Home » [NEW] แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด | เรียน ภาษา อังกฤษ ฟัง พูด – NATAVIGUIDES

[NEW] แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด | เรียน ภาษา อังกฤษ ฟัง พูด – NATAVIGUIDES

เรียน ภาษา อังกฤษ ฟัง พูด: คุณกำลังดูกระทู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1                            รหัส อ20201                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 2/2556              ผู้สอน นางอทิตยา   ปิมปา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Basic  English  for  daily  life

เรื่อง : What’s your phone number?

เวลา  1  ชั่วโมง                                                   ว/ด/ป ที่สอน……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

1.             สาระสำคัญ          

การฝึกใช้ภาษาในการถาม-ตอบเรื่องโทรศัพท์ เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่จำเป็น ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวัฒนธรรมในเรื่องการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. ผลการเรียนรู้

ข้อที่ 2 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ข้อที่ 4 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง  กริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์ปลายทาง

สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน และเขียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

                จุดประสงค์นำทาง

1.            ฟังแล้วนำหมายเลขโทรศัพท์จับคู่กับเจ้าของได้

2.            เติมคำจากสิ่งที่ฟังได้

3.            ถาม-ตอบเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ได้

4.            อ่านแล้วนำคำศัพท์มาเติมประโยคให้สมบูรณ์ได้ถูกต้อง

5.            เขียนข้อมูลของตนเองในบัตรประจำตัวได้

6.            ออกเสียง บอกความหมายของศัพท์ได้

3.             เนื้อหา

Number 0-9

Vocabulary :  e-pal, best wishes, message, first name, last name

Reading :  e-mail messages

Writing : ID card

Work book  p. 4-5

Website: http:// goforit heinle .com

 

4. แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

pal เป็นภาษาที่ informal (ไม่เป็นทางการ) ใช้กับ a close friend เพื่อนสนิทในภาษา American English แต่จะใช้พูดกับผู้ชาย ในลักษณะไม่เป็นมิตร เช่น Listen, pal, I don’t want you to talk to my sister any more, see?  หมายถึง นี่แก..ฟังให้ดีนะฉันไม่ต้องการให้แกมาคุยกับน้องสาวฉันอีกต่อไป เข้าใจไหม pen pal  คือมิตรทางปากกา คือไม่รู้จักกัน

e-pal เป็นการติดต่อกันทาง Internet เป็นมิตรกันโดยไม่พบหน้าค่าตากันแต่ก่อนใช้การเรียนจึงมีศัพท์คำว่า pen pal หรือ American English ใช้ว่า pen friend

e-pal       ย่อมาจาก electronic pal

e-mail    ย่อมาจาก electronic mail ในการอ่าน e-mail address เราอ่าน @ และ .com ว่า at dot com

เบอร์โทรศัพท์ 0 อ่านว่า oh หรือ zero

ID card หมายถึง Identity card คือบัตรประจำตัวประชาชนจะมีชื่อ ภาพถ่าย ลายเซ็น และอื่นๆ ซึ่งเป็นของคนๆนั้น

best wishes เป็นสำนวนที่แสดงถึงความปรารถนา หรือคำอวยพร เช่น We sent our best wishes for her birthday (a wish that she would have a happy birthday.)

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

ครูวางบัตรคำหมายเลขเอาไว้ แล้วแบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม แข่งกันโดยไปหยิบบัตรทีละ 2 คน เมื่อครูพูดหมายเลขของบัตรนั้น ทีมใดหยิบถูกจะได้แต้ม (ต้องหยิบได้ก่อนด้วย)

กิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึก(Presentation and Practice)

1.            นักเรียนฟัง CD 1 Tr -5 Tape 1 side A ฟังหมายเลข 0-9 นักเรียนฟังและพูดตามในใจ

เปิด CD อีกครั้งหนึ่ง แล้วให้นักเรียนพูดตาม

2.            นักเรียนอ่าน ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ข้อ 1 b ในใจ แล้วให้ทายเบอร์โทรศัพท์โดยการใช้ดินสอจับคู่ ก่อนการฟังเพื่อตรวจสอบ นักเรียนฟัง CD เพื่อตรวจเฉลยพร้อมกันอีก 2 ตัวเลขที่เหลือ

Answers:  b Alfonso   c-28, Rita    d-42, James b-49, Mary a-60

3.            ครูตั้งคำถาม What’s Alfonso’s phone number? It’s 278 7928 เมื่อนักเรียนตอบ นักเรียนตั้งคำถามคนอื่น จนเฉลยครบหมดทุกคน

4.            นักเรียนดูข้อ 1C ถามชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน 4 คน จดลงในช่องว่าง ต่อจากนั้นครูถามคำถาม What’s ชื่อนักเรียน‘s phone number? นักเรียนตอบเบอร์โทรศัพท์

5.            นักเรียนพูดถึงชื่อของตน เบอร์โทรศัพท์ แล้วรายงานเพื่อน 1 คน โดยใช้ ข้อ 1 d เป็น model

6.            นักเรียนเขียนเบอร์โทรศัพท์ของตนใส่ในกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ครูเก็บใส่ถุง แล้วนักเรียนหยิบเพื่อไปหาเจ้าของ โดยเดินถามเพื่อน What’s your Phone number? เมื่อเพื่อนตอบตรงกับของตน พูดว่า  This is your number. ครูเดินดูเพื่อย้ำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการถามหาเจ้าของ

ขั้นการนำไปใช้ (Production)

1.            ให้นักเรียนคิดสถานการณ์ว่าจะนำความรู้ที่เรียนมาในคาบนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง เช่นในแวดวงธุรกิจ พบเพื่อนใหม่ พบกันในงานปาร์ตี้ นักเรียนถามเบอร์โทรศัพท์ของครูเพื่อถามสิ่งที่ไม่เข้าใจในการเรียน เพื่อการนัดหมาย ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอสถานการณ์ นั้น ๆ เป็นแบบจำลองเหตุการณ์

2.            นักเรียนทำข้อสอบหลังเรียน 3 ข้อ คือ

A.           Complete the question and answers.

1.            What………your first name?

2.            My………..name is ………

3.            What……..your last ……..?

4.            My……….name is ……….

B.            Fill out the form.

Name : ………………..                ………………….

first                                     last

School : …………………

Telephone number ………………..

C.            วาดรูปกระเป๋าเป้ของนักเรียน (backpack)

What’s in your backpack?

Make a list

6.             สื่อการเรียนรู้

–              หนังสือเรียน  Lesson B Unit 1 What’s your phone number?

–              แผนภูมิ ภาพ ใบงาน ใบความรู้ ในหนังสือเรียน

–              บัตรประจำตัวต่าง ๆ เช่นบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ

–              พจนานุกรม

–              CD

–              Workbook

–              ข้อสอบ

See also  วิชาทำธุรกิจ จากโรงงานขนมปังอายุ 50 ปี หัวใจการบริหารงานของ “โตเกียวเบเกอรี่” | เปิดร้านเบเกอรี่ | Nataviguides

7.             การวัดการประเมินผล

–              ตรวจจากข้อสอบ

–              สังเกตการทำกิจกรรมกลุ่ม

–              ตรวจแบบฝึกหัด จาก Workbook

–              ดูจาก word map  ที่นักเรียนทำ

–              สังเกตการนำเสนอสถานการณ์การนำภาษาไปใช้

–              ตรวจงานเขียน การเติมคำ การสะกด

8.             กิจกรรมเสนอแนะ

อาจให้นักเรียนทำ Diagram ที่เป็นความรู้เดิม ความรู้ใหม่ และสิ่งที่ต้องการจะรู้เพิ่มเติมนำเสนอครูในทุกด้าน เช่น ศัพท์ ไวยากรณ์ สำนวนภาษา

 

9.             ความสัมพันธ์กับสาระวิชาอื่น

คอมพิวเตอร์   ศิลปะ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา

10.       บันทึกผลหลังการสอน

1)         ผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)         ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 

3)     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน

(นางอทิตยา         ปิมปา)

 

Knowledge  Sheet

แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

pal เป็นภาษาที่ informal (ไม่เป็นทางการ) ใช้กับ a close friend เพื่อนสนิทในภาษา American English แต่จะใช้พูดกับผู้ชาย ในลักษณะไม่เป็นมิตร เช่น Listen, pal, I don’t want you to talk to my sister any more, see?  หมายถึง นี่แก..ฟังให้ดีนะฉันไม่ต้องการให้แกมาคุยกับน้องสาวฉันอีกต่อไป เข้าใจไหม pen pal  คือมิตรทางปากกา คือไม่รู้จักกัน

e-pal เป็นการติดต่อกันทาง Internet เป็นมิตรกันโดยไม่พบหน้าค่าตากันแต่ก่อนใช้การเรียนจึงมีศัพท์คำว่า pen pal หรือ American English ใช้ว่า pen friend

e-pal       ย่อมาจาก electronic pal

e-mail    ย่อมาจาก electronic mail ในการอ่าน e-mail address เราอ่าน @ และ .com ว่า at dot com

เบอร์โทรศัพท์ 0 อ่านว่า oh หรือ zero

ID card หมายถึง Identity card คือบัตรประจำตัวประชาชนจะมีชื่อ ภาพถ่าย ลายเซ็น และอื่นๆ ซึ่งเป็นของคนๆนั้น

best wishes เป็นสำนวนที่แสดงถึงความปรารถนา หรือคำอวยพร เช่น We sent our best wishes for her birthday (a wish that she would have a happy birthday.)

 

                          Activity   Sheet

Activity 1  : Listen to  the CD  and  repeat

 

Conversation 1

R: What’s your name?

A: My name’s Alfonso.

R: What’s your phone number, Alfonso?

A: It’s 278-7928.

 

Conversation 2

T: Hi, Rita.

R: Hello, Tony.

T: Rita, what’s your phone number?

R: Oh, it’s, um … 555-8042.

 

Conversation 3

M: Hi, I’m Mr. Gomez.

J:  Hello, Mr. Gomez. My name’s James.

M: What’s your phone number, James?

J:  My phone number? Oh, it’s 398-6149.

 

Conversation 4

A: Hello, Mary.

M: Oh, hi, Al.

A: Mary, what’s your phone number?

M: It’s 929-3160.

 

Activity 2Practice  the  conversations  with  your  friend   and  make  a role – play  in front  of  the  class.

 

Table of Contents

[Update] ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน ฝึกภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล | เรียน ภาษา อังกฤษ ฟัง พูด – NATAVIGUIDES

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับการติดต่อสื่อสาร ถือเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งต่อการเรียนและการทำงานทุกวันนี้ เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี tonamorn.com โดยอาจารย์ต้นอมร จึงได้จัดทำบทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ครบถ้วนทุกหัวข้อ ครอบคลุมการใช้งานจริงในทุกๆ วัน ทุกๆ สถานการณ์ เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพราะเรามีคำอ่าน คำแปลภาษาไทยกำกับไว้ให้ด้วย นอกจากนั้น ผู้ที่พอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้ว ก็ยังสามารถอ่านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ หรือเพื่อเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษที่อาจขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันบทนี้ จะมีทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วลี สำนวน รูปประโยคสำหรับบทสนทนา ให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดได้ และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 บทเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถอ่านฟรี ที่ >> เรียนภาษาอังกฤษ โดย อ.ต้นอมร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

– การทักทาย และ การตอบกลับคำทักทาย ภาษาอังกฤษ
– การถามชื่อภาษาอังกฤษ และการตอบ ชื่อจริง ชื่อเล่น
– การถามอายุ ภาษาอังกฤษ และการบอกอายุ
– การถามทุกข์สุข ภาษาอังกฤษ
– คำอุทาน ภาษาอังกฤษ
– การขอบคุณ และ ตอบรับคำขอบคุณ ภาษาอังกฤษ
– การขอโทษ และ ตอบรับคำขอโทษ ภาษาอังกฤษ
– การปลอบใจ ภาษาอังกฤษ
– การชมเชย ภาษาอังกฤษ
– การตำหนิ การบ่น การดุ การว่า ภาษาอังกฤษ
– การแสดงความคิดเห็น บอกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ
– การบอกว่า ชอบ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ
– บอกว่าเชื่อ ไม่เชื่อ เหลือเชื่อ ภาษาอังกฤษ
การถามว่า เข้าใจไหม นึกออกไหม ภาษาอังกฤษ

See also  วิธีสร้างตัวตนให้รวยไว สำหรับวัยรุ่น | ทําธุรกิจอะไรดี | Nataviguides

คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ สิ่งของในห้องนอน ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ อุปกรณ์ของใช้ในห้องครัว เครื่องปรุง ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ งานอดิเรก ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ ครอบครัว ภาษาอังกฤษ (กดฟังเสียงเจ้าของภาษาได้)
– คำศัพท์ บุคลิก ลักษณะนิสัย ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ เมนูอาหาร & บอกรสชาติ ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ เครื่องดื่มภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ ผัก ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ อาการบาดเจ็บ ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์เกี่ยวกับ ยา ภาษาอังกฤษ

อ่านคำศัพท์พร้อมคำอ่าน คำแปล แยกตามหมวดหมู่ ทั้งหมด ที่ >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

ฝึกพูด ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เบื้องต้น

ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่ผู้พูดกระทำของตนเอง อย่างเช่น I wash my hands (ไอ วอช มาย แฮนดสฺ) แปลว่า ฉันล้างมือของฉัน ซึ่งผู้เรียนสามารถเปลี่ยนคำว่า my (มาย) ของฉัน เป็น your (ยัวรฺ) ของคุณ ได้

Time to get up (ไทมฺ ทู เกทอัพ) ได้เวลาตื่นแล้ว, ตื่นได้แล้ว

Make my bed (เมค มาย เบด) เก็บที่นอนให้เรียบร้อย

Fold the blanket neatly (โฟลดฺ เดอะ แบลงคิท นีทลิ) พับผ้าห่มให้เรียบร้อย

Turn off the air conditioner (เทิรนฺ ออฟ ดิ แอ คอนดิชันเนอ) ปิดเครื่องปรับอากาศ (ปิดแอร์)

Take off my shirt (เทค ออฟ มาย เชิรทฺ) ถอดเสื้อออก

Take a shower (เทค อะ เชาเออะ) อาบน้ำ โดยใช้ฝักบัว

Squeeze some toothpaste on to the toothbrush (สควีซ ซัม ทูธเพสทฺ ออน เดอะ ทูธ บรัช) บีบยาสีฟันใส่แปรง

My eyes are burning from the shampoo (มาย อายสฺ อา เบิรนฺนิง ฟรอม เดอะ แชมพู) แชมพูเข้าตา [แสบตา]

Rinse it out (รินสฺ อิท เอาทฺ) เอาน้ำล้างออก

Turn on the shower (เทิรนฺ ออน เดอะ เชาเออะ) เปิดฝักบัว

The water is not running (เดอะ วอเทอ อีส นอท รันนิง) น้ำไม่ไหล

Flush the toilet (ฟลัช เดอะ ทอยเลท) กดชักโครก

Wash my hands (วอช มาย แฮนดสฺ) ล้างมือ

Turn off the tap (เทิรนฺ ออฟ เดอะ แทพฺ) ปิดก๊อกน้ำ

Dry myself with a towel (ดราย มายเซลฟ วิธ อะ ทาวเอิล) เช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัว

Brush my hair (บรัช มาย แฮ) หวีผม

Tuck my shirt in my trousers (ทัค มาย เชิรทฺ อิน มาย เทราเซอสฺ) เอาเสื้อใส่ในกางเกงให้เรียบร้อย

Put my socks on (พุท มาย ซอคสฺ ออน) ใส่ถุงเท้า

Fold down my socks (โฟลด ดาวนฺ มาย ซอคสฺ) พับถุงเท้า

Wear my shoes (แว มาย ชูสฺ) ใส่รองเท้า

Tie my shoes (ไท มาย ชูสฺ) ผูกเชือกรองเท้า

What do you want to eat? (วอท ดู ยู วอนทฺ ทู อีท) คุณอยากกินอะไร

How much rice do you want? (ฮาว มัช ไรซฺ ดู ยู วอนทฺ) ต้องการข้าวเยอะแค่ไหน

Just one ladle (จัสทฺ วัน เลเดิล) แค่ทัพพีเดียว

Be careful. It’s hot. (บิ แคฟูล อิทสฺ ฮอท) ระวังนะ มันร้อน

Try this one (ทฺราย ดิส วัน) ลองชิมนี่ดู

Do you want some more? (ดู ยู วอนทฺ ซัม มอ) ต้องการเพิ่มอีกไหม

Help me clear the table, please (เฮลพฺ มี เคลียร์ เดอะ เทเบิล พลีซ) ช่วยฉันเก็บโต๊ะหน่อย

Put the plates in the sink (พุท เดอะ เพลทสฺ อิน เดอะ ซิงคฺ) เอาจานไปไว้ที่อ่างล้างจาน

See also  [Update] London Home » London | other the other - NATAVIGUIDES

Put the food scraps in the trash can (พุท เดอะ ฟูด สแครพสฺ อิน เดอะ แทรช แคน) เอาเศษอาหารใส่ถังขยะ

Get in the car (เกท อิน เดอะ คา) ขึ้นรถ [เข้าไปในรถ]

Don’t forget to fasten the seat belt (โดนทฺ ฟอเก็ท ทู แฟสซึน เดอะ ซีทฺเบลทฺ) อย่าลืมคาดเข็มขัด

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษให้คล่อง

เมื่ออ่านบทเรียนด้านบนครบถ้วนแล้ว ไปฝึกพูดต่อที่ >>  บทสนทนาภาษาอังกฤษ


Ep1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! -ปรับพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษ


EP.1เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน!
เปลี่ยนเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่าย ใครๆก็เรียนได้จากที่บ้าน ไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สเป็นหมื่น
สอนโดยคนที่เคยเกลียดภาษาอังกฤษและคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนยาก เรียนไม่รู้เรื่อง จึงเข้าใจจุดอ่อนของคนไทยเป็นอย่างดี คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน!
เป็นคอร์สยอดนิยม ที่มีผู้เรียนประสบความสำเร็จจากการเริ่มต้นสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแบบได้ผลจริง หากคุณจริงจัง ตั้งใจเรียนให้จบทุกๆอีพี และนำมันไปฝึกใช้สนทนาในชีวิตจริง
เนื้อหาในคอร์สนี้จะแบ่งเป็น 5 บทด้วยกัน+ เพิ่มบทพิเศษ Ep.6 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เพื่อทบทวนความรู้จาก Ep.15 ให้คุณจำได้แม่นยิ่งกว่าเดิม
EP.1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! รู้จักคำกริยา verbs ต่างๆ
link ทางเข้า Ep.1 https://youtu.be/MkhxmOkWa4A
EP.2 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! การตั้งคำถาม
link ทางเข้า Ep.2 https://youtu.be/ijjgOOObmDY
EP.3 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! การตอบคำถามภาษาอังกฤษ
link ทางเข้า Ep.3 https://youtu.be/WmekyMfrD1I
Ep.4 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! ภาษาอังกฤษกับเวลา
link ทางเข้า Ep.4 https://youtu.be/uSU1mUJ8H7I
Ep.5 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! พูดอังกฤษให้มีอรรถรส!
link ทางเข้า Ep.5 https://youtu.be/FOa4Jh3DoEI
บทพิเศษ EP.6 เพื่อการทบทวนความจำและเพิ่มเทคนิคเรียนพูดภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม บทนี้จะแบ่งออกเป็นสองตอนนะคะ
Ep.6 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! – ทบทวน+เพิ่มเทคนิค ตอนที่1
link ทางเข้า ตอนที่1 Ep.6 https://youtu.be/OXPO4Q447os
Ep.6 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! – ทบทวน+เพิ่มเทคนิค ตอนที่2 link ทางเข้า ตอนที่2 Ep.6 https://youtu.be/WRIoyITnb5c

Links ช่องทางการติดต่อ Alej
สามารถกดติดตามเพื่อพูดคุยและหาทางเข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษได้นะคะ
ในfacebook จะมีการไลฟ์บทเรียนพิเศษที่ไม่ควรพลาด ไม่ได้อัพลงยูทูป จะมีเฉพาะในเพจ facebook เท่านั้นค่ะ
Facebook Page
https://www.facebook.com/alejmakeup/
@Alejmakeup
Instagram /IG
https://www.instagram.com/alejknowz/
Id : Alejknowz
Facebook Group : กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษตริ๊ดติสท์
สามารถไปคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆคนไทยที่กำลังหัดเรียนด้วยกันได้นะคะ
มีแบบฝึกหัดและเฉลย ซ่อนอยู่ในอัลบั้มนะจ๊ะ
https://www.facebook.com/groups/learntidtid/
ถ้าเรียนแล้วชอบ คิดว่าคอร์ส เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน เป็นเรื่องดี มีประโยชน์ อย่าละเลยที่จะสละเวลากด Like And Share ออกไปเยอะๆ เพื่อให้ เพื่อนๆ น้องๆ หรือ พ่อ แม่ ลูก หลาน ได้มีโอกาสเรียนฟรี ไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สแพงๆ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษกันนะคะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Ep1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! -ปรับพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษ

N๗๖: พื้นฐาน 30 ประโยคสำเร็จรูป – ผู้เริ่มฝึกพูด Eng | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง


อ่านบทความเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟรี) \u0026 ดูรายละเอียดคอร์สเรียน Eng ได้ที่
www.NakedEnglish.net หัวข้อ: บทความที่น่าสนใจ
ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/EnglishWithPiboon
เราเน้นเรียน+สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้สนทนาและเข้าใจหลักการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
[จัดทำและสอนโดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง] Piboon Jangsawang

N๗๖: พื้นฐาน 30 ประโยคสำเร็จรูป - ผู้เริ่มฝึกพูด Eng | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

แอปฝึกภาษาที่ฟรีและดีมากกก พูด-ฟังเก่งขึ้นได้ง่ายๆ สนุกๆ !! | CAKE – Learn English


รับประกันว่าเขาไม่ได้ sponsor จริงๆ 55555
อวยอะไรหนักขนาดนี้! แต่ดีจริงๆ มีทั้ง iOS \u0026 Android เลยจ้า ไปลองเล่นดูกันน้า
ชอบตรงไหน เล่นอะไรมาแล้วบ้างมาแชร์กันใน comment น้าา ^^
_________________________________

ดีใจจัง ที่คุณตั้งใจพัฒนาทักษะ
และพร้อมเก่งขึ้นไปด้วยกัน ! 🧠🌟
อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกัน? 📚 📖
📋 วัดระดับภาษา เพื่อวางแผนการเรียนได้ ที่ selfassessment form ฟรี !
https://www.farangangmor.com/selfassessmentform/
หลักสูตรต่างๆ ของฝรั่งอั่งม้อ
Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำ
https://www.farangangmor.com/course/thinkinenglish/
พูดฝรั่งได้ดั่งเสก Online Course
https://www.farangangmor.com/course/speaklikemagic/
PRONUNCIATION พูดเหมือนเด๊ะ ออกเสียง เป๊ะเวอร์
https://www.farangangmor.com/course/pronunciation/
CONVERSATION สนทนาลื่นไหล มั่นใจร้อยเปอร์
https://www.farangangmor.com/course/conversation/
English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดได้โปรเติบโตในงาน
https://www.farangangmor.com/course/englishforcareerdevelopment/
Speak Brilliantly Excel at Public Speaking \u0026 Presentation in English
พรีเซ้นต์เป็นภาษาอังกฤษ ได้โดดเด่น โดนใจ เป็นมืออาชีพ!
https://www.farangangmor.com/course/speakbrilliantly/
Teach English It’s Cool สอนภาษาออนไลน์ได้ด้วยหลักสูตรนี้
https://forms.gle/WzX8gZdwyS3QhM7s5
________________________________
เมนูหลัก:
1. จากใจครูคะน้า
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/photos/a.681816342274311/681816408940971?type=3\u0026sfns=mo
2. ความปลื้มใจของคุณครู (ข้อความจากนักเรียนที่น่ารักของเรา)
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/photos/?tab=album\u0026album_id=682186882237257
________________________________
ติดตามเราในช่องทางต่างๆ ให้ไม่พลาด content แบบนี้📱❤️
Facebook: ฝรั่งอั่งม้อ
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/
IG: farang_angmor
https://www.instagram.com/farang_angmor/
LINE: @farangangmor
https://lin.ee/cjP5cGv
Tiktok: @farangangmor
https://vt.tiktok.com/A5GEg6/
Website:
http://farangangmor.com/
ผิดพลาดประการใดให้อภัยข้าน้อยด้วย
ติดตามหนูทีหนูอยากมีแฟนคลับ
แอพดีบอกต่อ แอพฝึกภาษา แอพฟรี

แอปฝึกภาษาที่ฟรีและดีมากกก พูด-ฟังเก่งขึ้นได้ง่ายๆ สนุกๆ !! | CAKE - Learn English

วิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 (กศทอ.) part1


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกล โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (กศทอ.) วิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด 1

วิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 (กศทอ.) part1

ฝึกฟังประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จาก 0 ถึง 100 ตั้งแต่เริ่มต้นจนฟังออก


ฝึกฟังประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จาก 0 ถึง 100 ตั้งแต่เริ่มต้นจนฟังออก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียน ภาษา อังกฤษ ฟัง พูด

Leave a Reply

Your email address will not be published.