Home » [NEW] 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ คนออฟฟิศ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย | ศัพท์ ยาก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ คนออฟฟิศ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย | ศัพท์ ยาก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ศัพท์ ยาก ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

21.end user

The person or group who will use the product produced by the project.

ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค

Engineers have to be able to write things the end user can understand.

วิศวกรต้องสามารถเขียนสิ่งที่ผู้ใชขั้นปลายสามารถเข้าใจ

22.deadline คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

the point in time at which something must be completed

กำหนดส่ง กำหนดเสร็จ

They’ve set a deadline of 12 noon.

พวกเขาได้กำหนดเส้นตายไว้ตอนเที่ยง

23.party

a person involved in legal proceedings

คณะ กลุ่มคน

These party committee members did not object, or voice their opposition, or call any attention (to the issue)

พวกกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ไม่ทัดทาน ไม่โต้แย้ง ไม่เตือนสติ

24.objective

the goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)

วัตถุประสงค์

Withdrawing the military must proceed by taking all factors into account and must be done gradually. The objective is to maintain peace and tranquility for the people.

การถอนทหารต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ความสงบสุขของประเทศชาติ

25.entrepreneur

a person who organizes, manages, and takes on the risks of a business

คำศัพท์ที่ใช้ในทางธุรกิจ แปลว่า ผู้ประกอบการ

Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential.

การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์

26.contract

a binding agreement between two or more persons that is enforceable by law

สัญญา

After six months she was offered a contract of employment.

หลังจากหกเดือนหล่อนก็ได้ข้อเสนอในสัญญาการจ้างงาน

27.commercial

a commercially sponsored ad on radio or television

โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ

There are fourteen commercial television companies, and a host of commercial radio stations.

มี 14 บริษัทโฆษณาทีวี และหนึ่งผู้จัดโฆษณาสถานีวิทยุ

28.Venture Capital

money that is invested in new or emerging companies that are perceived as having great profit potential

คำศัพท์อังกฤษธุรกิจ แปลว่า เงินร่วมลงทุน

But there’s still plenty of venture capital out there looking for bright new ideas.

แต่มันยังคงมีเงินร่วมลงทุนมายมายที่มองหาไอเดียบรรเจิดใหม่ๆ

29.investment คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

putting money into something in order to make a profit

เงินลงทุน การลงทุน

We plan to buy some property as an investment.

เราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน

30.credit

arrangement for deferred payment for goods and services

สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ

Most new cars are bought on credit.

รถใหม่สวนใหญ่ถูกซื้อด้วยสินเชื่อ

31.opportunity cost

cost in terms of foregone alternatives

ศัพท์อังกฤษทางธุรกิจ แปลว่า ต้นทุนการเสียโอกาส

The opportunity cost of sending a child to a fee-paying school is all the things that you can no longer afford to buy, such as a new car or a holiday abroad.

ต้นทุนการเสียโอกาสของการส่งเด็กๆไปโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนก็คือทุกๆสิ่งที่คุณจะไม่มีปัญญาซื้อ เช่นรถใหม่ หรือวันพักผ่อนต่างประเทศ

32.logistics

the process of strategically managing the efficient flow and storage of raw materials, in-process inventory, and finished goods from point of origin to point of consumption

ระบบโลจิสติกส์

the logistics of shipping materials from Britain to Siberia

ระบบโลจิสติกส์ของการส่งวัตถุดิบจากอังกฤษสู่ไซบีเรีย

33.agreement คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

a decision reached by two or more people or groups

ข้อตกลง

They had made an agreement that they would share the profits equally.

พวกเขาได้ทำข้อตกลงว่าพวกเขาจะแบ่งผลกำไรคนคนละครึ่ง

34.shareholder

someone who holds shares of stock in a corporation

คำศัพท์ธุรกิจ แปลว่า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน

Some shareholders are unhappy with the running of the club and are concerned with the way the recent annual meeting was conducted.

ผู้ถือหุ้นบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการดำเนินงานของคลับ และรู้สึกกังวลกับการนำการประชุมประจำปีเร็วๆนี้

35.stakeholder

any group within or outside the organization that has a stake in the organization’s performance

ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

Citizens should be stakeholders in the society they live in.

See also  [Update] หลักการเติม s และ es หลังคำนาม พร้อมตัวอย่าง | leaf พหูพจน์ - NATAVIGUIDES

พลเมืองควรจะจะเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

36.interest

the price paid for the use of borrowed money

ดอกเบี้ย

The interest on the loan is 16% per year.

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี

37.customer service department

the department in a retail organization that handles customer inquiries and complaints

แผนกบริการลูกค้า

A customer service department plays an important role in a small business.

แผนกบริการลูกค้าได้เล่นบทบาทสำคัญในธุรกิจขนาดเล็ก

38.inventory คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

(accounting) the value of a firm’s current assets including raw materials and work in progress and finished goods

สินค้าคงเหลือ

Newmark & Lewis were closed Sunday to take inventory.

นิวมาร์คแอนด์ลูวิสจะปิดทำการวันอาทิตย์เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ

39.terms

the amount of money needed to purchase something, Any of a variety of conditions attached to a financial transaction.

ข้อตกลง

Women work on equal terms with men in this firm.

ผู้หญิงทำงานบนข้อตกลงอันเท่าเทียมกับผู้ชายในบริษัทนี้

40.loan คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

An amount of money given to the borrower for a set period of time. After the set time has passed, the money must be paid back plus the lending fee, called interest. Payments are normally made over a series of months.

สินเชื่อ

It’ll be years before we’ve paid off the loan.

มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะจ่ายเงินกู้นี้หมด

41.lien

the right to take another’s property if an obligation is not discharged

สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)

The bank had a lien on our house.

ธนาคารมีสิทธิ์ในการยึดบ้านของพวกเรา

42.manager

Someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished

ผู้จัดการ

She’s now assistant marketing manager for the southeast area.

ตอนนี้หล่อนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำหรับเขตตะวันออกเฉียงใต้

43.board of directors

A group of people elected by the stockholders of a corporation to set the policies for the corporation.

คณะกรรมการบริษัท

The bank’s board of directors will vote on the merger proposal at a meeting today.

คณะกรรมการบริษัทของธนาคารจะออกเสียงให้มีข้อเสนอการควบรวมกิจการที่การประชุมวันนี้

44.accounting

the occupation of maintaining and auditing records and preparing financial reports for a business

การบัญชี การทำบัญชี

All bookkeeping was handled by an accounting firm.

การลงบัญชีทั้งหมดถูกจัดการโดยบริษัทบัญชี

45.staff คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

personnel who assist their superior in carrying out an assigned task

พนักงาน

I’d like to welcome a new member of staff.

ผมอยากจะต้อนรับสมาชิกใหม่ของพนักงาน

46.Human Resources

the department that deals with employing, training, and helping people

ฝ่ายบุคคล

Human resources deals with changes to contracts.

ฝ่ายบุคคลจัดการกบการเปลี่ยนเปลงต่อสัญญา

47.capital

wealth in the form of money or property owned by a person or business and human resources of economic value

ทุน, เงินทุน

The government is eager to attract foreign capital.

รัฐบาลกระตือรือร้นที่จะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ

48.budget คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

a summary of intended expenditures along with proposals for how to meet them

งบประมาณ

The budget for photography has been cut.

งบประมาณสำหรับการถ่ายภาพได้ถูกตัด

49.disruption

an unexpected event that throws a plan into disorder; an interruption that prevents a system or process from continuing as usual or as expected.

การขัดขวาง

The strike caused widespread disruption to flight schedules.

การประท้วงก่อให้เกิดการหยุดชะงักอย่างกว้างขวางในตารางการบิน

50.networking

Using contacts with friends and family members as a means of finding job leads

เครือข่าย

I’m hoping to do some networking at the conference next week in London.

ผมหวังที่จะสร้างเครือข่ายที่การประชุมัปดาห์หน้าในลอนดอน

51.launch

to officially start something

การออกตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ

The company hopes to launch the new drug by next October.

บริษัทหวังที่จะออกตัวยาใหม่ภายในเดือนตุลาคมหน้า

52.consumer

a person who uses goods or services

ผู้บริโภค

Consumer spending was down by 0.1% last month.

การใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ลดลง 0.1% เมื่อเดือนที่ผ่านมา

53.supply chain

The connected chain of all of the business entities, both internal and external to the company, that perform or support the logistics function

โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

The auto parts industry has a very long and complex supply chain.

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีห่วงโซ่การผลิตที่ยาวและซับซ้อนมาก

54.startup

A new venture that is trying to discover a profitable business model for future success.

ธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก

The startup is developing an online service that will help businesses and consumers choose and manage health plans.

ธุรกิจเกิดใหม่กำลังพัฒนาบริการออนไลน์ที่จะช่วยให้ธุรกิจ และผู้บริโภคเลือกและจัดการแผนดูแลสุขภาพ

55.branding

combination of name, words, symbols, or design that identifies the product and its source and distinguishes it from competing brands

See also  [Update] ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ซีรีส์ ปี 9 | EP.402 | climb ช่อง 3 - NATAVIGUIDES

การสร้างตราผลิตภัณฑ์

Branding is one of the most important aspects of any business, large or small, retail or B2B.

การสร้างแบรนด์เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในธุรกิจใดๆ ใหญ่หรือเล็ก ค้าปลีกหรือแบบบริษัทต่อบรษัท

56.overhead คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

the amount of money it takes to run a business

ค่าโสหุ้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ

Their offices are in London so the overheads are very high.

สำนักงานของพวกเขาอยู่ในลอนดอนดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจจะสูง

57.point of sale

places where goods are sold to the public – shops, stores, kiosks, market stalls, etc

จุดขาย

Under the new law, cigarette advertising will only be allowed at the point of sale.

ภายใต้กฎหมายใหม่ การโฆษณาบุหรี่จะถูกอนุญาต ณ จุดขายเท่านั้น

58.cost of sales

The cost of the inventory that the business has sold to customers.

ต้นทุนขาย

Fuel represented less than 3% of Carnival’s cost of sales.

น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนขายที่น้อยกว่า 3 % ของบริษัทคานิวาล

59.wholesale

selling or related to selling goods in large quantities for resale to the consumer

ขายส่ง

This company will not be successful until there are wholesale changes.

บริษัทนี้จะไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการขายส่ง

60.company คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

an institution created to conduct business

บริษัท

This company will not be successful until there are wholesale changes.

บริษัทนี้จะไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการขายส่ง

[Update] สภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ศัพท์ ยาก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ประเทศไทยมี 3 ฤดูเป็นหลัก คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่ก็อย่างที่รู้ๆ กัน เรามักเปรียบเปรียว่า เมืองไทยมีแต่ ร้อน ร้อนมาก ร้อนสุดๆ หน้าหนาวอาจจะมี 3 วันใน 1 ปี และมีอุณหภูมิที่ 20 องศา เราก็ดีใจกันมากๆ แล้ว แต่ที่เมืองนอก เช่น ยุโรป หรือญี่ปุ่น เกาหลี เค้ามีหิมะตกด้วย เป็นเอเชียเหมือนกันแต่ฤดูก็แตกต่างกันได้ ดังนั้น แม้จะไม่มีฤดูหนาวที่หนาวมาก เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศกันดีกว่าค่ะ

สภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆ

  • Summer (ซัม’เมอะ) ฤดูร้อน
  • Dry season (ดราย ซีซัน) ฤดูแล้ง
  • Rainy/wet season (เรนนี่/เวท ซีซั่น) ฤดูฝน
  • Winter (วิน’เทอะ) ฤดุหนาว
  • Autumn/fall (ออ’ทัมน์/ฟอล) ฤดูใบไม้ร่วง
  • Spring (สปริง – ฤดูใบไม้ผลิ)

ในบ้านเราจะมีสามฤดูที่บางทีก็เรียกว่า

  • Hot season (ฮอท ซีชั่น) ฤดูร้อน
  • Cool season (คูล ซีชั่น) ฤดูหนาว
  • Rainy season (เรนนี่ ซีชั่น) ฤดูฝน

สภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่บรรยาย สภาพอากาศ

Clear = แจ่มใส
Dry = แห้ง

ร้อน

Sweltering = ร้อนระอุ
Warm = อบอุ่น
Sunny = แดดจัด

หนาว

Frosty = หนาวจัด
Snowy = เต็มไปด้วยหิมะ

เย็น

Freezing = เย็น
Cold = เย็น
Icy = เย็นฉ่ำ

ลม

Stormy = มีพายุ
Breezy = มีลมอ่อน
Windy = ลมแรง

หมอก

Misty = มีหมอก
Foggy = เต็มไปด้วยหมอก
Cloudy = มีเมฆมาก

ฝนตก

Showery = ฝนตกโปรยปราย
Rainy = ที่ฝนตก
Drizzly = ปรอยๆ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ สภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ ภาษาอังกฤษ - Seasons and Weather

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ

Sweltering = It’s sweltering. or It’s a sweltering day.

Freezing = It’s freezing. or It’s a freezing day.

Warm = It’s warn. or It’s a warm day.

Cold = It’s cold. or It’s a cold day.

Sunny = It’s sunny. or It’s a sunny day.

Cloudy = It’s cloudy. or It’s a cloudy day.

Clear = It’s clear. or It’s a clear day.

Stormy = It’s stormy. or It’s a stormy day.

Misty = It’s misty. or It’s a misty day.

Foggy = It’s foggy. or It’s a foggy day.

Breezy = It’s breezy. or It’s a breezy day

Windy = It’s windy. or It’s a windy day.

Showery = It’s showery. or It’s a showery day.

Rainy = It’s rainy. or It’s a rainy day.

Frosty = It’s frosty. or It’s a frosty day.

Snowy = It’s snowy. or It’s a snowy day.

Icy = It’s icy. or It’s an icy day.

Drizzly = It’s drizzly. or It’s a drizzly day.

Dry = It’s dry. or It’s a dry day.

คำถาม – คำตอบ ในการสอบถามเรื่องสภาพอากาศ

What’s it like outside? อากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบ้าง
It’s sunny.  มันมีแดดออก

How’s the weather? สภาพอากาศเป็นอย่างไร
It’s minus ten. (-10 degrees)  มันติดลบ 10 องศา

Do you have rain? มีฝนตกมั้ย
We have not had any rain for many weeks. เราไม่มีฝนตกมาหลายอาทิตย์แล้ว

What’s the temperature in Bangkok? ที่กรุงเทพฯ อุณหภูมิเท่าไหร่แล้ว
Today it is 39 degrees Celsius which is a lot warmer then it has been. 39 องศาเซลเซียส มันร้อนกว่าที่เคยเป็น

It’s windy here in Krabi, what’s it doing there? มีลมแรงที่กระบี่ ที่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง
It’s raining really hard. ฝนตกหนักมาก

It is a Beautiful day for a walk? มันเป็นวันที่เหมาะกับการเดินใช่มั้ยล่ะ

อื่นๆ

High season ความหมาย คือ ฤดูท่องเที่ยว ช่วงเวลาหนึ่งของปีที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดการตื่นตัวและทำให้ราคาที่พัก อาหาร และค่าพาหนะเดินทางท่องเที่ยวมีราคาสูงขึ้นกว่าปกติ

Low season  ก็จะตรงข้ามกัน กล่าวคือสภาพอากาศจะไม่อำนวยเท่าไหร่นัก ฝนอาจตกหนัก ความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าไหลหลาก คลื่นทะเลรุนแรง น้ำท่วม รถติด รวมไปถึง โรงเรียนก็ยังเปิดเทอมอยู่ด้วย ในบ้านเราก็จะเป็นช่วง เมษายน-ตุลาคม การจองห้องพักในช่วงนี้ ควรใช้กลยุทธ์ Walk-in หรือ Phone-in ไปเลย เพื่อจะได้ราคาห้องที่ถูกมากๆ

Peak season หมายถึงช่วงสั้นๆ ที่มีวันหยุดยาวๆ และตรงกับเทศกาลรื่นเริง ตัวอย่างนี้เช่น ช่วง 20 ธันวาคม – 31 มกราคม ซึ่งมีเทศกาล คริสมาสต์ และ งานปีใหม่ ใกล้ๆกัน หรือ peak season ก็อาจหมายถึงช่วงสั้นๆ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวทุกคนมุ่งจะมาที่นี่ ตัวอย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ก็ถือว่าเป็น Peak season ของชาวเชียงใหม่ การท่องเที่ยวในช่วง Peak นี้ ต้องวางแผนระยะยาวให้ดีทั้งเรื่องจองโรงแรมล่วงหน้า อาหาร และการเดินทาง โดยเฉพาะการเตรียมเงินให้พร้อมเพราะทุกอย่างจะแพงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เรียกว่าเป็นช่วง “แย่งกันกินแย่งกันเที่ยว” ตัวอย่าง peak season เช่น ประเทศไทย 20 ธันวาคม – 31 มกราคม (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่), เชียงใหม่ 10-15 เมษายน (เทศกาลสงกรานต์), หัวหิน ทุกๆมิถุนายน (แจ๊สเฟสติวัล) เป็นต้น

See also  [Update] 13 เทคนิค ช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วภายใน 3 เดือน | เรียน ภาษา อังกฤษ ต่าง ประเทศ 3 เดือน - NATAVIGUIDES

ที่มา http://www.engisfun.com/www.englishtips4thai.com , http://mcpswis.mcp.ac.th

ตรวจสอบสภาพอากาศ https://weather.com

บทความแนะนำ


ASMR ท่องศัพท์จนหลับไป 100 คำ อังกฤษ-ไทย แบบคล้องจอง (Rainforest v.) | คำนี้ดี SLEEPY EP.1B


คลิปพอดแคสต์ย้ายไปลงที่ช่อง THE STANDARD PODCAST แล้ว กดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ http://bit.ly/SUBthestandardpodcast
โดยปกติ คำนี้ดี มาทักทายคุณแต่เช้าตรู่ แต่ซีรีส์ใหม่นี้จะมาช่วยทุกคนแก้ปัญหาที่เราเจอกันประจำนั่นคือ หลับยาก ความคึกคักของบิ๊กบุญเวอร์ชั่นที่คุ้นเคย เลยกลายเป็นความงัวเงียชวนง่วงงุนเพื่อให้คุณผ่อนคลายที่สุด แต่ก็ยังไม่หยุดป้อนคำศัพท์ดีๆ ข้างหูรัวๆ ให้ในน้ำเสียงกระซิบกระซาบรวยริน บอกตรงๆ ว่านี่เป็นซีรีส์ที่ไม่อยากให้ฟังจนจบ แต่อยากให้ม่อยหลับไปกลางเอพิโสดมากกว่า แถมพิเศษ สำหรับคนนั่งดูเวอร์ชั่นวิดีโอบนยูทู้บด้วยการขึ้นลิสต์คำศัพท์ให้ด้วย!
———————————————
Photo by Devin Kaselnak
https://unsplash.com/photos/kEuew3XMeEA
Photo by Jonathan Klok
https://unsplash.com/photos/NeRzxya_zyI
Photo by ócular studio
https://unsplash.com/photos/OMKBF6820Gg
Photo by Paul Berthelon Bravo
https://unsplash.com/photos/kEuew3XMeEA
Photo by wallpaperscraft
https://wallpaperscraft.com/download/forest_trees_fog_110131/1920×1080
———————————————
ศัพท์ในเอพิโสดนี้
Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม
รูปทรงกลม sphere
อ่อนเพลีย tired
Fired โดนไล่ออก
Dialogue บทสนทนา
Costar ร่วมแสดง
แมลงปอ dragonfly
Simplify ทำให้ง่ายขึ้น
รู้สึกมึน dizzy
Generosity ความมีน้ำใจ
อะไหล่ spare parts
ตลาดของมือสอง flea market
triplet แฝดสาม
Crossedarms กอดอก
ขี้งก stingy
Temporary ชั่วคราว
กลุ่มดาว constellation
Horizon เส้นขอบฟ้า
โรคพิษสุนัขบ้า rabies
Homebody คนติดบ้าน
ทรมาน torture
Whatsoever ไม่ว่าอะไรก็ตาม
เบ่งกล้าม flex
Complex ซับซ้อน
วิทยากร guest speaker
Consumer ผู้บริโภค
Backstroke ว่ายกรรเชียง
เขียง chopping board
หลอดลม windpipe
Prototype ต้นแบบ
Thunderclap เสียงฟ้าผ่า
สี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangle
Flammable ไวไฟ
บอกใบ้ hint
Fingerprint ลายนิ้วมือ
ดื้อ stubborn
Tavern ร้านเหล้า
Scout แมวมอง
Lifelong ตลอดชีพ
เร่งรีบ hurry
Literacy การอ่านออกเขียนได้
ขวัญและกำลังใจ morale
Pal เพื่อน
บันไดเลื่อน escalator
Benchwarmer ผู้เล่นตัวสำรอง
ความปรองดอง harmony
ลูกพี่ลูกน้อง cousin
นักบินอวกาศ astronaut
mugshot ภาพถ่ายคนร้าย
ปราสาททราย sandcastle
Gullible หลอกง่าย
Pry สอดรู้สอดเห็น
เม่น porcupine
Spine สันปก
ลามก obscene
Canteen โรงอาหาร
พลุกพล่าน crowded
Infected ติดเชื้อ
เหลือเชื่อ incredible
Unicycle จักรยานล้อเดียว
เปรี้ยว sour
Wallflower คนขี้อาย ไม่กล้าเข้าสังคม
เป็นลม faint
Complaint คำร้องทุกข์
Overcooked สุกเกินไป
โปร่งใส transparent
Violent รุนแรง
Fang เขี้ยว
เบี้ยว crooked
Amulet เครื่องราง
ครวญคราง groan
Alone อยู่คนเดียว
ข้าวเหนียว sticky rice
Sanitize ฆ่าเชื้อโรค
Broke ไม่มีตังค์
พระราชวัง palace
Callus หนังด้าน
หน้าด้าน shameless
laziness ความขี้เกียจ
Idiot โง่เง่า
เต่าบก tortoise
Cactus ต้นกระบองเพชร
เคล็ดขัดยอก sprain
Mundane ธรรมดา ไม่น่าสนใจ
หลอดไฟ light bulb
Scalp หนังศีรษะ
ขยะ garbage
Adage คำคม
Roam ร่อนเร่พเนจร
Firstborn ลูกคนแรก
จำแนก classify
Private eye นักสืบเอกชน
จักรยานยนต์ motorbike
Unladylike ไม่งาม ไม่สมเป็นกุลสตรี
กะหรี่ปั๊บ curry puff
Diamond in the rough เพชรในตม
สกปรกโสมม filthy
Scenery ทิวทัศน์
มัดย้อม tiedye
เผชิญความจริงอันโหดร้าย rude awakening
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
ASMR SLEEPY คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ASMR ท่องศัพท์จนหลับไป 100 คำ อังกฤษ-ไทย แบบคล้องจอง (Rainforest v.) | คำนี้ดี SLEEPY EP.1B

EP.15 | ฝึกคิดแปลไทยเป็นอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด ดูละครไทย ก็ฝึกได้! | Netflix English Room


ครบ จบทุกเรื่องภาษาอังกฤษ ดู Loukgolf’s Netflix English Room
เข้าสู่บทเรียนของการแปลไทยเป็นอังกฤษที่ทุกคนรอคอย คลาสนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์มากกกกก เพราะหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหากันไม่มากก็น้อย เวลาต้องแปลคำ วลีหรือประโยคไทยๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะแปลแบบไทยไปอังกฤษเลย มันก็จะดูห้วนๆ แปลกๆ และเจ้าของภาษาอาจจะเกาหัวใส่ได้
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติการแปลภาษาตรงกัน วันนี้พี่ลูกกอล์ฟ เลยมีตัวอย่างการแปลที่เวิร์คมากจากซีรีส์และละครไทยมาฝากกัน ให้ลองฝึกคิดแปลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหล เข้าใจ ไม่มีงง มาดูกันว่า การจะแปลประโยคที่มีอรรถรสแบบไทยๆ ให้เหมาะสมในบริบทภาษาอังกฤษมากที่สุด เค้าแปลกันยังไง แปลแบบไหนได้บ้าง เตรียมสมุด ปากกาให้พร้อมแล้วมาเข้าคลาสนี้ด้วยกันเลย
ติดตามคลาสเรียนสนุกๆ ของพี่ลูกกอล์ฟได้ใน Loukgolf’s Netflix English Room
ทุกวันอาทิตย์ 17.00 น. ทาง YouTube Netflix Thailand
NetflixEnglishRoom พี่ลูกกอล์ฟ
Netflix สอนภาษาอังกฤษ

EP.15 | ฝึกคิดแปลไทยเป็นอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด ดูละครไทย ก็ฝึกได้! | Netflix English Room

Loy Krathong Song เพลงลอยกระทง ภาษาอังกฤษ


เพลงลอยกระทง ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันลอยกระทง เพลงลอยกระทง ลอยกระทง Loy Kratong festivel เทศกาลลอยกระทง ลอยกระทง อุปกรณ์ลอยกระทง Loy Krathog Festivel ลอย ลอย กระทง คาราโอเกะลอยกระทง ร้องเพลงลอยกระทง KARAOKE LOY KRATHONG เพลงลอยกระทงพร้อมคำอ่าน หัดร้องเพลงลอยกระทง

Loy Krathong Song เพลงลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

800!!! คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC/GMAT/SAT


สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมินไลน์
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
http://www.englishbychris.com/portfolioitems/800highvocab/
https://www.facebook.com/englishbychris
1. Science วิทยาศาสตร์ 15:18
2. Geography ภูมิศาสตร์ 30:04
3. History ประวัติศาสตร์ 35:25
4. Engineering วิศวกรรม 39:44
5. Business ธุรกิจศึกษา 45:18
6. Law กฎหมาย 49:53
7. Politics การเมือง 01:02:46
8. Psychology จิตวิทยา 01:10:51
9. Literature วรรณกรรม 01:20:08
10. Art ศิลปะ 01:25:35
11. Music ศึกษาดนตรี 01:34:43
12. Religion ศาสนา 01:44:11
13. Language ภาษา 01:55:31
14. Physical education พลศึกษา 01:59:45
15. Cooking การทำอาหาร 02:07:15

800!!! คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC/GMAT/SAT

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ศัพท์ ยาก ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.