Skip to content
Home » [NEW] โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) | adjective clause แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย – NATAVIGUIDES

[NEW] โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) | adjective clause แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย – NATAVIGUIDES

adjective clause แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย: คุณกำลังดูกระทู้

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Grammar and Structure Practice 2 
1. …………… does not circle around the earth was proven by Galileo.
1. Since the rest of the universe
2. As the rest of the universe
3. The rest of the universe
4. That the rest of the universe

เฉลยข้อ 4

คำอธิบาย
ประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือ
does not circle
กับ was proven
จึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ……..)
กริยาแท้ คือ was proven
ซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth

1. …………… does not circle around the earth was proven by Galileo.1. Since the rest of the universe2. As the rest of the universe3. The rest of the universe4. That the rest of the universeคำอธิบายประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือdoes not circleกับ was provenจึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ……..)กริยาแท้ คือ was provenซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth

2. Thomas Malthus claimed that disease, war, famine, and …………… act as checks on population growth.
1. moral restraining
2. moral restraint
3. morally restrain
4. by moral restraint
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
“and” หน้า and เป็นคำนาม disease, war, famine หลัง and จึงเป็น restraint ซึ่งมี moral เป็น adjective ขยายวางไว้ข้างหน้า
claim (V) = เรียกร้อง, กล่าวอ้าง, ยืนยัน
disease (N) = โรค
famine (N) = ความอดอยาก
moral (adj.) = ที่เกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม
restraint (N) = การอดกลั้น, การห้ามปราม
act (V) = กระทำ, แสดง

3. …………… in 1607, Jamestown in Virginia was the first settlement in the New World.
1. Founded
2. It was founded
3. Founding
4. To be found
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) ละประธาน Jamestown ไว้
และในที่นี้ Jamestown ถูกสร้าง / ถูกก่อตั้ง จึงใช้ Past Participle (V3) นั่นคือ Founded
found (V) = สร้าง, ก่อตั้ง
settlement (N) = การตั้งถิ่นฐาน / รกราก, ชุมชนเล็ก ๆ

4. Pheasants spend most of their time on the ground, ………….. many species perch in trees at night.
1. as well as
2. in spite of
3. because
4. although
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) เป็น clause (ประธาน + กริยา)
หลังเครื่องหมายก็เป็น clause (ประธาน + กริยา) จึงต้องใช้คำเชื่อม
จึงตัดคำเชื่อม as well as เพราะ as well as เชื่อมคำนามกับคำนาม, เชื่อม adjective กับ adjective, เชื่อมกริยากับกริยา เช่น
She’s got a goat, as well as five cats and three dogs.
He’s clever as well as nice.
She works in television as well as writing children’s books.
I have to feed the animals as well as look after the children.
ตัดคำเชื่อม in spite of + คำนาม, กลุ่มคำนาม, กริยาเติม ing เช่น
We went out in spite of the rain.
In spite of having a headache, I enjoyed the film.
จึงเหลือคำเชื่อม because กับ although จึงต้องแปลความหมาย ในที่นี้แปลว่า “ไก่ฟ้าใช้เวลาส่วนมากบนพื้นดิน แม้ว่า หลาย ๆ สายพันธุ์เกาะต้นไม้ตอนกลางคืน”
คำตอบจึงใช้ although

5. ……………. few species that live on the ground, most monkeys live in trees.
1. There are
2. A
3. Except for a
4. All but
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
หลังเครื่องหมาย comma (,) เป็นประโยคสมบูรณ์ (ประธานคือ most monkeys กริยาคือ live ส่วนขยายคือ in trees)
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma จึงเป็นส่วนขยายและแปลความหมาย “ยกเว้น 2-3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ลิงส่วนมากอาศัยในต้นไม้”
ดังนั้นจึงใช้ Except for a

6. Dow Jones and Company, ……………, computers averages for each trading hour of every business day.
1. a financial publishing firm
2. is a financial publishing firm
3. that is a financial publishing firm
4. it is a financial publishing firm
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
เมื่อเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
ดังนั้นตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย
แต่ใช้ข้อ 3 ไม่ได้ เพราะในส่วนนี้ต้องใช้ relative pronoun “which” ไม่ใช่ “that”
จึงเหลือส่วนขยาย a financial publishing firm จึงถูกต้อง

See also  หลักการใช้ Past Simple Tense | การ แต่ง ประโยค past simple tense

7. Scientists continue to speculate ………………. causes sunspots.
1. for what
2. what about
3. about what
4. whatever
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
speculate + about และหลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม
นั่นคือ what causes sunspots
คำตอบจึงเป็น about what

8. Nina Helenski, ………….. Russian woman to travel in space, participated in two space shuttle missions to launch communication satellites.
1. was first
2. the first
3. of the first
4. was the first of
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
สังเกตเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
ตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย จึงมักจะใช้ relative pronoun
แต่ถ้าละ relative pronoun ก็จะไม่ใช้กริยาเต็มรูปแบบ
ตรงนี้จึงไม่ใช้ was และในที่นี้แปลว่า ผู้หญิงชาวรัสเซียคนแรก จึงใช้ the first

9. There is often disagreement as to ……………… was the better Shakespearean actor, Maurice Evans or John Gieluud.
1. whose
2. who
3. whom
4. what
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
“as to” เป็น preposition แปลว่า “เกี่ยวกับ”
หลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม (นั่นก็คือ wh-clause)
ในที่นี้แปลว่า “เกี่ยวกับใครเป็นนักแสดงที่เกี่ยวกับเชคสเปียร์ดีกว่ากัน Maurice Evans หรือ John Gieland”
ดังนั้นจึงใช้ “who”
disagreement (n) = ความไม่เห็นด้วย, สิ่งที่เห็นไม่ตรงกัน

10. …………… beaver can make a tree fall wherever it wants to is untrue.
1. Although
2. That a
3. A
4. Because
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
สังเกตมีกริยา can make, wants และ is โดยไม่มีเครื่องหมายมาคั่น
จึงมองเห็นว่า can make เป็นกริยาของ beaver
ส่วน wants เป็นกริยาของ it ที่อยู่หลัง wherever
ส่วน is ต้องหาประธานโดยดูองค์ประกอบจากตัวเลือก
จึงทำให้เรารู้ว่า That-clause เป็นประธานของกริยา is นั่นเอง
(That + ประธาน คือ a beaver + กริยา คือ can make ส่วนขยาย a tree fall wherever it wants to) ดังนั้นคำตอบจึงเป็น That a

[Update] Relative/Adjective Clauses Practice | adjective clause แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย – NATAVIGUIDES

Relative/Adjective Clauses Practice

1) February, which is the second month of the year, is the month —- many of my colleagues take vacation for skiing.

which

when

in which

where

 

2) The dress —- the movie star is wearing weighs about fifty pounds.

whom

that

why

which

 

3) Playing fetch, our dogs, ran after the tennis ball —- bounced across the kitchen floor.

that

whose

which

who

 

4) The old words you see on the board, most —- were becoming obsolete, are now trending again.

where

of which

at which
that

 

5) The family —- house was decorated the most beautifully for the holidays will receive a trophy.

which

whose

whom
why

 

6) A group of Green Peace members, many —- love nature, are having a fundraiser for their cause.

of whom

which
who
that

 

7) Flying squirrels —- live in tropical rain forests spend most of their time on the trees.

in which

that

where

which

 

8) The pyramids of Egypt, —- were constructed more than 2,000 years ago, are listed as one of the seven wonders of the world.

See also  [Update] กริยา 3 ช่อง | กริยา 3 ช่อง give - NATAVIGUIDES

of which
that

which

where

 

9) Those —- refused to show proper identification were not allowed into the building.

that

who

which
whom

 

10) He likes shopping between one and three o’clock, —- most people are at work.

when

which

during which

where

 

11) At the end of this month scientists will conduct an important experiment, the results —- will be published within 6 months.

when

of which

of whom
which

 

12) The researchers are doing case studies of people — families have a history of high blood pressure and heart disease.

when
that
why

whose

 

13) At the conference, professor will describe the basic process —- cotton thread is made.

why
which

by which

where

 

14) I left my son at the campus day-care, —- is available to all full-time students with young children.

when
where
that

which

 

15) Nurses —- truly care about their patients are very much needed.

whose

that

who

whom

 

Check out our PDF eBooks

Hundreds of more printable worksheets and teaching materials

1. GrammarBank Exercises eBook ✔
2. GrammarBank Exercises eBook Vol 2 ✔
3. Verb Tenses eBook ✔
4. Simple Tenses Exercises eBook ✔
5. Perfect Tenses Exercises eBook ✔
6. Supplementary Tests eBook ✔
7. Conjunctions eBook ✔
8. Gerunds and Infinitives PDF (60 Pages) ✔
9. Modals and Similar Expressions PDF (44 Pages) ✔
10. Noun Clauses PDF (46 Pages) ✔
11. If Clauses PDF (19 Pages) ✔
12. Determiners PDF (28 Pages) ✔
13. My Best Friend 1 ✔
14. My Best Friend 2 ✔
15. My Best Friend 3 ✔
16-20. The Adventures of Foxy (5 Story Books) ✔


1. GrammarBank Exercises eBook ✔2. GrammarBank Exercises eBook Vol 2 ✔3. Verb Tenses eBook ✔4. Simple Tenses Exercises eBook ✔5. Perfect Tenses Exercises eBook ✔6. Supplementary Tests eBook ✔7. Conjunctions eBook ✔8. Gerunds and Infinitives PDF (60 Pages) ✔9. Modals and Similar Expressions PDF (44 Pages) ✔10. Noun Clauses PDF (46 Pages) ✔11. If Clauses PDF (19 Pages) ✔12. Determiners PDF (28 Pages) ✔13. My Best Friend 1 ✔14. My Best Friend 2 ✔15. My Best Friend 3 ✔16-20. The Adventures of Foxy (5 Story Books) ✔

▲▲▲▲▲▲▲

Combining Sentences with which, who, in which, of which, whose, whom… Try the given relative pronouns on the sentences below.1) February, which is the second month of the year, is the month —- many of my colleagues take vacation for skiing.2) The dress —- the movie star is wearing weighs about fifty pounds.3) Playing fetch, our dogs, ran after the tennis ball —- bounced across the kitchen floor.4) The old words you see on the board, most —- were becoming obsolete, are now trending again.5) The family —- house was decorated the most beautifully for the holidays will receive a trophy.6) A group of Green Peace members, many —- love nature, are having a fundraiser for their cause.7) Flying squirrels —- live in tropical rain forests spend most of their time on the trees.8) The pyramids of Egypt, —- were constructed more than 2,000 years ago, are listed as one of the seven wonders of the world.9) Those —- refused to show proper identification were not allowed into the building.10) He likes shopping between one and three o’clock, —- most people are at work.11) At the end of this month scientists will conduct an important experiment, the results —- will be published within 6 months.12) The researchers are doing case studies of people — families have a history of high blood pressure and heart disease.13) At the conference, professor will describe the basic process —- cotton thread is made.14) I left my son at the campus day-care, —- is available to all full-time students with young children.15) Nurses —- truly care about their patients are very much needed.

See also  [NEW] what แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | about to แปลว่า - NATAVIGUIDES


Learn English – What is Adjective Clause? | English Grammar | iKen | iKenedu | iKenApp


This animation teaches the learner to define sentence, clause, principal clause, subordinate clause and adjective clause.
0:00 Introduction to Sentences
1:26 Definition of Sentence
2:41 Definition of Clause
3:45 Principal Clause and Subordinate clause
6:22 Adjective Clause
8:26 Summary

Adjectives LearnEnglish LearnEnglishOnline AdjectiveClause EnglishGrammar iKen iKenApp iKenEdu LearnWithiKen ICanWithiKen English
Download the iKen Learning App https://appiken.app.link/GJTIVYc9ZjNu
Connect with us on Whatsapp +91 93281 77758
Subscribe to our channel https://www.youtube.com/c/IkenEdu?sub…
Join us on
Facebook https://www.facebook.com/ikenconnect/
Twitter – https://twitter.com/ikenedu
Instagram https://www.instagram.com/ikenconnect…
Click here for learning beyond the classroom through iKen https://iken.in/
“Ikenedu” is a web channel intended to promote elearning, visual aids, digital lessons for students, parents \u0026 teachers. It is intended primarily for the purpose of learning, teaching, reference of concepts and topics in the curriculum and beyond for the K12 segment and in general for the education domain. These characters, clips, animations, scripts and notes are all a work of Mexus Education Pvt Ltd of which iken is a brand and Mexus Education Pvt Ltd remains the owner/s of the copyright. As per section 14 of the copyrights act, the right of adaptation, right of reproduction, right of publication, right to make translations, communication to public etc. are held only with the owner of the content which is Mexus Education Pvt Lt

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Learn English - What is Adjective Clause? | English Grammar | iKen | iKenedu | iKenApp

How to reduce a Adjective Clause


How to reduce a Adjective clause to Adjective phrase

How to reduce a Adjective Clause

(Moon.vn)-Tiếng Anh–Vũ Mai Phương-Mệnh đề quan hệ và giảm mệnh đề quan hệ


(Moon.vn)-Tiếng Anh–Vũ Mai Phương-Mệnh đề quan hệ và giảm mệnh đề quan hệ

Chuyên đề: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ( sách 25 chuyên đề)


►Đăng Ký theo dõi (Subscribe): https://goo.gl/PGHQeq
► Trang web: http://mrstranganh.edu.vn/

Liên hệ:
► Facebook cô Trang Anh: https://goo.gl/PJXUgE
►Fanpage học Tiếng Anh: https://goo.gl/TQ9hV8
►Cảm ơn đã xem video của tôi.

© Bản quyền thuộc về Trang Anh English
© Copyright by Trang Anh English ☞ Do not Reup

Chuyên đề: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ( sách 25 chuyên đề)

พิชิตข้อสอบ TOEFL ITP เรื่อง \”Adjective Clause\”


พิชิตข้อสอบ TOEFL ITP เรื่อง \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ adjective clause แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *