?
land and forming with Its onneetious ad'ree. line of
the same gauge to New-York, Philadelphia and Ba) i
ir. re, ninety mile'shorter than any rou'e now in u-e,
is far aCvanc-.d, and expected to be in operation dur
ing the year: and the Waba-b Valley Uaa, aoasM t
lag wi'h our rone's at Tulud?, ani formin?:, with lbs
Terre Haute tnd Alton, the most direct rente to St.
Louis, is aleo very far advanced, an 1 wil' probably
be in operation before tbe close of the prtsen! year.
\\ hen these connection!- tre foir.pie'ed, the t V3 great
routts from tbe Ka^t to the Misalssippt, of a uniform
gauge, the one Striking at Rock Island, and tho other
at v. Lou's, will both concentrate up-in our roal at
Toledo, and will tax to their full capacity our two
lines from Toledo to Cleveland Ihe hnat>c3s of the
Company are in an easy position, aad its prospects
f>r a large and remunerating business Is of the most
eocouraging character, and we believe the stock?
holders will find their investment in thin su.e to be
productive, oiid *hat it will yield them satisfactory
it*, ans.
Too following table will show the amount at the
set era! depositories, suhject to the draft of the
Treasurer of the ('nited State? the v'tith of Mwch:
Treaauiei of the I'..lieu State?. Waal,i.?l*n. (J. C. f 19 968 71
AaatataLt Ticmuiei. Boeton. Mali. 3,911.177 32
Aetiitai,: Tiiaaurrr, New York. 3,'4I.S37 44
Aaairtaii! Tretauiei 1'hiiadilouia. 97.26? 30
Aaaiatant Tieaturei Caarllatia, B I. ?.ISI 71
Aeaittent Ttrem-ri. New OileaJue. La. 1S7 oifl 37
i Aaaiatant Treatjicr. M Louie. Me. 3.S1J |n? Ml
Depoeitora al lluHahi. New-York. 21 '78 HI
', Dtpotitoie at ISeitiii.uri- Mae a and. 14I.S3? so
' Dcpoellory at Richi.ii t.,i. VitBaVia. 41.pi 92
Drpoiitory at Norloik. Mrt'lnia. J I. 06 73
! De|k?itoiy al \V llniinetiir. Nur:!, C anlir.?. 2 <>43 t2
Ilepoatti rj at Savannah. Ileoriia. S.Stt 37
Depualiui/ at MaMla, .t alattua. 9t ft id to
Hc[h?iLt) al Nailiville. 1'ei.utanee. 44.844 08
Depoaiiui) at ( w.ciuiiati. Ohio. 7.32V 4<1
Depoeiteir at rtttabui'h. PenntylTaaia. 11,1103 44
I ? ... ' ?> in t ' . eiiatl. ilatel. ..i i.i
l/ew>?itorv at Ilnl uque, !o?a. 1 S.iV7 Ci
Uf] oiiii'iy at Little IP ik. Ark. lee.tJn II
Depoalturj nt JeflV raooville. ludiana. 2*i 143 23
Dei'iaiiorr at Chicatd Hlmnt*. I JS37 90
Drpoiitury et Drtiiiil. Miehiaaii . 81 I . d
Dr-nuvry t: TsllSaallSSS Kloiida. Si.4119 4'.'
Aaney (jftice. Maw Ynik. 4,744,310 UP
B:ei.t ti Mil:. San Kiai,ci-i . (S.J 943 M
Mii.ru...i I'i io,l >'a:-a 1 li.ao, ; i..a. 2,4? S3? 15
Branch Mint of tbe lT. Btatca. Cbaibtte, N. C 32000 00
Branch Mint of the 1". Stater Dabioueee. Oa.... 23,1.10 00
Hr n.,Ii M:;.: 11 '.I e Staler, New U.iei.oi. 1 567 717 07
Ne'snoant lancet to u.aft.121,57 , 82* M
Deduct taaafaSl Ana: Tree*. Sat franc.eco.. So9.2S5 35
?:o,i'i -.43 'I
541 980 00
Teta1.*21.9U 523
ii.tasrsas okoi.aio.
T. T:eai-rj tl :ne*L . Sitte? WaaLlr |ttM. D C. $4 ' ?
7c Aatitlant T.eaauter. New York . Ill/Ml M
To An'?ant Treaiuitr at New l):Itam. Li. S2? l*4> K
Tu Aatittabt Ttcatuicr at at. L. da,Ma. 3"0,'
To Aaaiatant Treaaaier a*. San Fran. laco. 1 387, VXi i?l
To Depeailorj at NtVtaUk, Va. S0S,tOS SO
To De)ioeitoiT a: Mobile Ala. 20,000 OS
To 3ia;.rh Mlr t at Sta Ks.-.nc'seo. ?v> m.
To Bitr.b Mtntst New 0: esai La. 5oo,oes CO
Total. i ,l - SS
Fron Attala:.: T.-eaacie: a' B.a.tn. Maat. 63.0OU SS
from Ataman: Treature: it New-York. 2 tW.SoO On
Pr, id A-tir'.ar'. Tieeurr: a'- Ntw-Urleau, La.. -i l.
Kioto Aia.ttaa: Tieaaurer at Si fttaM. k.. 173 OnO tie
Kroin fern til oit a: Drill;.!. Midi.. 25,1X0 00
Froui Miu. tt TL.IaJe'pbla. JOO.iaX oo
r.-otn Butch Mint, New Orltaw. La.. I MM
TuaJ. fi ?2,520 M
The redemption of the public debt At the Treasury
1'epa't.i.tn'. Washington, for ?ie wexk t-sdlog on
Satuiday. was only *12,C30.
The applications for bDux?y lands aLdei the late act
of Congress Wfia It IM during last week.
At Boston, lotte Ooo.coo or !40c,coo Michigan
Central I ?? centt wero sold oa Saturday for London,
and during :he MM* week or tn*?. at private sale, from
??oo.ooo to 1700,111' of the new loan for the Msd
River and Lake Erie Railroad has been d:s| MltJ of
to j ay ff :he Klrtt Mmtglga Bonds, now nuar'.y due,
and to fund the floating debt o." the Company.
The Imports at thit port for March sh-:*' a d? &M
as compart J wi h Ftbruary, notsriihetAtiJinjr MMal
is nearly half a week longer. Compared with Mareia
of last year and al ---^o. the decline is very marked?
nearly five milhons tnd a half. The figures are:
UHL nageV is.,1..
Daiitbtt.ai3,099,:4e ta.ii :-44 *?* insw
Fret. S,t5t 846 1,344 e27 1.45S57S
Ipteie tad Bullion. 247.722 4tl.?l5 13.15?
WPbd alrcc Wa.el ? .. Strr.l'.S 1.7lil.J03 2,711.0*3
Tott .|lS t|3 9i llS.tf: 3S.; a 11.0.3 517
Entered Io: W are ii. 2.013,fll r.SIC.ee's :,^ei>3
This is k vtry favorable statemeLi. The aggregate
imports al Jan^try. February and Mini. Ut, were
?41,7*73,001 sgaias! t 't5 1 Irl,903 In the sasae months of
10*55, showiag a decrease this year of f:3,570.5?)5.
The fjllowing shows the amount of cash duties re?
ceived at tic Philadelphia JCustcm-iT msm ht -he
month of March And the previous mon'lia of the
yea.-, as compared with the correspojd.ng time of 'jie
last and the orev ous vears:
? . IMS. I M|
Sfaicb.#391 ?23 SO ?3,S8?7? ?144.915 t>'
Jaa. aad Fib. S90 e'.j ft
Tota. .#1,284,67? M
The falling eff of the three mentis o: :be j reseat
year ia |4s8,oi3 71.
**? *??Bae for the month ending March
MaieTsiW.isit5?wMM
atarcbtl, tit. 74J ,? M
CaitaV n^a, M'arVa-V ? jmg 1
Deer
. ,*? ?.a*44 *S3 57
The New-York Leg tlature kaa passed the act
smeadiDg tha Banking Law ir. regard to reeeirjjg
bonds and mortgages as security for cirtroUring notea.
As tLey ga in at a less rate than before, it la so far
well; bntthey ahom'd be excluded ent_-*'.y MgM the
Bank system. The law prohibiting Bank, :-:oul Ai j.
bag upon tie.- effw ?tetke has sJac jassec1.
Th? aanntJ reveipt? of the Oiirego IttJlroad Com
paxT tirce it? eonjpleti'in wer*?:
Ptatrar*. FreithL 14V!*. Mi* ? . Total.
Uli. imc*. ?7.S*? 47 ?'7? 7t
IM?. 4? M7 71 ? 474 *?
MM. 5? 2TJ f,7 I.7V1 11
IUI. 57 662 7 3 14 144 ?
|U?.?5 tu? 9? 2? MB 44
III..'7 4M 13 f.**! si
1154.17.47J Jl 36,234 00
? II 00 . *U*1 25
520 ?2 92 MI 52 5.1 OS* 21
5H7 H 1.119 ?J I .241 51
4 ?53 17 1? 4*0 14 94,241 71
4<M V> 1*413 ?4 9t ?I? a-J
3 ?75 4t 4*1 ?I ?2 343 19
Uli 53 4 ?71 ?J in;',60l ?t
Bta.1 k? u.. f;.. f .,- f ; : i r BiPOF.Tio for the Tni?r*i
MoiDtv, April 3, 1145.
A*l!f8? The ra*rk*t it heavy fcf rot* at $6 Hl Peari*
quiet tt *6 25. Selrratut it dull at S?.
BRICK are enrharced; ttte upply 'tlr; talei of J?rt*T tnd
Rivartt ?3 VdB4?? M
C? .TTON?The market it irr*|nlar. aad Terr little it doinr;
talei reported at 2.0C0 bti?t tt ..-re.pa ar prtcea. We omit qio
talieat thev ire for the moet part nominal.
Cur'lTE-Tbe market it well ini?*ii.ed; the txiirala ar*
limr>d wi'b a fair demand; talei of 41" Lax* K.o a: llu il.-.
cloaiu* very firm. Stock tl Rio J 15 too biet.
FLOUR AND MEAL?A fair loci! demand for Wettern
t.-.d Itata Floor, and with lim'ted arrivali tbe mar ?et It a<tln
let- - < l tLe li.wer ftailei Tbe '? e'tar |radet are in fai? re
qneat at oar extteme qflr teiione tl e treaeactioot tr* in retail
latat! 25 and 50 bblr.; tic trade purchate obIt for their loar
o late * tot* Low price a eontinu- to har'en dallv. Tb* aalet
kVettefa Ctntl are 3.,|i bblt at 459 1*1 if ?9 46 for commm to
Itata . *'.'???;. r ?ift Otw.ei; MU| -
mixed fa good brandt Michitan Indiana and common to cod
(ihn; ii:lll i a *1. fur ex'ra and doable extra i/e*?**ee.
Cmnlitn Flour it firm *? tbe adrtr.ce, and in toad reqaeat for
tr.? BaM and city tra'c Tba am rait are molerate, dal et of
2 .'? ? I tit. tt *9 t'i u 4 11 for cornnon to beat extra brand*.
FouiLern Floor It In limited tapply, aad tba market It trait
better. Tbe tale* ar* 2 3f0 bblt. at #9 37ldfl0 12? for mixed
to food Maid aid brtndt Baltimore. Alexandria aad Gear/*
r d CIO 2iS*>ll M fur fiTurite, fancy and extrt brtnie.
Rye FJrnr le frm acd in fair requeaf. Tbe sale* ar* 140 bblt.
MM SI * ? c ard ?tp* rl a* Corn Meal nfirm ind
ir fair r?.i,i?>t. *ial?t of W bt. i Jer-ey tt ?? 174
r . 11-1 ka market it firm but quiet; 744 rti*. St Geor|e *
Bank Codfiib told at A3 '7; We .pot* No I Mackerel. Iar?-.
*tt20i<; No. 2 ia 4516 l<<; No 1 do. *>9: No 2 do Shore.
? 10 25; Nr.. 3 do ?4 4f'ct?5i H-mn?t. 4* bbl., ?3af 1 50;
Scale llenini, f> box, 4" I ; No. 1 do. MB,
ot .VN Y-BAUS are ttetdy; cf 210 bale*. *>. Beaton, at
9c. each 6 tr n*.
<.L'SNV-' LOTH?Tbe maiket it more attire at Bj**ofl
aa,. ? of 710 It let, part to trriTC, at Uldllie , 6 moa.
GRAIN-Helden of Wheat are quit* firm, the demand ia
rettl] ted. iw.n* to tbe light attcitment; wa heir only o '
tub. toed wkite Son'bera, on privit* term* Ryeiatcarce
" 34 Barley ii quits
trirre aid la nominal at Bl ll'(*l 11 Barley Malt 1? firoj;
and l.irr: ta at of 5ft baah Jer?-? at ?! 3.5
aa ? ? ? i2.ro both at Ml 40. Otte tr? qolte buoyant at 55 d
(3c for Jeraey, aad 68d73c for S am and Wetter*. Corn 1*
??aiee, I* better and quite nominal; ealee of 5,foo both, prim*
Jere'T yellow?Scutnern Holte ard teliow are nominal at
? 1 (.tf'Bl I 7.
MOPf-Tb* market rpltt at 16d21c.
HIDES ?The market i* rather quiet; tbe adeaaeed pretea
? icit of I' ldert cbrrk triaiactibna. The arrivala are lim ted.
Atr-itertt are held a' ?c The axlt of i'or. tu Plt'toa Sfur
ctr ihtald htve reed l'j:. ? BBtltBStB told t Ujc. a.b.
' a on tied ia .'l:.<V', con.rr.tir ? 12'00 Bo-not Atret,
i . H firtnde 4JM ALK.ttura. 4,400 Africaa. 400 forte
(ateilo, 1 Kb faeini.li, '50 afeiicta, 1,IC? St. Djmiofo, 6><i
Jamaica, ted I 10? Southern ted Text*.
HAT?Tbe demtnd it li|ht tor ibippinf. and we Lear only of
2(0 ! tie* at f*Y
LEAD?Then la little dciai; the high pricei ttta'.ned check
latiaea*
LEATBX1 The demtnd c jn-ir.ue? eery food for lltmjock,
tkttfl] 'or Middle tnd Dtuitt*d.tad I r three fall pricea t-a
r'toiiy obtained. Salea ot tbe fi .rner at 22c. a <2^c. for Buenoa
Aj r'a and of the latter at He. I ? 4r. fjr Poor acd 18 a l?Jc.
for I Oak ia uncLentrd m value; tbe at <k fair.
LIME-The mtilet tt rather beUet; 1>4)' hit. told tt ft i?
? 1 (5for common K...Aland, tnd Bl 124 fur Lamp.
LATMR-Ar* tctiTF. Tun .eu cbtoied hand* at B2.
LI MBER-ll.e market it t.rm; ta j cartoet fouad purcUt*
tr* at ? 6 A4517 for Betters Spn ia tnd pine
MOLA88KS? There it not in., it 4ot*| to-day. owiotT mainly
to ti * Lltb print demtnded. The faeortMe adtlct fiuiu N'w
Oiittni hire 19 parted much itr?nf.b to the market, ?t hear
of a tale of 71' t,i dt *lared ai ...
NA\ AL riTliRLS -ibe maike; fjr Spiri-t Tirp tntine I*
IrBBOr,atttb more inquiry tc dty; tale* of 2*? bbit. a'42c,
oath. Civile, of prime quality. It well held, bat out'id-ije
tan be ohttioed on more tav rat., termt. Wequot* vVilmint
ton it ?1 1.2 *3 25. aad North County at *3 *53#J 37J Coui
ii oc Rtt.n It ib betttr demand.'.lie ttoak it fair; taletufl.2fo
bb a Wllniicttoo tt ?! 60 4? 310 19, delirered; other fradrt
liDit u quiet Tar of ail kindt it dull for export, the demtnd
itconficrd to home wtrtt; talei of Willianxttoo tt 45212 la
order in ytid. City Pilch ia at before.
(lll.t? The market for Enilith Linaeed it ttron*. and the
inqui'y very food; tbe arrivala are iaeitnitleeut. tnd the trock
on the decieaae; aalet of 50 tnoa on prlvtte termt tod 1.500
tallaai at 71a., M*fcl tt.ei in Iota, from atore, tt witfeic. culi
Crude While it well held at the Eattward; the arritalt are
m. d.ra'e lor the teuton; atmall lot aeWted I Id at Naw-Bed
fatd at 17* Refined U inter Bleached ia firm; the tunruy fair.
Crude Sperm ia rattier heavy; tbe ttoc* i? alowlr accomulat
. - int* I 7". Manafactored it firm; the atlet trirtin* at
+ Mief? Winter PaMaatk.el and B eached. Lard Oi! it
ttitdy: the tnppiiet limited; etuall talea only at ?5d87>e,
catb aid time. Ol Red there it little here.
PK(?\'r.lO.S'8?Tbe maik^t it better, and the inquirer fair
for tLe trade; tfce am vat* are li:h(, and liiettock at mad ? .p
to .lay abowa t treaier fa.linf or) aa wai anticipated, wbitb
bat fttrtaar atlmnlatad tea market 7*he talea are 900 bhla at
I I " 4-15 fur oid Meat; *l'i 37;o ?17 fir do ; ?I5d>*15 35
lor \5 et'ern Prime Melt; tnd BI4 37 lor new Prime. Beef It
a-11 ti i.i at the advan;e; tie arrivala tre q .ite 11 cht, and the
ttock it reduced to tbout ISAM IMt. fojd Mew . which it ten
?.-..'derate lor the 1***00. Th* talct tr- 400 bbl* at M40<<
? 12 fur Country Men. M a*BB7 W for do. Piime; * 13 7.5
for Vcrmei t Ma**| *15 25 for extra do.; ? 14 75*? 15 25 for
I rtpecAfd v*. itconain trd Ckleaae, and Bid 24 t. r extra do.
j Piiae Meat Hquiet at *2 d5*25 Beet Mama are tetree, tnq
kaM b.*l. r; at n 01 I11 i.LIt ?ood Kentur-kr at *13 25. Cut
Mean t.e I,, tter acd in ?ood requett. aalri ar 1,100 bhda. tnd
tea ai 1 ? ?1?, tat Uiun and 0, u 7c fjr slouldeit; io:luded io
! the te'ee are B ? tea llama to arrive on ih? i r-nmi of ? ,
' at tb* letl*r price. Entlieh Bacun ia ft: 111; ailee of 3f0 boxet
1 tt fc for abort and lor| mid.ilee. riS In. aniflatjc fur bone
ieaa do Dre.ead lit'a tre in requ'tt at 7|*Bc. Batter li
j quite hriii, 11 d in fur requeet n'22'rBec fjr State; 12t(i2rV.
lor Ohio, and & u 33c lor Orange County. Cbecte I? in fair
I irqaett tt it ) a i.jc.
ITOCI or HEEK ABI! rORTt IS PACKING- TARD?, NEW
fOU AND BKOOKI.TN, Al-nif. 1.
01 u ro?a.
1-Xtx-Yt-rk Yitrds ?,-Jlrooklym Yordt_
4 ', ' ? l a. ? ? I, - U. - ' ? I: u... '.- I itw.l. a. r.ll
Clear.. . 4? ? 4 ? 1 44
Meet . iL I Tfc7 132 HI ? 15,0*1
Thia Met... ? 5 ? ? ? S
I'.-lm. M'?*., - - - - 1 1
Flank.. - 5 - - - 3
Pliin?. ? ? ? ? 10 to
Unmet. ? 2 ? ? ? 2
Itrfne- Meet. 5 Ml M 17 ? 519
Do Prime. 34 ? B 1 ? 37
Olfcci Rcfate s53 170 8 ?3 ? 524
Tfctal.5t4J MM MM 945 2t 16^03
ilw rota.
Clear. .. 3 16? - 3-113
M ?>. 74 3*> Y- 36 - 413
1 *..r. Meat.... 4 55 - 50 ? |c9
lilaae Mt**.. M a ? *7| 1 472
?lank. - - - - - -
Prtr-.e. Ml U 1*8 ?82 - Kit
Bunp*. i?3 1 ? ? ? Ml
Refute Met*.. ? iin - 17 I?
Po. Piime.. 8 ?1 27 5 ? 4|
Other krlnae. 115 - 7 252 ? 374
I'txiHeted.. tit 117 - 1191 - 2168
I Total. 1510 792 271 2*14 II 5276
f. Tai. Sr.tk or Old txoNr.w Po**.?Clear. 218? areviuo*
-.et'i HS. BVBSS. 14 491?prevt,.Li 11 .1 ? 7. Thru Meat,
HI? previous mutth, M. Prime Meat i>~i?pretioat month,
1 11. FliLk, 4? pr*ai^nt aiontb. I". Prime. 1,' 54?prerUrui
1 aaoalk,3*4 Run.pt. 163?prevkut month. 1<U. Refuae Meat,
1 ??nrevlrrat ntoclk. ?A4 Btfute Prime. 78?previoat month,
MB, Otker tferuie. 89K ? prevu>,it moarh.1.(06. I'nlnapeeled,
41?area taaaaask kVBia, Total*-21,47*? pravuumonti.,
2?,(fJ.
old ivr?.
? V'irl?,? liirdi?-BroAlpa rarda.
tu* 1*1* L<?*'a CeityV LtBiofi i. TkewpaoB a CtdwaB't. Toll
Ctl?M?M..... 4 ? ? ? ? 4
City Prlate... - - 192 - ?197
Rep ke Met*. M aaa. at. ? 66 156
Setut* Met*.. 117 ? ISO ? 36 313
Do. P.110?.. 11 ? - ? 1? 31
3laor Re fata. 17 ? ? ? 34 SI
Cojatrj Met*. ? ? ? 60 ? 60
Tatll. 239 ? "j72 60 131 402
new tier.
Cry Men.... IS 3 1? - - 32
D.\ Piime.. lue 7 33 161 ?4 44l
aV?/kd Meat. MS Ml ladt 1M1 4SI SMO
Du Chij* do ie?23 J7u T50 MS - tt*8
fUnr ad Beet 1(4 71 - 135 210 4.2
Irfa.cMeti.. I * US 249 - 640
Po. Prime.. ? ? 9 7 ? 1?
Other Refat*. HI 47 17 ? ? 2o5
Tc*. Prime M. I .7 - 143 751 l?5 3035
ConottyMett. - - 171? '42 3462 4MB
Uc. Prime.. - 11' 577 ?7 410 1194
Crnar.Cttd IN 44 1979 ?5 1??* ?46*
T,t*'. UH Hi3 ?445 j7? 49*77 24.12S
fatal Stock or Oi d i\0 New Btr i ? City Mew, 56
trev.uua moatb 243 City Print*, 4M?prevlou* month. 443.
I . i Meet. 5pr-vai :* m-titb. 4.672. Repacked Chi
Cht Mit? 5 ?t*-tr?v.out moath. 3 245 Railroad Beef. 4l2
1 r m I t ? 1" R'f jt* M?s? 1V5J previou* mcatb. 1.145.
Mfaae Pi ? 7?ararlaa* u ktb, uther Refuae. 254?
Staate*?aBBU. Mi, Tut Prime Mr**, 2"44?prev,oa* month,
:7i9. aonttjy M?t?, 4 '?'1?previcnt moctb, 4 44S Country
Pi.nie :, 9:-prrv .cat u.otth. 1.224- Uaiatpected. 1.668-pre
v blh.9,!<5. Totti*, 24.920? p-evu?e moath. 21 '.'49.
PI AsTi'B?T 1 mtrket < quiet tt *1 Vi
PIC!'.?Th* D trktt la qilet ttit roletSnn; tale*'.00 tc*. at
7 hrrtriu Kxtra.
el'l'AR?The advlctt received retpec'.in| tbe advanced
Briest tad Jtfkier.t crop a: New/?rletnt have induced bolter*
in J core meaty; the trtnatctiont are iitht; atlet of
1 Waa fTtlaaa**! MBU? TL* comparative ttock eu
hind April 2. 1? .< fo.lca*.
1R4.5. i*?2J4.
C*M. 4 96? 3.774
P -o R.ro. 1,346 2 075
Ntw Oiieaa*.11.861 ,,,27
Tea.**.,. 3SB .jn
? Craix. _ 4a
Tola!.13.577 1.1,472
Cub*.boat*.. 7 462 2.027
M r la.bait.. 4,340 9.481
IALTPETBB?At Beaten there aar? beea laaSS of 1.400
-it* Crjca tt 'tait 4* ID, f mo*.
M10OKS AND ST*5 ES aia very ac'ive. tk* muket 11 firm
ltd p.tcft Hive aot chanted,
STEAri!.**?Tb? market ii terv r.a.et; the demand onij for
come ate. ra.et of 7.fx . B at 1' t u V ,:. for food whit*.
TALLt W?Tae entettied zUutg real cat M tb* aaarket. a*
tlviaed ptr Aria nave bad a corratpondisi -Ject L?re part)**
refutia* 10 o?eraie oalea* at an abt'emeo' from oid rate*. Toe
a'ocki here trt at. 1 moderate, talea in Icti at ll|u i.e.
TOB AC JO? Tka anpply of al. kind* of Leaf it trnail. ta?
pe t.v Krntactv; the demai.d la rood, aad prtcea ara firm
it a* cf So Lnat Keatocky at 9j? 1 je Tk* fn,tqw!a* it tb*
MBH MflBBBBBJ ot BaLJ a: BM Babacce Inapactiea >Va.t
MBBM
tiM or rciacco n waaxaocsr.
Va. aad Total
_. - . Ky. N. C. Okie. MA khda.
Mock tc kaed Malta 1, '55... 2.929 303 13 3 144
Rt.errt? titce. T34 133 3 I?9
?Tau!.1,149 325 15 T ZcTm
Dtutrattd au.ee. SAt at MI
tttcckcabacd Apr-; 2. S6....2.H1 224 15 T. 3*44
5* HIBK T?Tba . a: te". a trat, bet uaeatUed, etUae StTaS
^UttUn kMpZl l* I
HadMn Hlver M*rk?t Boats.
Cipt A Smith of berg* Berkthirt. fro a Ho? TiJU Laad
, i.t enired ?t V* borf h t of W-irreoat S*lar..e.t, MMN.
' fporti a* followi: ? Milk Cowa. 57 Veal Calree 1 Horeo 5
1 tercet" a '? ? 1 ?.a C !? a ?Vgl !'? I' 75 tab* B '-r > "
, lo Srrtw. v. buh Oat* rHii Rv- n ' in
t uro Moil. 3 do Hatrrh-M, U bb'e, Apple*. 4 betet C.v'Lia*.
? ilim tilts, f f?t;f8er,--i *? ???? I i
li[t F Fr tif rd. c! tteemlx-at St fvrholee, fror -
tin'.,itiirtd ??. W'btrf foot of Franklin ft Stterday. Much 3!,
rrpcrU u followt: l.Vb beiei Hit. 234 do Strew
tEciMU'LtTto*.
MUk Cowt. 4|Hty.He. ?4.1,300
\?ilCa.ret.57 Straw.belt*. 384
Hertel . llOett.both. 34)
Vial Cereaatet. ' Rae.bbl*. 115
Ft wit .4? Corn Meal.heu- 77
Fur*.bra f Bockwheat.I
Bntt-i.20 I tab*.ID Apple*..bhU. U
Market*.?Reported by Telegraph.
BtiTivotr April J-A **le of 1 (Vobble Howard at Floi ?
took p'are thia morning at 4>9 25. fcr Innre delivery Salee
of red W Htir tt 92 2> d r*2 32. aad white at 92 JO 4*12 4? -
the bigb'it priee reached for man? v?are.
N i w OrLBABS, March 31 -Our demon Merket it dull.
Th- aa>att day hare b?-o limilnl t< Mi ba.1-* *? :
r*:*i. There I* large apeeulatire demand for Moli?-. a-id
it i* lei.irt at 26 rent* per fallen.
Ocean Stetvmers
to nrniT
Atlantic. ..From N. York. ..April 4..For Llrerpoo!
Empire City.From N. York .. .April 4. .For Haren?, Ac.
George Law.From N York...April 5. .-For Aeptae--a.il.
I'nlor..From N. York... April 7..For Havre, Ac.
Black Wanl.: ...From K. V- tt.. .April 9..For Haren. At.
Atta.From Boi'on.April 11. .For Liver-pool.
Btar of toe Wert. From V V .rk ... Apr I 12.. For San Juan.
Bel r.From N. York ...April It..For Liverpool
llllnoi*.From N. York ...Apnl 2"..For tiptnwtll.
Wa?hin?ton.From N. York.... April 2\.. For Bremen, A:.
Horb Sur.Fr.-m N. York....April 21..For Havre.
Ace erica.From Ro*tnn....Aonl 2.5. .For Liverpool.
Northern Light.. From N. York....April 27..For baa Juaa.
To tBRITS.
Colon.Sailed f rom Southampton for N. York.March 14
Baltic.Sailed from Liverpool for N York..March 24
W'uhioftoD.Sailed from Southampton f ar N. Y..March 28
America.8a'led from Liverpool for Botton. ..March 31
Nulvllle.Sail* from Liverpool for New-York. ..April 7
Africa.Seile from Liverpool for Boeton.April It
Atlantic.Sail* from Liverpool for New York ..April 21
Alia.Sail* from Liverpool for Boeton.April 2?
St. Lcnit.Sail* from Soathamp'on for N. York.. April ?
Hermann.iaili frcm Southampton for N. York Apul ?
Mraiartraa ti wtnc.rait Dir.
Bit?Kate*....5 41 I Bett.8 2* | Moox-Riat*... 7 47
Rio? warst.thu oar.
Seedy Hook.. ? OS I Uor. Ulead.. 8 V , Hell Gate.1" 39
MA R IN E J 0 U11NAL
POST OF NTW'-TORX.Arsa 2
Clt?rr?J.
Sr. am*li;p- Philadelphia, Schenck, Havana aci Neir Or
leana. M. O Roberta.
Ship*?Mm,phi*. Devi*. New Orleeci, W. Nelaia AS-n;
liaac Webb. Bryrr. Liverpool. C. H Mvnhall; Star of En
pire, Freneh.Bremen Um an A Leiead: Yankee Riofer.<new.1
Haven, Br-men Stinacn A Bog?rt; W'e?hingtoD, White, Liv
art a, W T Kroat, fatal de Lloo. Tucker. Pan FraacUce,
Mutton A Co ; Loadon. liubberd. Loodoe. CJruinell, Mir.tum
at Co i Win Te l, rank, Htrra. Boyd A Htnekeo.
Balk?Parthian, MarihaU, Rio de Jen.iro, C. H Fierton
Brig?Aagoata:a. Sanhorn. Ciodad Bollrar. Har'.eck A to..
Hripeiut, Adm t, Cambridge W'al.b. Ctrver A Cha*?.
Senooo'n-He ene. Stute?. Wl.mington, McCready, Mitt A
Co : D. II Wan.tr, Harmon, fbailtafta. M. Cree y. Mott A
Ca , F. Woor?nf. Kn*?, Jacktonvllle. Snow A Burgee*; Ana,
PunL?:i. Cut Point. J Hunter A Co; Louite, Miner, Mobile,
Lent, Wut A Co ; Mar*. lUr i Levy, Halifax. Ja* Baotari
Aihlend. Borcli, Norfolk Sturiet. Ciearmto A Co . W in. M.
Itodge, Weiden. St. Thon.ai. netaell A Yialnf; Eelipte, Oot
lee, StvtoLah. SctiaUi. A Tailinao.
Arrived.
SteanaLIp ft.arokff. Skinner, Notfo'k a^d Richmond, with
ndte. to Lndlam A Pl?*iantt Ha* aocbured under Jeney
Cat] in coneeaoer.ee ef the higb wind. April 1, 11 A M., U
milrt N of Hog Itland, pafaed iteamtl ip Jameetowa, heuce
for Norfolk
febr. F Nlckerrco. Lynch, f htrleiton, K .layi, with cot'oa,
Ac, to Hollner A Potter. Hat e\peri?ni-od bravywealh^r
dniing the pa*?age. lid ult , iat. 11, Ion 77 40, during a gale,
carried tway tlilnejibboom, main boom, tplit tail* and
?hipped a tea which carried awiv the boat from the davit*.
24th tilt., at 31 19, Ion 7? M, patted the biig Sea Gall, of
Dtri. n or Brrveer. Me , water logfrd and a'iandnn-J. Mth
ult . let. 37 II. loo. 73, rpoke bark Tybee, from Botton fjr 9TIV
miogton.
Sibr. Start. Alien. Plvniooth. Mitt , with mite.
Sehr. C Hall, Bt;eri, Frederuktbiirg, 5 deyt, wun Hoar, ko
Allen I Paxeon.
Sibr. K R. Sawyer, (of Boeton i Farwell Baraf a. 21 dtyi,
with cocoanntt, Ac, to H Firniworth Eipf rieocod haary
weather deiir.g the pattage; lott deck l .ed, Ac
Sloop Midaa,-. Proridetce, with mdto.
Bf.LOW'?Ship Jihn Bunvan. from Near Orletnt; brig Mi
It/ro. from-By pllet-boal Julia.
IItiki OrtlEn. frcm Apaliclncola; N. E Tr at, rrtew Ttlu
ro; brig Uen. .Matth* ' from Mataoztt.?By pilot-boat Getree
Slecrt.
8AILED-Sletm*b;p n.i!ale'n!.i*. F Mtbtl I I Hivtaa.
W IND? Puroi the day N W., and bluwiof t gale. Then
weit no in. aid Lensd venelt in tight at laadowu.
By Tcle<r.raph.
CHABLEr^TON. afarrb ll-Tb-et a. M iteemthlp Soath
treer a 111 at detained kaaTt until Mondiy tliernojn on accconl
ef very btavy weather.
DUaatera, <?,<
Silir Cowrr a, Paine, at Uueenttown. from t'allio via Ha np
toa Roade, eiperieorrd a gale coiumcncieg Feb. Si, ai.d la.ticg
or.iil kith. Ou the 22d, the we* hoanr l by a iea, which awept
two acen tl ttkiaiS) two othen had 'heir 'en broken; atM ha I
a linger jtmmed cfl, and three ctnei* were crippled, luakmt a
lota of tht iirvice* of Kjven men The ihip lcat th; v-d
woik off b*r .trio bot retained no other daicvge
HtKK Wii.LtaM Chaik, from Mayaguex, before rtpsttod
a>h. re at flog leland, lay lo aktttt 1''} feet water, which it
about the drift of the vrnel Her deck load hid been thrown
overboard. Aitlaticce bad teen tent 10 her fr?m Norfolk, aad
ilthrv.lndkeptofihoit.lt wtt believed the reaael and ctr^o
would be itvrd, for which eervlce +?\iii 0 wat eontractel :o be
ptid
8)3.8(0 inrnred el Cli-.rlr.roo on frei/!,-, money of i'iip Finny
Giflnty, before reported abandoned.
Slur E?e'>?t. (new) Brown, from Briitol to R. I , a-rlvel tt
New Orleani Match i2, leaking, and with four felt of water la
her hold
W'ett.i ?nie Averiicax. haviog itrin-k on a mnlen ro?t of
Celt Maria ?a? at Tahiti Dee. 77, uuderg leg repairi
Felt*. 8ttiil STtta, Burwell, from New Yo k, bound t >
Port LtTKca with aa ataorted earg... put into Key Weit ou
:$d ah., in dittreu. Report! haviog had very boitterotit
weetbei the entire paaaag--, ind hit carried away her bowaprit,
? r.d recelrid i ll.er damage. Bbe will have a new bowtprlt
I o.t in. and the vent 1 oiheiwiae pet In food aailirg order.
Fismiii sent. Ruicr, Power. |5*oaa Glouceeler fjr the
Btnkt, pat into Halifax on the 27ih Mir.-h, in diitreat, htrlog
l>en in conttct with berk Halifax, Liyhold, from Halifax for
BoetoD, 40 milea from Semb-o LUbr. The echo.ner bad
t-v.rtl itacrhion* itove. and tuttained other dtmage. Tbo hark
loot jlbbocin, heid nit*. Ae.
Tin CktW or rut tin. CtriitiiM A Mast, i.-om New
Toik for Cnneot. (before reported abicdoned tt let,) wat
taten od br whaling brig Leonldat, C.xeimtn. of W'eetpcrt,
which wc Id Und tbem at St. Domingo, whither the L wa*
boond. T*i> I. tit ipckeo Mar. b i, let 17 in. Ion. 67 3.5, by
the Frem h vet.< 1 Ar> auipa. which veteel made tbe above re?
port on Ler ar-ival at Iiivac'a
Thi. Cat v.' Ol Btiu K. Par I SbTMkT. from Baltimore fcr Pa?
len at wLiihwti condemned it flattSllir. 8ft at Itllllllttt
j> tb in bark F Buacbiaia. which tlto brought lie t?tet* of the
lite metier. Cipt Samuel H. Ginn
Bask Pn BRIM, of Portland abandoned on tht an'<aft from
1: in. r- t r >. i u. an., hid ? cargo of I u) bi;aheli rye.
B>! . Ft*, lot New-Vo.-k.) McAliiter, from 8t. Domingo
l ily foi H- it-.d. it H- kajaw*! Hole 29th nit., experienced hetry
ft a* .i - ? ilurinf tbe paeiige.
Suit New-Took Packkt, Ran born, from Philadelphia for
Milte?, tat ir.to Holu.et' Hole tilth nlu, with loee of deck load
cf cel.
The ship Jchu C CiLiocv. which wat uhore it Ma'.ini::a
Reef, by aou:r eereleeaaeee took fire and wat burn*d la the wa
tel l tdga. She bed t cargo of 2.!?0 bain cotton -6. V baleihad
I tea prtrloaily got oat dry The ren.ainder of tatt eottoa wu
bell g itvrd, aid weald be to'd the next werk it Netttu.
Thi waetK ot a bi<f or icbr. rapptaed lo be water logged,
with bcv-rpiit ind peit of foremait itucMnf. a capttt
lallaot fcrrciitle, kali black, with t aartow white ttreak.a
icif heid will, a billet, t boutt tt. painted yellow of light am
J ber, window a in the lidei. wat pateed Fab. 17,1a' Il 4)1, taw.
74 1'. L v brif Bamton. at New-York, oo her outward patted ; to
S Ma.-ka No one wat a. en on board, and aa the we?.her
kotrd bad It wie thr tight u^eltie to He by her all night.
Tat scHi Btxov iof New York iU dayi from Cala'.* lor
Jaca'ca. vti'.h Ice* of de- k load of limber, aid with foremaat
?pi nig. we* l|>aktal cn tbe 17th ulr. In lat. 28 23 N , loo 63
V ..who rrpotU apeaking. two dayt previoa*. the brig Two
Frietde. whlcb had on boerd tt- crew cf the eblp Jamei Chee
ton of end (rem Baltimore for London, abandoned at tea. The
Jin - a Chteton waa reported, terateunihip Aeia picked an de?
relict, and carried into L eerpool, March 16. fTheJ C cl-f.
at Baltimore, Jan. 31, with the fi.lowiag ctrgo: l.tOO bbla.
floor, UM fti beet, 30 111*, do, 1*1 do. Polk. '9 cats* ', .
lalet ltd 1 f.6 bixe* bacon. Si hbdt and 26 ho tea tobte
co 219eukt copper. 1,161 ba.ei wool, tad 300 bbi*. lutteed
ctko- it* total value of lat ihip tad ctrgo lieing tt^at
?ju...ei
Bcho. G0140 v Weit, fiom Newbnryport for Pniltdopbit,
(before repined fallen In witb abandoo*e) wat a fine veeeel
crat'y new valued at SM 999, aad icaurad lor kMJM at the'
Nrptiue offic. Boitoo. H<r cargo couiated of I VO hodu maik
(iil and eeveral fcune:ed bblt, ippie?, ou which the.* wu no
iranreoce.
Cist. HiTCHikioif Hate of bri< Saa Bird, of Htrpew* !,
bafoie reported abandoned,I wife and ciew, arrived at Stv-.a
E.b all wcU.
To Mariners.
Tue rot.toei. Rir LieiiT-BotT ?Great ecmplaiat It made
that It I btfhiy isiportan-. light boat, which mark* the channel
"t tt - daager. tia abcali tff the *.juth eaat abora . f Cape
t . .1. ah old Le ao frequently and at long abeen: from her ita
Hoc. A great narr.bar of cotetiof rette'? are eontiaaally ; ate
ing imrag theie dtnteroat iboal* amointing tometimea to a
hiiLdicd and fifty la a tingle day, and It it a itanding rrpro?.-h
ep-n enr '?. ?-? that the flght boat raonot be kept at htr
coet. Many lire* and tanch property are endangered by bar
'Ttc.atct sbtetce.
Spoken, ?Vc.
March 18. nf Ml M no lat or 'ob f irec, ittamihtp Bal?
tic, frvm New York (March 7 > for Liverpool?hy tteaaiah.p
Aaia. tt Beaten.
Marrh 17 no lat or loa given, tbip Ootport. from New-Or
Irtai for Liverpool- S4tb, ao let. or loa. girta. ahip Joho Rnt
ledge from Ntw Yoik for Liv-rpeol?by tteamabip Aaia. at
Boeton.
Frb 2S lat 8 31, loa. 53, ihip W'odtn, fm. Newport, Walat,
for New Or lean*
Jta. 22 lu. 20 401., loa. 72UE., oa.-k Lachla, Feller, from
Scmitra. 9m Boatca.
Feb J. rf Cape Hern, ihip Atlet. from Baltimore for Callao.
Feb. 15. lat 22 ?t ft., loa. M, ahip Mixattrel, Potter, from
? tt. n Feb 3 for Bett? a.
Feb ft Ut 10 24) N. loa. J9 30, ibtp stockall, Martin, from
Breton Feb. 2 fcr Caleatta.
Mitch 11. elf Key Wcet, ahip Monarch of the Sea*, froaa N.
Orltaae for Liverpool.
Marek 2, lat M N.. loa. it, wa* ataaa aa Aaa. ebip "earing
sj. W., mmmmi jj sa?7t*aadtaia> ptafaal M? Wfj sastfOtas.
berk Frederick Dttciaf, feo?eid. from New-York for Rio
(_har.de
Feb. 3. let 13 16 N , low 11 Od W.. Am. ihp ??Great," bound
math.
Peb. 74, leu. t? k? 65 ?ehr. Cb?'lee HIM. Ltnry. or end ktt
Salem f'tm Bciieem. with lorn ct ee.il?, Ac , ataktag for St
Tb' met. u bafor?. repotted.
No dole. let. 27 ot. loa '<* 13, baik Aaron J. Harvey, from
Philadelphia f?r ro>t *rtin
Kerb 16. Ut 2* C?. loo 7d 1?, b-?g Caroline A Wkiv. f<n.
New . i rk for Kriiiton. Jam.
Jen. i lat 58 35 8 , Ion 90 39. bark I'aioo. from Now-York
for Pan la Are ma.
March 2 lat 33 N . Ion 12 W . ahip Saal. WUlctu, Spicer,
from New-York for ties Fraacieco.
March 10. lat. 48 26, len 10 II. ',ark Oe*. Taylor, (of Borton.)
Barton from Newport E . for Chtrleeton.
March 21. lat 3? 52. Ion. 78 51, waa lean bark St. Marvi. f a.
Metat raa lor Palmcu'h. E.
Ma-cb 25, co lat. or lcn , ihip Cornelia, of Portland, froaa N.
Orleari la* Beaton
March 20 lat 36. Ion. 72, Khr. Satan Hall, of ProTincetown,
foi St. Domingo for Boi'oe- _
Whaler*.
Arr. at New Bedford. Marth 31, able Herald, Sl>cam.
from Ocl.otak Set with I 30O bbl* oil and 7 000 ? of bine.
Hit told ml teat home 35f bblt tperm oil, l.tVW obit whti ?,
and .o Ml Ih b?ne. Alto an tart Cleota, Smith, from the Pa?
cific Ocean, with 1.200 bblt iperm oil.
A 'etter frern Cart. Manclieater. of Mrk Ororg* an! Mary,
of W ee.pott, reporte her March 5 at Dead Meu'id it t'l
a, tc. th- 1 al tmai ard'"harl-atoo Ir in I Spike
Jtn. 20. rtrk Saerarr rno. Snow. Wettport. 40 bblt. oil. Tba
G. A M. wtt from Biter Plate. Iiti teen wbelei once oaly in
el; montbt. had a gal* nearly all tb* time to Ui* river; loot
w'lier boat tnd a*tit*
A letter from Ctpt. Petae, of tbip Enrop*. of Kdgartown,
dttedat Talcthoano, Peb. 11. report! thtt lie bad Uten 15^
bb t tp ell belwaen trattat. andtvould tbip hi* tprrm. part ot
bit whale, tnd all httbc?*, far huie Bp k* Not 2>. Itt.
6N. Ion. T3W.. tlup Marcia, Win* New Bedford 21 dayt
fnra Maul, to oil titce leaving Bep-rt at Bolab.'le. Nor ??.
ehipaAlm. Btrker, Barker. New Bedf 'd tad Illinoit Ctrl I,
do . both bound tooth, clean; Jan li\ Helper. Steven*. Ftl'
tavea.tOtp; bark Antrotdt. Lewrecee. New Beafotd. 90?
ap. and 1 wb ; Wil'iam NVhol. Beoiarn. litte Ruahal > New
London. 42 mot oat, 1 700 tp.; Feb 1, btrk Andrewt. Smith,
tagt? Bedford, 5f" ?p. and 1 wli.; 2d, tbip Amethytt, Jose?,
New-Bed ford, 1 wli.
Heard trrm on tcattof Africa, io Oct., bark Piatina, Allen,
WettTort, iOOtp. _
Focelafn Ptirt*.
At Coaittntinoplt 2?d tit., bark Abby. Nickeracn. f.r Smyr?
na to load for Boaton
In tba Derdapeil'i 2Cd nit . btrk Racebor??. Soirlet fr.m
Boauu.t-r I'j h. bad '29 dayt peeeate?th* trounded. had to
diirhtgc part of her cargo, came off w itL. ut damasi, reloaded,
aid would proceed to t oaataatinoie
At "myrt a 24th uh . bark Sultana, Watacn. fat Beaton Itv
' da ; Vetta, Petcival for Conttanlinope; Martha Allen, S?rth,
ure. Sid 2let. bri* Lion. Gardner, Button
At Mi teina 2d all , berkt Terror, NU-kereon f.r R.f.i n ? 1
Fruiter. Dewee, for do. lnh; Regatta, Tayl jr. for New York;
brixt Harxuel Kilian. I Br ) from Malaga for Beektaj Franooala,
Lew it. firm Leghorn to Mad for Bot ton, tcbr G C. Acaeiiey,
Baldwin, for New-York
At Malta 'i ult. Br brg Maida. Coonib*. for BjaUn
A'Palmero'at alt . ihip George A. Pbelpa. Sheruia ?
Girgrsti.trT 25th alt., for New York; btrkt Eleonore ,'8w.)
and Gabtitl, (Sic I tor Jo: Sie. brlgt I'atarint, tod Asna. for
io, Albert. (Br I Brigg? from Mtltaflltt, t'r. 28tli t.'r., for
Boaton few dtyt; Br acure. lladtoa. Turk, tnd Gtepe, ut
New Y. rk
At Triette 2d ult , lark Daniel Wbelden. for Meatint aad
flott.n r. edy.
At Leghorn 2d olt , ih'p Wm. Jarvii, Btllard, for New
York, ldt ; larkt Helen (Br ) for do; Chrittiana. <?w I Oltea,
for B.aton l*4h. Sid about 25th ult., bark Speedwell, 11 a wee,
PaVimo and B. ? a,
At Itica leih ult . thin Ocean Star, Morrlil, fjr New Ycrk,
Idg.
Sailed from Btrcelont ."th olt , hark* Myaterf, Taylor, for
Ptlitmo to lotd for N?w Orleaai-Jd iuat , L .cinjt Seen,
Heard. M'Kica and Boaton
At Malaga 23tb ult. buk Wil'inn, c indeuiu.'d. ami adver
tited for tale by auction; bug Cabi, Potter, from Norfolk, arr
2lat diag.
I At G lraltar Hd ul' . ihip Oiplitn. Kemp' .n.fm. Mtnelllat.
arr Sid alt. for New-York; btrkt Cotur.lli. Dickey, tad
Itatka. Baiter from Metalna for Bottun; Wildfire. Cumin,
fiom Catti.it lor B...t n; vVkAtt Wbt$, Bpanraw, Mttata* *ei
New York; Leen Racer, Eldiidge, from Palermo for Bal.i
rinrr: Prnnette. Fogtrty. from Mff-itlet f..r New-York;
Ir- e P.: acce, (8r I CrotiiT, from Palermo for Philadelphia;
? no maai othert, til wind bound, alee, brig R. Pattetann, uac.
\\ ico wtt W., end bad been to for 12 dtit.
At Rrtterdtm 6th nit., ahipt Tarolintt Kearney, ai l South
Carolita. Stewart, fr.r New York; Dutch btrkt \'an Rotte,
Hoeven, ted Ctro Ice. Beit tor do.; Neueiland, Kaiter, for
Botton
At Port ii mow Mb ult., Br. bttk Margaret Pollock,
Ciuikaharkt, for Savannah.
A: f'urarca 24th ult., baik Henry Trowt 'idg* Lanfalr.
fiom Poit Spain, Tiln.. arr. 19th; bilgt Tanitier, rord. from
Wilmington, N.C.| icbrt H. E. Pt'ker, from PeitBpeta,
Trtn., ?rr. 2fth; Atn Hymao. air. i' th. Sl.i. 2fth. brig On?
ward New York.
At Hnmtcoa, P. R.. t'th nit., brlgt Tho*. W? ter. Hiorth,
tot N'-w York two or three doji; Bltck Swtn, Uav.l, fordo,
rive or tlx.
At Poccc, P. It., l.itli lilt., ha.k Exceliior, Hartman, for
Maw Haven two dayt; brie* Cynthia. Hall. It I rfotSklRfaM
New Y.rk; Santa Clara, El.ingawortb. from Btl'iiiior* fur
ktaw Poifc. S'd. llih, bark Warren. Comery, Nnw >'ork.
At flinWll** 6lh alt., britt Barehtrd A Tony Parker,
i'.i m B.-aton. diet.; Hup* Biddle, for New-York. Idg.; achr.
laaee Btewa, Waliaaa,fat do. next day. Aiei * tear, of
Backapcrr, Ibe mate of wh'ch bad died. Ttta) **hr, Or.'ion.cf
Ntwburyport, aid. fjr t.-tt^c 3d olt , and rut into lue, ia
wltb thlte nun tick.
AtSt Domingo tityKth nlt-.brigt F.rt, Mc al'.iate', for Now
Y'ork; Cardiil, Conley, for do., idg ; Wttton ?. fir do ,2dtyt.
At Jeremie. 1'th' u t , a. bra .1 .tin Smith idr i. Staats, tor
Biel n .'; II F. I Berk*, Dyer, for do 9; O.-irgit, Petteo|lll,
fiom Botton d;?.' . SI. to. Spuki da. io.
At Jicmel. IM IM . hii* Echo (Br ..for New Y..-k.Hg |
tclirt. Noitl.emLight, Buriiil, for Botton 4; Cjreu?,from Nc?
York jitat trr.
At tiavaua 23d ult.. thipt Comoro, Parker, from Botton an.
i*2d, L-ck Ltii ar, tli'.t.hoin for Ctrdentt end ra'mouih Ect i
TarquiL, Doiight', I r St Jag., wirb coal, end ebener for a pirt
in Great Britain with lugar; Cairo Gardo, Meiriam, dlag : Cor
nella White, do ; lltnu t. Peteri, for Antwerp loon; vVkttt
Sea, Wide; Rehettop.il. R?vn?i. tnd Out Turner, McL'llaa,
dial ; vTakaah llutchlni, tor Fa mouth, Idg ; Daniel EUiatt,
diag; vaaliatb II utclilna, tor Ka i.iouth, Idg; llinlcl Kilmtt
Rorjinton, for Tiieate, do; Ocean Heine, M-rrymae. fjr Co
penbtgen; Chtrlea and Jane. Oliver, lor London: Maveiitk,
El.lt. wtg. Mary Glenn, Brookr.ian Hamburg Idg ; harkt III
pr<?i, Rott, for Nrw-York; Globe,Cuilir, Cowei (ata | Tkont.
dike. Sawvtr, tnd Kcdan, Feaeecdeo. diig ; N. W. Brldte,
llotcticaoii do : Toprko, Church, for Maraelllei; Oceau't Fa?
vorite, Jufctitoo, for do.; Savannah, Bogen, do ; Georie Alien,
Kilt n, for Venice (eld i; Leo, Welt, for New York; Glenbain,
Weateudciil. wtg ; Carlo M.utan. Ai.dr .t, do : LU/ie Drew,
Percy, lor ?>, l?g | Palettiae, Pettengii1, and Afailuos'-.u
Botcher. Collin*. do , d) ; Helen acd France*. Yitk. cirg ;
John Parker. \\ illiamt. from Boiton. err IBth| Ju'in Etrnuui,
I Olmatead. diag | Klliey, Small, from Portiai 4, air ; Henry
I Wenen. Morl?, from Button, irr I th; (..'ga Extra tlliit and
j Ohio, 1'eikira, rrg; Model. Bice. torSigua tnd New York
feM )| Botton, Hooper, for do (eld I; Mor.,ing Light, Hull;
Yarket Blade, Berty; tnd Yeltico. Dilliiigbam, fordo ; Pbebe
A Page. Lewi*. di?t ; Mtrv Eilxabcth, Mc ounell from tnd
f..r New-Orletct; Lincoln Webb, Perkln?, fit/m Port>an1. arr
17th; Penobtcot. Kmery, from Pbiltdeiphia.fr Ith; R.B.
Law on litrti.er, from Savannah, arr 19th Cid. 23d lebr.
Mtrit Til^a Hweciaer Sierra Morena, to load for Boaton
Ba led Irom do. 14th ult,, baikt Jan* Doten, Hertey. R*iae
rliot: Sali, 'e, Drlngwtter from Trinidad: ichr. Pocihontaa
Bulk ley, New-Yori; 15th. btrkt J. W. Coffin. Bailey. Saguv l?
Grar.de tnd New-Yerk; 17th, Mar'a H'rtey. Daley, Sierrt M.>
mil and Botton: Eiin Pike, Brown, Trinidad; brlta Conti
decce. Melville. Wilmington. N C ; St Croix. (Br ) Hoaion;
Mir. Ab Dtvcreux. Achorn. Savannah; tttfc, thlpg Eraaaaa,
Cotter Cardeaat, to load moiateea for Cork; Chtrlo.te Read,
Elwell Matan/a* ai d Gibra'tf; bark Mtti'./ia L .by Ant?
werp; Pacific,Blown,New-York; Ann Peikina We'll Boiron;
btigi Oitn.put, Powrt, Cotkj J Ciiley, J-ine*. Mobile; A.
Guy, Henry, New Ori.ant. Mth, bark Jenny Bu:k. Potter
CitdrLattnd New York: Kbr. S. D. Norton, Norton, (from
Bahn Hruda for PtrtUnd; 2iet.al.ip floating /opbjr. Car
decu; Mayflowrr. Sfong, do; 22d, brgt Mtiiu.. , Jobut^n,
do; Heyweid McDoutal, Charleaton.
Arr. at 8i J^bn. N. h ?hhir.at.. echr Garland. llcLean
Boatcn 23d. baik O.e.r?rr, Croabv Philadelphia; tcbr. Liver
Stai, Bnr?eie, New-Yiik fid. 17th, tcbr. Regulattr, Heaut,
cat on. 19th. Gtovtltnd, Ktvaotgii, Lynn; Letvtt Smith, Jr.,'
Cicrker. Aienndri*.
Arr. at do Mth btig Gold Hunter, New York. 2.'th, *:hr*.
Joil*. Croweli. Ptiltdelphit. Ioutherter. Bt.rett. do. lltli,
Mtria line Croely, Alextndria ('Id 14th. rebn. Kllat Ann,
Spain, Savannah, Acv. e, Fiewtliin|, Bottoa.
Domertle Part*.
Ali >'. AN LVR I A-S.d. Mtrcb 26, eehr. Jo < pit Turner, Mir
rick, Ri tt n
B ALT'MORE?Arr. Mtrcb 30, berkt F Bancbicit. Cook.
Palermo Daniel Webtter Ryder. Botton: brig Lucy Attwood,
-. do. Cd. tt.amahipa Tbomii Swana. Juhniro, N-w
York Trlerriph, HiRibleton. do.; btrk Celti'it, Smith, Boi?
ton. 1 ritt kutan, Bojce. Uemarara; Amunootack, Mat ton,
St Jehu, N V , MBil & B Clerk. Bumr.ey. BtBklBj A K.
McKentie. DrUkre. Pu.f'ti.dj Blue Bell, W'-bb, Utojor;
Frttk, Creigbton, Weir it diet.
BObTON-Atr. Mtrcb 30, ihip Htlcyon Pra t Htvanr.tb;
brig Abby France t. New bury, Savaanali Cid. Meaner O an
it* State, Flowera. rhiUdelpbia, ihip* Reveauj. Ilowei,
AaMlaBai Huron. 8tn i.t New Or>ant; btrki Anteil Rrtwer
llmer. Mobile; Mail* Morton. Bulk it y, Havannin; Pride of
Iba Sea Tbon.at, ij , Lrua Iaadora. Dutch Dvrbadit; Spit
fire.iBr.f Wiklurd, Port en Pnrce; Aoaian, Ytt.a. Sagui,
I let ige Waihlogton, (Br. Kmi. Wlndaor, N. 8.: Eagle. U.l-iw,
Bivani.ah; Virginia,Catver Potou.ac River; e
Pbiltde'pbii, achii Samuel. Beauchemp. Baltimore: T. H.
Thompa^n baker New-York; Iii?, Chaan. do
Marcb 51?Arr. St^emaliip Aaia (Br I Lot'. Liverpool via
I'alifix; Stupe 8. H Talbot. aUttoa. New Orleaaa, vii Key
Weit. New England (ef New-York). Prtxuau, Savannah;
Balkt Wy enuotte Br,an? Trinidai; Avoit. Kendr ;i, Char lei?
ten; E. Dwigbt, Ptiker, Baltiaoit: Bty State, Sparrow, Bai
iimoie. Act ve, G umiey. Baltimore; Cbt'iei cireive:. Eileut,
BaBdBaataj J H. Davi?. N'.cleraoo, Batimir*; Lacon'a,
Hrwet. phi.adeit.Lia; Echo. Byder. Ph Itdelphit: Selah,
ttkkt* Pklkaalpnkl Br:,-? /oara LnthU-n. Be..xa. HoLdarat;
tc tuie Ptrkiat. Portia Prince; Era (of New-York) McAlli*.
ter St Pod logo City; MtrvFrancet Geyer, Aux 'layei; Rain
low,Enenton Trinidad; Chaile* Mdler,Brewer.Sa*tue: Olive,
Ingtllt. Caicenti; Ftany Batler. Attwood, Hat ai.a: Julia E.
Atev, etcie Miunar, Afiica'Br i Metiher. Ua.itax; Fanny
Winner, Bartlett. Jacktonville; friedeten. Harener. Darien;
Celettict. Leigbtor., Darien: E Pratt, Bunt, Stvtnjah: Philu
rt. Tilt her Pcquatin. Va ; Maiatlan.Tb.imat. Cape Charlet,
Vs>| Paulin?. Taylor, Georgetown. D. C ; Ha^aah Ba ch
Pike, Philadelphia; Mataniai Ftlebee, PhtladelpUlt; General
Fetter, Eirntam. Portland; Hcl.ra Oregi n W'a t?. (iooaivet;
H. Btfraie Orcntt, Jonet. Goaaivea, Ab Die k'crett. rimith. A.x
Ciye*; Genrrtl Heney Coiaon. Cardenat; StarligLt, Garnild,
Char.eeton: Daylight, Mitchell, Georgetown, s C : Frleodt.
Putt tin, tV'tthmgton. N. C ; B 8, Allen. Btker, Richmond
Bel't, Newton;I, Tangier; Edward Everttt, Qoinn. and High?
lander. Scrilh. Norfolk; Alfred Chate.W n I, Mori Ik; Mtrial,
Hud. tnd Mtrv lace, fiouie. Norfolk. Sarah Aon Koe. Baker,
Oeotgetevara, 0. C ; Maria Pike. Aaxdack. Baltimore; Charte*
Pirker Compton; CimlrtaJ?, Trotr; John L. Redner |Eud.
rott; Oloae, Hen er; Jtbn W. Oaady. K ? Mary Pttteraoo,
Dele; Cbritiopher Lroteer, Snow; Botton, Conen. W. H.
Mailer, Croweli: Ber j L. Barry, Htity; Mary C. Terbell,
Taylor; JtmetWtrd. Baker; WoMlrufT Simt. M?job; B F.
Aervet. Shaw; William H. Dennit, Hi weit; A H. Brown.
FLdlco't. Geojp Edwtrd. Mty; A. Hammond. Paine; and
Jtivit L-.oa. PCber, fiom Philadelphia, laue Bi.'b, Horton,
and A. IleatoD, Bjvn, l'biladelpbia; Mary Pierca BlUtard,
Brandy? nt, Del i C A Millar. Shaw, Wrtmlagtoo, Dal ,
Gaxelie. Crowe 1. Albajiy; A Ott In. Hall, Satan. Helle?; Banale,
Elliott; J. W. Ptalklln; Aliitbeth Aaa. Lavender; Amtrlcta
Btlle, ii: wc and Ada. Storer. N*w York.
Cid iteamere W?liem Jaakiat, Hallet. Baltlinera; Pied?
mont. Pott. Ntw-York: thine Corlngt. Joeepb H. Hallet. San
Piascitco; M de Embil. Ptrcy.Havaaa; aar?? Eenelon. David
Harolng, Cailao, V olunteer, lfavo, Mal*a/at, t nlon. Kta
drtci. BtlUmott; brtf A. U Roberta Coiaon. Cap* Vard lat
irdl; erfcra. Olata, Bahaoo. St. Thome*. (M c.re-inee ; Abby
dale. T.bbetu Haa?: SldonU . Br , Burrtil It Peter* Mtq ;
.North Point, Swaint, Rickmood. Baaeae. Paiker. Philadet
hia; darrt? Engt, Flak, da; HlUabeth, Waat Tioy aad AI
' York aadAJkautr; Knia^l.
New York, Uotaer, Ptrtar
et; derrg? Em?, flak. dr.. BUl
y; Ann T Slpple Baron. New
??an, ?ad Bvett? Vkrta, fgHer, I
Jo i _.teb..i_, ikaMt, ??i vutm,. Coie_u
td7re, 1 Wlt-aa. ln<>M(t
_f??? *frU _ l**" *nnklln. Olbbe Tri.iiw H.-?
V he. Seveeieh; /'ee Reroolda. Reh.1?,,?^)^^,?^
Ell* t.go. Mere.... Parw-e. CW.? toTt\L]7mIS<
<.??!??.. Magier .bri H.,, ,0,d H.!.f.,; ach?t2i__
iym\^ iui*'' ' C*?^.ftliyg
BRitVloL-Arr Hats* V echr. Empire ?*-?? w
v 1 ? Tau*. bV. 5i
Bui,
bE'.FAbf-4-e March 26 ?ehr Meeto-e._ -
e H ARLESToN?Arr. March 27. ?etxekiea\i . ?_*?
March M. ichra Matth?? C. DaH_
in. A. 1'b?uUlpbia; J6tA, lekr. JaQ
?u??ui,iiiua-?i. Marco Ketnahipt S . ?_
Dweo NiwYoil; leebel. Tltti?, Haren?. ?ie In Wiera?*
Car* ina. feb?r-?o,d. New Tola, ?ehr Oeo C 4:?StTfilSl
Atiaktrei Cl< l.rk Vtr.ir.r? Ann. W .T B?rteetieia
Mar.*ill??; brig iti.hj. DuM 0?i-,,-town. 8. C
An. aih. .hip Lawrence Brown, Pierce, Newbe,-__,
.Vtaaa ; >r'g. ll . <v0! ,,? Ma.??.-?a. ho q od to PerTHS
Sre Be.le Er, .r Linn bonne?.. New York ?etaE*
ai?rd M.LVugal Havana. A J. Hot,.,, r;.rl 'l'?,'..
Verv Edcv. tf - New Orleoao CM ..hr Ccat^^??
" C. Wentu ... ?-.erde?
i.L.a Ann, xv.,??. Beretlone aid Ala.....In ktt S___
v. , ?>' a U ~ , ,N ,. mm "??*??,
Arr ?_ f ft J| ? llkolitf Qm?M C y, Uodtdoo p__
d'l|tta, .! ttkabip Itcktao Lai and 1,1 it re. ,? k -igRmt_?
K?-drck. M?a> ?et; ?cht? A.rarid- <>r:9ia *eereeort It?'
. ?'??. Pladana New-Yorki Lahe a Tnornaaoa r __J
Pbilaot.it e, ?... , Mr,lrM. Baltimire latkaoaWaB
r_o?ja .? JoAaaca i I n i ,i u?a. ???_?
McKeoo. Liee-ptol; Mary Mm 111. Kio?m.e, New ?_*__?
.'"M0.**!1 , "' ' ' ? ? H,w??, aaTaBnakTE?
.>.,!.! l>?r?.io?a,8 C ; ?ehr Ceetrel A?eri.a CkaZ
ta limina'cn, N (. v?
1 KJiiroWN-ari March M Khr.. SeM'a. Eliot IU?
Ycrk <er Bojier, 27ih. John. p?,t?r BaMnorena No-fcjT
iwkeie ahe h?d koaa rrpaitini i tor P..nl,cd. hevtat kanaka
c un.ta.ith aioikoi rotaa . . it r.,,0,b Palno Hlaaam
ri?.l?c?town 'or Near Yoik. "arak Clark Nu.ho a H ataJ
Waat .' ? . . M)ara, Rhoeea. N*'ar ta'k tor r<al?a\
Bid 30tb the a1- v- al(.<, aaajaaaj oikre matt ?* Htm
lalrad
FALL Rl\ ER SiJ.
Jao,r?, Alexaadii?, Stria,
8. Shriter Ca'n, do.
OLOUCKBTER- Cid. March 28. ?;hr J f. OI0t?r Doaaa
Hew-Yolk. .^t!,. t>aik Jaiaea Smith. Uc-nana, Sorlcaai laala
market, (and lid *
Q] tirt?ETO'V N. B. C?Arr. March 25 aehr N,raata.
Hink? Ha'"moie Cid tSth. kri| t. \\. Horn Barter Beabaa
KEY V\ E?T?Arr. March 1!. brl? T.rernUr. Lea^rU
tut?. ISth. achi (liava/d. Sagrtt. Mohne, tie Plata *?
Bid 2lit,?ehri Co! He Runes. Pert, Near-York; ?r?7ia>
derico Nur C'rl<?ti Arr. 24th, bug Jamet Caaaie Biaaak
Ne??\..k ' ^
Ll'BEC-SId. Marth?, ir'ir?. Leopard, lacEtdeen Nea
Tcrk; ?ob'keiner, Diamore. do.
MiiRll.E-4.rr Meret .ti akip Elfai Itk Y.-nna Ne?t>
l??ca. tchra. N. Heaaard, Bardtek At -kapv, EeaaaL Pea
K- % aVtat laa ?- aTMtaker. Near IMeeaa Cid ^
Mary and I ou(?? Siu.inan. Ph. adflphia; J P. Hauard, 8ea>
? -. Pi it Le?a, oe.
Ni'V\ OHLE \ns CM. Marek .'4 at-imaulp B!wk\V4rr?
Pu'Uck. Nea? Ycik ?ie Havana. ?h |? trnj/mft. K'ot. Livej
'. Ji?. pt. II >:.i n, Adiaae, Cedit and a akt ; bug Seeaal
J P'trra Siniih, Havana; achra. \\ rd P'l'on, O'Learr Baa
tatt end Mi Markt; Mae, Baratt. P^i.aa ola. ?Vairei M. Tu
kia.do; Anna Elder, Mobile; Juliao, Fjjotaiu. do.
HBH BKl'K'i.lp - Are March IS, a nr?. I jli? goAfe,
Cw well. v\ arahtm bt Flnlad? irh'?; laae tJowai.. P/araaatA
t. - New York, bid blbj J. H. CoBiri. Bancroft. Kati Maekava
?ehii Oicir f. Haailey Cart? light, I'lu adelpha r?tkl'
CkBlbaek Ifti m U.i.naru I Phlladelpira '
NEW PO ET? Air March J.-, Khr? 0 K. \ ickery H rtea
MUbtaOM Point for W ilmiogt.-n; Cfcarlee, M,a?tg?la Tua-jie
for New York; R. Rote, Coomhe. Providence for CWlaetoej
A. Litd-1. j. i kaCO Cae'leeroa to. Men York. Slat hrgaWer
E/t'e. Btowa, p. rt ? Ki, o lor New Sa?.a, J, hr Ha m R ag
Mtttipii.rtf. Ill achr. Ba'avia. Pendl'toa. Philadelphia. '
NORFOLK?Arr Match.9 icbta Leroy Poat New-Tork;
I ii Jane, Ki.li Barmtable. Cid. ? hr UaaMaa Oy tea
'.i Cart A-r t?ih ich. Empire N|- r-t Richardaie Nta>
Yoik lid bilfi Byiou. Bradbery, Miliar. Matauat. Alt*.
troir. Patterion. Boat a* | ?ehr. Mountain Eagle, A awe. Car*
der??
Mil H AV Bat- Arr. April 1, bark Eiceltior, n?rpxM,
P ? ?, i' ll * ?j. : . i.i .? N iv. it Meltxia,M?yi|?w'
I' it . WarE*gle Blown Uuna.nt 1' K ; eshri. i. Aider.
\ 'i Pklladelnk'n DoaxHeater, Lew at, Virglela. Id,
En D,n Holcbk'iM, - - Martin, Mrgleie.
PEPBACOLA?Art Marek D a at, El i ah Krmch, Plant,
Kr) lti..| I ,J IT Ii achra Set Rerg-r. I hapaen. lud tee*;
II irper, I'tiver, Cienfu'gia; 2'it, Maj >r Backe, Cooeeg,
liaUetloo.
PL'Rl LANP-An Merch 19. bark I'aVn Prince, R a- t;
brig Airaie, II? k?'l .lo C!d brig Im, Lanca?, Ca
achr Bea Bierrr i'beney. Cuba An March SO achi. lav
? nd Bett?, Huie. N. r'o k. Cid. baik 0;uvla. Woodbari.
Rat i
I i LI' IDEM! v_A-r. March SO. propeller Petrel, Jaeet,
Raa i -a ? iMc.V'i., Berry New Yotk to toad f*
Cakfl Ickrt. B?aainM, i f New York) Miuer, Mobile; Aua
Jri.kin? Sherman. Baltimore via Newpvt; tVm. Bacee,
llul.e. Baltiaaorei Itaice* < . ru."b, Bnitb, Philadelphia
J. H. Rnl.v. -.cu.an Philadelphia Sid. echrt. Henry',
Haidiof. Noitclk ate l\ ickfcre; M. R. Carlale, 8ipp!?, PbJ.
act .; Li?.
March ?I -An. achra. Auguita C Brewer, (of He a-Ycrk J
Sam dei.-, M i!i'?. Kilmvnd 8 Janet, YYretoott. Seviaota;
?loop Pointer. f\wler, New York; propeller Uateof*. Mis?
ch, .ter, Cn. Cid bris John R Dow. Cogg-ahtl, HiTaM,
(ficnnJ cUarince ) Arr Apri. 1. pro. ?Per Oapny. Ktoaij
M i ik. Sid trig Ptcitic, Kuller, ritvatiaab; achn. Meaat
r> L', caid. L?avltt Jtiu.i River; Neve Rega'ui Satterif. tl
exeedrit; B. W Eldridge. -laker. Norfolk; Looietate, uretk.
in,,I ., IkaaaaAoak, Bacheld.r; R, 8. Miller, Petenk; tat
Jchn Roge?, ebropiliire, Philadelphia.
PHILADELPHIA- Arr. March 30, brig Emma Baker, Bo>
loa;icfirt. Courti ey P ? i? Plymoatk N n , Ktigua'iPoxat,
havll*. do ; T. 1. Miller Pndd ck Krooklta ; Ctfti,
feait. New Yoik CM. it?amahip Ci'y of New-Yak. Hii
IktwS, Boiton ; achn. M. Clinton, ftctunion. BrUgtpeli
Weodbniv, K n? Hjilnn; Roxtuiy Hajei, Portland. I
Airil 1-Arr brig Delhi. Darneby, Port au rrUot; b%%
Cht tciOak. Krlly NVv, York
KICHMONI' - \rr March lehn H?nry Hot its. Oilat,
New Yoit; J. T. Beil.ne, Robbitu, do.
SAVANNAH-Ar. March 27. ? ? Auiaa?. Lw*.
New Yrrk; :."ih trhr. Merger-' Y Davl*. BoBioe'/i. '?*?
V.rk t;d V -n nark Ma . K. ?Oeih. Rydtr. wtetua; Ml ,
W eb.ter. Kelly, Hnur bt .(ago de Cute.
TATJNTON ' A.-r. March ?, tchr. I. L. Crocker, Baa
Philadelphia.
THOMAS TON ?An. ?reich 29, irbr. Hytet, f.aetlt,
?V IlllJINOTON. N. C - Arr March M, hngi A'kart Aiaaa,
Fldrioge. Bo*'i t Paaay, (Sr.) lue?? Tituidit; trkra alittk
lets, Smith, New Vrarhi J ll I hadb nirrie Waiawrtght, lea.
t. n; Jonil "tiia.kt. vVlnUker, Ir ,m A ? la trail lie K.y >vtrt
I, r New Yoik: t*tb Irl? III rVIIIUrsi lor do; atkr Vtttt
la, l id Mftk, t rig Jo'uo Utljlwaaf, Saaitk, C?*t|
lehr. B?t.tvlt, 1.'ainer, Applegil. New Y -rk._
<To a?iorcrfl ciiiij /.imilica
ALLAN A HOSK-rROVISlOXS ?n<l FISH
No. 22h Watl.lugton ?r . lam do.,n aeort Ba'claylt,
INew York,
offer at wh'ilftale,
,\ ERY lOW FOR C48H:
M.u-Ki t. l.-Noa I. 2 end 3 oi all kn ,1* of pa, kage*.
tonri-H asn Si ?LH laH- Dry Salt-d aid In Pickie.
f BBBIB6S?Sn oked and it Pickle M nue Path.
P. I A?Meat, Thin Meet, Butt end Ramp Meee Beef.
FMoKrn Hin?. Smoied Hhonlderi, Beef and Baeoc.
LtRU-lo kMtails, k?gi ind tab*. AeUint, Wiek?. Twin??
tiitrar?Of ibe beet i|e?llty, from choice dalriae.
fill ItlT faiaan Un Fu. ily Sote Stitoda. Starcb
I 1 i tin ? Fieek Dairy. Kirkln? and Tu'O flneit quality.
Trai?Yoaag It fton. Hyaoa. Ouloag Hytta Bala. Ad.
rpALLOW CANltLKS?1 I LL WHKiHTH.
I ALLAN HAY A Co..8oip tnd < a-dln Woiki, Not. S),
41 acd 43 Ut at . hag Beat ItaWlltimllf to Inform the ???den
and coornmera of Teltow I arid'et In general that tbeytt.-l aa?
fine to rnanufattore the above article of the tint qaaUty.tsl
full weight*, te' otir.ee* to the pound, allaltei; frott 4 to JdM
I ? lem.d.
N. B ? At W* dir. t give abort weight*, ted Btrtt kttt
d 'tao In onr Work? llrorer?, when pqrchuiag our Caodla,
n ay lelv cn having full weight* All toode of oar maaeftaAta)
? re marked arltk our nao.e and place of butineea In f??V
No connection with eng other eatebliebmeet la or oat 4
the city_ _
YEA&T POWDEB.?B. T. HABBirr is im
original Uirertor of the CHEMICAL YEAST POWO?
which 1* prepanil in.) told by blm at No* SI aad 74 WaeJtp
ton at , Now-Volk, ta tin caaa Thoie wi,o parcbatt ibiaJtta
that they fat u.t'- w tb the tbore name oa.
Duilbing illaterial?.
ROOPTNO PLAIT;?THE EAOLE SLAT!
Co. of CAtVTLCTOM, v ERMONT, have now ea kaad
and ire o ancteiurtrg le ge qiiantltla* of
i.P.EEN AND PL'KPLE ROOFISI SLATE,
a- d reeotntBead It with eootld*>nea a* ?up rlor to any r. tbartl
qnarritd in tl.H e< ontry, being in all retpccl* FULLY EuCAa
TO THE WELSH.
Tli? facllltlei and ?naegement? for lt*m?iofaetare arn bags
portalloo tie ?o i xter.aive aad con.ple r that ordera can b*
FOE BOOKISH PHSPOSEv Ir. genenl.tbat
with which it t* pr.doced lid laid oo, lit great fr<>t*^Bm\
againtt fir?e acd the beat of ?mn-er, aril* Ike *?_?**??
iev?n.r,lre. pe.n'irr- a.tl't a h?> tie- aH?boo '-P-'?
i.nc.n It SUPERIOR TO ANt OTHtR B'JO,-?> ?**
'lERIAL. Tli t il.ref.r- h->l ? t??1-?-^"'!^ 5!_
tictt cf poMIe loi'itntloa?, and ptrecn? kail^*lag ar*-. coaw
reaideaeee in town or country, to IoTeetlfate ??"-^___,
Ti.e> raf.r to He to! ow rg e,n?ri?nc.d tlatoit. feriat^
tieo ?? to ti e .intii.j ad the .nicl- meoofeetared ???_"??w
JOHN BKODIE No . r? V\..|, . It . N?w Y.rk.
PDWAEDCEOVMELIR,Rt MWMft *tm^'W
i & J LH'OIN N.... 438 BfoataM New York.
THOMAS LIVY1I B? 4?. RotttA,P%wT?t
Ccmmanlciil"'! a.Mr?i?ed to J W K MSAM, t-taawi
\t crtoo HUMAN Ir at the Dtpot of tbe <etaia**J?aw?
? ? ,t> ? ??' ? *' ?' ? ? r \'_J__^mmmaW
(Carpctfla (Dil Cloliig, #c
PARPET8 for tke MILLIOH.-CAtW?
V/'t-.t; v*ri*ty of ttyle. both Domet'.ie tod ,Bf*ff1 ?S
!?!r rxtentlve auclcn <tit?, at anuaaal.J mw fu,r
. 3,.rc?:t lower than former pricet
A:?o, Mattieaa of e l width*
Oil Cloiba. fron, t7 inche? to 21 feet.
fVI.W-Yf.I'K "tii.! FKIK ILVTLROAJ.^2
i> ar.n after Tilt 11 'jay. Merch 29. IS'jcaaJ\^mT*
tot ee Pttteaitr Truas will Isavt Pier foot of Ir?tae*
' l iffknfc FXSRK-S.tt7AM^crrt)a^
hf/FALO EXPF.ES* at 7 A M for nartako.
MAIL atS.liA M.. for Deoktrk ead B,0,^lJ^.^j_f
dine .tailot- Petit agen hj thsa trela wlU cooa*? ^
fr?eiTr?iaefor8,racoee,C.iaga C-^^fSSJau U*
ard LoeUater. aia ? m the Ligl r.o g Kiprawt ?'""
Bror. R.llnad for Cuclnn?ti .Chicago, *c ^ ofCaa??
R.KK .*.ND PA-?SENOER ?t I> ?? a**?-?- tMt,oa*
ker* tu Pteraeoat, f r Sntr.ro-i aad '_ui_7? aal OST
WAY PA88E.NC.EE, alt P.M. ?V Nawkars? tat
rille, and toterroedlete lUUoaa rt??Hrk ?ad Bafftla ,
NIOHT EXPRESS, at 3 P M.. for ^JM*JHg:fcU>, m*
EM10EANT tt 3.38 f. M-. foe Daakuk t*d ?aae**
_tencerliite Matioct . _ ag .
On SI NOAY. ooljr ose Eaaraaa Traro. 8SJ3<r m m-jtmJW
Tteee Kxpre- T-akt eo^ct at Eimir. Z$,f&^?t
wo., ii^t |fla,tWl i,.11**


See also  เมื่อหนุ่มบ้านนอก ได้เป็นมหาเศรษฐี4หมื่นล้าน (สปอยหนัง) | หนังธุรกิจ

Nhạc Tik Tok – Nevada, That Girl , Fortnite Mix – Nhạc Gây Nghiện TIKTOK Hay Nhất – EDM TIKTOK


Tổng hợp nhạc TikTok hay nhất, mới nhất cực dễ thương nghe là nghiền
Ấn chuông 🔔 thông báo để không bỏ lỡ video mới ➥ https://goo.gl/ok8jPZ
Các bạn đang xem video: \”Nhạc Tik Tok Nevada, That Girl , Fortnite Mix Nhạc Gây Nghiện TIKTOK Hay Nhất EDM TIKTOK\” trên kênh amazingtiktok
Đừng quên LIKE, SHARE và COMMENT nhé! Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.
───────────────────
✘ Thông tin ✘
Launchpad by Tik Tok User: 4167900
QQ User: 835682993
Find their Bandcamp / iTunes / Douyin from tracklist, purchase their music, support them. Thank you ♥
✘ Danh sách bài hát ✘
(Cập Nhật)
───────────────────
✘ Mạng Xã Hội ✘
🔔 Facebook: https://fb.com/V18channel
🔔 Group Tik Tok: https://fb.com/groups/EViTaThichThe
🔔 Contact me: [email protected]
Hot Trend: nhactiktok launchpad nhactiktokhot thatgirl nevada fortnitemix toptiktok
© Bản quyền bởi Amazing Tik Tok. Vui lòng không reupload.
✔ If you have problems about copyright or label, please contact me via email, everything will be sorted out in 24 hours.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Nhạc Tik Tok - Nevada, That Girl , Fortnite Mix - Nhạc Gây Nghiện TIKTOK Hay Nhất - EDM TIKTOK

THƯƠNG NHAU TỚI BẾN – NAL | DI DI ft D2N COVER


\”Bao năm qua Di cứ sống vô tư ngây ngô
Nắng mưa cuộc đời giờ thì chờ có em kề bên..\” =))
Cô Di miền Tây đã trở lại rồi đây mọi người ơi !! Ai muốn book show không :v
Ủng hộ audio gốc tại: https://youtu.be/7DcleAK0JO0
Hãy nhấn SUBSCRIBE/ĐĂNG KÝ tại https://s.creatory.vn/didi ngay để theo dõi những video mới nhất từ Di Di nha ! Yêu Thương.
=================================
THƯƠNG NHAU TỚI BẾN NAL | DI DI ft D2N COVER
didi cover thuongnhautoiben nal
=================================
YOUTUBE CHANNEL DI DI: https://www.youtube.com/c/DiDiOfficial
FACEBOOK FANPAGE DI DI: https://facebook.com/mcdidivn
Instagram Di Di: hhttps://www.instagram.com/dithanhthanh/?hl=en
Zing mp3 Di Di: https://mp3.zing.vn/nghesi/DiDi
TIKTOK DI DI: https://tiktok.com/@di.thanhthanh
► NẾU CÓ VẤN ĐỀ VỀ BẢN QUYỀN XIN LIÊN HỆ:
Email: [email protected][email protected]
LIÊN HỆ KHÁC
► Liên hệ hợp tác / For Business: [email protected]
► Website Creatory: https://creatory.vn
► Facebook Fanpage Creatory: https://facebook.com/CreatoryVN

THƯƠNG NHAU TỚI BẾN - NAL  | DI DI ft D2N COVER

Anh Cứ Đi Đi (Acoustic Cover) – Thái Tuyết Trâm ft Guitar Trịnh Vũ


anhcudidi thaituyettram
Anh cứ đi đi Hari Won
Composer Vương Anh Tú.
Chào mừng các bạn đến với kênh youtube chính thức của Thái Tuyết Trâm!
Thái Tuyết Trâm là gương mặt được biết đến trên cộng đồng mạng qua những bản cover đạt hàng triệu lượt nghe. Xinh xắn, ngọt ngào lại có giọng hát trong trẻo, Thái Tuyết Trâm thường được nhắc đến với những danh xưng rất hot như: “nữ hoàng cover”, “thánh cover”, “hot girl mạng xã hội”…
Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm và theo dõi các sản phẩm cua Thái Tuyết Trâm!
Thông tin:
Subscribe channel: https://goo.gl/ccxD4N
Facebook : https://www.facebook.com/waky.tram?ref=tn_tnmn

Anh Cứ Đi Đi (Acoustic Cover) - Thái Tuyết Trâm ft Guitar Trịnh Vũ

MASHUP 6 BÀI HOT TIKTOK (CƯA LÀ ĐỔ, EM LÀ HOÀNG HÔN, VỀ QUÊ ANH LO,..) | DI DI x LONG.C ft D2N COVER


Nhạc này là phải đeo tai nghe và quẫy hết mình luôn nha mọi người :)) Nếu có bài hát nào muốn Di mashup hoặc cover thì đừng quên bình luận bên dưới nha.
Đừng quên ủng hộ MV gốc của những người bạn của Di nhaa
Cưa là đổ Phát Hồ X2X: https://youtu.be/40seeni3aBM
Không cần cố DIBAO x MCK x tlinh: https://youtu.be/lQQ8GSi0t3Q
Về quê anh lo The Night x Sinkra: https://youtu.be/vK54M5tZf4w
Em là hoàng hôn Vang: https://youtu.be/Dy0oMvHieqI
Lần hẹn hò đầu tiên Huyền Tâm Môn: https://youtu.be/Xu54Ex2kuVY
Gái độc thân tlinh: https://youtu.be/kFJd7U7vQ3o
================================
MASHUP 6 BÀI HOT TRÊN TIKTOK (CƯA LÀ ĐỔ, EM LÀ HOÀNG HÔN, VỀ QUÊ ANH LO,…) | DI DI x D2N COVER
didi mashup cover phatho mck tlinh g5r vang huyentammon emlahoanghon elhh
=================================
YOUTUBE CHANNEL DI DI: https://www.youtube.com/c/DiDiOfficial
FACEBOOK FANPAGE DI DI: https://facebook.com/mcdidivn
Instagram Di Di: hhttps://www.instagram.com/dithanhthanh/?hl=en
Zing mp3 Di Di: https://mp3.zing.vn/nghesi/DiDi
TIKTOK DI DI: https://tiktok.com/@di.thanhthanh
► NẾU CÓ VẤN ĐỀ VỀ BẢN QUYỀN XIN LIÊN HỆ:
Email: [email protected][email protected]
LIÊN HỆ KHÁC
► Liên hệ hợp tác / For Business: [email protected]
► Website Creatory: https://creatory.vn
► Facebook Fanpage Creatory: https://facebook.com/CreatoryVN

MASHUP 6 BÀI HOT TIKTOK (CƯA LÀ ĐỔ, EM LÀ HOÀNG HÔN, VỀ QUÊ ANH LO,..) | DI DI x LONG.C ft D2N COVER

Cô Na Đi Xa – OSAD | Music Video Animation #fightcorona


Cô Na Đi Xa OSAD | Music Video Animation
Một sáng tác mới của OSAD nhằm kêu gọi cộng đồng cùng ý thức bảo vệ sức khoẻ mùa đại dịch Covid19 nhé!!
Nghe audio độc quyền tại Zing Mp3 : https://zingmp3.vn/baihat/CoNaDiXaOSAD/ZWBWW8CB.html
Composer : Osad
Singer : Osad
Producer : N’Small
Recording Mix Vocal :SoundG Studio
Mastering : N’Small
Design Artwork : Ka Pham
Animation : Nguyễn Phương Uyên
Osad
CoNadixa Covid19 CNDX Stayhome tôiởnhà withme VirusCorona rapper fightcorona corona covid
Đăng ký theo dõi những sản phẩm mới nhất tại: http://popsww.com/osad
Lời bài hát
Bỗng một xấu trời trời cô đến với trái đất
Không ai thích cô, ai nghe tên cũng tái mặt
Cô là nỗi ám ảnh từ trẻ con đến người già
Không phải ai khác, cô là cô rô na
Cô đi từ người sang người nọ
Ai gặp cô thì không có sức hút cũng hay ho
Chẳng phải hót gơn cũng trở nên nóng bỏng
Hệ hô hấp gặp cô trở nên chóng hỏng
Nếu thấy không ổn đừng tìm một bờ vai
Đến ngay cơ sở y tế, đừng chờ ai
Giúp mọi người là tự giúp mình, đừng sợ hãi
không để cả nước đau đầu vì một chút khờ dại
Nếu cần cách ly, anh em đừng lo, tôi làm được
Xách ba lô mà đi, vững tin, như ra đi tìm đường cứu nước
Không để cô lại trên đất nước tôi, như quân xâm lược
Không để vì cô mà một dân tộc chùn bước
Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy
Đừng ra siêu thị thấy mì tôm là thi nhau vào lấy
Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy
Việt Nam một lòng dịch bệnh kia là mấy
Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào dấy
Đừng quên tập thể dục, đừng quên nước rửa tay
Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy
Việt Nam một lòng corona không có cửa dây
Mùa dịch càng căng chúng ta nên tỉnh táo
Không gây hoang mang dư luận, không nghe tin hão
Tiếp nhận thông tin phải cân nhắc nhiều nguồn
Đừng nghe bà hàng xóm tiện mồm kể lúc chiều buồn
Không đăng linh tinh, nếu không muốn lên đường
Đi uống trà với mấy chú công an trên phường
24/7 nhớ mang theo người bạn mới
Khẩu trang sẵn sàng bất cứ nơi nào bạn tới
Bớt đi chơi đi dẩy đi đu đưa
Ở nhà chăn ấm ngủ say sưa
Tìm phim tình cảm để cày bừa
Tìm những bài hát mới để mây mưa
Gác lại chuyến du lịch nơi xa
Chờ những ngày giông bão nhẹ nhàng trôi qua
Tạm thời thôi thì cứ ngắm sông ngắm núi ở nhà
Thay vì pizza mì ý thì ăn phở gà
Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy
Đừng ra siêu thị thấy mì tôm là thi nhau vào lấy
Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy
Việt Nam một lòng dịch bệnh kia là mấy
Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào dấy
Đừng quên tập thể dục, đừng quên nước rửa tay
Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy
Việt Nam một lòng corona không có cửa dây
\r
© Bản quyền thuộc về OSAD Official\r
© Copyright by OSAD Official ☞ Do not Reup

Cô Na Đi Xa - OSAD | Music Video Animation #fightcorona

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ di,liirdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *