Home » [NEW] ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 36 Modal Auxiliary Verbs การใช้ Should | การใช้ not only – NATAVIGUIDES

[NEW] ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 36 Modal Auxiliary Verbs การใช้ Should | การใช้ not only – NATAVIGUIDES

การใช้ not only: คุณกำลังดูกระทู้

หัวข้อนี้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Modal Verb คือ Should ก่อนลงรายละเอียดผมมีคำถามให้นักศึกษาลองตอบดูก่อน เป็น pre-test สัก 1 ข้อนะครับ

Which of the following sentences uses should to express an expectation?
a) “I will be just around the corner should I be needed.”
b) “We really shouldn’t lie to your parents like this.”
c) “Don’t forget a spare pencil lest yours should break.”
d) “The movie should finish around 5 PM.”
คำถามมีว่า ประโยคไหนต่อไปนี้ ใช้ should เพื่อแสดงถึงการคาดคะเน

Table of Contents

การใช้ Modal Verb : Should

นิยาม
หลักการใช้ should สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. เราจะใช้ should เพื่อบอกหน้าที่หรือสิ่งที่ควรทำ (obligations or duties)
2. เราจะใช้ should เพื่อขอคำแนะนำ หรือ การให้คำแนะนำ
3. เราจะใช้ should เพื่อแสดงออกถึงการคาดคะเน
4. เราจะใช้ should เพื่อสร้างประโยคเงื่อนไข
5. เราจะใช้ should เพื่อแสดงความประหลาดใจ
นอกจากนี้แล้ว should มีหลายกรณีที่ใช้ใน British English  ซึ่งไม่มีใน American English

การใช้ should เพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรทำอย่างสุภาพ

โดยทั่วไปแล้วการบอกถึงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำ เราสามารถใช้ will, shall, และ must ได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม will, shall, และ must จะมีความหมายเชิงบังคับมากกว่า ส่วนการใช้ should จะมีลักษณะเป็นคำแนะนำ มากกว่าเป็นกฎที่จะต้องปฏิบัติ ครับ

พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I think she

should

pay for half the meal.”
(ฉันคิดว่าหล่อน ควรจ่ายค่าอาหารครึ่งหนึ่ง)
• “You

shouldn’t

play loud music in your room at night.”

(คุณไม่ควรเล่นดนตรีเสียงดังในห้องตอนกลางคืน)

• “I think healthcare

should

be free for everyone.”

(ฉันคิดว่า การรักษาสุขภาพควรจะฟรีสำหรับทุกคน)

• “She

should

not be here; it’s for employees only.”

(หล่อนไม่ควรอยู่ที่นี่ มันเป็นที่สำหรับพนักงานเท่านั้น)

การใช้ should เพื่อถามเหตุผลในสิ่งที่ควรทำ

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “Why

should

I have to pay for my brother?”

(ทำไมฉันควรต้องจ่ายเงินให้พี่ชายด้วย)

• “Why

shouldn’t

we be allowed to talk during class?”

(ทำไมพวกเราไม่ควรได้รับอนุญาตให้คุยในชั้นเรียน)

การใช้ should เพื่อขอคำแนะนำหรือให้คำแนะนำ

หมายเหตุความหมายศัพท์

advice (n.) หมายถึง ความคิดเห็นหรือข้อเสนอว่าคนนั้นควรทำอะไรในสถานการณ์ใด

suggestion (n.) หมายถึง แนวคิดที่คุณเสนอให้คนบางคนรับไว้พิจารณา

recommendation (n.) หมายถึง การเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ

พิจารณาตัวอย่างประโยค

•  “You

should

get a good map of London before you go there.” (recommendation)

(คุณควรมีแผนที่กรุงลอนดอนดี ๆ ก่อนที่คุณจะไปที่นั่น) (ให้คำแนะนำ)

• “You

shouldn’t

eat so much junk food—it’s not good for you.” (advice)

(คุณไม่ควรกินจังก์ฟู้ดมาก มันไม่ดีต่อคุณ) (เสนอความเห็น)

• “What

should

I see while I’m in New York?”

(ฉันควรดูอะไรดี ขณะที่ฉันอยู่ในนิวยอร์ค)

• “Is there anything we

should

be concerned about?”

(มีสิ่งใดไหมที่พวกเราควรคำนึงถึง)

การใช้ should เพื่อแสดงถึงการคาดคะแน

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “She

should

be here by now.”

(หล่อนคาดว่าอยู่ที่นี่ ณ ตอนนี้)

• “They

should

be arriving at any minute.”

(พวกเขาคาดว่าจะมาถึงในไม่กี่นาที)

• “She

shouldn’t

be here yet.”

(หล่อนไม่คาดว่ายังอยู่ที่นี่)

• “He

shouldn’t

be arriving for another hour.”

(เขาไม่คาดว่าจะถึงในอีกชั่วโมง)

โดยปกติเราจะใช้ should + be เพื่อแสดงถึงการคาดคะเน และการใช้ should นั้นไม่ได้หมายถึงการกระทำในอนาคต แต่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเท่านั้น

การใช้ should กับ be supposed to กับ be meant to

เราจะพบว่ามีการใช้ 3 คำนี้แทนกัน เพื่อบอกถึงสิ่งที่คาดไว้หรือต้องเกิดขึ้น ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “He

should

be here at 10 AM.” (เขาคาดว่าอยู่ที่นี่ ณ 10 น.)

• “He

is meant to

be here at 10 AM.” (เขาคาดว่าอยู่ที่นี่ ณ 10 น.)

• “He

is supposed to

be here at 10 AM.” (เขาคาดว่าอยู่ที่นี่ ณ 10 น.)

ในขณะเดียวกันเราสามารถนำมาสร้างประโยคคำถามเพื่อขอเหตุผลได้ด้วย

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “Why

should

I have to pay for my brother?” (ทำไมฉันควรต้องจ่ายเงินให้พี่ชาย)

• “Why

am

I

meant to

pay for my brother?” (ทำไมคาดว่าฉันต้องจ่ายเงินให้พี่ชาย)

• “Why

am

I

supposed to

pay for my brother?” (ทำไมคาดว่าฉันต้องจ่ายเงินให้พี่ชาย)

จากตัวอย่างที่ยกมาเราจะเห็นได้ว่า  should กับ be supposed to กับ be meant to มีความหมายว่า ควรจะ หรือคาดว่าเกิดขึ้น

แต่เมื่อเป็นประโยคบอกเล่าจะมีความหมายแบบนี้

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “I think she

should

pay for half the meal.” (หน้าที่)

(ฉันคิดว่าหล่อนควรจ่ายค่าอาหารครึ่งหนึ่ง)

• “I think she

is supposed to

pay for half the meal.” (ความคาดหวัง)

(ฉันคิดว่าหล่อนจะได้จ่ายค่าอาหารครึ่งหนึ่ง)

• “I think she

is meant to

pay for half the meal.” (ความคาดหวัง)

(ฉันคิดว่าหล่อนจะได้จ่ายค่าอาหารครึ่งหนึ่ง)

แต่ในอีกกรณี be supposed to กับ be meant to มีความหมายถึงความเชื่อโดยทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้เราไม่สามารถใช้ should ได้

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “He

is supposed to

be one of the best lawyers in town.” (ความเชื่อทั่วไป)

See also  4 ธุรกิจขนาดเล็กมาแรงในปี 2020 | ช่อง ทาง ทำ กิน | Nataviguides

(เขาได้รับความเชื่อถือว่าเป็นหนึ่งในทนายความที่ที่สุดในเมือง)

• “He

is meant to

be one of the best lawyers in town.” (ความเชื่อทั่วไป)

(เขาได้รับความเชื่อถือว่าเป็นหนึ่งในทนายความที่ที่สุดในเมือง)

• “He

should be

one of the best lawyers in town.” (หน้าที่)

(เขาควรจะเป็นหนึ่งในทนายความที่ดีที่สุดในเมือง)

จากตัวอย่างนักศึกษาจะพบว่า การใช้ should นั้น มีหลายกรณีและมีความหมายที่แตกต่างกันตามบริบทการใช้ จึงต้องพิจารณาให้ดี

การใช้ should เพื่อสร้างประโยคเงื่อนไข

เราสามารถใช้ should เพื่อสร้างสถานการณ์แบบมีเงื่อนไขที่เป็นไปได้

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “If anyone

should

ask, I will be at the bar.”

(ถ้าใครอยากจะถาม ฉันจะอยู่ที่บาร์)

• “If your father

should

call, tell him I will speak to him later.”

(ถ้าพ่อขอบคุณอยากจะโทร บอกเขาว่าฉันจะคุยกับเขาในภายหลัง)

ในบางกรณีเราจะพบว่า มีการใช้ should ไปแทน if ในประโยคเงื่อนไขได้

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “

Should

you need help on your thesis, please ask your supervisor.”

(ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานวิจัยของคุณ โปรดถามกับหัวหน้าของคุณ)

• “The bank is more than happy to discuss financing options

should

you wish to take out a loan.”

(ธนาคารยินดีอยางยิ่งที่จะพูดคุยทางเลือกเกี่ยวกับการเงิน ถ้าคุณอยากจะขอสินเชื่อ)

การใช้ should เพื่อแสดงความประหลาดใจ

เป็นการใช้ should เพื่อเน้นความประหลาดใจต่อสิ่งที่ไม่คาดคิด โดยเราจะใช้ when แล้วตามด้วย but

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “I was minding my own business, when who

should

I

encounter

but my brother Tom.”

(ฉันกำลังห่วงเรื่องตัวเองอยู่ เมื่อฉันเผชิญกับคนหนึ่ง ซึ่งก็คือ ทอม น้องชายของฉัน)

• “The festival was going well when what

should happen

but the power goes out!”

(งานเฉลิมฉลองดำเนินไปด้วยดี เมื่อมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือไฟฟ้าดับ!)

การใช้ should ใน British English

โดยปกตินั้น มีการใช้ should ใน British English หลากหลายกรณีมากกว่า American English 

ในหลายกรณีที่มีการใช้ would แทน should ได้ แต่บางกรณีจะใช้ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง

ใน American English จะใช้ would เป็นส่วนใหญ่

ใน British English จะใช้ should เพื่อเพิ่มระดับความเป็นทางการ

กรณีประโยคเงื่อนไขและการให้คำแนะนำ

พิจารณาตัวอย่างประโยค 

• “I

should/would

apologize to the boss if I were you.”

• “I

shouldn’t/wouldn’t

worry about that right now.”

กรณีแสดงความปรารถนา

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “I

should/would like

to go to the movies later.”

• “We

shouldn’t/wouldn’t care

to live in a hot climate.”

• “I

should/would like

a cup of tea, if you don’t mind.”

• “I don’t know that I

should/would care

for such an expensive house.”

กรณีต้องการถามเหตุผลหรือความจำเป็น

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “Why

should/would

my brother lie to me?”

• “Why

should/would

they expect you to know that?”

กรณีต้องการบอกจุดประสงค์

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “I brought a book so that I

shouldn’t/wouldn’t

be bored on the train ride home.”

(ฉันได้นำหนังสือเล่นหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้ ฉันจะไม่เบื่อตอนนั่งรถไฟกลับบ้าน)

• “He bought new boots in order that his feet

should/would

remain dry on the way to work.”

(เขาซื้อรองเท้าบู๊ตใหม่ เพื่อที่จะทำให้ เท้าของเขาจะคงแห้งเมื่อเดินทางไปทำงาน)

กรณีการใช้ should ตามหลัง that

ใน British English มีการใช้ should ตามหลัง that หรือวลีอื่น ๆ เพื่อสร้างความหมายที่เฉพาะ ในกรณีที่ใช้เป็นภาษาในระดับทางการขึ้นไปอีก

พิจารณาตัวอย่างประโยค

• “It’s very sad that she

should be forced

to leave her house.”

(เป็นเรื่องเศร้ามากที่หล่อนจะถูกบังคับให้ออกจากบ้านหล่อน)

• “Isn’t it strange that we

should meet

each other again after all these years?”

(ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหม ที่พวกเราจะพบกันอีกครั้งหลังจากหลายปีมานี้)

สำหรับโพสท์นี้ก็จะพูดถึงการใช้ should พอคร่าว ๆ แค่นี้ครับ หัวข้อถัดไปจะพูดถึง การใช้ can กันต่อ สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย

 • ติวเตอร์แบงค์
 • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
 • สถาบันติว THE BEST CENTER ซ.รามคำแหง 43/1
 • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN2101, CEN2102, APR2101
 • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394 Line ID : sjbank

เอกสารอ้างอิง

 1. Brinton, Laurel J. & Donna M. Brinton. 2010. The linguistic structure of Modern English, 2nd edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 2. Hopper, Paul J. 1999. A short course in grammar. New York: W. W. Norton & Company.
 3. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Raymond Murphy. 2019. English Grammar in Use, Cambridge University Press; 5 edition (24 Jan. 2019).
 5. Marianne Celce-Murcia (Author), Donna M. Brinton. 2013. Teaching English as a Second or Foreign Language. Cengage Learning, 4th edition.
 6. Peter Huring. 2016. Complete English Grammar Rules – Examples, Exceptions & Everything You Need to Master Proper Grammar by Farlex International.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 ธ.ค. 2562

หัวข้อนี้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Modal Verb คือ Should ก่อนลงรายละเอียดผมมีคำถามให้นักศึกษาลองตอบดูก่อน เป็น pre-test สัก 1 ข้อนะครับa) “I will be just around the corner should I be needed.”b) “We really shouldn’t lie to your parents like this.”c) “Don’t forget a spare pencil lest yours should break.”d) “The movie should finish around 5 PM.”คำถามมีว่า ประโยคไหนต่อไปนี้ ใช้ should เพื่อแสดงถึงการคาดคะเนหลักการใช้ should สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้1. เราจะใช้ should เพื่อบอกหน้าที่หรือสิ่งที่ควรทำ (obligations or duties)2. เราจะใช้ should เพื่อขอคำแนะนำ หรือ การให้คำแนะนำ3. เราจะใช้ should เพื่อแสดงออกถึงการคาดคะเน4. เราจะใช้ should เพื่อสร้างประโยคเงื่อนไข5. เราจะใช้ should เพื่อแสดงความประหลาดใจนอกจากนี้แล้ว should มีหลายกรณีที่ใช้ใน British English ซึ่งไม่มีใน American Englishโดยทั่วไปแล้วการบอกถึงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำ เราสามารถใช้ will, shall, และ must ได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม will, shall, และ must จะมีความหมายเชิงบังคับมากกว่า ส่วนการใช้ should จะมีลักษณะเป็นคำแนะนำ มากกว่าเป็นกฎที่จะต้องปฏิบัติ ครับ• “I think shefor half the meal.”(ฉันคิดว่าหล่อน ควรจ่ายค่าอาหารครึ่งหนึ่ง)• “Youloud music in your room at night.”

See also  [Update] | ก่อน ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

[NEW] ฟังอย่างไรให้ได้สาระประโยชน์ดี ๆ ด้วยวิธีวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อที่ฟัง | การใช้ not only – NATAVIGUIDES

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.3 ที่รักทุกคนวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันเรื่อง “การใช้คำสันธาน(Conjunctions) กันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันโลด

คำสันธาน(Conjunctions)คืออะไร

 

คำสันธาน (Conjunctions) คือ คำที่ใช้เชื่อมระหว่างประโยคต่อประโยค คำต่อคำ หรือระหว่างกริยาต่อกริยา และอื่นๆ
เช่น for, and, or, nor, so, because, since ดังตัวอย่างด้านล่างเลยจ้า

ตัวอย่างเช่น

 • เชื่อมนามกับนาม หรือ Gerund กับ Gerund
  (V.ing ที่ทำหน้าที่เหมือนคำนาม)

Tom and Tiffany are watching a movie right now.
ทอมและทิฟฟานี่กำลังดูหนังอยู่ในขณะนี้

Will Dan and Bow get married next week?
แดนและโบว์จะแต่งงานกันในสัปดาห์หน้าหรือปล่าว

Jane and her family will go to Switzerland next month.
เจนและครอบครัวของเธอจะไปสวิสเซอร์แลนด์ในเดือนหน้า

We will go on hiking, camping, and swimming.
เราจะไปเดินป่า ตั้งแคมป์ และว่ายน้ำ

 

 • เชื่อมคำกริยากับคำกริยา

Tang Mo learns and writes English with teacher Tony.
แตงโมเรียนและเขียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์โทนี่

 • เชื่อมนามกับสรรพนาม

Willy and I go to school together every day. 
วิลลี่กับฉันไปโรงเรียนด้วยกันทุกวัน

A cat and I can be together all day long.
แมวกับฉันสามารถอยู่ด้วยกันได้ทั้งวัน

 • เชื่อมสรรพนามกับสรรพนาม

You and she are going to work in New York City.
คุณและเธอกำลังจะไปทำงานที่นิวยอร์กซิตี้

 • เชื่อมคุณศัพท์กับคุณศัพท์

They are young and diligent.
พวกเขายังเด็กและขยัน

 

 • เชื่อมกริยาวิเศษณ์กับกริยาวิเศษณ์

We are working quickly and loudly.
เรากำลังทำงานอย่างรวดเร็วและเสียงดังมาก

 

 • เชื่อมประโยคกับประโยค

I am going to the party, and my mother is going to meet her friends.
ฉันกำลังจะไปงานปาร์ตี้ และแม่ของฉันจะไปพบเพื่อนของเธอ

The customers just have just complained about our product, so we will give them another one.
ลูกค้าเพิ่งบ่นเรื่องสินค้าเราเลยขอแถมให้อีกอัน

 

ประเภทของ Conjunctions

Conjunction สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

Coordinating conjunctions

Coordinating conjunction มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ทั้งหมดก็ทำหน้าที่เป็นคำสันธานเชื่อมประโยค 2 ประโยค ที่มีความสำคัญไปในทิศทางเหมือน หรือขัดแย้ง สรุป อื่นๆ อีก ขอยกตัวอย่างบางตัวที่สำคัญๆ เช่น

And : และ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน (คล้อยตามกัน)

เช่น
I like raining and he likes snowing.
ฉันชอบฝนและเขาชอบหิมะ

yet / but : แต่ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน

เช่น

Tina loves swiming, but she dislikes getting wet.
ทีน่าชอบว่ายน้ำ แต่เธอไม่ชอบเปียก

A daughter always goes swimming, yet her father goes fishing.
ลูกสาวไปว่ายน้ำเสมอ แต่พ่อของเธอไปตกปลา

 

or : หรือ ใช้กับประโยคให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช่น

You can call me Lisa or Alisa.
เรียกฉันว่าลิซ่าหรืออลิสาก็ได้

Would you like juice or coffee?
รับน้ำผลไม้หรือกาแฟดีคะ?

Will you choose her or me?
คุณจะเลือกเธอหรือฉัน

เทคนิคการจำ:ให้ท่องว่า FANBOYS

F
for
เพราะว่า

A
and
และ

N
nor
ไม่ทั้งสอง

B
but
แต่

O
or
หรือ

Y
yet
แต่

S
so
ดังนั้น

 

Subordinating conjunctions

Subordinating conjunction  คือคำสันธานใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก เช่น

 • Because : เพราะ + S. +V.

เช่น

So many people died because they got Covid-19.
หลายคนเสียชีวิตเพราะติดโควิด-19

 

 • Although/Though/Even though : ถึงแม้ว่า + S. +V.

ตัวอย่างเช่น

แบบมี (,): Although he is very smart, he failed the exam.
แปล แม้ว่าเขาจะฉลาดมาก แต่เขาก็สอบไม่ผ่าน

แบบไม่มี (,): My father is still working outside even though it is raining.
แปล พ่อของฉันยังคงทำงานอยู่ข้างนอกแม้ว่าฝนจะตก

 

 • Since :เพราะว่า/เหตุเพราะว่า/ในเมื่อ

The road got wet since it was raining last night.
ถนนเปียกเพราะฝนตกเมื่อคืนนี้

Since you want to go, so I have to let you go.
ในเมื่อคุณต้องการไป ฉันก็เลยต้องปล่อยคุณไป

Tim broke up with Lisa since she cheated on him.
ทิมเลิกกับลิซ่าเพราะว่าเธอนอกใจเขา

 

Correlative conjunctions

Correlative conjunction คือ คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ เช่น

 • Not only…but also : ไม่เท่านั้น…แต่อีกด้วยการใช้ not only but also เชื่อมประธานนั้น มันจะมีประธานสองตัว และกริยาแค่ตัวเดียว  ให้อิงประธานตัวที่อยู่หลัง but also เสมอนะคะ

เช่น

Not only John but also Tom wants to study abroad.

ไม่เพียงแต่จอห์นเท่านั้นแต่ทอมยังต้องการศึกษาต่อต่างประเทศด้วย
***ประธานหลัง but also เป็น Tom ที่เป็นประธานเอกพจน์ ดังนั้น กริยาที่ตามมาจึงเติม-s (wants)

Not only

my friends

but also

my

brother is

clever.

ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนของฉันเท่านั้น แต่น้องชายของฉันก็ฉลาดเช่นกัน

***ประธานหลัง but also เป็น my brother ที่เป็นประธานเอกพจน์ ดังนั้น กริยาที่ตามมาจึงเป็น  is

 • Both…and… : ทั้ง… และ…

เช่น

Both my close friend and my sister can speak English.
ทั้งเพื่อนสนิทและน้องสาวของฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

They like both dancing and singing.
พวกเขาชอบทั้งเต้นและร้องเพลง

I am on both Facebook and Instagram.
ฉันใช้ทั้ง เฟสบุค และ อินสตาแกรม

 

 

สรุปตารางคำเชื่อมออกสอบบ่อยมาก

ความหมาย
คำเชื่อม

ใช้เชื่อม

จนกว่า/จนกระทั่ง
until/till
S.+V.

ราวกับว่า
likewise, similarly
S.+V.

เนื่องจาก
on account of
N.

เพื่อที่จะ
in order to
S.+V.

…เท่าที่
as far as
S.+V.

ทันใดที่
as soon as
S.+V.

ตามที่
according to
N.

เกือบจะ
on (of) the point of
N.

เนื่องจาก
on consequence of
N.

เพื่อว่า
in order that/so that
S.+V.

สมมติว่า
Supposing that
S.+V.

แทนที่
instead of
N.

ตราบใด
as long as
S.+V.

คล้ายกับว่า
as though
S.+V.

เพราะว่า
because of, due to, owing to

 

แม้ว่า

ทั้งๆที่

despite, in Spite of
S.+V.

although , though, even though
N.

ดังนั้น
so, thus, therefore, hence, consequently
N.

อย่างไรก็ตาม
nevertheless, however
S.+V.

นอกจากนี้
moreover, furthermore, besides
S.+V.

แต่ทว่า / ในขณะที่
whereas/while
S.+V.

ถ้าไม่
unless, if not
S.+V.

เพราะว่า เหตุคือ
because, since, for, as, seeing that, now that
S.+V.

 

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน พอจะเข้าใจการใช้คำเชื่อมในรูปแบบต่างๆกันมากขึ้นหรือยังเอ่ย
ขอให้นักเรียนสู้ๆนะคะ ครูเป็นกำลังใจให้น๊า นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ที่วีดีโอด้านล่างนะคะ
กดปุ่มเพลย์แล้วไปเรียนให้สนุกกันจ้า
Have fun! ขอให้สนุกน๊า


NOT ONLY will you have excellent grammar but you’ll look cool too: Using INVERSION


How to use NOT ONLY….BUT ALSO in English. An advanced English grammar lesson to show surprise when talking about two things. We use \”inversion\” to really emphasise the phrase everything is explained in this lesson by LetThemTalkTV
Intermediate and advanced English lessons with subtitles on our youtube channel. Brought to you by LetThemTalk language school in Paris.
http://www.youtube.com/user/letthemtalkparis?sub_confirmation=1
TRANSCRIPT
===========
If you learn this not only will you have excellent grammar but you’ll look cool too.
This is Leonardo da vinci who was not only a great painter but an inventor too. This is Eddie Eagen who not only won a gold medal at the summer Olympics for boxing but at the winter Olympics too for Bobsleigh. The only person to have don that.
Hello and welcome to LetThemTalk and what I want to talk to you about today is how to use \”not only……but also\” in English. So you probably guessed already by my examples but we use \”not only\” to show a surprise with two things. List to this example.
She speaks seven languages and she plays the ukulele too.
Ok big deal. Now listen to this sentence again using not only.
Not only CAN SHE speak seven languages but she plays the ukulele too.
Wow! Do you see the difference and did you see what I did with the grammar here?
If you want to really emphasise it then you start the phrase with \”not only\” and here you use what we call in English grammar INVERSION.
So with inversion the auxiliary verb is switched so that it goes before the subject and if there is no auxiliary then you use the verb to do just like in a question except that it’s not a question.
So if you know how to make a question in English then you know how to use inversion too. Easy. Ok let’s just have a look at some more examples.
NOT ONLY DOES SHE write novels but she also writes poetry.
NOT ONLY WAS HE late but he was also rude.
NOT ONLY DID THEY drink all the beer but the ate all the doughnuts too.
NOT ONLY IS HE the pope but he’s a woman too
OK the last one’s not true but you see how to use it now.
So there you are. Thank you for watching and if you have any examples of using NOT ONLY yourself then put them in the comments. See you next time.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

NOT ONLY will you have excellent grammar but you'll look cool too: Using INVERSION

ติว TOEIC: Correlative Conjunction (คำเชื่อมที่มาเป็นคู่ๆ) มีอะไรบ้าง? มาดูกันเลยค่ะ


Correlative Conjunctions ได้แก่พวก either or, neither nor, not only but also, both and ซึ่งมักจะมาเป็นคู่ๆ ดังนั้นในข้อสอบ TOEIC ถ้าเจอเรื่องนี้จะมีวิธีสังเกตยังไงบ้าง ตามครูดิวมาดูเลยค่ะ

✿ คอร์สครูดิว ติว TOEIC มีอะไรให้บ้าง? ✿
✅ติวเทคนิค TOEIC Grammar ที่ใช้สอบ ครบถ้วน สอนจากพื้นฐาน เรียนได้ทุกคนแน่นอน
✅เก็งศัพท์ TOEIC ออกข้อสอบบ่อยๆ ให้ครบ ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรวบรวมเอง
✅ ติวข้อสอบ New TOEIC ล่าสุด ทั้ง TOEIC Reading และ Listening
✅สามารถสอบถามข้อหรือจุดที่สงสัยได้ตลอด
✅การันตี 750+ (ถ้าสอบแล้วไม่ถึง สามารถทวนคอร์สได้ฟรี)
📣 ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด ❤️ Subscribe ❤️กันนะคะ

ติว TOEIC: Correlative Conjunction (คำเชื่อมที่มาเป็นคู่ๆ) มีอะไรบ้าง? มาดูกันเลยค่ะ

\”not only…, but also…\” (ไม่เพียง…แต่ก็ยัง…) ใช้อย่างไร


เว็ปอดัม: http://www.ajarnadam.com
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

\

红薯粉是如何制作的?磨碎加水再过滤,剩下的就交给时间慢慢沉淀【幺妈和幺叔】


「※Please click \”cc\” to choose your subtitle language, which is on the \”Settings\” at the bottom right corner of the video.」
点击查收独有的快乐😎😎 https://yaomaheyaoshu.page.link/01
【加入会员按钮】https://yaomayaoshu.page.link/RtQw
开始做红薯粉了,邻居都来帮忙,各司其职
红薯粉是如何制作的?磨碎加水再过滤,剩下的就交给时间慢慢沉淀【幺妈和幺叔】
嗨,大家好~我是【幺妈和幺叔】YouTube官方频道!
今后我会在频道中和大家分享一些地道的农村美食,比如传统的大锅饭做法,和家人一起做饭的感觉真的特别幸福。
很多人对农村的第一印象是脏乱差,但是我在这里生活了几十年,不仅越来越热爱我生活的地方,还拥有了一个幸福的家庭。
与大城市生活不同,我不用为衣食住行担忧
希望可以将最真实的农村生活状态展现给你们~
欢迎大家关注和订阅我的频道!😎😎😎
幺妈和幺叔红薯粉农村生活淀粉

红薯粉是如何制作的?磨碎加水再过滤,剩下的就交给时间慢慢沉淀【幺妈和幺叔】

Everyday Grammar: Both…and, Not only…but also


Originally published at https://learningenglish.voanews.com/a/everydaygrammarbothandnotonlybutalso/4153944.html

Everyday Grammar: Both...and, Not only...but also

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ not only

Leave a Reply

Your email address will not be published.