Skip to content
Home » [NEW] โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) | in spite of คือ – NATAVIGUIDES

[NEW] โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) | in spite of คือ – NATAVIGUIDES

in spite of คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Grammar and Structure Practice 2 
1. …………… does not circle around the earth was proven by Galileo.
1. Since the rest of the universe
2. As the rest of the universe
3. The rest of the universe
4. That the rest of the universe

เฉลยข้อ 4

คำอธิบาย
ประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือ
does not circle
กับ was proven
จึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ……..)
กริยาแท้ คือ was proven
ซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth

1. …………… does not circle around the earth was proven by Galileo.1. Since the rest of the universe2. As the rest of the universe3. The rest of the universe4. That the rest of the universeคำอธิบายประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือdoes not circleกับ was provenจึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ……..)กริยาแท้ คือ was provenซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth

2. Thomas Malthus claimed that disease, war, famine, and …………… act as checks on population growth.
1. moral restraining
2. moral restraint
3. morally restrain
4. by moral restraint
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
“and” หน้า and เป็นคำนาม disease, war, famine หลัง and จึงเป็น restraint ซึ่งมี moral เป็น adjective ขยายวางไว้ข้างหน้า
claim (V) = เรียกร้อง, กล่าวอ้าง, ยืนยัน
disease (N) = โรค
famine (N) = ความอดอยาก
moral (adj.) = ที่เกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม
restraint (N) = การอดกลั้น, การห้ามปราม
act (V) = กระทำ, แสดง

3. …………… in 1607, Jamestown in Virginia was the first settlement in the New World.
1. Founded
2. It was founded
3. Founding
4. To be found
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) ละประธาน Jamestown ไว้
และในที่นี้ Jamestown ถูกสร้าง / ถูกก่อตั้ง จึงใช้ Past Participle (V3) นั่นคือ Founded
found (V) = สร้าง, ก่อตั้ง
settlement (N) = การตั้งถิ่นฐาน / รกราก, ชุมชนเล็ก ๆ

4. Pheasants spend most of their time on the ground, ………….. many species perch in trees at night.
1. as well as
2. in spite of
3. because
4. although
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) เป็น clause (ประธาน + กริยา)
หลังเครื่องหมายก็เป็น clause (ประธาน + กริยา) จึงต้องใช้คำเชื่อม
จึงตัดคำเชื่อม as well as เพราะ as well as เชื่อมคำนามกับคำนาม, เชื่อม adjective กับ adjective, เชื่อมกริยากับกริยา เช่น
She’s got a goat, as well as five cats and three dogs.
He’s clever as well as nice.
She works in television as well as writing children’s books.
I have to feed the animals as well as look after the children.
ตัดคำเชื่อม in spite of + คำนาม, กลุ่มคำนาม, กริยาเติม ing เช่น
We went out in spite of the rain.
In spite of having a headache, I enjoyed the film.
จึงเหลือคำเชื่อม because กับ although จึงต้องแปลความหมาย ในที่นี้แปลว่า “ไก่ฟ้าใช้เวลาส่วนมากบนพื้นดิน แม้ว่า หลาย ๆ สายพันธุ์เกาะต้นไม้ตอนกลางคืน”
คำตอบจึงใช้ although

5. ……………. few species that live on the ground, most monkeys live in trees.
1. There are
2. A
3. Except for a
4. All but
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
หลังเครื่องหมาย comma (,) เป็นประโยคสมบูรณ์ (ประธานคือ most monkeys กริยาคือ live ส่วนขยายคือ in trees)
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma จึงเป็นส่วนขยายและแปลความหมาย “ยกเว้น 2-3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ลิงส่วนมากอาศัยในต้นไม้”
ดังนั้นจึงใช้ Except for a

6. Dow Jones and Company, ……………, computers averages for each trading hour of every business day.
1. a financial publishing firm
2. is a financial publishing firm
3. that is a financial publishing firm
4. it is a financial publishing firm
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
เมื่อเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
ดังนั้นตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย
แต่ใช้ข้อ 3 ไม่ได้ เพราะในส่วนนี้ต้องใช้ relative pronoun “which” ไม่ใช่ “that”
จึงเหลือส่วนขยาย a financial publishing firm จึงถูกต้อง

See also  [NEW] เนื้อเพลง อย่าบอกใครนะ SOYBAD * nuerpleng | เพลงไปไม่บอก - NATAVIGUIDES

7. Scientists continue to speculate ………………. causes sunspots.
1. for what
2. what about
3. about what
4. whatever
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
speculate + about และหลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม
นั่นคือ what causes sunspots
คำตอบจึงเป็น about what

8. Nina Helenski, ………….. Russian woman to travel in space, participated in two space shuttle missions to launch communication satellites.
1. was first
2. the first
3. of the first
4. was the first of
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
สังเกตเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
ตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย จึงมักจะใช้ relative pronoun
แต่ถ้าละ relative pronoun ก็จะไม่ใช้กริยาเต็มรูปแบบ
ตรงนี้จึงไม่ใช้ was และในที่นี้แปลว่า ผู้หญิงชาวรัสเซียคนแรก จึงใช้ the first

9. There is often disagreement as to ……………… was the better Shakespearean actor, Maurice Evans or John Gieluud.
1. whose
2. who
3. whom
4. what
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
“as to” เป็น preposition แปลว่า “เกี่ยวกับ”
หลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม (นั่นก็คือ wh-clause)
ในที่นี้แปลว่า “เกี่ยวกับใครเป็นนักแสดงที่เกี่ยวกับเชคสเปียร์ดีกว่ากัน Maurice Evans หรือ John Gieland”
ดังนั้นจึงใช้ “who”
disagreement (n) = ความไม่เห็นด้วย, สิ่งที่เห็นไม่ตรงกัน

10. …………… beaver can make a tree fall wherever it wants to is untrue.
1. Although
2. That a
3. A
4. Because
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
สังเกตมีกริยา can make, wants และ is โดยไม่มีเครื่องหมายมาคั่น
จึงมองเห็นว่า can make เป็นกริยาของ beaver
ส่วน wants เป็นกริยาของ it ที่อยู่หลัง wherever
ส่วน is ต้องหาประธานโดยดูองค์ประกอบจากตัวเลือก
จึงทำให้เรารู้ว่า That-clause เป็นประธานของกริยา is นั่นเอง
(That + ประธาน คือ a beaver + กริยา คือ can make ส่วนขยาย a tree fall wherever it wants to) ดังนั้นคำตอบจึงเป็น That a

Table of Contents

[Update] Grammar: ทำความรู้จักและหลักการใช้ Preposition (คำบุพบท) ในภาษาอังกฤษ | in spite of คือ – NATAVIGUIDES

ออเจ้ารู้หรือไม่ There are a lot of prepositions aside from “in”, “on”, and “at”. หมายถึง นอกจากคำว่า in, on, และ at แล้ว ยังมี Preposition อีกมากมายหลายคำ ว่าแต่ว่า… Preposition คืออะไรและใช้อย่างไรได้บ้าง มาเรียนรู้และทำความเข้าใจพร้อมกันเลยเจ้าค่ะ

เจ้าตัว Preposition นั้นคือกระไร ?

Preposition หรือคำบุพบท คือ คำที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคำ ๆ หนึ่ง กับคำอื่นในประโยค เช่น

The books on the desk are Tae’s.
(หนังสือบนโต๊ะนั้นเป็นของเต้)
เป็นการเชื่อมระหว่าง books (คำนาม) และ desk (คำนาม) เพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งนี้ว่า หนังสืออยู่บนโต๊ะ

She works as a receptionist at the mall.
(เธอทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่ห้างสรรพสินค้า)
เป็นการเชื่อมระหว่าง works (คำกริยา) และ the mall (คำนาม) เพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งนี้ว่า ทำงานที่ห้างสรรพสินค้า

 

Preposition ใช้งานอย่างไรรึออเจ้า ?

Preposition แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. Preposition of Time (คำบุพบทบอกเวลา) เช่น In, On, At, Since (ตั้งแต่), For (เป็นเวลา), Until (จนกระทั่ง…), During (ระหว่าง) เป็นต้น

    In ใช้กับ เดือน ฤดู ปี เช่น
    My sister’s birthday is in December.
    (วันเกิดของน้องสาวฉันตรงกับเดือนธันวาคม)

    On ใช้กับ วันและเทศกาล เช่น
    He will be at here on next Monday.
    (เขาจะมาที่นี่วันจันทร์หน้า)

    At ใช้กับ เวลาที่เฉพาะเจาะจง เช่น
    I will go to the market at 6 p.m.
    (ฉันจะไปตลาดตอน 6 โมงเย็น)

    Since หมายถึง ตั้งแต่ เช่น
    Karaket fall in love with KhunPee since first met.  
    (การะเกดตกหลุมรักคุณพี่ตั้งแต่แรกพบ)

    For หมายถึง เป็นเวลา  เช่น
    KhunPee had to go to France for two years.
    (คุณพี่ต้องไปฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 ปี (ในอดีต))

2. Preposition of Place (คำบุพบทบอกสถานที่) เช่น In, On, At, Above (เหนือ), Under (ข้างใต้) และ Over (ข้าม) เป็นต้น

See also  ติว TOEIC By KruBird: ดูยังไงว่าคำไหนเป็น Noun Verb Adjective หรือ Adverb | ความ หมาย ของ noun

    In หมายถึง ข้างใน ใช้กับ เมือง ประเทศ และสิ่งของ/พื้นที่ที่มีขอบเขต เช่น
    Prick is dancing in the kitchen room.
    (นางปริกกำลังเต้นรำในห้องครัว)

    On หมายถึง บน (อยู่บนบางสิ่ง) ใช้กับ ชื่อถนนและพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ เช่น
    My sister puts Joy’s photo on the wall.
    (น้องสาวของฉันติดรูปจ้อยบนผนังบ้าน)

    At หมายถึง ที่ ใช้กับ สถานที่ที่เจาะจง เช่น
    I wait for KhunPee at the tent every day.
    (ฉันรอคุณพี่ที่ท่าน้ำทุกวัน)

    Above หมายถึง เหนือ (ต่างจาก On (บน) ตรงที่ Above คือ อยู่ข้างบนแบบที่ยังมีช่องว่างระหว่างสองสิ่งนั้น) เช่น
    She attaches the picture above the TV.
    (เธอติดรูปไว้เหนือทีวี)

    Under หมายถึง ข้างใต้ เช่น
    Yam hides herself under the bed.
    (แย้มซ่อนตัวเองอยู่ใต้เตียง)

    Over หมายถึง ข้าม เช่น
    The kid jumps over my purse.
    (เด็กกระโดดข้ามกระเป๋าของฉัน)

3. Preposition of Movement (คำบุพบทบอกการเคลื่อนไหว) เช่น To, Onto, Into และ Toward เป็นต้

    To หมายถึง ถึง, ไปถึง, ที่ (จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง) เช่น
    He runs to the train station.
    (เขาวิ่งไปสถานีรถไฟ)

    Onto หมายถึง ขึ้นไปยัง (ไปข้างบนถึงจุดหนึ่ง) เช่น
    He climbs onto the tree.
    (เขาปีนขึ้นไปบนต้นไม้)

    Into หมายถึง เข้าไปข้างใน เช่น
    Pin is walking into the rest room.
    (ผินกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำ (ไปเว็จจ้า^0^))

    Toward หมายถึง ไปยัง (ไม่เจาะจงว่าจะไปที่นั่นโดยตรง 100%) เช่น
    I am walking toward the school.
    (ฉันกำลังเดินไปโรงเรียน (อาจไม่ได้ไปในโรงเรียน แค่เดินไปทางโรงเรียน))

4. คำบุพบทแบบซับซ้อน (มีคำเป็นคู่) เช่น apart from (นอกเสียจาก), as well as (เช่นเดียวกันกับ), instead of (แทนที่จะ…) และ in spite of (ทั้ง ๆ ที่…) เป็นต้น

    Apart from หมายถึง นอกเสียจาก เช่น
    All my cats are white apart from this little one, it is black.
    (แมวทุกตัวของฉันเป็นสีขาวหมด นอกเสียจากเจ้าตัวเล็กตัวนี้ที่เป็นสีดำ)

    As well as หมายถึง เช่นเดียวกันกับ เช่น
    She always reads book as well as watch TV in the same time.
    (เธออ่านหนังสือและดูทีวีพร้อมกันอยู่เสมอ)

    Instead of หมายถึง แทนที่จะ… เช่น
    Would you like to eat instead of exercise?
    (คุณอยากจะไปกินแทนออกกำลังกายไหม)

    In spite of หมายถึง ทั้ง ๆ ที่… เช่น
    She still loves him in spite of his bad habit.
    (เธอยังรักเขา ทั้ง ๆ ที่เขานิสัยไม่ดี)

 

เป็นอย่างไรกันบ้างออเจ้า เห็นแล้วหรือไม่ว่า In, On และ At ใช้ได้ทั้งบอกเวลาและสถานที่ เชียวนะ ใช้กันให้ดีล่ะ และแน่นอนว่า preposition นั้นยังมีอีกมากมายจริง ๆ อย่าลืมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันนะเจ้าคะ

 

เนื้อหาเพิ่ม
>> หลักการใช้ in, on, at บุพบทบอกเวลา (Preposition of Time)
>> หลักการใช้ in, on, at บุพบทบอกสถานที่ (Preposition of Place)
>> รวมคำกริยา (Verb) ที่ใช้คู่กับคำบุพบท (Preposition) ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

 

 

 


MẸO CHUYỂN ĐỔI BECAUSE – BECAUSE OF; THOUGH / ALTHOUGH – DESPITE / INSPITE OF


Chào bạn,
Trong video này www.HelloCoffee.vn sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi qua lại giữa Because Because of ; Though / Although Despite / In spite of.
Quy tắc chung là:
Sau Because, Although, Though phải là một mệnh đề.
Sau Because of , Despite / Inspite of không được là một mệnh đề.
Do đó khi chuyển từ Because sang Because of , Though / Although sang Despite / In spite of ta phải tìm cách bỏ mệnh đề đi, sau đó sắp xếp các từ còn lại cho đúng word form.
Mời bạn xem video chi tiết nhé.
Để làm bài tập các bạn vào link sau xem phần bài tập phía cuối:
http://www.hellocoffee.vn/2016/07/becausebecauseofthoughalthoughdespiteinspiteof.html
Share video để ủng hộ Hello Coffee bạn nhé. Càng nhiều share mình sẽ làm càng nhiều video.
Nhớ subscribe kênh để nhận thông báo miễn phí khi có bài giảng ới bạn nhé.

Chúc bạn học tốt !
~~~~~~~~~
Please watch: \”[Tiếng Anh Giao Tiếp Từ Vựng Tiếng Anh] :Học Giao Tiếp Và Từ Vựng Tiếng Anh Tại Cửa Hàng Thuốc Tay\”
https://www.youtube.com/watch?v=X2bQKLvDgEE
~~~~~~~~~

See also  นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song | 20 บาท ภาษา อังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

MẸO CHUYỂN ĐỔI BECAUSE - BECAUSE OF; THOUGH / ALTHOUGH - DESPITE / INSPITE OF

Despite \u0026 In spite of – Basic English Grammar


In this video, learn how to use \”despite\” and \”in spite of\”. Understand what \”despite\” and \”in spite of\” mean and practice using \”despite\” and \”in spite of\” in sentences.
Improve your basic English grammar by learning correct English sentence structure using \”despite\” and \”in spite of\”.
If you’re learning English, you need to add these English prepositions to your vocabulary.
Please subscribe for more videos to help you learn English and sound like a native English speaker! \r
\r
Let’s Connect: \r
\r
Facebook Page: https://www.facebook.com/JForrestEnglish \r
Twitter: https://twitter.com/JForrestEnglish\r
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jenniferforrest\r
Website: http://www.jforrestenglish.com/ \r
\r
Free Guide – Speak English Fluently \u0026 Confidently in 6 Easy Steps. Download Now: \r
https://courses.jforrestenglish.com/freeguidespeakenglishfluentlyandconfidentlyin6easysteps/

Despite \u0026 In spite of - Basic English Grammar

ปิก้า ปิก้า – SPRITE (HIGHLIGHT) | SEMI-FINAL | [ SMTMTH2 ]


ไหนใครพร้อม TURNT? เข้าไปแดนซ์กันใน TIKTOK กับชาเลนจ์ ปิก้าปิก้า ► https://bit.ly/3iLS8OR
ดูย้อนหลังแบบ Uncensored ทาง TrueID ► https://bit.ly/3maKvEz
ฟังเพลงได้แล้วที่นี่ ► https://bit.ly/33detPT
พบกันทุกวันอังคาร เวลา 21:30 น. ทาง True4U ช่อง 24
ย้ำ!!! EP1516 ชม Live ออนไลน์ได้ทาง TrueID ช่องทางเดียวเท่านั้น

Artist : SPRITE
Song : ปิก้า ปิก้า
Prod. by : NINO
Lyrics : TRAP TRAP SPRITE
INTRO
(HOOK)
เงินอยู่ในแบงก์ให้มาเช็กดู
บอกแฟนมึงว่า I miss you
แก๊งไม่แก๊งก็มาเช็กดู
บอกตัวเล็กเหมือนปิกาจู
ผมทำพ่อพี่ งง งง งง
เจอได้ที่บางปะกง กง กง
เงินอยู่ในแบงก์ให้มาเช็กดู
บอกแฟนมึงว่า I miss you
แก๊งไม่แก๊งก็มาเช็กดู
บอกตัวเล็กเหมือนปิกาจู
ผมทำพ่อพี่ งง งง งง (งง งง)
เจอได้ที่บางปะกง กง กง
(Verse)
เงินอยู่ในแบงก์
เพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าผมแม่งโคตรแสบ
ปีนี้ผมแชมป์ ดวงใจผมเด้งสั่นสะเทือนไปทั้งแถบ
This is a Gang ผมมากับแก๊งมันไม่ใช่เรื่องที่แปลก
TRAP TRAP ของแรง ทีมนี้คือ King ฆ่าคนตายไปทั้ง map
ตอนผม rap ลองฟังบาร์ดู
เล็กพริกขี้หนูแบบปิกาจู
ใครเจอผมคงชนะยาก
เดี๋ยวเจอพลังแบบสายฟ้าฟาด
Rap อยู่ในห้อง rap กันประจำ
เฮ้ยไหนใครข้อง ผมจะสกรัม
เรือกำลังล่อง เข็มทิศนำทาง
คนกำลังจ้อง อย่ามาขวางทาง
เดี๋ยวตีให้แตก…
เดี๋ยวตีให้แหวก…
เดี๋ยวหน้าพี่แตก…
เดี๋ยวหน้าพี่แหก เดี๋ยวหน้าพี่แหก
ให้ดูตอนผมกำลัง flow อยู่บนเวทีกำลังโชว์
สาว ๆ กรี๊ดเขาคงชอบ เจอกับผมพี่คงไม่รอด
ผมไม่ชอบ ๆ แต่ผมไม่รอด ๆ ไฟพี่มันมอด ๆ
money มามอบ ๆ คนบอกไม่ God God สไตล์พี่ล่อก ๆ
เจอผมที่ทางตัน พี่นั้นไม่รอด ๆ
(HOOK)
เงินอยู่ในแบงก์ให้มาเช็กดู
บอกแฟนมึงว่า I miss you
แก๊งไม่แก๊งก็มาเช็กดู
บอกตัวเล็กเหมือนปิกาจู
ผมทำพ่อพี่ งง งง งง (งง งง)
เจอได้ที่บางปะกง กง กง
เงินอยู่ในแบงก์ให้มาเช็กดู
บอกแฟนมึงว่า I miss you
แก๊งไม่แก๊งก็มาเช็กดู
บอกตัวเล็กเหมือนปิกาจู
ผมทำพ่อพี่ งง งง งง (งง งง)
เจอได้ที่บางปะกง กง กง
(HOOK)
เงินอยู่ในแบงก์ให้มาเช็กดู
บอกแฟนมึงว่า I miss you
แก๊งไม่แก๊งก็มาเช็กดู
บอกตัวเล็กเหมือนปิกาจู
ผมทำพ่อพี่ งง งง งง
เจอได้ที่บางปะกง กง กง
เงินอยู่ในแบงก์ให้มาเช็กดู
บอกแฟนมึงว่า I miss you
แก๊งไม่แก๊งก็มาเช็กดู
บอกตัวเล็กเหมือนปิกาจู
ผมทำพ่อพี่ งง งง งง (งง งง)
เจอได้ที่บางปะกง กง กง
(Verse)
ผมพาไปชิลล์ ไม่สนเคอร์ฟิว
ให้ถึงเข้าฟีลสิหนอ
คบกับผมไม่มีจน เธอจะไม่มีทน
มอไซต์ไม่ชนกับสิบล้อ
คบกับผมรับรองว่ามั่งมี
เบาะมอไซต์รับรองว่านั่งดี
แค่ซ้อนมอไซต์แล้ววิ่งไปด้วยกัน
เร็วแบบทะลุควันซะยิ่งกว่า 5G
มานี่สิเร็วไม่ต้องกลัวครับ
ส่งไวเหมือนอีเมล โปรดเธอฟังชัด ๆ
ไวเหมือนเอ็มปัปเป้ คุณนั้นแค่ราฟาเอล
อย่าเรียกผมเด็กแว๊น เรียกผู้หลงรักในความเร็ว
ไปกับพี่สิเดี๋ยวพี่เบิ้ลเครื่องโชว์
ขับแบบยาวๆ เดี๋ยวพี่พาดันโล
รถพี่ไม่สวยเหมือนรถไฮโซ
ขับเข้าเส้นชัยตะโกนร้องไชโย
(HOOK)
เงินอยู่ในแบงก์ให้มาเช็กดู
บอกแฟนมึงว่า I miss you
แก๊งไม่แก๊งก็มาเช็กดู
บอกตัวเล็กเหมือนปิกาจู
ผมทำพ่อพี่ งง งง งง
เจอได้ที่บางปะกง กง กง
เงินอยู่ในแบงก์ให้มาเช็กดู
บอกแฟนมึงว่า I miss you
แก๊งไม่แก๊งก็มาเช็กดู
บอกตัวเล็กเหมือนปิกาจู
ผมทำพ่อพี่ งง งง งง
เจอได้ที่บางปะกง กง กง

ติดตามเรา
YT ► https://bit.ly/3jVZoZJ
FB ► http://bit.ly/2QeQgmu
IG ► http://bit.ly/2WjmIrT
TW ► http://bit.ly/2U4g5qy
TIKTOK ► https://bit.ly/2UDFesr
SMTMTH2 ปิก้าปิก้า SPRITE

ปิก้า ปิก้า - SPRITE (HIGHLIGHT) | SEMI-FINAL | [ SMTMTH2 ]

การใช้ In spite of และ despite


In spite of และ Despite แปลว่า ถึงแม้ว่า
จะตามด้วยคำนามค่ะ

การใช้ In spite of  และ despite

ติว TOEIC: Although VS Despite ใช้ต่างกันยังไง มาค่ะ! จะบอก!


✿ ถ้าพื้นฐานน้อย แนะนำหาคอร์สติวดีกว่าค่ะ! ✿
👉 สมัครคอร์ส KruDew ติว New TOEIC 2020 (ทดลองติวฟรี!) ➡️ https://bit.ly/2wR4Gmu
✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีอะไรให้บ้าง? ✿
✅Grammar ที่ใช้สอบ TOEIC ให้ครบ เริ่มสอนจากพื้นฐาน เรียนได้ทุกคนแน่นอน
✅เทคนิคช่วยจำต่างๆ จำง่าย เอาไปใช้กับข้อสอบได้จริงๆ
✅เก็งศัพท์ TOEIC ออกข้อสอบบ่อยๆ ให้ครบ ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรวบรวมเอง
✅ อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ล่าสุด ครบ 200 ข้อ
✅สามารถสอบถามข้อหรือจุดที่สงสัยได้ตลอด
✅การันตี 750+ (ถ้าสอบแล้วไม่ถึง สามารถทวนคอร์สได้ฟรี)
📣 ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด ❤️ Subscribe ❤️กันนะคะ

ติว TOEIC: Although VS Despite ใช้ต่างกันยังไง มาค่ะ! จะบอก!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ in spite of คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *